Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor :

Data : 04.11.2019

Clasa : a V-a A

Unitatea de învățare : Orientul Antic

Lecția : Studiu de caz: Epopeea lui Ghilgameș, Codul lui Hammurabi

Tipul lecției: mixtă

Timp: 50 de minute

Obiectivul general: dobândirea cunoștințelor și competențelor dobândite referitoare la trăsăturile, specificul și locul civilizației Orientului Antic
în istoria antică universalăcontribuția culturii și civilizației Orientului la patrimoniul universal

Competențe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă ainstrumentelor necesare învățării permanente

Competențe specifice :

1.1 Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice


1.2 Identificarea diferențelor temporale dintre evenimente și procese istorice
1.3 Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/sau a proceselor istorice

2.1 Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment-proces istoric


2.2 Relatarea unui eveniment /proces istoric, utilizând informații din surse istorice

2.3 Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice

3.2 Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice

4.1 Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru

4.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării

Obiective operaționale:

Cognitive – Oe1: să opereze cu noțiunile și conceptele istorice specifice civilizației Orientului Antic

Formative - Oe2 : să utilizeze tehnici de lucru cu suportul grafic și cartografic

Atitudinale – Oe4 : să manifeste o atitudine de înțelegere a rolului istoriei ca predicție a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate

Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activității comportamentului elevilor, fișe de lucru, formularea
răspunsurilor, analiza izvoarelor istorice, studiilor de caz.

Valori și atitudini vizate : - Gândirea critică și flexibilă

- Relaționarea pozitivă cu ceilalți

Strategia didactică: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă

Metode : expozitiv-euristice:
M1 –expunerea

M2 – explicația

M3 – conversația euristică

Interactive :

M4- invățarea prin descoperire

M5 – comparația

M6- lucru cu harta și textul istoric

M7 – problematizarea

Mijloace de învățământ : harta istorică Orientul Antic, fișe de lucru

Bibliografie:

1. Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu , Culegere de surse istorice. Antichitatea. Lumea medievală, Ed. Nomina, Pitești,
2011.
2. Minodora Petrovici, Istoria universală în texte, Ed. Corint, București, 2003
3. Liviu Lazăr, Alina Bratu, Mirela Grădină, Surse istorice,sarcini de lucru și activități de învățare pentru ciclul gimnazial, Ed, Nomina,
Piești, 2011.
4. Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante, teorie și practică, Ed. Clusium, Cluj Napoca, 2008.
5. Maria Mariana Gheorghe, Vasile Ionescu, Irina Ema Săvuță, Aurel Constantin Soare, Manual de istorie pentru clasa a V-a, Ed. Corint
, 2017
6. Atlase școlare de geografie și istorie universală.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL – FORMATIV

Succesiunea Conținutul științific Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia didactică
etapelor lecției/ al lecției Metode/mijloace/evaluare
timp acordat
- organizează materialele și -răspund cerințelor
Moment clasa -aplică exercițiul de Harta istorică a Orientului
organizatoric. -crează un climat cooperant spargere a gheții Antic
Prezentarea temei -abodează o metodă de -pregătesc Activitate frontală și
spargere a gheții materialele solicitate individuală
-face precizări legate de Expunerea
activitatea de învățare,
enumeră competențele care
vor fi atinse.
-tema pentru evaluare a
fost anunțată la ultima oră,
după ce s-a efectuat
recapitularea prezentei
unități de învățare
Reactualizarea Orientul Antic Recapitulare Activitate frontală
cunoștințelor Adresează întrebări
elevilor referitor la
Orientul Antic
-răspund la Activitate individuală
1. Definiți regiunea întrebările adresate
studiată : Orientul de profesor și
Antic rezolvă cerințele
2. Identificați pe Evaluare: formularea
hărțile primite răspunsurilor, analiza
popoarele izvoarelor istorice,
Orientului Antic studiilor de caz, orientarea
3. Unde se găsesc pe hartă.
regiunile în care au
apărut aceste
popoare?
4. Care sunt trăsăturile
vieții de zi cu zi în
Orientul Antic ?
5. Care au fost tipurile
de state care au
apărut în orientul
Antic?

Anunțarea temei noi Studiu de caz: -anunță noua temă, - Sunt atenți la -observarea sistematică a
Epopeea lui stabilește obiectivele lecției explicații activității
Ghilgameș, Codul comportamentului elevilor
lui Hammurabi
Desfășurarea Studiu de caz:
demersului didactic Epopeea lui 1 -Prezintă studiile de caz: -elevii citesc pe rând Fișa de lucru
Ghilgameș, Codul Epopeea lui Ghilgameș și studiile de caz din
lui Hammurabi 2 Codul lui Hammurabi care manualul de istorie
se găsesc în manualul de Activitate frontală
3 istorie

4 -Sunt atenți la
-indică și localizează în explicații Activitate individuală
5 timp și spațiu a faptelor
și/sau a proceselor istorice
Oe1 relatate în studiul de caz -Sunt atenți la
Oe2 explicații
-explică evenimentul
istoric, utilizând informații
din surse istorice

Evaluare: formularea
-compară și stabilește două răspunsurilor, analiza
5 asemănări și deosebiri izvoarelor istorice,
6 referitoare la studiilor de caz, orientarea
7 evenimente/procese pe hartă.
8 istorice
9
10 Distribuie fișele de lucru Fișe de lucru
Oe3 elevilor Elevii rezolvă Activitate individuală
Oe4 sarcinile de lucru
propuse de fișele -expunerea, explicația
primite -conversația euristică,
Elevii au de rezolvat învățarea prin descoperire,
sarcinile de lucru propuse comparația
de profesor -lucrul cu harta și cu textul
Sunt atenți la istoric
Codul lui Hammurabi explicații -problematizarea

Prezentarea pe care o vor


face elevii va fi apreciată
după o grilă de evaluare de
către profesor.

Aprecieri, temă de Apreciază, ierarhizează,


casă notează -se raportează la Observarea sistematică a
aprecieri elevilor