Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea” Stefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Stiinte Econimice si Administratie Publica


Specializarea : Contabilitate, Audit financiar si Expertiza contabila

RAPORT
expertiza contabila extrajudiciara

Lect.dr. : Socoliuc Marian Masterand : Bilic (Aiacoboaiei) Anca


: AN 2, sem 1, Gr. 1

2020
Studiu de caz
privind raportul de expertiză extrajudiciară realizat la Biroul Român de
Metrologie din Tg-Jiu

Expertiză contabilă extrajudiciară este utilizată ca mijloc de fundamentare a actiunilor


arbitrale-judecătoreşti sau penale care se declanşează prin acţiuni adresate organelor
judiciare. Practica dovedeşte că multe acţiuni adresate organelor judiciare sunt o consecinţă a
defecţiunilor şi a lipsei de operativitate în sistemul de documente si evidenţe. Obiectivul
expertizei contabile din studiul efectuat este examinarea modului în care a fost condusă
evidenţa contabilă a instituţiei în exerciţiul 2012 şi exprimarea unei opinii de specialitate
privind îmbunătăţirea acestei activităţi. În acest caz, putem observa valoarea expertizei
contabile extrajudiciare şi modul în care contribuie expertiza contabilă la perfecţionarea
activităţii financiar-contabile a agenţilor economici şi a instituţiilor publice.
În acest caz a fost încheiat un contract de prestări servicii pe care îl prezentăm astfel:
CONTRACT de prestări servicii
Încheiat astăzi 20 septembrie 2012 între:
Dna Popescu Iuliana, expert contabil cu domiciliul în Tg-Jiu, str.Castanilor
nr.13,expert contabil, posesor al carnetului nr. 10000/2006, înscrisă în Tabloul Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR) în secţiunea Experţi
contabili, denumită în contiunuare PRESTATOR
Şi
Biroul Român de Metrologie Legală are sediul în Tg-Jiu ,str. Cerna ,nr.2,cod fiscal RO
10101010 şi în continuare numită „instituţie” legal reprezentată prin Dr.Ion Parvulescu,
denumită în continuare BENEFICIAR.
Părţile au convenit după cum urmează:

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constitue efectuarea unei expertize contabile în luna
spetembrie 2012, avand ca obiect: examinarea modului în care a fost condusă evidenţa
contabilă a instituţiei, Biroul Român de Metrologie Legală cu sediul în Tg-Jiu, în exerciţiul
2012 şi exprimarea unei opinii de specialitate privind îmbunătăţirea acestei activităţi.

II. VALOAREA CONTRACTULUI


Preţul serviciilor executate de PRESTATOR conform prezentului contract este de
800(opt sute) lei.

III. Modalităţi de plată


Să plătească prestatorului onorariul prin cec bancar sau direct la casieria prestatorului
pe bază de facturi, chitanţe sau alte documente legale. Pentru nerespectarea termenului de
plată, PRESTATORUL va percepe penalizări de întarziere în sumă de 0.05% pe zi întarziere.

IV. ALTE CLAUZE


BENEFICIARUL se obligă să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea lucrărilor
şi prestaţiilor prin punere la dispoziţia prestatorului a tuturor documentelor şi informaţiilor
necesare.
PRESTATORUL se obligă să păstreze secretul operaţiunilor economico-financiare
efectuate de BENEFICIAR.
PRESTATORUL este răspunzător de organizarea contabilităţii numai în limita
documentelor puse la dispoziţie de beneficiar.
Prezentul contract s-a întocmit în două exemplare şi intră în vigoare începand cu data
semnării. Se completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.
PRESTATOR
BENEFICIAR

În urma analizei documentelor financiar-contabile şi juridice ale entităţii mai sus


