Sunteți pe pagina 1din 40

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI IANUARIE 2020

ELECTROTEHNICĂ, MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE

IANUARIE 2020
Varianta a
Enunt
Atunci când se compensează energia electrica
reactiva prin baterii de condensatoare, scade
tensiunea în reţeaua electrica:

Bobinele de stingere din staţiile electrice de


compensarea factorului de putere
transformare sunt echipamente pentru:

Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneţi permanenţi

3 condensatoare având capacitatea C1=100 μF,


C2=50 μF, C3=100 μF legate în paralel, au 25 μF
capacitatea echivalentă.

A doua lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea


electrică cu N noduri şi L laturi (L diferit de N),
L+N-1 ecuaţii distincte
ne furnizează, pentru analiza unui circuit
electric:

AAR se utilizează în scopul: limitării curenţilor de scurtcircuit;

Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0

A 4
1

B
3 întreruptor;
2
C
A

Aparatul notat cu C pe desenul de mai sus al


unei celule prefabricate de medie tensiune de
tip închis, reprezintă un:
Care element nu se foloseşte la reglarea
bobina de compensare
tensiunii în reţelele electrice:
Cele mai des utilizate pentru serviciile interne
motoarele de curent continuu
ale centralelor electrice sunt:
Bobinele pentru limitarea curenţilor de
rezistenta mare
scurtcircuit au:
Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric
Comparativ cu cele uscate, transformatoarele
o bună rezistenţă la foc;
imersate prezintă :

un câmp de curenţi de conducţie în


Câmpuri fără surse sunt:
regim staţionar
Bobinele montate pe plecari radiale limiteaza
atat inainte, cat si dupa punctele lor
curentii de scurtcircuit
de racordare la barele statiei;

Cantitatea de căldura produsã la trecerea direct proporţională cu secţiunea


curentului electric printr-un conductor este: conductorului

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o


aceeaşi cu care se încarcă fiecare
baterie de n condensatoare montate în serie,
element component
fiecare de capacitate C, este:

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice


aeriene simetrice, având capacităţile
C12=C23=C31 =C şi neglijînd influenţa Cs=3 C
pământului, este:
Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare,
fiecare având capacitatea C, montate în serie 2C
este egală cu:

eliminarea totală a posibilităţii


Capsularea monopolară conduce la :
apariţiei unui scurtcircuit între faze;

Care dintre materialele electrotehnice admit o


aluminiu
densitate de curent mai mare:

inducţia electrică = permitivitatea x


Care dintre relaţiile următoare este adevărată:
intensitatea câmpului electric

Care dintre schemele alăturate permite


obţinerea a două circuite de cuplă diagonală
(cruce ) ?

Care dintre schemele alăturate permite


obţinerea a două circuite de cuplă
longitudinală?

Care dintre schemele alăturate permite


obţinerea a două circuite de cuplă transversală?
Utilizarea unei cuple cu functiuni multiple se scurtarea duratei manevrelor
prefera atunci cand dorim
Care este energia consumata de o rezistenta
electrica r = 10 Ω, prin care trece un curent de 2 200 Wh
A timp de 10 ore:

E
● ●
● reducerea t.e.m., acţionând asupra
circuitului de excitaţie al
generatorului;

Ce posibilităţi de limitare a curenţilor de


scurtcirciut sunt de preferat pentru schema de
mai sus ?
Curentul electric alternativ poate fi produs
termice
numai prin fenomene:

Scheme cu un sistem de bare colectoare şi un numai pentru staţii de conexiuni de


întreruptor pe circuit sunt folosite 6 kV

Celulele prefabricate monobloc se


securitate ridicată a persoanelor;
caracterizează în principal prin:

Circulaţia câmpului magnetic pe un contur suma algebrică a curenţilor care


închis este egală cu: străbat conturul
Comparativ cu cele imersate, transformatoarele
o bună rezistenţă la foc;
uscate prezintă :

Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV


care funcţionează cu neutrul izolat apare o
scade de 1,41 ori
punere monofazatã netã la pământ, tensiunea
fata de pământ a celorlalte doua faze:

Compartimentarea unei celule electrice se


evitării extinderii avariilor;
utilizează în scopul:

A 4
1

B
compartimentul de legătură cu
3 reţeaua electrică;
2
C
A

Compartimentul notat cu 2 pe desenul de mai


sus al unei celule prefabricate de medie
tensiune de tip închis, reprezintă:
A 4
1

B
compartimentul de legătură cu
3 reţeaua electrică;
2
C
A

Compartimentul notat cu 3 pe desenul de mai


sus al unei celule prefabricate de medie
tensiune de tip închis, reprezintă:
Componenta simetrică directă produce, în cazul
cuplul util
unui motor electric:
Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie
direct proporţională cu pătratul
sau de repulsie care se exercită între sarcinile
distanţei
electrice este:
Constanta de timp a unui circuit format dintr-un
rezistor de rezistenţă R înseriat cu un RC
condensator de capacitate C, este:
Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii
asigurării unui acces mai comod la
electrice de interior se utilizează în principal în
aparataj;
scopul:
Curentul care circula printr-un circuit de curent
alternativ, având rezistenta r=3 Ω, reactanţa x=
31,5 A
4 Ω si la bornele căruia se aplica o tensiune de
220 V este:
Curentul din circuitul statoric al unui generator
cu tensiunea între faze
este direct proporţional:

Durata de viata a lămpilor cu incandescenta: creste odată cu creşterea frecventei

Curentul electric generat prin deplasarea cu


viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină curent electric de conducţie
electrică se numeşte:
Curentul produs într-un circuit care conţine
elemente neliniare şi care este alimentat cu o întotdeauna nesinusoidal
tensiune sinusoidală este:
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai puţin deformat decât tensiunea
nesinusoidale la bornele unei bobine este: care i-a dat naştere

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decât tensiunea
nesinusoidale la bornele unui condensator este: care i-a dat naştere

Dacă două conductoare parcurse de curenţi în


densitatea de curent scade în părţile
acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă
apropiate ale conductoarelor
altul:
Energia transmisă de undele electromagnetice
cu intensitatea câmpului electric E şi
S=E+H
intensitatea câmpului magnetic H se propagă
după un vector:

Dacă o forţă electromotoare E, montată în


latura AB a unei reţele pasive, produce în latura
un curent - (minus) I
CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în
latura CD va produce în latura AB:

Dacă printr-un condensator circulă un curent


defazată cu 90 de grade în urma
alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce
curentului
o cădere de tensiune:
Funcţionarea în doua faze a unui transformator
supraîncălzirea acestuia
trifazat are ca efect:
Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează
supratensiunilor
echipamentele din reţele împotriva:

Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt protecţiei personalului de


echipamente destinate: exploatare împotriva electrocutării

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de suma diferenţelor de potenţial la


condensatoare montate în serie este egală cu: bornele fiecărui condensator

Două funcţii periodice sinusoidale sunt raportul perioadelor lor este un


armonice între ele dacă: număr întreg oarecare

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care


au aceleaşi componente directe
au vârfuri comune şi origini diferite care se
(pozitive)
descompun în componente simetrice:

tensiunea de linie este egala cu


În cazul conexiunii în stea la transformator:
tensiunea de faza

Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin inducţie

unor curenţi paraziţi induşi în


Efectul pelicular al unui curent care străbate un
conductor, simetrici faţă de axa
conductor masiv se datorează:
acestuia
este o energie electrica
Energia electrica reactiva: complementara, care serveşte la
magnetizarea bobinajelor
Energia electromagnetică produsă de curentul i
care parcurge un circuit care conţine o 1/2 L i
inductanţă L este egală cu:
Energia electrostatică a unui conductor izolat în
spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un 1/2 q V
potenţial V este egală cu:
În cazul producerii unui scurtcircuit într-o creste tensiunea de alimentare a
instalaţie, are loc următorul fenomen: instalaţiei
Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si
legea conservării sarcinii electrice
nici distruse, ci doar mutate" reprezintă:
Enunţul "suma algebrică a forţelor
electromotoare dintr-o buclă a unei reţele
Prima lege a lui Kirchhoff
electrice este egală cu suma algebrică a
căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea


curentului care străbate un conductor de
o forţă
lungime l, situat perpendicular pe câmpul de
inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o
I=U/R
porţiune de circuit este:
Extinderea domeniului de măsurare la
rezistente adiţionale
ampermetre se realizează cu:
Extinderea domeniului de măsurare la
shunturi
voltmetre se realizează cu:
Factorul de atenuare al unui circuit format
dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o
R/L
bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă
electromotoare constantă este egal cu:

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică


de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o valoarea numerică 2q
înconjoară, este egal cu:
Folosirea conductoarelor jumelate în
reducerea pierderilor Corona
construcţia LEA are ca scop principal:
Formula de calcul a frecventei produsa în
sistemul electroenergetic de un generator cu n f =n p / 60
[rot/min] si p perechi de poli este:

Formula e = B l v, unde e este forţa


electromotoare, B este inducţia magnetica, l
este lungimea unui conductor, v este viteza de teoremelor Biot-Savart
deplasare a acestuia, reprezintă o forma
particulara a:

Forţa care se exercită asupra unui conductor


rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul forţă electromagnetică (Laplace)
de inducţie magnetică B se numeşte:

Forţa care se exercită între două conductoare


forţă electrocinetică
străbătute de curenţi electrici se numeşte:

Forţa electromotoare de inducţie care apare


direct proporţională cu variaţia în
într-un circuit închis, prin variaţia fluxului
timp a fluxului magnetic
magnetic, este:
Forţa electrodinamică exercitată între două
este direct proporţională cu
conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la
distanţa r dintre conductoare
distanţa r, străbătute de câte un curent:
Forţa F care se exercită asupra unei sarcini
electrice q aflată într-un câmp electric de F=E/q
intensitate E are expresia:

Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii

Funcţionarea contoarelor de inducţie are la


curenţii turbionari
baza:

În instalaţiile de joasa tensiune, legarea la


din motive economice
pământ este justificatã:

Funcţionarea în suprasarcinã a unui


un regim de avarie
transformator reprezintă:
Funcţionarea transformatoarelor electrice are la fenomenul inducţiei
bazã: electromagnetice
Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic

Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii limitarea posibilităţilor de


capsulate într-un anumit număr de producere a unui defect în
compartimente atrage după sine: instalaţie;

Împărţirea fiecărei faze a unei instalaţii limitarea posibilităţilor de


capsulate într-un anumit număr de producere a unui defect în
compartimente atrage după sine: instalaţie;

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă


într-un circuit de curent alternativ, alimentat de numai energie activă
la o sursă, aceasta furnizează circuitului:
În cazul circuitelor de curent alternativ,
valorile instantanee ale tensiunilor
teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeauna
şi curenţilor
satisfăcute pentru:
În posturi de transformare se folosesc
transformatoare răcite cu lichide neinflamabile sunt restricţii de poluare a mediului;
atunci când:

În cazul în care echiparea circuitelor electrice


siguranţa fuzibilă realizează
de alimentare a motoarelor electrice se face cu
protecţia la suprasarcină;
siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

În cazul în care echiparea circuitelor electrice


releele termice realizează protecţia
de alimentare a motoarelor electrice se face cu
la suprasarcină;
siguranţă fuzibilă şi contactor cu relee termice:

În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori sistemul nu are componentă


(de tensiune sau de curent) este nulă: simetrică inversă (negativă)
În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor
1/3 din curentul de pornire la
asincrone, curentul de pornire la conexiunea
conexiunea triunghi
stea este:

În posturi de transformare se preferă folosirea


sunt restricţii de teren;
transformatoarelor răcite cu aer atunci când:
tensiunea pe fazele R si T rămâne
În cazul punerii nete la pământ a fazei S
neschimbata , iar tensiunea fazei
într-o reţea de 20 kV cu neutrul izolat:
defecte S se apropie de 0

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de ele autopornesc, indiferent de tipul


alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar constructiv al rotorului în
la restabilirea tensiunii: scurtcircuit

În cazul schemelor cu două sisteme de bare


colectoare şi un întreruptor pe circuit, scurtarea duratei manevrelor în caz
funcţionarea cu ambele sisteme de bare sub de ocolire a unui întreruptor;
tensiune este avantajoasă deoarece permite:

În cazul schemelor cu două sisteme de bare


colectoare şi un întreruptor pe circuit,
scurtarea duratei manevrelor în caz
funcţionarea cu unul dintre sistemele de bare în
de ocolire a unui întreruptor;
rezervă rece ( fără tensiune) este avantajoasă
atunci când se doreşte::

În cazul unei scheme cu două bare colectoare şi una dintre barele colectoare să fie
un întreruptor pe circuit este de preferat ca în sub tensiune, cealaltă bară fiind
regim normal de funcţionare: menţinută în rezervă rece;

În cazul unei staţii cu un sistem de bare


colectoare secţionat longitudinal şi prevăzut cu
în rezervă caldă;
o cuplă longitudinală cu întreruptor şi AAR,
cupla se menţine:

În echipamentul electric, uleiul electroizolant


izolează partile sub tensiune între
are următoarele funcţii din punct de vedere
ele si fatã de masã
electric:

Într-o schemă cu 1,5 întreruptoare pe circuit: este necesară o cuplă de ocolire;

scoaterea în revizie a unui


Într-o schemă de conexiuni bara şi cupla de
întreruptor, cu două scurte
ocolire servesc la:
întreruperi;

În posturi de transformare se folosesc amplasarea postului se face în zone


transformatoare uscate atunci când: aglomerate;

Într-o schemă poligon cu patru laturi: este necesară o cuplă de ocolire;

În sens general, actualizarea unui fond calculul valorii acestui fond la un


reprezintă: anumit an ales ca referinţă;
Circuitul din figură
o cupla cu functiuni multiple intr-o
reprezinta
statie cu doua sisteme de bare
colectoare

Scopul supraînaltarii echipamentelor electrice


din instalatii electrice exterioare este asigurarea accesului mai comod în instalatie

În tubul de porţelan al unei siguranţe de înalta


de a consolida elementele fuzibile
tensiune, nisipul are rolul:

Temperatura înfăşurărilor statorice ale


temperatura mediului ambiant
generatoarelor electrice este determinată de:

inductanţa uniform răspândită l,


Inductanţa de serviciu ( lineică) a unei linii definită prin puterea reactivă
electrice lungi este definită prin: absorbită într-un element de linie
infinit mic
Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece
un curent de intensitate i este raportul între ....... fluxul propriu al bobinei
şi acest curent

raportul dintre forţa exercitata


Intensitatea câmpului electric într-un anumit
asupra unei sarcini electrice în acel
punct se măsoară prin:
punct si mărimea sarcinii

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct


exterior unui conductor rectiliniu străbătut de
invers proporţională cu r
curentul continuu de intensitate i, aflat la
distanţă r de conductor este:

Într-o reţea cu neutrul legat la pământ, valoarea


cea mai mare a intensităţii curentului de
monofazat
scurtcircuit, pentru acelaşi punct de defect,
corespunde, de regulã, defectului:

Într-un circuit format dintr-un rezistor de


rezistenta R în serie cu o bobina de inductanţa curentul creste instantaneu la
L, în momentul alimentarii de o sursa de curent valoarea U/R
continuu cu tensiune U:

Într-un circuit R-L serie de curent alternativ,


tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V,
170V
iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V.
Tensiunea la bornele circuitului R-L este:
Într-o schemă electrică având un sistem de bare deconectarea unor curenţi de
colectoare, separatorul asigură: suprasarcină;

Într-o schemă electrică prevăzută cu mai multe


selectarea sistemului de bare pe
sisteme de bare colectoare, separatorul de bare
care urmează a fi conectat circuitul;
asigură:

Într-un conductor curentul alternativ are


uniforma
densitatea:

se poate utiliza pentru cuplarea în


Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare,
paralel a celor două sisteme de bare
cupla transversală:
colectoare care sunt sub tensiune;

nu se poate utiliza pentru cuplarea


Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare, în paralel a celor două sisteme de
cupla transversală: bare colectoare care sunt sub
tensiune;

se poate utiliza pentru cuplarea în


Într-o staţie cu două sisteme de bare colectoare,
paralel a celor două sisteme de bare
cupla transversală:
colectoare care sunt sub tensiune;

Într-un circuit de curent alternativ în care


puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea 0,8
reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este:

Într-un circuit electric monofazat cu caracter


înainte cu 90 de grade
inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

La conectarea unui circuit de linie se separatorul de linie, separatorul de


recomandă următoarea ordine a manevrelor: bare, întreruptorul;

Într-un circuit rezistiv, având rezistenta R=5


ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune de 20 A
100 V, curentul este de:

La deconectarea unui circuit de linie se separatorul de linie, întreruptorul,


recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de bare;
Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de
rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un
reactanţa totală a circuitului X este
condensator de capacitate C, curentul din
>0
circuit este defazat în urma tensiunii la borne
dacă:

La generatorul sincron viteza de rotaţie a


câmpului magnetic al statorului fata de viteza mai mare
de rotaţie a rotorului maşinii este:
Intr-un tor (solenoid de formă circulară
bobinat), energia magnetică produsă de un integral în câmpul magnetic din
curent care străbate bobinajul torului este volumul torului
localizată:
Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare
suma rezistenţelor celor n rezistoare
legate în paralel este egală cu:
La maşina sincrona turaţia variază în funcţie de
creste când sarcina creste
sarcina astfel:

La conectarea unui circuit de linie se separatorul de bare, întreruptorul,


recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de linie;

La deconectarea unui circuit de linie se separatorul de linie, întreruptorul,


recomandă următoarea ordine a manevrelor: separatorul de bare;

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0


d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, tensiunea de linie
între neutru si pământ, în regim normal si
simetric de funcţionare avem:
creşte faţă de tensiunea la sursă
La funcţionarea în gol a unei linii electrice
proporţional cu pătratul lungimii
tensiunea la capăt:
liniei
Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este
doar în curent continuu
valabila:

Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare

La o instalaţie cu mai multe condensatoare


conectate în serie, căderea de tensiune pe direct proporţionala cu capacitatea
fiecare condensator este:

La o maşina electrica asincrona turaţia variază: cu curentul de excitaţie

La pornirea motoarelor electrice asincrone se


reducerea vibraţiilor rotorului
urmăreşte:
La transformatoarele la care comutarea pe înfăşurarea de tensiune mai
ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, mica, deoarece tensiunea este mai
comutatorul de ploturi se montează: mica
Materialele feromagnetice au permeabilitatea
mai mica decât 1
relativa:

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de


u=Ri
curent alternativ monofazat inductiv are forma:
forţa de interacţiune dintre corpuri
Legea lui Coulomb exprimã: punctuale încărcate cu sarcini
electrice
O reţea electricã trifazatã de medie tensiune are
neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.
deplasarea neutrului
Pentru regimul normal de funcţionare sa se
precizeze efectul bobinei:
O siguranţa mai mare în alimentarea
consumatorilor de energie electrica se reţele radiale
realizează prin:
Mărimea adimensională care reprezintă variaţia
pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de
constanta de propagare a liniei
tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie
(lungă ) se numeşte:
Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi
care este analoagă cu rezistenţa circuitelor impedanţă
electrice se numeşte:
Mărimea periodică alternativă este o mărime a
cărei valoare medie în decursul unei perioade 1
este egală cu:
Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea
prin deconectarea şi reconectarea
curentului de pornire la motoarele asincrone cu
lor la reţeaua de alimentare
rotorul în scurtcircuit se face:
Pe liniile electrice de înaltă tensiune, unde se
între barele colectoare şi separatorul
preferă montarea transformatoarelor de
de bare;
curent ?:

Metoda transfigurării reţelelor electrice este reduce pierderile de putere activa în


folosita pentru a: reţea

Miezul magnetic al rotorului unei maşini


reducerea curenţilor turbionari
electrice asincrone se realizează din tole pentru:

Montajul fix al aparatelor în interiorul celulelor realizări constructive simple, fără


conduce la: blocaje suplimentare;
Motoarele sincrone se utilizează rar pentru
nu permit variaţia turaţiei în limite
antrenarea mecanismelor de servicii proprii din
largi
centralele electrice deoarece:
încărcarea generatoarelor cu putere
Nivelul de tensiune în sistem se reglează prin:
activa
dacă alimentează un receptor cu
O linie electrică foarte lungă se comportă ca o
impedanţă egală cu impedanţa sa
linie adaptată:
caracteristică

O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă

O linie electrică lungă funcţionând în


absoarbe putere reactivă
scurtcircuit:
deconectează numai consumatorul
O protecţie este selectivă atunci când:
defect
Pe măsură ce creşte tensiunea la care se
realizează instalaţiile electrice, costul constant
pierderilor de putere Cp este:

L1 L2
L2 L1
L1 L2
2

se fac manevre dese cu circuitele de


T1 T2
T2 T1T1 T2T2 linie;
,,,, H
H ”i
”i ,, ,,HH”s”s

O schemă cu două blocuri linie-transformator


cu punte între ele de tip ,, H " inferior este de
preferat unei scheme de tip ,, H " superior
atunci când:
L1 L2 L1 L
2

T1 T2 T1 T2 se fac manevre dese cu circuitele de


linie;
,, H ”i ,, H ”s

O schemă cu două blocuri linie-transformator


cu punte între ele de tip ,, H " superior este de
preferat unei scheme de tip ,, H " inferior atunci
când:

nu;
S1 S2

Pe schema de mai sus sunt aparate în plus ?

