Sunteți pe pagina 1din 31

Echilibre ąi dezechilibre naturale

"O clipă nu a fost atentă Natura ąi a apărut Omul! O clipă să nu fie atent Omul, ąi
Natura îąi repară greąeala!" (Voltaire)

1. PREZENTAREA TEMEI

Omul este parte integrantă a naturii. nivelul întregii biosfere:


Toate elementele din natură se află într- supraexploatarea resurselor biosferei,
o relaţie de interdependenţă, ceea ce
conduce la echilibrul natural. Acesta se restrângerea biodiversităţii (dispariţia
menţine atât timp cât nu intervin factori unor specii), poluarea (sub toate formele
ce pot determina stricarea lui. sale).
Ansamblul de relaţii ąi raporturi de Printre consecinţele poluării mediului
schimburi ce se stabilesc între om ąi înconjurător amintim: topirea gheţarilor
natură, precum ąi interdependenţa lor (până în 2050 vor rămâne doar 54% din
influenţează echilibrul ecologic, gheţarii care erau în 1950), încălzirea
determină condiţiile de viaţă ąi implicit globală (în ultimul secol Oceanul
condiţiile de muncă pentru om, precum Planetar a crescut cu 20 cm), diminuarea
ąi perspectivele dezvoltării societăţii în stratului de ozon (din cauza
ansamblu. Aceste raporturi vizează atât supersonicelor, a clorofluorocarbonilor)
conţinutul activităţii cât ąi crearea etc.
condiţiilor de existenţă umană. Un element deosebit al raporturilor
O dată cu evoluţia societăţii omeneąti au dintre mediul înconjurător ąi dezvoltarea
început să apară unele modificări, la societăţii îl constituie înţelegerea
început neesenţiale, apoi din ce în ce mai caracterului determinant al dezvoltării
mari. Omul a utilizat unele materiale durabile. Aceasta presupune protecţia ąi
naturale ąi a creat altele fără să-ąi dea conservarea mediului înconjurător, pe de
seama că poate deteriora mediul. o parte ąi utilizarea raţională, cantitativ si
Lumea contemporană trebuie să calitativ, a resurselor naturale, pe de alta
minimalizeze acţiunile care conduc la parte.
dezechilibre naturale, cu efecte În ultima perioadă, omenirea se
dezastruoase asupra oamenilor, confruntă cu hazarde determinate de
animalelor, vegetaţiei, a vremii. acţiunile proprii sau pur ąi simplu
Civilizaţia umană prezintă cele mai generate de forţa naturii.
1
Pagina

periculoase influenţe destabilizatoare la Fenomenele meteorologice extreme


(temperaturi anormal de ridicate sau de
scăzute, furtuni violente, căderi de De asemenea, omenirea se luptă ąi cu
grindină, precipitaţii abundente sub consecinţele dezastruoase ale
diverse forme, uragane, tornade, catastrofelor naturale produse de forţele
inundaţii etc.) au devenit o parte pământului: cutremure, tsunami,
componentă a vieţii de zi cu zi a avalanąe, erupţii vulcanice etc.
oamenilor din toate colţurile Pământului.

2. DIMENSIUNEA MULTIPERSPECTIVĂ A TEMEI

Geografie: Istorie:
Medii naturale ale Terrei (din zona Catastrofe naturale care au influenţat
rece, din zona temperată, din zona caldă) dezvoltarea omenirii de-a lungul vremii:
Vulcani - aspecte geologice, erupţie, cutremure, inundaţii, erupţii vulcanice.
clasificare, vulcanism, relief vulcanic, Aspecte legislative referitoare la
vulcanii noroioąi, vulcani activi ąi inactivi protecţia mediului.
de pe Terra. Erupţiile vulcanice - efecte Date importante privind protecţia
asupra mediului. mediului.
Cutremurele - cauzele producerii, Organizaţii ce militează pentru
dinamica scoarţei terestre, cutremure protecţia mediului înconjurător
produse de-a lungul vremii, scările (Greenpeace etc).
Richter ąi Mercalli, consecinţele
cutremurelor (modificarea reliefului, Chimie:
producerea valurilor uriaąe tsunami, Poluarea mediului - poluarea apei,
efecte asupra economiei etc). solului, aerului. Identificarea ąi
Fenomene meteo - prezentarea analizarea factorilor poluanţi de toate
fenomenelor meteo obiąnuite ąi a celor tipurile. Activităţi experimentale în
extreme, cauzele apariţiei acestora, zone laborator (real sau virtual).
de pe Glob predispuse fenomenelor Apa sub toate formele în care se
meteo extreme, consecinţe. găseąte în natură. Circuitul apei în
Gheţari - caracteristici, tipuri, natură.
efectele poluării asupra gheţarilor. Vulcanii din punct de vedere chimic -
Rezervaţii naturale din lume ąi din compoziţia lavei ąi a produąilor rezultaţi
România. în urma erupţiei (cenuąă, gaze, sulf, clor
Ţări cu tradiţie în ocrotirea mediului. etc.). Vulcanul chimic - activitate
Zone expuse dezechilibrelor naturale. experimentală.
2

Plante ąi animale pe cale de Petrolul ąi cărbunii - resurse naturale


Pagina

dispariţie. abordate din punct de vedere chimic


(exploatare, clasificare, prelucrare, (interpretarea unor date statistice în
produse obţinute prin prelucrare, efecte contextul temei date).
asupra mediului). Matematici financiare aplicate temei
date (comparare de procente, de
statistici, rata de creątere/ descreątere,
Matematică: calcule economice de rentabilizare,
Noţiuni de statistică matematică costuri etc.)
aplicate noţiunilor prezentate

3. DIRECŢII DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

Echilibre energetice elementare. Echilibru ąi armonie. Se pot realiza


Atomul. incursiuni în muzică (simfoniile), fizică ąi
Forme ale echilibrului în natură. Pe chimie (armonia culorilor,
grupe de lucru, pot fi studiate diferite descompunerea luminii, prisma,
tipuri de ecosisteme sau lanţuri trofice. curcubeul), matematică ąi arhitectură
Rolul stratului de ozon în păstrarea (proporţii ąi simetrii).
echilibrului natural al Pământului. Tema Echilibrul ąi dezechilibrul
poate fi abordată din pespectiva ecosistemelor marine. Pescuitul
geografiei, a biologiei, chimiei, fizicii. iraţional, specii dispărute, catastrofele
Echilibre ąi dezechilibre în Univers. ecologice ąi impactul acestora asupra
Sateliţi naturali, forţe de atracţie. vieţii.
Dezastre naturale în istorie. Se pot Variaţiile activităţii solare, factor de
realiza diferite studii de caz asupra modificare a echilibrului climatic al
dezastrelor naturale ąi a impactului Terrei. Se pot analiza problemele legate
acestora asupra comunităţilor umane de radiaţii ąi de efectele acestora.
(erupţii vulcanice, cutremure, inundaţii Eforturi pentru controlul echilibrelor
de proporţii etc.). naturale. Pornind de la cercetările
Aplicaţii ale echilibrului natural: institutelor specializate în controlul ąi
principiul vaselor comunicante. Tema prevenirea catastrofelor naturale, se pot
poate aborda problematica lacurilor realiza proiecte ąi simulări punctuale ale
subterane, a sistemelor de alimentare cu efectelor măsurilor specifice acestui
apă, a sistemelor de ecluzare. domeniu.
Echilibre ąi dezechilibre nutriţionale. Influenţele câmpului magnetic
Interacţiuni de diferite tipuri între lumea terestru asupra echilibrului corpurilor.
3

animală ąi cea vegetală. Se pot îmbina noţiunile de fizică,


Pagina
geografie ąi biologie cu privire la umană (creąteri, scăderi demografice)
echilibru. sau resursele naturale (petrol, gaze
Echilibre ąi dezechilibre economice. naturale etc.).
Tema poate fi abordată din perspectivă Dezechilibre naturale: încălzirea
matematică, economică, istorică, globală.
sociologică, cu referire la mecanismele
de producere ąi control al ciclurilor
economice.
Echilibre ąi dezechilibre în controlul
ąi conservarea resurselor. Se pot realiza
studii de caz ąi simulări privind resursa

4. MODEL DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

Subtema 3 - Rolul stratului de ozon în păstrarea echilibrului natural al Pământului

