Sunteți pe pagina 1din 84

SUMAR

NOUTÃØI a autoturismelor ši camioanelor......................................................................44


Ridge Tool îşi dublează producţia.................................................................12 Sfaturi practice de la specialiştii Stihl........................................................50
Concasorul RM80 GO! - RUBBLE MASTER.........................................14
Komatsu PC160LC-8 – un nou membru al seriei MANAGEMENT TEHNOLOGIC
8 de excavatoare hidraulice pe šenile................................................... 60 Implementarea şi exploatarea
echipamentelor tehnologice multifuncţionale
MEGATEHNIC la realizarea lucrărilor de construcţii...........................................................38
Metode şi echipamente tehnologice
pentru demolarea coşurilor de fum.............................................................18 ŠANTIER
Peste 180 de macarale Potain, Grove şi Manitowoc
EVENIMENT lucrează la un proiect în Arabia Saudită................................................46
Powertek face istorie.......................................................................................................8 Ciocanul hidraulic Atlas Copco HB 7000
Ritchie Bros a stabilit un nou record transformă o instalaţie nucleară
la licitaøia din Meppen, Germania..................................................................10 într-o proprietate de valoare.................................................................................64

ADVERTORIAL FINANCIAR
Robust, rapid, fiabil, puternic. Revitalizarea pieţei construcţiilor....................................................................54
Alegerea e simplă: TA 300.....................................................................................32
Aer comprimat uscat, eficient ši fiabil ECHIPAMENTE DE LUCRU
pentru cele mai exigente aplicaøii.................................................................36 Inovare şi creaţie tehnologică de ultimă
Noul dispozitiv ecologic de service Bosch ACS 751 – generaţie aplicate în construcţia şi
mãsurarea precisã a sistemelor de climatizare funcţionarea staţiilor de asfalt...........................................................................68

14. CONCASORUL 18. METODE ŠI 44. Noul dispozitiv 68. INOVARE şI


RM80 GO! - ECHIPAMENTE ecologic de service CREAţIE
RUBBLE MASTER - TEHNOLOGICE - Bosch ACS 751 TEHNOLOGICă DE
Reciclare pentru pentru demolarea ULTIMă GENERAţIE
învingãtori cošurilor de fum Sistemele de climatizare
sunt incluse în dotarea de Aceste tipuri de fabrici
Chiar ši în aceastã peri - Demolarea cošurilor serie a majoritãøii modelelor de asfalt sunt mobile,
oadã extrem de grea din industriale de fum este o de autoturisme ši camioane. transportabile sau se
cauza condiøiilor econo- practicã frecvent întâlnitã Pentru funcøionarea sigurã a construiesc în configuraøie
mice internaøionale, Com- în activitãøile de recon- acestor sisteme ši pentru staøionarã, cu producøie
pania RUBBLE MASTER strucøie. Ca la orice acti - protecøia mediului înconju- continuã de asfalt. Ele
ši-a optimizat politica de vitate de demolare, teh - rãtor, service-ul sistemelor de oferã o mare productivitate
produs ši a reušit sã iasã nologia demolãrii cošu- climatizare trebuie efectuat ši o mixare de foarte bunã
pe piaøã cu ... rilor industriale de ... periodic, evitând astfel ... calitate a asfaltului ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


BAUER MASCHINEN GROUP
SOLUØII COMPLETE ÎN TEHNOLOGIA FUNDAØIILOR SPECIALE
ÎN CONSTRUCØII

Foraje piloøi
Aplicaøii
speciale

Foraje pereøi diafragmã

Foraje de Foraje
ancorare micropiloøi

Foraje în
cariere

Ciocane
Diesel
- Instalare palplanşe
- Aplicaøii speciale

Ciocane hidraulice

Foraje
- puţuri
- geotehnice
- geotermale

Instalaøii de preparare
a fluidelor de foraj Foraje de subtraversare

TRACTOR PROIECT COMERT Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov,


office@tpcom.ro; tpcom@rdslink.ro; www.tpcom.ro Tel./Fax: 0268 548147; 0268 406406
PublIsher: Viorica Iorgulescu
redactor-šef: Dragoš Nicolae
art-dIrector: Alina Petre
redactor colaborator: Viorica Moraru
consIlIul štIInøIfIc:
prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator)
0721-784.914
prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu
conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea
prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu
prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu
drd. ing. Oana Tonciu
corecturã texte: Marius Iancu
advertIsIng sales Manager: Bogdan Toma
MarketIng Manager: Cristina Vlãducu

revIsta unelte šI echIPaMente este o


publicaøie lunarã a hiparion Publishers,
Infrastructura
nu înseamnã doar autostrãzi
artierul în care stau a fost luat cu asalt de câteva echipe de muncitori. parte a sc MedIa gaMMa PublIshers

c O parte din ei schimbã conductele de gaz, iar cealaltã introduce în


pãmânt mult discutatele cabluri de fibrã opticã. Desigur, la final vin aløii
cu multe utilaje care lasã carosabilul sau trotuarul în stare de funcøionare,
dIrector general: Adrian Rus
dIrector vânzãrI PublIcItate: Radu Gãvruš
dIrector vânzãrI PublIcItate gruP: Cezar Burlan
deši de multe ori nu se întâmplã deloc aša. Apropo de fibra opticã, Primãria dIrector edItorIal: Diana Ionescu
dIrector de ProducøIe: Mihai Voivod
Municipiului Bucurešti a semnat cu o firmã din Bucurešti un contract în Prelucrare IMagIne: Daniel Dragomir
valoare de 200 de milioane de euro. Proiectul constã în îngroparea cablurilor, abonaMente: Mariana Gheorghe
în prezent suspendate pe stâlpi ši copaci, ši, se pare, este o solicitare expersã Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
coresPondenøã:
a Comisiei Europene. Astfel, în urmãtorii ani va fi mult de lucru la acest proiect, O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
iar executarea lui nu se poate face fãrã utilaje. Desigur, în Bucurešti mai e e-mail: rue@hiparion.com
www.hiparion.com
foarte mult de lucru la infrastructura liniilor de tramvai, unde, deši se lucreazã
adresa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3,
intens de câøiva ani, mai sunt încã numeroase tronsoane de înlocuit. Acelaši Bl. M 101, Et. 8, sector 3;
Tel.: 021-202.82.70,
lucru se va întâmpla ši cu ipoteticele noi rute de metrou sau cu pasajele ši Fax: 021-202.82.69
noile bulevarde care se anunøã.
De curând am fost prezent la demolarea unor clãdiri vechi de pe bulevardul MeMbru fondator: Cãtãlin Berari
tIPar: Mega Press holdIngs s.a.
Buzešti. Construcøia acestei artere care va lega zona Gãrii de Nord cu Uranus Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09
va fi supralãrgitã la patru benzi, ši pentru finalizarea acestui proiect va fi distribuøie prin: RAUTAkIRjA ROMANIA
TUTUN ŠI ZIARE
nevoie de un alt numãr mare de utilaje. Unele vor construi efectectiv partea MILLENIUM PRESS
carosabilã, iar altele vor executa nenumãratele lucrãri de demolare. Prin HACHETTE DISTRIBUTION
urmare, lucrãrile de infrastructurã nu înseamnã numai tronsoane de NIMSOC MEDIA
TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32
autostrãzi – unde se spune mai mereu cã nu avem bani –, ci ši proiectele revista de unelte ši echipamente este
urbane, mai mici ši mai puøin costisitoare. marcã înregistratã
Issn 1582-4217
copyright MedIa gaMMa PublIshers
Dragoš Nicolae MedIa gaMMa PublIshers este parte a
grupului de firme

Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau


ilustraøiilor din Revista de Unelte ši Echipamente este
posibilã numai cu acordul prealabil scris al
MEDIA GAMMA PUBLISHERS.
Întreaga rãspundere privind corectitudinea
informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor
care îši fac publicitate.
E V E N I M E N T

Powertek face istorie

excavatorul Hitachi cu
nr. 1000 în europa în
domeniul aplicaøiilor
speciale ajunge
în românia.

Modelul ZX250LC-3,
cu utilitate în manipularea
materialelor, a fost
achiziøionat de
reprezentantul local al
uneia dintre cele mai mari
companii din industria
minierã la nivel mondial.

n onoarea acestui eveniment, o acestui sector. Prin reøeaua creatã, mele de lucru din øarã. Cu un perso-

Î ceremonie specialã a avut loc la


fabrica Hitachi din Oosterhout,
Olanda, pe 18 noiembrie a.c., inclu-
Powertek va susøine succesul
echipamentelor Hitachi în domeniul
manipulãrii de materiale pe piaøa
nal total de peste 1.300 de angajaøi,
beneficiarul este prezent atât pe
piaøa internã, cât ši internaøionalã cu
zând un tur al fabricii ši înmânarea din România, aflatã într-o creštere afaceri în Bulgaria, Elveøia, Ungaria,
oficialã a cheilor cãtre Powertek într-un temperatã, dar sigurã.” Cipru ši China.
cadru festiv. Excavatorul pe šenile ZX250LC-3 Echipamentul beneficiazã în pache-
„Producerea echipamentului Hitachi este parte a unui pachet total de 6 tul standard de e-Service Owner’s
cu nr. 1000 în Europa în domeniul echipamente negociate: trei ZX250LC- Site, site-ul de service al utilizatorului,
aplicaøiilor speciale este o mare rea - 3 (varianta pe šenile) ši trei ZX250W- accesibil on-line, din birou sau din
lizare atât pentru HCME, cât ši pentru 3 (varianta pe roøi). Având în dotare o mašinã, pentru administrarea flotei la
Powertek”, declarã reprezentantul de cabinã liftabilã hidraulic, pentru toate distanøã ši reducerea costurilor de
vânzãri - Echipamente Speciale, tipurile de vreme ši izolatã fonic, braø întreøinere a flotei. n
Mark Burghoorn. „El subliniazã monobloc scurt ši selector de prin -
concentrarea eforturilor Powertek în dere rotativ, modelul ZX250LC-3 va fi Powertek Company SRL
domeniul aplicaøiilor speciale, printr- folosit la descãrcarea fierului vechi www.powertek-company.ro
o abordare agresivã ši pozitivã a din vagoane ši camioane pe platfor-

8 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


E V E N I M E N T

Ritchie BRos a staBilit un


nou RecoRd la licitaøia din
Meppen, Germania
iicitaøiile industriale organizate întreagã experienøã asupra acestei mai bun pentru produsele vândute”,

l de Ritchie Bross sunt în mod


regulat cele mai mari din lume.
La fel s-a întâmplat ši la cea organi-
activitãøi.”

Începând cu 2004, Ritchie Bross a


a mai spus dl. Butzelaar.

Printre echipamentele vândute la lici-


zatã la Meppen, Germania, deschisã organizat la Meppen licitaøii bianual, taøie au fost sute de tractoare agrico -
timp de douã zile începând cu data cu cooperarea Agravis, un cunoscut le ši alte utilaje cu care se opereazã
de 18 noiembrie, unde s-au vândut dealer german de utilaje agricole. De în acest sector. Licitaøiile au mai in-
peste 1000 de utilaje agricole ši de atunci ši pânã acum, la Meppen s-au clus foarte multe utilaje de construc-
construcøii. La licitaøie s-au înregistrat comercializat peste 7000 de echipa- øii, printre care încãrcãtoare frontale
peste 1000 de persoane din 39 de mente ši produse industriale. ši telescopice, buldozere, excavatoa-
øãri, prezenøa fiind un record faøã de re hidraulice ši aša mai departe.
ultima licitaøie organizatã în zonã, în „În mare, în ultimile luni am observat
noiembrie anul trecut. o creštere a preøurilor atât la echipa- În calendarul Ritchie Bros figurazã
mentele de construcøii, cât ši la cele anul acesta peste 80 de licitaøii, in-
În ziua de deschidere (18 noiembrie) agricole. Cererea pentru echipamen- clusiv o licitaøie de douã zile de re-
a avut loc o ceremonie oficialã de te la mâna a doua a crescut simøitor zervã la Moerdijk, Olanda. Pentru
tãiere a panglicii pentru cea de-a 43-a în piaøã. Cu cât sunt mai muløi par- programul complet al licitaøiilor din
licitaøie. Mai muløi demnitari ši prima- ticipanøi la licitaøie, cu atât proprietarii întreaga lume intraøi pe siteul
rul din Meppen, Erik-Jan Bohling, echipamentelor pot obøine un preø www.rbauction.com. n
alãturi de alte oficialitãøi ale compa-
niei Agravis au participat la licitaøie.

„Inaugurarea licitaøiei din Meppen a


fost un eveniment peste ašteptãrile
noastre”, a declarat dl. Butzelaar. „De
fapt a fost cea mai mare licitaøie pe
care am avut-o în Meppen vreodatã.
Un numãr foarte mare de oameni au
venit aici din toatã lumea sã liciteze
pentru o mare varietate de utilaje
agricole ši de construcøii, precum ši
alte echipamente industriale. Noul
nostru spaøiu de licitare are capaci -
tatea ši posibilitatea sã ofere tot con -
fortul participanøilor – atât vânzãtori -
lor, cât ši clienøilor –, precum ši o

10 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


N O U T ã ø I

Ridge Tool
îši dubleazã producøia
ompania Ridge Tool, parte a

C grupului american Emerson,


îši va extinde capacitatea de
producøie concentratã pe platforma
de la Cluj-Napoca.
Specializatã în realizarea de echipa-
mente ši unelte pentru instalaøii ši
conducte, Ridge Tool îši va dubla prac-
tic producøia odatã cu realizarea noi-
lor bacuri de filetat 11R de 11/2” ši 2”.

„Obiectivele noastre în România se


concentreazã pe producøia de sub-
ansambluri care utilizeazã echipa-
mente de prelucrare cu comandã
numericã (CNC). Mai exact, vrem sã

12 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


N O U T ã ø I

dez­vol­tãm­ partea­ de­ prelucrãri


meca­ni­ce­ prin­ ašchiere,­ astfel­ încât
sã­ deve­nim­ principalul­ producãtor
intern­ al­ diviziei­ în­ Europa”,­ spune
Camil­ Aliman,­ Area­ Manager­ Ridge
Tool­pe­România­ši­Ungaria.­

De­asemenea,­fabrica­Ridge­Tool­din
Cluj-Napoca­ va­ începe­ sã­ producã
ši­ sã­ dezvolte­ noi­ produse­ marca
Ridgid,­orientate­cãtre­nevoile­speci­-
fice­ale­Europei­de­Est.­Acestea­vor­fi
concepute­ ši­ realizate­ 100%­ în
România.­ Primul­ dintre­ ele­ va­ apar­-
øine­gamei­de­dispozitive­pentru­în­-
tre­øinerea­ši­curãøarea­canalizãrilor.­­
În­ prezent,­ producøia­ Ridge­ Tool­ de
la­Cluj­înseamnã­asamblarea­pom­-
pei­de­testare­a­presiunii­în­instalaøii
model­1450,­prelucrarea­tijelor­pen­tru Cluj-Napoca.­ Mai­ exact,­ în­ mašini-
mašinile­de­desfundat­canalizãri­de unelte­cu­comandã­numericã­pentru
mari­ dimensiuni­ model­ K-1000­ ši producøia­ de­ mašini­ de­ filetat­ ši
prelucrarea­ši­asamblarea­capetelor bacuri­ de­ filetare.­ RIDGID­ –­ brand
de­ filetare­ 11R.­ Pentru­ acestea­ din deøinut­ de­ Ridge­ Tool­ Company­ –
urmã­se­produc­5­dimensiuni,­înce­- este­ lider­ în­ producøia­ de­ scule­ de
pând­cu­3/8”­pânã­la­11/4”.­Din­2011, mânã­ ši­ electrice,­ în­ portofoliul­ sãu
toatã­ gama­ de­ dimensiuni­ va­ fi intrând,­ de­ asemenea,­ mašini­ de
produsã­la­Cluj-Napoca.­­ filetat­ ši­ pentru­ curãøat­ conducte­ ši
peste­300­de­tipuri­de­scule­utilizate
Tot­la­Cluj-Napoca,­Ridge­Tool­dis­pu­- în­ domeniul­ instalaøiilor­ sanitare,
ne­ de­ o­ linie­ de­ vopsire­ în­ câmp HVAC/R,­ sectoare­ industriale,­ ener­-
elec­tro­static­cu­pulbere­în­valoare­de gie,­ petrol,­ utilitãøi­ publice­ ši­ dome­-
aproxi­mativ­ 140.000­ de­ dolari,­ de niul­comercial.­
strunguri­CNC­de­ultimã­generaøie­ši Subsidiarã­ a­ Emerson­ Professional
de­un­centru­orizontal­de­prelucrare Tools,­ compania­ Ridge­ Tool­ este
cu­comandã­numericã.­Lor­li­se­ada­- prezentã­în­România­din­2005,­unde
ugã­un­laborator­de­calitate,­echipat a­început­activitatea­de­producøie­în
cu­ mašinã­ de­ mãsurat­ coordonate anul­2008.­Ridge­Tool­a­inaugurat­în
(CMM),­de­mare­precizie.­Astfel,­este urmã­ cu­ doi­ ani,­ în­ cadrul­ Campu­-
asiguratã­calitatea­produ­selor­printr-un sului­Emerson­din­Cluj-Napoca,­pri­-
sistem­de­moni­to­ri­za­re­a­calitãøii­pro­- mul­ Centru­ Regional­ RIDGID­ din
ducøiei­în­timp­real­(Real­Time­SPC).­­ Europa­Centralã­ši­de­Est,­incluzând
o­Unitate­de­Producøie,­un­Centru­de
Ridge­Tool­a­investit­pânã­în­prezent Training­ ši­ Suport­ Tehnic,­ un­ Show­-
peste­ 1,5­ milioane­ de­ dolari­ în room­ ši­ un­ Centru­ de­ Customer
utilarea­ ši­ dotarea­ fabricii­ sale­ din Service.­n

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 13


N O U T ã ø I

CONCASORUL
RM80 -
RUBBLE MASTER
Reciclare pentru
învingãtori
Chiar ši în aceastã perioadã extrem de grea din cauza
condiøiilor economice internaøionale, Compania RUBBLE
MASTER ši-a optimizat politica de produs ši a reušit sã iasã
pe piaøã cu echipamente performante, în aša fel încât sã se
menøinã ca un adevãrat lider în producøia de utilaje de
concasare ši sortare din domeniul reciclãrii.

