Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa:a V a. B
Data: 03. 03. 2020
Disciplina: ISTORIE
Unitatea de învățare: Lumea Romană
Lecția:Republica romană
Tipul lecției: dobândire de noi cunștințe
Competențe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă ainstrumentelor necesare învățării permanente

Competențe specifice:
3.5. Stabilireaunorasemănărişi a unordeosebiriîntrecivilizaţiileAntichităţii, pebazasurseloristorice date
2.2..Manifestareainteresuluipentruvalorilelumiianticeprinrealizarea a unuiproiectistoric
4.1. Elaborarea de instrumentegraficefolosindinformaţiireferitoare le timpsispaţiu.
Concepte operaționale:
O1:să integreze corect termenii: republică, magistraţi, legiune;
O2: să precizeze instituţiile politice ale statului roman;
O3: săprezintereformeleadoptateîntimpulRepublicii
O4: sădovedeascăinterespentrulecţie, manifestatprinparticipareactivă;
O5: sălocalizezecorectpe atlas/hartăprovinciileromane.
Evaluarea:formativ - ameliorativă
Obiective ale evaluării:
Oe1: operarea cu noțiunile și conceptele învățate (atât din lecția de zi cât și din lecția anterioară)
Oe2: competența de a utiliza tehnici de lucru cu textul și imaginea istorică
Oe3: competența de a analiza și de a interpreta un fapt istoric conform algoritmului cauză-efect

1
Oe4: capacitatea de a formula și susține opinii personale
Valori și atitudini vizate:
Gândire critică și flexibilă
Relaționarea pozitivă cu ceilalți
Strategii: inductiv – deductivă, explicativ conversativă
Metode: Expozitiv –euristice: M1 – expunerea; M2 – explicația; M3 – conversația euristică
Interactive: M4 – conversația examinatoare
Instrumenete de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică
Forme de organizare a activității: frontală, individuală
Resurse:
- umane clasa a V – a.
- de timp – 50 min.
Materialeoficiale:
m1: Programa școlară
m2: Macroproiectarea didactică
m3: Manual de istorie pentru clasa a V-a. Editura ALL 2005
m4: Atlas Istoric Școlar
m5: Culegere de texte istorice

2
Demers didactic
Secvenţeledidactice Conţinuturi Concepteo Activitateaprofesorului Activitateaelevului Res Res. Evaluare
vizate peraţional . Pro
e ma c
t
Moment -absenţe -răspundcerinţelor
organizatoric - -
organizeazãmaterialeleşicla pregătescmaterialelesol
sa icitate
-creeazã un -se aşeazã la locurile
climatcooperant indicate
Reactualizareacunoș Conținuturi Oe1 Prof. verificăînsuşirea de Eleviigândescșiformul Evaluare
tințelor/Evaluare : cătreelevi a eazărăspunsuri,recurgâ frontalã
Lumea Oe3 cunoştinţelorreferitoare la nd la rememorarea M4
Romană. „Roma Regală”. șiselectareacunostintel
Om și Oe4 1.Prinunireacărortriburi s-a or. Observare
Mediu format poporul roman? a
(Roma 2.Caresuntelementele de sistematic
Regală) adevăristoricși care țin de ăa
legendaîntradițiadespre elevilor
Roma regală?
3.Prezentați
structurasocietațiiromane.C
ecategoriesocialăaveaautori
tateaceamai mare?
4. Care era
proveniențaclienților?
5.Explicați Eleviiascultă cu
relațiaceexistaîntrepatricien atențieîntrebările,recur
ișiclienți. g M4
6.Care era la asocieri de Evaluare
componențapoporului idei,formuleazărăspuns frontalã
roman? uri

3
7.Cum era condusă Roma pe care le ilustrează cu
regală? cifreșifapte concrete. Observare
8.Careerauatribuțiileregelui a
? sistematic
ăa
elevilor
Evocare Titlullecției: - - m1 M1
Republica noteazãpetablãtitlullecţieişi noteazãîncaietetitlullec m2
Romană. explicămodulîn care se ţiei
Instituțiile vadesfăşuraactivitatea
Republicii -organizeazãînvãţarea