Soarele emite continuu radiaţii


ultraviolete dar stratul de ozon localizat
în stratosferă înconjoară planeta
constituind un filtru natural care
blochează aproximativ 98% din aceste
radiaţii.
În ultimii ani, radiaţiile solare ultraviolete
au crescut în intensitate, datorită Radiatii ultraviolete
reducerii stratului de ozon, cauzată de
progresul tehnologic, mai precis de
folosirea excesivă a unor substanţe cu OZONUL O3
perioadă mare de descompunere. Ozonul este o stare alotropică a
oxigenului, are formula chimica O3, se
găseąte în straturile superioare ale
atmosferei în concentraţii foarte mici ąi
formează ceea ce se numeąte pătura de
4

ozon. El are proprietatea de a reţine


Pagina

radiaţiile cosmice cu lungime de undă


foarte mică ąi extrem de nocive pentru Reacţii de formare. O3 se obţine în
organismele vii, mai ales pentru cele cantităţii mici în toate procesele chimice
animale, făcând posibilă viaţa pe pământ în care se obţine oxigen atomic:
în forma actuală. Se estimează că la ora o descărcări electrice în aer sau
actuală exista circa 3 miliarde de tone de oxigen
ozon. Dacă tot ozonul ar fi concentrat în o iradierea aerului sau oxigenului cu
formă pură atunci ar forma un strat în radiaţii ultraviolete
jurul pamatului doar de 3 mm. o disocierea termică a oxigenului
Ozon provine din cuvântul grecesc molecular ąi răcirea lui bruscă
"ozein" care înseamnă "a mirosi". o în procesele electrochimice în
care rezultă oxigen anodic
o în reacţiile chimice în care se
Proprietăţi fizice. În stare gazoasă, obţine oxigen în stare născândă.
ozonul are o culoare albăstruie, 1. Formarea ozonului din oxigen
absoarbe în domeniul U.V. la 245nm. Are molecular. Prin încălzirea oxigenului la
punctul de fierbere –112,5°C, punctul de temperatură ridicată, acesta disociază în
topire, -192,5°C. Este puţin solubil în apă, atomi după reacţia: O2 Energie 2O
dar mai solubil decât oxigenul în schimb, care reacţionează cu O2 dând ozon:
este solubil în unii compuąi organici, în 2O2 2O 2O3 3O2 .
general în cei neinflamabili cum este
2. În toate procesele fizice sau chimice,
freonul, CF2Cl2.
în care iau naątere atomi liberi de oxigen
O3 are miros caracteristic de usturoi;
se formează ąi ozon: O2 O O3
chiar în concentraţii mici este toxic, în
a) Iradierea cu radiaţie ultravioletă ( =
stare lichidă explodează foarte uąor iar în
135-185 nm ) a oxigenului molecular –
stare solidă la simpla atingere.
acţiune fotochimică
Stare naturală. Ozonul se formează
fotochimic în starturile superioare ale
atmosferei prin absorbţia de către
oxigen a luminii cu λ =185nm, sau mai
mică. Ozonul există în atmosferă în
cantitate mică. fiind prezent în atmosfera
în concentraţie de cca. 0,04 ppm (părţi pe
milion). Acesta se găseąte cca. 90% în
stratosferă ąi cca. 10% în troposferă.
Deąi mică, această cantitate de ozon are
un rol important din punct de vedere
5

meteorologic ąi climateric.
Pagina
O2 difracţiei electronilor ąi prin metoda
microundelor.
Molecula de O3 are o structură
hν O
unghiulară de tipul:
O2 O O3 O2
10-4-10s 60-3 min

b) Încălzirea oxigenului molecular la


150°C
c) Descărcări electrice în oxigen pur sau Proprietăţi chimice. Principala
în aer proprietate chimică a ozonului o
d) În procesele electrolitice, cum este de reprezintă marea lui capacitate de
exemplu electroliza la temperatură joasă oxidare.
cu electrozi inerţi, cu o mare densitate de Ozonul reacţionează în trei tipuri de
curent la anod, a acizilor: HF, H2SO4, reacţii chimice: ca oxidant, ozonizant ąi
HClO4. catalizator.
e) În reacţiile în care se formează atomi Caracterul oxidant. Ozonul este unul din
liberi de oxigen, o mică parte din aceątia cei mai puternici agenţi oxidanţi, poate
se transformă în ozon, ex. reacţiona numai un atom de oxigen sau
descompunerea peroxidului de hidrogen cu întreaga moleculă.
la temperaturi joase: - Ozonul reacţionează cu unele nemetale
H 2O2 H 2O [O] , cum sunt: H2, Cl2, I2, S, P, As, chiar la
[O] O2 O3 rece dând compuąi oxigenaţi:
H 2 O3 H 2O O2
Întotdeauna, cantitatea de ozon O3,
Cl2 7O3 Cl2O7 7O2
respectiv concentraţia în volume este
mică deoarece O3 este instabil ąi trece în S 2O3 SO2 2O2
oxigen molecular, O2. 2 P 5O3 P2O5 5O2
Practic, ozonul în concentraţie mai mare - Ozonul umed atacă toate metalele cu
se obţine prin descărcări electrice în excepţia celor din mina de platină – Pt,
atmosferă de oxigen. Pd, Ir, transformându-le în oxizi:
Din amestecul O2 + O3, se separă O3 curat Mg O3 MgO O2
prin lichefiere cu aer lichid pe baza - Ozonul oxidează oxizii inferiori la oxizi
densităţii mai mari a O3 lichid decât a O2 superiori:
lichid.
Structura ozonului. Structura moleculei
6
Pagina

de ozon a fost stabilită prin metoda


NO O3 NO2 O2 forţe magnetice ąi electrice asigură un
P2O3 2O3 P2O5 2O2 climat moderat. Atmosfera protejează de
SO2 O3 SO3 O2 asemenea faţă de radiaţiile cu energie
lent mare ąi de vidul cosmic.
CO O3 CO2 O2
În cadrul atmosferei terestre se
- Acizii oxigenaţi inferiori, respectiv,
deosebesc cinci straturi principale, între
HNO2 ąi H2SO3 sunt oxidaţi la acizi
care nu există o delimitare precisă,
superiori, iar sărurile acestora sunt
împărţirea lor făcându-se după
oxidate la azotaţi, respectiv sulfaţi.
caracteristicile termice, compoziţie
HNO2 O3 HNO3 O2
chimică, direcţie de deplasare ąi
H 2 SO3 O3 H 2 SO4 O2 densitate:
NaNO2 O3 NaNO3 O2 (http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/spa
Na2 SO3 O3 Na2 SO4 O2 ce/atmosphere.html):
Întrebuinţări. Ozonul se foloseąte ca •troposfera - cuprinsă între suprafaţa
dezinfectant, la albirea materialelor Pământului ąi altitudinea de circa 8 - 14,5
textile ąi a hârtiei, distrugerea insectelor, km, este zona în care se găsesc aproape
în unele analize chimice sau sinteze de toţi vaporii de apă ąi în care se
compuąi la purificarea apei alimentare, desfăąoară principalele fenomene
la distrugerea fenolilor ąi a cianurilor din meteorologice, are densitatea cea mai
apele reziduale industriale. Se foloseąte mare; pe măsura ce urci temperatura
în industria alimentară pentru media scade de la +17 la -52°C; Aerul
conservarea fructelor, legumelor, troposferic este foarte important pentru
laptelui, brânzei, peątelui ąi a cărnii. organism si factorii de mediu deoarece
Fiind un germicid, se foloseąte în asigură respiraţia (prin compoziţia
terapeutică, în chirurgie ąi în chimică), termoreglarea (prin
stomatologie. proprietăţile fizice), autopurificarea, sau
din contră poluarea aerului prin prezenta
Atmosfera. Înveliąul gazos care unor substanţe străine de compoziţia
înconjoară planeta Terra (Pământ), este naturală ąi care pot afecta starea de
cunoscut sub denumirea de atmosfera sănătate.
acesteia. Fără o limită superioară precisă •stratosfera - cuprinsă între troposferă
atmosfera trece treptat în spaţiul ąi altitudinea de circa 50 km; este
interplanetar. Viaţa pe planetă este separată de troposferă prin tropopauză.
asigurată de existenţa atmosferei, Faţă de troposferă aceasta este uscată ąi
energiei solare ąi a câmpul magnetic mai puţin densă; în partea superioară a
planetar. Atmosfera are rolul de a stratosferei există o concentraţie masivă
7

absorbi energia de la Soare, de a de ozon, care absoarbe cea mai mare


Pagina

recircula apa ąi alte chimicale ąi prin parte a radiaţiilor ultraviolete ce vin de la


