Sunteți pe pagina 1din 10

-Reactiile chimice –

Reacțiile chimice sunt interacțiuni la nivel molecular dintre substanțe. Reprezentarea


reacțiilor chimice se face cu ajutorul ecuațiilor chimice. Substanțele care reacționează între
ele se numesc reactanți, iar substanțele rezultate în urma reacției se numesc produși de
reacție. Reacțiile chimice se pot clasifica în:

Reactia de combinare este reacția chimică în care doi sau mai mulți reactanți se unesc
formând un singur produs de reacție. Formulă generală: A+B=AB

De exemplu: amoniac + acid clorhidric = clorură de amoniu (țipirig): NH3 + HCl = NH4Cl

Reacția de descompunere este reacția chimică în care un reactant se transformă în doi


sau mai mulți produși de reacție. Formulă generală: AB=A+B

De exemplu: carbonatul de calciu se descompune termic în oxid de calciu și dioxid de


carbon: CaCO3=CaO+CO2

Reacția de substituție (înlocuire) este reacția chimică în care o substanță simplă ia locul
unui element dintr-o substanță compusă. Formulă generală: A+BC=AC+B

De exemplu: reacția dintre fier și soluția apoasă de piatră vânătă:

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu↓

Reacția de schimb (de dublă înlocuire) este reacția chimică în care două substanțe
compuse își schimbă între ele unele elemente. Formula generală: AB+CD=AD+CB

De exemplu: reacția de recunoaștere a acidului sulfuric (dintre clorura de bariu și acidul


sulfuric): BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl

Reacția de neutralizare este reacția chimică dintre o bază și un acid, în urma cărora
rezultă o sare și apă. Această reacție este o reacție de schimb.

Formulă generală: H(radical) + (Metal)OH = H20 + (Metal)(Radical)

De exemplu: HCl + NaOH = H2O + NaCl

Reacția endotermă este reacția chimică cu absorbție de căldură.

EX: H2O2 = H2O + 1/2O2 –Q

Reacția exotermă este reacția chimică cu degajare de căldură.

EX: NaOH + H2O = NaOH(aq) + Q


Calorimetria este știința măsurării căldurii degajate sau absorbite în diferite fenomene
fizico-chimice ca transformări de stare, reacții chimice (inclusiv cele de metabolism),
conducție electrică etc. Denumirea vine de la cuvintele calor ("căldură" în latină) și metron
("măsurare" în greacă). Savantul scoțian Joseph Black este considerat fondatorul
calorimetriei. Pentru măsurări practice ale căldurii emise este folosit aparatul numit
calorimetru.

Capacitatea caloric a unei substante, reprezinta cantitatea de caldura necesara unui


gram de substanta pentru a-si ridica temperature cu 1 grad; se mai numeste si caldura
specifica.

Viteza unei reacţii chimice omogene reprezintă variaţia cantităţii de substanţă a


reactantului sau produsului de reacţie într-o unitate de timp pe o unitate de volum al
amestecului reactant. Cantitatea de reactant se exprimã în moli/L-adicã concentraţia
molarã.

Expresia vitezei de reacţie la o temperaturã constantã şi la cazuri simple, este direct


proporţionalã cu produsul concentraţiilor reactanţilor ridicate la puteri egale cu ordinele
parţiale de reacţie în raport cu componenţii (uneori sunt egale cu coeficienţii
stoechiometrici).

Avem o reacţie simplã:

aA + bB = Produşi

a,b = coeficienţi stoechiometrici

Ecuaţia vitezei de reacţie:

v = k. [A]nA. [B]nB
Reactiile Redox
Reprezinta procesul chimic în care au loc simultan două semiprocese numite reducere şi
oxidare.

