Sunteți pe pagina 1din 14

Unitatea de învăţare 6 – 2 ore

6. MANAGEMENTULUI PROIECTELOR

6.1. CARACTERIZAREA MANAGEMENTULUI


PROIECTELOR
6.2. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR

Cunoştinţe şi deprinderi

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei înţelege:


- ce este managementul proiectelor;
- care sunt definițiile aferente managementul proiectelor.

La finalul parcurgerii acestei unităţi de învăţare vei putea să:


- precizați fazele managementului proiectelor;
- precizați structura managementului integrat al proiectelor;
- precizați procesele majore ale managementului integrat al
proiectelor

6.1. CARACTERIZAREA MANAGEMENTULUI


PROIECTELOR

În literatura de specialitate au fost formulate definiții diferite pentru


sintagma managementul proiectelor (project management).
În "Manualul de management al proiectelor", elaborat în anul 1998 de Guvernul
României [1] se menționează că "managementul de proiect constă în planificarea,
organizarea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor, ce urmărește atingerea
unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri, referitoare la timp,
resurse și costuri".
Standardul român SR ISO 10006:2005 [2] conține următoarea definiție:
"Managementul proiectului include planificarea, organizarea, monitorizarea,
controlarea, raportarea și întreprinderea acțiunilor corective necesare tuturor

1
proceselor proiectului, de care este nevoie pentru realizarea obiectivelor proiectului, în
mod continuu."
Managementul oricărui proiect include un set de principii, practici și tehnici
folosite pentru a conduce echipa de lucru a proiectului și a controla termenele, costurile
și riscurile în scopul producerii rezultatului dorit.
Managementul de proiect este o disciplină dedicată planificării, organizării și
conducerii resurselor pentru a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor și obiectivelor
specifice ale proiectului [1]. Managementul proiectelor (MP) este o abordare metodică a
planificării și ghidării proceselor proiectului de la start până la terminare. MP este
utilizat pe larg pentru controlul proceselor complexe ale proiectelor de dezvoltare a
software.
Dicționarul Webster's Online [3] oferă următoarea definiție: "Managementul
proiectelor este ansamblul de activități referitoare la atingerea cu succes a unui grup
de obiective. Acesta include planificarea, programarea și susținerea desfășurării
activităților cuprinse în proiect".
În dicționarul Project Management Basics Glossary [2] este formulată o amplă
definiție care înglobează conținutul esențial al managementului proiectelor: "Procesul
de conducere a unui proiect care necesită aplicarea planificării, construirea echipei
(team-building), comunicarea, controlul, luarea deciziilor și competențe de finalizare a
proiectului, principii, instrumente și tehnici".
Normele DIN 69901 [4] standardizează o definiție concisă: "Managementul
proiectelor este setul complet de sarcini, tehnici, instrumente aplicate în timpul
execuției proiectelor".
Standardul român SR 13465:2007 [5] conține o definiție cuprinzătoare a
managementului proiectelor: "Managementul proiectelor reprezintă planificarea,
organizarea, monitorizarea și controlul tuturor aspectelor proiectului, precum și
managementul și leadership-ul tuturor celor implicați pentru a realiza în siguranță
obiectivele proiectului în cadrul criteriilor agreate de timp, costuri, domeniu de
aplicare și performanțe/calitate."
Managementul proiectului se defineşte ca un proces de planificare, organizare
şi control al fazelor şi resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini un obiectiv bine
definit care are în mod uzual restricţii de timp, resurse şi cost.
Managementul proiectului trebuie abordat ca o metodologie pentru conducerea
oricărei activităţi ca un proiect, cu flexibilitatea şi rigurozitatea necesară obţinerii unui
succes. Se are în vedere urmărirea pas cu pas a fiecărui eveniment component al
proiectului, respectiv a activităţii, începând cu utilizarea elementelor de bază şi
abordând elemente sofisticate atât cât este necesar pentru fiecare proiect specific.
Managementul proiectului are rolul de a dirija desfăşurarea acestuia astfel încât să
menţină, în orice moment, echilibrul dintre exigenţele (specificaţiile), de regulă
contradictorii, legate de performanţele proiectului, de costurile şi de termenul de
realizare (fig. 6.1). Asigurarea succesului proiectului înseamnă realizarea unui produs /
serviciu performant, în condiţii de eficienţă (costuri reduse), care să fie oferit clientului
în cât mai scurt timp (termen scurt de răspuns).
Managementul proiectului cuprinde ansamblul de metode şi tehnici care permit
managerului să îndeplinească misiunea realizării unui proiect echilibrat, cu satisfacerea
simultană a celor trei condiţii (cost, termen, performanţă). Săgeţile de pe fiecare axă
(fig. 6.1) indică sensul de acţiune a măsurilor de îmbunătăţire a gestiunii proiectului.

