Sunteți pe pagina 1din 84

500010 ...

...,2003 3

Produc.:uor Novalogic Distrlbuitor Novalogic

On-linewww.novalogic.com

Celta Force: Black Hawk Cown expansion

Novatcglc se pregaese s~ lanseze un expeoslon pack peraru Della Perce: Black Hawk Down, care se va numi Team Sabre.Cea rnaimare noutate din modul multtplayer vor fi vehicu\e\e asuora carora vom avea control deplin ~i cu care ne vorn putea razbci peuscat, ap1i sau tn aer. Deha Porce v Black Hawk Down: Team Sabre va avec 2 noi campanii single-player care nevorduceadllncinjungladin Columbia pentru a-icauta pe lorziidrogurilor,apoiinlupla tmpontve teroristilor din jurul ~i chiar din Iran. 5€ pare ca expanstcn-ulva corqine nv maiputin de 30 de h~rli no! pentru muluplaver.Aceste hanlvcr f btnevenite.ueoarece stlu curn esre sa tevetlhartile pusela

Age of Mythology: The Titans

P,odudtor Ensemble Studios Distribuiter Microsoft Games Dat~ lanIJrii loamna 2001 On-lin .. mic'O'Iofl.com/games

Microsoftconlinu~ serta deja extrem de consecrate a jocurilor Age of Empirescu un expansion pentru Age of Mythology. Des! JceSI ultim !itlu ou a iOSIColatdereview-erilafeldebineca ~i predt'Cesorii stii, Age of Empires 1 ~i 2, 101u$i vanza.ile au Jest suficienr de tncueajatore peotru a-i stimula pe Microsft ~i Ensemble Studios. Nu de mull limp, Microsoft a rna; oferit fanilor Age of Mylhology ~i 0 noua campame. gratis, care este disponjbjt~ pe ske-ut oficialstcare are aproximativ 10MB.in acest viitor expansion-pack, 0 nou~ naliune va deveni jucabila. Atlantean, al.1turi de cele trei deja existente:

GreaC.i,Egiptean~$iNordici1.Evident, va f prezenta 0 noua campanie care se va iminde pe parcursul a 15scenarii Numele de "The Titans" vine de la filplulcaac~tiatlanteenivoravea posibililateas.1chemeinajulor,demai multe onpe parcursuljocului, legendariititaniprintrecaresenumllrll Atlas~i Cronos. Pede alll! parte, unit~lile umane vordeveni upgradeabilelaeroi.lntotal,acestexpansionpackvainlroduce12noiputeride

partea zeilor. 18 unilllJi umane?i 10 unil;'jlimilice,5ll5per~m,originale" Pentruceicarepreferllslljoaceon_line, The Titans va oieri ~i aceaSIi1 pcsibilttate. locul deintillnire a! juclltorilorfiindhtTp"lfwwwf'jOcoml Lansarea cticiala vafl tn aceasta

loanaC'Arc

Prooudlor Enlight Soflw~re Oi~tribuilor Enlight Software

Data lam;,'I,ii noiemb,ie 2003

On-linewww.enlight.com

Concursulde anul acesta peonu c~ut<lreacelormai n;ts!rujllicesubiecte dejocuri,areacumunnouinscris.Esle verba despre Enlight Stedios cere, din spirit istoric ~i mrA a evea vreo moIivillie nalional,!l,auaies-ocaviitoareaspiranta lagusturilegamerilorpeloanaD'Arc. Pan~ aiei nu se observa niei un rei de lucruie~ildincomun.ln~sep<lrecil vomaveadeafacecuunAclioncu elerrente RPG ~i RT5. Adic~. ell alte cuvinte,veliinlrainpieleaaceSleiteribile redoare~ivavetim\.lncainluplaGlo leoaka.Acttunea se va petrece.tnn fericire. in Franta secolului XV~j nu in

nrtuiesc, va sti o grllmada de combo-uri,caredecaremai spectaculoaseSpertotuslca nu va ajungesllfolosescamanapemrua-i speria pe engiezl. Din anumite rnot've.por sa va asigur cajcculva f 3D~i,eitezNvaeapturaeseolalumii medievale,coblit~liile,arsenalul mili1ar ~i oamenii pe care 10000Ia i-a in1alni1a1uncicands-apuscontr.:i invaziei bntankeln Franla". Numa potopri~nu-miradinbarbacand ma gandesclalonua calaun Aragom al secolulul XV, a~randuse cu sabia de >lige!.i ~i parand lcvuurtle celor JOOOde englezi care-c inconjoar~. Joeul este pus pe lista celor care se vorlansa tn

.... =-"' ...... ,_ .. noiernbrle, caoo vom putea ~i noi

vedea minunatia

.JOCUL METALLICA

Vivendi Universal Games II indll~i<lt un acor« exclusiv cu Met<ll1icil pe mai multi ani prin care VU G~nll!S obtrne drepturile de a publira :;i di>!ribUi in lurrea intreaga un uJmbal aoim game eu vehirule. IlJcul VJ &.pun~ de rnuzica ~i vocile rTIffi1brilorgnlrlUl\JiM .. tallica siva f insplrardin faptele arestora.

!<xul va fi lan5;lt in 2005 ~i va fi produs in celabcrare cu Segnara Inc, o coroene p'II1l'IX..-a a formalie; ~lIk" penru imaginea online a acesea.tccnoot i~i va pulea cosumiza vehin,lul dupJ propriik- dorin!l' si-I va pulea dota (1.1 once arrra oorese.

Conform I[_-rrnenilor ccordujui, Ml'lallica va imegislr.l special on cantec pereu acesrjoc sivop •. I1f.'afJfolos;tealteprOOucjii muzicalealeiormalieipentrubackgroo.md-ulsonor.OmiCU!J pilr1<i'clin traik..-·ul joculuivJ JfMf('J zilcle ~<;Iea, odata cu ians.lreanouluialhum<llfonna'irj.SI.Angl'r

Unreal Tournament 2004

Produdlor Epic Gam ...

_, iii. Jiii£ipP UPM

s~ nv ne a~teptam 1.1 prea muhede la el. BineinJelesca vor rnaifi adacgate careva moduri no; ~i, probabil, se va maiumbla un pic pele grafic:!,darinrestnuvorfi prea multe ncutattSe zvcneste ca ceicare vor avea o copie de Ul2003 vor avea reducerelacumpararealui UT2004. ln concluzie, pard! am verb! de un expansion pack.

Republic: The Revolution

Oislrlbuil()rEidos

Data lanslrii'nceputuI2004

O ... -linewww.ridosintcractive.co.uk

Subterfugiile poltrlce ts! fae de cap in acest joe. incepe cand tu, un copil am.1rat, e~i manor la arestarea p3rinlilor t.1i. Peste dou3 ~pt.1milni ani eli stupoarecaceidoiaumurilinpu~.1rie.in acelmcmeotjurlsare razbuntpe cet respcnsebil de acesr asasinat.Acesta este setul polltiei, Vasily Karascv. Du~ cetreccalivaanibuni,bagideseam.1 cu groaza st oroare ca v. Karasov a ajuns seful statului. Dup.'i cum arfi trebuit s.1 specific de lainceput, tcete astea se tmfimpla tn Novrstranaotera cede-abiaaie$itdesubjugulsovietic.

Peste inc~ dot, tre! ani se vild

Firepower

Produd.lor Shockwave Production. Oislribuilor GMX Media

Des; lncep sa ma obisnutesc cu tcnul comumcatelor de presa. eel referitorlaFirepowermi-aatrasatentia daloril~ sentimentelorde pur~ fericire ceizvoraudintexLCualiecuvinle, GMXMediaesteincredibildeinal s-jea cer pentru di a reusn sa oblin~ drepturiledealanS<lunac!d.-{)npentrtl Microsoft Flight Simulator 3. Evidentcll nurrete lui va ii Firepower~i va coniine intr-adevaroseriedeimbun.'Uliliri$i nout~)i.Oricum,dupacum ne spuo sr responsabtl!l, este suficienl;.:i vll holbali

In filmele ~i screenshor-urtle de pe site-uloficialpentru a-laprecia

valcarea. inainte de face 0 criz~ grav~ desceplicism,muitmaitristdedlt comunicatul de presa. trebule sll v~ explic ce .. duce atat de ie~it in comun acestadd-on.Estevoroadesprevreo50 de misiunicare vor benelicia de _ 'prezenta a 1"2 avio<[le noi~cu design-ul 5pKial I;,IGuUn.col'!borare-<ru peste 13 pilo!i de van~toare. EoSine-vi graflc va fi plin de explozf aletuturor obiectelcr prezerae in joe. de la tancuri ~i

anuaenene pana la avicane si BZN-uri (bicicletezburatoareneidentilicatel.Mai seriosunpic,modeleleaufostlnlradever realizate ~i testate In conformitatecustandardelemilitare americane,realismulfiindsiellot pe-acoloCelehrul B-17vafisiel

~:~;~~~n~~i~:!e~:~ ~~,~--

existente.~capune)iincadepe acumbaniideopar1e,Canuse~lieexad cand se valansa add-on-ul.

NEVVS LEVEL

On-line www.gmxmedia.net

.. _---

Primul FPSin universul Warhammer 40.000

Cunern~ii nu-i de glums!

Hidden & Dangerous 2

iii i

,imulaloarelemililaredinAIDoilea Razbo! Mondial au tmpanzitlumea. Au fosttitluribine realizare.xare au cules lauridinparteapreseidespeciillitatede prelutindeni.Haideli5livedeminee m~5urii un joe, care-l mai poort~ ~i pe 2 in coada, mar poate auuce ceva nou tn acestdomeniu?i,maiales,maipoate sa airaga gerner-ul

Pentruungamepiaycareslinune adudiladisperaresaueareslilluse lasecupagubehardware;erioase,producatoriiofera jucatorilor doua cerspecuve lhird~i first person. Cred ell aceasta este cea mal bvoa mcdalitate de a ne multuml pe noiceicare dut~m?iu?urinladeaTinli 5i levi

inamicul, dar si placerea pe care tl-o ofer~ 0 perspecuva rna! arnpla in care potrsa veet mi1C~rile,echipamentul?i \r~s:lturile personajului.

Hidden & Dangerous 2 nu este ins:! numaiunjoe,ncareveiimprllstiacu carnesisangedenea.mt,petoatetex\\Irile. Laturatacnca ajoculut va fi destul de puterntca.Asrel.fucatorut ve prelua ccnoucerea une mlcitrvpe aliate pe care o va porta adancln spaieleliniitor inamice.Sarcinalorvafiunaaparent banal:t:completareaunormisiunisecrete din celde-al Dcllea Razbcl Mondial.S~nucredelidjoculnuva avea un storyline b.ne pus la punct. In calilateanwstr.l.deechipadeelitll,vom fipurta\icampestetotpeundesitu3lia estemaicornplicatll.lneoncluzie,cele 7eampaniidisponibilenevorplimba

prinEuropa,AfriC3,Burmasialtelocalii de pe glob. Misiunile vor fitn oumar oe 23sivoracopericarntoatagama posibll;'l: de la cele care au ca obiectlv distruge<eaanumitorpuncte-cheiep!ln:t la cele de rapire sau recunoastere.

Asa cum am fOSI oblsnurtl.jocul va f o combtnctle de acuune cc lactic1i ~i strategle militara. Ecaipa noastra va f compu;3din 4 oameni care fac pane din trupele spectate SAS Commandos. Peacestiaiivomputeaalegedintr_un nurnar de Ju de scldau, Iiecare cu propriile abilit~1i spectate 5i aptitudini rtlferi\edeasedescurcainfunqiedesitu_ alie,S<lrCinalacaresunISUpu$i$itipul de arma pe care-t lin in mana. Odat:i cu avensaree in joe, seldalii vor c:!.p~la 0 anumilaexperienl:t,ceeace'nseamn~ c~ abihtatile lor vor cunoaste a evolutje

cuprindcamtoatearmeledisponibilein eel de-al Dcilea Rhboi N\oOdial: pistoale. super-e. grenade.bazooka etc. Pe ceascpra, vom putea conduce 0 gam;" divers:idevehicule,printrecarecamioane.motcclclete, tancuri s! chiar avloane.

Pentruapuneinvaloarecomplexitatea tactica J misiunior, dar si pentru

usurlmu cu care jucatorul va putea con- Pe ei, eli n-a, .. gloanle

trol o mi~dlrileoamenilor~i actiunile '--- __ _::_ ----''--'-''''''_,-,-_,.,----:-:- _ ___J

pczttiva. prestanta lorimbun.1ta\indu·se de laomisiune la alta.

acestorn. producatorf vor reallza 0 noua hana l';IeUe.'!:, omtertata ~i un sistem deeonlrolacce,ib[lorieui. Luerurile aCe5teale-ammaiauzitsiinaltelocuri, iardndamdatnasinnaseuele,~ vene a s.'fne punem m.ainilejneap~i $li olu.1mlaN_g.'!:panadindnumaieram at3tdeineurcaliindit.,;jnumai~\im nicimlieardeundeseoprestejocul.De lapromisiuni panala realizari este un pas mare pe care nu vom sf daca prodllc.'!:toriil-aufaeuteubinedecalinclipain cere vom avea jocut in lal<'i. Pan~ atuneimiliavemunpiedeasteptal

Unele dintre promstunle care per celemaiapropiatecierealizilresuntcele refemoare fa gf<lfica, fizica ~i balisnca joeului.Du~eumvede!idinimagini,Sf<lfica arat.'!:ehiarfantasticprinanumitelocuri. FizicavehiculelorsianimaJiapef<;Qnajelor vafirealizatacuengine-\.llcareafostfolosil siinMal1a,unenginecare~i-aaratat posibilitatile ~i care poale educe ceva irumes pe calculatoarele noasrre

OaaJuna?

Printrelucrurileearesemaipromit inaeestmomenTsenum<'ir<'i~ieelelegatedeAI-ulinamicilor.Ac~tiasedoresc ia~dlmairealiSlicupulinla,calsepoaIe de naturali in ccroportcrremst reeciu Un lucru pol sa vii spun eu: crrcat de bun,superperformanl,supercomplical va fi AI-ul,tot nu va putea s;o; se compare cuofiinlaumanii.Tocmaideaceensuccesul unui asrfel de joc ~i realstenta lui inlimpsunldaledemultiplayer.Separe ca Hidden & Dangerous Z nu va avea carente Iii aCe51 capitol; occupation, skirmishsidealhmatchsuntnumaic.lteva dtntre modunle de multiplayer cu care Vii veni. se pare ca nu va lipsi nici cocperanve-ul. ceea ce va adauga 0 nou~dimensiunejocului.lnceledin urma,nupotS.'!:incheideciltcu"omlr<'li ~i om vedea".