Între două noduri oarecare A şi B ale unei reţele


electrice active, o sursă de tensiune, de forţă
electromotoare E şi fără impedanţă interioară,
dar legată în serie cu o impedanţă Z, poate fi
înlocuită cu o sursă de curent, de intensitate J şi
ZY=1
fără admitanţă interioară, şuntată cu admitanţa
Y, fără ca parametrii electrici la bornele A şi B
- tensiunea la borne şi curentul debitat prin
aceste borne- să se schimbe, dacă sunt
îndeplinite condiţiile:

Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit,


mărită
puterea totalã instalatã într-o staţie trebuie:
Pentru materialele magnetice, relaţia dintre
inducţia magnetică şi intensitatea câmpului este liniară
magnetic:
Pierderea de putere activa într-un element de
reţea (transformator, LEA, LEC) , la aceeaşi
pătratul frecventei
putere aparentã vehiculatã, este direct
proportionalã cu:

M
G
nu;
S1 S2
1 de mai sus sunt aparate în plus ?
Pe schema

energia electrica tranzitata


Care dintre urmatoarele enunturi nu este
printr-un circuit este produsul dintre
adevarat:
puterea medie si timpul de
functionare;

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o impedanţe identice cu ale reţelei


reţea prin metoda componentelor simetrice, directe (pozitive) pentru elemente
reţeaua inversă (negativă) se compune din: statice

înseriate pe circuit, monofazate,


Pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit se
fără miez de fier, răcite cu aer
utilizează bobine:
(uscate), de tip interior;

permite definirea limitelor de


Puterea electrică reactivă:
utilizare ale unui aparat electric

puterea activã absorbitã de motor de


Puterea nominala a unui motor electric se
la reţea când este alimentat la Un si
defineşte astfel:
absoarbe In

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin


se execută piesele metalice din tole
curenţi turbionari în piesele metalice mari
de oţel subţiri izolate între ele
parcurse de fluxuri magnetice variabile:
Pentru o linie electrică lungă care alimentează
un receptor ce are impedanţa egală cu se numeşte putere caracteristică sau
impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă putere naturală
la extremitatea receptoare:
Pentru o linie electrică care alimentează un
energiile reactive, inductivă şi
receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa
capacitivă, se compensează
caracteristică a liniei:
Pentru o putere aparenta data puterea activa are
când factorul de putere =1
valoarea maxima:
Permeabilitatea este o mărime: magnetică
Permitivitatea este o mărime: electrică

Regulatorul automat de tensiune (RAT) deconectarea automatã a liniilor la


asigurã: suprasarcinã
Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie
electricã, la aceeaşi putere aparentã vehiculatã, pătratul curentului
sunt invers proporţionale cu:

Pierderile de putere într-o linie electrică prin


care se transportă o putere activă P la un factor
mai mici
de putere = 0,9, faţă de cazul când se transportă
aceeaşi putere la un factor de putere = 0,8 sunt:

lucrul mecanic care trebuie produs


spre a transporta unitatea de sarcină
Potenţialul electrostatic în punctul M este :
pozitivă de la infinit până în punctul
M.

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea


electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru N-1 relaţii distincte
curenţii care circulă prin reţea:

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din


acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe circulaţia de curenţi existentă
electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate anterior în reţea nu se modifică
faţă de nod (teorema lui Vaschy):
Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul

protecţia persoanelor împotriva


atingerii accidentale a pieselor
Principalele funcţii ale carcasei unei celule
aflate sub tensiune în funcţionare
electrice sunt
normală sau a pieselor în mişcare
din interiorul învelişului;

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu


rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl curentul mic de pornire
constituie:
Principalul avantaj al motoarelor de curent permit reglarea în limite largi a
continuu îl constituie faptul că: turaţiei
Rezistenţa echivalentă a două rezistenţe cu
mai mare decât rezistenţa mai mare
valori diferite montate în paralel este:

produse de descompunere ale SF6


Printre factorii care pot provoca o micşorare
şi compuşii lor cu materiale
nedorită a nivelului de izolare din instalaţiile
izolante sau metale, sub influenţa
capsulate cu SF6 se pot număra:
umidităţii;

Printre măsurile de reducere a distanţelor de folosirea dispozitivelor de limitare a


izolare pot fi: curenţilor de scurtcircuit;
Producerea dublei puneri la pământ a
curentul prin circuitul rotoric creşte
bobinajului rotoric al unui generator sincron are
foarte mult
următoarele efecte negative.

protejarea motoarelor electrice la


Releul termic se foloseşte pentru:
scurtcircuit

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având


fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie 5 ohm
este:

Raportul nominal de transformare al unui raportul dintre tensiunea primara si


transformator de putere este: secundara de mers în gol

direct proporţionala cu curentul de


Reactanţa supratranzitorie a unui motor este:
pornire

Regimul deformant este un regim energetic în undele de curent şi tensiune nu sunt


care: periodice

Reglarea puterii active debitate de generatorul


tensiunea de excitaţie
sincron se face variind:
Reglarea puterii reactive debitate de generatorul
modificarea curentului de excitaţie
sincron se face prin:
Comparativ cu un transformator,
autotransformatorul are tensiunea de mai mare
scurtcircuit:
Relaţia între curenţii de linie si de fazã în
curentul de linie este mai mare de
sisteme cu generatoare si receptoare conectate
1,73 ori decât curentul de fazã
în triunghi este:

Se considera ca un transformator funcţionează sarcina transformatorului este foarte


în gol atunci când: mica

Spaţiul ocupat de o instalaţie capsulată depinde curentul nominal al legăturilor


în principal de: electrice;

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având


fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, 3 ohm
este:
Rezistivitatea unui conductor electric depinde
natura materialului
de:

Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de reactanţele inductivă şi capacitivă


curent alternativ dacă: în valoare absolută sunt egale

Rolul conservatorului de ulei la de a asigura o suprafaţa de contact


transformatoarele de forţa este: a uleiului cu aerul mai mica

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de


circulaţia de putere activa
tensiune pe o linie electrica îl are:
În cazul transformatoarelor de tensiune, care alegerea transformatorului de
dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat: tensiune presupune verificarea
nivelului sau de izolatie;

Schema echivalentă de calcul în cazul


schema de secvenţă directă
producerii unui scurtcircuit între două faze ale
(pozitivă) înseriată cu triplul
unei reţele izolat de pământ şi fără arc electric
impedanţei arcului
se compune din:

schemele de secvenţă directă


Schema echivalentă de calcul în cazul
(pozitivă) , inversă (negativă) şi
producerii unui scurtcircuit trifazat, al unei
homopolară (zero) conectate în
reţele, izolat de pământ se compune din:
serie

Schema echivalentă de calcul în cazul schema de secvenţă directă


producerii unui scurtcircuit trifazat şi la (pozitivă) înseriată cu triplul
pământ, cu arc, se compune din: impedanţei arcului