2
Gestiunea proiectului integrează activităţile într-un ansamblu coerent
direcţionându-le de la idea de proiect, conceptuală, la faza de dezvoltare şi în final la
implementarea şi finalizarea acestuia. Obiectivul final al gestiunii proiectelor poate fi
exprimat ca o rezultantă a trei direcţii importante pe care le urmăreşte (fig. 6.2).

Performanţe

Proiect

Termen
Cost

Fig. 6.1. Elementele de bază ale activităţii de management al proiectului.

Performanţa Ideea tehnică

Bugetul Costurile Termenele Calendarul

Fig. 6.2. Direcţiile gestiunii proiectelor.

Dificultăţile întâlnite la realizarea proiectelor sunt frecvente. Aceste dificultăţi


antrenează, cel mai adesea, nerespectarea obiectivelor fundamentale ale proiectului, din
punct de vedere tehnic, al costurilor, al termenelor, deci a calităţii. În scopul obţinerii
variantei optime încadrate în “triunghiul de aur” al managementului de proiect (fig. 6.2)
se utilizează sisteme ale tehnologiei informaţiei cu sisteme expert şi inteligenţă
artificială pentru modelarea şi simularea evenimentelor. Această modelare şi simulare
se face în mai multe variante adaptând varianta optimă de eveniment.
Domeniile de aplicaţie sunt foarte ample precum: evenimente inginereşti,
evenimente sociale, evenimente politice, evenimente medicale etc.
Avantajele utilizării acestei tehnologii de modelare şi simulare sunt:
 timp mai scurt pentru introducerea pe piaţă a produsului sau serviciului;
 facilitatea de testare a mai multor configuraţii de proiectare;
 alegerea mai uşoară a unei variante optime;
 reducerea numărului de prototipuri fizice prin modelarea a mai multor tipuri de
prototipuri virtuale;
 reducerea numărului de experimentări fizice;