menţionate, care este şi beneficiarul raportului de expertiză contabilă extrajudiciară, expertul
contabil a încheiat următorul raport de expertiză contabilă. Concluziile stabilite în acest raport
de expertiză sunt destinate beneficiarului. Astfel, se poate observa modul în care expertiza
contabilă extrajudiciară are un rol important în perfecţionarea activităţii economice.
RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Capitolul I: Introducere
Subsemnata Popescu Iuliana, cu domiciliul în Tg-Jiu, str.Castanilor nr.13,expert
contabil ,posesor al carnetului nr. 10000/2006 eliberat de CECCAR filiala Tg-Jiu, în baza
contractului de prestări servicii încheiat în data de 06.11.2012 cu „Biroul Român de
Metrologie Legală”,am efectuat expertiza contabilă extrajudiciară pentru exerciţiul financiar
2012 ,urmărind obiectivul stabilit şi anume:
„Examinarea modului în care a fost condusă evidenţa contabilă a instituţiei în
exerciţiul 2012 şi exprimarea une opinii de specialitate privind îmbunătăţirea acestei
activităţi”.
Biroul Român de Metrologie Legală are sediul în Tg-Jiu ,str. Cerna ,nr.2,cod fiscal RO
10101010 şi este reprezentat prin Dr.Ion Ionescu în calitate de preşedinte şi Vlad Vlădescu
,contabil şef.
Subsemnata am fost recomandată în vederea efectuării expertizei de către CECCAR –
filiala Tg-Jiu cu adresa nr.4000/2012.
Materialele examinate de către subsemnata în prezenţa domnului contabil şef Ec. Vlad
Vlădescu sau a înlocuitorului său, Dl.Ec.Ionescu ,au fost următoarele:
 documentele primare de încasări şi plăţi prin casă,respectiv bancă,deconturile de
cheltuieli, registrul jurnal pe cele 12 luni, jurnalul de cumpărări/vânzări pentru
deconturile de TVA,balanţele de verificarea şi bilanţul contabil la data de 31.12.2008;
a fost de asemenea examinat raportul privind situaţia financiară la data de
31.12.2008,în sensul existenţei unei concordanţe cu datele din bilanţ şi situaţiile din
anexe.
Expertiza n-a constatat şi reţinut aspecte de natură să fi condus ,în exerciţiul 2012, la
prejudicii economico-financiare; de asemenea nu a constatat că ar exista operaţiuni
neînregistrate în evidenţele contabile.
Expertiza contabilă extrajudiciară,în examinarea documentelor şi evidenţelor a avut în
vedere reglementările contabile pentru persoane juridice, Legea contabilităţii nr.82/1991
republicată,ordinul ministrului finanţelor publice nr.1969/2007,precum si Regulamentul de
organizare şi funcţionare a „Biroului Român de Metrologie Legală”aprobat prin
Hotărârea nr.294/2007.
Capitolul II:Desfăşurarea expertizei contabile extrajudiciare
În condiţiile în care examinarea noastră, fără a fi exhaustivă, a cuprins documentele de
încasări şi plăţi pentru întreg exerciţiul, sub aspectul legalităţii,expertiza nu a reţinut
deficienţe de fond sau de erori care care să care să fi condus la prejudicii patrimoniale.
Consemnăm în cele ce urmează unele aspecte
constatate pe care le supunem conducerii compartimentului financiar-contabil (ne referim la
modul de organizare a evidenţei contabile şi a respectării funcţiunii conturilor conform
reglementărilor menţionate),precum şi conducerii instituţiei pentru a analiza şi dispune în
legătura cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei –
anexa la Hotărârea nr.294/15.12.2000 şi cu modul în care în execuţie a fost realizat bugetul
exerciţiului ,buget aprobat în unanimitate de către Consiliul de Administraţie.
Modul în care a fost condusă evidenţa contabilă, ca şi în exerciţiul precedent, este
criticabil în principal prin nerespectare în unele cazuri a principiului contabilităţii de
angajamente(se reţin unele deficienţe de formă privind funcţiunea conturilor şi ordinea
înregistrării operaţiunilor de mişcări patrimoniale, discutate şi analizate cu conducerea
compartimentului financiar contabil, cum ar fi înregistrarea direct pe cheltuieli a
documentelor în care sunt consemnate diferite servicii prestate de terţi sau chiar şi a diverselor
achiziţii de la furnizori). Explicaţia conducerii compartimentului financiar contabil ca de altfel
şi a conducerii entităţii: insuficienţa personalului financiar contabil faţă de volumul foarte
mare de operaţiuni, precum şi faptul că volumul de cheltuieli pentru asigurarea unei
contabilităţi de angajamente în etapa actuală de activitatea instituţiei, nu s-ar materializa în
profit corespunzător.
Exprimăm opinia că documentele primare în care sunt reflectata operaţiuni cu clienţi
debitori, respectiv furnizori creditori, conform specificului contabilităţii de angajamente,
trebuie înregistrate în ordinea constituirii dreptului, respectiv obligaţiei, înregistrare care
firesc precede plata, respectiv încasarea. Fără să fie o deficienţă de fond, modul în care
compartimentul financiar contabil a procedat îngreunează munca de analiză mai ales în ceea
ce priveşte reflectarea în contabilitate a restanţierilor plătitori de autorizaţii şi a soldurilor
diverselor persoane fizice sau juridice cărora le sunt facturate sau de la care se primesc facturi
pentru livrări sau servicii. Exemplificăm acest aspect cu înregistrări cum ar fi: contul de
cheltuieli (grupa 6 = 512, respectiv 531 in loc de conturi de clasa 4 „conturi de terţi”).
Recomandăm utilizarea procedurii „ştorno”(roşu sau negru chenar) privind corectarea
erorilor şi nu a înregistrărilor care conduc la dublarea nejustificată a rulajelor.
Constatările privind unele operaţiuni de încasări şî plăţi pentru care baza legală
(contractul sau documentul justificativ) nu se află îndosariate împreună cu extrasul de cont
bancar, respectiv registrul de casă, au fost sesizate operativ domnului contabil şef, sau
înlocuitorului şef şi au fost clarificate. Recomandăm însă ca în toate situaţiile documentele
primare să fie investite cu viza de control preventiv şi cu semnătura de aprobare a
preşedintelui şi să nu se mai considere ca plată în sine cu semnăturile autorizate (preşedinte,
semnătura 1 şi contabil şef, semnătura 2) substitue viza sau aprobarea.
