Sunteți pe pagina 1din 34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE SILAȘI”

PiațaLibertății, Nr. 19,


Cod poştal425100, Beclean,Bistrița-Năsăud,România
Tel: +40(263)343 129; Fax: +40(263)343734.
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com
http://www.scoalagrigoresilasi.ro

Nr. 2732/10.10.2018

RAPORT DE ACTIVITATE
an şcolar 2017– 2018
COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI

În anul şcolar 2018-2019 activitatea Comisiei Metodice a urmat direcţiile stabilite în planul
managerial şi în planul operaţional al comisiei de perfecţionare şi formare metodice a învățătorilor.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe,
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare . De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT,
precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Planificările calendaristice s-au făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost stabilite
conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor
operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă cu programa şi
respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative.
Pe tot parcursul anului școlar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate conform
programei școlare și a standardelor de performanță propuse. S-au realizat teste de evaluare
diferențiate și fise de lucru individuale, în concordanță cu nivelul real al elevilor, dându-i-se
fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare -învățare-evaluare. Cadrele didactice au făcut
parte, în calitate de evaluatori, din diferite comisii: de evaluare națională, olimpiade și concursuri
școlare.

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:


a) Dezvoltarea bazei materiale, a resurselor financiare
b) Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituției
c) Dezvoltarea resurselor umane
d) Dezvoltarea relațiilor comunitare
e) Promovarea dimensiunii europene

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:


a) întocmirea judicioasă a documentelor de planificare şi proiectare didactică;
b) ridicarea nivelului de pregătire şi de perfecţionare profesională prin cursuri, programe de
formare continuă;
c) implicarea învăţătorilor în realizarea lecţiilor model de înaltă ţinută precum şi a activităţilor
extracurriculare;
d) practicarea unui schimb informaţional şi metodic prin acţiunile de interasistenţă, asistenţă,
simpozioane şi concursuri;
e) pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare;
f) întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe parcursul traseului
predare–învăţare;
g) atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient;
A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)

Benefice atingerii obiectivelor Pun în pericol atingerea obiectivelor


Sursă internă PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
(organizația) - personalul didactic este calificat în - elevii nu acordă o atenţie deosebită
proporţie de 100%; studiului individual, considerând
- planificarea riguroasă a materiei, la suficiente informaţiile dobândite la
fiecare clasă, prin valorificarea clasă;
programei școlare; - slaba implicare a părinţilor în
-abordarea integrată în proiectarea activităţile şcolii, dezinteresul multora
materiei a fost bazată pe cerințele și dintre ei faţă de soarta, anturajul şi
nevoile elevilor . preocupările copiilor lor;
- şcoala dispune de întregul material - fondurile insuficiente sau lipsă pentru
curricular (planuri de învăţământ şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi
programe şcolare, auxiliare extraşcolare;
curriculare) pentru fiecare an de - lipsa unor instrumente de stimulare a
studiu; elevilor participanți la activităţile
- activităţile instructiv – educative se educative extracurriculare şi
desfăşoară în săli de clasă dotate cu extraşcolare, fonduri insuficiente pentru
materiale didactice variate care a răsplăti rezultatele bune şi foarstte
corespund cerinţelor actuale (planşe bune ale unor elevi merituoşi la diferite
didactice, truse geometrice, etc.) concursuri, competiţii, spectacole,
- relaţiile interpersonale (învăţători – organizate atât la nivel local cât şi
elevi, învăţători – părinţi, învăţători – zonal, judeţean sau chiar naţional;
învăţă-tori etc.) existente favorizează - implicarea insuficientă, sau chiar
crearea unui climat educaţional deloc, a familiei în activitatea de
deschis, stimulativ; educare a copiilor;
- există o bună delimitare a - starea materială precară şi nivelul de
responsabilităţilor cadrelor didactice cultură şi instruire scăzut ale unor
care fac parte din comisia metodică a familii;
învăţătorilor (sarcini constituite pe - lejeritatea cu care se tratează unele
diverse probleme) precum şi o bună situaţii în care se află copilul, sau
coordonare a acestora; ameninţări de către familie sau
- disponibilitatea majorităţii cadrelor comunitate;
didactice de a desfăşura program - nu s-au popularizat suficient de mult
prelungit (organizare/ supraveghere acţiunile extraşcolare desfăşurate de
concursuri, participarea la jurizarea copii şi rezultatele lor şi ale
unor concursuri, diverse solicitări ale învăţătorilor, pentru a inteţi relatia cu
d-lui director); familia, si conlucrarea familiei cu
- experienţa în domeniul activităţilor şcoala în sprijinul copilului;
educative şcolare şi extraşcolare; - neimplicarea unor cadre didactice în
activităţi didactice suplimentare desfășurarea unor activități educative;
eficiente pentru elevii capabili de
performanţă (participarea la diverse
concursuri organizate la nivel local
judetean,regional,national,
international) ;
- multitudinea şi diversitatea
activităţilor extracurriculare în vederea
afirmării personalităţii elevilor, clasei
şi şcolii;
- abordarea creativă şi interactivă a
noului, promovat printr-o ambianţă
corespunzătoare şi un caracter deschis:
- controlul sistematic şi riguros al
activităţii independente atât din clasă
cât şi a temelor pentru acasă, fapt ce îi
determină pe elevi să-şi formeze un
sistem ordonat de muncă;
- îmbinarea armonioasă a muncii cu
frumosul şi plăcutul –săbătorirea
zilelor de naştere;
- dorinţa de a consilia părinţii în
problemele care îi preocupă, dar şi în
problemele pe care aceştia nu le
sesizează, în cadrul orelor de
consiliere
Sursă externă OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
(mediul extern) - dezvoltarea personalităţii complexe a - scăderea populaţiei şcolare;
copiilor prin implicarea acestora în - plecarea părinţilor în străinătate
proiecte educative diferite, concursuri, împreună cu toată familia, deci şi cu
serbări; copiii;
- numărul de întâlniri şi acţiuni - starea economică financiară ar putea
comune ale cadrelor didactice în afara duce la abandon şcolar;
orelor de curs favorizează împărtăşirea - motivarea financiară scăzută a
experienţei, creşterea coeziunii cadrelor didactice;
grupului, o comunicare mai bună - desele schimbări care au loc în
precum şi perfecţionarea continuă prin sistemul de învăţământ;
lecţii deschise - multitudinea ofertelor de activitate –
- orele de consiliere a părinţilor în programă încărcată, lipsa unui program
vederea cunoaşterii şi înţelegerii clar de pregătire zilnică, duce la
problemelor dintre copii şi părinţi, dar suprasolicitare;
şi pentru luarea unor măsuri de - criza de timp şi financiară a unor
remediere a unor “probleme” apărute părinţi reduce implicarea familiei în
la învăţătură sau comportament; viaţa şcolară a copiilor;
- interesul elevilor în a se implica în - nivelul scăzut al vocabularului ca
cât mai multe activităţi urmare a lipsei lecturii;
extracurriculare; - conservatorismul unor părinţi;
- eficientizarea demersului didactic - creşterea numărului de cazuri de
prin abordarea în predare a diferitelor indisciplină datorită lipsei părinţilor de
metode de predare – învăţare evaluare acasă ;
(metode ca: Pălăriile gânditoare, - oferta negativă a străzii şi a
Teoria inteligenţelor multiple, internetului;
Cvintetul, Cadranele, Explozia stelară, - cultivarea violenţei prin mass-media;
Diagrama Venn, Scheletul de recenzie, - nedesfăşurarea, în adevăratul sens al
RAI); cuvântului, a tuturor activităţilor
- susţinerea în permanenţă a tuturor propuse prin proiectele educaţionale.
acţiunilor promovate la nivelul clasei
sau şcolii de către conducerea unităţii;
- participarea părinţilor mai des la
ora de Consiliere pentru părinţi va
duce la o mai bună cunoaştere a
copiilor şi la înţelegerea
problemelor acestora.
- realizarea unui învăţământ
diferenţiat, în funcţie de
particularităţile individuale ale
fiecăruia.
- prevenirea fenomenelor de
delincvenţă, absenteismului şi a
abandonului şcolar;
- creşterea prestigiului şcolii.