Dislribuitor 'rake zrmerecuve Procesor PI! 400 MHz

Memorie 64 MB RAM Accelerare3D 10MB

~iplayer DA ---~octombrie2~

ON_LINE handd2.godgames.com

femeinebune.LucBessonastaesteun meseria:;.Eladaltonul,prinfllmulLa Femme Nikita, unvrcr filmelor de gen. Nucreddnucunoa:;lejiserialulcu acelasl nume, care a ap1\rul anii treculi si a rulat si la notlatetevuor.Cc (OJt~ slimapecareoampentruPelaWilson, 1rebuie~spunc"nus-aridicatla acetas protesionalisrn de care a dat dovada rramuzoaicc.

Dupa succesultnregisrrat ,toluSi, deserialulLaFemmeNikila,americanii astia hollywocd-ieni au mar dat drumul launserialasem"n~tor.Ofemeieninja, subliric.:.1,jmladie,d:lrearedaelillilnfige una sub bhrbie sprijini bordura instant,intralnpielea lui Sydney Bristow. FilmuldespreearevorbescesteAlia5:;i a span reate recordurilede audtenta Oiferenladintreceledouaserialenuse veeealalipulmisiunilor,alacliuniisau alahorasemeneaelementeeareprimau ~n:1 acum. Nici pe departe. EI a reosn s~ devanseze serialul concureot, Nikita, prin modul de abordare a relatiilor dintreoameni. Aeum, spre deosebire de insensibiliidinSeqia5,agenjiidinAIias aveaudreplullaovialilprivalil.Secreea acealeg:ituraeuoameniisimpli,eare astfelputeausaseidentifieemaibinecu personajeledinfilm.

Oup~ceserialuiprezilll~misiunile pe care Sidney le rezolva i"n paralel penIru SO-6 slpentru Cta. jocul reia aqiuneadeundes_atermillatserialul jntimpeeinfilmSidneylncereas~il iniundepej.efulsjumalefiedinSD-6 peparc.:ursulaenspemiideepisoadesi reuseadoarinalenwemiiplusunulea. In joe realizeaza c~ acesta a sczpnt de mana nu prea lunga a legii:;i o cacu penlruaserazbuna.Eibine,aeum _ superagenta rocearca sil se ~i asc;und~, dar saii Si curme existenta tulburata de aceste gandunmalefice

Ca sa fletotulln clar.Jata cum se prezintatoat.'ltarllsenia:dup<'idoianide munellpedou<'lfronturiineadrul

tutvror relelor de pe pamant. Aerezut e.i misiunea sa a lual sfiu'Sit ~i ell poate renunta slla munca sa pentru CiA. OM cand esnspion. nimienueste atil1desimplu.

Arvin Sloane, gentulmslenc

despre

esre Inca In

~i alii! nmp cat el se afla pe afara pe undeva.viata lui Sidney Trebvie sa Iacatorulpeouu I Si mal binelntr-un sicriu etans de plumb, de unde s~ IlU ias~ nid cu sluibe.Asa ce.wjutata de prielenuleidineadruIClA-ului, trebuiesafaeaeeSliemai bine,s;,\ilgaseasdpe

Sloane Si s~ 11 neutrahzeze.

UnfeldeG

Dupaeum}ti\i,Qeste personajulmftologic prezentm toatll sena James Bond. EI se ocupa de toate ustensilele adccatoare de rooarte slde viata, pe care marele 007 le folosea pentru a ecce la capat eu bine misiunileeeiierauilleredinlate.Lafel eainorieefilm,ijoceuspionieese respecla,unasemeneapersonajtrebuie sa extsre. Fara elnimic nu poate f reallzet. A,a c~ siIn acestjoc exsta un astfeldeper50najcare.intimprecord, scoare dm pamam. din iarba verde to1 feluldejucilrioarefolosibiledoarodatll SicJre,daeaavemcap.nutrebuiesllle fclcsim st a doua oara

Euamosingur~nel1imurire. De ce care tot timpul aceste genf trebute sa fie ni:;leterminaJi,fllrllviajaper50nala,la

gr~mJd5deuslensilecareovor~julas.1 sa~depeunblocpealtul,~trisezecAnd ioac~Solitaire~i s.1g3seasca viaJ~ PEl Marte. roae eceseooiece nvoruoe folos cAndcul1Q5linJeleeisolidecieartelTlilrtiate fluovormaiajuta5lihack.Jreascaun ooncomat ~ cind se ia lumina in lift

Dupa ccrn va spuneam sltn truroducereapecareamfacut-oacestuiarncol, Sidney ese 0 ninja. Si nu una obrsnulta. Ea a fOSI antrena!~ atAt In salile de gimnastic.i ale SD-6-lui, cal ~i in laboratoareleClA-ului·Stieabsolutloatestilurile de batale posibile ~i irnposlblle ~i nimicnuiipoaleslaincale.Poatedoar bancornatele si lifturileneiluminale.

Biitiilii I", lIuperl",t;!v

Cei de Iii Aculalrn se laLJd~ C~ in materte de bataie nirnlc nu se va aprop.s de celnatea de care se va bucura Aiias. Milioane de ieluri in care veiaplicacore<:)iioamenilorcuinten)ii necurate vor fidispcnlbile garner-ulut de rand. Acest third person action/adventure va beneficia de coregrafla unui

mare spectallst tn arte manlale.Cu toate ca nurrele acestuiguru nemaipomenlt nu este men)ionat in comunicatul de presa, se pere cl e5teunbinecunoscutlTlilrjialist, care ~i-a adus contributia 101 gramada de filrre de acuune.

ror ce sper eu esre sa nufie Chuck Norris. Nu suu de ce, dar niciodat.1 nu am putut s.1ilsufarpeaceslom.

nuareusitsafacaspagatullafelcaVan Damme.

Pelangaintreagagamadecafteli, vommaifiintrodusiintr-ogramadade altetipuridemisiuni.Spionajulvafila mama lui arasa. Daca nU?lii sa te fofilelipel~ngaperelisisalefolo~ide slealth-uldindOlare,nuveifacenkio treaba. Daca mai putem ta socoteala ~i misiunilecesedesf~raconlra cronomeuu st rasturnanle de sltuette de carevomave.aparte.incurandvom putea juca ceva care s~ nu ne lase un gU51 amar.dar nlcl dcloeag c-doar bun.

impresiecaremi-aillsatdejaungustde "mai ada". S~ nu ne culcarn pe 0 ureche sl sag.1sim st altejccuri care sa nefac1lpl~cereintimpulcene-ama, r1lmasplinalaapariJiaacestuiAlias.

__ T_~~_I~ ~.";~:~O",~A~d,=,"~,"=,eProdudtor Acclaim Studios Cheltenham

Distribuitor Acclaim Entertainment Procesor N/A

Tat: deapra guat;ul bun

....2003 19

exact acurn doi (21 ani,din LEVEL iulie 2001, ~i l-am cootet to acest num~r. Evident, ma dezic de asemeoee pracncl care aducdezonoare,ironii,raseleiniundate $i,mai rauccncediert. Tolu~i,maatlu intr-osituatieparadoxal:l..D~iesleo Ol~ FOARTE tarzie din ... diminea!~ Icredlamtotusi dator!a tlacrtrot.bausre plineetc.1 de a scrie despre Echelon:

Wind Warriors. lnalnte de a scrie, am

CDPY EchelDn - 200'1.

Paste in 2003

etc. Lucruriutilefoarte.darlipsiledeo plea mare importan!:i chiar ~i pentru cei maipu!inversafiinalenighl-sim-urilor. Navele dm joc. prezente Intr-o vanetare implesionant~, pot fi ccnrrclate fiedoarcutastatura(oglum~camseri-

~\:~i:'::ii::';:;i;:::i;~"~i \::iii; cfa ~i~kr:i:,s~a :~ ~~: ~~~~C!ti~;~o;J~;~n~~ T~:us-ui

Fighter$icelelalte?),fie.evident,cujoystick-ul.Ceeacepunedestuldemari probleme celui neantrenal{nuin training-urile de cinci minute ale [oculut.ct In zect de ore de zbor/joc la activl este chiarunuldintrepuncleieiorteaiejocului: engtne-ul ftzic, pastrat din primul Echelon,evident, intact. MADia a hocrat ca in joctrebuie sa exlste inenia.unpacturideintensil:iJidiferilelavitezedi_ ferite, din nou inerlie$ia$<l maideparte. Unde se aplica teoria? in primul rand in cazuldiferitelortipuridenavefuturiste peearelevomaveasubcontrol$icare, conformstandardeloractuale,s-argru_ pa In "ellcoptere" ~i "avioane de van;!toare". Ne vom delecra chtar stcc un model de nava (Ghost} care aduce puterniccusrealthfighter--eledinZilele noastre(curadarsignaturefoartesc:izut:i). Toateacesteminun:i!iifizico-grafice alinte sau inarnice) lupta sub acelasicer magnificcucarene-amobi$nuitinpri_ rnulEcbetcn.cer pe careinsistsa-l

-cslmplu» seam~n~ identic $i la fel. Pielturi de apa, nu alta. Mediul actiunii seaml!naizbitorcuceeaceamvOzutinprimul joe - planeta acoperna de mu~chiul verdertt, apelimpezl. platouri brazdate de canioanenuSIJficienldeadand,z:ipezi ves-tee. baze m;iitare etc. Naveiesunt identice,misiunile(40)pecalapoci.Prin urmere, P.lr,l comparatii. Voi «ara Echelon WindWarrio<scapeunjocnou

R~ii facjocuri _u co?

Razbciul continua tntre r~m~~ilele fostuluiimperiU$ivelienl.Juc.1torul,un "el" -fascn "Wolf- Scott «care pare foarte cunoscator tn ale artei r.1zboiului in zbor, tncepe rorus! cu 0 sene de antrenamentepliclisitoare,ineareise spune com ca "night vision", "press A forautopilot",Ncrashandbedestroyed"

dedarcafiindunuldincelemaiartiSlic realizatevazduhuridinc.'i1eamv~zut. Oealt(el,inlregulcoloritaljoculuiesteo pliicerevizualaabsolula.Grafica,d~i aducepracticpulineimbun<'lt<'l)irifal~ devarianladeenginedeacumdoi ani, este excetenu, ceea ce mii ~i ne bucur<'l cu atat mai mult cu cat m~ ~i ne dcare nepasarea cu care vechi problerne. aschii in talpa Si pioneze in pema au ramus exact unde erau ~i in 2001.

Au, mil doara!!

lm:<'I n-am dat in boa!a amintirilor profundinr<'ld<'lcinaleincMilecopil~riei,darchiardoaresaveziinEchelon acelasispirit suicidal (kamikaze,cas<'l folosescunlermenmaid.ucuaftershavelprezent In totipilotiiinarnici. careseparecanuauniciuninteressll casuge r1izboiul. .. in ca~lig. 51: pare ca prietenul nosIO\I,cakulalorul,a ... calculalc.1emaislinalossamearg.1.lal-l avioane distruse de ambele p1ir)i,penlru ca.onde cne cnrncerosate IUpli ... ctnsm intr-un "dogfrghl"cu un de ahfel amiiraldeinamiccarezboaraladoar

450 km/h lata de cei 1000 km/h pe care iialingepropriullauaparal,ei,inamicul,sevadadetreioripeslecap,seva nanstonnamjaponez dela Pearl Harbocr, sevarepezidireclsprelinesi,lnprincipiu,ambii pilo)iin ascensume vcr face poe ~i VOf descinde repede-repede spre sol,lacu)ibuca)idepreamuha ... lmbretisare.

Asta e una din bube. A doua tine deAI-ul idiot al coechipierilor (nimic nou din 2001 inccece niei la capitolul as!iI). Uite si exemplul: misiune de escortainteritoriuinamiC,cuadivare de False IFF. Eufn Ghost, doua trans-

Adevarutesre ca am renuntat curi'mdlajoc,adlruicalitateestepusa in valoaredemultiplayer,carepoatefi uneon 0 experieO!a absolur de vis.

Practic,nuampreamuhecuvinte de lauda in plus faJ:i de rele de acum doianl. tjnjoc realizat magnificstrtcat din prostie(Al, HI, nU~liusigur).JucaJj Echelon: WindWarrio[<;,penlru ca pcete vor aparea patch-uri care sa rezclve bug-urtte astea agasante. ~i inci'i cava: luaji-v:i un joystick bun. Cu piina la8hardpoint-uri,ilideundesave~i munijie.