Soare, din această cauză temperatura în
acest strat creąte gradual spre valoarea
de -3°C; stratosfera ąi troposfera conţin
99% din cantitatea total de aer;
•mezosfera - stratul cuprins între 50 - 85
km altitudine; în această zonă
temperatura scade din nou până la
valoarea de -93°C; moleculele sau atomii
prezenţi aici sunt în stare excitata din
Atmosfera terestră nu are forma
cauza absorbţiei de energie de la Soare;
planetei, ci are o formă de sferă uąor
•termosfera este stratul cuprins între 85
turtită, formă determinată de miącarea
km ąi 600 km; temperatura acestui strat
de rotaţie a planetei.
creąte gradat până la aproape 1.727°C
Masa atmosferei terestre este
din cauza radiaţiei de la Soare. În această
considerată a fi de circa 1•10-6 din cea a
zonă reacţiile chimice decurg foarte
Pământului. Pe 1 m2 al suprafeţei
rapid. Caracteristica principală a
terestre acţionează o masă de atmosferă
termosferei este aceea că aici se
de circa 10.000 kg. Densitatea ąi
întâlneąte plasma (între 85 ąi până la
presiunea atmosferei scad cu creąterea
aproximativ 1000 km, zonă denumită ąi
altitudinii. În plus presiunea atmosferică
ionosferă).
variază ąi în funcţie de conţinutul de apă.
•exosfera - stratul între 1000 ąi circa
Presiunea aerului uscat la nivelul mării
3000 km înspre spaţiul interplanetar; în
este egală cu 760 mm Hg, iar densitatea
această regiune, hidrogenul ąi heliumul
de 1,292 kg/m3.
sunt componentele principale, densitatea
Datorită expunerii alternative a
fiind foarte redusă.
atmosferei la radiaţia solară (din cauza
Atmosfera terestră nu are forma
rotaţiei în jurul axei) diferenţele de
planetei, ci are o formă de sferă uąor
temperatură cauzează diferenţe ale
turtită, formă determinată de miącarea
densităţii aerului ąi astfel apar deplasări
de rotaţie a planetei.
ale aerului, atât pe orizontală cât ąi pe
verticală, denumite vânt.
Compoziţia atmosferei variază atât cu
altitudinea cât ąi cu latitudinea. Se
consideră că atmosfera terestră
reprezintă un amestec mecanic de mai
multe substanţe aflate în stare gazoasă,
8

lichidă ąi solidă. Componenţii gazoąi ai


Pagina

atmosferei formează ceea ce se


denumeąte aer. În general aerul conţine,
în volume, ~78% azot, ~21% oxigen, pulmonare. Formarea acestuia este
~0,93% argon, iar restul este format din accentuată in lunile de vara.
gaze inerte, dioxid de carbon ąi cantităţi
variabile de vapori de apă. Componenţii Cine distruge stratul de ozon? În primul
în stare lichidă ai atmosferei sunt rând compuąii organici halogenaţi folosiţi
reprezentaţi de particule fine de apă, iar ca agenţi refrigerenţi ąi în spray-urile cu
cei solizi sunt reprezentaţi de gheaţă, aerosoli unii compuąi organici volatili
particule de diferite dimensiuni de (COV), freonii - reprezintă derivaţi
naturale sau artificiale. halogenaţi ai hidrocarburilor saturate
Ca urmare a activităţii vieţuitoarelor, dar utilizaţi în producerea frigului artificial
în special a oamenilor, compoziţia (instalaţii casnice, comerciale ąi
atmosferei se modifică continuu. industriale) sau ca agenţi de propulsare
în industria cosmetica si farmaceutica.
Ce face ozonul ? După eliberarea în atmosferă, aceste
Ozonul din straturile superioare ale chimicale sunt descompuse de lumina
atmosferei (ozonul bun – aflat la 15- 40 solară, clorul reacţionând ąi distrugând
km altitudine) protejează planeta de moleculele de ozon - pana la 100.000 de
efectele dăunătoare ale radiaţiilor molecule de ozon pot fi distruse de o
ultraviolete (UV B =280-320 nm) emise singura moleculă de cloro – fluoro -
de soarelui. De la apariţia vieţii pe carbură.
Pământ, plantele ąi animalele s-au
adaptat la un anumit nivel de radiaţii UV.
Modificarea, în special creąterea acestei
cantităţi de radiaţie poate provoca
distrugerea treptată a lumii vii.
Distrugerea stratului de ozon
Formarea ozonului în straturile
superioare ale atmosferei are loc de
câteva milioane de ani, dar compuąii
naturali de azot din atmosferă se pare ca
au menţinut constantă concentraţia de
ozon. Ozonul prezent în straturile
inferioare ale atmosferei (Ozonul rău - se
găseąte până la cca. 12km altitudine)
este „toxic”, ataca celulele plantelor prin
inhibiţia fotosintezei, intensifică
procesele nocive ale smogului.
9

Concentraţii ridicate la nivelul solului


Pagina

Ozonul
sunt periculoase ąi pot provoca boli
Sursele care emit oxizi de azot (NOx) pot Un alt factor care contribuie la scăderea
fi împărţite în 3 categorii: surse mobile, stratului de ozon îl constituie zborurile
surse fixe ąi alte surse; ponderea fiind de rachetelor cu utilizări multiple (ex.
50% pentru sursele mobile, 20% pentru Shuttle) ąi ale avioanelor supersonice
sursele fixe ąi restul pentru ceilalţi (gazele eliminate de aceste avioane în
poluanţi. Sursele mobile sunt motoarele timpul zborului conţin oxizi de azot).
cu ardere internă care permit o ardere Permanent, ozonul participă la procese
controlată a combustibilului pentru a reversibile de formare ąi disociere prin
produce lucrul mecanic necesar reacţiile care au loc cu compuąii naturali
funcţionării acestora. Combustibilul care conţinând azot (eliberaţi de sol ąi de apa
conţine un amestec de parafine ąi oceanelor), hidrogen (rezultat din vaporii
hidrocarburi aromatice este ars în de apă) ąi clor (eliberat de oceane).
prezenţa aerului; la o combustie Important de ątiut este faptul că aceste
completă se obţine CO2 ąi H2O: reacţii nu distrug echilibrul stratului de
Combustibilul (HC) + O2 (aer) → CO2 + ozon stratosferic. Dezechilibrul este
H2O + căldură creat de apariţia în stratosferă a
În timpul arderii, din cauza substanţelor sintetice din clasele cloro-
temperaturilor ridicate, se formează fluoro-carburilor (CFC), hidrocloro-
oxizii de azot în concentraţii de 100 - fluoro-carburilor (HCFC), halonilor ąi a
3.000 ppm. altor substanţe organice cu conţinut de
Din categoria surselor fixe, halogeni (enumerate în Protocolul de la
termocentralele generează aproape Montreal).
jumătate din "producţia" de oxizi de azot. Aceąti compuąi disociază sub
La acestea se adaugă ąi fabricile de acţiunea radiaţiilor ultraviolete
ciment, de sticlă, laminoarele, oţelăriile, producând atomi de clor liberi ąi foarte
rafinăriile, fabricile de acid azotic, reactivi. Atomii de clor rezistă mulţi ani
turbinele cu gaz, incineratoarele, în atmosferă. Reacţiile care au loc între
motoarele Diesel staţionare etc., adică la compuąii organici halogenaţi, radiaţiile
toate tehnologiile unde sunt întâlnite UV ąi ozon sunt redate în figura
temperaturi înalte, controlate sau următoare:
necontrolate. Alte surse generatoare de
oxizi de azot sunt naturale sau biologice
ąi includ fulgerele, incendiile de păduri,
copaci, arbuąti, iarba ąi desigur
microorganismele. Fiecare din aceste
10