Obiectivele următite în anul școlar 2017/2018 au fost :

1. Participarea cadrelor didactice la acțiuni de formare continuă


2. Integrarea eficientă documente lor şcolare în activitatea instructivă -educativă
3. Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare
4. Îmbunătăț irea competenț elor de comunicar e în limba română și matematic ă și explorarea
mediului
5. Utilizarea unor strategii interactive ,moderne în desfășurarea activității la clasă
6. Confecţionarea de material didactic
7. Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale, interjud.
8. Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor
comunităţii

Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:

Nr. Denumirea activitatii Aspecte pozitive Aspecte care pot fi


crt. îmbunătățite
1. ➢ Masă rotundă - modele -fiecare cadru didactic a
de Evaluări iniţiale/ elaborate teste de evaluare
bareme/ descriptori. initiala cu descriptori de
performanta si matrice
Obiective propuse/
sociometrica la disciplinele
realizate/nerealizate/cauze. LLR si Matematica
Analiza rezultatelor și
elaborarea măsurilor
ameliorative;- luna
septembrie 2017
2. ➢ Prezentarea - s-au prezentat masurile
programelor/măsurilor remediale luate de fiecare
remediale pentru elevii cu inv, in urma testarilor
initiale, pentru elevii cu
dificultăţi de învăţare -
dificultati de invatare
luna octombrie 2017;
3. Referat “Tratarea - prezentare referat
diferențiată” – 24 - lectie deschisa
noiembrie 2017
4. „Joc și mișcare/ Muzică și - prezentare referat
mișcare” - Exemple de - lectie deschisa,
bune practici privind - discutii\ dezbateri
dezvoltarea copilului prin
mișcare și joc – referat/
lecție deschisă- 14
decembrie 2017-
5. ”Integrarea experimentului - dezbatere,
în cadrul orelor de Științe - referat
ale naturii” - lectie deschisa
6. „Educația și promovarea - dezbatere -realizarea de activități
lumii moderne”- noile - referat împreună cu medicului școlar
educații
• Educația pentru
sănătate în școală

7. „Educația și promovarea - dezbatere


lumii moderne”- noile - referat
educații
• Educația ecologică în
școală

8. Tradiții și obiceiuri de Concursuri școlare


Paște -
colaborări/parteneriate cu
alte instituții școlare, din
alte zone ale țării
9. Activități comune profesor- Lecții demonstrative
învățătoare / educatoare-
învățătoare, în vederea
integrării și adaptării
elevilor la ciclul gimnazial/
primar
10. Activitatea comisiei Masă rotundă
metodice – inventarierea
activității

Propuneri de îmbunătățire

Nr.
Crt. Aspecte care pot fi îmbunătățite Modalităţi de remediere
1

B. MODALITĂȚI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR


I. PROIECTAREA, REALIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE
• Realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare în conformitate cu
programa școlară precum şi a Curriculumului Naţional:

Nr. Calendaristice Pe unități de Profesor


Crt (DA/NU) învățare (DA/NU)
1 da da RusMirela
2 da da Găncean Eniko
3 da da Şimon Eva
4 da da Lazăr Margareta
5 da da Ricean Livia
6 da da Cristea Ileana
7 da da Sfechiş Florica
8 da da Fodor Eugenia
9 da da Marcu Adina
10 da da Pop Delia
11 da da Brătan Maria
12 da da Seserman Veturia
13 da da Kerekeş Maria
14 da da Zăgreanu Liuţa
15 da da Moldovan Raveca
16 da da Blaga Margareta
17 da da Stezar Camelia
18 da da Matyas Ildiko
19 da da Kolosvari Eva
20 da da Ola Ioan
21 da da Rusu Melinda

• Propunere/Elaborare CDŞ

Nr. Denumire CDŞ Tip Clasa Disciplina/Modul Nr. Profesor


Crt. ore
1

• Predarea integrală și ritmică a materiei conform programei şcolare

Nr. Integral (DA/NU) Ritmic (DA/NU) Profesor


Crt
1 da da Rus Mirela
2 da da Găncean Eniko
3 da da Şimon Eva
4 da da Lazăr Margareta
5 da da Ricean Livia
6 da da Cristea Ileana
7 da da Sfechiş Florica
8 da da Fodor Eugenia
9 da da Marcu Adina
10 da da Pop Delia
11 da da Brătan Maria
12 da da Seserman Veturia
13 da da Kerekeş Maria
14 da da Zăgreanu Liuţa
15 da da Moldovan Raveca
16 da da Blaga Margareta
17 da da Stezar Camelia
18 da da Matyas Ildiko
19 da da Kolosvari Eva
20 da da Ola Ioan
21 da da Rusu Melinda

• Evaluarea elevilor

Nr. Notare ritmică Lipsa notării Profesor


Crt (DA/NU) ritmice
(DA/NU)
1 da da RusMirela
2 da da Găncean Eniko
3 da da Şimon Eva
4 da da Lazăr Margareta
5 da da Ricean Livia
6 da da Cristea Ileana
7 da da Sfechiş Florica
8 da da Fodor Eugenia
9 da da Marcu Adina
10 da da Pop Delia
11 da da Brătan Maria
12 da da Seserman Veturia
13 da da Kerekeş Maria
14 da da Zăgreanu Liuţa
15 da da Moldovan Raveca
16 da da Blaga Margareta
17 da da Stezar Camelia
18 da da Matyas Ildiko
19 da da Kolosvari Eva
20 da da Ola Ioan
21 da da Rusu Melinda

• Valorificarea valențelor formative ale diferitelor modalităţile şi instrumentele de


evaluare

Nr. Teste de Teste de Teste de Fişe de Proiecte Enumeraţi Profesor


Crt evaluare evaluare evaluare lucru (DA/NU) alte modalitati
iniţiale însoțite formative sumative (DA/NU) si
de bareme de (DA/NU) (DA/NU) instrumente
corectare şi alternative
matricea de
specificaţii
(DA/NU)
1 da da da da da Portofoliu Rus Mirela
2 da da da da da Portofoliu Găncean Eniko
3 da da da da da Portofoliu Şimon Eva
4 da da da da da Portofoliu Lazăr Margareta
5 da da da da da Portofoliu Ricean Livia
6 da da da da da Portofoliu Cristea Ileana
7 da da da da da Portofoliu Sfechiş Florica
8 da da da da da Portofoliu Fodor Eugenia
9 da da da da da Portofoliu Marcu Adina
10 da da da da da Portofoliu Pop Delia
11 da da da da da Portofoliu Brătan Maria
12 da da da da da Portofoliu Seserman Veturia
13 da da da da da Portofoliu Kerekeş Maria
14 da da da da da Portofoliu Zăgreanu Liuţa
15 da da da da da Portofoliu Moldovan Raveca
16 da da da da da Portofoliu Blaga Margareta
17 da da da da da Portofoliu Stezar Camelia
18 da da da da da Portofoliu Matyas Ildiko
19 da da da da da Portofoliu Kolosvari Eva
20 da da da da da Portofoliu Ola Ioan
21 da da da da da Portofoliu Rusu Melinda

II. ACȚIUNI AMELIORATIVE ÎN SPRIJINUL ELEVILOR

• Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu dificultăţi în


dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor

Nr. Realizarea de Elaborarea de fişe Enumeraţi alte instrumente Profesor


Crt materiale de de lucru pentru
învăţare formarea
diferențiate care deprinderilor
să permită necesare
elevilor dobândirii
învățarea în ritm competenţelor
propriu disciplinei
(DA/NU) (DA/NU)
1 da da Rus Mirela
2 da da Găncean Eniko
3 da da Şimon Eva
4 da da Lazăr Margareta
5 da da Activitati de Rician Livia
remediere/aprofundare
6 da da Activități de remediere/ Cristea Ileana
aprofundare
7 da da Activitati de remediere Sfechiş Florica
8 da da Activitati de aprofundare Fodor Eugenia
9 da da Activități de remediere/ Marcu Adina
aprofundare
10 da da Pop Delia
11 da da Brătan Maria
12 da da Activităţi de remediere/aprof. Seserman Veturia
13 da da Activitati de remediere Kerekeş Maria
14 da da Zăgreanu Liuţa
15 da da Activitati de remediere/aprof. Moldovan Raveca
16 da da Activitati de remediere/aprof. Blaga Margareta
17 da da Activitati de remediere Stezar Camelia
18 da da Activitati de remediere/aprof. Matyas Ildiko
19 da da Activitati de remediere/aprof. Kolosvari Eva
20 da da Activitati de remediere/aprof. Ola Ioan
21 da da Activitati de remediere Rusu Melinda

• Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă:

Nr. Pregătire Probleme şi teste Enumeraţi alte Profesor


Crt pentru suplimentare modalităţi
olimpiadă și (DA/NU)
concursuri
(DA/NU)
1 da da RusMirela
2 da da Găncean Eniko
3 da da Şimon Eva
4 da da Lazăr Margareta
5 da da consultații Rician Livia
6 da da consultații Cristea Ileana
7 da da Sfechiş Florica
8 da da Fodor Eugenia
9 da da consultații Marcu Adina
10 da da Pop Delia
11 da da Brătan Maria
12 da da consultaţii Seserman Veturia
13 da da Kerekeş Maria
14 da da Zăgreanu Liuţa
15 da da consultatii Moldovan Raveca
16 da da consultatii Blaga Margareta
17 da da consultatii Stezar Camelia
18 da da consultatii Matyas Ildiko
19 da da consultatii Kolosvari Eva
20 da da consultatii Ola Ioan
21 da da Rusu Melinda

• Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru EN

Nr. Ore de pregătire Fișe de lucru Enumerați alte Profesor


crt suplimentară (DA/NU) diferențiate modalități
(DA/NU)
1. da da consultatii Fodor Eugenia
2 da da consultatii Marcu Adina
3 da da consultatii Pop Delia
4 da da consultatii Moldovan Raveca
5 da da consultatii Blaga Margareta
6 da da consultatii Stezar Camelia
7 da da consultatii Kolosvari Eva
8 da da consultatii Ola Ioan
9 da da consultatii Rusu Melinda

• Colaborare membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor:

Nr. Telefonic Ședinţe cu Enumeraţi alte modalităţi Profesor


Crt (DA/NU) părinţii (DA/NU)
1 da da -grup FB Rus Mirela
2 da da -grup FB Găncean Eniko
3 da da -grup pe WhatsApp Şimon Eva
4 da da -grupFB/ WhatsApp Lazăr Margareta
5 da Da -grup FB Ricean Livia
6 da da -sondaje Cristea Ileana
-grupFB/ WhatsApp
7 da da -grup FB Sfechiş Florica
8 da da Fodor Eugenia
9 da da -grup FB Marcu Adina
10 da da Pop Delia
11 da da Brătan Maria
12 da da -sondaje Seserman Veturia
-lecţii deschise
-grupFB/WhatsApp
13 da da -grup pe WhatsApp Kerekeş Maria
14 da da Zăgreanu Liuţa
15 da da -grup FB Moldovan Raveca
16 da da grupFB/ WhatsApp Blaga Margareta
17 da da WhatsApp Stezar Camelia
18 da da Matyas Ildiko
19 da da Kolosvari Eva
20 da da Ola Ioan
21 da da Rusu Melinda
22 da da Kalasvari Eva

• Optimizarea relaţiei profesor - diriginte, profesor-elev (dacă a fost cazul):

Nr. Participarea Discuţii cu Aplicarea Colaborare Enumeraţi Profesor


Crt la şedinţe cu diriginţii şi de cu psihologul alte
părinţii părinţii chestionare şcolii modalităţi
(DA/NU) (DA/NU) (DA/NU) (DA/NU)
1

III.REZULTATE OBȚINUTE CU ELEVII

• Rezultate obţinute la olimpiade și concursuri-fază zonală - calificați

Nr. Denumire olimpiade, Clasa Elev Profesor care a Premiu


Crt. concursuri pregătit elevul
1. Concursul judeţean de IV A 8 Moldovan 8 elevi
matematică – „Şi eu vreau la Raveca promovati
olimpiadă”
2. Concursul judeţean de limba IV A 13 Moldovan 13 elevi
și literatura română “Şi eu Raveca promovati
vreau la olimpiadă”
3. Concursul judeţean de limba IV C 6 Stezar Camelia 5
și literatura română “Şi eu promovati
vreau la olimpiadă”
4. Concursul Interjudeţean de IV A Toderel David Moldovan Premiul 3
Matematică ,,Dumitru Mureșan Paula Raveca Mentiune
Ţiganetea" Marga Luiza Mentiune
(Conc.interjudeţene/regionale Ștefania
şcolare 2017-2018/Anexa 7, Blaga Rut Mentiune
Mentiune
poz.56) Estefania
Buia Darius Mentiune
Lucăcean Iulia Mentiune

5. Concurs Judeţean IV A Blaga Rut Moldovan Premiu I


Interdisciplinar de Estefania Raveca Premiu I
Matematică-Fizică și Buia Darius Mențiune
Informatică Șotropa Luisa
”Competiție la Pătrat” Adriana Mențiune
(Concurs cuprins în Proiectul Gheorghiu Daiana Mențiune
„Pe urmele lui Petru Rareș” - Toderel David Mențiune
ed.II, CAEJ BN/2018, pag.2, Mureșan Paula Mențiune
nr.2, CNPR, Beclean) Marga Luiza
Ștefania Mențiune
Lucăcean Iulia

6. Concursul Interjudeţean de IV A Buia Darius Moldovan Mențiune


Matematică ,,Sever Aurel Șotropa Luisa Raveca Mențiune
Groze " Mureșan Paula Mențiune
Conc.interjudeţene/regionale
şcolare 2017-2018/Anexa ,
poz.57)
7. Concursul Interjudeţean de IV B Sfechiș Bogdan Blaga Margareta Mențiune
Matematică ,,Sever Aurel
Groze "
Conc.interjudeţene/regionale
şcolare 2017-2018/Anexa ,
poz.57)
8. Concursul Interjudeţean de a III-a Costin Simijdean- Seserman Premiu I
Matematică ,,Dumitru B Vlad Veturia
Ţiganetea"
(Conc.interjudeţene/regionale
şcolare 2017-2018/Anexa 7,
poz.56)
9. Concursul Interjudeţean de a III-a Costin Simijdean- Seserman Premiu I
Matematică ,,Sever Aurel B Vlad Veturia
Groze " Coupe Andreea Menţiune
Conc.interjudeţene/regionale
şcolare 2017-2018/Anexa ,
poz.57)
10. Concurs de Ortografie Premiul I
„Fürkész”, II D Dobre Sofia Ola Ioan
(clasele II-IV)
11. Concurs de Ortografie Premiul III
„Fürkész”, Etapa I IVD Reman Krisztina Kolozsvari Eva
(clasele II-IV)
12. Concurs de Ortografie Premiul III
„Fürkész”, Etapa II IVD Reman Krisztina Kolozsvari Eva
(clasele II-IV)
13. Concurs de Ortografie Premiul I
Orban Krisztian
„Fürkész”, III Matyas Ildyko Premiul II
Ola Aniko
(clasele II-IV)

• Rezultate obţinute la olimpiade și concursuri-fază județeană


Nr. Denumire olimpiade, Clasa Elev Profesor care a pregătit Premiu
Crt. concursuri elevul
1 Concursul judeţean de IV A 2 Moldovan Raveca 2
limba și literatura română Mentiuni
„Şi eu vreau la
olimpiadă”
2. Concursul judeţean de IV A 2 Moldovan Raveca 2
matematică Mentiuni
„Şi eu vreau la
olimpiadă”
3. Concursul judeţean de IV B 3 Blaga Margareta 3
limba și literatura română Mențiuni
„Şi eu vreau la olimpiadă
4. Concurs de Ortografie Mențiune
„Fürkész”, II D Dobre Sofia Ola Ioan
(clasele II-IV)

IV. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

• Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei și pentru asigurarea calităţii.