în instalaţiile de curent alternativ de


Transformatoarele de măsură se folosesc
înaltă tensiune

Scopul normării distanţelor de izolare în aer


protecţiei personalului de
minime admisibile pentru instalaţiile electrice
exploatare a instalaţiei;
este asigurarea:

Susceptanţa unui circuit de curent alternativ


impedanţei
sinusoidal este inversul:

pot fi racordate în circuitul primar


Transformatoarele de măsurare de curent:
cu înfăşurarea secundara deschisa

Secţionarea barelor colectoare ale unei staţii mărirea continuităţii în alimentare a


electrice conduce la: consumatorilor racordaţi la bare;

Secţionarea barelor colectoare în staţiile de limitare a curenţilor de


electrice are scopul: scurtcircuit
Sensul puterii deformante într-un circuit format
dintr-un generator care produce o undă
de la generator spre bobină
sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat
este:
Separatorul, ca echipament în cadrul unei staţii de a proteja circuitul la
electrice, are rolul: supracurenţi
proteja instalaţia din aval la defecte
Siguranţele electrice au rolul de a: la scurtcircuit ca si la suprasarcini
de lunga durata
Siguranţele electrice sunt aparate electrice care creşterea tensiunii peste o valoare
împiedica: limita
Siguranţele fuzibile sunt aparate utilizate pentru
supratensiuni
protecţie la:
Singurele mărimi fizice reale în curent mărimile efective de curent sau de
alternativ sunt: tensiune
Sistemele simetrice de fazori în care se
descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi corespund unor realităţi fizice
dezechilibraţi:

Sistemul de tensiuni al unei reţele racordate la


un generator electric care produce tensiuni este întotdeauna simetric
electromotoare simetrice:

Transformatoarele de măsurare de tensiune se


10 V
construiesc pentru tensiuni în secundar de:

Suma forţelor electromotoare ale unui sistem


egală cu 1
trifazat simetric este:

Supratensiunile de trăsnet pot fi: directe

Un conductor în care circulaţia curentului


liniar
electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte:

intensitatea câmpului magnetic


Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se
produs de un curent care circulă
referă la:
printr-un conductor

Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice

dilatarea lichidului este compensată


Transformatoarele cu ulei prevăzute cu
prin deformarea elastică a pereţilor
conservator prezintă următoarele caracteristici:
cuvei;

Transformatoarele de măsurare a curenţilor se


1 sau 5 A
construiesc pentru curenţi secundari de:

Un motor electric trifazat legat în stea este în


funcţiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea 0,4 kV
între neutrul stelei si una dintre faze este:

Un separator pe un circuit de înalta tensiune


sub tensiune si cu curent
poate fi manevrat:

nu pot fi lăsate în exploatare cu


Transformatoarele de măsurare de tensiune:
înfăşurarea secundara deschisa
Un circuit de curent alternativ, pentru care
pur rezistiv
factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

Utilizarea unei cuple longo-transversale se


scurtarea manevrelor;
preferă atunci când dorim:

Un corp conductor situat într-un câmp electric


prin conducţie
de intensitate E se încarcă cu electricitate:

Un întreruptor debroşabil asigură: protecţia în caz de scurtcircuit;

Un întreruptor debroşabil asigură: protecţia în caz de scurtcircuit;

Un motor electric sincron, care funcţionează absoarbe putere activă şi putere


subexcitat: reactivă

Valoarea conductivităţii electrice este în ordine


aluminiu, argint, cupru
crescătoare la următoarele materiale:

Un număr de n surse având fiecare tensiunea


electromotoare continua e si rezistenta forţa electromotoare e si rezistenta
interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite r/n
printr-o sursa echivalenta având:

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la rezistenţa R este egală cu rezistenţa


bornele AB ale unui circuit de alimentare totală a circuitului văzută prin
oarecare absoarbe puterea maximă dacă: bornele AB

Valoarea intensităţii câmpului electric produs


direct proporţională cu r
de o sarcină electrică la distanţa r este:

Un transformator de măsurare de curent nu împiedica circulaţia curentului


poate fi lăsat cu secundarul în gol, deoarece: primar

Unitatea de măsură a capacităţii unui


F
condensator este:
Unitatea de măsură a fluxului electric este: V/m

Unitatea de măsură a fluxului magnetic este: Tesla

Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor


Weber
periodice se numeşte:
Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m

Unitatea de măsură ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate

Unitatea de măsură pentru măsurarea puterii


kWh
active este:

Unitatea de măsură pentru puterea reactiva este: kVAr


nu asigură eliminarea unor greşeli
Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:
de manevră datorate separatoarelor;

Autotransformatoarele sunt folosite între


110 kV şi 220 kV
reţelele de:

asigură eliminarea unor greşeli de


Utilizarea întreruptoarelor debroşabile:
manevră datorate separatoarelor;

asigură izolarea personalului care


Utilizarea întreruptoarelor debroşabile: lucrează la întreruptor, de restul
instalaţiei aflată sub tensiune.

Utilizarea întreruptorului debroşabil: asigură compactarea celulei;

Utilizarea SF6 ca mediu de izolare conduce la


cu pericol de incendiu
realizarea unor celule:

Utilizarea SF6 ca mediu de stingere a arcului


fără pericol de incendiu;
electric permite realizarea unor întreruptoare:

Utilizarea vidului ca mediu de stingere a arcului


reduce pericolul de incendiu;
electric:

Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic


bilanţul puterilor active
este determinata în principal de:

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o


linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă egală
de cea a unui cablu subteran.
Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru
o linie electrică aeriană trifazată este ......... faţă egală
de cea a unui cablu subteran.
Valoarea medie pătratică a unei mărimi
amplitudine
periodice se mai numeşte şi:
NTREBĂRI IANUARIE 2020
MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE

Varianta b Varianta c

nu se modifica creste

compensarea curenţilor
dotări PSI
capacitivi
de magneţi permanenţi si de
numai de electromagneţi
electromagneţi

250 μF 50 μF

L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte

creşterii continuităţii în reducerii pierderilor de energie


alimentare; pe linii.

cuprinse între -1 si 0 de regulă, mai mari decât 1

transformator de curent; transformator de tensiune

transformatorul rezistorul

motoarele sincrone motoarele asincrone

inductanţa mare inductanţa mica

inducţia electrică inducţia magnetică


risc crescut de poluare acustică a necesitatea unor amenajări
mediului ambiant; speciale la instalare

câmpul electric câmpul de inducţie magnetică

dupa punctele lor de racordare


inainte de punctele lor de la barele statiei.
racordare la barele statiei;

direct proporţionala cu pătratul invers proporţionala cu


intensităţii curentului rezistenta conductorului

egală cu de două ori cantitatea


suma cantităţilor cu care se înarcă
de electricitate cu care se
fiecare element în parte
încarcă fiecare condensator

Cs=C/3 Cs=C

C/2 C

micşorarea riscului unor pierderi reducerea cheltuielilor de


de gaz izolant; realizare a instalaţiilor.

ambele admit aceeaşi densitate


cupru
de curent

inducţia electrică = intensitatea inducţia electrică=sarcina x


câmpului electric/ permitivitate intensitatea câmpului electric
cresterea continuitatii in reducerea investitiei in
alimentare echiparea statiei.