oul concept RUBBLE MASTER cariere, putând sã producã materiale

N GO! permite utilizatorilor nu


doar sã obøinã profit chiar din
momentul în care demareazã proce-
finite de înaltã calitate. Materialele
obøinute din reciclãri înseamnã mai
mult decât profit pentru utilizator –
sarea prin concasare a dešeurilor de ele ajutã la protejarea resurselor
construcøii din beton sau asfalt, ci naturale!
oferã ši o tehnologie ingenioasã Cea mai bunã reciclare RM80 GO!
pentru succes. Rubble Master se RUBBLE MASTER aduce cel mai
adreseazã firmelor ce furnizeazã ser- complet pachet al tuturor timpurilor!
vicii de concasare ši reciclare ši, toto- Noul RM80 GO! fixeazã noi standar-
datã, producãtorilor de materiale de de în randament, capacitate de pro-
construcøii care au astfel o soluøie ducøie, mobilitate ši ušurinøã în folosi-
eficientã pentru reciclarea rebuturilor. re de cãtre utilizator. Clasa compactã RUBBLE MASTER GO! – MAI MULT
Graøie designului compact al utilaje- de concasoare mobile a atins noi DECÂT UN ECHIPAMENT, O IN-
lor de înaltã performanøã, este lesne înãløimi ale performanøei ši eficienøei. VESTIØIE ÎN VIITOR!
pentru orice utilizator sã satisfacã Atât noii utilizatori, cât ši profesioništii Conceptul RUBBLE MASTER GO!
toate cerinøele clienøilor rapid ši ušor, pot avea acum cel mai complet oferã clienøilor siguranøa activitãøii de
pe orice šantier, mare sau mic, în pachet pentru o reciclare ušoarã, de reciclare ši un avantaj competitiv.
oraš sau în zone montane, chiar ši în înaltã performanøã. Mašinile din seria GO! se evidenøia -

14 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


N O U T ã ø I

RUBBLE MASTER Compact Recycler a lansat concasorul RM80 GO!, al cincilea model
din gama RM GO, o gamã performantã de concasoare destinate reciclãrii agregatelor,
compusã din modelele: RM60 (pentru lucrãri de complexitate micã), RM70!, RM80 ši
ultraperformantul RM100. Ideea predominantã a conceptului pentru RM80 GO! a fost
de a ušura la maximum operarea cu utilajul (prin simpla acøionare a unui buton).

zã prin operare facilã ši costuri TERRA ROMÂNIA Utilaje de tanøã financiarã pentru a gãsi for-
reduse de mentenanøã. Cu ajutorul Construcøii SRL oferã la nivel naøio- mula optimã de finanøare pentru
conceptului Ground Based Service, nal pachete complete de produse ši fiecare client.
ciclurile de întreøinere sunt reduse la soluøii RUBBLE MASTER customi - Totodatã, TERRA ROMÂNIA oferã
minimum. Acest concept permite zate, consultanøã tehnicã de la cei servicii post-vânzare prestate de
operatorilor sã efectueze modificãri mai buni speciališti în domeniul sor- tehnicieni specializaøi pe aceastã
de la nivelul solului. Distribuitorul tãrii ši concasãrii, precum ši consul - marcã de utilaj, respectiv piese de

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 15


N O U T ã ø I

CaraCteristiCi tehniCe
rM 80 GO!
• Capacitate medie de producøie:
150 tone/orã;
• Masa de transport: sub 23 t;
• Consum redus de motorinã:
aproximativ 17 litri/orã;
• 30% mai multã producøie
zilnicã, datoritã sistemului automat
de alimentare;
• Operare simplã ši rapidã;
• Forma cubicã a produsului final,
graøie camerei de concasare;
• Poate fi operat doar de un
operator care lucreazã pe
excavator sau pe încãrcãtorul
frontal;
• Sistem de deblocare integrat,
având operarea simplã (se apasã
pe un buton);
• Costuri de operare ši întreøinere
minime;
• Separator magnetic eficient;
• Mobilitate ridicatã, este necesar
un trailer cu gardã joasã cu 3 axe;
• Un sistem de acøionare extrem
O altã noutate constã în ušurinøa
de eficient diesel-electric;
schimbãrii benzii de evacuare, fapt ce
• Conceptul cu buncãr integrat cu
reduce considerabil timpul acestui
alimentator nu transferã vibraøiile
proces. Practic, banda de evacuare
în structura šasiului.
poate fi demontatã integral.

schimb, mentenanøã ši service, cu înaltã performanøã RM100 (care separarea materialului reciclat
acoperire naøionalã. cântãrešte 28 tone ši poate produce Fie cã trebuie sã reduceøi mãrimea
Cu soluøia GO! rãmâne doar o sin- pânã la 200 tone de agregate con - agregatelor, fie sã sortaøi materialul
gurã întrebare: Când puteøi începe? casate pe orã). Dimensiunile com- concasat, RUBBLE MASTER deøine
Pentru a satisface cele mai variate pacte ale echipamentelor permit soluøiile ideale pentru client. Staøiile
cerinøe ale clienøilor, RUBBLE mutarea lor cu ušurinøã la diferite de sortare din seriile RUBBLE
MASTER oferã utilaje – extrem de aplicaøii, cu ajutorul mijloacelor de MASTER VS, CS ši TS sau separa-
populare printre operatori – în patru transport. De la micul šantier din torul atašabil brevetat seria OS pot
mãrimi diferite. Acestea variazã de la interiorul orašului la înaltele regiuni produce sorturi de piatrã printr-o sin -
modelul compact RM60 (cu o greu - muntoase, de la balastiera cu pietriš gurã trecere, folosind un singur
tate de transport de 12 tone ši cu la zona de depozitare a dešeurilor, operator. n
pânã la 80 tone capacitate de pro - RUBBLE MASTER are întotdeauna
ducøie pe orã) la concasorul de cea mai bunã soluøie!

16 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

METODE ŠI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE PENTRU
DEMOLAREA cošurilor de fum

Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU Fig. 1


Universitatea Tehnicã de
Construcøii Bucurešti
Catedra Mašini de Construcøii

emolarea cošurilor industri-

D ale de fum este o practicã


frecvent întâlnitã în activitãøi-
le de reconstrucøie. Ca la orice ac-
tivitate de demolare, tehnologia de -
molãrii cošurilor industriale de fum
este abordatã în funcøie de o serie
de factori de influenøã, ši anume:
• tipurile de echipamente tehno-
logice aflate în dotare sau cu posi-
bilitãøi de achiziøionare;
• caracteristicile constructive ale
cošului sub aspect dimensional;
• materialele din care este con-
struit cošul;
• duratele de execuøie a lucrãrilor;
• spaøiile în care se desfãšoarã
operaøiile; Procedeele folosite pentru execu - cu acøiune prin šoc, atašat la un
• existenøa unor vecinãtãøi construite. tarea lucrãrilor de demolare a co- echipament tehnologic purtãtor;
Aceste criterii se pot grupa în douã šurilor industriale sunt definite din • demolarea cu unelte portabile
mari categorii: acelea de ordin ge- punct de vedere tehnologic de cu acøiune prin percuøie;
neral, referitoare la šantierul în sine, tipurile de echipamente utilizate în • demolarea prin explozie.
respectiv la natura sa ši a mediului acest scop. Considerând prepon-
sãu înconjurãtor, ši acelea de ordin derent acest criteriu, se pot avea în 1. Demolarea cu foarfeci hidrau-
tehnic ši economic specifice, refe- vedere urmãtoarele variante: lice atašate la echipamentul de
ritoare la capabilitatea procedeelor • demolarea cu foarfeci hidraulice excavator sau la macara
aplicate, echipamentele de demolat atašate la echipamentul de exca- Pentru demolarea cošurilor ampla-
folosite ši influenøa lor asupra me- vator sau la macara; sate în zone greu accesibile, pre-
diului înconjurãtor. • demolarea cu ciocan hidraulic cum ši pentru prelucrarea primarã,

18 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

în vederea reciclãrii, a fragmentelor lor. În funcøie de categoriile dimen- hidraulic sã fie suficiente pentru
rezultate, se pot folosi foarfeci acøi- sionale în care se încadreazã, foar- acøionarea echipamentului atašat;
onate hidraulic, fie atašate în locul fecile hidraulice atašate sunt • masa sã fie adecvatã mãrimii
cupei la un excavator (fig. 1a), fie compatibile cu utilajul purtãtor. echipamentului atašat.
suspendate la o macara (fig. 1b). Principalele avantaje ale folosirii Procesul de desfãšurare a lucrãri-
De exemplu, metoda cu foarfeci foarfecilor hidrostatice atašate lor de demolare este recunoscut
hidraulice atašate la macara a fost constau în: ca fiind generator de poluanøi pen-
folositã la demolarea cošului de la • construcøia simplã ši relativ tru mediu, dintre care cei mai frec -
Termocentrala Parošeni, tehnolo- ušoarã a echipamentelor, graøie venøi sunt: praful, zgomotele ši vi-
gie aplicatã de firma APOLODOR sistemelor hidraulice moderne; braøiile. Folosirea foarfecilor hidrau-
[2]. Având în vedere înãløimea mare • construcøia simetricã a echipa- lice de demolare permite menøine -
a cošului de fum (120 m) ši faptul mentelor, ceea ce face ca forøele rea în limite tolerate a acestor cate -
cã în imediata apropiere se aflau de acøiune sã se echilibreze în gorii de poluanøi.
instalaøiile în funcøiune ale termo- echipament, eliminându-se astfel Praful poate fi controlat prin aso-
centralei, s-a recurs la metoda de încãrcarea suplimentarã a braøului cierea lucrãrilor de demolare cu
demolare gradualã, bucatã cu mašinii de bazã ši implicit a activitãøile de stropire cu jeturi de
bucatã, fãrã a perturba activitatea. acesteia; apã a ruinelor sau prin montarea
Astfel, s-a utilizat foarfeca hidrauli- • posibilitatea de aplicare a unor unor perdele de protecøie pe faøa-
cã de demolat Atlas Copco 2100, forøe statice de sfãrâmare, exact la dele clãdirilor învecinate.
montatã pe o macara Liebherr LTM locul dorit ši pe direcøia convenabilã;
1500 cu braø de 150 m ši acøionatã • diminuarea considerabilã a vi- a. Excavatoarele pentru lucrãri
de cãtre excavatorul de mari di- braøiilor asupra clãdirii ši mašinii, de demolare
mensiuni Liebherr R 954 prin pre- precum ši a zgomotului, ceea ce Foarfecile montate pe echipament
lungirea conductelor sistemului dã posibilitatea utilizãrii în condiøii de excavator prezintã avantajele
hidrostatic de acøionare. Un sistem rezonabile în zonele urbane aglo- lucrului în zone greu accesibile
de transmisie a imaginilor captate merate; sau cu stabilitate precarã a struc-
de o camerã de luat vederi ampla- • desfãšurarea controlatã a opera - turilor ce urmeazã a fi demolate.
satã în vârful cošului aa ajutat ope- øiunilor de rupere, dislocare ši Sunt echipamente robuste, ušor
ratorul sã acøioneze cu maximã fragmentare;
precizie foarfeca de demolat, de la • posibilitatea de lucru în sistemã
nivelul terenului. Operaøiunea a du- cu macaralele care asigurã cobo-
rat 30 de zile ši a reprezentat cea rârea unor elemente refolosibile
mai eficientã metodã de demolare desprinse din structurã;
pentru o structurã de o asemenea • posibilitatea de folosire la nivelul
înãløime, realizându-se într-un timp terenului a aceluiaši gen de echi -
foarte scurt, fãrã vibraøii ši fãrã per- pamente pentru manipularea ele-
turbarea activitãøii pe o razã de 25 m, mentelor demolate din construcøie,
în condiøii de maximã siguranøã. ašezarea lor selectivã, sfãrâmarea
Echipamentele tehnologice purtã- betonului ši separarea armãturii.
toare pot fi de construcøie standard Echipamentul tehnologic purtãtor
sau concepute special pentru lu- trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
crãri de demolare. Energia hidros- rele condiøii:
taticã poate fi furnizatã de mašina • sã aibã un circuit hidraulic
de bazã, în cazul excavatoarelor, pentru acøionarea echipamentului
sau de un grup generator hidrosta- de lucru;
tic independent, în cazul macarale - • presiunea ši debitul sistemului Fig. 2

20 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

tea operãrii, în cazul lungimii extin-


se a braøului, cabina este astfel
conceputã încât prin fixarea articu-
latã la platforma rotitoare poate fi
înclinatã ušor ši rapid, în plan ver-
tical, cu un unghi de pânã la 30 de
grade. Alte adaptãri constructive
speciale sunt:
Fig. 3 • platforma rotitoare nu se extinde
sub cabinã, pentru a se evita de-
de întreøinut ši foarte eficace. echipamentul propriu-zis de de- punerile de materiale, în cazul
Înãløimea de lucru limitatã, impusã molat (4). Astfel, se asigurã accesul când excavatorul lucreazã cu cabi-
de tipurile de excavatoare stan- ušor la poziøiile de lucru, caracteri- na înclinatã;
dard, a determinat constructorii de zate de diferitele înãløimi ši raze de • contragreutatea este majoratã
mašini sã conceapã echipamente acøiune. Caracteristicile tehnologi- pentru a contrabalansa dimensiu-
de lucru special adaptate opera - ce specifice ale acestor echipa- nea mare a echipamentului.
øiilor de demolare. mente de lucru sunt: Posibilitatea de modificare a ecar-
Producãtorii importanøi de echipa- • înãløimea maximã de lucru, A; tamentului šenilelor este o altã fa-
mente tehnologice pentru con- • raza de acøiune, orizontalã, maxi- cilitate tehnologicã pe care o pot
strucøii oferã excavatoare, conce- mã, B; oferi unele tipuri de excavatoare
pute special pentru lucrãri de de- • raza frontalã minimã de rotire li- folosite la lucrãrile de demolare.
molare, la care se pot ataša echi- berã, C; Prin mecanisme hidrostatice, spe -
pamentele specializate. • raza spate de rotire liberã, D; ci al concepute, se poate varia
Aša este, de exemplu, cazul exca- • înãløimea de lucru la raza maxi- ecartamentul šenilelor cu mãrimi
vatoarelor hidraulice echipate cu mã, E; de 700...1000 mm.
braøe de lungime mare, uneori cu • unghiul minim de înclinare a bra- Modelele moderne de excavatoare
tronsoane de vârf telescopice, la øului faøã de orizontalã, în timpul pentru demolãri sunt prevãzute cu
capãtul cãrora se atašeazã diver- lucrului, F; sisteme automatizate de comandã
sele organe de lucru cum ar fi: • masa operaøionalã, M. ši monitorizare a funcøionãrii, ca de
foarfeci hidraulice, clešti hidraulici, Cu toate cã echipamentul este
mãrunøitoare (pulverizatoare) hidra- majorat, acesta este astfel conce-
ulice, pinteni, gheare (dinøi de ele- put încât se poate plia, pentru a se
fant) etc. înscrie fãrã probleme în gabaritele
Aceste excavatoare (fig. 2, docu- admise la transportul pe drumurile
mentare Komatsu) se caracterizea- publice (fig. 3, documentare Komatsu).
zã prin construcøia deosebitã a Cabina tip ROPS/FOPS, etanšatã
echipamentului de lucru, format în vederea împiedicãrii pãtrunderii
dintr-un braø principal (1), cu lungi - prafului în interior, este prevãzutã
mea majoratã faøã de cea a echi - cu grilaje speciale de protecøie,
pamentelor standard, alcãtuit din 2 atât a pãrøii vitrate frontale, cât ši a
– 3 tronsoane, fixe sau telescopice. pãrøii superioare, ferind astfel ope -
La acesta se fixeazã, printr-o arti- ratorul de eventualele cãderi de
culaøie, un braø intermediar (2), de materiale rezultate din demolare.
care se prinde, tot articulat, braøul Pentru a permite operatorului o bu-
de demolare (3) sau balansierul, la nã vizibilitate asupra zonei de lu-
care se atašeazã organul activ sau cru, pãstrând totodatã comodita- Fig. 4