Nr. Participarea la Implicarea Activitatăți și Activiăți și Participare Profesor


Crt activitățile în acțiuni responsabilități în responsabilități la activități
comisiei de comisii, la nivelul la nivelul CCD și
metodice asigurare școlii comisiilor ISJ cercuri
(conform a calității (Enumerare) BN pedagogice
planificării) DA/NU (Enumerare)
DA/NU
1 da da Da Rus Mirela
2 da da Da Găncean Eniko
3 da da Da Şimon Eva
4 da da Membru Cons. Da Lazăr
Consult. ISJ Margareta
5 da da Da Ricean Livia
6 da da Da Cristea Ileana
7 da da Da Sfechiş Florica
8 da da Da Fodor Eugenia
9 da da Da Marcu Adina
10 da da Metodist ISJ Pop Delia
11 da da Da Brătan Maria
12 da da Da Seserman
Veturia
13 da da Kerekeş Maria
14 da da Metodist ISJ Zăgreanu Liuţa
15 da da Moldovan
Raveca
16 da da Blaga
Margareta
17 da da Stezar Camelia
18 da da Da Matyas Ildiko
19 da da Kolosvari Eva
20 da da Ola Ioan
21 da da Rusu Melinda

• Responsabilități în cadrul școlii/ISJ-BN

Nr. Denumire comisie Calitatea în comisie Profesor


Crt. (responsabil/membru)
1. - Cons. de Administratie, Membru Rus Mirela
- Comisia pentru frecvență, Membru
combaterea absenteismului și
abandonului școlar
2. Comisia pentru perfecţionare si Membru Găncean Eniko
formare continuă
3. - Comitetul de securitate si sănătate Membru Şimon Eva
în muncă;
- Comisia pentru control managerial Membru
intern
4. Comisia pentru examene, olimpiade Membru Lazăr Margareta
și concursuri școlare
5. Comisia pentru recensământul Membru Rician Livia
populației școlare
6. - Comisia pentru control managerial Membru Cristea Ileana
intern
7. - Comisia de disciplină elevi; Membru Sfechiş Florica
- Comisia de organizare și Membru
coordonare ”Școala Altfel”
8. Fodor Eugenia

9. Marcu Adina

10. - Comisia pentru perfecţionare si Membru Pop Delia


formare continuă;
- Comisia pentru cercetare Membru
disciplinară prealabilă a personalului
11. Comisia de inventariere Membru Brătan Maria

12. Comisia perfecţionare şi formare Responsabil Seserman Veturia


continuă- Membru
CEAC Membru
Comisia mentorat Membru
Comisia paritară Membru
Comisia pentru echivalare credite
transferabile
13. Comisia pentru promovarea imaginii Membru Kerekes Maria
unităţii de învăţământ/relația cu
presa
14. Comisia pentru promovarea imaginii Responsabil Zăgreanu Liuţa
unităţii de învăţământ/relația cu
presa
15. -CM; Responsabil Moldovan Raveca
- Com. pt. Curriculum; Membru
- Comisia pentru promovarea Membru
imaginii unităţii de
învăţământ/relația cu presa
16. Comisia pentru prevenirea și Membru Blaga Margareta
reducerea violenței și a faptelor de
corupție în mediul scolar
17. Comisia pentru situaţii de urgenţă și Membru Stezar Camelia
psi
18. CEAC Membru Matyas Ildiko

19. Kolosvari Eva

20. - Com. pt. Curriculum Responsabil Ola Ioan


- Comisia pentru control managerial Responsabil
intern
- Comisia pentru examene, Membru
olimpiade și concursuri școlare;
- Comisia de revizuire și actualizare Membru
PDI;
- Comisia de inventariere Responsabil
21. Comisia pentru întocmirea orarului Membru Rusu Melinda
și asigurarea serviciului pe școală

• Lecţiile şi referatele susținute la nivelul catedrei, participare la simpozioane, publicații

Nr. Denumire activitate Tip (lecţie / referat, Profesor


crt simpozion, articol)
1. Rus Mirela

2. Săptămâna educaţiei globale Găncean Eniko


Proiectarea didactică și -simpozion national şi
management european în spatiul publicaţie
românesc

3. Rolul activităţilor extraşcolare în -simpozion naţional Găncean Eniko


procesul educaţional
Cei șapte ani de acasă/partener -simpozion naţional
Editura Esențial Educațional
,, 1 Iunie-Ziua Internaţională a - articol educaţional în revista
copilului” Smart Educaţion
4. ,, 1 Iunie-Ziua Internaţională a - simpozion naţional Şimon Eva
copilului” - articol educaţional în revista
Smart Educaţion
-articol educaţional
Studiu de specialitate ,,Prevenira abandonului
şcolar”
5. Lazăr Margareta

6. Rician Livia

7. Săptămâna educaţiei globale Cristea Ileana


Proiectarea didactică și -
management european în spatiul simpozion nationalşipublicaţie
românesc
Slow peace as an approach to -seminar
diversity, human rights and
nonviolence. -seminar
New frameworks, narratives and
policies of cultural creativity -seminar
Rewarding School Activity in -webinar
eTwinning -seminar
Board game based learning -seminar
Emigration and Immigration in
Europe
How to inspire learners with digital
culture
8. eTwinning - creativity and simpozion international Cristea Ileana
innovation: diseminări, exemple de
bună practică (CNPR Beclean)
seminar online eTwinning
Pedagogy Wheel at school
seminar online eTwinning
"Open Arms": Helping refugees
first hand seminar online eTwinning

Working with gender inclusion in


teacher education and in the seminar online eTwinning
classroom
seminar online eTwinning
CLIL methodologies and digital
tools

You're a poet and you don't know


it: creative writing in EFL

9. Sfechiş Florica

10. Săptămâna educaţiei globale referat ( luna decembrie) Fodor Eugenia


Proiectarea didactică și simpozion nationalşipublicaţie
management european în spatiul
românesc
11. ,Scoli prietenoase cu Natura"- -conferinţă Marcu Adina
promovarea biodiversitățiiSOR
București -simpozion national şi
publicaţie ISSN -2448-0511/
,,Promovarea imaginii scolii"- SCEsential Media Press SRL
Esential Media Press - decembrie Ploiesti
2018 -articol publicat în
revista,,Esențial în Educație"-
,,Învățarea creativa-aplicatii ISSN2458-0511/ISSN-L
experimentale" 2067-2675,Ploiesti
12. Cei șapte ani de acasă/partener -simpozion national Marcu Adina
Editura Esențial Educațional
Promovarea imaginii -simpozion national
scolii/partener ziarul Esențial în
educatie -publicaţie
Mama-icoana mea din colțul meu
de rugăciune/ISSN -publicaţie
La pas prin tara mea/ISSN
13. Utilizarea mijloacelor moderne in simpozion Pop Delia
procesul de predare- invatare
14. Brătan Maria

15. Săptămâna educaţiei globale referat ( luna decembrie) Seserman Veturia


Activitate lunară CM referat
Proiectarea didactică și simpozion national şi
management european în spatiul publicaţie
românesc
Slow peace as an approach to -seminar
diversity, human rights and
nonviolence. -seminar
New frameworks, narratives and
policies of cultural creativity -seminar
Rewarding School Activity in -webinar
eTwinning -seminar
Board game based learning -seminar
Emigration and Immigration in -organizator eveniment
Europe etwinning
How to inspire learners with digital -seminar
culture
Steps for quality certificate -seminar
The importance of emotional
intelligence in school -seminar
School Education Gateway &
Erasmus+ Programme -seminar
Gender-neutral pedagogy in
Swedish preschools -seminar
The World Is Not Flat: Building a
Multidimensional Learning
Environment
Twice exceptional children
16. eTwinning - creativity and simpozion international Seserman Veturia
innovation: diseminări, exemple de
bună practică (CNPR Beclean)

It s a game changer!How to scientix webinar


motivate and engage students with
game-based learning!
seminar online eTwinning
Strategie di successo CLIL per la
scuola primaria
seminar online eTwinning
"Open Arms": Helping refugees
first hand -articole în Didactica Nova

17. Utilizarea mijloacelor moderne in simpozion Kerekes Maria


procesul de predare- invatare
18. Săptămâna educaţiei globale Zăgreanu Liuţa
Proiectarea didactică și simpozion national şi
management european în spatiul publicaţie
românesc
Promovarea imsginii scolii prin publicaţie ISSN -2448-0511/
proiecte si parteneriate SCEsential Media Press SRL
educationale Ploiesti
ISSN-2599-0502, ISSN-L
Serbarile scolare-Modalitati 2344-2689 : ISBN 978-606-
eficiente de promovare a traditiilor 8842-56-1/ Editura D'Art:;
si obiceiurior folclorice" - revista S.C. Editura D’Art Media S.
,,Educatia face diferenta" R. L. - D J03/1048/2013;
CUI: 32110184 PITEŞTI, jud
ARGEŞ

