Sunteți pe pagina 1din 22

Modele orientative FORMULARE

Form ular nr. 1 - Garanţie de participare


Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie
Formular nr. 4 - Angajament ferm privind susţinerea tehnică a ofertantului
Formular nr. 6 - Solicitare de participare
Formular nr. 7 - Formularul de ofertă
Formular nr. 9 - Metodologia
Formular nr. 10 - Program
Formular nr. 11 - Resurse
Formular nr. 12 - Declaraţie privind cunoașterea obligațiilor relevante din domeniile mediului,
social și al relațiilor de muncă
Formular nr. 13 - Formularul propunerii de contract
Formular nr. 1.
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
..................................................................
(denumirea)

Scrisoare de garanţie de participare


la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
…………………………………(se va completa cu denumirea obiectivului).

Către:
(se va completa adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa


cu denumirea obiectivului) noi, _______________________ (denumirea băncii/societăţii de
asigurări), având sediul înregistrat la ________________________, adresa băncii/societăţii de
asigurări) ne obligam în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ________________ sa plătim
suma de_______________ (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisa şi după constatarea culpei
ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractanta va
preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:
a) ofertantul __________________________ (numele complet al Ofertantului, iar în cazul
asocierii denumirea asocierii) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________ (numele
complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) nu a constituit
garanţia de buna execuţie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ (numele
complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii) a refuzat sa semneze
contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.

În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a


garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta
garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare
sunt instantele judecătoreşti romane.

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul


__________
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)
Formular nr. 2.

Formular de garanţie de bună execuţie

Către:
(se va completa adresa)

Denumirea Contractului: ................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Am fost informaţi că (numele şi adresa Antreprenorului) (numit în continuare „Principal”) este


Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de
bună execuţie.

La cererea Principalului, noi (numele şi adresa băncii)_________________________ ne angajăm prin


prezenta în mod necondiţionat şi irevocabil să vă plătim dumneavoastră, Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul, orice sumă sau sume care nu depăşesc în total valoarea de
_______________(„Valoarea garantată”, adică:_____________________) la primirea de către noi a cererii
dumneavoastră scrise şi a declaraţiei dumneavoastră scrise după constatarea culpei „Principalului” care să
menţioneze următoarele:

(a) Principalul a încălcat obligaţia (obligaţiile) sa (sale) cu privire la Contract , şi

(b) felul în care Principalul este în culpă.

Orice cerere de plată şi declaraţie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care
trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea şi declaraţia
autentificate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră şi anume__________(adresa băncii
emitente a garanţiei), la data sau înaintea datei de (____ de zile după data estimată de expirare a Perioadei
de Notificare a Defectelor pentru Lucrări)________________________ („data de expirare”), moment în care
această garanţie va expira.

Am fost informaţi că Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului să prelungească


valabilitatea acestei garanţii dacă Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis, potrivit prevederilor
Contractului, cu 28 de zile înaintea acestei date de expirare. Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la
primirea de către noi, în termenul de 28 de zile, a cererii şi a declaraţiei dumneavoastră scrise menţionând
faptul că Certificatul de Recepţie Finală nu a fost emis din motive imputabile Principalului, şi că valabilitatea
acestei garanţii nu a fost prelungită.

Competenta sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garanţie de buna
execuţie revine instantelor judecătoreşti din România.

Data ______________________ Semnătura (semnături) _________________________


[stampila organismului care furnizează garanţia]
Formular nr. 4

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional


..........................
(denumirea)
Angajament Ferm
privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului
..............................................................

Către, ................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................… (se va completa cu


denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul
înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a
tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce
urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale
de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea
integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru
care ................ (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului
angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială
sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 si
urmatoarele din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din
susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................
Terţ susţinător,
………………………….
(semnătura autorizata şi stampila)
Formular nr. 6.
Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante
Nr. ............/.............