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 21


M E G AT E H N I C

exemplu sistemul EMMS (Equipment Tabelul 1


Management Monitoring System)
SIMBOLUL MODUL DE LUCRU PARTICULARITÃØI
cu care sunt dotate excavatoarele
• Putere-producie maximã
KOMATSU. Acest sistem permite P ”PUTERE”
• Cicluri rapide
operatorului sã controleze ši sã su-
• Economie de combustibil
pravegheze precis toate funcøiile E ”ECONOMIC”
pentru lucrãri ušoare/grele
excavatorului. Interfaøa sistemului
• Regimul motor ši debitul de
(fig. 4, documentare Komatsu) este B ”CIOCAN”
fluid pentru ciocan hidraulic
foarte intuitivã ši oferã operatorului
acces facil la o gamã de funcøii ši • Economie de combustibil
L ”RIDICARE”
informaøii asupra funcøionãrii, fiind pentru lucrãri ušoare/grele
prevãzutã cu douã secøiuni distincte:
• simboluri vizuale pe monitor; 6. autodecelerare; diului. Prin acesta se regleazã
• comenzi prin taste de apãsare. 7. spãlare parbriz; turaøia motorului la un nivel mai
Simbolurile vizuale, reprezentate pe 8. štergãtor de parbriz; mic, în timpul lucrului noaptea
fig. 4 prin numerele înscrise în 9. selectarea debitului hidraulic ši/sau în zonele urbane. Consumul
bulinele verzi, sunt urmãtoarele: pentru echipament; de combustibil ši emisiile sunt re-
1. modul de utilizare; 10. mod de întreøinere; duse;
2. contorul orar de întreøinere; 11. luminozitatea ecranului; • Modul de lucru “CIOCAN” pre-
3. viteza de deplasare; 12. intrare (revenire); supune o presiune ši un debit ale
4. sonda de temperaturã a lichi- 13. intrare (sus); fluidului hidraulic optime, asociate cu
dului de rãcire a motorului; 14. intrare (jos); regimurile motor ideale pentru operaøii
5. temperatura lichidului de rãcire 15. confirmare; cu ciocane sau foarfeci puternice;
a motorului; 16. anulare avertizor sonor. • Modul de lucru “RIDICARE” spo-
6. sonda de temperaturã a uleiu- Excavatorul dezvoltã trei moduri de rešte capacitatea de ridicare cu
lui hidraulic; lucru (P, E, B), plus un mod de ridi- 7%, crescând presiunea fluidului
7. temperatura uleiului hidraulic; care (L). Fiecare dintre aceste mo- hidraulic. Acest mod garanteazã
8. sonda de combustibil; duri (tabelul 1) este conceput pen- operaøii de ridicare sigure.
9. cantitatea de combustibil din tru a-i corespunde turaøia motoru-
rezervor; lui, debitul pompei ši presiunea din b. Tipurile de foarfeci hidraulice
10. blocarea rotirii; sistemul hidraulic, conform trebuin- În prezent, firmele producãtoare
11. preîncãlzirea; øelor. Aceasta asigurã o anumitã oferã mai multe tipuri de foarfeci
12. štergãtor de parbriz: continuu ušurinøã în corelarea performanøe- ale cãror caracteristici tehnice
/intermitent; lor echipamentului cu lucrãrile exe- (tabelul 2) se aleg în funcøie de
13. autodecelerarea; cutate, ši anume: materialele din care sunt realizate
14. puterea maximã. • Modul de lucru “PUTERE”, folosit structurile care urmeazã a fi
Comenzile prin taste, reprezentate pentru o putere mare ši durate demolate.
pe fig. 4 prin numerele înscrise în scurte ale ciclurilor. Acesta este în Foarfecile hidraulice se încadreazã
bulinele rošii, sunt urmãtoarele: general folosit pentru lucrãri grele, în categoria echipamentelor teh-
1. modul de lucru «putere, P»; precum cele de excavare ši sarcini nologice de demolare prin frag -
2. modul de lucru «economic, E»; grele. Prin el se poate crešte tem- mentare ši au o construcøie robus-
3. modul de lucru «ridicare, L»; porar forøa de acøiune cu 7%, tã, fiind alcãtuite din urmãtoarele
4. modul de lucru «echipament printr-un surplus de putere atunci pãrøi principale (fig. 5, documenta-
atašat (foarfecã, B)»; când este necesar; re Northerntrack):
5. comutator de selectare a vite- • Modul de lucru “ECONOMIC” • dispozitivul de fixare la utilajul
zei de deplasare; este gândit pentru protecøia me- purtãtor, 1;

22 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

Tabelul 2
CArACTeriSTiCile
U.m. domeniile de mÃrimi
TeHniCe PrinCiPAle
Masa echipamentului tehnologic 2 5 10 16 22 29 36 80
purtãtor t - - - - - - - -
4 9 15 21 28 35 50 130

Masa foarfecii t 0,22 0,57 1,06 1,70 2,25 2,75 4,00 11,00

Dimensiunile caracteristice: • A 280 440 540 670 890 1080 1370 2050
•B mm 1020 1350 1600 1870 2100 2250 2600 3350
•C 90 140 140 220 220 220 260 400
Forøa din cilindri kN 250 400 500 800 1100 1250 1550 3600
Forøa de forfecare kN 600 750 1000 1500 2200 2600 3300 6500
Presiunea hidraulicã operaøionalã bar 210 250 300 310 310 310 310 340
Debitul minim necesar l/min 40 60 80 120 170 230 300 400
Presiunea necesarã pentru
bar - 120 140 140 140 140 140 140
acøionarea rotirii
Presiunea necesarã pentru
l/min - 10 10 15 15 15 15 25
acøionarea rotirii

Fig. 5

• mecanismul de rotire, 2;
• structura de susøinere, 3;
• cilindrii hidraulici pentru acøionare, 4;
• fãlcile de prindere a materialului
de demolat, 5.
În funcøie de modul de acøionare al
celor douã fãlci ši de forma organu -
lui de lucru se pot distinge diferite
forme constructive de foarfeci
hidraulice de demolat. S-au obøinut
astfel o multitudine de echipa-
mente (fig. 6): foarfecã pentru be-
ton (a), clešte pentru oøel (b),
foarfecã pentru beton ši armãturã
(c), mãrunøitor (d), foarfecã de tãiat
tabla (e).
Acøionarea hidraulicã este asigura-
tã cu cilindri hidraulici, dispunându-
Fig. 6
se de douã sisteme:

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 23


M E G AT E H N I C

Fig. 7a
•­grele,­cu­mase­între­2250­–­2750
kg,­ atašate­ la­ echipamente­ tehno­-
lo­gice­ purtãtoare­ din­ categoria
foar­te­grele­(22­–­35­t);
•­foarte­grele,­cu­mase­mai­mari­de
4000­ kg,­ atašate­ la­ echipa­men­te
tehnologice­purtãtoare­din­cate­go­-
ria­super-grele­(36­–­130­t).
Caracteristicile­ tehnologice­ ši
Fig. 7b
cons­tructive­ specifice­ modelelor
•­ acøionare­ cu­ un­ singur­ cilindru Fig. 8
(fig. 7a,­documentare­Darda);
•­acøionare­cu­doi­cilindri­­(fig. 7b,
documentare­Darda).
Fãlcile­pot­fi­prevãzute:
•­numai­cu­dinøi,­pentru­demola­rea
structurilor­din­beton­fãrã­ar­mã­turã
sau­slab­armate;
•­cu­dinøi­ši­cuøite,­pentru­demo­la­-
rea­structurilor­din­beton­armat;
•­numai­cu­cuøite,­pentru­demola­-
rea­construcøiilor­metalice.
Principalii­ parametri­ tehnici­ ši­ teh­-
no­logici­de­funcøionare­a­foarfeci­lor
hidraulice­de­demolare­sunt:
•­ deschiderea­ maximã­ a­ fãlcilor,
co­relatã­cu­dimensiunile­elemen­te­-
lor­ structurii­ din­ beton­ armat­ ce
urmeazã­a­fi­demolatã;
•­forøa­de­strângere­(forøa­la­dinte),
corelatã­ cu­ marca­ betonului­ ele­-
men­telor­structurii­ce­urmeazã­a­fi
demolatã;
•­ masa­ ši­ modul­ de­ acøionare­ a
organului­de­lucru,­corelate­cu­tipul
mašinii­de­bazã.
Alegerea­tipului­de­foarfecã­ši­co­re­-
larea­acesteia­cu­mašina­de­ba­zã •­ ušoare,­ cu­ mase­ cuprinse­ între ac­tuale­ de­ foarfeci­ hidraulice
se­fac­prin­considerarea­simul­tanã 220­ši­600­kg,­atašate­la­miniexca­- pentru­ demolat­ (tabelul 2)­ se
a­acestor­parametri,­plecând­de­la vatoare­(2­–­5)­sau­miniîncãrcã­toa­- înscriu­în­urmãtoarele­tendinøe:
caracteristicile­ dimensionale­ ši re­sau­la­excavatoare­din­categoria •­ durate­ reduse­ de­ deschidere­ ši
structurale­ ale­ elementelor­ din midi­(6­–­9­t); în­chidere­a­fãlcilor;
beton­ din­ construcøia­ ce­ urmeazã •­medii,­cu­mase­între­1000­–­1700 •­posibilitatea­de­rotire­cu­360°;
a­fi­demolatã. kg,­ atašate­ la­ echipamente­ tehno­- •­solicitare­redusã­asupra­utilajului
În­funcøie­de­mãrime,­foarfecile­pot lo­gice­ purtãtoare­ din­ categoria purtãtor,­datoritã­cilindrilor­dubli­de
fi­grupate­în­urmãtoarele­categorii: grele­(10­–­21­t); acøionare;

24 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

• cuøite interschimbabile; • prin atacarea cošului la bazã, în


• dinøi interschimbabili. vederea demolãrii prin rãsturnare;
• prin demolare regresivã, de sus
2. Demolarea cu ciocan hidraulic în jos, bucatã cu bucatã.
cu acøiune prin šoc, atašat la un Prima variantã tehnologicã de lucru
echipament tehnologic purtãtor se aplicã dupã procedeele clasice
Ciocanele hidraulice pot fi atašate ši constã în slãbirea structurii de
la echipamentul de lucru al unor rezistenøã la baza cošului.
utilaje tehnologice pentru construc- Acest procedeu a fost aplicat, de
øii (miniîncãrcãtoare, miniexcava - exemplu, la demolarea cošurilor de
toare, încãrcãtoare-excavatoare, fum de la fosta Oøelãrie Siemens
excavatoare, încãrcãtoare), denu- Martin 2 (fig. 9). Primul coš de fum
mite utilaje purtãtoare, în locul demolat, care deservea furnalul
Fig. 9 organului activ al acestora (cupa). numãrul 7, înalt de aproximativ 100
Pentru asigurarea parametrilor co- de metri, a fost construit în anii ’50,
Fig. 10 respunzãtori de acøionare trebuie fiind folosiøi 300 de metri cubi de
sã existe o anumitã compatibilitate materiale de construcøie. Practic,
între tipul dimensional al ciocanului cošul a fost pus la pãmânt în câte-
ši cel al echipamentului tehnologic va secunde de o echipã de speci-
purtãtor (fig. 8). ališti austrieci, iar impactul cu solul
Cu prioritate, metoda se poate l-a transformat într-un morman de
aplica în cazul structurilor cu înãløi- moloz. Misiunea specialištilor aus-
me micã, dezvoltate pe orizontalã trieci a fost extrem de dificilã, pen-
sau amplasate sub baza de sprijin tru cã la aproximativ un kilometru
a excavatorului. În general, la cons- de coš se afla Castelul Corvinilor. În
trucøiile dezvoltate pe verticalã înãl - urma mãsurãtorilor fãcute s-a
øimea de lucru este limitatã. stabilit cã folosirea explozibilului ar
Metoada poate fi folositã la demo- fi putut afecta serios fundaøia
larea cošurilor în douã variante monumentului. Aša cã demolatorii
tehnologice de lucru: au apelat la un ciocan hidraulic de
peste trei tone. Utilajul a slãbit re-
zistenøa cošului de fum, iar imensa
construcøie s-a prãbušit sub pro-
pria greutate.
Înainte de a demola turnul, austrie-
cii au ašteptat ca vântul sã batã în
direcøia bunã, spre Rãcãštie, astfel
încât sã nu fie afectat mediul în
municipiul Hunedoara. Volumul
foarte mare de praf a acoperit zona
pe o razã de câteva sute de metri.
Specialištii au direcøionat cãderea
în aša fel încât cošul de fum sã se
îndrepte spre o clãdire auxiliarã,
care urma sã fie demolatã.
Fig. 11 Operaøiunea a fost un succes, iar

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 25


M E G AT E H N I C

Ciocanele hidraulice atašate au Fig. 13


mase între 35 – 7800 kg, putându-se
identifica trei clase dimensionale:
• ušoare, cu mase cuprinse între
35 ši 500 kg (tabelul 3);
• medii, cu mase cuprinse între
501 ši 2000 kg (tabelul 4);
• grele ši foarte grele, cu mase cu-
prinse între 2001 ši 7800 kg (tabelul 5).
Din analiza domeniilor de mãrimi
ale principalelor caracteristici teh-
nice ale ciocanelor hidraulice ata-
šate, prezentate în tabelele anteri-
oare pe firme, se poate face o sin-
tezã a limitelor de încadrare a
acestora, din care rezultã nivelul
costurile au fost mult mai mici de- tehnologic actual (tabelul 6).
cât la demolarea cu ajutorul explo - Ciocanele hidraulice ATLAS COPCO
zibilului [3]. Prin aceeaši tehnologie (fig. 13) înglobeazã importante ino-
au mai fost demolate alte opt vãri tehnologice reprezentate prin:
cošuri de fum de la fosta oøelãrie. 1. Perfecøionarea execuøiei. Opti -
Folosirea noii tehnologii a permis mizarea automatã a raportului din-
evitarea procedurilor clasice de tre energia de impact ši cadenøa
demolare, prin implozie. În acest fel loviturilor;
nu au mai apãrut unde de šoc, iar 2. Adaptãri pentru aplicaøii spe-
structura de rezistenøã a clãdirilor ciale, de exemplu, lucrãrile sub-
viabile ši, în special, a Castelului marine;
Corvinilor nu a fost afectatã. 3. Ušurinøa întreøinerii, graøie des -
În cazul cošurilor înalte, prin folosi- chiderilor potrivite. Îmbunãtãøirea
rea unor procedee ši sisteme spe - suprafeøelor în mišcare relativã
Fig. 14
ciale de suspendare, utilajele pur - conferã o mai bunã protecøie în
tãtoare echipate cu ciocane hidra- cazul ungerii insuficiente;
ulice pot fi ridicate la nivelul de 4. Energie constantã de impact.
lucru (fig. 10, 11 ši 12). Acumulatorul de gaze cu piston in-
Ciocanele hidraulice (fig. 13, docu- tegrat în carcasa cilindrului contri-
mentare ATLAS COPCO), dotate cu buie la conservarea energiei ši
diverse tipuri de scule (fig. 14), sunt securitatea demarajului. Recupera-
atašate, de regulã, la excavatoare torul de energie crešte randamen-
acøionate hidraulic, în locul cupei, tul prin crešterea cadenøei fãrã mo-
fiind racordate la un circuit hidrau- dificarea energiei de lovire;
lic propriu. La demolarea structuri - 5. Ungere automatã. Sistemul
lor din beton se utilizeazã, în spe- “ContiLube II” montat direct sub
cial, dalta îngustã ši piconul. Pentru carcasã este ušor de folosit ši asi-
atašarea ciocanului la braøul de gurã utilizarea foarte economicã a
excavator se pot folosi diverse sis - lubrifiantului;
teme de prindere. 6. Sarcini reduse asupra utilajului

26 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

Tabelul 3
CARACTERISTICILE
DOMENIILE DE MÃRIMI PE FIRME PRODUCÃTOARE
TEHNICE ALE
CIOCANELOR U.M. ATLAS JCB/ MONTA–
INDECO KRUPP
HIDRAULICE UŠOARE COPCO RAMMER BERT

Masa ciocanului kg 35 - 427 80 - 440 68 - 419 70 - 415 65 - 500


Frecvenøa loviturilor lov/min 390 - 1500 540 - 2040 390 - 1450 400 - 1350 1140 - 1700
Debitul de alimentare l/min 11 - 100 15 - 90 15 - 100 15 - 90 12 - 125
Presiunea hidrostaticã
bar 100 - 150 105 - 130 90 - 185 90 - 180 120 - 130
operaøionalã
Diametrul sculei mm 32 - 95 45 - 80 40 - 95 42 - 80 37 - 95
Numãrul de modele - 10 11 8 6 8

Tabelul 4
CARACTERISTICILE
DOMENIILE DE MÃRIMI PE FIRME PRODUCÃTOARE
TEHNICE ALE
CIOCANELOR U.M. ATLAS JCB/ MONTA–
INDECO KRUPP
HIDRAULICE MEDII COPCO RAMMER BERT

Masa ciocanului kg 550 - 1700 550 - 1900 850 - 1700 720 - 1600 585 - 1960
Frecvenøa loviturilor lov/min 440 - 1000 360 - 1180 320 - 750 350 - 1200 385 - 1050
Debitul de alimentare l/min 60 - 160 70 - 180 80 - 170 70 - 170 80 - 170
Presiunea hidrostaticã
bar 130 - 180 105 - 150 120 - 180 120 - 170 120 - 155
operaøionalã
Diametrul sculei mm 90 - 140 90 - 140 100 - 140 100 - 135 95 - 122
Numãrul de modele - 5 7 4 4 10

Tabelul 5
CARACTERISTICILE
DOMENIILE DE MÃRIMI PE FIRME PRODUCÃTOARE
TEHNICE ALE
CIOCANELOR HIDRAULICE U.M. ATLAS JCB/ MONTA–
INDECO KRUPP
GRELE ŠI FOARTE GRELE COPCO RAMMER BERT

Masa ciocanului kg 2200 - 7000 2200 - 7800 2200 - 4200 2150 - 6900 2247 - 5655
Frecvenøa loviturilor lov/min 280 - 550 240 - 820 270 - 550 230 - 830 380 - 1160
Debitul de alimentare l/min 140 - 450 160 - 420 140 - 320 140 - 440 120 - 420
Presiunea hidrostaticã
bar 160 - 180 130 -180 160 - 180 160 - 180 165
operaøionalã
Diametrul sculei mm 150 - 210 145 - 215 150 - 180 150 - 210 140 - 202
Numãrul de modele - 6 6 3 4 4

purtãtor. Mecanismul de percuøie 7. Nivelul scãzut al emisiilor de se face cu ajutorul elementelor


suspendat prin amortizoare elastice zgomot. Se eliminã punøile acustice amortizoare elastice ši al panourilor
reduce încãrcãrile asupra elemen - dintre mecanismul de percuøie ši plastice mari, foarte rezistente la
telor de fixare a ciocanului la carcasa ciocanului. Toate deschi- uzurã;
echipamentul purtãtor; derile sunt obturate. Izolarea fonicã 8. Diminuarea reculului. Lungimea

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 27


M E G AT E H N I C

Tabelul 6
de bazã;
DOMENIILE DE MÃRIMI
CARACTERISTICILE • perfecøionarea condiøiilor ergo-
PE CLASE DIMENSIONALE
TEHNICE ALE nomice de lucru cu ciocanele hi -
U.M. GRELE ŠI
CIOCANELOR draulice prin reducerea zgomotului
UŠOARE MEDII FOARTE
HIDRAULICE GRELE ši vibraøiilor produse de acestea
sau prin realizarea comenzilor de
Masa ciocanului kg 35 - 500 550 - 1960 2150 - 7800
la distanøã;
Frecvenøa loviturilor lov/min 390 - 2040 320 - 1200 230 - 1160
Corespunzãtor regimurilor de lucru
Debitul de alimentare l/min 11 - 125 160 - 180 120 - 450 se pot diferenøia diverse versiuni
Presiunea hidrostaticã tehnice, care pot fi clasificate dupã
bar 90 - 185 105 - 180 160 - 180
operaøionalã anumiøi parametri:
Diametrul sculei mm 32 - 95 90 - 140 140 - 215 • dupã presiunea de lucru:
Masa utilajului purtãtor t 0,7 - 12 5 - 32 21 - 120 - de presiune înaltã;
- de presiune joasã;
mare a cursei pistonului, care rezistente la uzurã pentru zonele • dupã cadenøa loviturilor:
funcøioneazã fãrã recul, protejeazã extrem de solicitate; - cadenøã normalã;
omul ši mašina. Amortizarea recu- 12. Folosirea unor scule perfect - cadenøã rapidã.
lului se face prin suspensia între adaptate privind concepøia, oøeluri - Astfel, cadenøa loviturilor poate fi
elementele amortizoare elastice ši le folosite ši tratamentele termice cuprinsã între 200 ši 2050 de
precomprimate, fabricate dintr-un aplicate. lov/min, în funcøie de mãrimea cio-
material plastic optimizat în acest Principalele modernizãri ale aces- canelor. În general, ciocanele
scop; tor echipamente sunt: hidraulice ušoare au cadenøa rapi-
9. Transferul optim al energiei • perfecøionarea sistemelor de ac- dã a loviturilor. Firma Krupp a reali-
pentru percuøie. Diametrele aprope øionare ale ciocanelor, astfel încât zat ciocane hidraulice, din catego-
egale ale pistonului ši sculei asigu- sã permitã o reglare a parametrilor riile medii ši grele, având masa
rã transmiterea optimalã a energiei de lucru, sau menøinerea constan- peste 1150 kg, cu douã regimuri de
de lovire ši o duratã mai mare de viaøã; tã a energiei de lovire, precum ši lucru, trecerea de la un regim la
10. Protecøie integralã prin carca- recuperarea parøialã a energiei; altul putându-se face direct din
sa sudatã, foarte robustã; • amortizarea solicitãrilor dinamice cabinã în timpul lucrului:
11. Alegerea materialelor foarte transmise de cãtre ciocan mašinii • regimul cu energie de lovire re-
dusã, la cadenøã înaltã, pentru
Fig. 15
lucrãri ušoare de demolare;
• regimul cu energie de lovire ma-
re, la cadenøã normalã, pentru lu-
crãri grele de demolare.
Ciocanele hidraulice atašate au cã-
pãtat treptat ši caracteristici eco-
logice, graøie unor inovãri tehnice
constând din:
• sisteme antivibratile, cu dublu
efect, pentru amortizarea vibraøiilor
ši a zgomotului;
• folosirea fluidelor hidraulice bio-
degradabile, pentru lucrul în apro-
pierea pânzelor freatice protejate.
O caracteristicã importantã a ulti-

28 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M E G AT E H N I C

Fig. 16 materialelor explozive.