Dobândirea de Pornind de la Eleviiparticipă la Observare


noicunoștințe cunostințeleactualizate,stab discuții cu m3 M1 a
ilestelegătura cu răspunsuriproprii. sistematic
celenoi,adresândîntrebările ăa
: elevilor
1.Careestesemnificațiaanul
ui 509i.Hr.pentru
istoriaRomei? M3
2.Ceurmări a avutrăscoala
din anul 509 i.Hr?
Modul De I.Modul De Organizare Observare
Organizare Al RepubliciiRomane m3 a
Al O1 sistematic
RepubliciiR - ăa
omane Prof.cereelevilorsădefineas Eleviicautăîndicționars elevilor
că cu emnificațiatermenuluii
ajut.dicționarului’’republic storic,,republica’’,notâ M1
a’’. nddefinițiaîncaiete.
-Prof.
cereelevilorsăurmăreascăfi Un elevcitește cu voce
șa de lucru 1: tare textul din fișa de

4
Oe1 ,,Treierauorganele care lucru nr.1 m5
luau parte la
conducereatreburilorpubli m3
ce…
Conducereastatului o
aveau 2 consuli,alesi din M1
O2 rândulsenatorilor de Observare
catreadunareapoporului,p a
etimp de un m4 sistematic
an.Eicomandauarmata,jud ăa
ecau,convocausenatulsiad elevilor
unareapoporului,prezidau Pebazatextului,eleviise
ceremoniilereligioase. lecteazășiformulează
Încaz de mare cu
Oe2 primejdiepentrustat,condu usurințarăspunsurile,co
cerea era mparăRepublicaRoma M2
încredințatăunuidictator,n nă cu
umitpe 6 perioadaregalității.
luni,careaveaputerinelimit
ateși era însoțit de o Noteazăîncaiete.
gardăpersonalăformată
din 24 de lictori.”
Cerinte:
1.Menționați forma de m5
guvernământ din
istoriaRomei la care face
referiretextul.
O3 2.Careerauprincipaleleinsti
tuții ale
RepubliciiRomane?
3.Cum era
condusăRepublicaRomană
? M3

5
4.Comparați cu
perioadaregalității. Un elevciteștetextul de m4
5.Menționați pefișașirăspundcerințel
pebazatextului,atribuțiileco or.
nsulilor.
6.Ce se intâmplă cu Observare
conducereaîncaz de a
primejdiepentru stat? m5 sistematic
ăa
Lupteledint O4 Prof M1 elevilor
rePatricieni .cereelevilorsăciteascăfisa Eleviinoteaza in caiete
șiPlebei nr.2:
,,Magistrații ,cei care
îndeplineaufuncții
publice,alcătuiau o
categorie M2
distinctă:chestor(se ocupa
de
O5 finanțe),edil (răspundea de
aprovizionareași m3
administrareaorasului),pr
aetor
(aveafuncțiijuridiceși
militare).Ceimai Observare
importanțimagistrațierau a
consulii.’’ m4 sistematic
1.Caresuntcelemaiimportan Elevii, cu ajutorul ăa
temagistraturiîn Roma prof., expunconcluziile elevilor
Oe4 republicană? care se M3
desprindînurmastudieri
II.LupteledintrePatricien iacestuisubiect.
ișiPlebei m5
-Cere

6
elevilorsaciteascatextul 3
din fișa de lucru.
,,Se spunecă, plebeii au
plănuitsă-
isugrumepeconsuli.Laînde
mnulunuioarecareScinius ,
s-au
retraspemuntelaSacru,latr
ei mii de pași de
Roma.Acolocetățenii,
fărăvreuncomandant,după
ceși-au organizat o tabără
cu șanțuri de apărareși cu
parapete.’’
*Cerințe:
1.În
ceperioadăaavutlocconflict
uldintrepatricienișiplebei?
2.Transcrieți din text
loculunde s-au
retrasplebeiișidistanțafață
de Roma.
3.Cum era
organizatătabăra
plebeilor?
4.Cum s-a
încheiatconflictuldintrecele
2 tabere?

Asigurarearetențieiș Oe1 Se Eleviirăspundîntrebăril Evaluare


i a transferului realizeazăprinconversațiee or formulate de M3 frontalã
Oe3 uristică, profesor.
prinreluareaideiloresențiale M4

7
Oe4 ale lecției. Observare
a
sistematic
ăa
elevilor
Temapentruacasă Recomandăaprofundareacu - notează
noștințelorasimilateprinciti
realecțieiacasă
Evaluarea - analizează critic, laudă, - se raportează la
ierarhizează, aprecieri
- decide/notează

8
9