Sunteți pe pagina 1din 7

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
începând cu anul universitar 2019-2020

Programul de studii universitare de master

AUDITUL ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE

Domeniul fundamental: Științe sociale

Domeniul de master: Contabilitate

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Durata studiilor: 2 ani

Forma de învățământ: cu frecvență (IF)


(Cu frecvență (IF)/cu frecvență redusă (IFR))
 

1. OBIECTIVE DE FORMARE ȘI COMPETENȚE

Obiectivul general al programului de studii masterale „Auditul și Managementul Financiar al Fondurilor Europene”
constă în asigurarea pregătirii necesare obținerii cunoștințelor și aptitudinilor pentru atingerea unui nivel de
cunoaștere în domeniul fondurilor europene adecvat, astfel încât absolvenții să poată comunica, realiza și gestiona
activitățile specifice accesării, gestionării sau auditării proiectelor derulate din fonduri europene.

Obiectivele și profilul de competențe dezvoltat în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul
național al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos și detaliat în fișele disciplinelor din planul de învățământ.

Obiective specifice
Programul de studii masterale „Auditul și Managementul Financiar al Fondurilor Europene” este descris prin
competențe profesionale și transversale conform Grilei 1 din Metodologia de realizare a cadrului național al
calificărilor din învățământul superior (CNCIS), competențe evaluate prin standarde minimale de performanță.
Identificarea corelațiilor dintre competențe și ariile de conținut, disciplinele de studiu și creditele aferente acestora
s-a realizat prin elaborarea Grilei 2 specifică programului de studii masterale “Auditul și Managementul Financiar
al Fondurilor Europene” denumită în continuare „Grila 2”.

Elaborarea planului de învățământ al programului de studii masterale „Auditul și Managementul Financiar al


Fondurilor Europene” a avut în vedere concordanța cu competențele care definesc calificarea obținută prin studii
universitare și analiza corelațiilor cuprinse în Grila 2 referitoare la competențe, arii de conținut, discipline de
învățământ și puncte de credit.

Este vizată formarea de competențe pentru:


(1) elaborarea unui raport de audit conform ISRS 4400;
(2) elaborarea unui proiect finanțat din fonduri europene;
(3) realizarea unui eseu privind practicile comunitare specifice elaborării proiectelor;
(4) rezolvarea unor studii de caz referitoare la contabilitatea finanțărilor europene, respectiv achizițiile publice;
(5) simularea aplicării tehnicilor și strategiilor de comunicare și promovare în situații specifice finanțărilor
europene;
(6) realizarea unui eseu privind profesia contabilă și principiile de etică și conduită profesională, precum și
elaborarea unui chestionar privind responsabilitatea socială corporatistă.

Competențe profesionale (conform suplimentului la diplomă)


C1 Identificarea și utilizarea unor judecăți de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru realizarea controlului
și a misiunilor de audit
C2 Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor privind accesarea fondurilor europene
C3 Aprofundarea normelor de drept comunitar
C4 Însușirea activităților de management financiar-contabil ale finanțărilor europene
C5 Comunicare și promovare profesională în domeniul finanțărilor europene
C6 Utilizarea elementelor de responsabilitate socială și deontologie profesională în profesia contabilă

Competențe transversale (conform suplimentului la diplomă)


CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă și responsabilă
CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare
și muncă eficientă în cadrul echipei
 

CT3 Identificarea oportunităților și modalităților de formare continuă și de valorificarea eficienta a resurselor și


tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare

2. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIȚIONĂRI

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opționale și discipline facultative.

Disciplinele opționale și facultative completează traseul de specializare a studentului. Alegerea traseului se face de
către student, înainte de începerea anului universitar din care fac parte semestrele care conțin disciplinele opționale.

Procedura de desfășurare a activităților didactice la disciplinele facultative și de înscriere a notelor/calificativelor în


Suplimentul la diplomă este prezentată în „Codul drepturilor și obligațiilor studentului și regulamentul privind
activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest
din Timișoara” și în „Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studiu
din UVT”.

3. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIȚII DE PROMOVARE A


UNUI AN DE STUDIU

Condițiile de înscriere în anul următor, condițiile de a urma module de curs în avans, condițiile de promovare sunt
cuprinse în ”Codul drepturilor și obligațiilor studentului și regulamentul privind activitatea profesională a
studenților de la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara”.

4. EXAMENUL DE DISERTAȚIE

Perioada de întocmire a lucrării de disertație: minim 2 săptămâni.


Perioada de susținere a lucrării de disertație: în sesiunea iunie-iulie sau septembrie a ultimului an de studii.
Numărul de credite pentru elaborarea, susținerea și promovarea examenului de disertație: 10 ECTS (în plus față de
cele 120).
 

5. DISCIPLINELE DE STUDIU PE ANI

ANUL DE STUDIU I

Semestrul I Semestrul II
Nr.
Disciplina Codul disciplinei 14 săptămâni 14 săptămâni
crt.
C S L P V Cr C S L P V Cr
Discipline impuse (obligatorii)
1. Standarde generale de audit C2AMFFE1101 2 1 - - E 7 - - - - - -
Achiziții publice aferente
2. C2AMFFE1102 1 2 - - E 7 - - - - - -
proiectelor
Accesarea fondurilor europene
3. C2AMFFE1103 2 2 - - E 8 - - - - - -
și evaluarea proiectelor
Principii și reglementări
4. C2AMFFE1104 2 1 - - E 6 - - - - - -
speciale europene
5. Etică și integritate academică C2AMFFE1105 1 0 - - E 2 - - - - - -
Deontologie și responsabilitate
6. C2AMFFE1201 - - - - - - 1 2 - - E 5
socială
Managementul financiar-
7. C2AMFFE1202 - - - - - - 2 2 - - E 8
contabil al fondurilor europene
Managementul proiectelor
8. C2AMFFE1203 - - - - - - 2 1 - - E 6
europene
Sisteme informatice pentru
9. C2AMFFE1204 - - - - - - 2 1 - - E 6
gestionarea proiectelor
Limbajul comunicării în afaceri
10. C2AMFFE1205 - - - - - - 0 2 - - C 5
(limba engleză)
Total ore impuse (obligatorii) / săptămână 8 6 - - - 30 7 8 - - - 30
Discipline opționale
- - - - - - - - - - - - - -
Total ore opționale / săptămână - - - - - - - - - - - -
Total ore oblig. + opț./săpt. 8 6 - - - 30 7 8 - - - 30
Discipline facultative
11. Academic writing C2AMFFE1205 - - - - - - 1 1 - - E 2
12. Limba străină (engleză) C2AMFFE1206 - - - - - - 1 1 - - E 2
Accounting for international
13. C2AMFFE1207 - - - - - - 1 1 - - E 2
business
Total ore facultative / săptămână - - - - - - 3 3 - - - 6
Total ore an I 8 6 - - - 30 10 11 - - - 36

Legendă:
CP1,2,.. = competențe profesionale

CT1,2,.. = competențe transversale

P/N = promovat/nepromovat
V = forma de evaluare

Codul disciplinei: <Domeniu><Ciclu><Specializare><an><semestru><nr disciplina>


 