3
 reducerea costului de echipamente de testare;
 fiabilitatea ridicată a variantei optime alese;
 analize detaliate şi interdependente rezultate ca urmare a unor schimbări minore
de proiectare a evenimentului;
 analiza în timp real şi concomitent cu evenimentul fizic a modificărilor survenite
în desfăşurarea evenimentului fizic cu luarea rapidă a deciziilor optime adaptate
situaţiilor fizice;
 facilitatea de testare a variantelor complete de prototipuri pentru evenimentul
analizat;
 evaluarea rapidă a impactului asupra întregului sistem analizat a
schimbărilor majore de proiectare a evenimentului.
Aceste dificultăţi întâlnite la realizarea proiectelor sunt cu atât mai frecvente şi
mai importante, cu cât proiectul este mai mare, cu cât iese mai mult din
domeniul obişnuit de activitate al responsabililor de proiect şi cu cât numărul
participanţilor la proiect este mai mare.
Frecvent se constată că:
 produsul nu corespunde nevoilor utilizatorilor;
 costurile şi termenele cresc incontrolabil pe durata de viaţă a proiectului şi intră
în domeniul aleatoriului;
 apar conflicte în cursul realizării proiectului. Aceste conflicte pot fi: între
specificaţiile tehnice, generate de gestiunea proastă a nivelului de calitate propus,
neînţelegerea termenilor contractelor semnate de parteneri, între membrii echipei de
proiect, pentru că nu a fost realizată coeziunea echipei înainte de începerea proiectului.
Managementul proiectului se face de obicei în cadrul unei structuri de
management, cu un comitet de conducere a proiectului.
Managementul proiectelor se realizează prin parcurgerea următoarelor etape
(fig. 6.3): definirea proiectului; planificarea / dezvoltarea ideii de proiect;
programarea; execuţia; controlul; finalizarea proiectului.
Aceleaşi etape sunt valabile, cu modificările de rigoare, pentru fiecare subproiect
şi pentru fiecare activitate din cadrul proiectului.
Există specialişti care consideră că aceste etape – numite şi ciclurile de viaţă ale
proiectului – sunt în număr de patru: conceperea, planificarea, implementarea şi
încheierea (principiile pe care se întemeiază sunt, însă, aceleaşi). În plus, unele
proiecte mai complexe necesită spargerea acestor etape – în număr de şase sau de patru
– în subetape şi mai detaliate: studii de fezabilitate, studii de piaţă, subcontractare,
testare, instruire etc.
Managementul proiectelor performant trebuie să fie flexibil şi orientat pe:
• obiective; • schimbare; • inovare; • performanţă.
Proiectul fiind, în general complex, managerul trebuie să:
• se adapteze în permanenţă la modificările frecvente şi deseori importante;
• propună în permanenţă soluţii care ţin seama nu numai de costuri dar şi de
termene şi de calitatea realizărilor;
• conducă echipe de lucru pluridisciplinare.
Aplicarea managementului proiectelor comportă numeroase avantaje, dintre care
se menţionează:
- rezolvă eficient şi în timp relativ scurt (la termenul, nivelul de calitate şi de
cheltuieli prestabilite) o sarcină complexă care în mod obişnuit ar fi finalizată cu

4
apreciabile probleme de organizare şi finanţare cu consecinţe majore asupra activităţilor
curente;
- permite dinamizarea managementului, prin glisarea de la o sarcină la alta, de la
un proiect la altul;

Fazele managementului proiectelor

Definirea proiectului constă în identificarea variabilelor controlabile şi


necontrolabile care pot influenţa realizarea proiectului, precum şi stabilirea
limitelor proiectului.
.

Planificarea - care presupune stabilirea obiectivelor, organizarea


personalului (a echipei de proiect), stabilirea criteriilor de performanţă,
timpul şi costurile realizării proiectului. Planificarea are ca punct iniţial
stabilirea clară a obiectivelor.

Programarea
• diferitelor activităţi ale proiectului în perioada determinată;
• mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare realizării
proiectului.
• tehnicilor şi metodelor de gestionare utilizate;

Execuţia - presupune punerea în practică a diferitelor operaţii programate.

Controlul are ca obiect:


• compararea planificărilor cu realizările;
• calculul abaterilor şi analiza acestora;
• declanşarea unor acţiuni corective.

Finalizarea proiectului constă în validarea indicatorilor de bază ai


proiectului în conformitate cu produsul / tehnologia /serviciul realizat.
.
Fig. 6.3. Fazele managementului proiectelor.
- dezvoltă caracterul interdisciplinar şi concepţia sistemică în rezolvarea unor
probleme complexe prin impunerea unor echipe de lucru pluridisciplinare;
- asigură specializarea şi diviziunea raţională a activităţilor manageriale, prin
crearea condiţiilor pentru selecţia şi folosirea raţională (după necesităţi) a personalului
salariat al organizaţiei;