,,Toamna-n gradina s-acorda ISSN -2501-1170/ Smart


vioara" - proiect tematic Education
educational publicat in revista
Smart Education - Simpozion
National ,,Rapsodii de toamna" Nr.
8 2017, vol. 4 pag. 173
19. Educaţia face diferenţa -simpozion naţional Zăgreanu Liuţa
Esenţial în educaţie - simpozion naţional

Formarea personalităţii elevilor -articol publicaţie cu ISBN


prin activităţi extraşcolare 978-606-8531-01-4, Ed. D Art
Media SRL Piteşti
,, 1 Iunie-Ziua Internaţională a -simpozion naţional şi articol
copilului” educaţional în revista/ISSN
2501-1170 Ed. SC Smart
Education SRL Bucureţti
2018
20. Săptămâna educaţiei globale simpozion national şi Moldovan Raveca
Proiectarea didactică și publicaţie
management european în spatiul
românesc
Utilizarea mijloacelor moderne in simpozion national şi
procesul de predare- invatare publicaţie
21. Săptămâna educaţiei globale Blaga Margareta
Proiectarea didactică și simpozion national şi
management european în spatiul publicaţie
românesc
22. Stezar Camelia

23. Matyas Ildiko

24. Kolosvari Eva

25. Ola Ioan

26. Rusu Melinda


• Formare continuă:

Nr. DENUMIREA CURSULUI/ Anul Nr.credite


crt. TIPUL/ORGANIZATOR absolvirii profesionale Profesor
transferabile/ Nr.ore
1. Managementul comunicării/UBB 2017 30 CPT Matyas Ildiko

2. Managementul comunicării/UBB 2017 30 CPT Şimon Eva

3. Managementul comunicării/UBB 2017 30 CPT Sfechiş Florica

4. Leaderschool: management, 2017 30 CPT Ola Ioan


leadership,comunicare/Centrul
Naţional de Trening
EDUEXPERT
5. Ambasador european eTwinning/ 2018 80 ore Seserman Veturia
eTwinning
6. Values-based education in daily 2017 15 ore Cristea Ileana
teaching and project
workprogramul Erasmus+
şieTwinning
7. Our Fragile Planet/European 2017 16 ore Marcu Adina
Comission Grant 638653
/European School Academy
8. Progresiv Technology-Enhanced 2017 12 ore Marcu Adina
Teacher –
MENTEP/Erasmus+/European
School e Academy
9. Erasmus+funding opportunities 2017 20 ore Marcu Adina
for School/School Educațion
Gateway Teacher
Academy/Erasmus+
10. Five Strategies for Learning 2018 16 ore Marcu Adina
Online/Erasmus+/School
Educațion Gateway Teacher
Academy;
11. Management şi comunicare în 2018 30 CPT Ola Ioan
instituţiile educaţionale/UBB
12. Management şi comunicare în 2018 30 CPT Moldovan Raveca
instituţiile educaţionale/UBB
13. Management şi comunicare în 2018 30 CPT Cristea Ileana
instituţiile educaţionale/UBB
14. Management şi comunicare în 2018 30 CPT Seserman Veturia
instituţiile educaţionale/UBB
15. Tehnici şi metode de predare şi 2018 20 ore Matyas Ildiko
învăţare în clasele simultane
16. Managementul formării 2018 24 ore Seserman Veturia
continue/org. CCD BN
17. Edmondo CON 2018 Marcu Adina
18. Engaging Science Educators 2018 Marcu Adina
DLA 13-Amgen Teach Distante
Learning
19. Promoting Technology-Enhanced 2018 Marcu Adina
Enhanced Teacher,European
School Academy
20. Online Safety,European Schoolnet 2018 15 Marcu Adina
Academy,Erasmus+,Insafe
21. Engaging Science Educators,11th 2018 Marcu Adina
Learning Activity DLA11
22. Five Strategies for Learning 2018 Marcu Adina
online-23.03-28.03.208,Teacher
Academy
Erasmus+ Funding Opportunities
for School
23. Learning in a Museum/org. School 2018 16 ore Seserman Veturia
Education Gateway şi Erasmus +
24. Online Safety (new and updated 2018 15 ore Seserman Veturia
edition)/org. European Schoolnet
Academy
25. Learning in a Museum/org. School 2018 16 ore Cristea Ileana
Education Gateway şi Erasmus +
26. Online Safety (new and updated 2018 15 ore Cristea Ileana
edition)/org. European Schoolnet
Academy

• Dezvoltarea carierei

Numărul de inspecții curente/speciale desfășurate în anul școlar 2017-2018


Semestrul I
INSP. Inspecție
Inspecție curentă 1 Inspecție curentă 2
GRAD specială
2 Rus Mirela
GRAD I
Sfechiş Florica
GRAD II
DEFINITIV 1 Kolosvari Eva

V.PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

• Proiecte și programe educative

Nr. Denumirea Clasa Data/luna Profesor


Crt. proiectului/programului
1. Programul ,, De-a arhitectura a III-a B Seserman Veturia
Săptămânal
în oraşul meu” IC Cristea Ileana
Programul eTwinning-
proiecte
2.
The miracle of stories through a III-a B lunar Seserman Veturia
my hands/proiect eTwinning
Children around the world
REate and Study Together
(CREST)
A Solar System journey
3. Concurs - ”LuminaMath”
a III-a B noiembrie Seserman Veturia
4. Seserman Veturia
Job Shadow Day a III-a B mai
IC Cristea Ileana
5. Proiect de parteneriateducativ
a III-a B lunar Seserman Veturia
,,Anotimpuri şi culori”/local
Proiectul interjudeţean ,, IC Cristea Ileana
6.
Citeşti începând cu cei 7 ani a III-a B lunar Seserman Veturia
de acasă”
7. Proiect Clubul de lectura,
IIB Marcu Adina
magie pentru suflet
8.
Diferiti, dar impreuna ID An sc. 2017/18 Sfechis Florica
9.
„În curând voi fi școlar” ID An sc. 2017/18 Sfechis Florica
Zagreanu Liuta, Kerekes
10. Calatorie prin Cosmos, partea IIIC, IIID,
25.10.2017 Maria, Moldovan Raveca,
II IVA, IVC
Stezar Camelia
Concursul national de cultura
11. toate
generala ,,Amintiri din An sc. 2017/18 Toti inv.
clasele
copilarie"
12. Concurs - ”LuminaMath” IVA, IIC, Moldovan Raveca, Blaga
noiembrie
IVB Margareta, Pop Delia
Proiect internat. Saptamana de
13. Pop Delia, Moldovan
actiune impotriva rasismului si IIC IVA An sc. 2017/18
Raveca
discriminarii prin sport FARE
Programul eTwinning-
14. februarie-
proiecte IC Cristea Ileana
martie 2018
„World Thinking Day
15. Programul „Tedi- școala
IC An sc. 2017/18 Cristea Ileana
siguranței”
16. Proiectul Județean „Cartea,
IC An sc. 2017/18 Cristea Ileana
prietena mea”
Programul Internațional JA
An sc. 2017/18
17. „Noi înșine”
IC Cristea Ileana
Programul Internațional „JA
Scoala Altfel
in a Day”
18. Proiect "Săptămâna prevenirii
ID 2017/2018 Șimon Eva
criminalităţii"
Proiect Educational Național
Rolul activităților
19.
extrașcolare în procesul CP B 2017/2018 Găncean Eniko
educațional

Proiect de parteneriat
20. Educațional Clubul
CP B 2017/2018 Găncean Eniko
Prieteniei
Proiect de parteneriat
21. Educațional Pas cu pas spre
CP B 2017/2018 Găncean Eniko
viața de școlar, Nr.423/2018

Proiect Educational Național


Prevenirea abandonului
22.
școlar ,SC Arabela Smart CP B 2017/2018 Găncean Eniko
Design S.R.L

23. Muzeul,o punte între trecut și 2017/2018


III B Marcu Adina
viitor-Muzeul Judetean
24. Clubul de lectura,magie 2017/2018 Marcu Adina
III B
pentru suflet-CSEI
25. Micul pieton-Politia Beclean 2017/2018 Marcu Adina
III B
26. Suflet de copil-CSEI 2017/2018 Marcu Adina
III B
27. Anotimpuri și culoare III B 2017/2018 Marcu Adina