Metoada s-a perfecøionat astfel
încât poate fi aplicatã chiar în ora -
še cu densitate mare a construc-
øiilor. În acest sens, se poate vorbi
de demolarea controlatã prin “im-
plozie” sau prin prestabilirea direc-
øiei de cãdere. În cazul cošurilor,
melor generaøii de ciocane hidrau- unelte portabile demolatoare au tehnica demolãrii controlate nece-
lice atašate o reprezintã nivelul acces la nivelurile de lucru speci- sitã o amplasare calculatã a încãr-
scãzut de zgomot. Astfel, s-a ajuns fice cošurilor de fum. Echipamen- cãturii explozive, la diferite puncte-
ca acest nivel, mãsurat la distanøa tele tehnologice, cu acøiune prin cheie de la baza cošului, astfel
de 7 m, sã scadã de la 105 dB (A), percuøie, folosite la demolarea co- încât prãbuširea sã se producã pe
în anul 1988, la 88 dB (A), în anul šurilor, sunt, în principal, ciocanele o direcøie de cãdere special aleasã
1995. Datele prezentate se referã la portabile demolatoare, acøionate (fig. 18).
tipodimensiuni de ciocane din cu motor termic sau hidraulic. În La demolarea prin explozii se
aceeaši clasã dimensionalã, clasa cazul ciocanelor hidraulice, nacela beneficiazã ši de efectul creat de
grea, cu masa de 2970 kg ši o trebuie sã aibã capacitatea de a impactul de cãdere a cošului, care
frecvenøã a loviturilor cu douã regi- susøine ši greutatea grupului hi- contribuie la spargerea structurii în
muri de lucru: regim normal (250 – draulic de acøionare. Ciocanele
550 de lov/min) ši regim înalt (350 demolatoare electrice sau pneu-
– 780 de lov/min). Pentru aceleaši matice sunt mai puøin adecvate
tipuri de ciocane s-a obøinut o scã- acestor genuri de lucrãri, din cauza
dere, de la 70 m la 10 m, a distan- dificultãøilor întâmpinate la alimen-
øei de la care zgomotul este mai tarea cu energia necesarã.
mic de 85 dB (A). Prin performan- Ciocanele demolatoare acøionea-
øele prezentate, aceste echipa- zã asupra structurii cošului prin šo-
mente corespund celor mai exi - curi puternice ši repetate, cu o ca-
gente norme de securitate impuse denøã de 1200 – 2200 de lov/min,
de standardele actuale. concentrate în acelaši punct.
În amplasamente cu un grad mare Spargerea se produce progresiv.
de periculozitate sau în spaøii de Ciocanele demolatoare pot lucra
operare restrânse se pot folosi ast- cu o gamã variatã de scule (fig. 17
fel de sisteme robotizate teleco- documentare Atlas Copco): picon,
mandate. Astfel, o utilizare specialã daltã îngustã, daltã, daltã-cuøit,
o pot avea aceste echipamente dorn etc. Pentru decuparea structu-
prin atašarea lor la braøele unor rilor din beton sunt folosite piconul
manipulatoare (fig. 15) sau chiar ši dalta îngustã.
ale unor roboøi, pentru intervenøii în
cazuri extreme, în zone cu risc 4. Demolarea prin explozie
ridicat pentru operatorii umani. Cu toate cã aceastã metodã im-
plicã o serie de mãsuri stricte de
3. Demolarea cu unelte portabile siguranøã, este totuši o metodã
cu acøiune prin percuøie foarte frecvent utilizatã pe plan
Prin folosirea unor nacele suspen- mondial, dezvoltându-se în acest
date (fig. 16), operatorii dotaøi cu sens o industrie de producere a
Fig. 17

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 29


M E G AT E H N I C

bucãøi ušor de încãrcat. sferã, asociatã cu un zgomot mare; 3. * * * Realitatea Hunedoara -


Procedeul este economic, rapid ši • imposibilitatea de recuperare se - Vechile cošuri de fum vor fi
eficace, însã prezintã o serie de lectivã a materialelor refolosibile demolate, Replica. mht
dezavantaje, cum ar fi: rezultate. n 4. * * * Hydraulic breakers in
• posibilitãøi de proiectare necon- mining applications,
trolatã a unor bucãøi de materiale, BIBLIOGRAFIE documentaøie ATLAS COPCO,
în cazul unor încãrcãturi explozive 1. ZAFIU, Gh. P. Ciocanele 2006
inabil amplasate; hidraulice atašate, în “Revista 5. * * * INDECO your partners in
• vibraøii în sol, cu riscul de distru - de unelte ši echipamente”, demolition. HP series hydraulic
gere sau slãbire a unor construcøii 4 (80)/2007 breakers, ši www.indeco.it
din vecinãtate; 2. * * * Demolarea cošului de la 6. * * * KRUPP
• propagarea suflului exploziei la termocentrala Parošeni, MASCHINENTECHNIK. Marteaux
unele clãdiri învecinate; tehnologie marca APOLODOR în hydrauliques, documentaøie
• degajarea de praf ši gaze în atmo- România, Apolodor.mht KRUPP, 1993

30 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

ROBUST, RAPID, FIABIL, PUTERNIC


ALEGEREA E SIMPLÃ:
TA 300
Terex - Works for you
Pe šantiere, în cariere de piatrã sau nisip, în mine sau
în cadrul proiectelor de construcøii de drumuri,
camioanele articulate Terex sunt proiectate sã vã
menøinã nivelurile de productivitate ridicate, consumul
de combustibil scãzut ši timpii de ciclu scurøi. Teste
riguroase au confirmat cã Terex a dezvoltat camionul
articulat absolut, capabil sã lucreze în cele mai grele
condiøii, puternic ši fiabil.

TIMP MORT? MINIM !! menøine costurile de operare la un


Camioanele articulate Terex sunt nivel scãzut ši productivitatea la
proiectate din fabricã sã vã men- valori ridicate.
øinã în mišcare, prin timpi morøi Suplimentar, timpii morøi sunt re-
minimi chiar ši în cele mai grele duši prin accesul facil de la nivelul
condiøii. solului la zonele de servisare, ridi-
Regimul de rãcire cu ulei a siste- carea capotei este asistatã electro-
mului de frânare beneficiazã de un nic, iar cabina este complet bascu-
design complet capsulat care pre- labilã, reducând ši facilitând timpul
lungešte intervalele de servisare, de servisare la maximum.

32 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

CABINA OPERATORULUI – zeazã operatorul, confortul ši con- dentã în pachetul standard – unic
TEHNOLOGIE ŠI MODERNISM trolul total al acestuia pentru o ex - în reøeaua Terex –, TA300 este lider
Experimentaøi un nou standard perienøã maximã în spatele volanului. la confortul operatorului ši calitatea
de confort al operatorului condusului.
OPERARE LINÃ Designul inovativ reduce oboseala
Toate instrumentele ši manetele Nu lãsaøi terenul accidentat sã vã operatorului, crešte productivitatea
sunt poziøionate optim din punctul încetineascã. Lãsaøi Terex sã preia ši stabilitatea, permiøându-i unei
de vedere al manevrabilitãøii ši tot efortul. mašini de aceste dimensiuni sã
funcøionalitãøii. Designul Terex vi- Cu suspensia faøã total indepen- exceleze pe teren accidentat.

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 33


A D V E R TO R I A L

TA300 este un executant de excepøie formanøã de top pentru clasa sa, echipament i-a surprins în mod
în toate aplicaøiile. Echipat cu un ajungând unde aløii nu-l pot urma; plãcut pe toøi operatorii noštri; (...)
sistem de rãcire de capacitate • Proiectat sã depãšeascã aštep- muløi au comentat asupra fineøii în
ridicatã pentru orice zonã de pe glob, tãrile clienøilor; operare în orice condiøii.” (Hoffmann
acest executant încercat poate opera • Tehnicã de producøie îmbunãtã- – Cea mai mare companie privatã
în orice condiøii climaterice, din øitã ši calitate încorporatã; din Europa în domeniul închirierii
mediul arctic pânã în cel dešertic. • Unul dintre cele mai eficiente de echipamente de mare
camioane din domeniu la consu- capacitate);
Specificaøii: mul de combustibil; • Chiar ši fãrã încãrcãturã, mane-
• Sarcina utilã: 28 tone; • Testat riguros în condiøii extreme vrabilitatea este superioarã, cu
• Capacitatea de încãrcare a be- pentru putere, productivitate ši mult mai puøine zdruncinãturi ši
nei: 17,5 m3; fiabilitate demonstrate; legãnãri. (jurnalist independent
• Puterea motorului: 385 CP; • Grad crescut de înclinare în participant la Testul de Produs);
• PLI: A963 Feb10. rampã ši viteze maxime mai mari • Niciun alt producãtor nu asigurã
pentru o productivitate sporitã. suspensie total independentã în
Caracteristici: pachetul standard. n
• Camion de mare capacitate cu Ce spun beneficiarii din industrie? Powertek Company SRL
motor puternic, ce asigurã o per- • „Calitatea la condus a acestui www.powertek-company.ro

34 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


"Noul TA 300
este aici ..."

Bucureşti, Sector 1,
Str. Siret, Nr. 64
www.powertek-company.ro
A D V E R TO R I A L

Aer comprimAt uscAt,


eficient ši fiabil pentru cele mai
exigente aplicaøii
Atlas copco lanseazã 3 noi game de
uscãtoare cu adsorbøie. Acestea au fost
proiectate pentru o funcøionare eficientã, cu
cãderi de presiune reduse, ši ciclu prelungit
de funcøionare. În plus, performanøele ridicate
ši punctul de rouã sub presiune constant –
chiar ši la sarcinã maximã – sunt garantate
în orice condiøii. Noile produse includ 2 game
de uscãtoare cu adsorbøie, gama cD 25+-
145+ ši gama cD 110+-300+. Designul ši
principiul de funcøionare simple ale acestor
uscãtoare cu adsorbøie compacte
garanteazã fiabilitatea chiar în condiøii
dificile. A treia gamã nouã este cea de
uscãtoare cu regenerare prin purjare cu
suflantã, BD 100+-300+ , uscãtoare
proiectate pentru eficienøã energeticã ši
rezistenøã. Folosind aerul ambiant încãlzit pentru regenerare,
aceastã gamã de uscãtoare funcøioneazã cu costuri energetice minime.

scãtoarele cu adsorbøie noi game de uscãtoare cu adsorb- eficienøã energeticã superioarã

u protejeazã procesele de
producøie, echipamentele ši
calitatea produsului final, utilizând
øie sunt adecvate pentru cele mai
exigente industrii ši aplicaøii, cum
ar fi industria electronicã, alimenta-
Noile game CD+-BD+ au un con-
sum de energie mic ši o amprentã
carbonicã redusã prin minimizarea
desecanøi pentru absorbøia ume- rã ši a bãuturilor, industria farmaceu - cãderilor de presiune* ši optimiza-
zelii din aerul comprimat. Aceste 3 ticã, industria de petrol ši gaze etc. rea ciclului de regenerare.

36 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

Senzorul pentru punctul de rouã electronic de control Elektronikon® Elektronikon® este echipat cu o
sub presiune mãsoarã umiditatea se garanteazã un punct de rouã interfaøã ši un sistem de navigare
remanentã din aerul comprimat, sub presiune constant** de pânã ušor de utilizat. În plus, vizualizarea
detecteazã momentul în care tur- la -70°C/-100°F, chiar ši la o încãr- online gratuitã permite monitoriza-
nul activ este complet saturat ši care de 100%. Acest lucru asigurã rea la distanøã, fãcând posibilã
apoi cupleazã funcøionarea celor aer absolut uscat, pentru aplicaøii anticiparea nevoilor de operare ši
douã turnuri de uscare la momen- importante cum ar fi procesele au- mentenanøã.
tul optim. Graøie tehnologiei Dewpoint tomate din industria farmaceuticã,
Dependent Switching, ciclurile de ce necesitã cel mai ridicat nivel de Productivitate sustenabilã
uscare sunt amânate, rezultând fiabilitate, 24/7. Noile game CD+-BD+ reflectã
economii de energie de pânã la preocuparea Atlas Copco pentru
90%, comparativ cu tehnologiile Aer uscat fiabil soluøii sustenabile, crešterea efici -
tradiøionale. Instalarea ši service-ul sunt simpli- enøei energetice concomitent cu
Uscãtoarele CD+ utilizeazã o parte ficate graøie accesului ušor la asigurarea unor performanøe fiabi-
din aerul uscat pentru regenerarea componentele interne, instalãrii le pentru orice aplicaøie. Cele 3 noi
turnurilor, în timp ce uscãtoarele simple ši utilizãrii materialelor cu o game de uscãtoare cu adsorbøie:
BD+ utilizeazã în principal aerul durabilitate ridicatã (cum ar fi CD 25+-145+, CD 110+-300+ ši BD
ambient pentru uscarea desecanøilor. supape fluture), ceea ce duce la 100+-300+ extind portofoliul de
Deoarece gama CD+ nu utilizeazã intervale de mentenanøã extinse, produse al Atlas Copco, ceea ce îi
aer ambient, poate fi folositã ši în minimizând întreruperile în produc- permite sã vã ofere cele mai bune
medii periculoase. Pe de altã parte, øie pentru instalare ši service. soluøii de tratare a aerului compri-
tehnologia de purjare cu suflantã a Sistemul electronic de control mat pentru nevoile dumneavoastrã. n
uscãtoarelor BD+ permite o subdi-
mensionare, atât pentru uscãtorul
BD+ cu desecanøi, cât ši pentru
compresorul comparativ cu o
instalaøie similarã cu un uscãtor
din gama CD+, având ca rezultat
economii semnificative de energie.

Performanøe ridicate în orice condiøii


Inginerii Atlas Copco s-au concen-
trat pe un design simplu pentru
gama CD 25+-145+, rezervoare
robuste ši conducte galvanizate
cu conexiuni cu flanše pentru CD
110+-300+, dar ši pe garantarea
regenerãrii eficiente pentru BD
100+-300+, minimizând în acelaši
timp pierderile de aer ši menøi-
nând cãderile de presiune la un
nivel redus*.