surse produce cantităţi variabile din


fiecare tip de oxizi de azot.
Pagina
brună, iar aproape inexistentul N2O3 este
de culoare neagră), ceea ce face ca
fotonii să străbată stratul fără a induce
reacţii fotochimice; o durata de viaţă a lor
este de câteva zile. Întrucât NO2 poate
rezulta din NO oxidat de VOC, ąi având o
stabilitate destul de mare, acesta este
capabil să fie purtat de curenţii
atmosferici la distanţe mari înainte de a
forma ozonul troposferic. În unele zone
Procesul de distrugere a ozonului concentraţia mare de ozon (durata de
viaţă a ozonului în aerul curat este doar
Mecanismul formării ozonului poate fi de câteva ore) poate fi explicată doar
prezentat în următoarele etape: dioxidul datorită existenţei unor curenţi
de azot reacţionează cu oxigenul din aer atmosferici care fac ca amestecul de
în prezenţa luminii ultraviolete (UV) oxizi de azot ąi de substanţe volatile
solare formând ozon ąi monoxid de azot. organice să fie deplasat de la poluator
Monoxidul de azot format reacţionează spre acele zone. Diferenţele observate
cu radicalii liberi din atmosferă, care între distanţele dintre zona poluată ąi
sunt rezultaţi din descompunerea sub poluatori se pot explica prin condiţiile
acţiunea luminii ultraviolete a meteorologice diferite: viteza vântului,
compuąilor organici volatili (volatile temperatură, precipitaţii, curenţi
organic compounds - VOC). Aceąti ascendenţi, descendenţi, alternanţa
radicali liberi transformă molecula de zi/noapte etc..
NO în NO2. În acest mod, se observă că HCl + ClONO2 → HNO3 + Cl2
fiecare moleculă de NO2 poate produce ClONO2 + H2O → HNO3 + HOCl
ozon de mai multe ori. Reacţia se HCl + HOCl → H2O + Cl2
desfăąoară până când molecula de VOC N2O5 + HCl → HNO3 + ClONO
îąi reduce lanţul de atomi de carbon ąi nu N2O5 + H2O → 2 HNO3
mai poate reacţiona sub acţiunea CFC + UV → Cl
radiaţiei ultraviolete cu formarea de Cl + O3 → ClO + O2
radicali liberi, adică încetează să mai fie ClO + O → Cl + O2
fotoreactivă. În general aceeaąi moleculă
de VOC poate participa în medie la cinci
fotoreacţii. Ątim de multă vreme de această
11

Din cauză că oxizii de azot sunt problemă?


transparenţi la lumina din domeniul Ce facem să protejăm stratul de ozon?
Pagina

vizibil (chiar dacă NO2 este de culoare


Primele studii asupra stratului de Evoluţia stratului de ozon, măsurat în
ozon datează din 1970 (savanţii americani unităţi Doubton se poate urmări pe site-
M. Molina ąi S. Rowland). Găuri în stratul ul NASA. Ce este o unitate Dobson?
de ozon au fost observate în multe Unitatea Dobson (DU) este unitatea de
regiuni ale globului terestru, în prezent măsură pentru ozonul total. Dacă s-ar
ele sunt continuu monitorizate. aduna tot ozonul din atmosferă într-o
1985 este anul în care s-a pus serios coloană ąi s-ar aduce la temperatura
problema protejării stratului de ozon., standard (0°C) ąi presiunea (1013.25
astfel s-a format Comitetul de milibari sau o atmosfera, sau "atm" ,
Coordonare pentru protecţia stratului de coloana ar fi aproximativ 0,3 centimetri
ozon. Au fost luate măsuri severe, chiar grosime. Astfel, ozonul total va fi de
interzicerea folosirii freonului ąi a altor 0.3atm•cm. Pentru a se lucra mai uąor
agenţi. Aplicarea acestor măsuri a cu "Unitatea Dobson ", aceasta este
permis încetinirea ritmului de creątere a definită ca 0.001 atm•cm iar 0.3atm•cm
găurilor de ozon, dar nu au oprit definitiv sunt de fapt 300 DU.
procesul. Gaura de ozon este definită geografic ca
Diminuarea stratului de ozon este mai o zonă în care cantitatea de ozon este
accentuata iarna ąi primăvara când norii sub 220 unităţi Dobson. Aceasta variază
polari stratosferici favorizează ca dimensiune ąi poziţie în timpul anului.
descompunerea compuąilor halogenaţi ąi
eliberarea clorului.

25 sept. 2009 31 Dec. 2009


12
Pagina
substanţele care epuizează stratul de
ozon.
(http://www.eoearth.org/article/Lessons
_from_the_Montreal_Protocol)
16 septembrie - Ziua Internaţională a
Stratului de Ozon, declarată în
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP)
România a aderat la Convenţia privind
protecţia stratului de ozon, de la Viena la
Indicele UV în condiţii de cer senin, la amiază, 22 martie 1985 ąi la Protocolul privind
26.06.2010
substanţele care epuizează stratul de
ozon, de la Montreal, adoptat la 16
Protocolul de la Montreal clasifică
septembrie 1987 prin legea nr. 84 din
substanţele care distrug oxigenul din
decembrie 1993. De asemenea, a
straturile superioare ale atmosferei în
acceptat Amendamentele la Protocolul
două grupe. Grupa I conţine CFC cloro-
de la Montreal privind substanţele care
fluoro-carburi: CFCl3, CF2Cl2, C2F3Cl3,
epuizează stratul de ozon, adoptate la
C2F4Cl2, C2F5Cl .
Londra în 1993, la Copenhaga în 2001 ąi
Grupa a II – a conţine substanţe
Montreal în 2001.
denumite generic haloni: CF2BrCl
http://www.ecomagazin.ro/ziua-
(halon-1211) , CF3Br (halon-1301),
internationala-pentru-protectia-
C2F4Br2 (halon-2402).
stratului-de-ozon-16-septembrie/
Din 1980 au început la Bucureąti
Legislaţie
observaţiile asupra cantităţii totale de
13

16 septembrie 1987, adoptarea


ozon. Valorile măsurătorilor efectuate
Protocolul de la Montreal privind
Pagina

zilnic sunt transmise la centrele din


Canada si Grecia în vederea întocmirii efectele le simţim sau folosim în mod
harţilor emisferice de ozon. curent
Clasificarea radiaţiilor electromagnetice
România, contribuie la eforturile de se face în funcţie de lungimea de undă a
scădere a emisiilor de gaze cu efect de acestora, de frecvenţă sau energie.
seră prin , Planul Naţional de Acţiune Domeniul razelor ultraviolete se referă la
pentru Schimbări Climatice ąi Programul radiaţii cu lungime de undă de la 1 nm -
Naţional de Eliminare Treptată a 380 nm (1 nanometru = 10-9 m), cu o
Substanţelor care Epuizează Stratul de frecvenţă de 789 Hz (380 nm) până la 300
Ozon. Hz (1 nm).
În funcţie de efectele pe care le au
asupra organismelor vii, radiaţiile
ultraviolete sunt împărţite în 3 clase:.
UVA (315-400nm), cu lungimea de undă
cea mai mare, sunt cele mai puţin nocive
ąi sunt folosite în majoritatea centrelor
de bronzare artificială; sunt mai intense
dimineaţa ąi seara, pot trece prin sticlă ąi
pot penetra straturile superioare ale
pielii.
UVB (280-315nm) pot cauza arsuri ale
pielii ąi ochilor. Radiaţiile cu lungime de
undă de aproximativ 280nm sunt puternic
absorbite de proteine alterându-le sau
Radiaţiile ultraviolete - prieteni sau inamici?
distrugându-le. UVB, sunt mai puternice
la prânz, nu trec prin sticlă, sunt
Undele electromagnetice sau radiaţia responsabile de bronzare dar la o
electromagnetică sunt fenomene fizice în expunere prelungită a pielii conduc la
general naturale, care constau dintr-un îmbătrânire prematură, arsuri solare,
câmp electric ąi unul magnetic în acelaąi urmate de slăbirea sistemului imunitar,
spaţiu, ąi care se generează unul pe altul apariţia unor boli de piele ąi chiar
pe măsură ce se propagă. modificări ADN.
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8% UVB ąi UVA bronzează dar ąi ard pielea,
9Bie_electromagnetic%C4%83). ducând la arsuri întârziate, îmbătrânire
ąi cancer de piele.
14

Majoritatea radiaţiilor nu sunt vizibile cu UVC (200-280 nm) sunt cele cu acţiune
ochiul liber, dar ele ne înconjoară ąi predominant germicidă ąi folosite la
Pagina

dezinfectare/sterilizare.
Vestea bună este că ozonul stratosferic bancare, bancnote, etc.), lămpile
(stratul intact sau cel diminuat) reţine fluorescente, astronomie, studii biologice
aproape radiaţiile UVC, lăsând să treacă ąi de combatere a dăunătorilor,
procente din UVA ąi UVC. spectrofotometrie, purificarea aerului,
analiza minerale, markeri în chimie ąi
Nu trebuie uitate avantajele folosirii medicină, sterilizare, dezinfectarea apei
radiaţiilor UV. Acestea au aplicaţii în potabile, etc.
domenii diverse ca: securitate, elemente
de siguranţă ąi autentificare (carduri

O pasăre apare pe card la iradierea UV a


acestuia

Unii fluturi (specia Papiloinoidea) acestor fluturi, cum ar fi un canal de


utilizează semnale ultraviolete ca un comunicare privat indisponibil pentru
sistem de comunicare. Sensibilitatea la animalele de pradă.
această regiune oferă mai multe avantaje