5
- prin delegarea de competenţe şi atribuţii asupra directorului de proiect, echipa
managerială de vârf a întreprinderii se poate ocupa de problemele generale ale
organizaţiei;
- prin coordonarea realizării unui proiect, directorul de proiect acumulează
experienţa necesară unui viitor manager.
Pe lângă avantajele menţionate, managementul proiectelor prezintă şi o serie de
dezavantaje legate în special de suprapunerea organizatorică a structurii organizaţiei cu
structura colectivului de proiect.
În general, în cazul managementului de proiecte se utilizează o structură
matricială care permite cooperarea în colectivul de lucru al proiectului a unor specialişti
din diferite compartimente funcţionale ale organizaţiei. Această structură specifică poate
produce o serie de perturbaţii interne: de comportament, stări conflictuale, deficienţe
privind coeziunea în funcţionarea compartimentelor etc.
Alte dezavantaje rezidă din caracterul de unicitate a demersului realizat:
- mediul extern este prea puţin cunoscut;
- resursele previzionate sunt inferioare celor necesare sau nu sunt operaţionale la
timpul planificat;
- nu există referinţe sau modele care să jaloneze demersurile planificate.
Metoda poate avea o aplicabilitate foarte mare în întreprinderile industriale cu
producţia profilată pe unicate şi mai restrânsă la cele cu producţie de serie şi de masă.

6.2. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR


Managementul integrat al proiectelor implică selectarea, coordonarea și
sincronizarea proiectelor într-o companie sau agenție, astfel încât toți factorii principali
pentru succes să fie optimizați [13]. Managementul integrat al proiectelor include
procesele care sunt necesare pentru a asigura că toate componentele proiectului sunt
corespunzător coordonate (fig. 6.4).

Managementul integrat al proiectelor

Selectarea proiectelor

Coordonarea proiectelor

Sincronizarea proiectelor

Fig. 6.4. Managementului integrat al proiectelor – structura.

6
Scopul managementului integrat al proiectelor constă în a stabili și a conduce
proiectul și de a coordona și colabora cu părțile interesate, în conformitate cu un proces
definit și integrat, care este adaptat după setul standard de procese ale organizației
executante. Este posibil ca organizația să nu fi stabilit un set standard de procese. Dacă
acesta este cazul, proiectul își va defini procesele proprii, adecvate la necesitățile sale.
Setul standard de procese ale organizației trebuie să fie destul de general, pentru a se
aplica la toate proiectele aflate în portofoliul de programe și proiecte.
Managementul integrat al proiectelor și Dezvoltarea Integrată a Produselor
și Proceselor (IPPD = Integrated Product and Process Development) stabilesc o
viziune a proiectului și o structură integrată a echipei de proiect, apoi stabilește echipe
integrate pentru a efectua lucrările proiectului, asigurând colaborarea adecvată între
echipe. O viziune împărtășită (shared) înseamnă o înțelegere comună a principiilor care
ghidează proiectul, incluzând misiunea, obiectivele, valorile și rezultatele finale care
sunt dezvoltate și utilizate în proiect (fig. 6.5).

Managementul integrat al proiectelor

Misiunea, obiectivele, valorile și


Stabilește viziunea
rezultatele finale care sunt
proiectului
dezvoltate și utilizate în proiect

Structura integrată a echipei Echipe integrate pentru a efectua


de proiect lucrările proiectului

Fig. 6.5. Managementului integrat al proiectelor – etape.

Dezvoltarea Integrată a Produselor și Proceselor (IPPD) constituie o abordare


sistemică a dezvoltării produselor și proceselor care realizează o colaborare adecvată
a părților interesate în întregul ciclu de viață al produselor, pentru a satisface mai bine
necesitățile clienților.
Managementul integrat este un sistem de management care integrează toate
sistemele și procesele organizației într-un cadru complet, care permite funcționarea ca
o singură unitate cu obiective unificate.
Procesele majore ale managementului integrat al proiectelor (MIP) - precizate în
standardul PMBOK pentru managementul integrării proiectelor (PMBOK - Project
Management Body of Knowledge), ediția din 2004 [14] - sunt prezentate în figura 6.6.
Managementului integrării proiectelor se focalizează pe procesele de elaborare a cartei
proiectului (Project Charter), planificarea și definirea conținutului proiectului (Project
Scope), elaborarea planului proiectului, execuția proiectului, monitorizarea și controlul
lucrărilor proiectului, controlul integral al schimbărilor, închiderea proiectului. Fiecare
proces include un set de intrări și un set de ieșiri. Derularea oricărui proces este

7
facilitată prin utilizarea unui set de instrumente sau metode care constituie mecanisme
aplicate intrărilor pentru a crea ieșirile.

