Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa:a VII-a.
Data:03.03.2020
Disciplina: ISTORIE
Unitatea de învățare:LUMEA ÎN RĂZBOI

Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe

Competențe generale:
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu
2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă ainstrumentelor necesare învățării permanente

Competențe specifice:
3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice, cunoscute sau la
prima vedere
3. 8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date

Concepte operaționale:
O1:Să definească noţiunile de “holocaust”,“genocid”; “ghetou”; „soliţie finală”;:
O2:Să identifice măsurile antievreşti luate de regimul nazist;
O3:Să descrie ce acţiuni presupunea “Soluţia finală“;
O4:Să formuleze opinii şi argumente despre Holocaust pe baza surselor istorice;
Evaluarea:formativ-ameliorativă
Obiective ale evaluării:
Oe1: operarea cu noțiunile și conceptele învățate (atât din lecția de zi cât și din lecția anterioară)
Oe2: competența de a utiliza tehnici de lucru cu textul și imaginea istorică
Oe3: competența de a analiza și de a interpreta un fapt istoric conform algoritmului cauză-efect
Oe4: capacitatea de a formula și susține opinii personale
1
Valori și atitudini vizate:
Gândire critică şi flexibilă
Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor
de predicţie a schimbărilor
Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale
Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale

Strategii: inductiv – deductivă, explicativ – conversativă

Metode: Expozitiv – euristice: M1- expunerea, M2 – explicația

Interacive: M3- conversația euristică, M4 – conversația examinatoare.

Instrumenete de evaluare:verificare frontală, observarea sistematică


Forme de organizare a activității: frontală, individuală
Resurse:
- umane clasa a VII – a.
- de timp – 50 min.
- materiale: oficiale: m1: Programa școlară
m2: Macroproiectarea didactică
m3: Manual de Istorie. clasa a VII-a. (Editura Nemira)
m4: Fișe de lucru
m5: Atlas istoric școlar
m6: Prezentare powerpoint

2
Demers didactic
Secvenţele didactice Conţinuturi Concepte Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
vizate operaţionale mat Proc

Moment organizatoric -absenţe -răspund cerinţelor


-organizeazã materialele şi -pregătesc materialele solicitate
clasa -se aşeazã la locurile indicate
-creeazã un climat cooperant
Reactualizarea Conținuturi: Dăţi exemple de evenimente Elevii răspund la întrebări , M4 Evaluare
cunoştinţelor/evaluare Al doilea război Oe1 istorice care au luat multe expun propriile opinii . frontalã
mondial. vieti omeneşti ?
Operațiuni
militare Oe2 Daţi exemple de conflicte Observarea
Oe3 militare majore? sistematică a
elevilor
Care sunt, în opinia voastră,
Oe4 cauzele conflictelor militare?

Evocare Titlul lecției: -noteazã pe tablã titlul lecţiei -noteazã în caiete titlul lecţiei m1 M1
Holocaustul şi explică modul în care se va m2
desfăşura activitatea
-organizeazã învãţarea

Dobândirea de noi Defineşte termenul Elevii consemnează pe caiet m3 M1 Observarea


cunoștințe „ holocaust”, „ghetou”, noţiunile sistematică a
„genocid” elevilor
Teoriile rasiste O1 Cere elevilor să studieze în Realizează sarcinile de pe fişă m3 M2
ale nazismului grupuri fişele nr. 1,2,3 şi să şi expun în baza textelor despre M3
Oe1 identifice teoria nazistă a teoria nazistă a rasismului. m4
3
rasismului.

Persecuţiile O1 Prezintă cu ajutorul Vizionează imaginile expuse şi m3 M1 Observarea


evreilor proiectorului discriminările urmăresc explicațiile sistematică a
O2 şi persecuţiile evreilor în profesorului. m4 M2 elevilor
imagini .
Oe2 Expune resticţiile la care au m5 M3
fost supuşi evreii în cepînd
cu anul 1933. m6
Lagăre de O1 Cere elevilor să identifice pe Elevii rezolvă cerinţele fişei de m3 M1 Observarea
exterminare hartă zonele unde erau lucru , argumentează de ce cele sistematică a
O2 construite lagărele de mai multe lagăre de m4 M2 elevilor
exterminare , rezolvând fişa exterminare erau concentrate
Oe2 de lucru nr. 4 pe teritoriul Poloniei m5 M3

Oe4 m6
Soluţia finală O1 Cu ajutorul imaginilor, Elevii citesc textele prezentate, m3 M1 Observarea
expune un rezumat al urmărind totodată şi imaginile sistematică a
O2 soluţiei finale” . din expunere m4 elevilor
M2
O3 Cere elevilor rezolvarea Urmăresc imaginile prezentate m5
sarcinilor de pe fişa nr.5
Oe2 despre lagărul de m6 M3
exterminare de la Auschwitz
Oe4
Sunt derulate imagini Îndeplinesc în perechi
O4 referitoare la lagărul de Fişa nr.5
exterminare de la Auschwitz
Holocaustul O1 Prezintă câteva momente Notează. m3 M1 Observarea
evreilor români legate de exterminarea sistematică a
O2 evreilor din România în m4 elevilor
timpul guvernării regimului Investighează. M2
antonescian m5
O4
Cu ajutorul elevilor încearcă m6 M3

