Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor :

Data : 04.11.2019

Clasa : a V-a C

Unitatea de învățare : Orientul Antic

Lecția : Călătorie în civilizația Orientului Antic

Tipul lecției: evaluare de competențe, aprofundare, sistematizare

Timp: 50 de minute

Obiectivul general: evaluarea, aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor și competențelor dobândite referitoare la trăsăturile, specificul și
locul civilizației Orientului Antic în istoria antică universală, contribuția culturii și civilizației Orientului la patrimoniul universal

Competențe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă ainstrumentelor necesare învățării permanente

Competențe specifice :

1.1 Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice


1.2 Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice
1.3 Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice

2.1 Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment-proces istoric


2.2 Relatarea unui eveniment /proces istoric, utilizând informații din surse istorice

2.3 Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice

3.2 Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice

4.1 Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru

4.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării

Obiective operaționale ale evaluării:

Cognitive – Oe1: să opereze cu noțiunile și conceptele istorice specifice civilizației Orientului Antic

Formative - Oe2 : să utilizeze tehnici de lucru cu suportul grafic și cartografic

Atitudinale – Oe4 : să manifeste o atitudine de înțelegere a rolului istoriei ca predicție a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate

Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activității comportamentului elevilor, fișe de lucru, formularea
răspunsurilor, analiza izvoarelor istorice, studiilor de caz.

Valori și atitudini vizate : - Gândirea critică și flexibilă

- Relaționarea pozitivă cu ceilalți

Strategia didactică: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă

Metode : expozitiv-euristice:

M1 –expunerea
M2 – explicația

M3 – conversația euristică

Interactive :

M4- invățarea prin descoperire

M5 – comparația

M6- lucru cu harta și textul istoric

M7 – problematizarea

Mijloace de învățământ : harta istorică Orientul Antic, fișe de lucru

Bibliografie:

1. Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu , Culegere de surse istorice. Antichitatea. Lumea medievală, Ed. Nomina, Pitești,
2011.
2. Minodora Petrovici, Istoria universală în texte, Ed. Corint, București, 2003
3. Liviu Lazăr, Alina Bratu, Mirela Grădină, Surse istorice,sarcini de lucru și activități de învățare pentru ciclul gimnazial, Ed, Nomina,
Piești, 2011.
4. Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante, teorie și practică, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2008.
5. Maria Mariana Gheorghe, Vasile Ionescu, Irina Ema Săvuță, Aurel Constantin Soare, Manual de istorie pentru clasa a V-a, Ed. Corint
, 2017
6. Atlase școlare de geografie și istorie universală.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL – FORMATIV

Succesiunea Conținutul științific Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia didactică
etapelor lecției/ al lecției Metode/mijloace/evaluare
timp acordat
- organizează materialele și -răspund cerințelor
Moment clasa -aplică exercițiul de Harta istorică a Orientului
organizatoric. -crează un climat cooperant spargere a gheții Antic
Prezentarea temei/ 5 -abodează o metodă de -pregătesc Activitate frontală și
min. spargere a gheții materialele solicitate individuală
-face precizări legate de Expunerea
activitatea de învățare,
enumeră competențele care
vor fi atinse.
-tema pentru evaluare a
fost anunțată la ultima oră,
după ce s-a efectuat
recapitularea prezentei
unități de învățare
Desfășurarea lecției/ Orientul Antic
35 minute 1 Distribuie testul elevilor Sunt atenți la Fișa de lucru
explicații
2 Transmite elevilor sarcinile
de lucru: Activitate frontală
3
-rezolvă grila alegând un
4 singur răspuns corect
Activitate individuală
5 -stabilesc dacă enunțurile
sunt adevărate sau false
Oe1
Oe2 -realizează conexiunea Evaluare: formularea
între termenii istorici răspunsurilor, analiza
Elevii rezolvă izvoarelor istorice,
-alcătuiesc propoziții/fraze sarcinile de lucru studiilor de caz, orientarea
utilizând corect termenii propuse de fișele pe hartă.
istorici primite

Sunt atenți la
explicații
-adună testele

-verifică răspunsurile
Popoare și civilizații
pe harta Orientului
Antic -Elevii rezolvă Fișe de lucru
20 min. sarcinile de lucru Activitate individuală
propuse de fișele
primite. -expunerea, explicația
-conversația euristică,
Distribuie fișele de lucru învățarea prin descoperire,
5 elevilor comparația
6 -lucrul cu harta și cu textul
7 China istoric
8 -civilizație originală -problematizarea
9 -denumirea de la
10 dinastia Quin
Oe3 Elevii au extras numele -strabătută de
Oe4 unei regiuni reprezentative Fluviul Galben,
pe care au vizitat-o Albastru Evaluare: observarea
imaginar pe parcursul -mari invenții : sistematică a activității
lecțiilor din capitolul hărtia, mătasea, comportamentului elevilor,
Orientul Antic. tiparul, busola, formularea răspunsurilor,
China praful de pușcă analiza izvoarelor istorice,
Construcții celebre : studiilor de caz.
1-10 Prezentarea pe care o vor Marele Zid
Oe1-Oe4 face elevii va fi apreciată Chinezesc, Marele
după o grilă de evaluare de Canal, armata de
către profesor. teracotă Formularea răspusurilor,
analiza izvoarelor istorice ,
studiilor de caz .

Aprecieri, temă de Apreciază, ierarhizează,


casă notează -se raportează la Observarea sistematică a
5 min. aprecieri elevilor