Bronzarea este un proces complex care transformarea unor substanţe


are loc la nivelul pielii ąi constă în monomere ca tyrosina în melanină.
15
Pagina
Rad. polime
UVTirosi rizare
naza
O2
Tiro Indol-5,6- Melanina
sina chinona
Bronzarea neagră

Tot la nivelul pielii ąi sub acţiunea sintetizarea vitaminei D3 (C27H44O)


radiaţiilor ultraviolete UVB are loc si pornind de la o formă de colesterol.

radiatie UV

7-dehidrocolesterol

Vitamina D3
Radiatii utlraviolete

Cum ne protejăm de radiaţiile aplicarea unei creme de protecţie solară


ultraviolete? cu SPF 15, aceasta le va permite să stea
SPF – factorul de protecţie solară (Sun în soare 15 ore (adică de 15 ori mai mult),
Protection factor) este o unitate de fără a se arde! Deąi cantitatea de energie
măsură solară absorbită de piele este legată de
(http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOf timpul de expunere solară, există ąi alţi
fices/CDER/ucm106351.htm) care indică factori care influenţează cantitatea de
cât timp poţi sta la soare fără a provoca energie solară: orele de expunere,
arderea pielii. În prezent este calculat localizarea geografică, prezenţa sau
numai pentru radiaţiile UVB, cele UVA nu absenţa norilor, tipul de piele, calitatea ąi
au fost cuantificate deoarece nu produc cantitatea de material de protecţie solară
aceleaąi efecte nocive asupra aplicat, frecvenţa aplicărilor, etc.
organismului uman. Totuąi, marea Multe specii au dezvoltat metode
majoritatea a produselor de protecţie naturale de protecţie împotriva radiaţiilor
solară afirma că protejează pentru toate ultraviolete, de exemplu oamenii produc
tipurile de radiaţie UV! melanină în straturile exterioare ale
Există o concepţie greąită legată de SPF pielii.
16

referitoare la timpul de expunere solară.


De exemplu, mulţi consumatori cred că, Pot plantele să sufere arsuri solare?
Pagina

dacă ei s-ar arde stând la soare o oră, la


Plantele sunt întotdeauna expuse la bronzată are un aspect plăcut, dar
radiaţii ultraviolete ąi dispun de expunerea la soare trebuie efectuată
mecanisme pentru a face faţă daunelor controlat. Bronzarea presupune
induse de acestea. Dar expunerea lor la expunerea conątientă la radiaţiile
un nivel ridicat de UV-B – le „supără” ultraviolete.
chiar ąi pe plante, principalul efect fiind Exista mai multe moduri de a te bronza:
asupra procesului de fotosinteză De natural, (stând la soare, cu sau fără
exemplu, unele soiuri de orez sunt mai creme de protecţie solară) ąi artificial,
rezistente la UVB aąa cum rase diferite folosind radiaţiile ultraviolete din
de oameni pot produce cantităţi diferite centrele de bronzare („solare”) sau
de melanina pentru protecţia pielii, astfel folosind substanţe care prin reacţii
ca plantele diferă. chimice la nivelul pielii conduc la
Fitoplanctonul marin este de asemenea colorarea pielii (bronzare organică).
supus riscurilor la creąterea nivelului de Presupunând că aleg o crema de
UB. protecţie solară, în primul rând citesc
foarte bine eticheta! Pe etichetă trebuie
Sunt razele soarelui mai intense la precizaţi componenţii activi ai acesteia..
altitudini mai mari? De cele mai multe ori vedem o înąiruire
Radiaţii UV cresc cu creąterea altitudinii de substanţe organice sau anorganice
(intensitatea radiaţiilor ultraviolete este despre care nu ątim prea multe lucruri.
cu 20% mai mare la 5000 de metri O listă a substanţelor din cremele de
comparativ cu cea de la nivelului mării). protecţie solară a fost elaborată de FDA –
Food and Drug Administration
Mă pot “arde” razele solare reflectate de (http://www.fda.gov/), ąi de asemenea, de
o suprafaţă? Personal Care Products Council
Razele solare reflectate de unele (http://www.personalcarecouncil.org/).
suprafeţe pot fi la fel de dăunătoare ca Primele pe listă sunt ingredientele active
cele directe: cu concentraţia cea mai mare. Apoi sunt
• nisipul / betonul reflectă 25% radiaţii prezentaţi restul compuąilor chimici
UV (emolienţii, lubrifianţii, conservanţii,
• zăpada reflectă 85% radiaţii UV parfumurile) în ordinea descrescătoare a
• Apa reflectă radiaţiile UV 100% concentraţiei.
În produsele de protecţie solară
Mă bronzez? Cum aleg o cremă de ingredientele active sunt de obicei
protecţie solară? molecule aromatice conjugate cu grupări
17

Din cele mai vechi timpuri a fost carbonil. Această structură generală a
apreciată acţiunea benefică a razelor de moleculelor le permite să absoarbă
Pagina

soare asupra pielii. Pielea frumos razele ultraviolete ąi după expunerea la


lumina UV, cele mai multe ingrediente nu http://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere
suferă modificări chimice importante _of_Earth
păstrându-ąi caracteristicile absorbante http://mediu.scienceline.ro/Mediu_541_1
fără să sufere foto-degradări importante. .html
Unele produsele de protecţie solară http://www.high-
includ enzime, care se pretind a fi health.info/aer/poluarea/ozonul.htm
capabile să repare ADN-ul deteriorat de http://www.apmbm.ro/index.php?cod=82
radiaţiile UV. &scod=52
http://www.geopedia.info/2010/03/05/gau
ra-din-stratul-de-ozon-si-co2/
Sarcini de lucru
http://areonlee.wordpress.com/2009/04/
1. Realizaţi o prezentare a
factorilor care au condus la 30/8-ways-to-save-the-earth/
formarea găurii de ozon. http://www.eoearth.org/article/Kyoto_Pr
2. Propuneţi un plan de otocol
măsuri care să conducă le http://www.eoearth.org/article/Montreal
refacerea stratului de ozon,.
3. Elaboraţi un set de criterii _Protocol_on_Substances_that_Deplete_
pentru a alege ochelarii de the_Ozone_Layer
soare potriviţi. http://www.personalcarecouncil.org/
4. Care ar fi condiţiile pe
care ar trebui să le
îndeplinească un produs de
„protecţie solară”?
5. Elaboraţi materiale
publicitare prin care să
avertizaţi oamenii de
pericolul reducerii stratului
de ozon.
6. Urmăriţi pe site-urile
specializate evoluţia
stratului de ozon ąi a
indicelui UV.

Resurse web suplimentare

http://www.theozonehole.com/
http://mediu.scienceline.ro/STRATUL_D
18

E_OZON_5685_541_1.html
Pagina
5. MODEL DE ABORDARE TRANSDICIPLINARĂ

Subtema 5. Dezastre naturale în istorie. Studiu de caz: Lisabona, 1755

Repere cronologice: 1755 – Catastrofa seismică de la


Lisabona (aprox. 60 000 de victime).
Cca 1500 î.Hr. – Erupţia vulcanului din 1783 – Erupţia vulcanului Lagagikar, din
insula Santorini, prin efectul valurilor Islanda, provoacă perturbaţii climatice ąi
tsunami, provoacă distrugerea civilizaţiei foamete în Europa.
minoice din insula Creta. 1797 – Seismul din Ecuador provoacă
464 î.Hr. – Distrugerea cetăţii Sparta în modificări ale geografiei Anzilor Centrali
urma unui cutremur de pământ. ecuadorieni.
79 î.Hr. – Erupţia vulcavului Vezuviu 1883 – Erupţia vulcanului Krakatoa
provoacă dispariţia oraąului roman provoacă valuri de 40 m înălţime, care
Pompei ąi un număr de circa 30 000 de ajung până pe coastele Americii de Nord.
victime. 1906 – Oraąul San Francisco este afectat
557 – Cutremurul de la Constantinopol de un cutremur cu magnitudinea
determină avarierea gravă a bisericii Sf. estimată la 8,0 pe scara Richter.
Sofia. 1908 – În Siberia (Tunguska), se produce
1219 – Marea inundaţie provocată de explozia determinată de prăbuąirea unui
prăbuąirea unui baraj natural devastează meteorit cu o greutate estimată la 40 000
oraąul Grenoble. de tone, cu efecte resimţite până în
1302 – Distrugerea Farului din Europa.
Alexandria, una dintre cele ąapte minuni 1923 – Distrugerea oraąelor japoneze
ale Antichităţii, în urma unui cutremur. Tokyo ąi Yokohama printr-un cutremur,
1555 – Dezastrul din Srinagar (India), urmat de un incendiu, care provoacă 142
provocat de un cutremur, determină 000 de morţi.
moartea a aproximativ 60 000 de 1958 – În Alaska, un cutremur cu
persoane. magnitudinea 8,2 pe scara Richter
1556 – Cel mai teribil cutremur de determină o prăbuąire catastrofală de
pământ înregistrat până acum, provoacă, teren în golful local, urmată de un val de
în China (la Shaanxi), moartea a circa 800 apă de circa 525 m înălţime.
0000 de oameni. 1960 – Cutremurul catastrofal din Chile,
1687 – Distrugerea prin cutremur a de 9,5 grade pe scara richter, provoacă
oraąului Lima, în Peru.
19

