Sunteți pe pagina 1din 4

TEST EVALUARE FINALĂ

VARIANTA 3
CURS – INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

1. Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire


suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de
informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său.
a) la angajare;
b) la executarea unor lucrări speciale;
c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
d) la schimbarea locului de muncă sau transfer;
e) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru.

2. Privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent,
angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau care pot fi expuşi unui
pericol grav şi iminent despre riscurile implicate în acest pericol precum şi despre măsurile luate ori
care trebuie să fie luate pentru protecţia lor
b) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
c) să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da posibilitatea lucrătorilor să oprească lucrul şi/sau
să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi
iminent;
d) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care există un pericol grav şi iminent, în
afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate.

3. Definiţi noţiunea de pericol grav şi iminent de accidentare:


a) situaţia actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în
orice moment;
b) situaţie concretă căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident;
c) situaţia concretă, reală şi actuală în care se poate produce un accident în orice moment;
d) situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce
un accident în orice moment.

4. Analiza accidentelor de muncă înseamnă:


a) aflarea persoanelor vinovate de producerea evenimentului
b) înţelegerea, cunoaşterea faptelor – pentru a permite implementarea unor măsuri de prevenire;
c) evaluarea riscurilor;
d) sancţionarea persoanelor vinovate.

5. Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să


cuprindă cel puţin următoarele:
a) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi;
b) viza Inspectorului Teritorial De Muncă şi a Casei Judeţene de Pensii;
c) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau cu alte
servicii de prevenire şi protecţie;
d) activităţi de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către serviciul extern de prevenire şi
protecţie.
e)

1
6. Intuirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv – generală şi are ca scop:
a) prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă;
b) măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru
şi/sau fiecărei funcţii exercitate;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor;
d) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă şi/sau postului de lucru.

7. Referitor la căi şi ieşiri de urgenţă:


a) uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior;
b) uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să fie încuiate;
c) căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie
eliberate de orice obstacole astfel încât să poată fi eliberate de orice obstacole astfel încât să poată fi
utilizate în orice moment fără dificultate;
d) uşile glisante sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă.

8. Legea 319/2006 stabileşte:


a) Direcţiile generale pentru implementarea principiilor;
b) Principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
c) Protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
d) Eliminarea factorilor de risc şi accidentare;
e) Informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea; lucrătorilor şi a
reprezentanţilor lor.

9. Prin manipularea manuală a meselor se înţelege:


a) orice tip de transport sau de susţinere a unei mase de către lucrător, precum ar fi ridicarea,
aşezarea, purtarea sau deplasarea unei mase care prezintă riscuri pentru lucrător;
b) orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul sau mai mulţi lucrători;
c) orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul sau mai mulţi lucrători, inclusiv
ridicarea, aşezarea, împingere, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită
caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoarea, prezintă riscuri pentru
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

10. Referitor la factorii de risc mecanici care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte?
a) suprafeţe tăioase sau înţepătoare;
b) proiectare de obiecte sau particule;
c) temperaturi scăzute;
d) proiectarea unor jeturi de fluide de lucru;
e) electrocutare prin atingere directă.

11. Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor
din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
a) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
b) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie
permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate;
c) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
d) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea
locurilor de muncă.

2
12. Operaţiile de întreţinere, reparare a diferitelor echipamente tehnice folosite în procesul de
producţie trebuiesc făcute atunci când:
a) echipamentul tehnic este oprit
b) echipamentul tehnic funcţionează
c) nu contează

13. Care este finalitatea evaluării riscurilor?


a) stabilirea nivelului de risc;
b) identificarea riscurilor;
c) stabilirea acţiunilor şi măsurilor prevenire;
d) stabilirea tarifului de risc;
e) întocmirea unei documentaţii privind riscurile în întreprindere.

14. Care sunt instructajele prevăzute în legislaţie:


a) instructajul periodic suplimentar;
b) instructajul introductiv general;
c) instructajul periodic;
d) instructajul privind circulaţia rutieră;
e) instructajul la locul de muncă.

15. Înlocuirea unor pericole cu non pericole sau pericole mai mici:
a) înlocuirea unui compresor cu piston cu un compresor cu şurub;
b) înlocuirea solvenţilor pe bază de benzen cu solvenţi pe bază de apă;
c) înlocuirea solvenţilor pe bază de apă cu solvenţi pe bază de benzen;
d) înlocuirea unui videoterminal cu cristale lichide cu unul cu tub catodic.

16. Referitor la examinările medicale acestea sunt:


a) examenul medical la angajare;
b) examenul medical semestrial;
c) examenul medical la reluarea activităţii după accident de muncă;
d) examenul medical periodic.

17. Semnificaţia culorilor panourilor de semnalizare este:


a) albastru = interzicere
b) galben = avertizare
c) roşu = interzicere
d) albastru = obligare

18. Un echipament individual de protecţie trebuie să fie:


a) proiectat astfel încât să îndeplinească condiţia de securitate pentru domeniul de utilizare
preconizat de producător;
b) utilizat conform indicaţiilor angajatorului;
c) adaptat utilizatorului;
d) păstrat şi întreţinut astfel încât sa-şi menţină caracteristicile.

3
4