28. Promovarea imaginii scolii- 2017/2018 Marcu Adina


III B
Editura Art
29. Diferiți dar împreună!-CSEI III B 2017/2018 Marcu Adina

30. Sanatos la trup și la minte- 2017/2018 Marcu Adina


III B
Cabinet Medical Scolar

• Rezultate cu elevii la concursurile educative

Nr. Denumirea concursului Poziția în Premiul Profesor


Crt. CAEJ/CAER/CAEN
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-4
1. Comper matematică desfășura la nivel Premiul II-5
Seserman Veturia
național, fără finanțare Premiul III-6
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 4
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-13
2. Comper română desfășura la nivel Premiul II-6
Seserman Veturia
național, fără finanțare Premiul III-2
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 3
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
3. Gazeta matematică-junior desfășura la nivel Premiul de
Seserman Veturia
național, fără finanțare excelenţă-1
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 95
Premiul II- 2
4.
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Premiul III-1 Seserman Veturia
Menţiune-15
Premiul I-2
Concurs interdisciplinar-
5. Premiul II-2 Seserman Veturia
Amintiri din copilarie/ CAER 2018
Premiul III-2
etapa II
Menţiuni-7
Concurs-Comper română Concursurilor școlare ce
( et. a II-a) se vor organiza și Premiul I-17
6. desfășura la nivel Premiul II-3 Seserman Veturia
național, fără finanțare Premiul III-4
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper Concursurilor școlare ce
matematică ( et. a II-a) se vor organiza și Premiul I-6
7. desfășura la nivel Premiul II-4 Seserman Veturia
național, fără finanțare Premiul III-6
M.E.N., în anul școlar Menţiuni-3
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper română Concursurilor școlare ce
( etapa naţională ) se vor organiza și Premiul I-3
8. desfășura la nivel Premiul II-2 Seserman Veturia
național, fără finanțare Premiul III-1
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper Concursurilor școlare ce
matematică ( etapa se vor organiza și
9. naţională) desfășura la nivel Premiul I-2 Seserman Veturia
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concurs interdisciplinar- Premiul I-5
10. Amintiri din copilarie- CAER 2018 pag. 45, poz. Premiul II-1 Seserman Veturia
etapa finală, 2020 Premiul III-3
Menţiuni-4
Micii olimpici Premiul I-3
11. CAERI 2018, pag. 45, Premiul II-3 Seserman Veturia
poz. 2025 Premiul III-2
Menţiuni-2
Concursul de cultură Premiul I-1
12. generală și de verificare a CAER 2018, pg.43, poz. Premiul II-2 Seserman Veturia
cunoștințelor dobândite 1919 Premiul III-5
AŞII CUNOAŞTERII Menţiuni-2
Concurs de Educaţie
Antreprenorială IA
ATITUDINE, secţiunea
13. CAEN 2018, poz. 166 Premiul II-1 Seserman Veturia
,,NATURĂ ŞI VIAŢĂ.
domeniul ştiinţific Menţiuni-1
III. Un viitor verde” –
Machete şi jucării
ecologice
Concurs regional de Premiul I-2
14. Seserman Veturia
literatură „Prietenul meu CAEN 2018, poz. 85 Premiul III-1
din lumea cărţilor”
15. Concursul naţional ,,Fii Concursurilor școlare ce Premiul I-2 Seserman Veturia
inteligent la se vor organiza și Premiul III-4
…matematică” desfășura la nivel Menţiuni-2
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 91
Concursul naţional Concursurilor școlare ce
,,comunicareortografie.ro” se vor organiza și Premiul I-4
16. desfășura la nivel Premiul II-3 Seserman Veturia
național, fără finanțare Premiul III-1
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 87
Concurs-Gazeta Concursurilor școlare ce
matematică-junior etapa se vor organiza și
finală desfășura la nivel
17. Premiul I-1 Seserman Veturia
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/secţ. 3, poz.
95
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Premiul I- 1
18. LuminaMath desfășura la nivel
Menţiune-1 Seserman Veturia
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 93
Concurs interjud.
19. Monumente istorice-
Sebes, jud. Alba P.I; P.III Moldovan Raveca
marturii ale trecutului
localitatii mele
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
20. LuminaMath desfășura la nivel
P. II-2; PIII-2 Moldovan Raveca
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 93
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-9
21. Comper matematică desfășura la nivel Premiul II-9
Moldovan Raveca
național, fără finanțare Premiul III-6
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 4
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-13
22. Comper română desfășura la nivel Premiul II-9
Moldovan Raveca
național, fără finanțare Premiul III-5
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 1
2017 -2018/poz. 85
23.
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 P. II-8; PIII-7 Moldovan Raveca
24.
Gazeta matematică-junior P.I -5; P.II-6 Moldovan Raveca
”CDIdei în cărți” – etapa Festival regional, Anexa Premiul I- Moldovan Raveca
25.
județeană, ed. IV nr.7 la OMEN_Olimpiade echipa din 3
si concursuri scolare - 3elevi
2018 Premiul III-
Domeniul Cultural- echipa din
Artistic, Culturi si 3elevi
Civilizații
Concursul Județean de Moldovan Raveca
26.
Matematică ”Memorial Tg. Jiu Mentiuni-8
Marcel Romanescu”
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Concursul naţional ,,Fii Premiul I- 12
27. desfășura la nivel Moldovan Raveca
inteligent la Premiul II -4
național, fără finanțare
…matematică” Premiul III-4
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 91
Concurs-Comper română Concursurilor școlare ce
( etapa naţională ) se vor organiza și
28. desfășura la nivel Premiul I-10 Moldovan Raveca
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper Concursurilor școlare ce
matematică ( etapa se vor organiza și
29. naţională) desfășura la nivel Premiul I-7 Moldovan Raveca
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
30. PII- 16; PIII-
Povestile Cangurului Beclean Moldovan Raveca
3
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
31. LuminaMath desfășura la nivel
M-1 Blaga Margareta
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 93
32. P.-10 PI –4;
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Blaga Margareta
P.-5; M-2
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
33. LuminaMath desfășura la nivel
P.III-3 Pop Delia
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 93
34. Amintiri din copilărie
CAER 2017-poz.1665 Premiul I- 2 Pop Delia
Faza finală
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Comper matematică
35. desfășura la nivel Premiul I-2
Etapa națională Pop Delia
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
36.
Gazeta Matematică junior se vor organiza și Premiul I- 2 Pop Delia
desfășura la nivel
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 92
37. P.II-1; P.-5;
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Sfechis Florica
M-15
Premiul I- 3
Premiul II-2
38. Amintiri din copilărie
CAER 2017-poz.1665 Premiul III-3 Sfechis Florica
Etapa II
Mentiuni- 4

Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Premiul II-3
39. Comper matematică desfășura la nivel
Premiul III-2 Sfechis Florica
național, fără finanțare
Menţiune- 4
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-1
40. Comper română desfășura la nivel Premiul II-1
Sfechis Florica
național, fără finanțare Premiul III-3
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 1
2017 -2018/poz. 85
Premiul I-2
Concurs cuprins
41. Premiul II-4
Așii Cunoașteri in CAER 2018, pg.43, Sfechis Florica
Premiul III-4
poz. 1919
Menţiune- 6
42. P. -1; P.III-1;
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Pop Delia
M- 14
Concurs interjud.
43. Monumente istorice-
Sebes, jud. Alba P.I-1; M-1 Pop Delia
marturii ale trecutului
localitatii mele
44. P.II-1; P.III-1;
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Kerekes Maria
M-9
Premiul I- 4
45.
Poveștile cangurului Premiul II-3 Kerekes Maria
Premiul III-4
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
46. Gazeta matematică-junior desfășura la nivel Premiul I- 1
Kerekes Maria
național, fără finanțare Premiul II-1
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 92
Premiul I- 6
Premiul II-2
47.
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Premiul III-3 Kerekes Maria
Mentiuni- 5