Expertiza reţine că nici referatele de necesitate în baza cărora sunt efectuate plăţi prin
bancă sau casă nu sunt investite cu semnătura de aprobare a preşedintelui sau înlocuitorului
său, în marea majoritate fiind prevăzute cu menţiunea emitentului, şi anume: „a fost aprobat
de domnul preşedinte”, dar nu există semnătura preşedintelui decat pe dispoziţia de plată către
casierie, respectiv bancă.
Exemplificăm în acest sens cheltuieli în sumă de 9354.51lei la 20.02.2012 (prin
bancă), în sumă de 2405.42lei la 05.02.2012 (prin casă), în sumă de 1834lei la 26.02.2012, în
sumă de 3281.5lei la 27.02.2012 (prin casă), în sumă de 2366lei 920.62$ sau 700€ la
05.03.2012, în sumă de 1196 + 3527.68lei la 07.03.2012, în sumă de 4482.64lei la
30.03.2012(prin bancă), în sumă de 2390.84lei la 19.04.2012, în sumă de 2375.24lei la
18.04.2012, unde se reţine şi o neconcordanţă, respectiv factura lei 2375.24lei- faţă de referat
lei 2354.24 în sumă de 3300lei la 16.05.2012, în sumă de 12493lei la 23.05.2012 (prin bancă)
ş.a.m.d în marea majoritate sumele achitate în lunile iunie-decembrie 2012.
La data de 10.07.2012 a fost achitată suma de 10000lei sub forma sponsorizării, în
realitate fiind un ajutor acordat unui metrolog verificator, sponsorizarea presupunand
existenţa unui contract cu clauze pentru ambele părţi. Există însă aprobarea plăţii şi expertiza
consideră că a fost dată o interpretare eronată în sensul considerării ajutorului drept
echivalentul unei sponsorizări.
În ceea ce priveşte deconturile de cheltuieli, expertiza reţine că nu există, în marea
majoritate a acestor documente, rapoarte sau explicaţii din care sărezulte modul în care
obiectul deplasării a fost total sau în parte îndeplinit.
Supunem conducerii instituţiei opinia că în toate cazurile în care sunt efectuate
deplasări şi implicit cheltuieli de deplasare acestea trebuie să fie justificate cu documente
legale, cu ordin de deplasare, precum şi cu un raport, mai mult sau mai puţin detaliat din care
să rezulte realizarea scopului deplasării.
Exprimăm opinia că această stare de fapt a fost cauzată de faptul că entitatea nu
dispune de o procedură internă din care să rezulte cine urmează să aprecieze modul în care
misiunea a fost realizată.
Cu privire la modul de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli supun conducerii
instituţiei următoarele constatări:
Construcţia bugetului este criticabilă în sensul că nu are la bază calcule fundamentate
atat în ce priveşte veniturile, cat şi în ce priveşte cheltuielile.
Expertiza exprimă opinia conform căreia pentru depăşiri, trebuie prezentate justificări
în vederea obţinerea aprobării de rectificare a bugetului. Este de competenţa conducerii
instituţiei să dispună proceduri privind evidenţierea şi analiza obligaţiilor salariaţiilor, precum
şi a modului de achitare a acestor obligaţii, variantele fiind:
- realizare prin suplimentarea cu personal financiar-contabil a colectivului existent;
- încredinţarea pe bază de contract a serviciilor contabile unei societăţi de profil, mai
ales dacă cheltuieli ocazionate de conducerea evidenţei sunt prevăzute în buget.
Reflectarea numai a încasărilor fără să existe posibilitatea comparării cu obligaţiile,
conduc la imposibilitatea constituirii unui buget bazat pe date certe. Fluctuaţia din cursul unui
exerciţiu este de asemenea un fenomen care solicită un volum de muncă şi de care trebuie să
se ţină seama în actul de decizie.
În ceea ce priveşte comisia centrală de cenzori, exprimăm opinia că în cadrul comisiei
ar fi trebuit să existe cel puţin un membru care să fie absolvent de studii economice, adică un
expert contabil, comisia să deţină un registru în care să consemneze constatările sale, registru
care trebuie să fie sub păstrarea conducătorului economic, şi că cel puţin o dată pe lună să fie
consemnată verificarea lichidităţilor financiare.
Neavand competenţa să facem aprecieri asupra activităţii comisiei de cenzori, ne
limităm a considera că, neexistand în cadrul B.R.L.M. un angajat cu atribuţiuni de control
financiar intern sau audit intern, comisia centrală de cenzori trebuie să asigure o atentă
supraveghere a activităţii instituţiei, în general şi din punct de vedere economico-financiar în
special.
Exprimăm opinia ca unul din membrii comisie centrale de cenzori să fie expert
contabil cu studii superioare. Indemnizaţiile membrilor comisiei centrale de cenzori trebuie să
fie stabilite de către administrator.
Capitolul III: Concluzii
Pe baza constatărilor proprii consemnate mai sus, la obiectivul stabilit expertizei,
prezentăm beneficiarului raportului următoarele concluzii şi propuneri de analiză şi decizie.
Entitatea a condus evidenţa contabilă în partidă dublă, reflectand distinct atat
veniturile cat şi cheltuielile pentru activitatea fără scop patrimonial, cat şi veniturile şi
cheltuielile pentru activitaea economică.
Nu s-au reţinut aspecte de natură să fi adus prejudicii economico-financiare din
activitatea de bază a instituţiei şi considerăm că gestionarea lichidităţilor financiare prin
constituirea de depozite a fost una benefică, veniturile din dobanzi însumand în anul 2012
suma de 454514lei, adică mai mult cu 254514lei peste prevederile bugetului aprobat.
Recomandăm ca pentru disponibilităţile mai mari să se solicite participarea lunară la
licitaţii a mai multor bănci şi chiar să se analizeze economisirea şi depozitarea în valută.
Reluăm recomandarea din raport şi anume ca pentru eventualele prestaţii şi servicii ce
se solicită în beneficiul B.R.L.M de la diferite persoane fizice sau juridice să se organizeze
licitaţii, evitandu-se în acest fel orice suspiciune cu privire la întinderea costurilor precum şi
obţinerea de garanţii la recepţia livrărilor, respectiv prestaţiilor. De asemenea considerăm
necesar ca domnul contabil şef prin personalul de execuţie, să prezinte periodic conducerii
propuneri privind analiza contractelor în derulare pentru a se evita astfel costurile
nejustificate.