OFERTANTUL …….................…….........
Adresă: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

Solicitare de participare
Către,
....,
............................,

Ca urmare a invitației de participare nr. __________ publicată pe SEAP privind achizitia


publică organizată pentru atribuirea contractului de lucrări ..............................,
noi, ................................. (denumirea operatorului economic), vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:


a) dovada constituirii garanției de participare.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Cu stima,
[nume ofertant],
[nume reprezentant legal/imputernicit],

________________________
(semnătură autorizată)
Formular nr. 7.
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

Formularul de ofertă

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai


ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în
cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare
de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările în cinci zile
calendaristice după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat, în ...................................................... luni (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la
data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.

Data:..........................................

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în


numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Valoarea lucrărilor executate de asociaţi _________ (% din preţul total ofertat)

2. Valoarea lucrărilor executate de subcontractanţi _________ (% din preţul total ofertat)

3. Acceptăm / Nu acceptăm să constituim garanţia de bună execuţie în forma convenită cu Autoritatea Contractantă în
termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnării contractului de lucrări – se taie termenul nepotrivit

4. Acceptăm / Nu acceptăm termenul de mobilizare in perioada de garanţie a lucrărilor de 48 (patruzecișiopt) ore


(indiferent, dacă la momentul respectiv va fi vorba de zile de muncă, zile de odihnă sau de sărbătoare)* – se taie
termenul nepotrivit

5. Acceptăm/nu acceptăm perioada de garanţie minimă obligatorie de minim 5 (cinci) ani de la data întocmirii
procesului-verbal la terminarea lucrării – se taie termenul nepotrivit

6. Acceptăm/nu acceptăm durata de execuţie maximă de 5 (cinci) luni calendaristice de la data emiterii ordinului de
începere – se taie termenul nepotrivit.

7. Propunem să constituim garanţia de bună execuţie prin scrisoare de garanţie de bună execuţie sau prin reţineri
succesive – se taie termenul nepotrivit

Data ……………/…………/………………….

…………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia), legal autorizat să semnez oferta


pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului)
………………………..(semnătura)
Formular nr. 9.
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va furniza cel putin urmatoarelor informatii minime:

Ofertantul va descrie abordarea generala si metodologia pentru realizarea Lucrarilor, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.
Formular nr. 10.

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

PROGRAM

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Un program pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul
propune sa le indeplineasca pentru realizarea Lucrarilor; programul va prezenta, in special, urmatoarele:

1. Lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate.


2. Activitati de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora.
3. Perioadele pentru examinarea Documentelor Contractorului de catre Inginer.
4. Secventierea, derularea in timp si durata testelor.
5. Perioadele necesare elaborarii de documentatii pentru toate permisele si acordurile
necesare si pentru inaintarea acestora.
6. Etape esentiale.
Formular nr. 11.

Operator economic
................................
(denumirea/numele)

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul
intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor
si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
Formularul nr. 12.
Operator economic
…………………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAȘTEREA OBLIGAȚIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL


RELAȚIILOR DE MUNCĂ

Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de


ofertant la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
………………………………………. organizată de ......................................, declar că la elaborarea ofertei am ţinut
cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, luând cunoștință de
instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective,
așa cum ele sunt identificate la cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice din Fișa de date.

Totodată ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să elaborăm, în
conformitate cu art. 26 din HG 300/2006, Planul propriu de securitate şi sănătate în termen de 30

Data completării .....................(ziua, luna anul).

Operator economic,

................ …………………(numele operatorului economic)

………………..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi.
Formularul nr. 13.
Formularul propunerii de contract
1. Clauzele contractuale obligatorii sunt cuprinse în propunerea de contract.
2. Propunerea de contract a autorităţii contractante se va completa cu datele operatorului economic, precum
şi cu numele persoanelor care vor semna contractul din partea ofertantului, se va însuşi prin semnarea şi
aplicarea ştampilei pe fiecăre pagină şi se va ataşa dosarului propunerii financiare.
3. Varianta finală a contractului se va definitiva după încheierea contractului, de comun acord, completând cu
datele specifice ale ofertei ofertantului câştigător.
4. Operatorul economic are drepturi de a formula propuneri privitoare la modificarea clauzelor contractuale,
aceste propuneri se vor depune în cadrul solicitărilor de clarificări. Autoritatea contractantă va comunica în
cadrul clarificărilor dacă aceste propuneri vor fi acceptate sau nu.