Prin monitorizarea tuturor parame-


trilor de funcøionare a uscãtoarelor
cu desecant cu ajutorul sistemului

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 37


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

ImplementAreA šI
exploAtAreA echIpAmentelor
tehnologIce
multIfuncøIonAle la realizarea
lucrãrilor de construcøii
drd. ing. Carmen NECULA Apariøia mašinilor multifuncøionale destinate
IRIDEX GROUP CONSTRUCØII BUCUREŠTI sectoarelor civile ši industriale este consideratã
Conf. dr. ing. Ioan PETREA
o urmare fireascã a dezvoltãrii, în general
a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, în consens cu tendinøa de
diversificare a domeniilor de utilizare a mašinilor. Acest lucru a fost posibil datoritã
optimizãrii unor soluøii din punct de vedere constructiv-funcøional, bazate pe o
analizã susøinutã, efectuatã de specialištii în domeniul mašinilor de construcøii.
extinderea domeniului de folosire a utilajelor de construcøie ušoarã ši medie –
destinate lucrãrilor de pãmânt – a fost posibilã prin adaptarea unor echipamente
de lucru care sã îndeplineascã funcøii specifice altor utilaje ši realizabilã
prin înlocuirea parøialã sau totalã a echipamentului standard.

nalizând etapele succesive

A pe care utilajele supuse


procesului de multifuncøio -
nalitate le-a strãbãtut gãsim, de
fapt, motivaøia apariøiei echipamen-
telor de schimb, atašabile-rapid, în
fabricaøia actualã. Cum era ši firesc,
acest salt în construcøia mašinilor
multifuncøionale s-a produs în øãrile
cu cea mai ridicatã dezvoltare, dar
explicaøia datã asupra necesitãøii
implementãrii de echipamente, al -
tele decât cele tradiøionale, a fost
de naturã economicã. Astfel, argu-
mentele care stau la baza introdu -
cerii echipamentelor interschimba-
bile sunt:
• înlocuirea mašinilor specializate Fig. 1

38 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

folosite în šantiere cu cantitãøi re-


lativ mici de lucrãri diferite;
• realizarea unificãrii constructive ši
agregatizãrii echipamentelor.
Motivarea introducerii echipamen-
telor de schimb, atašabile cu argu-
mentele mai sus menøionate, este
unanim acceptatã de fabricanøii de
utilaje.
Mašinile multifuncøionale sunt în
construcøie compactã ši se carac -
terizeazã printr-o mare mobilitate ši Fig. 2

manevrabilitate, având posibilitãøi


aproape nelimitate la adaptabilita - crãri nu sunt cerinøe deosebite de mecanizatã a acestora.
tea echipamentelor de lucru inter- poziøionare a utilajelor, de mane- În acest sens, din punct de vedere
schimbabile. vrabilitate, de gabarit, greutate etc. tehnico-economic, mašinile multi-
Evoluøia în timp a lucrãrilor de În practicã sunt multe situaøii când funcøionale rezolvã cu succes
construcøii, în sensul crešterii tot utilajele mari nu pot lucra sau sunt toate problemele legate de tehno-
mai accentuate a celor edilitare, a inapte sã lucreze eficient la para- logia de execuøie.
dat o nouã orientare abordãrii pro- metrii tehnologici impuši în proiect, Principalele calitãøi ale mašinilor
ceselor tehnologice de execuøie din cauza spaøiului limitat în care tre - multifuncøionale:
mecanizatã a acestora. buie sã fie poziøionat sau deplasat. • sunt extrem de flexibile;
Pentru lucrãrile de cantitate mare, Evoluøia în timp a lucrãrilor de • au mobilitate ridicatã ši manevra-
executate în spaøii largi, se utilizea- construcøii, în sensul crešterii tot bilitate ušoarã;
zã de regulã mašini ši echipamen- mai accentuate a celor edilitare, a • au gabarit compact (permit acce-
te specializate. În timpul desfãšu- dat o nouã orientare abordãrii pro- sul în spaøii înguste);
rãrii activitãøilor unor astfel de lu- ceselor tehnologice de execuøie • au mase mici ši medii.
Cu asemenea calitãøi, evident cã
mašina multifuncøionalã este de
preferat mašinilor specializate în
executarea lucrãrilor de mare di-
versitate. Pentru a pune în evidenøã
mai pregnant limitele mašinilor
multifuncøionale se impune indica-
rea cãilor pentru crešterea eficien-
øei realizãrii lucrãrilor. Acestea sunt:
• extinderea gradului de mecani-
zare a lucrãrilor edilitare executate;
• dotarea mašinii cu echipamente
de lucru adecvate.
În funcøie de mašina de bazã,
mašinile multifuncøionale pot fi:
• cu mašina de bazã încãrcãtor
compact (fig. 1);
• cu mašina de bazã excavator
hidraulic (fig. 2);

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 39


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Astfel, întâlnim linii de execuøie


pentru:
• lucrãri edilitare;
• lucrãri de construcøii;
• lucrãri de montaj;
• lucrãri pentru întreøinerea drumu -
rilor.
Mašinile multifuncøionale îši pun în
valoare calitãøile numai în condiøii -
le în care procesul tehnologic este
bine organizat.
În cazul efectuãrii activitãøilor cu
mašini multifuncøionale sunt afec-
tate trei elemente ale lanøului teh-
nologic, ši anume:
• succesiunea logicã, tehnologicã
ši organizatoricã de realizare a
activitãøilor;
Fig. 3
• calitatea lucrãrii ši durata de exe-
cuøie;
•cheltuielile de execuøie a lucrãrilor.
Modul cum mašinile multifuncøio-
nale acøioneazã asupra celor trei
componente ale procesului tehno -
logic ši care, în final, demonstreazã
cã reprezintã o acøiune rentabilã
este pus în evidenøã de relaøia de
calcul a rentabilitãøii generale, în
care beneficiul are o structurã
particularã, ši anume:

B= Vr + Vps - x Iv - 0,1 Iv,

Fig. 4 unde Vr reprezintã valoarea retribu -


øiei economisite la implementarea
• cu mašina de bazã încãrcãtor- nuã a unor soluøii structurale ši mašinilor multifuncøionale. Aceastã
excavator (fig. 3); constructive pentru aceste echipa - valoare se calculeazã pe un an
• cu mašina de bazã autocamio- mente. financiar; Vps - valoarea producøiei
netã (fig. 4). Existã mai multe moduri de organi - suplimentare realizatã în condiøiile
Marea diversitate a tipurilor de zare a liniilor de execuøie, organi - folosirii mašinilor multifuncøionale.
echipamente de lucru a impus zare impusã de structura echipa- Aceastã valoare se calculeazã pe
specializarea producãtorilor pe mentelor, de mašina de bazã, de un an financiar ši rezultã din sporul
clase de mašini multifuncøionale. spaøiul în care se executã lucrarea, de producøie realizat (valoarea lui
În acelaši timp, obligativitatea res - de cantitatea lucrãrii, cât ši de tipul Vps în cazul lucrãrilor de cantitãøi
pectãrii dreptului de proprietate in- activitãøilor ce sunt executate în mici reprezintã 10% din producøia
telectualã a impus cãutarea conti - cadrul procesului tehnologic. realizatã în varianta clasicã); x -

40 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

coeficientul de amortizare anualã utilajelor din dotare; echipamentelor de schimb);


a valorii investite în echipamentele • posibilitatea realizãrii tuturor ac- • valoarea investiøiei în raport cu ti-
de schimb, implementate în proce- tivitãøilor cu o singurã mašinã de pul de lucrãri ši producøia scon -
sul tehnologic; Iv - valoarea inves- bazã, prevãzutã cu echipamentele tatã.
tiøiei realizatã prin achiziøionarea de schimb aferente (nu este de do- Pentru a veni în sprijinul acelora
echipamentelor de schimb ataša- rit fragmentarea procesului tehno- care considerã multifuncøionalita-
bile; 0,1 Iv - valoarea maximalã a logic prin introducerea sporadicã a tea ca pe o laturã a progresului
fondului de salarii pentru retribui-
rea personalului de întreøinere,
pentru consumul de energie supli-
mentarã, cât ši pentru materialele
necesare întreøinerii.

Formula de calcul a rentabilitãøii


activitãøilor executate cu echipa-
mente de schimb este:
Vr + Vps - x Iv - 0,1 Iv
R= 100 [%]
IVR

în care IVR = IV (1-x) este costul


investiøiei reale.
Din cele prezentate reiese cã ren-
tabilitatea unor activitãøi executate
cu mašini multifuncøionale este o
problemã complexã ce implicã
muløi factori.
Principalii factori ce trebuie luaøi în
seamã înaintea luãrii deciziei de a
introduce mašini multifuncøionale
în desfãšurarea unui proces tehno-
logic sunt urmãtorii:
• specificul activitãøilor procesului
tehnologic al lucrãrii;
• gradul de multifuncøionalitate al

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 41


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

teh­nic,­ ši­ deci­ o­ necesitate,­ vom sau­totalã­a­mašinilor­specializate; mecanizarea construcøiilor civile


reliefa­ câteva­ efecte­ economice •­ reducerea­ costurilor­ unitare­ ši­ a ši industriale, Ed. Didacticã ši
ale­ utilizãrii­ mašinilor­ multifunc­øio­- consumurilor­ specifice­ de­ carbu­- Pedagogicã, Bucurešti, 1985
na­le,­efecte­ce­au­fost­demonstrate ranøi; 2. Petrea,­I.,­Necula,­C.,
de­ practica­ mecanizãrii­ lucrãrilor •­ crešterea­ gradului­ de­ flexibilitate Echipamente de lucru adaptabile
de­construcøii. a­lucrãrilor; ši interschimbabile pentru
Astfel,­ analizele­ efectuate­ asupra •­crešterea­calitãøii­procesului­teh­- exacavatorul hidraulic cu o cupã,
lu­crãrilor­realizate­cu­mašini­mul­ti­- nologic­al­lucrãrilor. Ed. “EVRIKA”, Brãila, 1999
funcøionale­au­scos­în­evidenøã­ur­- Este­ evident­ cã­ toate­ acestea­ au 3. Zafiu,­Gh.­P., Tipuri constructive
mãtoarele­ efecte­ economice­ de efecte­ pozitive­ asupra­ crešterii de încãrcãtoare-excavatoare,
necontestat: beneficiului­ firmei­ ce­ utilizeazã Revista de Unelte ši
•­ reorganizarea­ proceselor­ tehno­- mašinile­multifuncøionale.­n Echipamente, Anul VII, Nr. 67,
logice­ într-o­ nouã­ concepøie,­ fapt martie 2006
ce­determinã­o­reducere­a­duratei BIBLIOGRAFIE 4. * * * Prospecte JCB, Mecalac,
de­execuøie­prin­înlocuirea­parøialã 1. Bãrdescu,­I., Tehnologia ši Multicar

42 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

Noul DiSPozitiv ECologiC


DE SErviCE BoSCh ACS 751 –
mãsurarea precisã a sistemelor
de climatizare a autoturismelor
ši camioanelor

Sistemele de climatizare sunt incluse în


dotarea de serie a majoritãøii modelelor
de autoturisme ši camioane. Pentru
funcøionarea sigurã a acestor sisteme ši
pentru protecøia mediului înconjurãtor,
service-ul sistemelor de climatizare
trebuie efectuat periodic, evitând astfel
reparaøiile costisitoare. Service-ul
sistemelor de climatizare trebuie realizat
în condiøii de maximã precizie, deoarece
agentul frigorific care se utilizeazã este,
în general, dãunãtor mediului
înconjurãtor. Datoritã tehnologiei de
mãsurare de înaltã precizie ši a unui
proces de service complet automat, noul
dispozitiv ACS 751 lansat de Bosch
asigurã un proces ecologic de service al
sistemelor de climatizare pentru
autoturisme ši camioane. ACS 751
îndeplinešte toate cerinøele stricte ale
standardului american SAE J-2788
privind echipamentele de service pentru
sistemele de climatizare ši a primit
certificarea corespunzãtoare.

44 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

Protecøia mediului prin efectuarea


periodicã a operaøiunilor de servi-
ce a sistemului de climatizare
Prin realizarea periodicã, în cadrul
atelierelor de service, a operaøiu-
nilor de verificare a sistemului de
climatizare, conducãtorii auto pot
avea o contribuøie semnificativã la
protecøia mediului înconjurãtor.
Service-ul periodic permite detec-
tarea din timp a scurgerilor care,
altfel, ar permite degajarea în
atmosferã a agentului frigorific
toxic. Mai mult, certificarea dispozi-
tivului de service Bosch pentru sis-
temele de climatizare în confor-
mitate cu standardul SAE J-2788
din S.U.A. garanteazã manipularea
agenøilor frigorifici într-o manierã
profesionistã, sigurã ši ecologicã.
termen lung a dispozitivului ACS Operare simplã ši intuitivã cu afi-
Tehnologia de mãsurare de mare 751 este obøinutã ši prin utilizarea šaj de stare de mari dimensiuni
precizie permite realizarea unui unui filtru de reøea integrat, care re- Panourile de service de pe fiecare
service profesionist pentru siste- øine cele mai fine particule, prote- parte a dispozitivului asigurã ac-
mele de climatizare jând astfel dispozitivul împotriva cesul ušor pentru lucrãrile de
Acurateøea de mãsurare a echipa- deteriorãrii. În plus, „sticlele expert”, service. Noul dispozitiv de service
mentului ACS 751 asigurã umple- închise ermetic, asigurã protecøia pentru sis teme de climatizare
rea sistemelor de climatizare cu o sistemului împotriva pãtrunderii este caracterizat de un nivel înalt
cantitate exactã de agent frigorific apei, prevenind astfel coroziunea de manevrabilitate ši de o operare
ši de ulei, conform specificaøiilor componentelor autovehiculului. intuitivã. Datoritã roøilor de mari
constructorului autovehiculului. dimensiuni ši mânerelor sale
Conform cerinøelor standardului Baze de date integrate separate practice, robustul cãrucior poate fi
SAE J-2788, noul dispozitiv de pentru valorile nominale ale transportat ušor în orice loc din
service Bosch pentru sistemele de autoturismelor ši camioanelor atelierul de service. Unitatea de
climatizare atinge un nivel de Dispozitivul dispune de baze de operare de mari dimensiuni, pre-
acurateøe de +/- 15 grame. Dispo - date separate, care conøin cantitã- vãzutã cu o tastaturã cu design
zitivul ACS 751 este echipat cu un øile de umplere pentru autoturisme clar, afišaj color de 8,89 cm ši
cântar de mare precizie, care mã - ši camioane, în conformitate cu imprimantã integratã, se pliazã în
soarã nivelurile de agent frigorific, specificaøiile constructorului, pre- timpul transportului. Afišajul de
de aditiv UV, de ulei uzat sau nou cum ši o bazã de date care poate stare de mari dimensiuni este lizi-
din rezervoarele sale. În plus, alte fi personalizatã de utilizator. În sco- bil de la distanøã. Dispozitivul ofe-
componente ale dispozitivului, ca- puri de documentare, fluctuaøiile rã, de asemenea, un feedback so-
re conøin agent frigorific, sunt aše- agentului frigorific pot fi evaluate nor cu privire la starea lucrãrilor
zate pe cântar pentru a permite lunar sau anual ši pot fi transferate de service ale sistemului de
mãsurãri foarte precise ale cantitã- cãtre computerul din atelierul de climatizare. n
øilor. Acurateøea de mãsurare pe service printr-un stick USB.

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 45


Š A N T I E R

Peste 180 de macarale


Potain, Grove ši manitowoc
lucreazã la un proiect
în arabia sauditã
Peste 180 de macarale turn Potain, automacarale ši macarale mobile pe pneuri
Grove ši macarale šenilate manitowoc ridicã cel mai mare complex universitar
pentru femei din riyadh, arabia sauditã. Întregul complex va ocupa 8 mil. mp, iar
costurile implicate se ridicã la aproximativ 11.5 mld. dolari, Universitatea Princess
nora Bint abdul rahman fiind unul dintre cele mai mari proiecte de construcøii din
orientul mijlociu. cei trei contractori principali ai proiectului sunt: saudi oger ltd.,
saudi Binladin Group ši el seif engineering and contracting co.

avid Semple, manager al iect de o asemenea amploare. „Ca- acum”, a precizat acesta.

d Manitowoc pe zona Orientu -


lui Mijlociu, s-a declarat ono-
rat sã participe cu majoritatea echi-
pitalul investit, mãrimea ši prestigiul
acestui proiect îl fac sã fie unul dintre
cele mai mari proiecte în care am
Proiect susøinut de Ministerul de
Finanøe ši de Ministerul Învãøãmân--
tului superior, PNU a fost lansat de
pamentelor la construcøia unui pro - fost implicaøi la acest nivel pânã regele Abdullah al Arabiei Saudite
pentru a veni în sprijinul integrãrii
femeilor în mediul educaøional ši în
câmpul muncii. Construcøia a înce-
put în februarie 2009 ši este progra -
matã sã fie finalizatã în vara anului
2011 – activitatea pe šantier a
macaralelor încheindu-se la finalul
acestui an.
Prima macara Potain a fost instalatã
în aprilie 2009. O parte din macara-
lele de pe šantier au fost cumpãrate
de Saudi Oger, în timp ce altele
lucreazã sub contract de închiriere.
Toate macaralele au fost furnizate de
NFT – Dealer Potain din UAE (Emi-
ratele Arabe Unite).

46 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


Š A N T I E R

Printre cele mai populare modele de merge conform planurilor, la fiecare


macaralele Potain care lucreazã pe clãdire lucreazã cel puøin 4 macara-
šantier sunt: MD 365 (17 buc.), MDT le. Acest lucru necesitã o foarte bunã
368 (16 buc.), MC 310 (14 buc.) ši MD coordonare a activitãøii ši a echipa-
345 (11 buc.). mentelor care, fiind în numãr atât de
Rolul principal pe care îl au maca- mare ši fiind operate una în imediata
ralele turn Potain este de a ridica apropiere a celeilalte, trebuie sã lu-
componentele mari de structurã, creze fãrã nicio eroare ši în cele mai
spre exemplu prefabricatele ši pie- bune condiøii de siguranøã. Astfel,
sele din beton, speciale pentru astfel suportul Manitowoc în acest proiect
de proiecte. Aproape toate macara- este unul vital pentru realizarea lu-
lele lucreazã la razã maximã cu pre- crãrilor în condiøii optime. „La un pro-
lungitoare cuprinse între 50 ši 75 m. iect de asemenea anvergurã ši cu
Înãløimile de lucru sunt cel mai ade - un program foarte strict de lucru este
sea la niveluri de 50 ši 60 m, deši în foarte important ca managerii de
unele cazuri, pe mãsurã ce proiectul proiect sã aibã convingerea ši capa-
înainteazã, se lucreazã ši la înãløimi citatea de a rezolva orice problemã
de 80 m. neprevãzutã, iar în cazul de faøã
Šantierul ocupã 300 ha ši se lu- aceštia štiu cã se pot baza oricând
creazã dupã un program foarte bine pe suportul Manitowoc Crane Care”,
pus la punct. Pentru a fi siguri cã totul a precizat Nabil Al Zahlawi,