Data:10.02.2013 Expert contabil


.............

Încheiere

Expertiza contabilă este o formă de cercetare efectuată în vederea lămuririi modului


în care sunt reflectate în documente evidenţa tehnico-operativă şi contabilă, anumite fapte,
împrejurări, situaţii de natură economico-financiară. Expertiza ca mijloc de probă este definită
în multiple variante de formă dar în esenţă cu acelaşi conţinut.
Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistrarea in
contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor. Raportul de expertiza trebuie temeinic
fundamentat pe baza de documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii sau
declaratii ale partilor sau ale martorilor. In raport se invoca acele documente si evidente
contabile ce au legatura cauzala cu obiectivul ce a fost fixat.
Nu se fac aprecieri asupra actelor de control si expertizelor anterioare. Nu se va face
incadrarea juridica a faptelor si nici a incadrarilor legale.
Concluziile sa fie fundamentate pe documente si evidente contabile. Concluzia
prezentata sa fie precisa, concisa, fara echivoc, ordonata si sistematizata. Nu pot fi prezentate
raspunsuri alternative la obietivele expertizei. Concluziile se prezinta pentru fiecare obiectiv
in corespondenta cu constatarile.
Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie
si abtinerea de la orice comportament care ar discredita profesia. Evitarea conflictelor de
interese, respingerea oricarei presiuni indiferent din partea cui vine.