Premiul I- 16
48. Amintiri din copilărie Premiul II-13
CAER 2017-poz.1665 Lazăr Margareta
Etapele I-II-III Premiul III-7
Mentiuni- 4
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
49. Gazeta matematică-junior desfășura la nivel Premiul I- 6
Lazăr Margareta
național, fără finanțare Premiul III -3
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 92
Premiul I- 7 Lazăr Margareta
50.
Kangurașul matematician Premiul II-16
Premiul III-3
Premiul I- 1 Lazăr Margareta
51.
„Prietenii copilăriei” Concurs Iași Premiul II-1
Premiul III-2
52. PI- 4;PII- 4;
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Rician Livia
PIII- 4 M- 4
Concurs-Comper română Concursurilor școlare ce Rician Livia
Premiul I- 4
( et. a II-a) se vor organiza și
Premiul II-11
53. desfășura la nivel
Premiul III-2
național, fără finanțare
Mentiuni- 2
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper Concursurilor școlare ce Rician Livia
matematică ( et. a II-a) se vor organiza și Premiul I-9
54. desfășura la nivel Premiul II-3
național, fără finanțare Premiul III-5
M.E.N., în anul școlar Menţiuni-1
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper română Concursurilor școlare ce Rician Livia
( etapa naţională ) se vor organiza și
55. desfășura la nivel Premiul I-1
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concurs-Comper Concursurilor școlare ce Rician Livia
matematică ( etapa se vor organiza și
56. naţională) desfășura la nivel Premiul I-1
național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Concursul naţional ,,Fii
57. desfășura la nivel Premiul I- 3
inteligent la Rician Livia
național, fără finanțare
…matematică”
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 91
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-5
58. Gazeta matematică-junior desfășura la nivel Premiul II-2
Rician Livia
național, fără finanțare Premiul III-6
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 92
Premiul I-7
59. Amintiri din copilărie Premiul II-4
CAER 2017-poz.1665 Rician Livia
Etapa II Premiul III-3

Premiul I-5
60. Amintiri din copilărie Premiul II-4
CAER 2017-poz.1665 Rician Livia
Etapa III Premiul III-3

61.
Pe aripile basmelor et I Beclean P.II-8 Matyas Ildiko
62. P.II-1; PIII-1;
Concurs nat. Furkesz Bistrita Matyas Ildiko
M-1
Concurs interjud. de
63.
comunicare in lb. Oradea P.III-1 Matyas Ildiko
maghiara
64.
Pe aripile basmelor et II Beclean M-8 Matyas Ildiko
65. PI- 9;PII- 2;
Povestile Cangurului Beclean Zagreanu Liuta
PIII- 1
Concurs Premiul I-8
66. International,,Discovery- Premiul II-9
CAER,2018,pozitia 1914 Marcu Adina
Descopera lumea,,editia Premiul III-3
XV Mențiune-4
67. Concurs regional Toamna PI- 1;PII- 1;
Dorohoi Marcu Adina
in sunet si culoare PIII- 1
Premiul I-1
68. Concurs interjud. A Botoșani, CAEJ
Premiul II-1 Marcu Adina
ruginit frunza din vii NR.13777/9.11.2016
Premiul III-1
69. Concurs internat. de
Bucuresti P.I-3 Marcu Adina
creatie Formidabilii
Calendarul Concursurilor Premiul I-10
70. Concurs International
Nationale Scolare,pozitiaPremiul II-5 Marcu Adina
Formidabilii,editia a XIII
122 Premiul III-6
Premiul I-11
Concurs International Calendarul Concursurilor Premiul II-3
71.
Formidabilii-,,Campionii Nationale Premiul III-6 Marcu Adina
Primaverii,editia a XV-a Scolare,pozitia115 Mențiune-4
2 medalii aur
72.
Căngurașul matematician Premiul I -6 Cristea Ileana
Premiul I-8 Cristea Ileana
73. Amintiri din copilărie
CAER 2017-poz.1665 Premiul II-3
Etapa I
Mențiune-9
Premiul I-5 Cristea Ileana
74. Amintiri din copilărie Premiul II-6
CAER 2017-poz.1665
Etapa II Premiul III-5
Mențiune-1
Premiul I-4 Cristea Ileana
75. Amintiri din copilărie Premiul II-1
CAER 2017-poz.1665
Etapa III Premiul III-3
76. Micii olimpici CAERI 2018, pag. 45, Premiul I-3 Cristea Ileana
poz. 2025 Menţiuni-1
Calendarul concursurilor Premiul I-1 Cristea Ileana
77. Concurs national
naționale școlare gfără Premiul II-1
Micii exploratori
finanțare M.E.N., poz.114 Premiul III-1
Premiul de Cristea Ileana
Calendarul MEN
excelenţă-5
Gazeta matematică-junior 2017 -2018, sectiunea 3
78. Premiul I-1
Etapa I (Concursuri școlare în
Premiul II-2
colaborare cu terți) poz.
Premiul III-3
95
Mențiune-3
Calendarul MEN Premiul de Cristea Ileana
Gazeta matematică-junior 2017 -2018, sectiunea 3 excelenţă-3
79.
Etapa II (Concursuri școlare în Premiul I-6
colaborare cu terți) poz. Premiul II-4
95 Mențiune-2
Calendarul MEN Cristea Ileana
Premiul I-3
Gazeta matematică-junior 2017 -2018, sectiunea 3
80. Premiul II-1
Etapa Finală (Concursuri școlare în
Premiul III-4
colaborare cu terți) poz.
95
Concursul de cultură Premiul I-4 Cristea Ileana
81. generală și de verificare a CAER 2018, pg.43, poz. Premiul II-6
cunoștințelor dobândite 1919 Premiul III-4
AŞII CUNOAŞTERII
Concursurilor școlare ce Cristea Ileana
se vor organiza și Premiul I-15
Comper matematică
82. desfășura la nivel Premiul II-1
Etapa Județeană I
național, fără finanțare Premiul III-3
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce Cristea Ileana
se vor organiza și Premiul I-9
Comper Comunicare
83. desfășura la nivel Premiul II-3
Etapa Județeană I
național, fără finanțare Premiul III-4
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce Cristea Ileana
se vor organiza și Premiul I-9
Comper matematică
84. desfășura la nivel Premiul II-7
Etapa Județeană II
național, fără finanțare Premiul III-2
m.e.n., în anul școlar Mențiune-3
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce Cristea Ileana
se vor organiza și Premiul I-10
Comper Comunicare
85. desfășura la nivel Premiul II-8
Etapa Județeană II
național, fără finanțare Premiul III-2
m.e.n., în anul școlar Mențiune-2
2017 -2018/poz. 85
Comper matematică Concursurilor școlare ce Premiul I-3 Cristea Ileana
86.
Etapa Națională se vor organiza și Premiul II-2
desfășura la nivel
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce Cristea Ileana
se vor organiza și
Comper Comunicare
87. desfășura la nivel Premiul I-1
Etapa Națională
național, fără finanțare
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-5
Comper română
88. desfășura la nivel Premiul II-2
Etapa I Stezar Camelia
național, fără finanțare Premiul III-3
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 6
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Comper română Premiul II-6
89. desfășura la nivel
Etapa II Premiul III-2 Stezar Camelia
național, fără finanțare
Menţiune- 6
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
90. P.II-1; P.III-1;
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Stezar Camelia
M-5
91.
Amintiri din copilărie CAER 2017-poz.1665 Șimon Eva
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-4
Comper română
92. desfășura la nivel Premiul II-2
Etapa I Șimon Eva
național, fără finanțare Premiul III-2
m.e.n., în anul școlar Menţiune- 2
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-3
Comper matematică
93. desfășura la nivel Premiul II-1
Etapa II Șimon Eva
național, fără finanțare Premiul III-1
m.e.n., în anul școlar Menţiune-1
2017 -2018/poz. 85
Premiul I-18
94. Amintiri din copilărie
CAER 2017-poz.1665 Premiul II-4 Găncean Eniko
Etapa II
Premiul III-4
Premiul I-15
95. Amintiri din copilărie Premiul II-3
CAER 2017-poz.1665 Găncean Eniko
Etapa III Premiul III4
Mentiune 4
Premiul I-16
96. CAEN
Micii exploratori Premiul II-5 Găncean Eniko
Nr.24984/22.01.2018
Premiul III5
Concursurilor școlare ce
Premiul I-15
Comper română se vor organiza și
97. Premiul II-3
Etapa I desfășura la nivel Găncean Eniko
Premiul III-4
național, fără finanțare
Menţiune-4
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și Premiul I-18
Comper matematică
98. desfășura la nivel Premiul II-4
Etapa II Găncean Eniko
național, fără finanțare Premiul III-4
m.e.n., în anul școlar
2017 -2018/poz. 85
Premiul I-10
99. Premiul II-2
Micii Olimpici CAER Poziția 2023 Găncean Eniko
Premiul III-2
Menţiune-4
Cuprins în Calendarul
Concursurilor Inter
udețene/regionale
Concurs international de
100. școlare, organizate în anul
matematica „ZRINYI Mențiune - 2 Ola Ioan
şcolar 2017-2018, fără
ILONA”
finanțare M.E.N.
Poz.18