distrugerea tuturor oraąelor de coastă


1707 – Seismul din Hoei, Japonia, cu o din regiune ąi valuri tsunami care
Pagina

magnitudine estimată de 8,6 pe scara


Richter, provoacă erupţia vulcanului Fuji.
provoacă ravagii până în Hawaii, Japonia,
Filipine.
1976 – Cutremurul de 7,8 grade din
China distruge complet oraąul industrial
Tangshan.
2004 – Cutremurul din Indonezia, urmat
de tsunami, provoacă peste 200 000 de
victime umane.
2005 – Inundaţii musonice catastrofale în
India. Uraganul Katrina devastează New
Orleans (SUA).
2010 – Cutremur cu magnitudinea 7,0 pe Carlo Brancaggio, Inundaţie la Paris (pictură,
1910)
scara Richter, care provoacă peste 230
000 de morţi ąi 300 0000 de răniţi în Haiti.
Studiu de caz. Lisabona, 1755
Contextul general. Dezastrele provocate
Portugalia în prima jumătate a
de natură reprezintă evenimente ce nu
secolului al XVIII-lea. Domnia regelui
pot fi controlate direct de oameni ąi care
João (Ioan) al V-lea (1706-1750) a
generează distrugeri de mare amploare.
reprezentat momentul de apogeu al
În istorie, nu de puţine ori, catastrolefe
Regatului Portugaliei, a cărui
naturale precum cutremurele de
prosperitate se baza pe exploatarea
pământ, erupţiile vulcanice, inundaţiile,
principalei sale colonii, Brazilia. Aceasta
au avut consecinţe iremediabile asupra
din urmă era concomitent sursă de aur ąi
comunităţilor umane, provocând
diamante pentru susţinerea bugetului
distrugerea unora sau prăbuąirea unor
portughez ąi debuąeu pentru populaţia
civilizaţii întregi. Dintotdeauna, marile
excedentară a metropolei, care nu-ąi
dezastre naturale au afectat mentalul
putea găsi de lucru în economia slab
colectiv, lăsând o impresie deosebit de
dezvoltată a Portugaliei.
puternică supravieţuitorilor. Acestea s-
Aristocraţia, deosebit de influentă
au aflat, în trecut, la originea unor
în epocă, împiedica orice acţiune de
legende ąi mituri, forme de explicare a
modernizare, politică sau economică. Din
naturii prin intervenţia divinităţii. De
acest motiv, pe de o parte, viaţa socială
asemenea, în epocile mai recente,
portugheză se desfăąura într-un fast ąi
catastrofele naturale au determinat
cu cheltuieli ieąite din comun (susţinute
oamenii să imagineze metode de
de resursele provenite din Brazilia), iar
20

prevenire ąi, pe cât posibil, de


pe de altă parte, Portugalia pierdea
contracarare a efectelor devastatoare ale
Pagina

venituri importante ca urmare a


acestora.
dependenţei de importuri.
În această perioadă, Portugalia s- reforme în spiritul absolutismului
a îmbogăţit cu nenumărate edificii luminat, marchizul de Pombal a
fastuoase, precum palatul Mafra din transformat Portugalia într-un stat
modern.
Lisabona, biblioteca Joanina din Coimbra
ąi palatul regal din Sintra; s-au dezvoltat
artele ąi ątiinţele; a fost editat primul ziar
portughez (A gazeta de Lisboa)
Cheltuielile nemăsurate ąi
deficitul bugetar accentuat au
determinat, spre sfârąitul domniei lui
João al V-lea, slăbirea autorităţii
monarhice ąi contestarea regimului
absolutist.

Marchizul de Pombal (pictură, sec. al XVIII-lea)

Cutremurul devastator de la Lisabona s-


a produs la 1 noiembrie 1755, zi cu o
semnificaţie religioasă deosebită în
lumea catolică: Sărbătoarea Tuturor
Sfinţilor. Magnitudinea estimată a
seismului este de 8,7 pe scara Richter,
distrugerile provocate de acesta fiind
amplificate de valurile tsunami ąi de
incendiile devastatoare care l-au însoţit.
Seismul este socotit printre cele mai
Regele Portugaliei, João al V-lea (1706-1750)
devastatoare din istorie, provocând
Portugalia după 1750. Cutremurul de moartea a aproximativ 60 000 de
pământ din 1755. Domnia regelui José I persoane (din totalul de circa 250 000 de
(1750-1777) a fost domniată de locuitori) ąi distrugerea oraąului
consecinţele marelui cutremur din 1755 Lisabona în proporţie de 85%. Primul val
ąi de personalitatea prim-ministrului
tsunami care a urmat cutremurului a
Sebastião José de Carvalho e Melo,
atins înălţimea de zece metri, fiind urmat
21

marchizul de Pombal. Cutremurul din


1755 avea să-i permită acestuia din urmă de încă două, apa mării ajungând până la
Pagina

să exercite o putere absolută asupra fluviul Tago. Întreaga zonă de sud a


statului portughez. Prin politica sa de Portugaliei a suferit distrugeri, îndeosebi
regiunea Algarve. Cutremurul a fost Clădirile din Lisabona au fost
resimţit până în Finlanda, valurile distruse fie de cutremur, fie de tsunami
provocate de acesta ajungând, peste sau de incendii. Printre acestea s-au
Atlantic, până în Barbados ąi Martinica. numărat palatul regal, clădirea operei,
Pentru prima dată s-au realizat, cu acest principalele edificii religioase (catedrala
prilej, studii asupra comportamentului Santa Maria, mănăstirea carmelită, ale
animalelor, care au fugit din calea cărei ruine au fost conservate până azi,
seismului către zona de interior a ţării. bisericile Sf. Paul, Santa Catarina, Sf.
Vicente). Cel mai mare spital din lume în
epocă, Spitalul Regal al Tuturor Sfinţilor,
a dispărut în totalitate, împreună cu sute
de pacienţi. Cutremurul a provocat
pierderea a nenumărate opere istorice ąi
artistice (zeci de mii de volume ale
bibliotecii regale, arhiva călătoriilor lui
Vasco da Gama, picturi de Rubens ąi
Tizian etc.).

Resursă web suplimentară

http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami

Portul Lisabona distrus de tsunami ąi incendii


(litografie, 1755)

Palatul Ribeira, distrus complet de cutremurul


din 1755 (imagine de epocă)
22

Reconstrucţia Lisabonei sub conducerea


Localizarea estimativă a epicentrului
marchizului de Pombal. Familia regală a
Pagina

cutremurului din 1755


supravieţuit în întregime cutremurului,
regele lăsând în grija prim-ministrului,
marchizul de Pombal, măsurile necesare
pentru a înlătura efectele seismului ąi a
reconstrui capitala. Au rămas celebrele
cuvintele marchizului, rostite imediat
după cutremur: “Acum să-i îngopăm pe
cei morţi ąi să-i hrănim pe cei vii!”.
După restabilirea situaţiei,
marchizul de Pombal a trecut la
refacerea oraąului. Acesta a fost complet
curăţat de ruine ąi s-a trecut, cu ajutorul
arhitecţilor ąi al inginerilor, la
construirea unei Lisabone noi, pe baza
unor planuri arhitecturale raţionale,
moderne, inspirate de filosofia Epocii
Luminilor. Printre cei mai importanţi
arhitecţi ąi ingineri ai vremii s-au
numărat Manuel da Maia, Eugenio dos
Santos, Machado de Castro ąi Elias
Cartierul Baixa pombalina, Lisabona
Sebastian Pope. Au fost trasate străzi ąi
trotuare largi, activităţile economice au
Începuturile seismologiei. Marchizul de
fost grupate pe cartiere, a fost regândită
Pombal este considerat ąi un precursor
întreaga înfăţiąare a noilor clădiri ąi pieţe
al seismologiei moderne. După
publice, au fost introduse pentru prima
cutremurul din 1755, acesta a adresat
dată elemente prefabricate în construcţii.
tuturor parohiilor ţării un chestionar,
Reprezentativ pentru noua arhitectură
conţinând întrebările:
este centrul oraąului Lisabona (Baixa
 Cât timp estimează durata
pombalina).
cutremurului?
S-a format astfel un nou stil
 Câte replici au fost simţite?
arhitectural, numit “pombalin”. Un
 Ce pagube s-au produs?
aspect interesant: marchizul de Pombal
 Ce s-a întâmplat cu puţurile de
a recurs la primele teste de rezistenţă
apă ąi cu fântânile?
seismică: modele din lemn ale noilor
 Care a fost comportamentul
clădiri erau testate prin simularea
animalelor?
cutremurelor cu ajutorul militarilor, puąi
Răspunsurile oferite de preoţi au permis
23

să mărąăluiască în jurul lor!