Reducerea = procesul chimic în care un atom acceptă electroni. Agentul reducător = specia
chimică ce se oxidează

Oxidarea = procesul chimic în care un atom cedează electroni. Agentul oxidant = specia
chimică ce se reduce

Numărul de oxidare ( N.O. )= numărul de electroni cedaţi sau acceptaţi de o specie chimică

Reducători pot fi:

-metalele Fe, Al, Mg, Ca, Na, K, etc. care au tendinţa de a se transforma în ioni pozitivi

-nemetalele slab electronegative C, P, Si

-cationi metalici la numere inferioare de oxidare: Sn2+, Fe2+, Cr2+

-compuşi ai nemetalelor cu numere de oxidare mici: P3−, N3−, S2−, X− (Cl−, Br−, I−), CO,

Oxidanţi sunt:

- halogenii în formă moleculară X2 (F2, Cl2, Br2, I2);

-oxigenul O2 şi ozonul O3

-acizii oxigenaţi şi sărurile lor conţinând elemente la numere de oxidare mari

CRITERII PENTRU STABILIREA NUMERELOR DE OXIDARE

1. N.O. al atomilor în stare liberă este 0. Na0 , Cl20

2. N.O. al ionilor mono şi poliatomici este egal cu sarcina ionului. Na+, Mg+2, Cl−, NO3−,
NH4+.

3. N.O. al hidrogenului este +1. Excepţie fac hidrurile metalelor alcaline şi alcalino-
pământoase când N.O.H = – 1. Li+H−, Mg+2H2−

4. N.O. al oxigenului este – 2. Excepţie fac peroxizii când N.OO = – 1. H2+O2−.

5. NO. depinde de electronegativitatea elementelor. C−4H4+, C+2O−2, C+4O2−2.


Reactii acido-bazice
Teoria disociației electrolitice

A fost elaborată de Svante Arrhenius și Wilhelm Ostwald. Potrivit acestei teorii, acizii
sunt acele substanțe care, în soluție apoasa, dau naștere la ioni H+, iar bazele sunt
substanțele care, în aceleași condiții, dau naștere la ioni hidroxil HO-. Dezavantajul acestei
teorii este că într-un solvent neapos, aceste substanțe sunt considerate nedisociate, deci fără
proprietăți acido-bazice.Exemple conform acestei teorii:

-acizi: acid clorhidric (HCl), acid sulfuric (H2SO4), acid acetic (CH3COOH)

-baze: hidroxid de sodiu (NaOH), hidroxid de potasiu (KOH), hidroxid de calciu


(Ca(OH)2), hidroxid de aluminiu

Teoria protolitică

A fost introdusă de către Robert Wilhelm Brønsted și, independent, de către chimistul
englez Thomas Martin Lowry. Conform teoriei protolitice, acidul este specia chimică cu
tendința de a ceda un proton (H+), iar baza este specia care are tendința de a accepta sau
fixa un proton. Pierzând un proton, acidul se transforma într-o bază, numită baza
conjugată, iar baza care acceptă un proton, se transformă într-un acid, numit acidul
conjugat.Exemple conform acestei teorii:

-acizi: ion amoniu(NH4+), ion hidroniu(H3O+)

-baze: amoniac (NH3), ion acetat (CH3COO-); baze organice, care nu conțin hidroxil, ca:
metilamină (CH3NH2), anilină (C6H7N), piridină(C5H5N)

Teoria acido-bazică

Conform acestei teorii, orice substanță care are o pereche de electroni neparticipanți ce
pot fi puși în comun cu altă substanță, deficitară în electroni, formându-se o legatură
covalentă coordinativă, se numește bază Lewis, iar orice substanță care poate accepta o
pereche de electroni pentru a forma o legatură coordinativă se numește acid Lewis. Teoria
a fost elaborată de către Gilbert Newton Lewis în anul 1923 și este susținută de Metoda
Orbitalilor Moleculari. În general, un acid poate accepta o pereche de electroni în orbitalul
neocupat de energie cea mai joasă (LUMO), și orice bază poate ceda electronii din orbitalul
molecular de energie cea mai înaltă (HOMO).Exemple conform acestei teorii:

-acizi: clorură de aluminiu (AlCl3), clorură de fier(III) (FeCl3), fluorură de bor (BF3)

-baze: amoniac, piridină, α-dimetil-glioximă


Electroliza
Electroliza este procesul de orientare și separare a ionilor unui electrolit (substanță a
cărei molecule prin dizolvare sau topire se disociază în ioni, permițând trecerea curentului
electric continuu) cu ajutorul curentului electric continuu.