Activitatea enităţilor economice este supusă la numeroase controale pe diferite


domenii, ceea ce ridică şi o serie de dificultăţi, atât la înţelegerea noţiunii cât şi perceperea ei,
ca un lucru util de acceptat. Astfel sunt controlate din interior cât şi din exterior, cum ar fi
inventarierea patrimoniului de natura financiar contabila, de respectarea normelor sanitare,
condiţiilor de mediu, profesionale, etc. În general controlul poate fi privit ca o parghie a
statului, ca intervenient din exterior, funcţie de interesul său, dar şi ca instrument la
îndemnarea conducerii proprii pentru realizarea obiectivelor şi scopul activităţii.

În acest context ne-am referit la acţiunea expertizei si controlului în general, ca


instrument prin care instituţiile specializate în controlul statului, asigură respectarea legalitaţii
în activitatea tuturor organizaţiilor, din economia naţională, reliefată prin expertiza contabilă,
da şi implicaţiile acestuia în realizarea unui management ce presupune o buna gestiune.

Expertiza contabilă face parte din categoria mijloacelor de probă şi contribuie la


înfaptuirea jusţiei, concluziile expertizei cuprinse în raportul de expertiza fiind supuse liberei
aprecieri a partilor în cazul expertizei extrajudiciare.
ANEXE
Bugetul de venituri si cheltuieli

Denumirea Prevederi Indicatori Diferenţe în Diferenţe în


indicatorilo aprobate realizaţi plus minus
(depăşiri) (economii)
1 2 3 4 5
I.Venituri 3800000 4867092 1067092 -
1.Venituri din prestaţia 2300000 2510102 210102 -
metrologilor
verificatori
2.Venituri din dobanzi 200000 454514 254514 -
bancare
3.Alte venituri din - 194 194 -
activităţi metrologice
4.Venituri din eliberări - 7000 -
de autorizaţii
5.Venituri activităţi 300000 364168 64168 -
6.Venituri din 1000000 1531114 531114 -
activitatea de
autorizaţie a
laboratorelor
II CHELTUIELI 3530000 3218660 - 311340
1.Cheltuieli privind 15000 10054 - 4946
combustibil
2.Cheltuieli privind alte 35000 34988 - 12
materiale consumabile
3.Cheltuieli privind 50000 12882 - 37118
obiecte de inventar
4.Cheltuieli privind 20000 12585 - 7415
tichete de masa
5.Cheltuieli cu energia 90000 62147 - 27853
şi apa
6.Cheltuieli cu 50000 12104 - 37896
intreţinerea şi
reparaţiile
7.Cheltuieli cu primele 10000 136064 126064 -
de asigurare
8.Cheltuieli cu 200000 288230 88230 -
autorizatiile
laboratoarelor
9.Cheltuieli cu 70000 59212 - 10788
onorariile pentru
sustinerea B.R.L.M. în
diferite litigii
10.Cheltuieli de 150000 85123 - 64877
protocol
11.Cheltuieli cu 30000 4415 - 25585
transportul de etaloane
12.Cheltuieli cu 300000 322487 22487 -
deplasările
13.Cheltuieli poştale şi 70000 51347 - 18653
taxe de comunicaţii
14.Cheltuieli cu 20000 24937 4937 -
serviciile bancare
15.Alte cheltuieli cu 300000 96357 - 203643
prestări servicii
16.Cheltuieli cu alte 30000 4152 - 25848
taxe şi impozite
17.Cheltuieli cu salarii 700000 538831 - 161169
personal
18.Cheltuieli privind 200000 165101 - 34899
contribuţia unităţii la
asigurările sociale de
stat
19.Cotizaţii la 100000 88782 - 11218
organisme
internaţionale
20.Donaţii şi subvenţii 460000 667783 207783 -
21.Cheltuieli de 30000 35639 5639 -
exploatare privind
amortizările
22.Despăgubiri amenzi - 1525 1525
şi penalităţi
23.Alte cheltuieli - 48 48
24.Cheltuieli diferenţe - 1573 1573
de curs valutar
25.Cheltuieli de natură 400000 - - 400000
economică
26.Cheltuieli cu 200000 202331 2331 -
impozitul pe profit
27.Contribuţii la - 299963 299963 -
organismele din ţară
Total diferenţe - - 760580 1071920
cheltuieli(+)/(-)

Modelul unui contract de prestari servicii


CONTRACT1 de prestari servicii 20.09.2012

Încheiat între:

Dna. Popescu Iuliana, expert contabil cu domiciliul în Tg –Jiu, str. Castanilor, nr.13,
posesor al carnetului nr. 10.000/2006 înscrisa în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor autorizati din România (CECCAR) în Sectiunea experti contabili denumita
PRESTATOR si Biroul Roman de Metropologie Legala cu sediul social în Tg-Jiu, str.
Cerna,nr. 2, cod fiscal RO 10101010 si in continuarie numita “ institutie” legal reprezentata
prin Dr.Ion Parvulescu denumita in continuarie BENEFICIAR,

s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

            Art. 1. Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze


concluzii (raspunsuri) la urmatoarele obiective:

Obiectivul1: Îl constituie efectuarea unei expertize contabile în luna septembrie


2012, avand ca obiect: examinarea modului în care a fost condusă evidenţa contabilă a
instituţiei,Biroul Român de Metrologie Legală cu sediul în Tg-Jiu, în exerciţiul 2012 şi alt
obiectiv

Obiectivul 2: Exprimarea unei opinii de specialitate privind îmbunătăţirea acestei


activităţi

            Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la


dispozitia pretatorului urmatoarele materiale documentare:

            1: documentele primare de încasări şi plăţi prin casă,respectiv bancă,deconturile de


cheltuieli, registrul jurnal pe cele 12 luni, jurnalul de cumpărări/vânzări pentru deconturile
de TVA,balanţele de verificarea şi bilanţul contabil la data de 31.12.2008;

2:a fost de asemenea examinat raportul privind situaţia financiară la data de 31.12.2008,în
sensul existenţei unei concordanţe cu datele din bilanţ şi situaţiile din anexe.

Art. 3. Prestatorul se obliga sa întocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZĂ


CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ în conformitate cu normele profesionale specifice
misiunilor privind expertrizele contabile; acesta va fi depus pâna la data de 06.11.2012

Art. 4. Beneficiarul  RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ


EXTRAJUDICIARĂ  se obliga sa plateasca prestatorului onorariul în suma de 800 lei, din
care 300 lei imediat dupa semnarea prezentului contract si 500 lei pâna la data de

1
Standardul profesional nr. 35, Editura CECCAR, 2007, pag. 134
06.11.2012

Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale partile


se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au acces cu ocazia
executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract.

Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, intra în vigoare cu data


semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile în materie.

Localitatea. Tg-Jiu

Data. 20.09.2012

PRESTATOR,Popescu Iuliana                     BENEFICIAR, Ion Parvulescu

MODEL DE RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRJUDICIARA 2

Cap. I INTRODUCERE
Paragraful (i)
Subsemnta Popescu Iuliana , domiciliata in Tg-Jiu, str.Castanilor nr.13 , posesor al
carnetului de expert contabil nr 10000/2006, înscris In Tabloul Corpului Experţilor Contabili
si Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) filiala Tg – Jiu in Secţiune Expert
Contabil Poziţia Prestator
Paragraful (ii)
Am fost numita prin filiala CECCAR Tg-Jiu data de 17.06.2012 expert contabil in
dosarul nr.4000/2012 partile implicate in proces fiind :
1. contabil sef Ec. Vlad Vladescu

Paragraful (iii)
Împrejurările si circumstanţele in care a luat naştere litigiul sunt:
Imprejurariile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la prestatia
noastra sunt urmatoarele :
-examinarea modului în care a fost condusă evidenţa contabilă a instituţiei în exerciţiul
2012 şi exprimarea une opinii de specialitate privind îmbunătăţirea acestei activităţi”.
-examinarea unui raport privind situaţia financiară la data de 31.12.2008,în sensul
existenţei unei concordanţe cu datele din bilanţ şi situaţiile din anexe.
Paragraful (iv)

2
Standardul Profesinal nr. 35, Editura CECCAR, pag. 200 
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, căreia i s-a
fixat următoarele obiective (întrebări):
● „Examinarea modului în care a fost condusă evidenţa contabilă a instituţiei în exerciţiul
2012
● exprimarea une opinii de specialitate privind îmbunătăţirea acestei activităţi”
Paragraful (v)
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat in perioada 17.06.2012 – 15.06.2015 La
Biroul Român de Metrologie Legală” are sediul în Tg-Jiu ,str. Cerna ,nr.2,cod fiscal RO
10101010, ; partile au fost citate in data de 15.11.2012 cu scrisoarea cu dovada de primire
anexata la raport (pentru cauze civile).
Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei consta in
● documentele primare de încasări şi plăţi prin casă,respectiv bancă,deconturile de
cheltuieli, registrul jurnal pe cele 12 luni,
● jurnalul de cumpărări/vânzări pentru deconturile de TVA,balanţele de verificarea şi
bilanţul contabil la data de 31.12.2008;
● a fost de asemenea examinat raportul privind situaţia financiară la data de
31.12.2008,în sensul existenţei unei concordanţe cu datele din bilanţ şi situaţiile din anexe.
Inclusiv legislaţia si reglementările specifice care au stat la baza efectuării expertizei contabile
judiciare.
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a făcut in perioada
17.06.2012.In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile; nu s-au utilizat lucrările altor
experţi (tehnici, fiscalei, etc.).
Problemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicaţiile date de acestea in
timpul efectuării expertizei sunt :