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 47


Š A N T I E R

šantier. Automacaralele au o mobili -


tate foarte bunã, datoritã sistemului
de suspensie Megatrak ši au capa-
citãøi excelente de ridicare.”
Printre automacaralele Grove impli -
cate în proiect sunt: GMK5130 de
130 tone, GMK5170 de 170 tone,
GMK5220 de 220 tone ši GMK6300
cu o greutate de 300 tone. Din gama
macaralelor mobile pe pneuri de pe
šantier putem enumera: RT540 de
35 tone, RT650 de 45 tone, RT760
de 55 tone ši RT9130 de 120 tone.
Împreunã cu macaralele Potain ši
Grove mai lucreazã la acest proiect
ši macarale šenilate Manitowoc,
printre care ši modelele 8500 ši
12000.
Proiectul, al cãrui termen de finaliza-
re este de 3 ani, va include: campus
universitar, clãdiri administrative, uni-
tãøi de cazare pentru peste 11.000 de
persoane, spital de 700 de paturi, 15
centre academice, unitãøi de cerce-
tare ši laboratoare. De asemenea,
campusul va beneficia de sistem de
transport high-tech cu vehicule
automate, controlate electronic.
Grupul Manitowoc, din care fac
parte brandurile Potain ši Grove,
deøine peste 100 de fabrici de
producøie ši servicii în 27 de øãri din
America ši Europa. Este recunoscut
ca cel mai mare furnizor de
echipamente de ridicat pentru
industria de construcøii din întreaga
lume, iar gama sa de macarale
managing partner al NFT. Kanoo. Deepak Jain, manager regio- acoperã: macarale turn ši
În plus faøã de macaralele Potain, pe nal al Kanooa’s Riyadh, a precizat cã autoridicãtoare Potain, automacarale
šantier lucreazã ši macarale Grove: numãrul macaralelor Grove care ši macarale cu braø telescopic
automacarale tot teren ši macarale lucreazã la acest proiect se schimbã Grove, šenilate cu braø zãbrelit
mobile pe pneuri, care, ca ši în cazul mereu. „Grove este un brand exce - Manitowoc.
macaralelor Potain, o parte au fost lent pentru astfel de proiecte”, a mai Distribuitor autorizat al mãrcilor
cumpãrate de Saudi Oger ši o parte spus acesta. „Macaralele mobile pe Potain ši Grove, membre ale grupului
închiriate de la dealer-ul Grove în pneuri sunt robuste ši special create Manitowoc în România – MARCOM
Arabia Sauditã, Yusuf Bin Ahmed pentru a lucra în condiøii grele de RMC’94, Otopeni. n

48 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

Sfaturi practice de la
Specialištii StiHl:
folosiøi motoutilajele dupã
citirea manualelor de utilizare
ši discuøiile cu personalul tehnic
al reprezentanøelor!
50 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011
A D V E R TO R I A L

Pentru ca un motoutilaj sã poatã funcøiona la


parametri maximi ani de zile este nevoie, pe lângã
reviziile tehnice periodice, de o întreøinere adecvatã ši
de o folosire raøionalã a acestuia. La capitolul
întreøinere trebuie avutã în vedere modalitatea de
depozitare a utilajului, dar ši calitatea consumabilelor
folosite. „Sfatul oricãrui producãtor este ca
beneficiarul sã utilizeze accesorii ši consumabile
originale, nu din motive de marketing, ci pentru cã
inginerii care proiecteazã aceste produse fac toate
calculele de anduranøã folosind un anumit tip de
consumabil, care garanteazã performanøa crescutã a
utilajului timp indelungat”, a declarat Andrei Motoc,
reprezentant tehnic STIHL.

n cazul motoferãstraielor este ne- Dupã pornirea unui motoferãstrãu,

Î voie de o atenøie deosebitã în uti-


lizare. „Nu sunt foarte muløi aceia
care urmeazã îndeaproape pašii pre-
utilizatorii, mai ales cei începãtori, tre-
buie sã fie foarte atenøi la recul. „Efec-
tul de recul apare în cazul când se
vãzuøi în manualul de utilizare sau atinge involuntar în zona superioarã a
sfaturile reprezentanøilor tehnici, con- vârfului šinei lemnul sau un obiect fix,
siderând aceste proceduri inutile. De de exemplu atunci când la tãierea
pildã, puøini štiu cã pornirea motoru- ramurilor se atinge involuntar o altã
lui se face numai dupã blocarea frâ- ramurã sau când lanøul de ferãstrãu
nei de lanø, la o distanøã de cel puøin de la vârful šinei se prinde în tãieturã.
3 m depãrtare de locul alimentãrii ši Se evitã reculul atunci când motofe -
nu în spaøii închise, dat fiind pericolul rãstrãul se øine cu ambele mâini ši se
mare de incendiu. De asemenea, uti - apucã ferm, tãindu-se numai la ac-
lizatorii trebuie sã fie atenøi la reali- celaratie maximã. Nu se taie cu vârful
mentare atât timp cât motorul este šinei decât atunci când se stãpâneš-
fierbinte, deoarece combustibilul se te tehnica „împungerii”. Pentru dimi-
poate revãrsa peste pãrøile încinse. În nuarea acestui efect se pot folosi lan-
aceste condiøii se recomandã alimen- øuri speciale care au efect scãzut de
tarea în spaøii deschise cu recipiente recul. Utilizatorii trebuie sã aibã în ve-
speciale originale prin care curgerea dere cã niciodatã nu se lucreazã fãrã
combustibilului se face în siguranøã”, ungerea lanøului. Dacã lanøul funcøio-
adaugã Andrei Motoc. neazã uscat, garnitura tãietoare se

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 51


A D V E R TO R I A L

52 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


A D V E R TO R I A L

distruge complet într-un timp scurt. combustibili, într-un loc uscat, rãco-
Înainte de începerea lucrului trebuie ros ši sigur, fãrã a fi expus la luminã
verificatã ungerea lanøului ši nivelul artificialã sau la razele solare. Ames-
de ulei din rezervor. Fiecare lanø nou tecul de combustibil îmbãtrânešte,
are nevoie de un timp de rodaj de 2- de aceea nu trebuie depozitat mai
3 minute. Lanøul original STIHL este mult de 3 luni. Sub influenøa luminii,
astfel conceput încât sã arunce întot- soarelui, temperaturilor scãzute, a-
deauna puøin ulei”, precizeazã repre- mestecul de combustibil poate de-
zentantul STIHL. Este foarte util de veni în scurt timp inutilizabil. Înainte
štiut cã nu se taie niciodatã mai mul- de alimentare canistra trebuie bine
te ramuri simultan, iar operaøiunea agitatã, iar deschiderea se face cu a-
nu se efectueazã la nivel mai sus de tenøie, fiindcã se poate crea presiune.
înãløimea umãrului.
Funcøionarea pe timp de iarnã
Amestecul de combustibil pentru Modelele mari de motoferãstraie de
motoferãstraie: atenøie la depozi- la STIHL, precum MS 211 sau MS 260,
tare! sunt dotate cu o clapetã pentru func-
În cazul motoferãstraielor STIHL, com- øionarea în timpul iernii la temperaturi
bustibilii neadecvaøi sau proporøiile de mai mici de 10 °C. Aceasta se comu-
amestec care nu sunt conforme pres - tã pe regim de iarnã/regim de varã
cripøiilor pot duce la defecøiuni seri- (la peste 20 °C). În cazul temperatu-
oase ale motorului. Benzina sau ule - rilor foarte scãzute se lasã motorul
iurile de motor de proastã calitate pot sã se încãlzeascã în funcøionare.
avaria motorul, garniturile ši rezervo - Înainte de depozitarea utilajului pen-
rul de combustibil. Depozitarea a- tru o perioadã mai lungã de 3 luni,
mestecului de combustibil se face rezervorul se golešte ši se curãøã în-
numai în recipiente speciale pentru tr-un loc bine aerisit. n

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 53


F I N A N C I A R

RevitalizaRea pieøei
constRucøiiloR
Autor: Viorica Moraru piaøa construcøiilor, potrivit specialištilor, va stagna anul
viitor, iar 2012 va fi primul an de creštere de la debutul
crizei, condiøia esenøialã pentru redresarea pieøei fiind
demararea mãsurilor de relansare economicã ši a marilor proiecte de infrastructurã.

construcøie durabilã a re- triei de profil ar trebui sã se facã apropiate de realitate, de orice fel

o prezentat întotdeauna cea


mai bunã investiøie pe ter-
men lung, indiferent de tipul ei. Po-
urmãrindu-se atingerea unor obi-
ective strategice precum: crešterea
durabilitãøii construcøiilor, respecta-
ar fi ele. La rândul sãu, evoluøia
vânzãrilor de pe piaøa materialelor
de construcøii depinde de foarte
trivit unor statistici recente, aproxi- rea mediului înconjurãtor ši adap- muløi factori ši, ca urmare, predic -
mativ 40% din totalul producøiei de tarea la schimbãrile climatice. øiile despre acest lucru pot fi de
materiale de construcøie se în- Totuši, contextul macroeconomic multe ori hazardate. Totuši, specia-
dreaptã cãtre reparaøii sau lucrãri foarte volatil ši fluctuant face difi- lištii estimeazã cã în acest an se
de întreøinere. Revitalizarea indus- cilã realizarea unor estimãri foarte va înregistra un declin de aproxi-
mativ 15% al vânzãrilor de ciment
în România, lucru generat ši de si-
tuaøia destul de schimbãtoare din
mediul de guvernare, de incertitu-
dinile legislative ši de probabilita-
tea micã a demarãrii marilor proiec-
te de infrastructurã anunøate de stat.
Teoretic, anul 2011 ar trebui sã
aducã o creštere ušoarã, dacã
vom avea stabilitate politicã ši suc-
ces în mãsurile de austeritate
adoptate de Guvern. Probabil cã
abia în 2012 vom putea vorbi de o
revenire pe o creštere sãnãtoasã a
pieøei. Trebuie øinut cont de faptul
cã, anul viitor, evoluøia pieøei va fi la
fel de incertã ca în ultimii doi ani.
Redresarea pieøei va începe doar
dacã mãsurile de relansare econo -
micã ši marile proiecte de infra -
structurã anunøate de stat vor fi
demarate. Numai acestea ar putea

54 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


F I N A N C I A R

duce România pe un trend de preøului la aceste produse – în în- 27,8% la 7,8 milioane de tone,
revenire similar cu cel înregistrat cercarea de a contracara micšora- potrivit Patronatului cimentului.
pe alte pieøe din Europa. rea cererii ši de a atrage clienøi –, “Anul 2010 va fi mai prost decât
alãturi de accesul greu la credite, 2009. Nu vom atinge nivelul din
Problematica producãtorilor sunt printre cele mai însemnate 2008 mai repede de trei-cinci ani”,
Criza economicã continuã sã aibã probleme pe care le întâmpinã considerã Ion Crângašu, directorul
– în ciuda unor mici crešteri punc- producãtorii de materiale de executiv al Patronatului din indus-
tuale, pe o perioadã scurtã, bine construcøii. Ultimul aspect menøio- tria cimentului.
definitã, cum a fost cazul lunii iunie nat genereazã la rândul lui un În primul trimestru, producøia de
– efecte negative însemnate asu - efect de naturã sã facã lucrurile ciment a scãzut cu 29,9% faøã de
pra industriei materialelor de con- mai dificile pentru companii: lichi - ianuarie-martie 2009, de la un
strucøii. Acest lucru face ca mana - ditãøi mai puøine ce antreneazã milion de tone la 704.000 tone, iar
gerii companiilor producãtoare sã întârzieri de platã, crešterea duratei vânzãrile interne s-au comprimat
se confrunte cu mult mai multe circuitului bani-materii prime-pro- în acelaši interval cu 37%, de la
provocãri în conducerea ši menøi - dus-bani. 1,08 milioane tone la 682.300 tone,
nerea afacerii. potrivit INS.
Scãderea însemnatã a cererii de Soluøia salvatoare – cimentul România nu a exportat ciment ši
materiale de construcøii, ca urmare Consumul de ciment a scãzut cu clincher (semifabricat din care se
a întârzierii demarãrii marilor pro- 30% anul trecut, la 8 milioane de obøine cimentul) în primul trimestru
iecte de infrastructurã, diminuarea tone, iar producøia s-a redus cu din 2009 ši din 2010. Ca urmare, în

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 55


F I N A N C I A R

domeniul producerii betonului, ju- cãtori la nivel mondial: Lafarge traseul betonului, de la producere
cãtorii pieøei de profil propun (Franøa), HeidelbergCement (Ger- ši pânã la punerea sa în operã. Nu
Ministerului Dezvoltãrii Regionale mania) ši Holcim (Elveøia)”. în ultimul rând, vor spori exigenøele
ši Turismului (prin Direcøia Gene- O primã mãsurã are în vedere calitative în etapa de proiectare ši
ralã Tehnicã în Construcøii) mãsuri deblocarea procedurii privind certi- în execuøie, pe šantiere.
care, odatã aplicate, vor fluidiza ficarea conformitãøii betonului, care
activitatea specificã. se aflã în ašteptare de aproximativ Demararea demersurilor pentru
1. “Vânzãrile de ciment s-au com - doi ani. Aplicarea acesteia ar pu - realizarea unei norme naøionale
primat cu 30% în 2009 ši au con - tea genera efecte directe precum: privind controlul calitãøii betonului
tinuat sã scadã în acest an, influ- apariøia în piaøã a posibilitãøii de turnat în structuri, în conformitate
enøate atât de condiøiile meteoro - selectare pe criterii de competenøã cu prevederile europene, ar putea
logice nefavorabile construcøiilor, profesionalã a producãtorilor de genera urmãtoarele efecte: core-
cât ši de lipsa proiectelor. beton (staøii), stimularea investiøiilor larea între reglementãrile naøionale
Previziunile producãtorilor indicã tehnologice în domeniu, adaptarea (în vigoare) ši cele europene, asi-
o reducere a scãderii în acest an legislaøiei naøionale la practica gurarea unui control riguros al cali -
ši stagnarea pieøei în 2011, iar mo - europeanã în domeniu. tãøii betonului turnat, cu consecin-
mentul revenirii pe plus este prog - De asemenea, intrarea în vigoare a øe evident benefice asupra durabi-
nozat în 2012. Piaøa localã a ci- NE 012/2 privind executarea lucrã - litãøii construcøiilor.
mentului este disputatã de trei rilor de beton ar permite asigura- Pentru domeniul construcøiilor civi-
dintre cei mai importanøi produ - rea coerenøei legislative pe tot le ši hidrotehnice, principalii jucã-

56 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


F I N A N C I A R

tori din domeniu considerã nece- strucøii nu sunt demarate, iar nomic ši prin gãsirea, din timp, a
sar un cadru legislativ care sã pre- statisticile naøionale ši estimãrile unor soluøii care sã aducã o dez-
vadã printre altele: renunøarea la privind crešterea economicã ge- voltare constantã a economiei”,
utilizarea chirpiciului ši a šindrilei la neralã în România rãmân încã re- Mihai Rohan, prešedintele CIROM,
construirea caselor în regie pro- zervate. Prin urmare, ši în 2010 director general Carpatcement
prie, din cauza durabilitãøii ši rezis- operãm doar cu 2 din 3 cuptoare, Holding.
tenøei lor reduse la foc, încurajarea adicã sub capacitate”, Philippe De asemenea, este necesarã sta-
ši sprijinirea realizãrii de locuinøe Questiaux, prešedinte ši director bilirea de standarde de cost ši
sociale ši de intervenøie în caz de general Lafarge Ciment. pentru autostrãzi executate în
dezastre în sistem modular-prefa- Pentru infrastructura de transport soluøia “beton de ciment”, nu doar
bricat, prevederea pereurilor de susøinutã de bugetul de stat, am- pentru “asfalt”.
beton, impermeabile, la digurile de bele soluøii “asfalt” ši “beton de ci - În actuala formã a HG privind
protecøie existente ši nou constru- ment” îši gãsesc aplicabilitatea standardele de cost, soluøia de
ite, ca garanøie a durabilitãøii aces- pentru noile trasee de autostrãzi ši autostradã din “beton de ciment”
tora în situaøii excepøionale. šosele de centurã. Important este este exclusã, deši este adoptatã
Pentru drumurile judeøene ši co- sã nu se renunøe artificial la una masiv pe alte reøele rutiere.
munale, construite din bugete lo- dintre ele, mai ales cã “betonul de În condiøii de crizã economicã,
cale, specialištii în construcøii pro- ciment” a trecut testul! principalele avantaje pentru Ro-
pun revizuirea prevederilor legale mânia, dacã va realiza autostrãzi
în vigoare, urmãrindu-se introduce- în soluøia “beton de ciment”, ar
rea ca soluøie tehnicã (alternativã) putea fi urmãtoarele:
durabilã a drumurilor din beton de • Cele mai reduse costuri de inves-
ciment ši cu materiale 100% tiøie;
“made in Romania”. Nu în ultimul • Se folosesc 100% produse “ma-
rând este necesarã completarea de in Romania”;
de cãtre MDRT a HG 717/2010 cu • Duratã de exploatare a infrastruc-
standarde de cost aferente drumu- turii dublã decât soluøia în “asfalt”;
rilor judeøene ši comunale din
beton de ciment. Ce trebuie fãcut?
2. “În România, prima diferenøã Autoritãøile ar trebui sã aibã o vizi-
2010 versus 2009 a fost generatã une pe termen mediu ši lung la
de condiøiile atmosferice de la în- nivel politic ši administrativ, pentru
ceputul acestui an – am avut o stabilitate, ši sã dezvolte un meca-
iarnã lungã ši rece. Vânzãrile au nism de prevenire a crizelor astfel
început sã creascã la mijlocul pri - încât economia sã se dezvolte
Mihai Rohan
mãverii, dar mai puøin decât cele constant. Pentru a putea încuraja o
din 2009. Un alt aspect semnifi - 3. “La nivelul statului ar trebui sã redresare mai rapidã a pieøei con-
cativ îl constituie fragilitatea me - existe o viziune pe termen mediu strucøiilor, care a consemnat scã-
diului economic, ceea ce a dus la ši lung, atât la nivel politic, cât ši deri importante de la declanšarea
lipsa proiectelor de construcøii administrativ. Ar trebui sã existe o crizei, este foarte important sã existe
semnificative din cauza probleme - preocupare pentru menøinerea un dialog permanent între stat ši
lor de finanøare. Ši din aceastã unui mediu politic stabil ši pentru mediul privat, precum ši implicare
perspectivã, vizibilitatea noastrã dezvoltarea unui mecanism de mai mare din partea ambelor pãrøi.
pe perioada care urmeazã conti - prevenire a crizelor/problemelor 4. “Resursele existã ši ašteaptã
nuã sã rãmânã extrem de scãzutã: prin identificarea potenøialelor doar sã fie accesate. Ele repre-
proiectele semnificative de con - zone de risc la nivel macroeco - zintã o alternativã viabilã pentru

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 57


F I N A N C I A R

ob­øinerea­ lichiditãøilor­ necesare Relansara creditãrii este un alt redresãrii pieøei, întrucât ar face
pen­tru­ demararea­ ši­ finalizarea factor cheie pentru redresarea pie- posibilã finalizarea proiectelor deja
pro­iectelor­ începute.­ De­ aceea, øei construcøiilor ši, implicit, a ma- începute, lansarea unor obiective
dez­voltarea­ de­ proiecte­ coerente terialelor de construcøii, iar jucãtorii în toate cele trei sectoare (con -
ši­ concentrarea­ pe­ atragerea importanøi din mediul bancar ar strucøii rezidenøiale, nerezidenøiale
aces­tor­fonduri­ar­trebui­sã­fie­una trebui sã faciliteze accesul compa- ši inginerešti) ši, implicit, crešterea
dintre­ prioritãøile­ existente­ atât­ în niilor la produsele de finanøare. cererii de materiale.
mediul­ privat,­ cât­ ši­ în­ mediul Acest lucru ar putea avea un im- Pe de altã parte, reducerea taxelor
instituøional.” pact direct asupra consumului ši ar ajuta la îmbunãtãøirea situaøiei
existente pe piaøã ši la stimularea
investiøiilor. Totodatã, capacitatea
Autostrãzi din “beton de ciment” – cele mai statului ši a companiilor locale de
reduse costuri de investiøie a absorbi fondurile puse la dispo-
n Se face o economie de minimum 6 euro (minimum 7%) la fiecare ziøie de Uniunea Europeanã este
metru pãtrat de structurã rutierã; un aspect care va juca un rol im-
n La 100 km de autostradã din “beton de ciment” se realizeazã: portant în dezvoltarea economiei
• o economie de minimum 15,6 milioane euro; locale ši în dinamica pieøei
• se folosesc integral produse “Made in Romania”; construcøiilor. n
• sunt costuri minime de întreøinere, specifice betonului;
• se obøine o îmbrãcãminte rutierã cu o duratã normalã
de funcøionare, dublã faøã de asfalt.