În procesul de electroliză, ionii pozitivi sau cationii sunt dirijați înspre catod (pol
negativ), iar ionii negativi sau anionii înspre anod (pol pozitiv) unde își pierd sarcina și se
depun sau intră în reacție chimică. La anod se produce un proces de oxidare, în timp ce la
catod unul de reducere.

Electroliza este un pasaj de curent electric direct printr-o substanță ionică care este fie
topită, fie dizolvată într-un solvent potrivit, rezultând în electrolizor rezultatul reacțiilor
chimice ce au avut loc între electrozi.

Principalii componenți ai unei electrolize sunt:

Electrolitul: este substanța ce conține ioni liberi ce au rolul de a transporta curentul


electric în electrolizor.

Electrolizorul: este vasul în care se desfășoară electroliza;

Generatorul de curent continuu: furnizează energia electrică necesară pentru a crea


descărcarea ionică în electrolit. Curentul electric este transportat printr-un circuit extern.

Electrozii: sunt conductorii electrici care reprezintă interfața fizică între circuitul electric
și electrolit. Ei sunt de două tipuri: catodul și anodul.

Electrozii din metal, grafit sau din material semiconductor sunt folosiți pe scară largă.
Pentru alegerea celui mai bun electrolit pentru electroliză se ține cont de reacțiile
principale și secundare care au loc în timpul electrolizei și, bineînțeles, de costul de
fabricație.

Procesul-cheie al electrolizei este schimbul de atomi și ioni prin îndepărtarea sau


adăugarea de electroni din circuitul extern. Produsele necesare de electroliză sunt, în unele
stării fizice diferite de la electrolit la electrolit și pot fi eliminate de unele procedee fizice.
De exemplu, la electroliza soluției de clorură de sodiu, producția va fi gazoasă și constă în
degajarea de hidrogen și clor. Aceste producții gazoase formează bule pentru a fi colectate.

Legile electrolizei au fost stabilite pe cale experimentala de catre Michael Faraday in anul
1834. Legile pun in evidenta legatura intre masa de substanta depusa la catod, tipul ei
precum si de cantitatea de sarcina electrica care a trecut prin circuit.
Prima lege a electrolizei. A fost stabilita experimental, ea arata ca masa de substanta
depusa la catod este proportionala cu intensitatea curentului elecric si cu timpul cat este
inchis circuitul.

m = k·I·t

Produsul I·t = q reprezinta cantitatea de electricitate transportata de ioni in timpul


electrolizei. Prima lege a electrolizei se exprima si sub forma

m = k·q

q reprezinta cantitatea de sarcina transportata de ioni in timpul electrolizei.

k = m/q, k se exprima in g/C (gram/coulomb)

k= m/I·t, k se exprima in g/A·s(gram/Amper·secunda)

k se numeste echivalent electrochimic al substantei si reprezinta masa de substanta depusa


electrolitic de catre un curent de un amper care circula timp de o secunda, sau masa
depusa prin trecerea unui coulomb prin electrolit.

Echivalentii electrochimici k ai diferitelor elemente sunt determinati experimental si sunt


gasiti in tabele de constanta fizice.

A doua lege a electrolizei.

Stabileste natura echivalentului electrochimic in functie de tipul de cationi. Notand cu n


valenta elementului si cu A masa lui atomica, raportul A/n se numeste echivalent-gram
(echivalent chimic).

k = C·A/n, in locul constantei C se utilizeaza C = 1/F

k = (1/F)·A/n, exprima legea a doua a electrolizei, care se enunta in felul urmator:


echivalentul electrochimic al unui element este proportional cu echivalentul lui chimic.

Cele doua legi stabilite pe cale experimentala de catre M. Faraday pot fi reunite Prima lege
a lui Faraday:

m = k·I·t

A doua lege a lui Faraday:

k = (1/F)·A/n.

Prin unirea lor rezulta:

m = (1/F)·(A/n)·I·t.
Celule electrochimice
O celula electrochimica este un dispozitiv in care energia chimica este transofrmata in
energie electrica.

