Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MEREI


Telefon/ fax : 0238/509425
Merei – România
email scoalamerei@yahoo.com

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR


ȘCOALA GIMNAZIALĂ MEREI
COMUNA MEREI, JUDEŢUL BUZĂU

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE DESFĂŞURATĂ ÎN
SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020

Comisia Metodică a Învăţătorilor din Unitatea şcolară Izv.-Dulce, comuna Merei,


s-a constituit la începutul anului şcolar 2019-2020, conform art. 35, 36, 37 din
R.O.F.U.I.P., cu privire la „Comisiile Metodice”, ţinând cont de reglementările transmise
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi este alcătuită din următorii membri:
1. Pinţoiu Georgeta - clasa CP-I, Izv.-Dulce
2. Marcon Veronica - clasele II-III, Izv.-Dulce
3. Cârmaciu Simona-Elena - clasa a IV-a, Izv.-Dulce
4. Mihalcea Constantin - clasele I-III, Dealul Viei
5. Mihalcea Cornelia-Elena - clasele CP-II-IV, Dealul Viei
6. Aprodu Elisabeta - clasa CP, Merei
7. Micu Victorița - clasa I, Merei
8. Stanciu Andriana-Georgeta - clasa a II-a, Merei
9. Lazăr Roxana-Aurelia - clasa a III-a, Merei
10.Păduraru Elena - clasa a IV-a, Merei
11.Șerbănoiu Tiberiu - clasa CP, Lipia
12.Purcărea Costel - clasa I, Lipia
13.Minea Iuliana - clasa a II-a, Lipia
14.Moise Maria-Violeta - clasa a III-a, Lipia
15.Mehedin Adela-Jeni - clasa a IV-a, Lipia
În prima şedinţă a comisiei metodice, după analiza activităţii din anul şcolar
precedent, 2018-2019, care a adus în faţa colegilor şi noutăţile transmise de inspectorii de

1
specialitate la consfătuirile cadrelor didactice cât şi la şedinţele cu metodiştii şi cu
responsabilii comisiilor metodice, am propus spre dezbatere mai multe subiecte.
S-a propus ca anul şcolar 2019-2020 să se fundamenteze pe recomandările transmise
din partea conducerii ISJ Buzău şi Ministerului învăţământului, să se aplice testele
iniţiale la fiecare clasă, la disciplinele principale, discuţii despre săptămâna „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”, despre Calendarul Evaluării Naționale la clasele II-IV, cât şi
alte recomandări făcute de inspectorii de specialitate în legătură cu tematicile de dezbătut
în cadrul activităţilor Comisiilor Metodice, în acest an şcolar. S-a dat citire
Regulamentului de funcţionare al Comisiei. S-au purtat discuţii referitoare la planificările
anuale, apoi s-au reamintit opţionalele, avizate de Inspectorul de specialitate. Despre
auxiliarele didactice, s-a subliniat rolul lor în buna derulare a procesului instructiv-
educativ și s-a reamintit recomandarea Ministerului învățământului să fie selectate doar
dintre cele avizate, acestea fiind supuse acceptării şi aprobării de către părinţii elevilor. În
urma testelor iniţiale realizate, toţi învăţătorii au întocmit concluziile şi au indicat
măsurile remediale şi de dezvoltare atât pentru elevii cu dificultăţi de învăţare cât şi
pentru aceia cu rezultate foarte bune. Rezultatele obţinute de elevii şcolilor din comuna
Merei cât şi testele şi măsurile remediale decise de fiecare învăţător sunt descrise în
portofoliul Comisiei metodice a învățătorilor din comuna Merei.
În prima şedinţă a Comisiei, a fost prezentat proiectul Planului managerial şi
Graficul activităţilor pentru anul şcolar în curs, aceste două materiale fiind supuse
dezbaterilor, în urma cărora, ele au fost aprobate în unanimitate.
Am reamintit colegilor Regulamentul Comisiei Metodice a Învăţătorilor care
cuprinde următoarele obligaţii pe care trebuie să le respecte membrii acesteia:
• Documentarea individuală permanentă;
• Diseminarea informaţiilor obţinute în urma studiului individual;
• Implicarea părinţilor în sprijinirea procesului educativ;
• Diversificarea ofertei de activităţi şcolare şi extraşcolare;
• Conştientizarea rolului şi responsabilităţii profesiei de educator prin cunoaşterea,
respectarea şi aplicarea codului deontologic al profesiei de învăţător;
• Desfăşurarea activităţii în mod responsabil, creator, competent;
• Manifestarea unui spirit deschis către perfecţionare şi înnoire permanentă;
• Dobândirea unei formări intelectuale de rang superior în care ştiinţa, arta, morala şi
justiţia să-i definească personalitatea;
• Utilizarea capacităţii de exprimare verbală/nonverbală care denotă cultură şi
civilizaţie;
• Cultivarea civismului, a spiritului cooperant, a prieteniei sincere şi durabile;
• Respect faţă de semeni, faţă de copii, coparticipant la viaţa comunităţii profesionale
şi locale;
• Apărarea prestigiului şi onoarei profesiei prin conduită exemplară în toate
împrejurările.