Procesele majore ale managementului integrat al proiectelor

1. Procese de elaborare a elaborarea cartei


proiectului

2. Procese de elaborare a planului proiectului

3. Procese de conducerea și managementul


execuției proiectului

4. Procese integrate monitorizarea și controlul


lucrărilor proiectului

5. Procese integrate de control al schimbărilor

6. Închiderea proiectului

Fig. 6.6. Procesele majore ale managementului integrat al proiectelor.

STUDIU DE CAZ – SC 6.1.


Elaborarea cartei proiectului
Să se stabilească care sunt elementele caracteristice ale cartei
proiectului, intrările în procesul de elaborare a cartei proiectului,
instrumente și tehnici, ieșirile procesului de elaborare a cartei.
REZOLVARE
Carta proiectului este un document formal, emis de managementul de top
care explică scopul proiectului, inclusiv necesitățile afacerii pe care proiectul o
adresează și descrierea produsului final al proiectului. Atunci când proiectul este
realizat pe baza unui contract, acest contract semnat va servi, în general, ca o
cartă a proiectului pentru executant.
Carta proiectului trebuie să includă:
 studiul consecințelor economice ale activităților din proiect (business case),
inclusiv costuri și beneficii;
 obiective măsurabile referitoare la rezultatele dorite ale proiectului;

8
 definirea scopului proiectului;
 priorități clare pentru proiect care permit echipei să facă compromisuri
(trade offs) adecvate pentru a atinge obiectivele; astfel de priorități pot
fi programarea cea mai scurtă, costul cel mai mic, nivelul de calitate cel
mai înalt;
 lista premizelor, riscurilor și constrângerilor cunoscute;
 roluri și responsabilități.
Intrările în procesul de elaborare a cartei proiectului sunt:
 enunțarea lucrărilor proiectului;
 studiul economic care evaluează beneficiile, costurile și riscurile;
 contractul;
 factorii de mediu ai întreprinderii;
 active ale proceselor organizației.
Instrumente și tehnici:
 opinii ale experților;
 metode de selectare a proiectelor;
 metodologie de managementul proiectelor;
 sistem informațional de managementul proiectelor.
Ieșirile procesului de elaborare a cartei: carta proiectului.

STUDIU DE CAZ – SC 6.2.


Elaborarea planului de management al proiectului
Să se stabilească care sunt elementele caracteristice ale planul de
management al proiectului, intrările pentru elaborarea planului,
instrumente și tehnici, ieșirile (rezultatele) procesului de elaborare a
planului proiectului.
REZOLVARE
Planul de management al integrării proiectului este un document de
management care descrie modul cum trebuie condusă execuția proiectului, cum
trebuie monitorizat progresul proiectului și controlul execuției.
Documentul planul proiectului cuprinde ansamblul planurilor elaborate pentru
diferite procese din proiect, de aceea în unele aplicații este denumit plan integrat
al proiectului. Planurile elaborate pentru diferite procese din proiect, care
afectează proiectul sunt: planul de dezvoltare a produsului, planuri de testare,
planuri de managementul configurației, planul de asigurarea calității în proiect,
de verificare, măsurare și analize, planuri de training etc.
Planul de management este documentul de referință pentru conducerea
proiectului.
Intrările pentru elaborarea planului sunt:
 informații istorice;
 politici organizaționale;
 constrângeri;
 premize.
Instrumente și tehnici pentru elaborarea planului sunt:
 metodologia de planificare a proiectului;
 competențe și cunoștințe ale părților interesate;
 sistem informațional pentru managementul proiectului.