Bateriile din aparatele electronice portabile, din lanterne, bateriile de ceas sau de
calculator, acumulatorul de masina sunt exemple de celule electrochimice. Aceste celule se
mai numesc si elemente galvanice sau volaice, dupa numele fizicienilor Luigi Galvani (1737
- 1789), respectiv, Alessandro Volta (1745 - 1827). Ei au inventat celulele electrochimice in
urma unor 444e41e experimente prin care incercau sa elucideze unele aspecte ale fiziologiei
animale.Se observa ca sistemul este format dintr-un ansamblu de placi asezate una peste
alta. Aceasta a fost denumita pila, de la cuvantul din limba franceza, pille care inseamna
teanc. O pila este formata din mai multe celule electrochimice.

Pila lui Daniell

O celula electrochimica in care are loc reactia de oxidare a zincului metalic cu ionii de
Cu2+ dintr-o solutie de sulfat de cupru a fost realizata pentru prima data de John Frederic
Daniell (1790 - 1845); ea ilustreeaza alcatuirea si functionarea oricarei celule
electrochimice

ACTIVITATE EXPERIMENTALA

In paharul 2, atomii de zinc cedeaza electroni, transformandu-se in ioni Zn2+. Prin aceasta
reactide de oxidare, placuta (bara) de zinc se consuma. Electronii cedati parcurg circuitul
exeterior (acul voltmetrului se misca, indicand acest fenomen), ajung in paharul 1 si sunt
acceptati de ionii de Cu2+, care se readuc la cupru metalic. Acesta se depune pe placuta
(bara) de cupru, masa crescand vizibil, iar solutia din pahar se decoloreaza. In urma
reactiei de oxidare, in paharul 2 solutia are un surplus de ioni Zn2+ si in urma reactiei de
reducere, solutia din paharul 1 are un deficit de ioni Cu2+.

Ionii Cl si K+ se vor deplasa spre capetele tubului in forma de U si vor trece in solutiile din
paharele 2 si respectiv 1 pentru a asigura neutralitatea electrica a celor doua solutii

Paharul care contine placuta (bara) de metal si solutia unei sari a cationului metalic
respectiv formeaza un ansamblu care se numeste semicelula.

Specia chimica din cuplul redox studiat care este sub forma de metal are si rol de
conductor metalic. El se numeste electrod. Cand electrozii din cele doua semicelule sunt
legati printr-un fir electric, electronii rezultati din reactia de oxidare a zincului din
semicelula 2 ajung, prin circuitul exterior, in semicelula 1, unde sunt acceptati de ionii de
Cu2+, care se reduc. Electronii care se deplaseaza prin circuitul exterior constituie un
curent electric si astfel celula electrochimica este folosita ca sursa de electricitate.
Tubul in forma de U se numeste punte de sare, deoarece face legatura intre cele doua
semicelule si este umplut cu o solutie saturata de sare. Rolul puntii de sare este de a asigura
transportul curentului electric prin intermediul speciilor ionice, precum si neutralitatea
electrica a solutiilor din cele doua semicelule. In pilele comerciale, tubul in forma de U este
inlocuit cu un perete poros, impregnat cu o solutie saturata de sare.

Bateria este un mediu electrochimic de stocare a energiei. La descărcare se transformă


energia chimică în energie electrică cu ajutorul unei reacții (redox) electrochimice.De la
inventarea primei baterii, așa numita pilă voltaică, în anul 1800 de către fizicianul italian
Alessandro Volta, și, în special, de la apariția celulei Daniell în 1836, bateriile au devenit o
sursă de electricitate comună multor aplicații atât din aria casnică, cât și din aria
industrială. Conform unei estimării realizate în anul 2005,industria dedicată acestora
generează la nivel global 48 de miliarde de dolari americani, cu o creștere anuală de 6%.

Există două tipuri principale de baterii: baterii primare (baterii de unică folosință) și
baterii secundare (baterii reîncărcabile). Bateriile pot căpăta forme diverse.

Pila de combustie este un sistem electrochimic care convertește energia chimică în energie
electrică.

Combustibilul (sursa de energie) este situat la anod, iar la catod se află oxidantul.

