Sunteți pe pagina 1din 2

l- \\sess

I
I
I
Ttttul operci Jiterare
NJ

j
f
I
F

.-
F
-

$Tru
1' Noteazd, in caiet, d,JY:1h s.ase opere literare, dupd urmdtoarele criterii: doui titluri
de opere
epice studiate, doud
I
de opere lirice studiatl, doue titluri de opere pe care inc5 nu ie-ai
Jitluri
citit (dar ale ciror titluri !i se par interesante).
8. Forma{i grupe de cdte 3 - 4 elevi.
a. Selectali - in urma discufiilor
- doui titluri de opere literare, una epicd gi una liricd, pe care
le considerafi a fi cele mai sugestive.
b. Formulafi doud argumente pentru alegerea fdcutd,,ghidAndu-vd dupd modelul
de mai jos:
Grupa noastrL a ales urmdtoarele doul titluri:

Primul argument pentru alegerea noastri este:

A1 doilea argument se referi la:

DESCOPAR
1. Pe un raft al bibliotecii qcolii tale se afld urmdtoarele volume, confinAnd crealii literare ale
unor autori romAni Si strdini.

I
72A
I
a. Ordoneazd titlurile de pe raft, dupd gradul de interes pe care !i-l stArnesc acestea.

b. Asociazd primelor trei titluri din listi motivul pentru care le-ai ales (de exemplu: titlul
anticipeaid un roman de aventuri; titlul nu trXdeazd nimic din conlinutul textului; titlul
exprimd un nonsens etc.).

c. Clasificd titlurile date, dupd urmdtoarele criterii:


. indici sau sugereazdtema textului;

. contin numele unor personaje;

. contin indici spafio-temporali.

d.Indicd autorii operelor menfionate. DacX nu ii cunogti pe to!i, pofi consulta un diclionar
specializat sau poli cduta pe internet.

Titlul este un cuv6nt sau un enunf agezatin fruntea unei opere literarg lucrdri qtiinlifice etc', al cdrui
principal scop este de a indica rezumativ tema acesteia.
Dupi aspectul lor, titlurile pot fi clasificate astfel:
. indici sau sugereazd tema textului;
. confin numele unor personaje;
. sunt formulate ca propozifii;
e contin indici spafio-temporali.

APLIC
Scrie o listi cu titlurile a5 - 6 opere literare studiate la clasd sau citite fu:r timpul liber. Clasificd
aceste titluri dupd criteriile precizate in casetd.

I
129