Gast - The Greatest Little Ghost

Pentru copii tirnizi

lo-ngrozitu'

... Flidind parte din tagrna jocurilol

rl' adventuref.'ir~ prea maripretentiiGau reu~letOlusj~ias;linevidenl.'iprintr-o coperta foartetentanra Imami,

mami ... mami!!!) ~i 0 hart~ pe doua pagini demanual.ins.'i,~ijocules1ef.'icut pemru copii ... (cred,ahfel nu mi-as potea explica anumite lucrun), exisl~ unul-ooua elerrenre care ar pcrea prinde~i un matur,respectivomilturli.Plictiseal" poatedeveniastfel(incondi)iiextreme,de faptl un preten ~i nu un du~man

Primulelemenlcarem-a~ocat,conceptualvorbind,afOSlevidentaexpresie

ca oriunde trebuie s~ puoeti un obiect saus.'iexecutaJioanumit~aqiuneprin interrnediuluneiterleprezenlemateriale, un pop-up ju sare-n cchi sttetuonreczs a?<lcumsoo.relesima:;inilededez~pezit fl~liieZ;'ipadalimpurie.Plimbareaprin diie-eele poze ale jocului va va pure to fataunorcreaturibicisnicecarev1lvor baga fricaln suflel, interlaced evident pan.'llaullTl;i,v.'Iv€liconvingec;i,defapt, toatefantomele,corbii,liliecii,plantele carnivore, paiaojenli unasietc. nu sunt dec5tniSlefraiericun(:'voiprimaregen m~ncare,lipicisaulibertate.Bunillalea sutleteasca ou poate fi pusa laindoiala. maialesinfalaunorochiatatdemari

Dac.'Iparteacuochiiamrezolvat-o, lanivelaudirivavemclarde-afacecuun potpuriu,dndstereo csrd mooo.care ar putea baga groaza eventuallntr-un pisoicrescut lo Shao-Lm.jn ceea ce prive:;lecopiii,ceiamericaniprobabilca s-er sperta.jnsa atnostrtm nici un caz. Defapc ese vorba despre o functie de vlcisftuuine.Cu car vicisitudirea e maimare, cu atatcopilule mai c.'llitlucrudesprecare vomdiscula in acelas: numar vntotCum spcnearn.jrdlcele ce spaima scnora este undevalanivelulunuifilm mUl,dac.'lnumort.Oricurnrdeascpra roturor" se an~ zgorrotol u~ilor neunse de zecr de ani si de sucle de ulei de motoruzal,alcarorsdlllail ar putea jntrkosa orice gandac de buc;it~rie ascuns tn umlxa protectoare a Intunericulvi. Darastae,nuintOldeauna trica este instinctiv1l.Semai?i

i,wall

degroazalntip~ritapefa)aluiGast.Unde eSlemitulfanlOlTIl'if1lr~fric.'l?Deceo fantorna are nevoie de lelinar? tjsta lrurebanlor pe aceasa tem.'l va continua intr-unnum.'lrviitor.Acum,joculareo JXlvestefoortefrumosiluslrat.'l,pacalcli 100ui se desf~:;oar~ interlaced, dec! degeaba.CertestediGastlrebuies.'l salvezeparculdedistracliidinmainile unui clovn dobhoc care era evident EEEVIIIIL. Pelondul unui decor sinsuu Ide c.'lscamsJ.miserup;'igura,nualtcevaJ, IreiJuies.1ajungis.'lrepuiinfuncliune ceasulmagic.Simplitateaindeplinirii acestuldezlderatesre situata un picmai sus de nivelul ebsurdukn. De cet Peuru

22 ...... 200S

Concluztile pe margtrea acesnrljoc sunt de doua naturi. una cbiecjva, alta subiectiva sl una care nu arirebuie sa fie, pentru catocrnelam spus ca suntde douanaturi, nu trei. A$aClar, daca aveji copii,unastfeldejocs-arputeasJ.-i prinda. Problema ese c1l nu ~liu exact daca€J(ist~ vreo categorie de varst~ pentrucareesteindicat.Ceisuh14ani nucredc~vorrezistafOilrtemult,pentru cajocul n-are sange.far cei peste 14 ani nu ar putea rezista pemru ca n-are ... As.a c.'lsinguracategoriecarecusiguran).'Inu va fl dezarnagita vor f restul.

Titlu Gast c. The Createst Little Ghost

Cen Adventure Produclitor IdolFX

Distribuitor Mindscape Ofertant MonositConimpex Tel. 021·330.23.75 procesor PII266MHZ

Memorie 64 MB RAM Accelerare 3D ON-LINE

G""'.5/".

Sunet 4/10-

Gameplay 5/10 =-.<111 ..

Multiplayer N/A

Storyline 4/10-

Impresie 4/10 =---

"'''0,''",; '1_~j"'j tlllli¥--,.i j.UI;a

Counter-Strike, Warcraft III, FIFA 2003, Starcraft, Unreal Tournament 2003

"Tbtul e in ce~

> :;=:~:~~;e~!~~:;a~; ~~~~~~.i~~

ascuft." "P<'irinte,num-ammilispoveditdedoi

ani."

"Ahm .. .fiule.ce se aude!"

"AsIa? E de la c~~ti. Niste muz.icli ... " "Da?~icemuzicliascullitu.fiulel" "Eofonn.llie,Melailica .. Unalbumcu sfinl;"

"A,bine ... cesfinli?" "Slantul Furie ... p~rinte" "Simlifurie,fiule?"

"Din cand jn csnd, pnnnte."

"Fiule, te simI pierdul ~i deja pcmit pe diigr~ite.ladeaiciCD-urileaSlea.

E un joe despre sr.n)i, despre Bisericli ~i despre lupta lrnpotriva r~ului." "MisL.mare?'

"Fiule.e pentru tine. Os:lijipui lmrebari,o~incerdsJg<'lse$ti raspunsun, 0 s~ Ie afunz! in caurarea adevaruluisuprem.Pentrutine,iiule:

'~~ .....

"" ". ~.lU. in

... ~-' ell"

.tl,t\ "ti

~ ;:J"!!I '" i

. ~

; ... ' "

~=....L ~,,,;,,

Eforturl aiaifica

Numele rreu esie ~r Isaoor. Am a fa)Ji clecopil ~i suot chet zsmbesc s rrn inchin lacerdefiecaredal~canddipesc. Amovoceasculit~siasculldesuperiorii mei. Sunt un inchizitor. Am fosrgl,itlntrun sat de la marginea lumiisi am supravie{uilce!ii.Datore.ztOlul Bisericiisipreotiler ~i. Suntem in 19% Si toate drumuri!e ind mai due la Rorna. Orumurile mele suntlnsll~j~decise.Euascu!t.Eumerg. Eu nu gandesc.

Numele meu esie Mihai.1vIii chinui Nicieunugiindesc,eumljoc.Mikelmi spune " ... ~i a! tras zilelntregi de jocul ne' ~ialund,PAC!Sefacelegatu",.Staiunpic, b~ilat~! Ce-s eu. prostul vostru/! Mi se tragedelal>ador~la?Numaipotgandide unulsingur/StauiICumsim~uitinurmasi realizezditdemukm-amchinuitcujocul ;lsIa.lad~tuc~ileincoace,bagiimelodia aiacuzbiereledechit."lrll$id~-miconcedlu c~ nm chef sa m~ soovedescl

Povestea rnea st a lui l>ador-fala~decop!l lncepe din momentul in care pe llal-ausalvatromanii,ceeacecoincidea cu momentul in care am cia! eu elic pe Play.EstefrulTOS,aregraiic~.rn-a~galin vise dupa dou~ artwork-uri Iexceeruel si accm m-am pornit in joe, sa 1l1~ bat si sa Irlvii!Cumsii,lujescmaibine Bi>erica. Este un RPG,areopovesieincarelnchizilia inclim;aiexistainl9%$iofDrl<'iintu-

duceintimp:daicupumnul.tre<:eora, spargiseifu·.seiacenoapte,.a.m.d.Cudlt ~icre~teeiicientaindatul cu purnnulsiln

I i il cu atat maipulin tirnp iintimpul"actiunii".Dartunu totelegi. esti prost infonnat ~i dai chc-uriin sanga ~i in dreapta pana treee zjua, e:;ti reantrenat ~i peste tat iIi apare nebunia ala de Time Lock. De cet Fieeareeveniment impol1antdinpovestesepetrecelao anumitaora,intr-{)anumit~zi.Cindvine momentulrespectivnumaifXJtis.afaci nimicaltcevadecatceeaceiticerei.lnsa ceiilcipanaatuncidepindenumaidetine. vrersalnrnaibagicatevapunctela strength,tragi defiare, dar aignja ca pierai timp etcCoroplicate putln spus. lraeresant poate ... tnsatnjoc nute ajuta cu nirnic sistemulasta_DecatsJstais.ai!icaiculezi cateminutemJiJipanatrebuie>ii-lvizitezi pe ParinteleCutarica, ~i de abia dcpa ce tiaiir05ittottimpuls~jtidaiseamac:1aiuitat satccrceva maibine seiasau de prostiist mergeau pe formu!a de bun simt de pana acurrc timp pentru toara lumea. Auzi IJ ei, acum sltimpolare un pret ... uf!

Dar nu e nicio problema.Jncarc salvatul,i ... undeesave-ulmeu?Nue?Nu

Gen RPG

Produditor Sinister Systems

Distribuitor ArxelTribe Pili 450 MHz 128MB RAM

G"lk' 7/10S

Sune! 4/10-

Gameplay 5/10 - •

Multiplayer N/A =. •

Storyline 6/10

Impresie 5/l0=--

u..2tXJ3 25

> ~:c:~no::~!:i~~;::i L~:~:' ~~~:

care l-a facutpe Manus Chtoea sa.g plarda cumpatul ~i sa ridice revcltar pumnullasedinjacede1::ideaJocul Anului{2(02), in nrop ce restulredactorilcr se refuglau pe sub scaune, joeul care a beat palimi,diseujii,eer1uri, scandaluri,cemai._.)OCULcarevrefi, nuvreji,aatrasaten)iatuturoranul trecut..; Este posibil s~ repete ecetast succes sub un alt nume? Nu mai exisl~ nimic sacru pe lumea asIa?! A~a ne-om dece totii!

Dar stati.xe spun eu aicr ... Grand TheftAuto3mi.ap)acutinlr.at~tde muhincata~idevenitJoculAnului (2002). Asa c.'! "Fii gate Miami, lmi Irnpachetez sosetele si vin!~

~MAri8 cu.-tdpAliiria?

MArta .•. ~ __ • MAr-t. •..

Pnma srcee mal importantilinlre· bare care apare in legilturil eu Vice City estedadijoeuldefalaestelaielsau, mai brne, cat ~i prin ce se cecsebese de Grand Theft Auto 3. In primul ~i in primul rand, Vice City NU esre Grand TheitAuto4. ASIa ca sa fie clar. .. Nu s-a dorit niciodal~ si! fie GTA4, nu este GTA4 ~i niei nu e nevoie sa fie GTA4, Darcaldediferitestedenr.3dinseriel Nuci!arfivreoproblemi!dacaarfi la ret, pentru d. mal mult GT AJ €Sle oncand binevenit. insi! reebuie s~ existe 0 mOlivalie,acolo,penlruaaruncani~te banipe z Cfz-un.Asadar. .. 1

Daca e sa vorbirn despre djferente. atunei sil 0 luam cuinceputul. cu ceea ee€Slemaiciarsiieseinevidenlainea din titlu. Trebute sol ~Ii)i c~ Vice City nu este continuarea lui Grandrr.efl Auto 3, perioadadelimpincaresedesfii~ara joculeslealta(anii'80,cas!ifiumaiex_ act), personajele sunt allele, orasul in care se destasocra ecucnea ese toral diferttetc. Exist~ins;'luneleelemenleale POV€$1ii,unelepersonaje,anumile

26 Uiie2CD3

, r

dialoguricarefacrt'ierirelaanumiteevenimeote, personaje ~.a.m.d. din Grand Then AulO, darla un nivel supenflcal s. numaipemrc a-isansface pe ceicare ~tiu CTA3 pede rost.

~ildar.povesteadinViceCilyare Icc candva In anii '80. in Miami (de~i

nu se lace refeelre directa 101 acest ores. este dar ca despre elesre vorbe.Ia fet cum in CTA3 Liberty Cily coota New York-ul)~i il are in ceotrul actiunil pe Tommy vercem. un mafior care tocrnai ai~itlaaerdup.'ll5anideinchisoare Tommy este Irimis in Vice City pentru a prelua controlul asupra ora~ului ~i a-l trecelnsuoordineaclanuluimafiolcondus de Sonny Forelli. De aicitncolo va deuseema ce selntarnpla-soare, sange, lemei,bikini.afacerimaimultdeclil necurale ~i 101 asa pan~ cand ... lermini.

Cilndvinevorbadegameplayinsa, lotulpareneschimbat...Aceea~istnJClur.:iajotu!ui,cumisiunicejindepovestee principala ~i misnmiadiacerae, aceleasi curse cu ma~ini, acelasi camagiu f)ra rost Ida! daa!! daaa!!!lpesrrazileinSOIl'ealeora~ului.Drept~vli spun,joeulmis-aparutdezamagitorla primavedere.Astanudincauza gameplav-ului. pentru ca GTA3 mi-a pl~cullocmaidinaceastacaula,cidin cauza lipsei de tnovcpe. Stmteam ca m~ afluin fata unui joe pe care t-arn testat acum un an, dar aflat acum sub un ah nume ~i prornovat ca fiind diferil. Din fericire,amslransdindinlj~jamtrasde joe piin.:! In momentul In care Vice City a Inceput s.}-~i arate adevarata fal.:i.

AId MArota, ...... p6Wirie _

~._piiliiriB __ .

situatia.

principal siIn monvapa ~ilelurilesale.Dad.in primuljocerairedusla statctul de "mana dreapta" a diverselor orgaruzathcnrnmale ce bantutau orasul. iar scopultac Iinalera unulmat muh romantic Iiubirea asta .. .l,inViceCityte avilnliasupraorasului cu scopul declarat de a-l avea, in cele d!n urrna,

la picioareletale. Nute rrulogesnde gangsteri (ma 109, cJleodat~ secpulscuzlimijloacele),ci iielimir'fisipreieiconrrolul asupra "afacerilor" lor.Jar asta schimba total

lntr-un fel.joculseam3nlcuCothic.Oric.l1 da oudata ar parea compaeetiala pnrna vedere,esteclarclicele dcuajocurise aseam3r'f:i cand vme vorba de acea urcare ajucatoruluipe scaeaierarhica din universvl jocului ~i de sersirneotclpe care tt alcand te vezipe tine. un outsider, st.:l.panul unuiditamaiora~,mai rau,maimare~imaibogatdecat cncare altcet~lear'faIViceCity-ului Este tmbucuratoare aceast~ schimbore de perspecuva din partea cetor de ta Rockstar. dar

afacer! iIi vcr aduce un venit substantial, iar orasul va p:ireala prrioareletale, DAR povestea Si rnlsiuntle ce urmeaz~ din acel rrornent nu accemuaza destul acecsu situillie. Dee)lemplu,chiardacaveiaveasubpapuc jumilla'edeora~,zecisausutedemiidedolari la dispozipe si 0 annat~ de oament care iii pszesre propoetatile, tOlveilir'fevoilinanumilemisiur'fis;lfacipecuriefUl pentru nu ~iu.ceafaceriSlm:!orunt. Esteur'f lu(rtl surprinzaior, mai ales penlru eli jocul este plin de p€f50nalitille, darr'fuSlir'fceeacepri~eaceslaspect.

PMirIe.,. pMArIe. __ MBria __ •

Acumdv_aliconvinscaViceCity€Steunjocchi,lr mai rlilerir de GTA3 decst m~ asteptam la tnceput, sa vedem un pic ce e cu noul oras, noua povesre Si de ce trebuie eo s.} par tot timpul nemultumitln review-urtle pe care le Iac jocurtlor care mi-au pl.lcut.