● necalificarea unui personal in domeniu de activitate

Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixat la 06.11.2012

Cap. II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


Obiectivul nr. i (i=1, n)
Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. i s-au examinat următoarele
documente:
În condiţiile în care examinarea noastră, fără a fi exhaustivă, a cuprins documentele
de încasări şi plăţi pentru întreg exerciţiul, sub aspectul legalităţii,expertiza nu a reţinut
deficienţe de fond sau de erori care care să care să fi condus la prejudicii patrimoniale
(Descriere detaliata, daca este cazul)
In conformitate cu documentele expertizate, formulam, la obiectivul nr. i, următorul
răspuns:
Consemnăm în cele ce urmează unele aspecte constatate pe care le supunem conducerii
compartimentului financiar-contabil (ne referim la modul de organizare a evidenţei contabile
şi a respectării funcţiunii conturilor conform reglementărilor menţionate),precum şi
conducerii instituţiei pentru a analiza şi dispune în legătura cu prevederile art. 21 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei –anexa la Hotărârea
nr.294/15.12.2000 şi cu modul în care în execuţie a fost realizat bugetul exerciţiului ,buget
aprobat în unanimitate de către Consiliul de Administraţie.

(Se redactează răspunsul clar, concis si fara ambiguitati, cu precizări privind articolele din
legile si reglementările in domeniu pe baza cărora se fundamentează răspunsurile/concluziile
expertizei contabile)
Cap. III CONCLUZII
In conformitate cu examinările materialului documentar menţionat in introducerea si
cuprinsul prezentului raport de expertiza contabila, formulam următoarele concluzii
(răspunsuri) la obiectivele (întrebările ) fixate acesteia:
La obiectivul nr. 1
Modul în care a fost condusă evidenţa contabilă, este criticabil în principal prin
nerespectare în unele cazuri a principiului contabilităţii de angajamente(se reţin unele
deficienţe de formă privind funcţiunea conturilor şi ordinea înregistrării operaţiunilor de
mişcări patrimoniale, discutate şi analizate cu conducerea compartimentului financiar
contabil, cum ar fi înregistrarea direct pe cheltuieli a documentelor în care sunt consemnate
diferite servicii prestate de terţi sau chiar şi a diverselor achiziţii de la furnizori).
Explicaţia conducerii compartimentului financiar contabil ca de altfel şi a
conducerii entităţii sunt : insuficienţa personalului financiar contabil faţă de volumul
foarte mare de operaţiuni, precum şi faptul că volumul de cheltuieli pentru asigurarea unei
contabilităţi de angajamente în etapa actuală de activitate a instituţiei, nu s-ar
materializa în profit corespunzător

