Sunteți pe pagina 1din 1

1 SAMUEL14:

39
Ni
ci
odat
ă!
Căci,viuesteDomnul,IzbăvitorulluiIsrael,chiardacăl-ar săvârşit ulmeuIonatan,vamuri.”Şinimenidintotpoporulnui-arăspuns.
Unuspr
oomni
bus
,omnespr
ouno.

Ionat an,un udemnder ege.Asemeneat atăluisăuI onataner alarândull uiunom smer itcarenucăut aloculdi nprimele
scaune.
Acestl ucruaj ut ând-ulsăsef acănevăzutdi nt abărai sraeli
țil
orî mpreunăcuscut i
erulsău.
Ionat anazi st ânăr uluicare-ipur taarmel e:„Vinoşisăpăt r
undem pânăl astrajaacestornet ăiaţ
iîmpr ejur
.Poat ecăDomnulva
lucrapent runoi ,căcini micnuî mpiedi căpeDomnulsădeai zbăvirepri
nt r-
unmi cnumărcaşipr intr-
unmar enumăr .

Scut i
er ulr ăspundepr in:Suntgat asăt eurmezor i
unde.
Elohi m af ăcutdupăcr edințăl uiIonat anșiadatpe l i
steniînmănal ui,astfelaintratgroazașispai maî nt abăra
listenilorî ntrucâtauî nceputsăî ntoarcăsabi auni iîmpot rivaal t
ora.
Împăr atulSaulpuner epedesăsef acănumăr ătoarecăsăa eci neîiacelacar ebagagr oazaî ntabăr a list
eni lor
.
Înt impcenumăr ătoareaveal ocSaulpunepepr eot ulAhi acarepurt aefodulsăî ntr
ebepeEl ohim dacăsăpor neascăla
luptă.Vest eacăI onat anest ecelcar elipseadi nnumăr ătoareaf ostcon r mat,iarzarvaînt abăra listenil
orsăf ăceatotmai
mar e,șiSaulazi spr eotul
ui" Trage-țimăna! "
Pr obabi ldi ndor i
nțădeadaasi stențăcâtmair apida ul uisăuI onatan,Saulanul eazăcer emoniașipor neștepent rua
ajutapeI onat an.El ohim aizbăvi tpeI sraelînzi uaaceea.
Ziuaaceeaaf ostobosi t
oar epent rubăr baţîiluiIsrael.Saulpusesepepoporsăj urezicând:„Blestematsă eomulcar eva
mâncapâi nepânăsear a,pânămăvoir ăzbunapevr ăj
maşi imei !”Şinimeninumâncase.
Totpopor ulaj unseseî ntr-opădur e,undesegăseami erepef aţapământ ului.

Ionat
anneșt iinddej urământult atăl
uisaugust ădinmiere,înt
impcer est
ulpopor uluimâncând oi,boișivi
țeicusânge
cut ot.
Neprimindni ciunr ăspunsdel aEl ohim dacăsaurmăreascăîncontinuarepe l i
steni,Saulî
șidăseamacăci nevaa
încălcatjur
ământ ul
.Maj ori
tat
eadi nceidef ațăcunoșt
eauf apt
ulcăIonataner acelcarecălcasejurământulî
nsăchiarșiî
n
fațachivotuluișialîmpăr atul
ui,niciunuldi npopornuavor bi
t.
Bamaimul tSauldeci desăar uncesor țulî
ntrefamil
ialuișipopor,însăpopor ulrăspundeluiSaul"Făceveicrede.
"
Încel edinurmasor țulcadepeI onat aniarSaulestedeciscasăomoar epe ulsău.

Laauzulacestorcuvi
nt epoporulserevol
tăî
mpot
rivăl
uiSaulspunând:Ce!Sămoar
ăIonat
an,elcareafăcutaceast
ămar e
izbăvi
reînIsrael
?Niciodată!Vi
uesteDomnulcăunpărdincapull
uinuvacădealapământ,căcicuDumnezeual ucratelî
n
ziuaaceast
a.”

Ionat
an...unt ânărcar
eîșipuneaor i
cândvi ațăînper i
colpentruasalvapeceidi njurull
ui.Atfelainspi
ratșimot i
vat
înt
regulpoporî ncepândcuscutier
ulsaucar eer agatasă-șideaviațăpentrualaparășt i
indcășiIonatanar f ăcutlafel
,
conti
nuândcut otpopor ulcar
eaust atînai
nteal uiElohim șialî
mpăr at
uluipentrualscapădel amoar t
e!
Celucrumi nunatsăcunoștioper sonacarearacț ionalafelcașiIonatan.Carenur enunț
ăni ci
odatădinaaj uta.
Însăcelucrușimaimi nunatcaceidi njurultău săștiecășit uaifacelafel
!