Sunteți pe pagina 1din 3

Drept execuțional civil – CII

De obicei, în executarea silită sunt 1 creditor urmăritor și un debitor urmărit.


Coparticiparea procesuală este, în principiu, activă.
Dacă prin același titlu executoriu sunt urmăriți mai mulți debitori, fiecare va fi urmărit
separat.
Coparticiparea poate lua naștere și ulterior atunci când un creditor demarează
executarea, iar alți creditori se prezintă și ei pentru îndestularea creanțelor lor. copart. proc.
act. poate fi și rezultatul unui concurs de executări.
Copart. proc. pas. – cred comun al copropr. urmărește bunul proprietate comună
(urmarire silită imobiliară – art. 816 (2) – se poate proceda la executarea silită a bunului
proprietate a minorului sau a persoanei sub interdicție și a unei persoane cu cap deplina de ex;
cazul soților în comunitatea legală).
Creditori intervenienți – art. 649 NCPC – intervenția altor creditori poate avea loc
numai în cazul executării silite începute de alt creditor (nu avem cred. interv. în cazul ex. sil.
directe, deoarece predarea silită a unui bun, cât și executarea oblig. de a (nu) face pp. doar
oblig. debitorului este corelativă unei creanțe a unui anumit creditor.)
Creditori intervenienți:
- Cei care au deja un titlu ex
- Creditorii care au luat măsuri asigurătorii
- Creditorii care au un drept de garanție/preferință asupra bunului urmărit
- Creditorii chirografari, titulari ai unor creanțe bănești rezultate din înscrisuri cu
data certă/ din registre ținute cu respectarea dispozițiilor legii
Spre deosebire de declanșarea ex. sil, pt urmărirea deja începută, creditorii
intervenienți nu trebuie să fie obligatoriu în posesia unui titlu executoriu.
Termen de intervenție: până la termenul stabilit de executor pentru valorificare
bunurilor urmăribile
- Creditori chirografari: pot interveni după termen, cel mai târziu la termenul pentru
depunerea titlului de creanță; sancțiunea – pierderea egalității față de chirografarii
care au intervenit în termen
- Creditori privilegiați (art. 691 NCPC): dreptul să participe la distribuire după
rangul lor de preferință, chiar dacă cererea a fost făcută după expirarea termenului,
dacă și-au depus titlurile de creanță în termenul de 10 zile fixat de executor pentru
depunerea titlurilor, după depunerea/consemnarea sumelor
Sancțiunea pentru neintevenire – pierderea dreptului de a mai luat parte la distribuirea
sumelor. Creditorii care nu au intervenit pot demara o noua executare silită.

Cererea de intervenție (art. 664 alin. (3))


- se depune la executorul judecătoresc, care o înregistrează și o înaintează de îndată
la instanță; odată cu înregistrarea, comunică o copie creditorului urmăritor
- efecte: creditorii interv. precum și cei ale căror creanțe au fost recunoscute de
debitor pot participa la distribuirea sumelor în limita sumelor reclamate și dacă au
titluri executorii, să participe la urmărire sau să solicite efectuarea unor acte de
urmărire silită

Executorul judecătoresc are monopol (organ independent, învestit de părți, cu


îndeplinirea acestui serviciu public – art. 623 NCPC) EXC: creanțe fiscale – executori fiscali
Competența materială: atribuția de a pune în ex. dispozițiilor cu caracter civil din
titlurile executorii: organ cu plenitudine de competență – indiferent dacă executarea e
directă/indirectă, mobiliară/imobiliară.
Competența teritorială (Legea 188/2000 de organizare și funcționare a profesiei de
executor) – aparține ex. jud. din circumscripția Curții de Apel în a cărei rază teritorială
urmează să se facă executarea, în cond. NCPC (art. 652 (1) NCPC)
- urmărire silită a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini
și al ex. sil. dir. imob = circ C. Ap de unde se află imobilul
- bunuri mobile/ ex. sil. dir. mob. = circ C. Ap. de la dom. deb/unde se află bunurile
- când debitorul are dom. în străinătate = orice executor
- oblig. a (nu) face = circ. C. Ap. unde urmează a se face executarea
Reguli speciale de competență:
- materia popririi – popr. se înființează la cererea cred. de ex. jud. al cărui birou se
află în circumscripția dom/sediului debitorului
- materia urmăririi silite imobiliare – comp. aparține ex. din circ. C. Ap. unde se
află imobilul aparținând deb./unei terțe persoane; dacă se urm. mai multe imobile
din circ. aceleiași C. Ap. – un ex. care funcționează în această circumscripție;
Sancțiune în caz de neresp. a comp. terit.: nulitatea actelor de procedură,
necondiționată de existența unei vătămări (art. 652 alin. (5) NCPC)

