Sunteți pe pagina 1din 1

Ul

ti
mul
pas

Samuel
13:
8-9
Aaş
tepta
tşapt
ez i
le
,dupătimpulhotă
râtdeSamuel
.DarSamuelnuv
enealaGhi
lgal
,şi
poporul
seîmprăşt
iade
l
ângăSaul
.Atunc
i,S
aulazis
:„Aduceţi
-miarder
ea-de-
totş
ijer
tfel
edemulţumir
e.”Ş
iajertta
rderea
-de-
tot.

Sauladomni tunanș inus-


aîntâmpl
atni
micdeosebi
t;darînal
doi
leaanauavutlocevenimentecar
eaveausă
s
chimbec ursul i
stori
ei.
Î
mpăr at
ul decides ăst
rângăoarmatădetr
eimii
deoameni dincar
eomieerasubconduceareaunuioarec
areI
onatan,
c
aremai tărziuSamuel îlf
acecunosc
utc
ai nd ull
uiSaul.

T
ânărul
Ionatanînc
epeel
iber
areadesubmâna lis
teni
lorînnumeleî
mpărat
uluipri
nvi
ctori
adelaGheba,
iarves
tea
c
ă"Saulabătuttabăr
al i
steni
lorş
iIs
raels
-af
ăcuturât l
ist
enil
or”amersî
ntoatățar
alaordi
null
uiSaul
.

Ovest
eînsăcarenuaî nspăimântatpe l
isteni
,car
eînt i
mpuldomniei
lui
Saulaupusînapli
careunpl
anaparentgenial
car
eaveasăîiavantajez
eîntr-
osit
uațiec
aac east
a,l i
steni
izi
seser
ă:Săî
„ mpiedi
căm peevreisă-
şif
acăsăbi
isausul
iţe.

ast
fel
căî
ntoatăţaraluiI
sr
aelnusegăseanic
iun erar.

Adunațicanisi
pulmăr i

naintealuiIsr
aelși
înarmați,list
eni
iîș
ipunt abăral
aMi cmas,i
arSaulaș
teptândpeSamuel
şaptezil
e,dupătimpulhotărâtdeSamuel l
aGhil
gal,împreunăcupoporul del
ângăel c
aretr
emurau.
Înzi
uaaș apteacuprinsși
Saul defri
capoporul,careî
ldezert
auînt
r -
unmodc onst
antiarî
noriz
ontulapropi
atnuer
a
niciur
madeSamuel ,Saulî
șipier
der ăbdareașii
atotulî
nmâi ni
lel
ui,acți
onândc ăunnebun.

Î
nsăl afel c
aș ilisteni
icândaua atc ăIsr
aeliaatacat,nic
iSamuelcândajungelaGhilgalnuafostșocatdec eeacea
văzut,deoar eceElohims eparecăî if
ăcusecunoscutluiSamuelaceast
ălips
ădec aract
eral l
uiSaul
,șianumer ăbdarea.
Î
ndi alogul î
ntreceidoi,Samuel îi
facecunoscutluiSaulceaaveasăseînt
âmpl ecuîmpărățial
uizic
ând:
Ailuc r
atc aunnebunş in-ai
păz i
tpor uncapecareţi-odăduseDomnul Dumnez eult
ău.Domnul ar întări
tpevec i
e
domni atapes teIsrael;
Dar,acum, domni at anuvădăi nui.Domnul Şi
-aalesunomdupăi ni
maLui şiDomnul l
-arânduits
ă ec ăpetenia
popor ul
ui Său,pent r
uc ăn-aipăzitce-
ţiporunci
seDomnul .

Saul
,unbeniami tumil
cumultecal
ităț
i,î
nsăc
aresal
ăsatdoborâtdeuri
ași
idi
nminteal
uicareî
iamint
eaucâtde
aproapesunt li
stenii
.El
sea alacâtevamomentedevi
ctori
e,î
nsăînult
imulmomentadezert
atșiel
peElohi
m,ceeac
e
i
aaduss f
ârși
tulcaș ic
onduc
ătorpest
eI s
rael
.

Samuelaînt
rebatpeSaul:
„Ce-ai
făcut?
”Deailuc
ratc
aunnebunî
nul
ti
mul
moment
..
Tudarînsădecenuairăbdare?Deceiei
tot
ulî
nmainel
etal
e?