58 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


N O U T ã ø I

Komatsu PC160LC-8
un nou membru
al seriei 8 de
excavatoare
hidraulice pe šenile

ctombrie 2010 – Komatsu a nea, toate caracteristicile revizuite ši

o lansat pe piaøã un nou mo-


del de excavator hidraulic pe
šenile, PC160LC-8. Cel mai nou
îmbunãtãøite ale seriei 8 de excava-
toare Komatsu ši asigurã mai mult
confort operatorului, un nivel exce-
membru al seriei 8 de excavatoare lent de siguranøã în operare ši nu în
hidraulice Komatsu are o greutate ultimul rând productivitate de top.
operaøionalã maximã de 18 tone ši Cele 5 moduri de lucru disponibile
se preteazã atât activitãøilor terasiere permit operatorului sã optimizeze
generale, cât ši diverselor activitãøi performanøa utilajului în lucru în
pe šantierele de construcøii. funcøie de aplicaøia de efectuat la
PC160LC-8 oferã un sistem de ne- momentul respectiv, indiferent de
egalat de management al utilajului, configuraøia echipamentului.
confort optim pentru operator, mai Modul „Economie” asigurã perfor-
multã siguranøã în operare, consum manøe excelente la nivelare ši la ac- de zgomot în interiorul cabinei este
mic de combustibil ši productivitate tivitãøi de excavare a materialului afâ- unul foarte redus, de 68 dB(A), iar
excelentã, având de asemenea nat, cu un raport optim între produc- pentru siguranøa ši confortul opera-
emisii foarte scãzute de noxe. tivitate ši consumul de combustibil. torului Komatsu a inclus în standard
PC160LC-8 este disponibil în diverse Pe de altã parte, atunci când aplica- comenzi ergonomice care sã ušure-
configuraøii, cu diferite lungimi de ba - øia necesitã o putere mare de lucru, ze cât mai mult activitatea sa ši, oda -
lansier, 2 tipuri de braø ši poate fi con - spre exemplu în cazul lucrãrilor tera- tã cu aceasta, sã creascã productivi-
figurat din fabricã, special, ca model siere, modul de lucru „Putere” al nou- tatea utilajului. Sistemul de climatiza-
cu o presiune foarte scãzutã pe sol lui PC160LC-8 asigurã o productivita- re automat, în standard, cu funcøiile
(pentru terenuri cu capacitate por- te excepøionalã. integrate în panoul de control TFT,
tantã redusã) (0,2 kg/cm2). Caracteristic pentru seria 8 de exca- permite operatorului sã creeze un
Noul PC160LC-8 include, de aseme- vatoare hidraulice Komatsu, nivelul mediu optim de lucru. De aseme-

60 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


N O U T ã ø I

nea, acesta are la dispoziøie un Noul PC160LC-8 este, de asemenea, siguranøa persoanelor din apropie-
scaun încãlzit, cu spãtar înalt, care dotat cu cabinã cu protecøie în caz rea utilajului, PC160LC-8 este com-
asigurã o poziøie corectã ši confor- de rãsturnare, caracteristicã unicã a plet echipat în standard cu alarmã
tabilã. PC160LC-8 este dotat în stan - Komatsu, special conceputã pentru de mišcare, suprafeøe antialunecare
dard cu un circuit hidraulic supli - excavatoare hidraulice. Designul ši ši camerã de filmat în spatele utila-
mentar cu control proporøional gli- structura au fost create în urma unei jului.
sant ši cu un circuit special pentru investiøii de peste 1 milion de euro în PC160LC-8 este dotat în standard cu
cuplarea rapidã hidraulicã a ataša- cercetarea ši testarea acestui sistem sistemul exclusiv Komatsu de mana-
mentelor de lucru. Datoritã acestor ce include un schelet tubular inte - gement ši monitorizare a utilajelor
dotãri, utilajul este mai ušor de grat din metal al cabinei, care oferã prin satelit. Prin acest sistem, toate
pregãtit ši de operat pentru o protecøie excelentã operatorului în informaøiile despre utilaj, inclusiv tim-
multitudine de aplicaøii. caz de rãsturnare. În plus, pentru pul de lucru al acestuia, capacitatea

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 61


N O U T ã ø I

de lucru sau cantitatea de combus- utilajului i s-a declanšat o alarmã de specifice fiecãrei activitãøi în parte.
tibil consumatã, sunt foarte ušor ac- atenøionare sau dacã a fost activat în
cesibile prin intermediul internetului. afara timpului de lucru cunoscut. Contact:
Proprietarii sau managerii de proiect În plus faøã de specificaøiile standard MARCOM RMC’94 SRL
sunt informaøi despre statusul ope - ale echipamentului, Komatsu oferã Šos. Drumul Odãii nr. 14 A,
raøional al utilajului, fãrã a fi nevoie sã opøional: filtru diesel de particule, Otopeni, jud. Ilfov
intre pe site-ul oficial al Komtrax. gresare automatã centralizatã ši pro - Tel./fax: 021.352.21.64; 021.352.21.67
Sistemul Komtrax poate fi configurat iectoare suplimentare de lucru, dând E-mail: marketing@marcom.ro
astfel încât sã trimitã un e-mail per - astfel operatorului posibilitatea sã www.marcom.ro
soanei desemnate ori de câte ori adapteze utilajul conform cerinøelor

62 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


Š A N T I E R

CioCanul HiDRauliC atlas


CopCo HB 7000 transformã
o instalaøie nuclearã
într-o proprietate de valoare

64 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


Š A N T I E R

Unica centralã nuclearã din statul american Indiana nu s-a remarcat deloc pe piaøa
energeticã din Statele Unite, deoarece a fost timp de treizeci de ani într-o perpetuã fazã de
proiect. Firma MCM Management Corp. a preluat operaøiunea de demolare a
mastodontului ši intenøioneazã sã utilizeze terenul. MCM va demola clãdirile administrative,
dependinøele ši reactoarele din beton armat de grosime mare, menite sã reziste unui
eventual accident.

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 65


Š A N T I E R

CM deøine 233 de hectare


Firma care se ocupã de demolare a ales
M din aceastã proprietate, din
care 760 de metri sunt de-a
lungul râului Ohio. Centrala nuclearã
sã foloseascã ciocanele hidraulice Atlas Copco
HB 700. O parte din materialele rezultate în
se aflã în nordul orašului Louisville ši urma demolãrii vor fi reciclate.
a fost cunoscutã sub numele de
Marble Hill. Construcøia ei a început
în anul 1977 ši, dupã ce au fost chel-
tuite douã miliarde de dolari,
proiectul a fost abandonat în anul
1984, când producøia energiei
nucleare a început sã fie privitã tot
mai critic din cauza riscurilor ši a
dešeurilor radioactive rezultate.

Chiar dacã centrala nuclearã nu a


fost niciodatã operaøionalã, construc-
øia a durat mult timp. Ea a fost pro-
iectatã sã reziste la o presiune foarte
mare, în cazul în care ar fi existat
vreodatã un ešec structural sau un
eventual accident nuclear.

Mark Ramun, viceprešedinte MCM a


spus: „Nimeni nu a luat vreodatã în
calcul demolarea construcøiei, iar in-
strumentele convenøionale nu pot fi
folosite. Numãrul de soluøii ingine-
rešti pe care l-am luat în calcul pânã
sã ajungem aici a fost mare.”
Ciocanele hidraulice Atlas Copco
HB 700 au înlocuit vechile ciocane
care au fost folosite timp de o lunã.
Pentru demolarea betonului mai
ušor de spart s-au folosit vechile cio -
cane, însã când s-a ajuns la betonul
foarte puternic, acestea nu au mai
putut face faøã.
necesare ciocane hidraulice mai mari fost eficace în demolarea acestui be-
MCM a lucrat cu Columbus Equipment, decât cele pe care clienøii noštri le ton de mare rezistenøã. Ciocanele
un dealer Atlas Copco din Cincinnati, folosesc în mod regulat.” Atlas Copco sunt foarte eficiente. De
Ohio, condusã de Jaff McVey. De „Înainte de a primi ciocanele Atlas fapt, datoritã performanøelor primului
vânzare s-a ocupat Fred Wahl, care a Copco, niciun utilaj dintre cele pe echipament, în termen de douã sãp-
declarat: „Pentru acestã sarcinã erau care le-am avut pânã atunci nu a tãmâni l-am comandat ši pe al doi-

66 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


Š A N T I E R

lea,” a spus Ramun. Copco HB 700 ši am demolat ace - acestei centrale. Ea pur ši simplu nu
Foarte încântatã a fost ši dna. Denise eaši secøiune în trei ore. Aceste cio- putea fi distrusã.” Perry a lucrat în
Brown, šef de šantier la MCM. „Am cane sunt într-adevãr uimitore.” industria echipamentelor timp de 30
folosit timp de trei zile un ciocan pne- Dan Perry, Manager de Echipamente de ani ši a vãzut o muløime de pro-
umatic competitiv pe o anumitã sec- la MCM, a spus: „Provocarea nu este iecte, însã acesta e reušit sã îl surprin-
øiune, apoi l-am schimbat cu Atlas chiar un cuvânt pentru demolarea dã. n

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 67


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Inovare šI creaøIe
tehnologIcà de ultImÃ
generaøIe aplicate în
construcøia ši funcøionarea
staøiilor de asfalt
continuare din numãrul trecut

Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu mul, filerul ši aditivii necesari. Com- debit maxim la ieširea din malaxor.
Facultatea de Utilaj Tehnologic ponentele sunt mixate apoi pe toa- Douã unitãøi mobile cu ciur ši cu
Universitatea Tehnicã de
tã lungimea malaxorului, creându-se concasor granulator cu rotor sunt
Construcøii Bucurešti
astfel o mixturã omogenã de foarte unite pentru a permite folosirea în
bunã calitate în momentul când continuare a materialului asfaltic
Aceste tipuri de fabrici de asfalt aceasta este descãrcatã din ma- reciclat (fig. 57a ši 57b).
sunt mobile, transportabile, sau se laxor. Rezultã o curgere continuã Transportorul cu bandã amplasat
construiesc în configuraøie staøio- de mixturã de asfalt de mare cali- la al doilea ciur are extensia cadru-
narã, cu producøie continuã de as- tate. În versiune standard, produc- lui metalic cu reglare hidraulicã ši
falt. Ele oferã o mare productivitate øia finitã este stocatã într-un bun- este folosit pentru a asigura trans-
ši o mixare de foarte bunã calitate cãr de asfalt. Opøional, secøiunea portul materialului la tamburul roti-
a asfaltului. de mixare poate fi cu un nivel scã- tor, folosind procedeul de reciclare
zut de producøie, dacã mixtura as-
Procesul de producere a materialului falticã este transportatã într-un si-
Agregatele calde sunt asigurate de loz de stocare a materialului cald.
la uscãrorul dublu cu site, care fo- Întreaga producøie a fabricii este
losešte o vitezã variabilã la cernere constant monitorizatã ši controlatã
ši un grad ridicat de acurateøe al cu ajutorul ultimului tip de sistem
fracøiunilor de material care provin computerizat de control intrat în
din tamburul de uscare, unde folosire, „Online Batcher” [5].
Fig. 57a
agregatele sunt uscate cu ajutorul
unui turboarzãtor RAX-Jet. Agrega- reciclarea
Fig. 57b
tele încãlzite sunt descãrcate în Materialul asfaltic reciclat (MAR) la
continuare la capãtul ciurului cu rece sau la cald este introdus la
tambur rotativ într-un buncãr spe- capãtul ciurului în buncãr, de unde
cial, de unde ajung în malaxorul cu umplutura este transferatã în mixer
doi arbori, în care se introduc, pe împreunã cu agregatele virgine,
lângã agregatele calde menøiona- filer ši bitum, pentru a asigura o
te în reøeta corect calculatã, bitu - producøie de înaltã calitate cu un

68 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

la cald sau la rece, prin intermediul


conveiorului cuplat la ciurul montat
direct la malaxor [5].
Tamburul de reciclare la cald, de tip
mobil, este echipat cu un arzãtor
multifuncøional turbo RAX Jet,
capabil sã ardã diferite tipuri de
combustibili: ulei sau gaz ori com- Fig. 58
binaøii ale celor douã. Acest tambur
de reciclare are un conveior de
colectare a materialului asfaltic
ciuruit, reciclat la cald, pe care îl in-
troduce direct în mixer (fig. 58) [5].
Fabrica mobilã cu producøie conti-
nuã de asfalt, prezentatã în fig. 59,
este conectatã total cu reciclarea
materialelor asfaltice la rece sau la
cald, fiind astfel gata sã producã
asfaltul necesar pentru drumuri. În
fig. 59 se observã douã tambure
rotitoare cu site montate în paralel, Fig. 59
la nivelul solului, unul pentru încãl-
zirea agregatelor virgine, prevãzut laxare a produsului obøinut din în momentul transportului sãu cu
cu sistemul de evacuare a prafului mixarea de agregate virgine, asfalt autobasculantele. Circuitul de fabri-
dirijat spre staøia de filtre, iar cel de- reciclat, filer ši bitum, care este care standard ši tamburul rotitor cu
al doilea pentru reciclarea asfaltului transferat apoi în silozul de stocare, arzãtor de topire pentru materiale
rezultat din frezarea îmbrãcãminøii de formã cilindricã, montat la înãl- asfaltice reciclate sunt prevãzute
elastice a carosabilului. Pe figurã øime. Acest siloz este destinat cu unitãøi filtrante (fig. 59) [5].
se mai observã ši sistemul de ma- pentru a pãstra asfaltul cald pânã
În fig. 60 este arãtatã schema unei
Fig. 60 platforme de lucru la o fabricã de
asfalt de tip transportabilã, care
funcøioneazã staøionar, având o
producøie continuã de asfalt, de ti-
pul celei prezentate în fig. 59.
Aceastã fabricã are în componenøã
un tambur uscãtor cu site, cu
funcøionare în contracurent, care la
rândul sãu se cupleazã, la partea
din spate, cu platforma uscãtorului
ce conøine sistemul de alimentare
cu agregate minerale prin interme-
diul unor benzi transportoare ši al
unui buncãr, prin care se introduce
materialul în tamburul uscãtor, res-
pectiv tubulatura care preia praful

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 69


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

degajat în urma uscãrii agre-


Fig. 61a
gatelor. În partea din faøã, platfor-
ma uscãtorului de tip staøionar
este prevãzutã cu sistemul de
alimentare cu filer ši bitum, iar prin
sãgeata rošie, figuratã în plan
transversal, se indicã posibilitatea
de glisare a porøii de descãrcare a
mixturii de asfalt la ieširea sa din
malaxor [5].

Fabrici de asfalt dezvoltate pe


verticalã
Secøiunea 3D a unei staøii de tip
„Competence” cu sistem dublu de
ciuruire, dezvoltatã pe verticalã,
este prezentatã în fig. 61 a, b ši c.
Aceastã fabricã de asfalt este echi-
patã cu 2 jgheaburi ce direcøio-
neazã agregatele cãtre cele 4 rân-
duri de buzunare calde. Staøia este
echipatã ši cu un tambur rotitor,
montat în paralel pentru reciclare [7].
Staøia de tipul „BA Competence”, Fig. 61b Fig. 61c
cu o productivitate de 450 t/h, este
consideratã din punctul de vedere
al calitãøii, fiabilitãøii ši protecøiei
mediului elita staøiilor de asfalt
Benninghoven. Ea este rezultatul
discuøiilor purtate între pãrøi, con-
structor – beneficiar, iar proiectarea
sa individualizatã a condus la ob-
øinerea unui utilaj performant care
îndeplinešte toate necesitãøile
clientului [7].
În fig. 61a este prezentatã staøia
de asfalt cu capacitatea de mala-
xare de 320 t/h, cu unitate de ma -
laxare/cântãrire, complet îmbrãca -
tã (adicã izolatã termic) ši cu un
cãrucior complet îmbrãcat. Unele
staøii de 320 t/h complet îmbrãca -
te sunt cu jgheab de direcøionare unitatea de malaxare ši are o ca - este dotatã ši cu un sistem de as-
ši au 14 buzunare calde cu o ca- pacitate de 430 t în 9 comparti- pirare a prafului. În alte variante
pacitate totalã de 200 t. Silozul de mente cu direcøionarea asfaltului constructive, capacitatea silozului
stocare a asfaltului se aflã sub în sistem X-Y. Suplimentar, staøia de asfalt poate fi de 340 t, în 5 sec-

70 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

ajutorul unui elevator, iar în partea malaxorul de asfalt ši buncãrul de


opusã a tamburului rotativ se stocare a asfaltului cald, care se
observã sistemul de absorbøie a poate face pe o duratã mai lungã
prafului degajat din tambur. de timp [8].
Urmeazã mai jos, pe verticalã,

Fig. 62

øiuni, iar silozul de stocare a asfal-


tului este prevãzut cu sistem X-Y
de distribuire a asfaltului în buncã-
re diferite. Capacitatea totalã este
de 525 t în 7 compartimente [7].
Existã staøii de asfalt cu capaci -
tatea de 320 t/h, care au turnul de
malaxare complet îmbrãcat ši sunt
prevãzute cu un tambur rotativ us-
cãtor montat în paralel, folosit pen-
tru materialele reciclate (fig. 62). Pe
staøie este amplasat ši un lift de
persoane. Staøia are diferite opor -
tunitãøi suplimentare, cum ar fi o Fig. 63
unitate de producøie a bitumului
polimerizat. Unitatea de stocare a
asfaltului este poziøionatã sub uni-
tatea de malaxare ši este dotatã
cu doze de cântãrire (fig. 73) ši cu
un sistem propriu de descãrcare
(fig. 72) [7].