400 Wh 800 Wh

mărirea reactanţei schemei de


creşterea capacităţii de rupere a
alimentare între sursă şi locul de
întreruptoarelor.
defect;

chimice de inducţie

numai pentru staţii de


pentru toate treptele de tensiune
conexiuni de medie tensiune
din reţelele de distribuţie
până la 6o kV
eliminarea totală a posibilităţii
gamă largă de configuraţii ale
de producere a unui scurtcircuit
schemei de conexiuni;
între faze
suma căderilor de tensiune
zero
de-a lungul conturului
risc crescut de poluare acustică a necesitatea unor amenajări
mediului ambiant; speciale la instalare

rămâne constanta creste de 1,73 ori

protejării personalului de
protecţiei la supratensiuni
exploatare;

compartimentul aparatajului de compartimentul circuitelor


comutaţie; secundare.
compartimentul aparatajului de compartimentul circuitelor
comutaţie; secundare.

cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului

invers proporţională cu pătratul


direct proporţională cu distanţa
distanţei

R/C 1/(RC)

limitării zgomotului în corpul de


evitării extinderii avariilor.
conexiuni;

44 A 53,4 A

cu puterile active generate cu puterile reactive generate

scade odată cu creşterea


scade odată cu scăderea tensiunii
tensiunii

curent electric de deplasare


curent electric de convecţie
(Maxwell)

nesinusoidal sau sinusoidal,


întotdeauna sinusoidal depinde de natura elementelor
neliniare
mult mai deformat decât tensiunea
sinusoidal
care i-a dat naştere

mai puţin deformat decât


sinusoidal
tensiune care i-a dat naştere

densitatea de curent creşte în densitatea de curent este


părţile mai depărtate ale uniformă pe ambele părţi ale
conductoarelor conductoarelor
S=HxE S=ExH

un curent I un curent I/2

defazată cu 90 de grade înaintea


în fază cu curentul
curentului

suprasarcina reducerea puterii tranzitate

supracurenţilor solicitărilor mecanice

protecţiei împotriva protecţiei împotriva


supratensiunilor supracurenţilor

diferenţa de potenţial la bornele diferenţa de potenţial a unui


fiecărui condensator în parte condensator împărţită la n

raportul perioadelor lor este


au aceeaşi perioadă
egal cu 1/2

au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente


(negative) homopolare (zero)

curentul de linie este egal cu ~1,73 tensiunea de linie este egala cu


x curentul de faza ~1,73 x tensiunea de faza

eliminarea dezechilibrelor din eliminarea distorsiunilor


reţeaua electrică undelor de curent

unor forţe electromotoare induse capacităţii conductorului faţă de


datorită variaţiei curentului pământ

se poate transforma în energie se poate transforma în energie


mecanica luminoasa

1/2 Li2 Li

qV 2qV

creste impedanţa echivalenta a creste curentul de alimentare a


instalaţiei instalaţiei
legea lui Coulomb legea lui Laplace

a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz

o tensiune o rezistenţă

I = UxR I=U-R

shunturi bobine înseriate

condensatoare montate în
rezistente adiţionale
paralel

L/R 1

valoarea numerică q valoarea numerică q/2

reducerea solicitărilor mecanice reducerea curenţilor de


ale stâlpilor scurtcircuit

f = 60 n / p f = 60 p / n

legii inducţiei electromagnetice legii circuitului magnetic

forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

invers proporţională cu variaţia în dependentă de modul în care


timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic

este invers proporţională cu nu depinde de distanţa r dintre


distanţa r dintre conductoare conductoare
F=qE F=q/E

perioadei fazei

efectul termic al curentului electric forţa electrostatica

pentru diminuarea
suprasolicitărilor echipamentelor pentru securitatea muncii
electrice

un regim temporar admisibil un regim inadmisibil

efectul termic al curentului electric curenţii turbionari

inductanţă inducţia magnetică

mărirea cantităţilor de gaz ce


mărirea riscului de producere a
trebuie manipulate în cazul
unor scăpări de gaz;
intervenţiei la un compartiment.

localizarea unor eventuale scăpări mărirea cantităţilor de gaz ce


de gaz, precum şi a unor defecte trebuie manipulate în cazul
interne, intervenţiei la un compartiment

energie activă şi reactivă numai energie reactivă

valorile efective ale tensiunilor şi modulele fazorilor asociaţi


curenţilor tensiunilor şi curenţilor

sunt restricţii de toxicitate pentru amplasarea postului se face în


personalul de exploatare; zone aglomerate.

siguranţa fuzibilă realizează siguranţa fuzibilă realizează


protecţia la scurtcircuit; protecţia la supratensiuni;

releele termice realizează protecţia releele termice realizează


la scurtcircuit; protecţia la supratensiuni;

sistemul nu are componentă sistemul are componentă


simetrică homopolară (zero) simetrică directă (pozitivă)

de 3 ori curentul de pornire la de 2 ori curentul de pornire la


conexiunea triunghi conexiunea triunghi

amplasarea postului se face în


sunt restricţii privitoare la zgomot;
zone aglomerate.
tensiunea pe fazele R si T creste la cresc tensiunile pe fazele R si
valoarea tensiunii de linie iar pe T, iar pe faza defecta S rămâne
faza S se apropie de 0 neschimbata

pentru a reporni necesită ele autopornesc numai dacă au


dispozitiv de pornire rotor în dublă colivie

micşorarea daunelor de
scurtarea duratei manevrelor în
nealimentare a consumatorilor în
caz de revizie a unuia dintre
caz de scurtcircuit pe unul dintre
sistemele de bare colectoare.
sistemele de bare;

micşorarea daunelor de
scurtarea duratei manevrelor în
nealimentare a consumatorilor în
caz de revizie a unuia dintre
caz de scurtcircuit pe unul dintre
sistemele de bare colectoare.
sistemele de bare;

ambele bare colectoare să fie


ambele bare colectoare să fie sub
menţinute sub tensiune, cupla
tensiune, cupla transversală fiind
transversală fiind în rezervă
menţinută în funcţiune;
caldă.

în rezervă rece; În funcţiune

stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor


întrerupătoare de acţionare

nu sunt necesare circuite de


este necesară o cuplă transversală;
cuplă transversală şi de ocolire

scoaterea în revizie a unui


scoaterea în revizie a unei bare întreruptor, fără întreruperea
colectoare; alimentării pe circuitul
respectiv.
nu este posibilă asigurarea unei
nu sunt restricţii de teren; răciri corespunzătoare a
bobinajelor.
nu este necesară o cuplă
este necesară o cuplă transversală;
transversală.

calculul valorii acestui fond la N calculul valorii acestui fond la


ani înainte de PIF; N ani după PIF.
un circuit de linie dintr-o statie
un circuit de linie dintr-o statie cu
cu un sistem de bare colectoare
doua sisteme de bare colectoare
si bare de ocolire.