Personal, Vice Cily Iorasul, nu jowl) mi Sol' pare mult

mai putin interesant dedit Liberty Ciry-ul din CTA3. ~..;.> __ -,

iule2ClO3 27

> rrecanc peste faptul eli ~oul or~~ es~e maimiccadlmenSIUnl,lIpsaondrel formedereliefsauaur"leir"livel~riaVice City.uluiimidligroaznieaimpresiede orasplat,fadsiplielisilor.$laulamunle, asaeli vreausli mli uit de sus la oras st sliimidaudrumulpeo~aeuun unghi de lncllnare mal mare de 20 de grade (~i eu, puteam sli spun 45 de grade,aeolo .. .l.Nu malruelegetigreslt. nu am nimie impotrivil oraselor pline de scare, eu plaja in fundul curtf $i eu f~tucidespuialepan,'ilalimitar"lesimJirii, dar cand vine verba de un joc situatia sesehimbli.Maialesatuncidlndinjocui respectiv plaja e o chestle grtsi lip_ sit.'l de viall! st in care f~llIcile alea sunl inu-alot de p.'itr.'iloase $i de urate inc~it iti vine sa le.calci Cll mastna ... ceea ce st faci,dardeviel:delasubiect.Esteinsao doar parere perscnau ... uite.frnrebatl-l pe Mike $i e! 0 5' v~ spuna ca i-a placet orasu!, neoanel~c~rtierelemargina~e gen Lillie Havana ~I fetele pe role (ba nu,laastaamc~zutdeacordCi'ipiina$i in GTA3 flIlueile aratau mai umane).

prima motocicleta sl

o si'llnveli s~mergi ea.rnastotte vor trece peloculZ ~,:..oo:;;,linlistatadeplio-

rit!ili.larmaiincolo

PiolBrie ••• piil ........

Dtn punct de vedeee grsflc, desiengine-ulesleinmareparte acelasi, Vice City vine cu o sene de imbun~t~\iri notabile. M~ refer aiel in primul rand la modul in care se deforrneaza diversele vehlcule dtn joe.Astfel,bue,'jliledinma~in;"jcare se pot rupe, sparge sau disrruge suntrnat multela nemar decat tn joeul precedent... dau ca exernplu doarcauciucurile care pot flsparte, ca sain\elegeli cum st~ treaba. Surprtnzator lns1l este faptul e~ In Vice Cily unele elemente cetln direct de engine-ulgrafiesunimaisiabiiicute.~i asia se vede in calitatea tndoielnlca a catorva dintre modele Witucilealeadesprecarev~povesreaml. dar mal ales in problemele ceaparlnceeacepriveSlefluiditatea joeuluL Dac~ ins~ nu aveti ghinionu1meusinuvisesa<:adeazii joeuldup1ljumalaledeor,'jdeplimbat prin Vice City si dacli nu va deranjeazagfiliineonjura\ide frumuse\iloealecaresuntmai palfi'11oasedec5teauciucurile, atcnctvetlfimairnvltdecattncanlalidecalitateagraficliajocului

Daca in GTA3,sunelui a reprezentatunuldintrecelemaiimportanteatuuri alejocului (mal ales datoritaconversaliilordepesta!iile radio), in Vice Citv grija produc~torilorpentru panea sonora a atins culmi nebanuite. Nu de alta, dar dacateuilipestelislaaclorilorcare st-aulrnprurnutatvoclle pentru a da viaj,'j personajelor dln joc Isau daca Ie uili peste flfmul de pe CD-ul Levellnu potidecarsa ramai uimit... Ray Liotta, Dennis Hopper, jarma Iameson talcaeei rol din joe este pe masura rtalernului'tsaul sum doar cativa dintre actoritpe care nveti rscuncaste. Din fericire,

povestea joeului este tndeajuns de bine inchegata ~i de Interesanta pentru a da posibllltate 'vocilor" s:i se -desfascare". Drepturmare,mareamajoritateaCulscene-urilor vii vor "iura" ochll ~i "urecoue ~i v.1 vor mnvinge c~ banii dali de producstor pe achlzitionarea uoor vocfcu renome au iost investiti cu cap

Dar nu e tot: soundrrack-ul [ocului (care, apropc.vtoe pe7 cd-uridaca vrelisi'1ileurnptira\iseparat)esteplinde KirnWilde,Nena,MichaelJackson, Brian Adams, lnxs, Yes, RUN DMC, ludasPriest,lronMaiden,Siayersimulli, multi. mulli, mull; aljii dup~ care dae~ nuestitumort,sigursuntparintii. vecin!i. ccleg!l. eolega. ah.cclega ..

Mi!irial

MaisunlmultedespusdespreVice City. Daspre At-ulIrustrantde stupid. desp1elungimeajoeului(candamterminat povestea principalll ajuosesem door la 50% din joel si despre multe allele. v-as nedreptatl ins~ daca nu v-a~ da poslbtlnarea s~ descoperlf din bucuriile ~i necazurtle joeului de unii singuri. Dadin~c.1ulaliunverdictfinalexpri. matinc~tevacuvinte,iata-I:ViceCity este surprinzator de diferit fala de

GTA3, insa depatte de a Ii perfect si, oricum,exist~intotdeaunaposibililatea ca unora dinrre voi sa nu Ie placa de nicioeuloare.ins.'lnoiceilal\irlemul\umim sa sartm pe motociclete, sli gonim ca nebunii pe stri!.zile tnguste ale orasului, sa ne aruocam de pe poduri in limp ce tragem 0 ultima rafal3 cu M4-ul ~i sa Clile.1m}mechericulirul.$ineplacel

Titlu Grand Theft Auto:

Vice City --e-en~n- --

Produdlor Rockstar Cames --orslri6UitorTak~acl~

-Ofertan! BesIDislribution--

Tel. 021-345.55.05 Prccesor -----pjjfffoo MH:t---M~12BMB RAM

Vin baietii cu Dchi albaljltri!

... Era~timpul.du,sliapar:iacestexpansion .. pack.tar asa pentru ca MedievskTrxel War-Vikinglnvasiollnuvinedoarcu adaosulurleiam:inunlitemacel~riicu panont nordki,cj~i cuimbunlltajiri semnificativelasubslanlaplll1iidelvledieval:Total War deja exlsterue. Cum af veni, Medi· eval: Total War_Viking Invasion devine, dupa instalare, lrupdin trupul Medieval:

TotaIWar,ad~ugandlameniuldepornire a! Single Campaign opticnea Viking Invasion,Pelangllaooasta,schimb:irileimporterrre aduse gameplay-ului in Viking lnvasionsuntefeclive~iinparteadeMedieval preexi5lentll,pecareoacluclaversi .. mea 1.1,~i indicevapedeasupra.Adidi,dup.'! cum scrieintr-un coil at ecr.mului de stan al jocului, Medieval: Total War_ Viking In_ vasiooesle,inintregul~u,Medieval:Tolal Warv2.0.5aucelpulin~seinlelege ... L'imurilil

RegaIa Art:h..re pu-eici. po Lndeve ..•

Anglia (veche) se IlI~ie intr-o pczltie central~ pe berta strategica a invaziei vi· kinge, ir>Cadfat~ la dreapta (a se crn estl de o buc~!ica din Peninsula Scandinav~ ~i de una din Jutlanda (acfuala Danenarcaj, iar

30 ..... 21:03

Mesei Rotunde siaparma acesrela pe caseta VHS ~i pe DVD. Oliva papagali echipalicumozaicurileramasedup~plecarea romanilorp.lzescr.1spantiilenoroioa5eale Albionului,calp-acisllilinventezepe Robin Hood si izmerele sale verzide justijiarfO!ESlier(._.c.aset;l ... DVD .. .).

inslllini?teaceparesllcuprind.:!un teritoriuinnordlincarefemeilesuntfoarte frumoasec:andvin din India !$ialtefoste Coloniilseducedrakkarului din cere coboara,cuochiiinjecta\iruciupercisuper. excitante,hiperexcitaJiideakool?isubstame interzise care se numesc in joe precum~iinvialadezicuzi,ultimazidin vlata victimelor lor, Berserkers.Si nudoorei, ci~iVikingCarls,VikingThralls,precum?i ceimaimesefiil?ilupttitoridinjoc,Viking Hcscsrls.

Specificede,repet,papagaliomil)iinculori perfeCI resennificeuve. Decarsca orieum iipicleaUivikingiidup:!cumlisede?teapta dimineataflQ(Ulestetical..-.ecurilorpecare lerotescdeasupraGlpetelorpar1icipan)ilor la evenilTl€l1tul spo<Iiv, economic ~i mono denallans:iriilaap.'lainsulelor(aduai) britanice?iirlandeze

Viatacuvikingii incepegreu. Numa' Cils:ide(ri~iop.klureitiiaI6ani~i 1500deHorini,apoicas:lfacidinastao (errnadeir>C~torimai re 16ani~i 1500 denorini.~iabiadu~iaJ.lO\is:ldaicu plusuride20%,40"16e!c.Pedificultate Haronuimiimaginezcumsepoatein_ cepecuvikingii.MJialesdtrupeleadev~. rete suntscurnpe siconsuma hani lagreu in schimb,cu IvIercii din Anglia baniicurg g5rl~,a?<lC~CinevreaunstJr1mJi lejer are

dltemaliv<1.BaniidincomerJvinsiei desluldegreu,penlrucllzonanueste fcarte bogata, iar bunurile comerciale sunt clestul de rare. Odatli,lnsli,celi-ai pusvikingiipepicioare,numaiairivali. Viking Huscarls sunt trupele tn falJ carora Inamkulonce eralnerntcolt ... Pam"lla unn~, singurul dusman real at vikingilor suru vikingii.Astacuatatmai mult cu cal vikingeria produce 0 mukfme de generalidintr_aceiaplinidestele.Ori,cand)i_ elumea maidraga Iadica atuncicand rnai sunteu numai vikingii ~i ultima lor vktlma pe hartal.te trezestlcu razbci civil.In careinamiciisunt la fel de duri ca ~i tine. Si 101 ce.ar fxut pan~ atunci se duce, evident, drakkarului rebelncr. P~i sa nu daitn berserk!

inNledieval:TOIaIWar_Vikinglnvasion. viciile si vinutile generelilor ~i ale celor de neam regesc apar muh mai des si suo imllOrtanl;!multmai mare ca pani! acum.Foanerepedepooteunguvemator deveniBui1der,sauungeneraISkilledAtIacker.Maforilatea<>CIiunilorlaievorgenerarapidviciisauvirtulinoipentrucei aflatlsub cornanda ta

Mie, unuia, treaba asta jrni place, ceoatece educe un plus semnfflcatlv de dinamidi jocului. Dar, cam prea des, atunci cand un general ajungeplin de calitlili $i stele, Ii aparecaviciu Unhinged Loon,adicalnnebun~e.Toligeneralii vikingi cu peste pauu stele pe care l-am avut au dar In dereota. ceea ee a schut mukdin valoarea lor. Nu rnise pare ncrmall! generalizarea [la propriu ~i la figuratl contrapuneriiartificialeauflO(viciilavirtUti,eeeaceducelaanularereciproc<'l Acea>ln noutete peivind dinamica 'fJOrit~a apariliei vicnfor a virtutilor esre de g<'isit ~i In celetreicampaniiNledieval:TotaIWar.

Doarme, mult le-a mai trebuit ~ie!ilor de la Creative Assembly slI aduca jn jocun lucrupecare,logic,trebuia~ftavemdin prima. Estevorbadesprecootrolul asupea ordiniiincarem.Jpeiedei~rirevorinuajn lupt:l.Practic,lnaintede~rarea ballilieisedeschideunecf<lnineareJtipoti aranjaintaririlelnceordinesimjitudlarfi rnaibire sub aspecttectic. Dadlai unspiol1 inprovinciainarnd,sauBorderFortinala, JXIIivedeaaid$il~ririieinamicului,deci vei stiacumcucere dintre trepele d~anuluiveidaprinKIoarapiepipe carnpuldeiupta

Aceastlilmbun<11111ire ese valabtla ~i pentruceletreicampaniising!eptayerdin Medieval:TOIaIWar.

Nudoarcrernede~

Medieval: Total War - Viking nwasrco esIe limpede 0 versiune nKIi bunl! a

primului /V\edieval. Pe langa cele pomenite anlerior,unadaossemnificativesie posibilitateadeaa!egesajocicud'llevi1 faqiuni,nplLJs,dincelecontrolabHeanterior numei de care AI (personal, mi se par chiarinteresantecampar1iiiecusicilienii~i cuungurii).>aumaitweaker-itprinvechiul Medieval~akelucruri,ac3rorlistl!imeosa poatef consultal~ pe retirrcorteoresie ca rezultatul, 1:Ie lang~ invaziaviking~,este ~eflCpemruMedieval:TotaIWarln intregime, fk3nd din acesta un joc mai dinamic, mai realist st mai a\ractiv.:;i poole ca as evea ehiar mai multe laude de adu5 acestui joe, dac.adomnii de la Creative Assembly nu rni-er f blocat maxilarele In pozlne "maxim deschis" eu filmele ~i imaginiledin vi~orul Rome: Total War.liIu r:Iac;} mai ~iu acum ce nota merillI Medi· eval:TOIaIWar_Vikinglnvasioo,raportatla ce se pere cava fi urm~torul til!ual seriei.