cercetarea ątiinţifică a dezastrului.
Pagina

Cutremurul de la Lisabona a stârnit


numeroase dezbateri, ątiinţifice ąi
filosofice în epocă. Filosoful Immanuel
Sarcină de lucru
Kant a realizat o monografie, Despre
cauzele cutremurelor (1756), în care a Căutaţi informaţii
avansat o teorie proprie cu privire la suplimentare despre
aceste cataclisme. istoria seismologiei ąi
realizaţi o prezentare a
evoluţiei teoriilor despre
producerea cutremurelor.

Aspecte mentale ąi filosofice ale


cutremurului de la Lisabona. Cutremurul
a avut loc în ziua unei mari sărbători
religioase ąi a provocat, prin numărul
mare de victime ąi prin prăbuąirea
majorităţii edificiilor religioase ale
oraąului, un adevărat ąoc celor care au
supravieţuit. Mulţi au pus dezastrul pe
Immanuel Kant (portret)
seama pedepsei divine, dificil de explicat
Sursă documentară de către teologii ąi filosofii epocii, iar de
aici s-au stârnit nenumărat controverse
Cutremurele de pământ ne arată că, cu privire la acest subiect. Aceasta cu
aproape de suprafaţa sa, pământule este atât mai mult cu cât Europa se afla în
străbătut de caverne ąi că, sub picioarele plin Iluminism, curent cultural care
noastre, galerii de mină secrete se exalta spiritul raţional. Principala
întretaie ąi se îndreaptă în toate problemă dezbătută de gânditorii vremii
direcţiile. Acest fapt va fi, fără îndoială, a fost cea legată de validitatea, în faţa
confirmat de cercetările ątiinţifice unui asemenea dezastru, a teodiceei,
viitoare. În aceste cavităţi arde un foc doctrină filozofico-religioasă conform
permanent, sau există o substanţă căreia lumea este o creaţie perfectă a
combustibilă care nu are nevoie decât de divinităţii, răul are cu totul o altă origine
puţin pentru a se aprinde ąi a cutremura decât cea divină iar existenţa lui nu poate
măruntaiele pământului, făcând ravagii. pune la îndoială bunătatea ąi
(Immanuel Kant, Despre cauzele atotputernicia lui Dumnezeu. În această
cutremurelor) controversă s-au remarcat îndeosebi
filosofii francezi Voltaire, prin Poemul
24

despre dezastrul Lisabonei, ąi Jean-


Pagina

Jacques Rousseau.
http://www.noaa.gov/
Sarcină de lucru:
4. Sanctuariile marine
Realizaţi studii de caz,
finalizate cu cîte o (ecosisteme marine)
prezentare PowerPoint http://sanctuaries.noaa.gov/about/
asupra următoarelor welcome.html
dezastre naturale din istorie
ąi a consecinţelor acestora:
5. CERN- Palatul Echilibrului
1. Erupţia vulcanului din – pavilionul expoziţiei 2002 din Elveţia
insula Santorini (mil. II î.Hr.) pe tema aniversării a 10 ani de la prima
2. Erupţia vulcanului Vezuviu conferinţă ONU despre mediul
(79 î.Hr.)
înconjurător
3. Prăbuąirea meteoritului
tungus (1908). http://www.groupe-
h.com/pdf/Globe%20at%20CERN.pdf

6. NASA. Imagini despre


Resurse web suplimentare
univers, planete, Terra, spaţiul cosmic,
sistemul solar
1. Earthquake Hazard
http://www.nasaimages.org/
Program
http://earthquake.usgs.gov/

2. Monitorizarea seismelor pe
glob
http://www.iris.edu/seismon/

3. Serviciul Naţional de
Supraveghere ąi Administrare a
Oceanelor (SUA)

6. MODEL DE ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ

Subtema 15. Dezechilibre naturale: încălzirea globală


de seră, în special dioxid de carbon, fiind
Activităţile umane zilnice necesită considerate responsabile pentru
utilizarea combustibililor fosili (petrol, afectarea climei. Din peisajul zilnic al
25

cărbuni ąi gaze naturale) pentru lumii nu lipsesc furtuni puternice,


producerea energiei ąi pentru transport. inundaţii, secetă ąi valuri de căldură. Din
Pagina

Aceste procese conduc la emisii de gaze cauza gazelor de seră emise deja în
atmosfera, suntem predispuąi la o Când condiţiile au permis, a apărut
încălzire cu 1,2- 1,3 ºC a temperaturii în înveliąul viu al planetei –biosfera.
următoarele decenii. Pentru a evita
deteriorarea ireversibilă a planetei,

temperatura de la suprafaţa pământului


nu trebuie să crească cu mai mult de 2°C
faţa de nivelul din perioada
preindustrială. Comisia Europeană a
declanąat o campanie prin care învaţă
consumatorii ce ar putea să facă pentru a
opri încălzirea globală. Dintre toate înveliąurile, atmosfera este
UE pledează pentru un acord global cea mai sensibilă, fiind cel mai uąor de
privind schimbările climatice după 2012. tulburat. O serie de activităţi umane au
Acesta este motivul pentru care Uniunea provocat ąi provoacă în continuare
lansează un apel la adresa ţărilor modificări considerabile ale compoziţiei
dezvoltate pentru a reduce, până în 2020, chimice a atmosferei. Este vorba, în
emisiile generate cu 30% faţă de principal, despre gaze precum dioxidul
nivelurile înregistrate în 1990. de carbon, metanul, dioxidul de azot,
Responsabilii europeni pledează pentru clorofluorocarburile, care absorb radiaţia
utilizarea tehnologiilor curate de ardere infraroąie provenită de la Soare, pentru a
a cărbunelui, pentru creąterea eficienţei o reemite, menţinând-o astfel la nivelul
energetice ąi pentru promovarea utilizării straturilor atmosferice. Până la un
anumit nivel efectul este benefic,
surselor de energie care protejează asigurând o temperatură propice
mediul. menţinerii vieţii în straturile inferioare
Dar cum am ajuns aici? ale atmosferei terestre. Terra primeąte
energie de la Soare. O parte din radiaţia
Cartea de identitate a Pământului în solară incidentă este reflectată de
secolul al XXI-lea corpurile de pe suprafaţa sa, iar alta este
absorbită ąi reemisă de către aceleaąi
Planetă a sistemului solar, cunoscută ca
corpuri ąi de către particulele
fiind planeta albastră, Terra s-a născut în
atmosferice.
urmă cu circa 4,6 miliarde de ani, dintr-
un nor de gaze ąi de praf stelar. Sfera de
Efectul de seră
piatră formată a evoluat de-a lungul
26

timpului, căpătând stratul de aer –


Pagina

atmosfera ąi stratul de apă – hidrosfera.


Efectul natural de seră

Mecanismul absorbţiei ąi al emisiei


radiaţiei solare de către Terra

Factori care favorizează efectul


de seră
Absorbţia radiaţiei infraroąii
În zilele noastre se produce o accentuare
ąi reemisia ei de către moleculele de
gaze din atmosferă a efectului de seră. Absorbţia radiaţiei
infraroąii ąi reemisia ei de către
moleculele de gaze din atmosferă este
Sarcină de lucru multiplicată de foarte multe ori, din
Încercaţi să vă imaginaţi cauza factorilor pe care îi puteţi identifica
ce se întâmplă într-o
în imagine. Cel mai mare procent din
incintă cu pereţi de sticlă,
supusă acţiunii radiaţiilor energia electrică consumată de către
solare! Treceţi acum la omenire este produs prin arderea
scară planetară, combustibililor fosili. Aceasta are ca
considerând întreaga efect emisia de CO2 care este eliberat în
atmosferă. Puteţi utiliza atmosferă. El contribuie la intensificarea
lecţia AeL intitulată efectului de seră ąi a încălzirii globale. La
Transformări de fază-
nivel planetar, intensificarea efectului de
topire ąi solidificare- în
natură, Term 13, seră se soldează cu încălzirea atmosferei
27

momentul 7, pasul 1. ąi a suprafeţei terestre. Acestea


Pagina

antrenează, la rândul lor, modificări


climatice, topirea gheţarilor ąi
diminuarea permafrostului, ridicarea următoare. Ele duc la intensificarea
nivelului apelor marine, apariţia ploilor efectului de seră. Până la o anumită
acide, modificarea regimului limită, efectul de seră este benefic. După
precipitaţiilor etc. Emisiile de CO2, depăąirea lor apar probleme. În tabelul
metan, NO2 ąi clorofluorocarburi în următor apar principalele gaze
atmosferă s-au intensificat în ultimul responsabile de intensificarea efectului
secol după cum indică diagramele de seră ąi sursele producerii lor.