9
Ieșirile (rezultatele) includ:
 planul proiectului - document formal, aprobat, care fixează toate
responsabilitățile și autoritățile, sistemele de control, precum și
comunicațiile necesare;
 detalii de suport - de exemplu, rezultate ale altor procese de planificare,
documentații tehnice etc.

STUDIU DE CAZ – SC 6.3.


Managementul execuției planului proiectului
Să se stabilească care sunt elementele caracteristice ale execuției planul
proiectului, intrările, instrumente și tehnici, ieșirile pentru managementul
execuției planului proiectului.
REZOLVARE
Execuția planului este procesul principal de aplicare a planului proiectului, în
care se consumă cea mai mare parte a bugetului proiectului. Procesul de
execuție se concentrează pe identificarea problemelor și rezolvarea acestora, în
timpul execuției activităților proiectului. Produsul proiectului este creat în cadrul
acestui proces.
Intrările includ:
 planul proiectului;
 detalii de suport;
 politici organizaționale;
 acțiuni corective; acestea sunt efectuate în vederea alinierii performanțelor
viitoare, așteptate ale proiectului cu planul proiectului.
Instrumente și tehnici pentru execuția planului sunt:
 competențe generale de management : leadership, comunicare etc.;
 competențe și cunoștințe asupra produsului proiectului;
 sistem de autorizare a lucrărilor;
 ședințe de analiză a stării în care se află proiectul;
 sistem informațional pentru managementul proiectului;
 proceduri organizaționale.
Ieșirile includ:
 rezultatele lucrărilor (activităților) sunt consecințele activităților efectuate.
Informațiile asupra acestor rezultate se referă la livrabilele obținute sau nu,
gradul de satisfacere a standardelor de calitate, costurile suportate etc.;
 cerințe de schimbări, pot include: modificarea scopului proiectului, a
estimărilor costului sau a programării.

STUDIU DE CAZ – SC 6.4.


Managementul monitorizării și controlul lucrărilor proiectului
Să se stabilească care sunt elementele caracteristice ale managementului
monitorizării și controlul lucrărilor proiectului.
REZOLVARE
Managementul monitorizării și controlul lucrărilor proiectului constă
din procesele efectuate pentru a observa execuția proiectului, astfel încât să se
poată adopta acțiuni corective pentru ținerea sub control a execuției proiectului.

10
În cadrul acestor procese este monitorizat progresul proiectului și sunt controlate
performanțele actuale, comparativ cu planul proiectului.
Procesele de monitorizare și control cuprind:
 măsurarea activităților în curs de desfășurare;
 măsurarea unor variabile ale proiectului: cost, efort etc. în vederea
comparării cu planul de management;
 identificarea acțiunilor corective ce vor fi aplicate.
Ieșirile proceselor de monitorizare și control includ:
 cerințe de schimbări;
 actualizări ale planului de management al proiectului;
 actualizări ale documentelor proiectului.

STUDIU DE CAZ – SC 6.5.


Controlul integrat al schimbărilor
Să se stabilească care sunt elementele caracteristice ale managementului
controlului integrat al schimbărilor proiectului.
REZOLVARE
Controlul integrat al schimbărilor reprezintă procesul prin care se
urmărește influențarea factorilor ce creează schimbări, pentru a asigura că
schimbările sunt benefice, se determină apariția unei schimbări și se
monitorizează schimbările care au apărut. Procesul de control se consideră a fi
integrat pentru că asigură coordonarea schimbărilor în întregul proiect.
Intrările cuprind:
 planul proiectului;
 rapoarte de performanță asupra proiectului;
 cerințe de schimbări.
Instrumente și tehnici pentru controlul integrat al schimbărilor:
 sistem de control al schimbărilor: o colecție de proceduri formale ce
definesc pașii prin care documentele oficiale ale proiectului pot fi
modificate;
 managementul configurației;
 măsurarea performanțelor. Tehnicile de măsurare a performanțelor (de
exemplu, analiza valorii realizate ajută pentru a determina dacă abaterile de
la planul proiectului necesită acțiuni corective;
 planificări adiționale, de exemplu ajustări ale planului proiectului, impuse
de unele schimbări;
 sistem informațional pentru managementul proiectului.
Ieșirile includ:
 actualizări ale planului proiectului;
 acțiuni corective;
 actualizări ale documentelor proiectului;
 justificări care se pot referi la cauzele varianțelor, rațiunea acțiunilor
corective alese etc. Aceste elemente trebuie să fie documentate pentru a fi
introduse în baza de date istorice pentru proiect, dar și pentru alte proiecte.