Actele executorului judecătoresc:


- încheieri: amânare, suspendare, încetarea ex., eliberarea sau distribuirea sumelor
obținute din executare
Regim juridic încheieri (art. 657 NCPC): date fără citarea părților, se
comunică acestora, executorii de drept, pot fi atacate numai cu contestație la
executare în termen de 15 zile de la comunicare ( cu excepția cazului în care
sunt def. și nu mai pot fi atacate cu contestație la executare)
- procese verbale
- alte acte de procedură

Instanța de executare
- regulă: judecătoria în a cărei circumscripție se află la data sesizării org. de
executare domiciuliul/sediul debitorului
! dacă dom nu e în țară – dom/sediul creditorului, iar dacă nici acesta nu se află în
țară – sediul biroului ex. jud.
- schimbarea dom/sediului nu schimbă competența executorului jud.
- comp instanță: încuv. cereri ex. silită, contestații la executare, validarea popririi,
stabilirea programului de consiliere psihologică – pentru minori, stabilirea
contravalorii bunului în ipoteza în care nu poate fi predat silit, rezolvă incidentele
din cursul executării silite, orice altă problemă litigioasă apărută în ex. silită-
recuzarea
! Confl. comp. între 2 birouri de ex. jud. – Curtea de Apel
- instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie, care poate fi atacată
numai cu apel în 10 zile de la comunicare, dacă legea nu prevede altfel (ex:
încheierea de respingere a încuviințării ex. silite – numai cu apel de creditor în
termen de 15 zile de la comunicare)

Ministerul Public (art. 658 NCPC)


- sprijină executarea titlurilor judecătorești/alte titluri executorii
Titlul executoriu
- înscris, alcătuit cf. legii, de către org. competent și care permite punerea în
executare silită a creanței pe care o constată
- originalul înscrisului căreia legea îi recunoaște caracterul executoriu, la HJ – copia
legalizată
- caracteristici: executorialitate intim legată de înscrisul constator al creanței,
aceasta este efectul înscrisului în sens de instrumentum; noțiunea de titlu
executoriu nu poate fi atribuită decât unui înscris cf. art. 265 NCPC (exc.:
contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță – titlu ex. chiar în lipsa
semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse)
- categorii:
 hotărâri executorii (art. 633 NCPC)
 hotărâri cu executare provizorie
 hotărâri definitive/ care pot fi puse în executare cf. legii
! Un înscris e executoriu doar dacă prevede legea.

1. Hotărâri judecătorești (civile, conflicte de muncă, administrative, penale când


soluționează aspecte civile, cele prin care părțile sunt obligate la plata unei amenzi fără
caracter penal, pronunțate în procedura necontencioasă judiciară) + hot. jud. pronunțate în
alte țări decât România cu respectarea cerințelor pentru recunoașterea caracterului executoriu
pe teritoriul României.
! Nu toate HJ sunt susceptile de ex.sil.: cele privind acțiuni în constatare, cele prin
care s-a dispus declararea nulității, rezoluțiunii, rezilierii fără repunerea în situația anterioară.

Hotărârile executorii (art. 633 NCPC):


- hot. date în apel, dacă prin lege nu se dispune altfel
Exc.: cauze privitoare la desființarea de construcții, plantații + alte lucrări cu așezare
fixă, 1064 (3)
- hot. date în primă instanță, fără dr. de apel + cele în legătura cu care părțile au
convenit să exercite direct recursul ( recursul nu suspendă de drept executarea)

Hotărâri definitive (art. 634 NCPC)

2. Hotărâri arbitrale – atunci când hot. se referă la transf. dr. propr./ transf. dr. real, hot
arbitrală se va prezenta instanței/notarului – pronunță o hot. pentru înscriere în CF
- recuperarea unei creanțe – aceeși procedură ca la HJ
3. Hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale – se recunoaște puterea de titlu
ex.; devin ex. când expiră termenul pentru declanșarea căii de atac.

4. Titluri executorii care nu provin de la organe cu activitate jurisdicțională (ex:


înscrisurile autentice – devin titluri ex. în cazurile prevăzute de lege)
ex: înscrisuri notariale (art. 639 NCPC)
acordul parental încheiat prin înscris autentificat, la momentul divorțului/ulterior,
privind obligațiile părinților privitoare la exercitarea aut. părintești
titluri de credit (bilet la ordin, cec, cambie)
contracte de asistență juridică – titlu ex. cu privire la onorarii
titluri ex. prev. de NCC: contracte locațiune + înregistrate la ANAF, contracte
arendă + în f. aut/înregistrate la CL, contracte comodat + f. aut./dată certă, împrumut de
consumație cu dată certă, ipotecă, gaj valabil încheiat.