Titlu Medieval: Total WarViking Invasion

Cen Expansion pack Produdlor Creative Assembly

Distribuitor Activision

G"fi"8/10~

Sunet 10/10-

Cameplay 9/10 - • Multiplayer10/10=

Storyline N/A

Impresie 9/10 =---

cse aoca ar

infii!i~Jre decenta, este timpul s~ angajaJi per~nalulderigoare.Cumbuc<'ltaraveli deja,veti mar avea nevoie de un "capitain"pefiecareetaj,deunreceplioner, de eel putin un ehelner pe etaj ~i de un spalator uman de vase. Alenlie, SJXII~toruldeva>eopereaz~~iliftul,a~dla unmomentdats-arputeasliavejinevoie de doi. Pasul unmtOf va fi eel al cre~rii meniului. Acesta este imp~rtit in 4 caregorii: breakfast, appetizer, soup, main course ~i desert. Cu cat v€li avea un

> ~~~:~U~~:ti~~i:~ ~T~;:t:~uc~~:~;~m

mic .. .v.Elbinecand eram mic.mr aveamniciinciin,niciinmanecil,cu buctlt~ria.Nuaveaniciunrosts;'ima Sl.resez daca produCjia de fripur~ pe zkra de azf etn conformitate cu propunerue pe acel ctnceatsau daca eweratul ~Ia de cuptor coace neuniionn, sau de alte problerre speciflce ghildeidedincolode usile glisante. Cutimpul lnsa a lnceputsa mise fac~ foame sl am fost nevoitslimilimplie,n studiul gastronomieica recesuate ~i nu ca ~iinll1.lndubitabil,acest

:~~;UC~~~:I :~~~~- ..... .....,=-= ............... '1

puteaavea"ncondijiileincarevejifi neva iii s~ v~ treziti Ilarnanzi dimineata ~i, inspecial,singuri

Minuneabil-ica,aicigastronomie preparat.'l.,esteun joc. Maio:oxaetesteun simulatoreconomieo-administrativin care jmplicatiile sccio-psibologice sunt maiore, mai ales in condiliile uoei sodet~limultilateraldezvoltate.Personajul aruncatinfal.'l.deacestjocesteunbuciltarrocmaitesitde pe usile facultatilde sntnte gastronomice, si a cilrui preganre este tndolelmca ... de lapt ca aproape a oricarui proespat absclvent. Se nurneste Armand teaceutceea ce ne sduce cu g5ndulla celebre salata. EI, ca once t5n~r eareisiinchipuieciio5iischimbelumea, u face 0 vizitil unehiului sxu.un individ slitul de atata muncil. Purintarnplator, Armand aduce vorba despre fosnrl restaurant al unehiului sliu, Treize ~ Table. Unchiul,(jjndun~mecher,indiferentde tonul nepotulul. i-I d<'l pemru a-5i fncerca norocul. De rnenticnateste fapnrlcaln orasullor,omega--companie,OmniFocx:.I,tindea sa-si impunamonopolul asupra m5nclrii.Evident,vafigreu,darin nimicnicialui,Armandseavantilcu capulInainte tn biftecul afacerilor locale cu hrana. De aici incolo, urmeaza vreo 18scenariiearetrebuierezolvate.Se

porne~te eu un tutorial cestul de btne f~cut, des! fara unele elenerue eseouale, sisetrecemaiciepartelaprimelescenarii adevarate ... apareru usoare. Delapt,t1€ooiesilvilanunlcainacesteavelifi surprinsi de faptul ciI rezclvarile tind sli

r;F==;~~,.;k"7"'<o=j_rn ~;v~;d~n~~~~::~:~~i

de ladilerili bucatari de pertormantaSiacurn. ca avetlrnenlulpregatit. este tirnpolsa deschideli restaurantul ~i s.:I asteptau.

.ca sa evem ce bea stce rraoca. duJXI cum spunea un budtarodatil lao bere. Cam acestea sum eele cIova condijii necesare ~i suficiente in Restaurant Empire.Joculofer.itreitipuridepreparate:franluzeSli,americane~i italienestl Lainceputvejipomipeparteafranluzeasca.inprimullandva!rebuis~ asigurali eonfortul l1amanzilor care vii vorc~lcamochetarestaurantului.Jocul va ofera c multitudinede posibililaJi, de careputejiprofitainfuncjiedesumade oonidecaredis.punt1i.ldeeaestesimplil -cuditmaiscump,cuat1itmaibine, Aveji gfij~ rnsa la amplasarea dif€filelor obiecte,pentNeilatataecesulllilmanzllor, cat ~i cel al chelnerilor trebcie sli se fac~foarteu~r.Aceast<'lregulaseap!id silnbueil!ilrie,deoarecenueslebineca personalulsaseizbeascilwlu-n-altul. Dac<'lave!i5iunaldoileael~j,saamplasalineaparatunliltpentrueomenzi,cil dacanu,osilavejinistechelneristresali. La buciltilrievii recomands.'l.arnpiasoli cam toate uneltele disponibile. Acorn. duJXIcerestauranlulvoslruaprimito

Once resraurara are un raling care sa masoarainstele.M5nc~rurilepeearele

avefiinmeniuau~ieleun rating deterrnlnat, exprimat tot in stele. Oe aceea este bine sa ccoroooan rating-ul testeurantuluicucelalspecialit<ltilordinmeniu. Astfel, daca even retete de trei stele, care sunldinprincipiuscumpe,nuvejiavea ce face cu eleintr-un restaurant de doua stele. De aceea este bine s~ scaderr caIitatea lngredlentelcr d!n reren pentru a fi inconformitatecu pretunle sicalitatea a~leptat~ deconsumatori. Un lucru este clar:clienjiiintotdeaunasevorpIJnge. Cuc.f:itnum~ruldepliingerivafimai scazut,cuatatrestaurantulvafimaivi_ zitat.OseriedintreacestenemulJumiri vor fj legate de componamentul personalululAcestla pot f anlrenajisadevin~ mai calml. mai respectuosi sr mai slilali Dinnefericireeslemultmaieconomicsll angajeziuniimaibuilidinfabricatie, deoareceanlrellamentlJlesleextremde scump.CUlimpul,buclltarulvaparticipa ladiferiteconcuf5uri.Dac~levadhtiga, rating-ulrestaurantuluivacr~e.lnves_ titorii vor ap1lrea din senin {c!esi in prima fazavorfiingeneralmafiojil~ivllvorda posibilitateasav~eXlinde!i.Afacereava prcspera ~i no restaurante 5i preparate vor devern disponibile. ~i uite asa. sceoartlle se vcr scurge unulcare uoul

in scenam.fimpuleste omecumcomprimat,o lona tnserrmaod de fapt oziinmulJllllcu30. Cistigurilevorfi ~i ele calculateinacelasi mod. Acest lucru advce un pvnct tn

plus la garreplaydeoarece creeaza un modspecificdeagandi.joculestefoarte complicatingeneral,fiecarelucrupe careiIV!lfifaceavandungendeinnu_ eora escpra moralu)ui tururce personajelor. Din tenore, engine-ul graflc este unulfoartepotrivitsiseintegreazliper_ fectins.piriluljocului.Defapt,lamarele general,avemde-afacecuunjocde_ cent,bineechilibrat,darcuo

Titlu RestaurantEmpire Gen Tycoon

Ptoduc.'itor EnlightSoftware Distribuitor Enlightlnteractive Procesor Pili 500 MHz

Memorie 128 M8 RAM Accelerare 3D minimum 16MB ON·lINE

G".,.711O.

Sunet 7/10-

Gameplay 8/10- Mulliplayer N/A-

Storyline 6/10-

Impresie 7110=--

...... 200333

-"Ideeilunui nou TBS cere sa nu fiajuns J'laniciunadinlreversiunile2,3Silu4 m-af.'icuI§Jm.lgilndesccliacestgen dejocurinuestechiar~deMpemo.:Jne", curn se tet aude pe aici ~i pedincolo. Deaceeamanagrebl.lmisef.'icu$ijocui a poposh frumos pe harddiscul rneu partitionat FAT32. Du~ 0 anumil.'! peri_ oad~dejoc,nuspunciit,amsimtitnevola sa-mi dau in cap cu grebla f~cut~

pumn.lns~ eu lin In capul meu, asa d. de a resplra macer.

I-am "greblat' pe Sebahdupa care Optiunea de vretreat"

rn-arn hnistit si am trecut pe NTFS. ~xisl.!. ins.! numai in

Cum povestea este dln start pe nicaieri, nu cred ca are rOSI s~ v~ covestesc cum a rncepur rcrul. de unde ~i in ce ccndit!l. E r~u si asia conteaz.'i. Problema esie ca.dcpa poveste. lncepejocui, care se inscrie cam pe aceeasi linie. ingeneral,TBS-uriledeclarale.dingenul Heroes of Might and Magic, Disciples sau Age of Wonders, au elemente ctare stb.ne denme dro doneoiul RPG Aicilnsa nu am nici cea malvaga idee ce se lraampla de iapt. Este vorba despre modul de calcul a! asa numilora Action Poinls,adicaalnum~ruluide mUI.'iri care se pol face pe tur~. in EmpireofMagic, indiferent de modulin carev~aflaji,puncteledemi~aresunt aceleasi. Dac.! In modul "pltrnbare" aveti SOAPsiconsumatl20panlls.'i ajungetislvlluptillicucineva.inlupt.'i mairllmaneticurestulde30,carese consuma stele tn timpulluptei. Dac.'ia!i consumattoatepunctelelnmiscaresi ali 1051 atacati, atuncl nsisrml cum v~

v~vtpanlacum, indiferent de geo.

tdei"Of'iginala"

La nivelde grafica sigameplay, joculestemaimultschemalic.Peharta 100% 2Dcuorientarede tip vechiIvederedesus,combinat.'icuperspectiv.'i izometridi),per>onajelenuauniciun feldepersonalitatevizual~,demulteori fiind aproape imposibil de deoseblto trupa de un tipde una dealt tip. Hartile suntoarecumhaotice,iarinterfa)adin

38 ..... 2003

originala"serefer.'ilafaptul ca unitsttle malputemlcele pot apara pe cele rnaislabe. Problerna este ca acestalege nu se aplica nurnailn cazvl celuice se aparaAtacatorul Me lmotdeauna prima mi~are,exceplandcazulin care tn echipa adversa exrsta un mag. Lafelcilsiln Dis· cjples, vriijile se pol da ~i pe Nadventure screen", nu

care majcntatea misiunilorse desfa~raconlratimp.Dacilunul dintreKet'oii· de care dlspuneti rnoare, 0 s.1 v:l par~ r:lv c:l nu ali salvat. deoarece vert primi un Game Over riisun:ltor. De aicifrustrarecrirne siprolileri

Acesteansamblur de combmaut ce elemente din jocuri poart:lnumelede maisus$iafostlansatpepia\alntr-un secor in care nu avea ce cauta. ~i daca arfiapllrulDcum4-Sanidezile,soarta lular f Iostexactaceeast. Fie-i\.'irana cum vreu el.

Titlu Empire of Magic Gen TBS

Prcducatcr Mayhem Studios Distribuitor SummilSofl

Procesor Pili 600 MHz ~-28M~

G"'''411O~

Sune! 4{10-

Gameplay 3{10-

Multiplayer 3{10:='

Storyline 3{10

tmpresie 3/10 =---

~:;:::.~

.... .. ...

Alege noul Dial-Up Lin~. singura ccnextune dial-up din Romania (Ire nu ~un~ ntcrccata ocupat.lnplusai6S/lunll·pentruprimele3Iunidetraficnelimitat. Cum ttse pare?

lntr! din prima.

Intra pe www.rdslink.ro ~i alia despre Dial-Up Link, eel mainouserviciu RDS Link. Gl\se~tiacolotoatedetaliile de care ar nevote.pius torrnutarurcere ttl da dreptvlla reouceree de pret oespre care era verba mai sus

Totpewww,rdslink.roaiofereastrlllncarepotivedeain once moment Hsta cu incarcerea serverelor Dial-Up link Cas.liinlelegidece, csno rttsponem ca intri din prima, chiarintridin pnmeje asteptarn pe sttet

Dial-Uplink. Intri din prima!

• F~r3TVA(norrnal.darcemiliconteaza TVA-ulla bani; ~~tia?). Oferta e,te limitaU.

ow<u"qn: 0».)0,.0)8.7<1. )0'.03.7" CW,· ... P<K .. " e,6~"l.&6 .• 6. <O~'T""'TA: o,.,.6J.09.>9. 0",0tA: e'S9.4H>.5'. ""'IOA'~' 0>56.'0,"'.00 www_rd5Iink.ro

""D:o'~,"81·0'.".8,.o", ... nN"0'49"",!I6·07_C"'OV"'0's, .• ,.6S_7l>.'~"":0>611_'7_,'_j"" •• u,o'69.Z1.0,.".PLO"IT"O'''''9·~·91

"1"0'1'_'6.00.$8.'c_Mu.'I:o'6j.21.1'.oS .•• ,,"' •• "o'6'.2>.ol,m cAu:O'J •. ,8.8,.".D'.1.><V"'N:O"'.14,".4' A""'U".,o'S8,8PJ,"

'uCOj:o',6,15,.0.OO.' .. UII:.,_,l,.l'.49,~ .• u< ... VA'O'lo_".8-9 .• ,_"" 1"o'J6_.1_.lH, .• o.I.' .... :o'19,6'.1'·9J .• Uv:u:o'J8,7'.7j.,l

DLYA; 0,,4,').47,99 .• n'I'" 0,.6,"_96.9', TC, IIU: 025P',70.m. OM, v.i.,c"" 0250.74.J4.'J. ~UN<oOA": 0>1 •. 7',71.4]. 'OTO~N" 0'1'_,J,6',6~

soc. xcesc ese primul cuvant care-rnj vine in minte. Motivele sum multiple. de aceea ml-a vemt senzapcnala jdee s:i scriu un amcol. Da ... motivele tn sens generalsuntacelelucruripecare!espui plrinjilor,prietenei,SOjieicandaif3cuto mare tampenie peraru care nu exisn explkajie.Ceea ce potlruioteleg esie ca rrotivul esre una. iar explicatia este cu torulaltceva. De aceea scopulacestor aprcape dou~ pagini de alticol va f de a explicamol;vele.Cemotive?Nuarenici unreldeimportan!;\..pan;\'laurm~.

dcar expllcetia conteaza.

micritke. De aceea, orice motodclet3 cu o cepacttaie mar mare de SOcml va f numila. Motor. De i<lpI, dad neg.indim bine,ciirn:lstaipeunbolidacllruicapacitete cillndrid ese rna; mare de 500 em', a! de rapt un rnaaare motoe cu dou~ rOli, cateva pedate ~i-un ghidon.Re\<€nind,in cazutce reta aven

doua parte a nude rnult lensatulu! MotoGP.Pove5Iea."nuconteaz;'lprea multcand e vorba de pasiuoeConditiile incareafo51Iansat...nuconteaz3nici acestea alurn:icilnd un joe este aprcape Hpsn ce reclama. Restul in schimb este de o importan~ capital:!. Explicajia motivului ante.-iorestesimpla.MotoGP2estecel mai comple! ~i mai lipsit de bug-uri joe din iSlOrialUiurorjocurilorpecalcubtor

Nu 0 spun pentru ca a~ cred eu, c!

o spun pentru c~ asa e. Oac.'! pentru2minuteilv€\ideschide, dad placa video de care dispunetl are suport pennu Directx a.t macar.prefembil 9.0,~dad.av€\iun procesor peste &10 MHl:, v~vefitreziinfalacelej

maiestetce.periormante.vimhoare graflci din c5tes-au vazut.Englne-ul jocului esie f~r~ lndoiala unul din

MotoGP2:

Ultimate Racing Technology

> Oriee elasifieare eate de prisas

inainte de a jncepe.jo zic sa vorbimdespre

jargon. Un rrcrcccns. c.'lI1d'pune rrotccldeu, se gancesre actonarla M08RA ...