COMUNA OZUN
527130 Ozun 75., judetul Covasna
Telefon: 0040-267/331.002
Fax: 0040-267/331.003
E-mail: primar@ozun.ro
Nr. înregistrare: ............../.......................
Nr. înregistrare .................... SRL: ............/...............................

CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Preambul
În temeiul 98/2016 privind achizițiile publice,

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
COMUNA OZUN
adresa sediu 527130 Ozun 75., județul Covasna, telefon-fax 0267/331.002 cod fiscal 4201910, cont
RO26 TREZ 2562 1A48 0401 XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Sf. Gheorghe, reprezentată prin Dr.
RÁDULY István, funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, pe de o parte
şi
S.C. _____________. cu sediul în ___________________________________________
_______________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ___ sub nr.
_____________, având CIF _____________________, având cont nr.
__________________________________________________________ deschis la Trezoreria
_____________________, reprezentată prin administrator ________________, în calitate de executant,
au convenit încheierea prezentului contract.

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI


2.1. Executantul se obligă să execute şi să intreţină în perioada de garanţie investiţia Modernizare drum
comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna.
2.2. Lucrările se vor realiza în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în conformitate cu
cele prevăzute în caietul de sarcini, în oferta tehnică şi financiară.
2.3. Preţul contractului este de .................................. lei, la care se adaugă TVA în valoare de ......................
lei, valoarea totală fiind de ................................... lei.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de valabilitate de la data semnării de către ambele
părţi şi până la data recepţiei finale a lucrărilor.
3.2. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 14 (patrusprezece) luni începând cu data emiterii
ordinului de începere. În acest termen de finalizare nu sunt luate în considerare acele perioade, în care
lucrările nu pot fi continuate din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile ori sunt sistate din orice alte
motive acceptate de părțile semnatare.
3.3 Ordinul de începere va fi emis în cel mult cinci zile de la data depunerii dovezii privind constituirea
garanției de bună execuție la sediul achizitorului.

4. DEFINIŢII
4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;
b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul
contract;
d) contract de finanţare - contractul încheiat între achizitor şi finanţator având ca obiect acordarea
finanţării nerambursarible de finanţator în vederea îndepliniriea obiectului prezentului contract;
d) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini
şi în propunerea tehnică;
f) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;
g) forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia dintre părţi.
h) zi - zi calendaristică; lună – lună calendaristică; an - 365 de zile.

5. STANDARDE
5.1. Executantul garantează că în executarea lucrărilor se vor avea în vedere standardele şi
normativele în vigoare, garantează că la data recepţiei lucrările vor avea calităţile cerute de legislaţia si vor
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare.

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


6.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI


7.1. Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările în termenul stabilit, precum şi de a
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin
contract.
7.2. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi
pentru contract.
7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
7.4. Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice
problemă menţionată în contract sau în anexele contractului, referitoare la lucrări. În cazul în care
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite,
cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
7.5. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la art. 7.4. determină dificultăţi în
execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
7.6. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare
în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a
proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
7.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui
pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
7.8. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.
7.9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
7.10. Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligaţia prevăzută la alin. 7.9, pentru care responsabilitatea revine executantului.
7.11. Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele,
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi
podurilor respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
7.12. Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
7.13. Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor
sale în perioada de garanţie.
7.14. Executantul are obligaţia de a transporta resturile rămase în urma lucrărilor de reparaţii în
termen de 48 (patruzecișiopt) de ore de la terminarea lucrărilor la locul indicat de achizitor, în caz contrar
fiind obligat să plătească taxă de ocupare al domeniului public pentru suprafeţele ocupate, sume ce vor fi
reţinute din situaţiile de plată.
7.15. Executantul declară că pe parcursul executării contractului va lua în considerare obligaţiile legale
referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice,
egalitatea de şanse, eficienţă energetică care sunt în vigoare la nivel naţional şi internaţional.
7.16. Executantul asigură aplicarea şi respectarea prevederilor legii nr. 319/2006 şi HG nr. 1425/2006,
referitoare la SSM. De asemenea, executantul are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare, de
funcţionare, de exploatare, de întreţinere, de revizie şi de verificare de către organele abilitate a utilajelor,
instalaţiilor, echipamentelor tehnice. Documentele doveditoare privind respectarea obligaţiilor
susmenţionate se va prezenta la cererea achizitorului. Executantul se obligă să elaboreze, în conformitate cu
art. 26 din HG 300/2006, Planul propriu de securitate şi sănătate în termen de 30 zile de la semnarea
prezentului contract de lucrări, plan elaborat conform prevederilor art. 24-35 din HG 300/2006.
7.17. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.
7.18. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 7.17, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor
stabili:
a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
7.19. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 7.17, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
7.20. Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
7.21. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele,
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt
cerute de achizitor. Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el.
7.22 Executantul are obligația de a încheia o asigurare care acoperă 100% valoarea contractului în
termen de 10 zile de la primirea ordinului de începere.
8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
8.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului
şantierului.
8.2. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea oricăror informaţii furnizate executantului,
precum şi de dispoziţiile sale.
8.3. În cazul în care un terţ suferă prejudicii datorită îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite de
Achizitor din partea Finanţatorului, acesta din urmă poate fi tras la răspundere de către cel păgubit.
8.4. Achizitorul este obligat să furnizeze Finanţatorului orice documente, date şi/sau informaţii
solicitate în legătură cu executarea prezentului contract, în termenul şi condiţiile specificate în solicitarea
respectivă, totodată, achizitorul este obligat să permită Finanţatorului să verifice sau să realizeze
controale/audituri asupra modului de implementare a lucrărilor cofinanţate, şi/sau agenţilor desemnaţi de
către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la faţa locului executarea lucrărilor, prin examinarea
documentelor originale şi obţinerea de copii de pe aceste documente.
8.5. Achizitorul este responsabil pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi publicitate stabilite în
contractul de finanţare.

9. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR


9.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maximum cinci zile de la primirea ordinului
de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
9.2. (1) Termenele stabilite prin graficul de execuţie sunt obligatorii pentru executant. Acestea pot fi
modificate prin acordul părţilor.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe
parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în
contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) Nerespectarea termenelor stabilite prin graficul de execuţie din alte motive decât cele prevăzute
la art. 10.1. atrage sancţiunea penalizării, potrivit art. 16.1. şi 16.2.
9.3. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu cerinţele şi solicitările acestuia, respectiv conformitatea cu standardele şi normativele
în vigoare.
9.4. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
9.5. Materialele şi echipamentele utilizate trebuie să fie omologate şi de calitatea bună, să
corespundă standardelor şi normelor legale in materie; verificările şi testările materialelor folosite la
execuţia lucrărilor sunt in sarcina executantului.
9.6. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine executantului.
9.7. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse
în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ.
În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
9.8. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
9.9. Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate
pentru a fi examinate şi măsurate.
9.10. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de
către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

10. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR


10.1. În cazul în care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) indisponibilitatea resurselor financiare; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta,
îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei
părţi din acestea.
10.2. Prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are
dreptul.
10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 14.1, executantul are dreptul
de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei, fără a aduce atingere dreptului
executantului de a recurge la clauza 17.1. Imediat ce achizitorul onorează factura executantul va relua
executarea lucrărilor, în cel mai scurt timp.

11. FINALIZAREA LUCRĂRILOR


11.1. Lucrările vor fi executate în termenele stabilite prin graficul de execuţie, respectiv în termenul
final de execuţie stabilit în art. 3.2.
11.2. La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va
convoca comisia de recepţie.
În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
11.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii lucrărilor comandate. În
funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
11.4. La terminarea lucrărilor parţiale, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional se pot efectua
recepţii parţiale.
11.5. La terminarea lucrărilor se realizează recepţia la terminarea lucrărilor, iar la expirarea perioadei
de garanţie se realizează recepţia finala.

12. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR


12.1. Executantul răspunde, pentru lucările executate, ivite într-un interval de minim 5 (cinci) ani de
la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, ca urmare
a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
12.2. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia
finală.
12.3. (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză
este nerespectarea clauzelor contractuale, ori de câte ori este necesar, în termen de 48 ore de la notificarea
formulată în scris de către achizitor.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie,
în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii)unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
12.4. În cazul în care executantul nu execută în termen de 72 ore lucrările prevăzute la clauza 12.3,
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI


13.1. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie in valoare de 10% din valoarea
totală a contractului, fără TVA, conform celor mentionate in prezentul capitol.
13.2. Garanţia va fi constituită în lei, prin scrisoare de garanţie emisă de o instituție bancară ori de o
societate de asigurare sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în termen de
cinci zile lucrătoare de la data semnării contractului.
13.3. În cazul în care garanţia se constituie prin reţineri succesive, contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un
cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta
contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis
la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris
al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in
situatia prevazuta la art. 41 din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.5. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în condiţiile legii, după
cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, respectiv a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor parţiale, în înţelesul art. 13.5.,
dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală.
13.6. În baza situaţiilor de lucrări parţiale, întocmite pentru părţi din lucrare se pot încheia procese-
verbale de recepţie, dacă aceste lucrări sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ


14.1. Situaţiile de lucrări se vor depune lunar, şi se vor confirma în 14 zile de la depunerea lor.
14.2. Factura se va achita astfel:
- suma aferentă cheltuielilor neeligibile și cofinanțarea achizitorului din cheltuielile eligibile în
termen de 10 de zile de la data acceptarii la plata a dosarului de decontare din partea MDRAPFE,
cu condiția conformării legalității cheltuielilor;
- suma reprezentând contribuția finanțatorului în termen de 5 zile de la data încasării sprijinului
nerambursabil din partea MDRAPFE.

15. SUBCONTRACTANŢI
15.1. Executantul poate încheia contracte cu subcontractanţi în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul, cu condiţia înştiinţării şi obţinerii acordului prealabil expres a achizitorului.
15.2. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
15.3. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îndeplineşte
partea sa din contract.
15.4. Executantul comunica numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi
implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică cel tarziu la data semnarii prezentului contract.
15.5. Executantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor
prevăzute la art. 15.4 pe durata contractului de achiziţie publică.
15.6. Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016.
15.7. În această situație, executantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la
art. 15.4., şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi
ulterior în executarea contractului.
15.8. În cazul înlocuirii sau introducerii unor noi subcontractanţi după atribuirea contractului, aceştia
transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi
a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie
îndeplinit.
15.9. În scopul unei informări complete, autoritatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea
obligaţiilor prevăzute la art. 219 din Legea 98/2016:
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe
niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.

16. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE


16.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
16.2. Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere va fi de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate.
16.3. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 14.1, atunci
acesta are obligaţia de a plăti penalitaţi in cuantum de 0,1 % din valoarea facturilor neachitate.
16.4. În cazul în care perioada de implementare a proiectului va suferi întârzieri din vina exclusivă a
executantului, iar aceste întârzieri se vor conduce la aplicarea unor amenzi achizitorului, aceste amenzi vor
fi suportate integral de executant.
16.5. Eventualele daune-interese trebuie constatate, în mod definitiv și irevocabil, de o instanță
competentă.
16.6. Daunele-interese nu se pot întinde, sub nicio formă, peste valoarea prezentului contract.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI


17.1. Părţile convin asupra următorului pact comisoriu: în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a clauzelor, contractul poate fi reziliat, de plin drept, fără punere în întârziere şi fără
intervenţia instanţelor de judecată (pact comisoriu de gradul IV), printr-o notificare scrisă, făcută cu 5 zile
înainte de data încetării contractului.
17.2. Dacă penalităţile calculate potr. Art. 16.2. depăşesc 10 % din valoarea contractului, contractul
se reziliază.
17.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc
la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
17.4. În cazul prevăzut la clauza 17.3., executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

18. MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT


18.1. În cazul în care, din orice motiv se reziliază contractul de finanţare, încheiat între Achizitor şi
Finanţator, părţile prezentului contract vor purta negocieri privind executarea în continuare a prevederilor
prezentului contract.
18.2. În cazul în care se modifică prevederile contractului de finanţare, încheiat între Achizitor şi
Finanţator sau legislaţia care se referă la prevederile contractului de finanţare, iar aceste modificări produc
efecte asupra executării prezentului contract, părţile contractante, în urma negocierilor purtate, pot
conveni asupra încheierii unui act adiţional.
19. Prezentului contract sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public.