La obiectivul nr.2
Exprimăm opinia că documentele primare în care sunt reflectate
operaţiuni cu clienţi debitori, si furnizori creditori, conform principiului contabilităţii
de angajamente, trebuie înregistrate în ordinea constituirii dreptului, respectiv obligaţiei,
înregistrarea care precede plata, respectiv încasarea.
Fără să fie o deficienţă de fond, modul în care compartimentul financiar contabil a
procedat, îngreunează munca de analiză mai ales în ceea ce priveşte reflectarea în
contabilitate a restanţierilor plătitori de autorizaţii şi a soldurilor diverselor persoane fizice sau
juridice cărora le sunt facturate sau de la care se primesc facturi pentru livrări / servicii.
Exemplificăm acest aspect cu înregistrări cum ar fi:
contul de cheltuieli (grupa 6 = 512, respectiv 531 in loc de conturi de clasa 4 „conturi
de terţi”).
Recomandăm utilizarea procedurii (roşu sau negru chenar) privind corectarea
erorilor şi nu a înregistrărilor care conduc la dublarea
nejustificată a rulajelor.
La data de 10.07.2012 a fost achitată suma de 10.000 lei sub forma sponsorizării
însă, în realitate fiind un ajutor acordat unei societăți X, sponsorizarea presupunând
existenţa unui contract cu clauze pentru ambele părţi.
Există însă aprobarea plăţii dar expertiza consideră că a fost dată o interpretare
eronată în sensul considerării ajutorului drept echivalentul unei sponsorizări.
În ceea ce priveşte deconturile de cheltuieli, expertiza reţine că nu
există, în marea majoritate a acestor documente, rapoarte sau explicaţii din care să
rezulte modul în care obiectul deplasării a fost total sau în parte îndeplinit.
Supunem conducerii instituţiei opinia că în toate cazurile în care sunt efectuate
deplasări şi implicit cheltuieli de deplasare acestea trebuie să fie justificate cu documente
legale, cu ordin de deplasare, precum şi cu un raport, mai mult sau mai puţin detaliat din care
să rezulte realizarea scopului deplasării.
Exprimăm opinia că această stare de fapt a fost cauzată de faptul că entitatea
nu dispune de o procedură internă din care să rezulte cine urmează să aprecieze modul în
care misiunea a fost realizată.
Cu privire la modul de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli supun conducerii
instituţiei următoarele constatări:
Construcţia bugetului este criticabilă în sensul că nu are la bază calcule fundamentate
atat în ce priveşte veniturile, cat şi cheltuielile.
Expertiza exprimă opinia conform căreia pentru depăşiri, trebuie prezentate
justificări în vederea obţinerii aprobării de rectificare a bugetului.
Este de competenţa conducerii instituţiei să dispună proceduri privind
evidenţierea şi analiza obligaţiilor salariaţiilor, precum şi a modului de achitare a acestor
obligaţii,variantele fiind:
- realizare prin suplimentarea cu personal financiar-
contabil a colectivului existent;
- încredinţarea pe bază de contract a serviciilor
contabile unei societăţi de profil, mai ales dacă cheltuieli ocazionate de conducerea evidenţei
sunt prevăzute în buget.
În ceea ce priveşte comisia centrală de cenzori, exprimăm opinia că în cadrul
comisiei ar fi trebuit să existe cel puţin un membru care să fie absolvent de studii
economice, adică un expert contabil, comisia să deţină un registru în care să consemneze
constatările sale, registru care trebuiesă fie sub păstrarea conducătorului economic, şi că cel
puţin o dată pe lună să fie consemnată verificarea lichidităţilor financiare.
Neavand competenţa să facem aprecieri asupra activităţii comisiei de cenzori, ne
limităm a considera că, neexistand un angajat cu atribuţiuni de control financiar intern ,
comisia centrală de cenzori trebuie să asigure o atentă supraveghere a activităţii
instituţiei, în general şi din punct de vedere economico-financiar în special.
Exprimăm opinia ca unul din membrii comisiei centrale de cenzori să fie expert
contabil cu studii superioare.

Localitatea : Tg-Jiu
Data : 20.09.2012
Expert contabil : Popescu Iuliana
Bibliografie

• Epuran, M., Băbiţă, V. Contabilitatea financiară în noul sistem contabil, Volumul 1,


Editura de Vest, Timişoara, 2004
•Sorin Domnişoru Control financiar-contabil si expertiză contabilă, Editura Sitech,
Craiova, 2005
• Luminiţa Ionescu Expertiza contabilă în Romania, Editura C.H.Bech, Bucureşti, 2010
• Paliu-Popa, L., Ecobici, N. Control financiar şi expertiză contabilă, Ghid contabil,
Craiova , Editura Universitaria 2010
• Dumbravă, P., Pop, A. Contabilitatea de Gestiune în Comerţ şi Turism, Deva, Editura
Intelcredo, 2005
• Feleagă, N., Ionaşcu, N. Tratat de contabilitate financiară, Vol.2,Bucureşti, Editura
Economică, 2008
• M. Boulescu, M. Ghiţă Control financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient Bucureşti
2006, pag.256.
• Gh. Teodoroiu Curs de drept procesual penal, Iaşi, 2004
• T. Tănoviceanu Tratat de drept şi procedură penală, Bucureşti,2007
• V.Darie, E.Drehuţă, V.Pătruţ Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat,
Editura Agora, Bacău, 2006, p.231
• O.G nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi contabililor
autorizaţi

• Ordinul ministerului economiei şi finanţelor nr. 1753/2003 pentru aprobarea Codului etic al
inspectoratului de control fiscal

• Revista Generală de Contabilitate şi Expertiză nr.8/1996.