Anisotropic Filtering.umbre real-time.efecte

procesor I~ 500 MH~ ~i 0 place video la nivelul unui Geforce 2. pracuc nu am ru 5lI-irepro;.ezaici.poatenumdiiaptulc.I s-a exegeretun pfc cu esetke.mciccccr liiI1JvurbDdemoduline"r<;lue~tcpistJ. oe rubre petimp dc plorae.

~dar,unadintreexfJlica~jjeSl(l dar.l. Acum, vine panea mai intere5anl<'l un pic. Ofi av:i.ndp3rJipr0<\5le? Impo"ibll sa fie perfect. A~~ €Sft!. ToIu~i au ~k'" perfect,fnpleauzatiflprirnuirilriddeeeil"tlre l-eu I1!Wl. Eh ... oameni~nl ~r ei . Acesie imperieqluninu$l.rntddtedefizica,eide mpulfa are un micbug de mukiplayef earenu~exml0rdinnrdeder!lOjarrt, dare"iSf~,~idegiminillflatearidicalaii Ahlui. !nainte insll cee inl[iI"in detalii, trclJuie sa va vorOOsf de modol in care este structurat acest joc .. PosibililaJile& j~sunl_mulliple~icul;rirrd, pentru:;tnglo: playpr:QuickRa~e,.c:nreerMode,SI,ml Mode,i Time Trials. Pilllrl).e', far~ indoial~ eel rnai ieteresant ese C.reer f):1dd.e.Akivt1iprimiul'1~lDIOrpenurntile v~\rLlctJcarervatrebuiS~iwansaJipenlru a develll urta"devlral motorisrde cUrS~ luog"ll.~recon:andsllf<lCeljTralning-ul. pentrudl~i~igafJUlld.ete-neo::esare q~erii perfcrmaruelorjnasinariei. Prat:~ liG,penlrufleo::are[llOulerminateulnlre: buie,V(.1iprirnica~"Unpunc;t.,Ac"esla.>e poalcad~ug.Jllneiildintr~telep<llru CiIr<lClerislicide-baz,'ia!emul.orului:Comr:-ring, Brilklng.. TOp Speed ~i Acceleranon. Cand\leli intrain campionat. nu uitJlie~ pcestasetlirialemoloruluipotfimodificateinfundieclecursJ.Deasemene.l,in eampionalveliaveaa~-llumilele·Challeflges",eare,dac3Ietrcce1i,vllvor,1<i;'!1I ga noi puncte. La caprtohrl dutcuhate ~i realism, jocul esse clar impiirjit in dou~ arcacle$i rea], Diferentcle sent giganuce. D<lcJvt.'jijucapenivcIChampion}io;.cta!i tOJteoptiuniledereJlismbmaxim,iM inainl€'a!ijucalpeRookiesauPro,o~

~D· , ..=..a...

. ~.

, .

. _-

avl'lirnariprd:>leme'fna~nernotorUlfJt! ~J.Cfrcui!elesu[JlrnnumardeI6, producarorul derln<'ind licente pentru toaretraseete sl loji piloj.ii. Cu alle'"cuvinle; un jo(:con!plet. UnasjJel:le~ru~proclu...eiiloriii-J.uacordallftJoosebilaa\llf"!lK: e5tefol:icaeiocnriiIO(.Piloliizbbara.&! rJ5uees'ilseilwan€Sl,;,f:jc ptroeto, seelXl!lCulluldeailulcuospectilculozil,Jle greuJeilll3ginar. Din p.kale.motoorcle nu r.e ~ricJ niciodat,1. Ori,um. la frep.oentacaderilor,ilrlidevenitimpo;ibil dejucJI ru un eventual "damage on".

__ "AI

Pep<lr1<:JeeJ.maiirumNsiiajocului. adicJlllultiplayer·ol,Wf!.1rccJ.(e>pt'f..tl_ vulcodnuJi051J.lJlclebineoplimll,'lca ~i restul. Devgur. de blocat nu se bro. cheaza, dar transferul pczuhlor joc,1lorrl()r um,miserJ(efoartcpro~tAceSllulru cf\.~al,l"fJ.Irentado:lrl-rnurJ!.lavil.,<,e foartemari, acelut l~r"'loneurel~ill LAN aliiluricletine.Deace€J,demulteorinu

~iidacJrespectivulosliteloveasc,'js.au nu.jinupofilifoarteCOlwinsniciln privilJlilpozilieiunuiconeuren!.e;lreeste, de Iapt.fn Iatata. La caplrolul inteligenl~ '1f1;f1cial.l,5epare(;~ problemilesleun pic mai mare. Respecuvn concureou nu se poan~inniciunca;:J~euma(trebui. Mai exact. seam~n~ (;U 0 turma de vile, care rnai de care rnai proasta.fncerctnd sii se dep'lseasca-n ciurd,'i, ins:i cu g(ij~ canucumvdsarii~nJsingure.in<l(eea~i ordinede idei, niei mecer ou incear<:~ ,~ tc ccoreesca atunci cJnd re au In fJl~ Exact ca vkele. Intra peste tine cu ineredcreagab.lfilului,pentruc,'Iprobabil~i invi;:ibil.Fiir,'lacestcOOo.'iprobleme,jocul arfi pnutfide ncta Iu .•• adica penect.. ceeaco:est('practieimpO'iibildeobjinull~ noiin redacue. Deaceea,primuleuv,lm care-mivineinminleE.'Sle$OC.$perG'I explicalid rronvelor J fost I~ In~~ime.

.~

Titlu MOloGP 2: uhtmate Racing Tehnology Cen Simulator Produditor Climax Studios Distribuilor THQ

Procesor PI1I500MHz Memorie

Acceleeare 30 minimum 32 NIB ON-LINE www.thq.com

Grafkl 10/10

Sunel 10/10

Gameplay 9/10

Mulliplayer 9/10

Storyline N/A

Impresie 10/10

iu1e2003 41

Groaznic. un motor lrni zbamie prin spate, altul pe sub eapcu. lnc~ unul pe IJng~ mine. (red c~ sunt toconjurat de EAX.

Am fest lovit de faptul c3 multiplayer-uleste coar un sptitscreen nenoroot, cu torare ca detaliile graflce suntexcelente, iarfeeling_ulein tavan Mulliplayer YOU SUCK! A nebuit sa tragpedreapta~i~m.:tlasdesofat pentrutottimpulditacestjocvaii lnstalatla mine pe calculator.

Downtown Run

TI-Si luat barea !iii te dai cu ea pe UBcat

> ~~~~.:::n~:~t:I~:~~n~a::n~i::I: pe

carele are lumea~ilunu.Ma~ini putine suntcelepecarelevrei,darnuse apropie nicicum de tine. Once ai face. Orice al face. ete stau departe denne si seapropiedoarpentruazgaria vopseauadepecaroseriabicicleteitale. De mult.'! vrerne m.:i agit sl eruoc un caucuc peste gardulde vizavi. Acolc nu Sl~ nimeni. Vecinuspun ca acolo obisnuia sl stea un homeless care rzcea floricelebune.Mienu-miplac.imi r~milneau intre dinti si m~ f~eeau s~ 111.1 seobescintimpceconduc.Sinuam voie~faea~ceva.Nici5.:lvorbescla mobil,nici5.:lfumezcumanaafar1ipe geam ~i niei macar sa gesticuiez cand vorbesc cu pasagerul. Nu mai pol face ntm:c.

Aeum am pr8l1tigiu

Dar ileum totul S·J rezolvat. Am

s.:!culegnisteeutiidepedrum,eareimi dauchesliipecarelepolfolosiimpotriva altorsoferineatenli,eiiroracuocazia

asta 05.:1 li se smce mas.na.c sa piarda eursasimieos.:limicreasciipresligiulsi maimult.cas.:limipotalegealt.'lmasin.:i simaifain<'idecataiapecareoamacum Sideeareos.:\scapdndimicresle prestigiul. pan~aeumamavuloma?in.1 galben.'lcarenuprindeamaimultdedl masinile celelahe, dar arala bine cand te uilal din spate.Avec un spate atntaor Eieganl,piindecuriJemiliestuwse,cuo liniefin.1caremaimultlelas.1s.1ghicesti

acesla.Modulincareseprezint.1.Se arat:ltuturorlaieltocmaipentruanu r:lmanenieiun feldeindoial:lasupra conditiei lorChiar ceicare sunt Mvinova!i" de apa.ri!ia lor pe lume le arolla oricuiindeplinat.11e<1formelorlor virginale.Citeodat.:i,chiarlipsijide pudoare, prezinl.'l ma~inile Col pe nlste adevarate bUG1Ji de carne, la tot felul de show-uri televizate, cu tot lelul delumini puse in asa fel indl }i cea mai ascoosa ~i intim~ parte a lor sa fie dezgohta $i oierit~ publicului.Cinedore$tesilleincerceo po<ltefacecuocaziaalolfeluldetesle, care mat de care mai gratuite ~i mai teorante.Stcand te gendestica toate acesleasefacdoarpentruastingeluminaro:;iededeasuprastabilimentului imediar veein ~i rna; muh dec5l

Darmieiarmi-acrescutprestigiul Acummajoritateastabilimentelor$i ma$inilorsuntalemele,Gmajelernele din toal~ lumea suru pline cu majoritatea modelelor SaahSuedezele acestea ma cam lasa pemlne cu gura C:lscal.:l?ichiarmilimultdeatat.Sie plin de Saab-unpnn joculasta.

Dup:i eemili fac un pic de prCSligiu,imicamdauseamae.:idil'l punctdevedereauditiv.ma$inileastea Slaucamr.:lu.Ma speriv r~u, le cautsub capot<'i,lemaidauunsirop,darnimic. Perplex.constatcatrebuias.:!urnbluull piepea{~rasi sa dau drumul suportului de EAX de pe placa de sunet. Mare mlnune mare, un joe de genul ac€Sta careareEAX$imaitrebuie~iactival.

Nu mal am nlel un fal de p"eetig;u

Prestigiul s-a dus pe apa sarnberet sr numaisuntTnstaredenimie.Toate rnasinile ruglnesc de oboseafa la mine in garajCcta.f-amlasat balta. loculo sa zae<'i ani de zile Iii Mike in noptier<'i paniicandcinevaos.:lilaruncela pubela. Gala. FinilO!

Titlu Downtown Run

Gen Areade/Sim Jut-o - ProdudUor Ubi Soft

Dislribuilor Ubi Soft

Oferlanl Ubi Soft

Tel. 021-231,67.69

Procescr PlllSOOMHz ~MBRAM

G"fi"a/1oS

Sunel 8/10-

Gameplav 6/10-

Mulliplayer 1/10 =-. •

Storyline N/A

Impresie 6/10=--

46 Ue2O:l3

Next Generation Tenis 2003

Marat Satin 0 bate pe Chanda Rubin

"'Nu~tiudacAmai!ine!iminteanultrecul. .. darammaiscriseuunarticoldespreun joe detents. Se chema tot NGT,dar 2002, sr era l~Cut tot de weoacco. AlaI de mull NUmi-aplticutjocul:lla,indit niei nu v_ar 'len; sa credetl. Pe lang~ faptulca cele doua taste cu care se conlrolalraieclOriamingiierauEscJ;i Enter,lastecarenicinuputeaufischim" bale,aveasi un bug nenurocit.At-ul. Dace dJdeai pe partea stal'\g~ a terenului, pierdea constant. iMdac~ servea nu rna; mi~ca la retur. Acum a aparut NCT 200), Tot de la wanedco. M~ asteptam la aC€€3$i chestie, pentru ca ceidelaWanadoonuprea~liueice fac.Daramavutosurprizti,Joculeste snnpauc.

Nurna' .Ingleplayar?

pai $; se ncee ca era rotr.o ~i de marJicandavenitjocul.Ziclilduroas~ devar~dindnumaidealergarepe!eren nu ili ardea. Pentru c~ eo fui eel care scrise despee NGT-ul precedenr.se f;icu c~ to! eu trebuie s~ il seriu ~i pe as!a.Dup<'lanafurelederigoarepen!ru ca rreb'e sa mai pierdtimpulcuunjoc de cacao, imi rae cure] ~i m~ pun pe el. Surprins ca de data asta am rnal multe taste de control ~i care pol Ii si schimba!e,prind~imaimul(curojsisardirect In branz~. La prima vedere, sunt un pic dezamagit. Putini juc~tori, si foane PlItini de calibru mare. Cu exceptta lui MaratSafinsia lui lusttne Henin, nimeni care >.1 imi stiirneasc~ lnteresul.

pot personahza jucetorul. Ca Intr-un adevarat RPG, am puncte pe care Ie pol imp.:lrti peundevreaueu: la rever, Ia serviciu,lavoleu.lalobsilamaimulte astfel de loviturl. imi aleg ofata de killer si ies petereo. Nivelul de dificultate era pe ~I mai mic ~i bag de seams acelasi AI stupidcaSiinprecedenlul NGT. inghi! insecsischimbpealmaitare.$iaicis-a schlmbatcalirnera

Ainceputnea'Cais<'ls~milalerge pecampiicapeullimulsclav.Nuprea arn avut nici 0 sansil. M-am pus pe treaba siarn reusittonzst saiic.lstigunsel. Dupa ce arn pierdut vreo zecetnaime. Dom'tacakulatorultot calculator ramane,sidacatreb'esatebata, paite bale f~r~ drepr de apel.

Du~ceamscr.imbatpeunnivel de dttrccltatetnrermedtar. unde puteam ~i ell silcajotigsi sil pierd in limite rezonabile,vadciimiseacord.:ldu~fiecare meci puncte de experienta. Aceste punaeaqioneaz<'ldefaplcaOOni.Dup:i ceveilerminaunuldintfecampiona!ele puseladispozi\iederealizaloriijocului,

vei putea cornpara noi terenuri de joc (unlock),noiecr.ipamentesportivesi noi culori penlru rningea de tents. Nu s!iucucem~inc~lze:;lepeminefaptul eli joc cu 0 minge rose sau galbena. Ce este~imaiaiureaeslefaplulciimingile de diferue culcr! costa mai mull ca un terennou.Parteademuhiplayerinrelea esleinexislenla,fiindposibils.'ljoci

dcar pe acelasi calculator. va dali searna deincrenglilurli de degete este acoo Orieum,estedestuldeimeresants.'ljoci ~iin mulliplayer,daresleomarebil~ reagra Iaptul c~ nu poli s~ Ie joel in LAN.