Spre deosebire de baterie, care este un sistem închis, pila consumă combustibilul de la anod
prin oxidare electrochimică generând curent electric continuu de joasă tensiune.

Avantajele utilizării sistemelor energetice pe bază de pile de combustie sunt:

-produc curent electric continuu la tensiuni scăzute și intensități medii;

-nu produc poluarea mediului ambiant;

-funcționează fără vibrații sau zgomote, neavînd elemente în mișcare etc.

Pile electrice sunt genratoare de energie electrica, alimentate continuu cu specie activa la
electrozi. La electrodul de combustibil are loc oxidarea acestuia cu oxidantul rezultat de la
celalalt electrod. Printer cei mai obisnuiti sau utilizati combustibili sunt: H, methanol,
aniline, unele hidrocarburi. Drept oxidant, se foloseste oxigenul pur sau oxigenul diluat(aer
atmosferic). Cea mai studiata si raspandita pila de combustie este pila hidrogen-oxigen
care serveste ca sursa de enetgie electrica si apa, utilizarea ei pana in prezent este la toate
navele cosmice. In aceasta pila, procesul activ invers electrolizei consta in sinteza apei din
elementele constituitive, reactia controlata elibereaza energie electrica si caldura in
cantitati echivalente cu entalpia libera a reactiei de formare a apei.
Elementul galvanic (sau pila electrică sau celulă voltaică) este un generator de curent
continuu bazat pe transformarea spontană a energiei chimice în energie electrică.

Este alcătuit din două plăci conductoare de naturi diferite (electrozii), introduse într-o
soluție de electrolit; una din ele reprezintă polul pozitiv (sau catodul) sursei de curent, iar a
doua placă - polul negativ (sau anodul).

Un exemplu de element galvanic îl constituie un vas cu soluție de acid sulfuric în care se


află două plăci metalice - una de zinc și cealaltă de cupru; printr-un fir de conductor
exterior, care leagă cele două plăci (electrozii), circulă un curent electric de la electrodul de
cupru la cel de zinc. Numele de „galvanic” vine de la cel al doctorului italian Luigi Galvani,
care l-a descoperit în timp ce făcea cercetări pe animale cu doi electrozi (sârme) diferiți.
Numele de „celulă voltaică” provine de la fizicianul italian Alessandro Volta, cel care a
inventat și a perfecționat pila electrică.

Acumulatorul cu plumb (sau acumulatorul acid) reprezintă cel mai vechi și cel mai simplu
tip de acumulator. Deși are greutate și volumul ridicate, prezintă avantajul furnizării unui
curent puternic la conectare, ceea ce este necesar pornirii motoarelor termice folosite pe
larg la functionarea automobilelor. Prezintă față de alte tehnologii de acumulator un
raport energie/preț favorabil. A fost luat inițial în vedere ca sursă de energie pentru
autovehicule electrice, dar din cauza greutății mari a lăsat locul altor tehnologii, el fiind
folosit mai ales în alimentarea stivuitoarelor electrice unde servește și ca balast echilibrant
de masă pe axa roților din spate. De asemenea este folosit ca baterie de start la
autocamioane. A fost inventată în 1859 de fizicianul francez Gaston Planté.

Din punct de vedere tehnic, acumulatorii cu plumb se caracterizează prin:

-tensiunea: determinată de numărul de elemente în serie;

-capacitatea acumulatorului: arată perioada de descărcare și se măsoară în Amperi oră

-curentul de lucru maxim admisibil: nu trebuie depășit căci se produce distrugerea


acumulatorului;

-randamentul energetic: dat de raportul ηW= Wdesc/Winc, care este de ordinul 70-80%
din cauza pierderilor de energie prin reacții chimice secundare (care determină și diferența
dintre tensiunea medie de încărcare și tensiunea medie de descărcare) și prin efect
electrocaloric în rezistența lui interioară;

-randamentul în cantitate de electricitate în sarcină (Q= Qdesc/Qinc) de ordinul a 85-90%;

-tipul constructiv: adecvat condițiilor de utilizare și durabilității necesare (acumulatoarele


de dimensiuni mici pentru autovehicule, cele de dimensiuni mari pentru instalații
staționare).

S-ar putea să vă placă și