Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDE'fEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,


Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 •
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro - MlNlSTERUl EDUCATJE! Sl CERCET.AlUI

Nota nr./J.
6din 04.06.2020

Ciitre unitiilile de inviitiimilnt preuniversitar din judetul Dolj


In aten\ia cadrelor didactice titulare care participa la etapa de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul ~colar
2020-2021
In perioada urmatoare Calendarul mobilitii\ii, anexa nr.2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
de predare din invatamilntul preuniversitar in anul ~colar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019), modificatii ~i
completatii cu OMEC 4302/2020, prevede :

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncii, 1n anul ~colar 2020-2021, pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobiindit eel pu\in definitivarea 1n !nva(i!miint, 1n baza
mediei de repartizare minimum 7 (~apte) ob\inute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 1n
!nviitamantul preuniversitar, sesiunile 2019 ~i/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 ~i/sau 2016 pentru
inviitatori/institutori/profesori pentru invatamilnt primar, pentru fmalizarea ciclului primar la aceea~i clasii de elevi, conform
prevederilor art. 61 din metodologie:

Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munci!, in anul !Colar 2020-2021, pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de munca pe perioada determinatii, 1n baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) ob\inute la
concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 1n invii\iimantul preuniversitar, sesiunile 20 I 9 !iisau
2018, respectiv 2019, 2018, 2017 ~i/sau 2016 pentru !nvatatori/institutori/profesori pentru invatamilnt primar, pentru fmalizarea
ciclului primar Ia aceia~i clasii de elevi, conform prevederilor art. 61 ~i 85 din metodologie:
a) depunerea ~i !nregistrarea, la secretariatele unita\ilor de !nviitamilnt, a cererilor personalului didactic angajat cu contract
individual de muncii pe perioadii determinatii, 1n vederea prelungirii duratei contractului individual de muncii pe perioadii
determinatii in anul ~colar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 ~i 85 din metodologie;
Pana la 9 iunie 2020
b) discutarea ~i analizarea cererilor depuse, precum ~i comunicarea, de catre consiliile de administra(ie ale unitii(ilor de
!nva\amant, inspectoratului ~colar ~i cadrelor didactice a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului
individual de munca pe perioada determinata 1n anul ~colar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 ~i 85 din metodologie;
Termen: 10 iunie 2020
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele ~colare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind
prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul ~colar 2020-2021, conform prevederilor art.
6 I ~i 85 din Metodologie; verificarea dosarelor ~i a situa\iilor transmise de unita(ile de !nvatamilnt, de ciitre comisia de mobilitate
a personalului didactic din invatamilntul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului ~colar.
Perioada: 10-15 iunie 2020
Inregistrarea cererii inso(ita de documentele prevazute in aceasta (dosarului) pentru ·prelungirea duratei contractului
individual de munca pe perioadii determinata in anul ~colar 2020-2021, Ia inspectoratul ~colar se desfii~oarii conform
programuiui:
Miercuri, 10.06.2020, intre orele 9,00-11,00 ~i 13,00-15,00
Loni, 15.06.2020, intre orele 9,00-11,00 ~i 13,00-15,00

Comunicarea, de ciitre consiliile de administra(ie ale unita\ilor de !nvii(i!milnt, inspectoratului ~colar, a acordului de
principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncii pe perioada determinata in anul ~colar 2020-
2021, conform prevederilor art. 61 ~i 85 din Metodologie se va realiza astfel:
• in format electronic, prin transmiterea machetei anexate prezentei note la adresa de email personal@isjdoli.ro,
termen: 10 iunie 2020, oral3,00
~ (~ll tton in format letric, la secretariatul inspectoratului ~colar, prin transmiterea machetei anexate prezentei note la
0
0
~~o~--s:? >. adresa de email personal@isjdoli.ro inso(itii de copie ,,conform cu originalul,, a procesului-verbal al ~edin\ei
£@"' "'°' ~\~ nsiliului de administra(ie 1n cares-a discutat prelungirea duratei contractului individual de muncii pe perioadii
; o .!:/ o '*=~'ill terminata in anul ~colar 2020-2021, termen: 10 iunie 2020, oral3,00
•·mm 'fJ O JO.
~ ~' ~ In ' ~oo. ;,tf neral,
i·; ·"
\"l?;.R"<.!J..lf.i"t ca SUNA Pre~edintele comisiei jude\~ene de mobilitate
'\ *i:J:!.__. ..'~.._,,/ ' Inspector ~colar general a ·u~~t
~~~~ Prof. Alexandru GiD " ·~\
Inspectori managementul resurselor umane, { )
Prof. Miidiilina-Carmen NEATU (}urJJl
Prof GabrielaAncaPANAJW ~'{,__.
Prof Dan Cristian fACUMvj.