Gen Simulatorsportiv

Produdtor Carapace

Distribuitor Wanadoo Procescr PIl1500MHz 128MB RAM

G,,';'.7110•

Suncl 5/10-

Gamcplay 8/10-

Mulliplayer 3/10 - •

Storyline N/A-

Impresie 7/10 =---

Manager de fantDme.

sau ce face Casper cand nu filmeaza

\, La csreva miide anidopa ce

J' DumnezeuaP.icutlumea,auinceputsti cam moar.1 colocataru lui Adam ~i Eva. Dup~ ce au rezclvat cumva problema tnhurnarii, ce; doi s-eu pus pe 0 vialli dezaxata ~i vicicasa. s-au apucat de fumatstde baut hchide cu aroma de prunil ~i s-au dedat la tOI felul de orgii gasrronomtce. Unuiadinlreprimii veeini pe care cei doi i-au avut cand s-ao rnutat din paradis a inceput s~ i se cam pun~ para pe nehalitii fOsti beneficiari al Edenului 5i a r~cul el ce-a facut de a iesit din rnormara s~ ii pun~ la punct. oopa ce a luatcele matbcne hainepecarelemaiavea(nuconlad nu mai erau 13 modll de vrec sase sute deani srca molufele maocasera cusaturilel, s-a indreplal eu chiu cu vai spre resedlnta de vara a cvplulvioriginar.Pedrumulspre<:eidoiaavut pane de ogr.1mad.1 de aventuri care malde care malhaioase.Lumea organizaolimpiadespecialedoar pentrv 1'1. TOrJe ~i furci u erau inchinate cand se apropta de un satuc rnai ac.:lt~ri si fcarte rnultor fegende a dat el na$lere

pe drurn. Nu prea ~Iia elce e aia "moroi" sau ~Slrigoi~ sau "bampir" sau "nenorocilul.iJadenefuracopii$ine hateste nevestele", dar m~car nu II uitaselumea.Odalaajunsellacasa celordoi aurolaci,suparat nevoie mare 5i montatcuovodcadelacrasmadin sat.bare co un degettn gearn sise pomeste pe urlatinainte sa Ii raspunda cineva.Nu mie~ l-a fostmtrarea cgnd auzi doua bufnituri in spatele usn. Erau eel doi. Adam ~i Eva. Plecaserf saiSi Intfilnea>c~ creatorul.

Vecinul, nihilistsinesatislaeul,a pus In anf ce-au urmatbazele unei fir. menon·profil,eareseoeupacurezol· varea problernelor casnice si a celcr referitoareladecibeliimanelelordin veeini. Ass a lual na~tere mesena de Ghost Master.

De candlumea s-a facera existat moarte. Deci au exlstat oameni care mor_Oeciauexistatsuflete~r.1stolpan. Oecitrebuias:iexistecinevacares!lle culeaga sisa le punala muocapentrv disestiecamuncaillacepeom.Oeci daca un suflet rnuncesre se face om.

ceamaimarer.ispundereinJumeaasta, cutangaraa tn lumea ceafaka. Trebule s.i te Jclosesn in asemenea 11'1 de respectivele fantcme. lncetscopul misiuniis.:lfiealinSincil.lmaipu!intimp cu punnu.

Ceea ce este foartelnteresant tn GhostMasleresteumorulprezentla ftecere pas. Toata lumea rsi irneglneaaa fanroenele ca fllnd ni~te5pirile puse numaipeSOlii,releindracisialcarorscop declarat esre sa te duca ill pragul nebuniei ~i, doe<'i se ponte, chiar dincolo de 1'1. Eibine,aicilucrurilestauculolUlsi cutolulaltfel.inGhostMastersunl fantome care nu gandesc sfcare ueburs s~fiecontrolaleinfiecaremomenl_de exemplu p~ianjeni lipsitide substanta, splrite ale aparatelcr electrccasmce ~i bolovani care pol cauza cutremure sau alleasemeneafenomenelelurice,~i sunlsufieleleoJmenilorb.'ilulidesoal1ii ~i n~p.'lSluili de sernsrut lor. Ace~li oameni,de (apt suiletele acestor oarneni, sunlcelecarevordafarmecjocului. in fiecareloc3Iieveig.1sic::ilel,eispirite caresuntblocaleaeolodincauzafap-telornes.'lbUi1ealeprielenilor,rudelor S1!Ualeunorpef50najefruSlraleinviala

de zico zl.

Celmaibun exemplu pe care ilpot dapenlruaCl'Stcomiedesilualieeste chlar una din prlmele misiuni. S~ nu crede]l ca doar una dmtre rmston! este asaMajoritatea scnt-dar cutimpul Incepusem s~ ma ootsnuresc cu I'll' ~i nu mise mai p~rl;:auchiaratalde speciale. Dup~cum spuneam. in una din primelemisiunialrebuits~salvez sufleteleunornenorocili,blocatilncasa

muhsa aiba companie. dar se supara defiecareda!~dindmusafiriiplecau A?.l d s-a gandi! In 0 sttategie. Daca respectiviiarmuri,nuJrmaip:irasi·o nrmem. Cu aces! gand Jn cap, Ilecarei persoanecarein!ralaeaincasaii prepara un ceat cu inaltconlinut de stricnina, dup~ care asccnoea cadavrele.Euatrebuitygasescfiecare dimreceletreivictime,s~g~sesco modalitatedea·ifaceysearatecelor din casa. care rreboiau sa cherre politia, care politietrebuia. din nou, sagJ· seaK~cadavrele,evidentcuajutorul meu,dupacaretrebuiaus:loaresteze pe b~tranic:i. Pe lang.'l comicul situaliei, dialogurile purtate cu sutletele celor disparuli sum pline de umor. Trebuie sa ltauzitica sa va datlsearna

VlZUalizareaelernentelor

--

Spreuimirea~isatisfaCliamea,en· gine.uldecarebeneficiaz.'lacestjoc esteunulfoarteperiormantsifoarte bine pus la punct. Pe 15ng~ taptul cJ pune la dispozltle un mediu perfect 3D, cu un zoom extraordinar sl 0 libertate a camereidus;'ipiin;'llaextrem,maiexist;'i diferitemodurideavede.lcesein· tampl:iprinjur.Po!iurm.'lriosingura perswn;'jprintoat~ casa seu poti vedea prinochiieiceeaceseintamplainjur Este o senzape incredlbila s~ vezi cum se mi~a totul1n [ur, cum mai apare c<'lte o tcotoma dm neantsl, mai ales, sa auzi respiraJia sacadat~ a victimei stcum.dm dindindnd,maiscO<l[editeunstrig~t sugrumat.Tooleaeeslelucrurise observadoarcandveziprinochii victimei. Pcarte bine facutetoate aceste lueruri!Maipoiivedea?iprinochiifan· tomelortale. Aici Illai apare ceva. Un paianjenvedealtfeldecatunzombie,si mult mal altfel dedit vedem noi. Experienlaested~it;'j.

Sunetul esre.de asemenea. magnlfie. Toare cele 140deputeri diferite pe

care le vor putea inv~la cele 47 de fantomealelalevorsunadiferitsifoarte infrico~tor.Fiecaredintrecele47de fantomevoraveavocidiferite,celecare vcrbesc.ul g~lgaieli dlfertte, cete care gillg;]ie. voctle suotfenorrenale.Sa nu v3 asteptati la rasetele de prost gust seu udetele alea penibile din fllmele de groaz:ide duzina. Nicipe departe. Gandili·v3laeelemaibunefilmecu personaje mltke sl la vocile actonlor celebri ~i dear ase v~ veli putea face 0 ideedesprecumvorbescfantomeledin Ghost Master

Si inca ceva: nu am g~sit nici un bug.

Ghost Busters au luat-o cu 10-0

De data aceasta sunt Iantomele cele care c.lstiga bat~lia, fiind unul din cele maiinteligentejocuripecareampus mana ,n ultimul timp. in scunul timp pe care i l-am alocat, rn-a ~cut ~ rna simt bine ~i rn-arn distrat de rnmune, cu toate

Un spirit captivintr.o b",U in aerliber

ca uneorl este fcerte frustrant. in mod certesteunuldintrejocurileearemeritll jucatesiavute.Promile;'iatuncicilnd vet avea tlmp tl vol juca sr vouncerca s~ mlifolosestdetoatefantomelepusela dlspozhte, nu doar de cele care Iac sa curg~s5ngedinpereti.Amzis!!

Tillu Ghost Master Gen RPG

Produdilor Empire Interactive Distribuilor Empire Interactive Procesor PI1450MHz Memor;e 128 M6 RAM

G"fi"9/10~

Sune! 9/10-

Gameplay 8/10 - •

Multiplayer N/A =.. •

Storyline 8/10

lmpresle 9/10=--

tntrarea la mine in casa

... 21XJ3 49

Tutorialul. DraguI, cornplet, accesbn board game, dar ~i video game care a i051

Nimic de comental pan~ in momennrljn prezentatin paginile ('€\Iislei

care,cusllJpO<Ire,descop:irdpornescde

la epoca de pialr.]~; ajung in mal pul;n de

1 or~s.'lamavioanerureaqie,s:lcerCelez bomba atomidi ~i s.'l-mi Iranform c.,IMejii insupertancurigatas."icalcelO1ulsub:;enile.indipaaceeam-amluatcumainile de cap ~i mi-am lis ca nu weeu a~1 ceva. Nuvreaus.'lvadcumlragarc.l$iicu"pu· temtcele" lorarcuriinaviNn~l~devJI1~_ toareceleamenintaspatiulaerian.Nu vres« 5.'1 vad ehccptere ce survoleazf campiilearatecupluguldepiatr~.Dinferi_ clre pentru mine, ~i pentru voi in acela~i

,.......;;=-----.

Prima dat~ cand am rulat Rise of N,llions am vazut un logo rnare pe ecran.un logo perca facutpennu reallzarldeosebne. Era logo-ulprodlicatorilorjocului-BigHlige Games, un nume predestinal porca penlru acreajocurimari,at.1!lapropriu,c.lt$ila ftgurat.UngiieleraceldelaMicrosofl,un brandGlre,oricildeblamatarft,sI~de cele mai mulle ori sub ernblena calM1ii. in dipaincareamfkutcalevainvesligaliis.'l vJd cine se ascoode in sparelejoculul am maigJsit un numemare: Brian Reynolds, celrn alcanuportotohu sonrtrecotejccuriprecum Civilization2siAiphaCentauri

111 ..

.. '" ......

-::. ~~ 1~~:- rf~- I

. w:::i;i~ ~.-- '-.-~-.~::

Dupl ("Urn vPdeli, America e a mea

SO .... 2003

timp,suntredadorLevel,profesiameaesle s~sllldieljocul.chiardacJimiprOOuceo repulsie nemarginit~ Si chiar dacn l-as an.mcadl(olodelang<'icaICLrlnlorulmeli deacasa.Asadiammersmaidepartesia incepJtsa-miplac~dinceincemaimult ceeaceamdescoperil

jocul ese ikut din 2 p.'IrJi. cere se competeaza reopoc ~ se imbioii arrrooos. Am auzit 101 jelul de releriri la ahe jocuri.Ja infiuen!eledin Riseo(Nallons(de laCivilizalionpan~laEmpireE.lnhJ.Dup:i mine,RiseofNationssecompunedindoua structuri. Prjma ar f sirategia In timp real pur, <:lIIOlcelinedeacestlucru:colectarcade resurse,manJt,'€Inentulaceslora,ridicarea cladidlor sichiar a oraselor. cOl1stnlirea unil~likxmililare?ilupleleeiective, tadicizatecainoriceRTSceserespect1 Aceasta educe harte mult ru un Age of Empires de bun gust. A dow compooen~ ese cealum-ba5ed,dinGllTlpanii~soIode cucer1reail11rEglilui P~m.lnl,ru mut~ride armale.incheieridealianleSiamicilii,intereseinanumitelinUlliriper1lrulll:SUrse~ aceslora, card-uri speciale care-ti ofer~ anumiteavantajea5uprainamiculuielc.Panea aceasta seam~n~ foane muh eu Risk, un

Dup.'lceamalesol1illiunedincele 18oferilecuCilrevrems.'icucerimlumea,

vom imra tntr-o istorie ireversibila in care

nevomexlindeincet,incel,dinmieultinlll pecare-Idetinem,cucerindleritoriileinvecinate.maiintail:leinlr...gllICOlltinenlsi apoi pe 101 globul. Jocul nuese unulsrauc 5i,lafiecaretur~pecareocomple!am, structura geopollrica a lumiiseschimbll, AI·ulcontrolandcelelallennlilillicarecu-

cere5C,capirulea~.lncheiealianle.avanseazalnrehnologierrec6nd,oda!ilcunoi, Jin"paleoliticul"incorcseaHausprcepoca rroderna. Dup3 ce ne-am ho!arat asupra ,inutului asupra dlruia dorim ~ avem drep:uri dEopline. reeecuoosoxe de COIropitoriinesimlijice-sifacveaculpeacolode dllevamilenii.imrllmincealaltafazaajocului,inSlrategiaintimpreal,Aicilncepe diSlraqio:omultimederesursedeadunat. o rnullime de cI~diri, dar mal ales 0 multimedeupgrade-uridisponibile.Jocul, evand In vederedimensiunea lui. este de unbunguSipecarelapu!ineah:elel-am in!illni!.Ora$eleauoirnfXKlanliifwrte mare. deoarececomertul ese una dintre principaleleresursede"weal1h·.~le nu pot fi mar muir de 5 pe ora~ ~i marcareaesledeasemeneaoresursaimportanr~. Maisuntdeadunatl'-'ffine,minereu,petrol (maitarziu,pen!ruautovehiculel,"knowledge" in universMli (c.lreuna in fleGlre oras). "Knowledge" eSle una din cele mai importanreresursepeolruupgrade-urila cele4direcJiiiundamentaieindezvoitarea uneinatiuni:tehniclimilitara(defaptnumarul de unil~Ii). ruvel civic, cornet; ~i ~tiin\ii. Ncrnarul destul de mare de resurse ~i upgrade-utile disponibile v~ pol sugera ideeacaavemde-ilfaceeuoadevllrata harababura. Lucrurile SUO! rnai simple i~ de!:atpar:upgrade-luileprincipalesefac intr~singufi'icl3dire-bibliol:eca,ceain carepu!emavansasilaoer.'lmaipu!emidl

Cumullimeadeinforrnaliipecaretrebuiesaleanaliz~m,jocularpu!eapiirea unulditkil.Defapt,dup.'ltenninareaMOrialului~iob~uire.lcuinreri,*,(unadimre celemaipracticesirnaiprietenoase,cu tooteoo!eienecesarepentruoanumilii aqiuneobl;inurenumaiprinplimoore.l rnaus-uiul ceasupta simbolului respectivl. RiseofNationsm-auimilprinilCU'Sibilitaleasa.