11
STUDIU DE CAZ – SC 6.6.
Încheierea proiectului
Să se stabilească care sunt elementele caracteristice ale managementului
încheierii proiectului.
REZOLVARE
Încheierea proiectului. Acest proces include finalizarea tuturor activităților
din toate grupele de procese de management, pentru a închide formal proiectul
sau o fază a proiectului. Au fost dezvoltate două proceduri pentru a stabili
interacțiunile necesare în vederea efectuării activităților de închidere pentru
întregul proiect sau pentru o fază de proiect:
 Procedura de închidere administrativă. Această procedură detaliază toate
activitățile, interacțiunile, rolurile și responsabilitățile membrilor echipei de
proiect și ale părților implicate în executarea procedurii de închidere
administrativă. Efectuarea închiderii administrative include, de asemenea,
activități integrate necesare pentru a colecta înregistrările proiectului, analiza
succesului sau eșecului proiectului și arhivarea informațiilor proiectului.
 Procedura de închidere a contractului include activitățile și interacțiunile
necesare pentru a închide toate agrementele contractului, stabilite pentru
proiect. Această procedură implică atât verificarea produsului (toate lucrările au
fost terminate corect) cât și închiderea administrativă. Termenii contractului pot
prescrie specificații pentru închiderea contractului.
Intrările procesului de încheiere a proiectului sunt:
 planul de management al proiectului;
 documentația contractului (contractul însuși, descrierea produsului);
 livrabile acceptate;
 active ale proceselor organizației.
Instrumente și tehnici includ:
 opiniile experților;
 metodologia managementului proiectului.
Ieșirile procesului de încheiere:
 produsul final, serviciul sau rezultatul final;
 actualizări ale activelor proceselor organizației.

TESTE DE AUTOEVALUARE
T.6.1. În "Manualul de management al proiectelor", elaborat în anul 1998 de
Guvernul României se menționează că: a) managementul de proiect constă în
planificarea, organizarea și gestionarea (controlul) sarcinilor și resurselor, ce urmărește
atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri, referitoare la
timp, resurse și costuri; b) managementul de proiect reprezintă o colecţie de activităţi
(deci implicit şi de evenimente) desfăşurate într-o anumită perioadă de timp (cu un
început şi un sfârşit definit) pentru a satisface un anumit set de obiective;

12
c) managementul de proiect reprezintă un grup de activităţi care trebuie desfăşurate într-
o secvenţă logică pentru a atinge obiectivele prestabilite, în funcţie de cerinţele
clientului; d) managementul de proiect reprezintă un ansamblu de resurse (umane,
materiale, financiare etc.), grupate temporar pentru realizarea unui anumit obiectiv, de
regulă într-o perioadă de timp dată şi cu utilizarea unui buget fixat.

T.6.2. Managementul proiectului cuprinde ansamblul de metode şi tehnici care


permit managerului să îndeplinească: a) selectarea, coordonarea și sincronizarea
proiectelor într-o companie sau agenție, astfel încât toți factorii principali pentru succes
să fie optimizați; b) metodologia pentru conducerea oricărei activităţi ca un proiect, cu
flexibilitatea şi rigurozitatea necesară obţinerii unui succes; c) setul de principii,
practici și tehnici folosite pentru a conduce echipa de lucru a proiectului și a controla
termenele, costurile și riscurile în scopul producerii rezultatului dorit; d) misiunea
realizării unui proiect echilibrat, cu satisfacerea simultană a celor trei condiţii (cost,
termen, performanţă).