securitatii personalului de
esteticii si claritatii instalatiei
exploatare

de a mari puterea de rupere a de a menţine temperatura


siguranţei constanta a siguranţei

tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz

inductanţa uniform răspândită l,


definită prin puterea reactivă pierderile Joule disipate într-un
produsă de un element de linie element de linie infinit mic
infinit mic

inducţia magnetică forţa electromotoare

derivata în raport cu spaţiul cu raportul dintre tensiunea


semn schimbat a potenţialului în aplicata unui conductor si
acel punct rezistenta acestuia

direct proporţională cu pătratul lui


direct proporţională cu r
r

trifazat bifazat

curentul nu circula prin acest curentul ajunge la valoarea U/R


circuit după un timp

30 V 122 V
izolarea unei părţi din instalaţie de
comutaţia curentului în regim
altă parte a instalaţiei aflată sub
normal de funcţionare.
tensiune;

izolarea unei părţi a circuitului de


comutaţia curentului în regim
bara colectoare aflată sub
normal de funcţionare.
tensiune;

mai mare la periferia


mai mare în centrul conductorului
conductorului

se poate utiliza pentru


nu se poate utiliza pentru ocolirea verificarea stării izolaţiei unui
unui întreruptor de linie pe durata sistem de bare colectoare, care
unei revizii sau reparaţii; până în momentul respectiv a
fost scos de sub tensiune.

se poate utiliza pentru


se poate utiliza pentru ocolirea verificarea stării izolaţiei unui
unui întreruptor de linie pe durata sistem de bare colectoare, care
unei revizii sau reparaţii; până în momentul respectiv a
fost scos de sub tensiune.

nu se poate utiliza pentru


se poate utiliza pentru ocolirea verificarea stării izolaţiei unui
unui întreruptor de linie pe durata sistem de bare colectoare, care
unei revizii sau reparaţii; până în momentul respectiv a
fost scos de sub tensiune.

0,75 4/3

cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma

separatorul de bare, întreruptorul, separatorul de bare, separatorul


separatorul de linie; de linie, întreruptorul .

500 A 95 A

separatorul de bare, întreruptorul, întreruptorul, separatorul de


separatorul de linie; linie, separatorul de bare.
reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a circuitului
X este <0 este =0

mai mica egala

1/2 din energie este


integral în câmpul magnetic din
înmagazinată în volumul
afara torului
torului, iar 1/2 în afara torului

suma inverselor rezistenţelor celor suma pătratelor rezistenţelor


n rezistoare celor n rezistoare
rămâne constanta la variaţia
scade când sarcina scade
sarcinii

separatorul de bare, separatorul de întreruptorul, separatorul de


linie, întreruptorul; linie, separatorul de bare.

întreruptorul, separatorul de linie, întreruptorul, separatorul de


separatorul de bare; bare, separatorul de linie.

tensiunea de faza tensiunea zero

scade faţă de tensiunea la sursă


nu se modifică
proporţional cu lungimea liniei

doar în curent alternativ indiferent de natura circuitului

numai circuitelor cu elemente circuitelor liniare şi circuitelor


neliniare neliniare

invers proporţionala cu
nu depinde de capacitate
capacitatea

cu frecventa cu sarcina

reducerea curentului electric reducerea tensiunii la bornele


absorbit de motor de alimentare ale motorului
pe înfăşurarea de tensiune mai
mare, deoarece curentul este mai pe oricare dintre înfăşurări
mic

puţin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1

u= L di/dt du = i/C dt
fluxul electric printr-o suprafaţa diferenţa de potenţial între doua
sferica puncte

creşterea curenţilor de scurtcircuit nici un efect

reţele buclate cu funcţionare


reţele buclate
radialã

constanta de atenuare a liniei constanta de distorsiune a liniei

reluctanţă permeanţă

0 1,5

prin utilizarea motoarelor cu prin utilizarea motoarelor cu


rotorul în dublă colivie rotorul în colivie cu bare înalte

între separatorul de bare şi între întreruptor şi separatorul


întreruptor; de linie.

simplifica structura reţelelor


diminua consumul specific de
echivalente pentru a reduce
material conductor
volumul de calcule

reducerea tensiunii electromotoare


din motive constructive
induse

reducerea timpului necesar


reducerea dimensiunilor celulelor;
reviziilor şi reparaţiilor.
excitatoarea cu colector din
au randament mai mic decât al
circuitul acestora este un element
celorlalte tipuri de motoare
puţin fiabil
încărcarea generatoarelor cu
utilizare de compensatoare
putere reactiva

dacă funcţionează în scurtcircuit dacă funcţionează în gol

nu produce şi nu absoarbe
absoarbe putere reactivă
putere reactivă
nu produce şi nu absoarbe
produce putere reactivă
putere reactivă
deconectează o jumătate dintre
deconectează toţi consumatorii
consumatori
crescător descrescător

se fac manevre dese cu circuitele pe legătura dintre blocuri


de transformator; circulă un curent mic.

se fac manevre dese cu circuitele pe legătura dintre blocuri


de transformator; circulă un curent mic.

da, separatorul S1; da, separatorul S2

J=YE Z=Y

micşorată divizatã în mai multe unităţi


este o egalitate este neliniară

pătratul tensiunii reţelei pătratul curentului

da, separatorul S2; da, separatorul S1

energia electrica tranzitata printr- energia electrica tranzitata


un circuit este produsul dintre printr-un circuit este produsul
puterea maxima si timpul de dintre puterea maxima si timpul
functionare de utilizare al puterii maxime.

impedanţe diferite de ale reţelei impedanţe diferite de ale reţelei


directe (pozitive) pentru maşini directe (pozitive) pentru
rotative elemente statice
racordate în derivaţie pe circuit,
înseriate pe circuit, monofazate,
monofazate, fără miez de fier,
cu miez de fier, răcite cu ulei,
răcite cu aer (uscate), de tip
de tip interior;
interior;

produce transformarea energiei este variaţia în timp a energiei


electrice în energie mecanică magnetice şi electrice

puterea activã transmisã prin puterea mecanicã debitatã de


întrefierul motorului când este motor la arbore când este
alimentat la Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In

se realizează piesele din tole cu se evită plasarea pieselor


adaus de siliciu pentru mărirea metalice masive în câmpuri
rezistivităţii magnetice variabile

este independentă de lungimea este independentă de tensiunea


liniei liniei

energia reactivă inductivă este mai energia reactivă capacitivă este


mare decât cea capacitivă mai mare decât cea inductivă

când factorul de putere = 0 când U = U max

electrică mecanică
magnetică chimică
modificarea curentului
conectarea automatã a unui
(tensiunii) de excitaţie la
transformator de rezervã
generatoarele sincrone
pătratul tensiunii pătratul puterii active

egale mai mari

forţa care este necesară pentru a forţa care este necesară pentru a
transporta unitatea de sarcină transporta unitatea de sarcină
pozitivă de la infinit până în pozitivă din punctul M până la
punctul M infinit

N relaţii distincte N+1 relaţii distincte

se modifică circulaţia de
se pot modifica curenţii din
curenţi din laturile pe care nu se
laturile cu f.e.m. adăugate
adaugă f.e.m.

Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

protecţia echipamentului electric protecţia echipamentului


împotriva pătrunderii corpurilor electric împotriva
străine şi a umezelii; supratensiunilor.

pornirea fără dispozitiv de pornire cuplul de pornire foarte bun

prezintă o construcţie simplă şi


nu necesită întreţinere permanentă
robustă
mai mică decât rezistenţa mai
egală cu suma rezistenţelor
mică

impurităţi ca urmare a unui montaj


necorespunzător (dacă montajul se
umiditatea reziduală scăzută a
face cu mâini murdare, transpirate,
gazului izolant
urme de grăsime, praf de diferite
feluri şi mai ales pilituri metalice);

aplicarea unui strat protector pe


izolatoare pentru micşorarea
micşorarea densităţii
efectelor poluării din marile oraşe
dielectricilor gazoşi.
sau de pe unele platforme
industriale;
tensiunile electromotoare nu mai apar scântei la periile
sunt sinusoidale colectorului

protejarea generatoarelor si
protejarea motoarelor electrice
motoarelor electrice împotriva
împotriva suprasarcinilor
punerii la pământ

0,66 ohm 6 ohm

raportul dintre tensiunea


raportul dintre curentul primar si
primara si secundara la sarcina
secundar la sarcina nominala
nominala

invers proporţionala cu curentul invers proporţionala cu pătratul


de pornire tensiunii de alimentare

undele de curent şi de tensiune undele de curent şi tensiune


sunt ambele periodice şi sunt periodice iar una este
nesinusoidale nesinusoidală
admisia agentului primar la
curentul statoric
turbina
deschiderea aparatului director al deconectarea rezistentei de
turbinei stingere

egală mai mică

curentul de fazã este mai mare


curentul de linie este egal cu
de de 1,73 ori decât curentul de
curentul de fazã
linie

curentul primar si curentul o înfăşurare este conectata la


secundar sunt foarte mici reţea, iar cealaltă este deschisa

mediul de stingere a arcului realizarea capsulării: capsulare


electric; tripolară sau monopolară.

1 ohm 9 ohm

lungime, direct proporţional masa, direct proporţional

reactanţa inductivă este mai mare reactanţa capacitivă este mai


decât reactanţa capacitivă mare decât reactanţa inductivă

de a asigura spaţiul necesar de a face posibila umplerea cu


dilatării si contractării uleiului ulei a transformatorului

circulaţia de putere reactiva nici una din cele doua


alegerea transformatorului de transformatorul de tensiune
tensiune presupune verificarea sa trebuie sa functioneze in
la stabilitate electrodinamica in domeniul de frecventa indicat
caz de scurtcircuit de fabricant

schemele de secvenţă directă


schemele de secvenţă directă
(pozitivă), inversă (negativă) şi
(pozitivă) şi inversă (negativă)
homopolară (zero) conectate în
conectate în paralel
paralel

schemele de secvenţă directă


schema de secvenţă directă
(pozitivă) şi inversă (negativă)
(pozitivă)
conectate în paralel

schema de secvenţă directă


schema de secvenţă directă
(pozitivă) înseriată cu schema
(pozitivă)
de secvenţă inversă (negativă).

în instalaţiile de curent
în instalaţiile de curent alternativ
continuu de înaltă şi joasă
de joasă tensiune
tensiune

siguranţei în funcţionare a
realizării unei economii de
instalaţiei, prin reducerea
teren.
numărului de defecte în instalaţie;

rezistenţei reactanţei

nu pot fi racordate in circuitul


pot fi lăsate în exploatare cu
primar cu înfăşurarea secundara
înfăşurarea secundara deschisa
deschisa

limitarea curenţilor de
scurtcircuit pe barele
limitarea curenţilor de scurtcircuit
respective, dacă alimentarea
pe barele respective, dacă
staţiei se face prin două
alimentarea staţiei se face printr-
transformatoare sau printr-un
un singur transformator;
transformator cu înfăşurare
divizată.

de a reduce costul instalaţiei de a reduce pierderile de putere

poate avea oricare sens, în


întotdeauna de la bobină spre
funcţie de încărcarea
generator
generatorului

de a separa vizibil un circuit de a măsură nivelul de izolaţie


face trecerea din linie electrica
asigura protecţia personalului
aeriana în line electrica în cablu

creşterea curentului peste o scăderea curentului sub o


valoare limita valoare limita

supracurenţi defect de izolaţie

mărimile instantanee de curent sau valorile medii de curent sau de


de tensiune tensiune

numai sistemul direct


reprezintă artificii de calcul
corespunde unei realităţi fizice

este nesimetric dacă fazele sunt este simetric dacă fazele sunt
neegal încărcate egal încărcate

50 V 100 V

nulă egală cu 1/2

de rezonanta sau de
induse
ferorezonanţa

neomogen neliniar

forţa exercitată între două


forţa electromagnetică conductoare paralele parcurse
de curenţi

fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic

împiedică, dar nu elimină, asigură facilităţi în modul de


pătrunderea umidităţii în interiorul dispunere a bornelor şi deci de
rezervorului de expansiune; racordare la reţea.

5 sau 10 A 1 sau 10 A

0V 230 V

fãrã curent, fãrã tensiune sau


cu curent fara tensiune
sub tensiune, fãrã curent

nu pot fi lăsate în exploatare cu pot fi puse sub tensiune cu


înfăşurarea secundara în înfăşurarea secundara in
scurtcircuit scurtcircuit
pur inductiv pur capacitiv

o siguranţă în funcţionare mai reducerea investiţiei în


mare; echiparea staţiei.

prin inducţie prin magnetizare

izolarea personalului care


protecţia la supratensiuni; lucrează la întreruptor, de restul
instalaţiei aflată sub tensiune.

comutaţia în regim normal; protecţia la supratensiuni.

absoarbe putere activă şi produce produce putere activă şi putere


putere reactivă reactivă

argint, cupru, aluminiu aluminiu, cupru, argint

forţa electromotoare ne si forţa electromotoare e si


rezistentă r/n rezistenta nr.

rezistenţa R este egală cu


rezistenţa R tinde spre zero
rezistenţa internă a sursei de tem

direct proporţională cu pătratul lui invers proporţională cu pătratul


r lui r

apar supratensiuni periculoase in nu indica aparatele de


secundar măsurare

Axh A/h

Coulombul Faradul

Weber Farad

Hertz Henry

Coulomb Farad

greutate specifica coeficient de dilataţie

kW kW/h

kVA kW
asigură izolarea personalului
asigură scurtarea duratei reviziilor care lucrează la întreruptor, de
la celule; restul instalaţiei aflată sub
tensiune.

220 kV şi 400 kV 20 kV şi 110 kV

asigură izolarea personalului


nu asigură scurtarea duratei care lucrează la întreruptor, de
reviziilor la celule; restul instalaţiei aflată sub
tensiune.

nu asigură eliminarea unor


asigură scurtarea duratei reviziilor
greşeli de manevră datorate
la celule;
separatoarelor;

creşte riscul de electrocutare a


asigură rapiditate în restabilirea
personalului care execută
alimentării în cazul unei defectări;
lucrări de revizie în celulă.

cu întreţinere mult simplificată; compacte

cu întreţinere mult simplificată; puţin silenţioase.

creşte masa şi gabaritul


reduce cheltuielile de întreţinere;
întreruptoarelor

modul de tratare a neutrului


circulaţia puterii reactive
reţelei

mai mică mai mare

mai mare mai mică

valoare efectivă valoarea eficace