4
să descopere măsurile luate Formulează opinii.
de regimul antonescian
împotriva evreilor ( fişa de
lucru
nr. 6)
Asigurarea retenției și a Oe1 Se citeşte scrisoarea Elevii expun propriile păreri Evaluare
transferului Pastorul luteran Martin formulează concluzii frontalã
Niemöller M1
Oe2
M3 Observarea
Oe3 sistematică a
elevilor
Oe4
Tema pentru acasă Recomandă aprofundarea Notează în caiete.
cunoștințelor asimilate prin
citirea lecției acasă
Evaluare - analizează critic, laudă, - se raportează la aprecieri
ierarhizează,
- decide/notează

5
Fişă de lucru nr. 1 Studiaţi textul de mai jos:

“Punctul nostru de plecare nu este individul: Nu împărtășim viziunea că trebuie să-i hrănim pe cei flămânzi, să dăm apă celor însetați sau să-i îmbrăcăm
pe cei dezbrăcați... Obiectivele noastre sunt altele: Trebuie să avem un popor sănătos pentru a triumfa în lume.” Joseph Goebbels 1937

Sarcină de lucru:

•În ce consta teoria nazistă a rasismului? Ce propaga ea?

Fişă de lucru nr. 2

„Odată ce voi fi la putere, prima și cea mai importantă treabă a mea va fi anihilarea evreilor. Imediat ce voi avea puterea să fac asta, am să construiesc rânduri
de spânzurători... Apoi evreii vor fi spânzurați fără discriminare, și vor fi lăsați acolo până încep să se împută; vor rămâne spânzurați acolo atâta timp cât permit
principiile igienei. Imediat ce sunt dezlegați, vor fi agățați următoarea tranșă de evrei, și tot așa, până când și ultimul evreu din München va fi exterminat. Până
când toată Germania va fi curățată de evrei.” Adolf Hitler

•Sarcină de lucru:

În ce consta teoria nazistă a rasismului? Ce propaga ea?

Fişă de lucru nr. 3

„O națiune care se respectă nu poate, pe o scară acceptată până acum, să-și lase activitățile cele mai importante în mâinile unor oameni de origine rasială străină
… A permite prezența a unui procentaj prea mare de oameni de origine străină, în raport cu procentajul lor din populație poate fi interpretat ca o acceptare a
superiorității altor rase, ceva ce trebuie în mod cert respins.”

•Sarcină de lucru:

•În ce consta teoria nazistă a rasismului? Ce propaga ea?

6
Fişă de lucru nr. 4
Sarcină de lucru:
Încercaţi să identificaţi unde erau construite Lagărele Morţii .De ce credeţi că erau poziţionate în acel loc?

7
Fişă de lucru nr. 5 Citiţi textele de mai jos:

„În iunie 1942 am primit ordin să mă ocup de construirea unor instalaţii de exterminare la Auschwitz. În acest guvernământ existau deja pe atunci alte trei
lagăre de exterminare: la Belzec, Treblinka, Volzec”. (...) Cred că acolo ( la Auschwitz) au fost exterminate prin gazare şi ardere cel puţin 2 500 000 de victime;
cel puţin 500 000 de oameni au pierit de pe urma foametei şi a bolilor. Aşadar, cifra celor morţi ajunge la aproximativ trei milioane, adică 70-80 %din numărul
total al celor deportaţi la Auschwitz(...) „ Soluţia finală” a problemei evreieşti însemna exterminarea tuturor evreilor din Europa.

( Mărturia lui Rudolf Hỏss, comandantul lagărului de la Auschwitz )

Sarcină de lucru:

Identificaţi din text informaţiile care demonstrează caracterul oficial, masiv şi organizat al politicii de exterminare practicate de regimul nazist

Fişă de lucru nr. 6

Decret- lege privind statutul militar al evreilor :

„ Art. 1. Evreii, indiferent de categoria din care fac parte, sunt excluşi de la serviciul militar.

Ei sunt obligaţi a plăti taxele militare statornicite prin legi, cum şi de a presta munci în interes obşesc potrivit nevoilor statului...

Art. 2. Sunt obligaţi, de asemenea, taxe militare şi evreii care, din cauza condiţiilor fizice, ar fi găsiţi improprii pentru serviciul militar:

( Monitorul Oficial, 5 decembrie 1940 )

Decret – lege privind evreii deportaţi :

„ Art. 1. Evreii de ambele sexe, de la 15 ani în sus, trimişi în Transnistria, vor fi pedepsiţi cu moartea, dacă se vor întoarce în ţară în mod fraudulos

Art. 2. Oricine va înlesni evreilor să se întoarcă în mod fraudulos în ţară va fi pedepsit cu muncă silnică de la 5 la 25 ani”

(Monitorul Oficial ,22 decembrie 1942)

Sarcină de lucru:

Care sunt măsurile luate de regimul antonescian contra evreilor?


8
Încercaţi să găsiţi deosebirile dintre cele două documente.