Moleculele responsabile de
amplificarea efectului de
Evoluţia concentraţiei CO2 atmosferic în ultimul seră
mileniu

În figura următoare puteţi observa


observa modul în care are loc absorbţia
radiaţiei infraroąii de către moleculele
gazelor de seră care ulterior emit
radiaţie infraroąie, în toate direcţiile,
producând astfel multiplicarea acesteia.
28

Mecanismul microscopic al ebsorbţiei ąi al reemisiei radiaţiei infraroąii


Pagina
Sarcini de lucru fenomene extreme, care au început să
1. Studiaţi evoluţia apară ąi în Romania, unde înregistrăm
concentraţiei de CO2 cam 10 tornade pe an, dar de intensitate
atmosferic în ultimul
mai mică decât cele din Statele Unite.
mileniu. Puteţi utiliza lecţia
AeL intitulată Transformări
de fază- topire ąi
solidificare- în natură, Term
13, momentul 7, pasul 4.
Formulaţi opinii cu privire la
cauzele acestei evoluţii.
2. Studiaţi ce se
întâmplă cu CO2 care ajunge
în atmosferă. Explicaţi rolul
oceanelor ąi al vegetaţiei în
micąorarea concentraţiei de
dioxid de carbon atmosferic.

Pe lângă toate acestea, plaiurile


mioritice se vor confrunta ąi cu apariţia
unor zone deąertice. Mai afectate de
Consecinţele încălzirii globale
acest fenomen vor fi partea de vest a
Olteniei ąi partea de sud-est a Banatului,
Dacă efectele încălzirii globale nu vor fi
unde fenomenul a aparut deja. Agenţia
încetinite, scenariile Agenţiei Europene
Europeană de Mediu a făcut public un
de Mediu arată că Romania se va
raport din care reiese faptul că, în
confrunta, în câteva zeci de ani, cu
următorii ani, se vor înregistra
deąertificări, teritorii invadate de ape,
importante creąteri de temperatură în
fenomene meteo extreme ąi disparitia
sudul ąi estul continentului. Seceta va fi
unor specii de animale ąi plante.
resimţită în toate anotimpurile printr-o
Specialiątii mai sustin că, în cazul în care
încălzire cu 5-7 grade Celsius ąi o
procesul de încălzire globală nu va fi
continuă scădere a precipitaţiilor, cu 20-
redus, nivelul Mării Negre ar putea
40%. „Cele mai afectate regiuni din
creąte alarmant. In aceste condiţii, Delta
România vor fi Dobrogea, Oltenia, sudul
Dunării ar putea fi inundată total, iar
Mun teniei ąi Banatul. În lipsa unor
oraąe precum Tulcea, Galaţi, Brăila ąi
măsuri urgente, este posibil să asistăm
Sulina ar urma să fie parţial inundate.
la deąertificarea părţii de sud a ţării, în
29

Totodată, zona litorală a Mării Negre


special în judeţul Dolj ąi în Dobrogea.
între Sulina ąi Vama Veche este în
Pagina

Alături de Spania, Italia ąi Grecia,


pericol. Încălzirea globală aduce cu ea
România se află printre primele care vor
fi afectate de aceste schimbări, care vor a provocat daune de miliarde de dolari în
fi vizibile încă din anii 2020-2030. agricultură ąi în infrastructură, în
Modificarea condiţiilor climatice va Australia ąi în Asia. (12 aprilie 2010,
influenţa ecosistemele, aąezările umane Sursa: Ziarul de Iaąi).
ąi infrastructura în toate palierele vieţii
economico-sociale din România”, atrage Plantaţiile exotice, efect al încălzirii
atenţia raportul. globale
Fenomenul El Nino, ce încălzeąte
Oceanul Pacific, producând cantităţi mari Creąterea temperaturilor medii anuale a
de precipitaţii în Emisfera Nordică, creat condiţii pentru dezvoltarea
inundaţii catastrofale în America de Sud culturilor cu specific mediteranean în
ąi incendii în pădurile din Australia ąi din zone în care clima era considerată a fi
Indonezia, va disparea către jumătatea temperat continentală .
anului, potrivit Organizatiei Ątiaţi că?
Meteorologice Mondiale (OMM), din – În judeţul Mehedinţi, la Ąvinţa,
subordinea ONU. Anul acesta (2010), El există de zece ani plantaţii de
Nino a fost învinuit de ninsorile smochini pe zece hectare?
abundente din Statele Unite ąi de seceta – În localitatea prahoveană Gura
prelungită din Australia. Cel mai recent Vadului, în fiecare primăvară
ciclu al acestui fenomen a început în înfloresc migdalii ąi smochinii?
iunie 2009. Specialiątii consideră că el – În Timiąoarei ąi în mai multe
este cauza ploilor abundente din Uganda localităţi din Banat au apărut
care au produs alunecări de teren ąi au măslinii ąi plantaţiile de muątar?
distrus surse de hrană.Temperaturile – În comuna constănţeană Ostrov se
mai ridicate, provocate de El Nino, sunt produc anual câte 4 tone de kiwi,
urmate de obicei de o răcire generată de de 15 ani încoace?
fenomenul cunoscut ca La Nina. Potrivit
celui mai probabil scenariu, temperatura
Sarcină de lucru
Pacificului în regiunea tropicelor va Creaţi o prezentare
scădea la nivelul normal până la mijlocul PowerPoint în care să
anului, dupa ce în lunile noiembrie - ilustraţi efectele
decembrie a crescut cu 1,5 grade fenomenului de încălzire
globală.
Celsius. OMM a avertizat că lunile martie Utilizaţi informaţii selectate
- iunie ar putea fi cele mai dificile, pentru de la următoarele adrese
că posibilitatea de a face prognoze web:
http://www.incalzireaglobala
30

precise este foarte redusă. Ultima


.org
manifestare extremă a fenomenului El
Pagina

http://www.climatecrisis.net
Nino, din 1998, a ucis 2.000 de oameni ąi
Ce ne rămâne de făcut?

Ątiinţa ąi tehnologia oferă ca soluţii la


Sarcină de lucru
problema schimbărilor climatice:
Identificaţi ąi alte metode de
utilizarea energiilor regenerabile ąi reducere a consumului
sporirea eficienţei energetice. Acestea individual de energie ąi de
trebuie completate cu reducerea utilizării micąorare a emisiilor de
dioxid de carbon. Creaţi un
combustibililor fosili (petrol ąi gaz).
afią care să ilustreze
Natura ne pune la dispoziţie o varietate metodele găsite de voi.
de alternative pentru producerea Imaginaţi-vă că el va fi
energiei. Singura problema este cum să plasat în toate staţiile de
transformăm lumina solară, vântul, transport în comun dintr-
un oraą !
biomasa, energia geotermala sau
puterea apei în electricitate sau în
căldură într-un mod ecologic ąi cu
costuri cât mai mici, reducând astfel
emisiile de CO2 ąi efectul de seră ąi
ajutând la protejarea climei ąi a mediului Resurse:
înconjurător. Revista ąi site-ul “National Geographic”.
Ątiaţi că? Reportaje de călătorie în zone geografice
cu climat extrem.
Dacă mergeţi pe jos, mergeţi cu
bicicleta, mergeţi mai mulţi într-o Recomandări pentru realizarea
maąina sau mergeţi mai des cu proiectului
mijloacele de transport în comun, Proiectul poate consta dintr-o serie de
veţi evita eliminarea în atmosferă a dezbateri finalizate cu colaje, postere,
450 de grame de dioxid de carbon eseuri, scenarii.
la fiecare 1,6 kilometri pe care nu îi
parcurgeţi cu maąina?
Puteti evita eliminarea a 544
kilograme de dioxid de carbon în
atmosferă dacă vă reduceţi
cantitatea de gunoi cu 10%?
31
Pagina