ANUL DE STUDIU II

Semestrul III Semestrul IV


Nr.
Disciplina Codul disciplinei 14 săptămâni 14 săptămâni
crt.
C S L P V Cr C S L P V Cr
Discipline impuse (obligatorii)
Contabilitatea finanțărilor
1. C2AMFFE2101 2 2 - - E 9 - - - - - -
europene
Proceduri de control și audit
2. C2AMFFE2102 2 1 - - E 8 - - - - - -
intern
Promovare, comunicare și
3. C2AMFFE2103 1 1 - - E 6
informare
4. Auditul proiectelor europene C2AMFFE2201 - - - - - - 2 2 - - E 8
Elemente de drept specifice
5. C2AMFFE2202 - - - - - - 2 2 - - E 8
proiectelor
6. Cercetare științifică C2AMFFE2203 - - - - - - 0 2 - - E 6
Stagiu pentru elaborarea C2AMFFE2204
7. - - - - - - 0 2 - - C 5
lucrării de disertație
Total ore impuse (obligatorii) / săptămână 5 4 - - - 23 4 8 - - - 27
Discipline opționale
Practici de implementare a
9. C2AMFFE2104 - - - - - -
proiectelor 1 2 - - - 7
10. Data analytics C2AMFFE2105 - - - - - -
Practică în managementul
11. C2AMFFE2206 - - - - - -
financiar al proiectelor 84
C 3
12.
Practică în auditul financiar al
C2AMFFE2207 - - - - - -
ore/semestru
proiectelor
Total ore opționale / săptămână 1 2 - - - 7 - - - - - 3
Total ore oblig. + opț./săpt. 6 6 - - - 30 4 8 - - - 30
Discipline facultative
- - - - - - - - - - - - - -
Total ore facultative / săptămână - - - - - - - - - - - -
Total ore an II 6 6 - - - 30 4 8 - - - 30

Disertație - - - - - - - - - - - 10
 

BILANȚ GENERAL I
(după criteriul obligativității)

Nr. crt. Discipline* Nr. de ore** Total


An I An II Ore %
1. Impuse (Obligatorii) 406 294 700 85%
2. Opționale 0 126 126 15%
TOTAL 406 420 826 100%
3. Facultative 84 0 84

BILANȚ GENERAL II
(după numărul de ore aplicative și de curs)
Nr. de ore**
Ore aplicative
Nr. crt. Discipline* (seminarii, laboratoare, Ore de
proiecte, stagii de curs
practică)
1. Impuse (Obligatorii) 364 336
2. Opționale 112 14
3. Facultative 42 42
TOTAL 518 392

Raportul dintre numărul de ore aplicative (seminare,


laboratoare, proiecte, stagii de practică) și numărul orelor de 1,32
curs
Standarde ARACIS*** 1,0 – 1,5

* conform planului de învățământ


** se vor înscrie orele rezultate efectiv din plan
*** se respectă încadrarea din standardele specifice ARACIS
 

Distribuirea creditelor pe competențe (supliment diplomă)


Nr.crt. Nr. Competențe profesionale Competențe transversale
Disciplina Semestrul
credite CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CT1 CT2 CT3
1. Standarde generale de audit I 7 5 2
2. Achiziții publice aferente I 7 2 1 2 1 1
proiectelor
3. Accesarea fondurilor I 8 8
europene și evaluarea
proiectelor
4. Principii și reglementări I 6 5 1
speciale europene
5. Etică și integritate academică I 2 1 1
6. Deontologie și I 5 3 2
responsabilitate socială
7. Managementul financiar- II 8 8
contabil al fondurilor
europene
8. Managementul proiectelor II 6 4 2
europene
9. Sisteme informatice pentru II 6 6
gestionarea proiectelor
10. Limbajul comunicării în II 5 2 3
afaceri (limba engleză)
11. Academic writing** II 2 2
12. Limba străină (engleză)** II 2 2
13. Accounting for International II 2 2
Business**
14. Contabilitatea finanțărilor III 9 9
europene
15. Proceduri de control și audit III 8 4 2 2
intern
16. Promovare, comunicare și III 6 4 2
informare
17. Auditul proiectelor europene IV 8 6 2
18. Elemente de drept specifice III 8 6 2
proiectelor
19. Cercetare științifică IV 6 2 2 2
20. Stagiu pentru elaborarea IV 5 1 1 1 1 1
lucrării de disertație
21. Practici de implementare a
proiectelor III 7 3 4
Data analytics
22. Practică în managementul
financiar al proiectelor IV 3 1 1 0,5 0,5
Practică în auditul financiar
al proiectelor

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Marilen Gabriel PIRTEA Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA

DIRECTOR DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM STUDII,

S-ar putea să vă placă și