Sunteți pe pagina 1din 1

Retragerea

Şi,pecândseî
ntorceaSamuelsăplece,Saull
-aapucatdepul
pana
hainei
,şis-ar
upt.Samueli-
azis:„Domnulrupeastăzidomni
alui
Isr
aeldeasuprat
aşiodăal t amaibundecât ne.1Samuel15:
ui 27-
28
Du-teacum,bat epeAmal ecşini miceştecudesăvârşiretotce-iall ui
;sănu-icr uţ
işi
săomor ibărbaţiişifemei l
e,copi i
işipruncii
,cămi l
eleşimăgar ii
,boi işioi
le.
Unor dinscurt,directșilaobi ectcarenul asălocdei nter
pretare.Nușiî nmi ntealui
Saul.
DupăceEl ohi
mî ispunet er
meni ișicondiiti
lepentruacășt i
gar ăzboiulcuamal eciţi
i,
Sauldecidesăi nterpretezeordinuldeșiacest anuconț i
neaexcepț ii
.
Î
mpăr atulcupopor ulaudeci sî ncomunacor dcăporuncal uiElohim poatefi
int
erpretatăastfelcruțândpeAgagşioi l
ecel emaibune,boi iceimaibuni ,vit
el egrase,
mieiigraşişitotceer amaibun.

Elohi
m seaf l
ănevoitsătr
imitădeur
gențăpeSamuelcăsă-
lînștii
nțezepeSaulcă
t
ermeniișicondiți
ileauf
ostîncăl
cat
eastf
eldomni
aluipest
eIsraelvafiret
rasăi
arelva
f
ilepădat.

Recunoscandu-
șigreșeala,pri
mulgândalîmpăratul
ui esteacel
acăsăfieplăcutî
n
conti
nuarede popor:„Am păcătuit
!Acum,t
er og,ci
nsteşt
e-mă înfaţ
abăt
rânil
or
poporul
uimeuşiî nfaţaluiIsr
ael;

Samueldezamăgi
tșielcompl
etdeacț
iuni
leî
mpărat
uluiseret
ragelaRamaplângând
peSaul
.Elrămâneretr
aslaRamafărăamaivedeapeSaulpânăî nzi
uamorț
iisal
e.

RetragerealuiEl
ohi
m șial uiSamuelvalasăourmaadâncăasupr alui
.
PlanulluiSauldeafiapreciatșipl
ăcutdepoporșiî
nacelașitimp șideEl
ohi
ma
eșuatdeoarecegânduri
leoameni l
orsuntdi
feri
tedegândur
ileluiElohi
m.

Saulal
egeapr
eci
ereaoameni
lor
.Însăcucepr
eț? Tuceal
egiast
ăzi
?