T.6.3. Managementul proiectelor performant trebuie să fie flexibil şi orientat pe:


a) obiective; schimbare; inovare; performanţă; b) obiective; resurse; inovare;
performanţă; c) obiective; resurse; calitate; performanţă; d) obiective; resurse; buget;
calitate.

LUCRARE DE VERIFICARE

1. Care sunt fazele managementului proiectelor?


2. Ce este managementul integrat al proiectelor?
3. Care este scopul managementului integrat al proiectelor?
4. Care sunt procesele majore ale managementului integrat al
proiectelor?
5. Ce este carta proiectului?
6. Care sunt intrările în procesul de elaborare a cartei
proiectului?
7. Care sunt ieșirile procesului de elaborare a cartei
proiectului?
8. Care sunt intrările pentru elaborarea planului proiectului?
9. Care sunt instrumentele și tehnicile pentru elaborarea
planului proiectului?
10. Care sunt instrumentele și tehnicile pentru controlul
integrat al schimbărilor?

RĂSPUNSURILE LA TESTELE DE
AUTOEVALUARE

T.6.1. a; T.6.2. d; T.6.3. a;

13
REZUMAT
Managementul proiectului se defineşte ca un proces de planificare, organizare
şi control al fazelor şi resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini un obiectiv
bine definit care are în mod uzual restricţii de timp, resurse şi cost.
Managementul proiectului trebuie abordat ca o metodologie pentru
conducerea oricărei activităţi ca un proiect, cu flexibilitatea şi rigurozitatea
necesară obţinerii unui succes.

Bibliografie

1. *** Guvernul României, Departamentul de Integrare Europeană (1998), Manual de


managementul proiectelor
2. *** ASRO SR ISO 10006:2005, Sisteme de management al calității. Linii directoare
pentru managementul calității în proiecte. Ediția 1, noiembrie 2005
3. *** Webster's Online Dictionary (2010)
4. *** DIN 69901-5:2009-01,"Projektmanagement-Projektmanagementsysteme"
5. *** ASRO SR 13465:2007. Cerințe pentru certificarea personalului în managementul
proiectelor și programelor
6. Youker, Robert (2008), Managing projects financed by international lending agencies,
în vol.: Project manager's handbook: applying best practices across global industries.
Eds. Cleland, D.I., Ireland, L.R., New York,McGraw-Hill, p.92-105
7. *** Association for Project Management. Glossary of Project Management Terms
8. *** AFITEP, Asociația Franceză de Managementul Proiectelor (2001). Dicționar de
managementul proiectelor: român-englez-francez-spaniol. Trad. din limba franceză de
Ion Năftănăilă, Editura tehnică, București, 2001
9. *** Project Management Institute (1996), A guide to the project management body of
knowledge, Ed.1:1996; ed.2:2000; ed.3:2004; ed.4:2008
10. *** Asociația Project Management România.(2002), Managementul proiectelor: glosar.
București, Editura Economică
11. *** Lawrence P. Leach (2000), Critical Chain Project Management (Artech House
Professional Development Library), ISBN 1-58053-074-5
12. https://ro.wikipedia.org/wiki/Managementul_proiectelor
13. https://ro.wikipedia.org/wiki/Managementul_integrat_al_proiectelor
14. *** Project Management Institute (2004). A guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide), (2004 Edition), USA [ediția în limba română: Zeta
Books, 2010 http://www.zetabooks.com/new-releases/ghidul-cunostintelor-in-
managementul-proiectelor-ghidul-p.html]
15. Barkley, Bruce T., Sr.(2006), Integrated Project Management, McGraw-Hill
Professional, New York, ISBN 0071466266

14

S-ar putea să vă placă și