101.Conc.nat.,,Pe aripile Premiul II-8


Beclean Kolozsvari Eva
basmelor'' Etapa I Menţiune-4
102.Conc.nat.,,Pe aripile Premiul I-4
Beclean Kolozsvari Eva
basmelor'' Etapa II Premiul II-4
103.Conc.nat.,,Pe aripile Premiul I-4
Beclean Kolozsvari Eva
basmelor'' Etapa III Premiul II-4
104.Pe urmele lui Orban
Odorheiu Secuiesc Mențiune - 2 Kolozsvari Eva
Balazs -ed plastica
Cuprins în Calendarul
Concursurilor Inter
udețene/regionale
Concurs international de Premiul II-1
105. școlare, organizate în anul
matematica „ZRINYI Premiul III-1 Kolozsvari Eva
şcolar 2017-2018, fără
ILONA” Menţiune-3
finanțare M.E.N.
Poz.18

Premiul I-2
Concurs cuprins
106. Premiul II-2
Așii Cunoașteri in CAER 2018, pg.43, Kolozsvari Eva
Premiul III-3
poz. 1919
Menţiune-1
Premiul I-4
107.Amintiri din copilărie
CAER 2017-poz.1665 Premiul II-1 Fodor Eugenia
Etapa III
Concursurilor școlare ce
se vor organiza și
Concursul naţional ,,Fii
108. desfășura la nivel Premiul I-3
inteligent la Fodor Eugenia
național, fără finanțare
…matematică”
M.E.N., în anul școlar
2017 -2018/poz. 91

• Acțiuni de voluntariat

Nr. Activitate desfăşurată Locul Data Nr. Profesor


Crt. desfăşurării înregistrare
aprobare
activitate
Școala Gimn. Rus Mirela
Grigore Silași
1. Evaluator, asistent olimpiadă si
alte concursuri
CNPR
Beclean
2. Școala Gimn. Găncean
Membru EN II -cls.IV
Grigore Silași Eniko
Școala Gimn. Şimon Eva
3. Asistent/ Evaluator Olimpiade
Grigore Silași
Romana și Matematica
CNPR Lazăr
Presedinte/Asistent/Evaluator
Beclean Margareta
Concurs Sever Groze
Evaluator Olimpiada județeana CN Liviu
Rebreanu
4.
Școala Gimn.
Responsabil Olimp. Jud.-faza
Grigore Silași
locală
Școala Gimn.
Membru EN II Grigore Silași

Școala Gimn. Rician Livia


5.
Membru EN II -cls.IV Grigore Silași

Membru în Comisia de Școala Gimn. Cristea Ileana


organizare EN II Grigore Silași

Evaluator olimpiadă romana si Școala Gimn.


matematica Grigore Silași
6.
Evaluator Concurs Sever Groze
CNPR
Evaluator Concurs
Beclean
Interdisciplinar „Competiție la
pătrat”
Școala Gimn. Sfechiş
7.
Evaluator olimpiadă romana Grigore Silași Florica

Școala Gimn. Fodor Eugenia


8.
Administrator test EN II Grigore Silași

Evaluator/supraveghetor/membru Școala Gimn. Marcu Adina


in Comisie/17.02.2018- Grigore Silași
Olimpiada de matematica si Școala Gimn.
9. 24.02.2018- Olimpiada de limba Grigore Silași
si literatura romana

Sustinerea temei,,Experimentul-
un mod sigur de intelegere a
realitatii si un exempu de
observare eficienta,, ,in cadrul Școala Gimn.
Cercului pedagogic din Grigore Silași
25.01.2018

Coordonator si evaluator in
cadrul Proiectului
National,,Saptamana Prevenirii Școala Gimn.
Criminalitatii,, la concursul Grigore Silași
,,Micul Pieton,, ,in parteneriat cu
Inspectoratul Judetean de Politie
B-N,MAI sj B-N

Școala Gimn. Pop Delia


Evaluator Olimpiada matem. Grigore Silași
10. Faza zonală

Administrator test ENII

11. Brătan Maria

Membru în Comisia de Școala Gimn. Seserman


organizare EN II Grigore Silași Veturia

Evaluator concurs judetean


D.Țiganetea Dej

CNPR
Evaluator Concurs Sever Groze Beclean
12.

Școala Gimn.
Evaluator Olimpiade Romana și
Grigore Silași
Matematica

Evaluator Concurs
CNPR
Interdisciplinar „Competiție la
Beclean
pătrat”
Evaluator Premiile Naț. Platforma
eTwinning eTwinning
Asistent EN II Kerekeş Maria
12. Școala Gimn.
Evaluator Olimpiade Romana și
Grigore Silași
Matematica
13. Zăgreanu
Liuţa
14. Școala Gimn. Moldovan
Administrator test EN II
Grigore Silași Raveca
15. Școala Gimn. Blaga
Administrator test EN II
Grigore Silași Margareta
Școala Gimn. Stezar
Asistent Olimpiada-faza locală Grigore Silași Camelia
16.
CNPR
Asistent Concurs Sever Groze Beclean

17. Matyas Ildiko

Școala Gimn. Kolosvari Eva


18.
Evaluator EN II la clasa a II-a Grigore Silași

Asistent/Evaluator concurs Școala Gimn. Ola Ioan


„Furkesz”- faza locala si Grigore Silași
judeteana
19.
Organizator Conc. Inter. Matem.
„Zrinyi Ilona”
Presedinte Comisie org.EN II pt. Școala Gimn.
clasele a II-a, a IV-a, a VI-a Grigore Silași

20. Rusu Melinda

• Parteneriate încheiate

Nr. Partenerul Durata Scopul Profesor


Crt.
Scoala dupa
1 Clubul elevilor Beclean An sc. 2017/2018 Toti invatatorii
scoala
Centrul Social
2 An sc. 2017/2018 voluntariat Toti invatatorii
Misionar Beclean
Biblioteca oraseneasca
3 An sc. 2017/2018 cunoastere Toti invatatorii
Beclean
4 Pol. Oras Beclean An sc. 2017/2018 preventie Toti invatatorii
5 Ed. Amintiri An sc. 2017/2018 Concurs Toti invatatorii
6 Ed. Edu An sc. 2017/2018 simpozion Toti invatatorii
Sc. Gimn. Silviu
7 An sc. 2017/2018 concurs Moldovan Raveca, Pop Delia
Capinisanu Sebes
Sc. Gimn. Baltatesti,
8 An sc. 2017/2018 concurs Gancean Eniko
Neamt
9 Sc. Gimn. Uriu An sc. 2017/2018 concurs Gancean Eniko
Sc. Gimn. O. Goga,
10 An sc. 2017/2018 concurs Cristea Ileana
Bacau
11 Sc. Gimn. Dorohoi An sc. 2017/2018 concurs Marcu Adina
12 Sc. Gimn. Nr18 Galati An sc. 2017/2018 concurs Marcu Adina
Grad. Lumea copiilor
13 An sc. 2017/2018 concurs Marcu Adina
Tg. Jiu
Parteneriat cu Educarea
Asociaţia ,,Drumeţii ecologica, Seserman Veturia,
An şcolar 2017-
14. montane” pentru dobandirea Cristea Ileana
2018
proiectul ECO unei atitudini
JUNIOR 2017/2018 mediu-
protective si
implicarea in
activitati eco-
recreative a
elevilor prin
joc.
15.

• Promovarea imaginii şcolii

Nr. Activitate desfăşurată Locul Data Nr. Profesor


Crt. desfăşurării înregistrare
aprobare
activitate
1 Premiile naţionale Bucureşti decembrie SesermanVeturia
eTwinning

• Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei:


-participare la proiectul INDUCAS- proiect pilot finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de
European Schoolnet ( Cristea Ileana, Marcu Adina, Seserman Veturia)
-raportare pentru obţinerea certificatului de şcoală eTwinning ( una dintre condiţii a fost obţinerea
a cel puţin un certificat de calitate pentru proiectele eTwinning derulate în sem. I an şcolar 2017-
2018- cadre dicatice implicate: Cristea Ileana, Seserman Veturia)

Responsabil comisie,
prof.înv.primar Cristea Ileana

S-ar putea să vă placă și