20. AJUSTAREA PREȚULUI


20.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
20.2 - Prețul contractului poate fi ajustat în condițiile prevăzute de art. 221 alin. (1) litera a) și alin. (2)
din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 164 alin. (3) și (7) din HG
395/2016, modificată prin HG 419/2018, iar această ajustare nu reprezintă o modificare a contractului
iniţial, ci doar aplicarea prevederilor acestuia, respectiv în baza Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018, așa cum
aceasta a fost modificată prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019.
20.3 - Pe parcursul indeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe
piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru
elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora
s-a fundamentat prețul contractului.
20.4 - Modul concret de ajustare a prețului:
Pentru modificarea prețului contractului se vor utiliza Indicele Prețurilor de Consum - Total, comunicat
de INS, care se poate regăsi accesând următorul link:
http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro#
La utilizarea acestor indicii se va avea in vedere perioada cuprinsa intre data semnării contractului de
lucrări și data inregistrarii solicitarii de ajustare a pretului contractului la autoritatea contractantă.
Solicitarea nu poate sa aiba efect retroactiv, si va cuprinde atât valoarea situației de plată curente, cât și
restul de executat. Solicitarea înaintată în scris autorităţii contractante se va verifica, şi în cazul în care se va
găsi justificată, se va încheia un act adiţional în sensul ajustării preţului. După ce a fost încheiat acest act
adiţional la contractul iniţial, toate situaţiile de lucrări vor preciza, la încheierea situaţiei, într-un rând
separat, înainte de rândul în care este trecut TVA, valoarea ajustării valorii lucrărilor cuprinse în situaţia de
lucrări, fără TVA, deasemenea, şi în factură se va menţiona separat valoarea ajustării.
Pentru ajustarea pretului contractului se va utiliza urmatoarea formula:
PA= VP + (Vre* IPC-Total)/100,
unde
PA- reprezintă preţul ajustat al contractului;
VP – valoarea executată și plătită, valoare neajustată sau ajustată al contractului;
Vre – valoarea rămasă de executat din contract
IPC - Indicele Prețurilor de Consum - Total.
Perioada de referinţă la calculul IPC – Total este luna semnării contractului de lucrări.
20.5 - În condițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea prețului, fără a fi îndeplinite condițiile
prevăzute la alin. (2) și (3), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise
de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la
anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a
fundamentat prețul contractului. În sensul celor cuprinse la art. 23, nota nr. 3 al Instrucțiunii nr. 3/2017 al
MFP-ANAP, această modificare nu va fi considerată a fi substanțială.
20.6 - În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.
20.7 - În orice caz, prețul contractului poate fi ajustat doar în limita sumelor disponibile la capitolul 5.3
Cheltuieli diverse și neprevăzute al deviziului general aferent investiției vizate.
20.8 - Prețul contractului nu se ajustează pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) lui calendaristice.
20.9 - În cazul apariţiei unei situaţii imprevizibile, așa cum aceste situații sunt definite prin art. 7 din
Instrucțiunea ANAP 2/2018, modificat prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019, preţul va fi actualizat, fie odată
cu semnarea contractului de achiziţie publică, fie ulterior, prin act adiţional la acesta.

21. DOCUMENTELE CONTRACTULUI


21.1. Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.
21.2. Documentele prezentului contract sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de
evaluare;
c) garanţia de bună execuţie;
d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este
reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
f) acordul de asociere, dacă este cazul.

22. FORŢA MAJORĂ


22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen
de 6 zile de la producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării
consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


23.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere in legatura
cu indeplinirea contractului, în caz contrar, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente.
24. Dispoziţii finale
24.1. Părţile, de comun acord, pot conveni asupra modificării clauzelor contractuale, prin act
adiţional încheiat la prezentul contract.
Prezentul contract contine ..... pagini precum şi anexe, si s-a incheiat la sediul Achizitorului astăzi, în
data de ...................., in 3 exemplare, din care câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar în
dosarul de achiziţii.

Achizitor, Executant,
COMUNA OZUN …. SRL
Dr. RÁDULY István, primar …., administrator
............................. .............................

VIZAT CFP,
BORDÁS Enikő, contabil

.............................

VIZAT JURIDIC
ACZÉL Cecília Melinda, secretar

S-ar putea să vă placă și