Staøia din fig. 63 cu capacitatea de


producøie de 320 t/h este îmbrã -
catã (izolatã) pânã sub secøiunea
de ciuruire, aflatã la nivelul supe -
rior. Staøia de asfalt din fig. 64 este
prevãzutã cu un tambur uscãtor
montat în paralel la sol, pentru
materialele de asfalt reciclate, cu
posibilitatea de adãugare în pro-
porøie de 70% a materialelor de
asfalt reciclate. În vârful staøiei se
vede malaxorul pentru agregate
Fig. 64
virgine, care este alimentat cu

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 71


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 65

În fig. 65 este prezentatã staøia staøiile sunt în mare parte semi- malaxare este arãtatã în fig. 65.
„Concept” tip TBA de la montate, reducându-se astfel tim- Capacitatea buncãrului de asfalt
Benninghoven, cu capacitãøi cu- pul de montare pe šantierul benefi- este de 504 t în 6 compartimente
prinse între 160, 200, 240 ši 320 t/h ciarului. Utilizarea acestui model ši are un buncãr de descãrcare
[8]. Este potrivitã perfect pentru lu- de staøie la nivel mondial confirmã directã de 13 t [8].
crãri de asfalt care necesitã o sta- succesul acestui produs. O staøie Fabrica din fig. 66 cu capacitatea
øie semi-mobilã, dar se preteazã ši de tip „Concept” cu capacitatea de de 240 t/h este cu sistem dublu de
pentru utilizãri staøionare de lungã producøie de 240 t/h ši cu stoca- dozare a prafului de cãrbune.
duratã. În fabricile Benninghoven, rea asfaltului sub unitatea de Staøia din fig. 67 are o productivi-

Fig. 66 Fig. 67

72 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 68

Fig. 69 Fig. 70

tate mai micã, de numai 160 t/h, iar auxiliar, în douã compartimente, cu øionate vertical ši se folosešte un
stocarea asfaltului cald se face aici o capacitate totalã de 150 t. sistem de suflare a prafului pentru
sub unitatea de malaxare aflatã în Tamburul uscãtor folosit pe staøiile curãøarea sacilor. Acestea asigurã
vârful turnului. Buncãrul de stocare Concept, de tipul celor prezentate presepararea prafului în douã di-
are o capacitate de 86 t în 2 com - în fig. 69, este antrenat indirect prin mensiuni, fin ši grosier. Acest sis-
partimente ši este prevãzut cu un rolele sale de sprijin cu ajutorul tem face posibilã separarea nisi -
sistem de descãrcare directã de unui ax cardanic [8]. Ciurul pentru pului de praful foarte fin.
8 t [8]. materiale este supradimensionat Ventilatorul unitãøii de filtrare este
În fig. 68 este prezentatã o staøie ši are bandã aruncãtor reversibilã. reglat în frecvenøã pentru o func-
de asfalt cu capacitatea de Unitatea de filtrare a uscãtorului øionare optimã în orice mod de
producøie de 240 t/h, prevãzutã cu este izolatã, dupã cum se poate utilizare ši economisešte eficient
un siloz de stocare a asfaltului vedea din fig. 70. Filtrele sunt pozi - costurile cu energia [8].

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 73


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 71

Cãruciorul îmbrãcat (izolat) arãtat în


fig. 71 se folosešte pentru redu -
cerea nivelului de praf, miros ši
zgomot, precum ši la izolarea îm-
potriva pierderilor de cãldurã ši la
eliminarea emisiilor de gaze. Un
astfel de cãrucior orizontal contai-
nerizat este astfel conceput încât
sã îndeplineascã cerinøele impuse
de ecologia mediului. Cãruciorul
este prevãzut cu blindaje din oøel
special. Clapetele de evacuare
sunt încãlzite electric ši sunt acøio-
nate prin cilindri pneumatici. Fie-
care compartiment este prevãzut
cu un senzor de supraplin. Sub
malaxor este o clapetã antiscurge-
re, care asigurã o umplere cores-
punzãtoare a cãruciorului. În fig. 72
este prezentat sistemul care permi-
te descãrcarea directã a cãrucio-
Fig. 72
rului, prin ridicarea unei porøiuni de

74 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 75a

Fig. 73

šinã cu ajutorul unui vinci acøionat care direct în autobasculantã. cu sistem de control al descãrcãrii.
electric. Astfel este posibilã des - În fig. 75a este arãtat un siloz de Un sistem cu dublu schip, prezen-
cãrcarea directã a asfaltului în încãrcare a asfaltului, complet tat în timpul efectuãrii lucrãrilor sale
mašinã [8, 9]. îmbrãcat, care este prevãzut cu de montaj, este arãtat în fig. 75a.
schip înclinat ši orizontal. Buncãrul Buncãrul poate avea fundaøie din
Un buncãr mobil de stocare a are 7 compartimente, inclusiv sis- oøel, fixã sau mobilã. Schipul este
asfaltului, cu douã compartimente, temul de descãrcare directã. Toate deplasat cu ajutorul a douã cabluri
cu o capacitate de 50 sau 90 t, silozurile sunt poziøionate pe doze metalice printr-un motoreductor
este arãtat în fig. 74. Buncãrul este de cântãrire a materialului de tipul reglat frecvenøial, poziøionat aproa-
dotat ši cu un sistem de descãr- celor prezentate în fig. 73 ši dotate pe de nivelul solului în condiøii de
maximã siguranøã. Clapetele de
descãrcare sunt încãlzite electric.
Fig. 74
Conul de descãrcare poate fi, de
asemenea, izolat. Clapeta de
descãrcare a fost proiectatã pentru
a permite o descãrcare rapidã ši
curatã. Al doilea cãrucior se
deplaseazã cu sistem X-Y ši
distribuie asfaltul în silozuri. Fiecare
siloz este izolat individual cu vatã
mineralã împotriva transferului de
cãldurã de la un buncãr la altul (fig.
75a). Un sistem de descãrcare
directã de 20 t este disponibil. În
fig. 65 avem un exemplu de bun-
cãr de stocare a asfaltului, poziøi-
onat sub turnul de malaxare, care
folosešte un cãrucior orizontal de
încãrcare. Toate buncãrele sunt izo-
late individual cu vatã mineralã de

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 75


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

plere pentru fiecare buncãr în parte.


Imaginea din fig. 75b aratã siste-
mul computerizat de automatizare
pentru deplasarea orizontalã a
cãruciorului. Pentru lucrãrile de as-
faltare în oraše se folosesc buncã-
rele de stocare a materialului de tip
satelit. Aceste buncãre de stocare
se pot monta acolo unde nu este
permisã amplasarea unei staøii de
asfalt în oraš, din condiøii de
protecøie a mediului. Asfaltul este
livrat în principal noaptea, de la
celelalte staøii de mixare [9].
Mixtura este descãrcatã într-un
buncãr, de unde este transportatã
Fig. 75b
cu ajutorul unui elevator înclinat
într-un buncãr intermediar. De aici
mixtura este descãrcatã în cãrucior,
iar apoi într-unul dintre cele 6
buncãre, fiecare având o capa-
citate de 100 t. Buncãrele izolate ši
încãlzite sunt concepute pentru
stocãri de lungã duratã a asfaltului.
Acestea sunt dotate cu sisteme de
umplere ši descãrcare. Sistemul de
tip satelit permite stocarea unei
game lãrgi de mixturi [9].

Sistemul de comandã computerizat


Fig. 76a Staøiile de asfalt beneficiazã de sis-
tem de comandã computerizat.
Avantajele oferite de acest sistem sunt:
- vedere de ansamblu asupra
funcøionãrii sistemului;
- afišaj în timp real;
- pachet software stabil;
- PC industrial;
- construcøie modularã;
- transfer de date la vitezã mare;
- autodiagnoza defectelor;
- raport privind parametrii de
Fig. 76b
funcøionare;
înaltã densitate, pentru a preveni de comandã al staøiei. Operatorul - conectarea cântarului auto la
transferul de cãldurã între ele. primešte informaøii esenøiale cum sistem;
Buncãrele se golesc prin sistemul sunt: temperatura ši nivelul de um- - control automat al calitãøii.

76 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Bibliografie:
1. * * * Tehnologii de combustie,
Benninghoven, cu competenøa
zilei de azi ši de mâine,
partenerul dumneavoastrã! ,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.
2. * * * Bitum, Benninghoven,
cu competenøa zilei de azi ši de
mâine, partenerul dumneavoastrã!,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.
3. * * * Benninghoven,
Mit der Kompetenz von heute
auch morgen ihr Partener!,
Continuous, Benninghhoven
Internaøional. Industriegebiet,
2010, 6 p.
4. * * * Mix Mobil,
Benninghoven, cu competenøa
zilei de azi ši de mâine, partenerul
Fig. 76c dumneavoastrã!,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
Bilanøul energetic este cheia suc- øie. Toate mãrimile de proces rele - 2010, 6 p.
cesului unei companii care deøine vante sunt afišate împreunã cu da- 5. * * * Competence,
staøii de asfalt. Costurile energetice tele de operare, asigurându-se Benninghoven, cu competenøa
în creštere pot fi reduse drastic prin optimizarea producøiei, siguranøa ši zilei de azi ši de mâine, partenerul
folosirea eficientã a sistemelor de calitatea acesteia. Deviza dumneavoastrã!, Benninghoven
monitorizare ši control. Un factor Benninghoven este: puterea de GmbH & Co. KG, 2010, 6 p.
important este transmisia rapidã a decizie a omului nu este nimic fãrã 6. * * * Concept, Benninghoven,
semnalelor în domeniul milisecun- control! În imaginile din fig. 76 a ši cu competenøa zilei de azi ši de
delor (msec) pentru a reuši optimi- b sunt prezentate monitoarele pe mâine, partenerul dumneavoastrã!,
zarea funcøionãrii instalaøiei. Folosi- care lucreazã operatorul, pe care Benninghoven GmbH & Co. KG,
rea tehnologiilor de ultimã orã în sunt figurate schemele tehnologi- 2010, 6 p.
domeniul invertoarelor de frecvenøã ce de funcøionare ale staøiei de 7. * * * Buncãr de stocare a
este standardul firmei Benninghoven. asfalt, folosind sistemul de coman- mixturilor asfaltice, Benninghoven,
Sistemul de comandã Benninghoven dã computerizat (fig. 76a). cu competenøa zilei de azi ši de
optimizeazã procesul de producøie Camerele de comandã din fig. 76b mâine, partenerul dumneavoastrã!,
ši, în acelaši timp, garanteazã toøi sunt instalate în containere modu- Benninghoven GmbH & Co. KG,
parametrii importanøi pentru moni- late, de tipul celor prezentate în fig. 2010, 6 p.
torizarea ši controlul costurilor. Cal- 76c. Sistemul de comandã com- 8. * * * Sistem de comandã
culele economice ale staøiei de as- puterizat se aplicã conducerii pro- computerizat, Benninghoven,
falt deøinutã de client pot fi fãcute ceselor tehnologice în condiøii op- cu competenøa zilei de azi ši de
simplu ši precis. Afišajul grafic în time care au loc în staøiile de asfalt mâine, partenerul dumneavoastrã!,
timp real oferã o perspectivã deta- menøionate, de exemplu la staøiile Benninghoven GmbH & Co. KG,
liatã asupra procesului de produc- de asfalt de 240 t/h „MBA 3000”. n 2010, 6 p.

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 77


POZA LUNII
REVIEWS

Technological methods and addition, the high performances cooling agent used is generally
equipments for factory and the constant pressured dew harmful for the environment.
chimney demolition point, even for maximum load,
are warrantied under any
The demolition of the industrial circumstances. The new Komatsu PC160LC-8 – a new
chimneys is a oractice products include 2 types of member of the 8 caterpillar
frequently used in reconstruction vacuum driers, CD 25+-145+ and hydraulic excavators range
activities. As in any demolition CD 110+-300+. The simple
activity, the factory chimney design and operating principle October 2010 – Komatsu has
demolition technology is of these vacuum driers launched PC160LC-8 on the
selected according to a number guarantee the reliability of the market, a new type of caterpillar
of iimpact factors. These criteria equipment even under difficult hydraulic excavator. The newest
may be classified into two large conditions. The third new type of member of the 8-units series
categories: the general criteria such equipment is the purging of Komatsu hydraulic excavators
related to the demolition site, blower power renewable drier of has an operating weigth of
respectively, to the site nature BD 100+-300+ type, which are maximum 18 tones and it is fit
and environment, and the designed for being energy for general earthworks as well
special technical and economic efficient and resistant. as for different activities special
criteria related to the capacity for the construction sites.
of the procedures applied, PC160LC-8 offers a unique
equipment to be demolished The new Bosch ACS 751 machine management system,
and their impact upon the service eco-device – accurate optimum comfort for the
environment. measuring the air-conditioning operator, stronger operational
The procedures used to perform systems of the cars and safety, low fuel consumption
the industrial chimney demolition trucks and excellent productivity,
activities are defined from having very low emissions.
technological point of view The air-conditioning systems
by the type of equipment are included in the standard
used to this purpose. equipment options for most Novalties from
of the car and truck types TERRA ROMANIA
manufactured. For a safety
Dried compressed air, operation of such systems and RUBBLE MASTER Compact
efficient and effective for the for the environmental protection, Recycler has launched the RM80
most demanding applications the air-conditioning system GO! crusher, the fifth type of the
service must be performed RM GO range, which is an efficient
Atlas Copco launches 3 new regularly, avoiding in this manner range of crushers designed for
types of vacuum driers. They the expensive repairs. The air- recycling aggregates, consisting of
were designed to operate conditioning system service shall the following types: RM60 (for
efficiently, with reduced pressure be performed under maximum small-scale works), RM70 GO!,
drops and extinded life cycle. In accuracy conditions because the RM80 and the ultra-efficient

80 Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011


REVIEWS

RM100. The core idea of the elements are mixed along the nuclear facility into a valuable
concept for RM80 GO! was to entire length of the mixer, creating property while recycling
facilitate at maximum the machine a homogenous mix of very good material. Indiana’s only nuclear
operation (simply by accessing a quality when unloaded from the facility hasn’t been notable for
button). Even in this context, very mixer. anything other than being an
difficult due to the international eyesore and a 30-year-old
economic crisis, the company unfinished project. Now MCM
RUBBLE MASTER has optimised its Robust, fast, reliable, strong Management Corp. is reclaiming
product politics and has Your choice is simple: the property with the help of Atlas
succeeded to launch on the TA 300 Copco breakers and is turning the
market, performing equipments property into a valuable piece of
allowing it to keep its position of On sites, in stone or sand riverside land. To do that, MCM is
leadeing manufacturer in the field quareers, in mines or on road clearing land occupied by
of crushers and sorters designated construction sites, the articulated administrative buildings,
to recycling. Terex trucks are designed to keep outbuildings and thick concrete
your productivity at high levels, and rebar-covered silo and
low fuel consumption and shorter containment structures built
Last generation technological cycle times. Strict tests have literally nuclear blast proof.
innovation and creation confirmed that Terex developed
applied to the construction the truck entirely articulated,
and operation of the asphalt strong and reliable, able to work Powertek makes history
plants under most difficult conditions.
The Terex articulated trucks are Hitachi excavator, number 1000
The warm aggregates are designed in factory to keep you in in Europe in the field of special
provided by the double sieve drier, movement due to a minimum applications, comes in Romania.
with variable screening speed wastage time even under the The ZX250LC-3 type of excavator,
and high accuracy in sorting the hardest conditions. The oil cooling useful in handling materials,
material fractions provided by the system for brakes benefits of a was purchased by the local
drying drummer where completely capsulated design, representative of one of the
aggregates are dried by the RAX- extending the service terms and largest minning corporation
Jet turbo-burner. The warmed keeping the operating costs to a in the world.
aggregates are unloaded, via a low level and the productivity to a In honor of this event, a special
rotary drummer sieve, into a high level. ceremony took place at the
special tank from where they are Hitachi factory in Oosterhout,
led into the double shaft mixer, Atlas Copco HB 7000 breaker Holand, on November 18, 2010,
where, besides the warm turns a nuclear facility into a including a visit of the entire
aggregates, are also introduced valuable property factory and formal award of its
the birumen, filler and necessary keys to Powertek in a festive
additives, according to a receipe Industrial demolition firm uses Atlas context.
correctly calculated. All these Copco HB 7000 to turn abandoned

Revista de Unelte ši Echipamente n decembrie 2010 - ianuarie 2011 81


" Talon de abonamenT
Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2010:
împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe
Modul 1 apariøie (Euro)
adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI,
pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. 1/1 A4 900
doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: 1/2 A4 500
n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei 1/4 A4 300
Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Coperta 1 2600
denumirea firmei.................................................................................. Coperta 2 2000
domeniul de activitate al firmei:...........................................................
Coperta 3 1600
numele ši prenumele.............................................................................
Funcøia.................................................................................................. Coperta 4 2200
departament......................................................................................... 2 pag. A4 (spread) 1600
adresã: Strada..............................................nr...... bloc....................
Sc........... etaj.......ap.............................................................................
localitate.........................................Judeø..........................Sector..........
Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Articol publicitar: 1 paginã interior A4 –
Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 500 Euro/apariøie;
cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 –
preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. 300 Euro/apariøie.
Notã: Preøurile nu includ T.V.A.
atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu
afecteazã abonamentul încheiat.
Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru
întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã “Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã
acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã un spaøiu informativ ši publicitar profesional,
fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de
organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii
similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor,
Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor
Data: Semnãtura: pentru construcøii.
................................ ................................