2
Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus
următoarele obiective:
- extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în
domeniul educaţiei;
- perfecționarea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
- eficientizarea demersului didactic;
- dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, informatizare, gândire
critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi;
- elaborarea şi popularizarea materialelor metodice;
- utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de învăţare/evaluare;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă
pentru obținerea unui feedback relevant;
- asigurarea calităţii în educaţie;
- curriculum evidenţiat/diferenţiat;
- valorificarea experienţei pozitive;
- activităţi cu elevii cu CES; introducerea acestora în programele de sprijin;
- intensificarea parteneriatului şcoală-familie;
- afirmarea ,,dimensiunii europene” în formarea continuă;
- facilitarea schimbului de experienţă didactică, diseminarea informaţiei prelucrate,
utilizarea metodelor didactice eficiente în comunicare.
S-au stabilit atribuţiile membrilor comisiei metodice a învăţătorilor pentru anul şcolar
2019-2020:
➢ MIHALCEA CONSTANTIN
- asigură legătura comisiei metodice cu Centrul metodic nr. 4 şi cu ISJ Buzău;
➢ MARCON VERONICA și CÂRMACIU SIMONA-ELENA
- centralizează testele de evaluare iniţială la nivelul comisiei metodice;
➢ MINEA IULIANA
-centralizează testele de evaluare finală la nivelul comisiei metodice;
➢ MICU VICTORIȚA și STANCIU ANDRIANA-GEORGETA
- centralizează situaţiile activităţilor de formare profesională, cursurile absolvite, etc.
➢ PINŢOIU GEORGETA
- centralizează componenţa comitetelor de părinţi la clasele primare;
➢ ȘERBĂNOIU TIBERIU și PURCĂREA COSTEL
- centralizează graficele cu tematica şedinţelor cu părinţii şi a lectoratelor;
➢ LAZĂR ROXANA- AURELIA și PĂDURARU ELENA
- iniţiază, propune şi organizează / coordonează activităţile extraşcolare, cultural –
artistice;
➢ MOISE MARIA-VIOLETA
- centralizează rezultatele obţinute de elevi la concursuri şi olimpiade şcolare;
➢ APRODU ELISABETA
-centralizează programele activităţilor remediale sau a elevilor cu performanţe
(consultaţii, meditaţii);
3
➢ MEHEDIN ADELA-JENI
- informează membrii comisiei cu privire la noutăţile apărute în media, asigură copierea şi
multiplicarea / diseminarea electronică a diferitelor materiale apărute în publicaţiile de
specialitate şi distribuirea acestora membrilor comisiei;
➢ MIHALCEA CORNELIA-ELENA
- coordonează întreaga activitate a Comisiei Metodice.
În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, membrii Comisiei Metodice a
Învăţătorilor au desfăşurat următoarele activităţi:
1. Masă rotundă (24 oct. 2019):
-Raport al activităţii CM desfăşurate în anul şcolar 2018-2019
-Organizarea activităţii metodice pentru anul şcolar 2019-2020
-Concluziile testelor iniţiale
-Planificarea calendaristică – fundamentată în urma testelor iniţiale
-Anunțuri ISJ, MEN
2. Centrul Metodic 4
-activitate clasele III-IV- (22 nov. 2019)
1.Workshop- „Ecologizarea- alt mod de viață“
2.Referat: „Formarea deprinderilor de comportare ecologică la școlarii mici-premisă de
conviețuire în armonie cu natura“, activități realizate de doamnele învățătoare Lazăr
Roxana-Aurelia și Marcon Veronica, la școala Izvoru-Dulce, activitate coordonată de
responsabilul Centrului Metodic nr. 4, d-l prof. înv. primar Mihalcea Constantin.
-activitate clasele CP-I-II- (27 nov. 2019)
1. Workshop -„Rolul colaborării familie-școală în dezvoltarea personalității copilului de
vârstă școlară mică“
2. Referat: „Strategii în construirea relațiilor pozitive la școlarul mic“, activități realizate
de doamnele înv. Micu Victorița și Aprodu Elisabeta, la școala Merei.
3. Activitate demonstrativă integrată (18-19 dec. 2019):
-„De Crăciun suntem mai buni...“-serbări școlare -activități desfășurate de către toți
membrii Comisiei metodice.
-Referat tematic:„Metode și strategii de dezvoltare a interesului elevilor pentru lectură“,
prezentat de d-ra înv. Stanciu Andriana
Acestor activităţi metodice s-au adăugat şi activităţile educative şcolare şi
extraşcolare precum: şedinţe și lectorate cu părinţii, activităţi de consiliere a părinţilor şi
elevilor, sărbătorirea Zilei Naţionale a României, organizarea de expoziţii, organizarea de
biblioteci la nivelul claselor, participări ale elevilor la concursuri de creaţie plastică,
artistico-literară sau pe discipline etc., decorarea claselor în funcţie de anotimpuri sau cu
ocazii/evenimente speciale au fost desfăşurate de majoritatea colectivelor de elevi de la
ciclul primar.
Activităţile realizate, materialele prezentate şi discuţiile purtate au demonstrat
interesul sporit al învăţătorilor din şcoala noastră pentru perfecţionarea continuă, în
vederea obţinerii unor rezultate deosebite în rândul elevilor, responsabilitate şi pasiune
pentru profesia de dascăl.
4
Şedinţele comisiei metodice din semestrul I al acestui an şcolar au urmărit temele:

SEMESTRUL I
Clasa pregătitoare
1.Rolul colaborării familie-şcoală în dezvoltarea personalităţii
Clasa I copilului de vârstă şcolară mică
Clasa a II-a 2.Strategii în construirea relațiilor pozitive la școlarii mic

Clasa a III-a 1.Stimularea potențialului creator al elevilor din ciclul primar prin
lecțiile de științe ale naturii
Clasa a IV-a
2.Modalități de educare a comportamentelor ecologice la elevi
Modalități de organizare și Lecții demonstrative/ secvențe de lecții, dezbateri, schimb de bune
desfășurare practici, referate, workshop

Activităţile planificate pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 au fost


realizate conform graficului stabilit, iar modul de desfăşurare şi opiniile participanţilor
sunt prezentate în procesele- verbale din dosarul Comisiei Metodice.

13. I. 2020

Responsabila Comisiei Metodice,


prof. Mihalcea Cornelia-Elena

S-ar putea să vă placă și