Graficajoculuiesteuna2D,cujXlSibililali de zoom pan~ la detalterea mi~Jrilor persooajelor. Animal;ile sunt uimiloare in unele cazun, Persooajele ~i relieful sun!

3D.Cem-aderanjatafostfaptulc<'lp<'ldurilenujXIlfist~Wtutenicideartileriesau cavalerie,dJrnicim~cardesold~!isau sprcot, In schirnb, p~durile nu dispar (in stilul apoape tuturor RTS-urilor de pan~ acuml, chiar daca le exploat<'lm cu nurnarulmaxen detaranipeenis.

Terminere

Cu siguran)i\ ar mal fi muir mai multe de spus descre acest joe, releritorla managemertul resurselor, la modul in care AI-ul ~iesingursa7i~reasc<'llo'!rJniipenlrua-ifolosiinkx:vnleincaremaieslenevoie ce rnana delucru, latacticizarealcprelor s larolul enportsra pe cereitcapata generalulprinaptitudinilepecareleofer.i armJteipecareoconduce(construirea tran$eelor,camuflarea.ambuscadacutrupelemK:idelupt~torislabicarenufacahcevaded!gaIJgie~i~poiatacare.linpartea cealalta cu grosulaeneterlJa rrcdalitetea excelenta pe care au g~sir~ prcducatcrf pentru a jmpaca ~i capra ~i varzafevclctia oerecum echlltbrara a

care naliune in pane etc. Din pzcate. spatiul mic m<'l obliga sa rna opresc alcl. nu inaintede a v~ spcne ca trebuie s'i puneti miinapejoc.Nuvreausllv~spundlV€li cuoeri hnrea cu fiecare n~liufl€in parte deoorece,pi'lnalaurma,sena:;teooarecere repennvitate.darjocel v~vaarragecu siguranl~~ivejisimjica se ridica, ca garreplay, ceasupre majoril~lii produselor din aceasra perioada,

Tillu Rise of Nations Gen RTS!TBS Produclilor Big Huge Games

Dislribuilor Microsoii Game Studios Ofertant Best Distribution

Tel. 021-345.55.05 Procesor PIiSOOMHz Memorie 128 MB RAM

Accelerare3D 16MB ON-LINE www.microsoft.com/

G"fi"8/10~

gunet 9/10-

Cameplay 9/10 -. •

Mul1iplayer 9/10=. •

S10ryline N/A

tmpresie 9/10 =---

Ue2C03 51

pentrucJ.stricfarmeculjocului.Torce vaporspuneesteciiacesromesre fascinatdeviermi.iarindispari)iasa 5untimplicalinisteviermiainaibiide marl, mandtori de carne de om. Om VIU! Scarbcsi vermii a~tia

Peparcursulprimeimisiuni,pO<Ire chiar sl In a dova. am fest foarte impresionatdejoc.Stiiteam~icJiutam irtdiciipeslelol.Miiuitampesubpal~i prin picioare de rnese, doar doar voi gasicevacares.1ilincriminezepe incriminat. Am fost foane jocamar de gamalargadeustensilepecarele aveam la dlspozitle peruru a-lpnnde pe infractor. filmule)elede reccnstitulre au Iost un all factor care rn-a fJicut sa lmi inghitfoameasisJiuitcJiamexamenin cateva ore.

Dardupacumamzis.toateacestea selntampleu doar tn prima parte a jocului,panJiamrealizatciitoruleste foarte artjficial.ca nimic nu este pus acolopentruateinduceineroare,cJi nimicdineenuesteimportanlnueste supus cercetark. Evident. ogrilmadli de otnecte, care mar de care mai interesante ~i mai civdate, au fcst duse lalaboratorspreafisupuseinspecliei. darniciunuldintreelenus-adovedita Ii ,n pius. Toate se pctriveau exact acolo unde trebuia. NiciodatJi nu am umbla! arc-as, nieiodatli nu am inlerogal un martorcaresanufiavutniciinclinnici in maneca cu cazul meu ~i niciodata nu amriimaslnimpas.

Recunosc.nicinumagandeamc;'! voifacemulajuneiunnedegenunchi. ca voicare dupa mine un vierme mancatordecarneviesaucJlmJivoida pe chat cu un criminal in carne ~i case. Dertotcleste prea frumos, prea edenic. ~inumiireferlacrimeleceaulocinrai. ci doar la modul in care totulse rezolva

Sherlock Holmes este mic copil

.... Lunalrecutavinelaredac)ie.directde .. laUbiSoftRomania.unreviewcopyde cslspeoet pentru noi. Feridtnevoie marecamaiamcevadejucat.seot repede cere 3 sidiuri din pllc ~i Ie azvarl In CD·ROM. Dupa 0 Instalare mai mull dedit lunga. ~i nu lipsita de peripetli. pornescjoculcumuittupeu.NumiCJi mi·afostmirareacandamb~gatde seamliciinumergesubtilrarea.Am sa.llat din umeri si mi-am zis ca macer at5ta engleza catvorbesc aiainleleg~i eu i~r~sublilrare. uupa ce am ascvhar cava pclotoghie din pertea unei f~tuci carevroias~maini)iezeinaledick·ului. mil trezesc nasin nas co primutmeu caz din analele mele criminale. Dopa ce iarpierdvremeadegeabaa!".Cultand·o pedon'~racupricina,5untpusfaJJiin fa(Jicudilemaviejiimele:(umnaiba pol face s.'i vad ce serie in scbtritrarei Ne de alta.xfar fatuca a lacutdin gur;'i~i toaleindiciileimiapareauinjosul ecranulul. Dup.! ce dau ni~te dublu click.uripelumeainconjuratoare.se deschidmeniuricaremaidecaremai stufoase ~i care, surprtza, aveau fonturiledeformaunorpatrate.Nimic dlntctce taceam nulsigasea rOSlul, pentru ca nu vedearnla ce bun. Reatizez eu cu inimaslrans.'iCJinupot

juca (51'1.11 ~i il dau deoparte. Luna aceasta,dup~ceamfiiculceva rnodificari prin catcutctor stcu c nou.1 versiune de Cgj.am pomlt. .. haihul, prinPiatraCraiului ... dupa criminaltpe strilzile~i prin desertunle

Las vegas-uhrl.

Pe cuviont cii n-am foat 10 ••• pecuvii~

Pe tot parcursuljoculufam incercatsarezolvni~tecrimedemai mare dragul. Eu, ucenrcul in asa ceve. proasp.1tulabsolventalacademiei. eramtrimisdirectinliniaintai.unde trebuia s.;'j descurc itele ~i s.;'j dejoc planurileeriminalilorpericul~icare bantuie prin tas vegas.focct nu are nid un fel de introducere, nici un fet de poveste care 5<'i te imroduca in armosrea. Intri direct. de fapt iesldirect din biroul unuijovial Grissom. in lumea crimei ~i a violenjei. Acest Grissom iii esre 5i prieten ~i sfatuuor si ccleg si evalualor.Delaelpleaciitoatecazurile ~i la el ajung. EI i)i va face evaluarile la sfaf$itul anchetei ~iIJi va da callficanve detrecerelastadiuldedetectivdeelita Astadoarpanavadisp.1reasiel.Nuva spunmaimultedespredispariliasa

52 UioIo20CX3

PeparcursulinlregiitevaturiamfOSl aju\aldeogamiilargadepersonaje. Nici unul excentnc S3U dubios, cum vedemprinfilme.cidoaroameniidezi cuzi.cucaresearaie$ilabere.iara douazieautacadavreprinbutoaiele din spatele caztoounlor. Tcate aceste perscnaje ttisunt de un realfolos.Aicu tine non-stop un detectiv care la orice ora IJipoateoieri splijinulln foarte

multe probleme.Acestdetectlv se schlrnba dela caz cu cazrprima data estipattener cu un rrosulicajcvial.epoi trecilaofemeiepiirguit3plin3dezieale Interesame.pesre ceve tsop va f inlocuit~ de un negru cu un p~r mare, mare, mare ~i, apoi. te Intcrci iar 101 prezenfafeminina.Ac~liparteneriailai tepotajutacusfaturidesprecums.lafli lueruri noi, ili pot da indicl! necunoscutedetinereferitoarela anumiteobiectesaupersoane·Sitotu$i, aceste sfatvrinu vln grafuit. Deflecare dat.1candveiapelalaei,vafisc.lzulun procenldinscorulpecareilveiobline lasfar$;t.

Pe l~ng.1 acesre personaje. mal

apare doctonrl de la morga. care vine cu o gr.1mad.1 de lccruri interesante de spus despremodul in care vrcttma a devenit victim~,despredneaf.kul-oviClim.1$i alteasemeneadetaliisordidespecifice munciide blrouCutoare ca prezenta sa este una putemicf $i impresionant~,ea se Iace srrntita doar dln c5nd in cand. Ar matflsoarecele delaboraior.care pe lang.1tooledel.aliilepecaremiled3dea inleg3lur3cuceaduceamcuminede

pe unde ma purtau opincilern-a rnaisl stresatingrozilOf,Unbaiatfoartede:;tept sidezghe!atdealtfel,m"faceadefiecare daL'icandajungeaminlaboraIOfs.1pierrl timp pretios cu p:ilaVr3geala lui. Problema era c3 oea mai mart' parte a timpuluiil petreceamin taborater, de faptnuastaesteproblema.Problemaera c.}nuputeaminniciunfelevilaloilte discu\iilef.1r.1senspeeareleaveacu mine sau cu panenervl meu. Laboratorul maiadapostea un microscop unde puteam cornpara fragmerue rnicmscopice gasire ascpra victirrelor, maierauncalculalorundem~d.}deam pe chetcvtottrebuo'Lundelceraiticem amprente,urmedecauciucurisiehiar urme de pamof in dear cateva secuode. Anaibiitehnologie.Ultimul~ilafelde important este c3pital1ul sectlei de pol~ie S. De la el ma Inv5neam de lot felul de

Grafidipractidl,nimiespecial,purfum:fionaI.Sunetulestepepotri~.NimieC<lresiite sperie,din nici un punct de vedere.

Investigation

Gen Adventure Produditor Ubi Soft

Distribuitor UbiSoft

Ofertant Ubi Soft Romania Tel. 021-231.67.69

Procesor PII 300MHz 1

Asta estetotce va por spone despre joe. Nimic mai mull. A$ rnai fi putut siI bat campclsi sa va povestesc despre toateustensileledec~relefol~ti peotru a culege dovezi. Dareu nu prea le-arn roreles mci cand eram cu elein man~, cum s.1 vi le mal descr!u ~i vouM V~ las pe voi sale desccperitl.jocvl merit:ijucatdoardK.1nuaveJialtceva defacut$i,maiales,dac~nucerejiprea multdelaunasemeneastildejoc.

G""""lOe

Sunel 7/10-

Gameplay 5/10 - •

Multipiayer N/A =- •

Storyline 5/10

tmpresle 6/10 =---

> ;r~~~ r~:V~aO~~,":: ~~~:i~~~~:~i~~~a sa

stng un "All aboamrdlll" ~i si'i m:i prefacafideundevadintaracufoarte mul!iki!ometrideca!eferat~pecapde locuitor. C:i elata. ciI e scurta, 0 lar~ trebuie traversata din cand In cand ~i, dar mnd c:i nu tot poporul i~i pennite avlcn cu reaqie.avton cu elke, elicoprer, ma~in:i sau bicicleta, s-a invenlattrenul.Pentruceicareduc dorulanumitorzguduile}itacanile nopti rulante in drum spre Marea Neagr~, In tngbesuieti din cele mai roman~li,darcare,lavremealor(anii '80,maiprecis.cuun"ceva"carenuse vamairepetaniciodal.:!),erauunice pentru subsemnatul, Trainz este un calmant si, ln acelasit.mnun agitator de amintiri. De ce, v~ intrebali? Pentru cf

cu trenul, prin ploaie, vant, arsil~, zi ~i noaple,f.:ir.:!oprire,dac.1a~nedor~te tntmaCare e neoseobea fata de cal<'itoriile la mare de pevremuri steele din Trainz? Nu rniroase atatde rau Idar, totusi,depindedeatmosferadinjurul computerukri flecaruta) ~i, din pkate, asspuneeu,puternvedeacillaloria doardinperspe<:livamecaniculuide IOCOIl101iv;1,deundevadedea,upra trenului ~i dela macazele de pe traseu, Fara vedere din vagcene. rar:i r~sariluri desoareprivitepringeamuimurdar. faraemolia de a ajunge la Eforie, far~ Techirghtol. ~i stan. nu sarili inca din tren. E var~,eocilldur;1 lnfioratoare, stiu p,ea bine -sctc eces erucouarucc AM la aresov. in data de 11 iunie 2003, Si e 0 cnldur~ infernal~. E clar c~ abia

Prinde bine chiar si pe plaja. unde poate reflecta soarele nemtlos.

Ch~huTi-lEIinz

~idacatotne-ava2utfirmaAuran fprcducatorul lui Trainzl atat de innebunilidu~amintiri,apoine-adat aminliri sa ne ejunga. Mai precis, 15 10- comotive dln 12 I~ri, peste 50 de tipuri devagoanedemarf;1sidepa>agerisi, maiales,unsisternmeleocarene permite. in toal~ spiendoarea, si'i ne conducem locomolivaprin intemperii~i sa ascuham cu satistactle zumzetul moloruluieledric~idansuis.acadatal rOJHorpesineinr:ip.1itvlploiitorentiale, inpU51ie1~Jj luminaledinc;lndlncand doar de c<1tre un Iraznel ~i r:lermanenl de faruldinviirfullocomolivei

Canada de Strategy First, are trei opJiuni mansj late:MyCollec;tion,Surveyor~i Driver. Prima se dorese a fi 0 colecde de lrenuridepesteloldinlume.Crede)i-m;\, avelicevedea.Mi-ausdlpatehiarcateva cuvinlenecuvinciosdeadmiralivec§nd am observatatentia extraordlnara acordata de prodUC."itori detaliului fiec~reilocomotivein~rte(alecarei denumire,icom~niedeoriginepotfi aflate pe acelasrecran pe care purern admira sl frumoasele exemptare tn sine, eotua, tnvartlte, aproprare Si lndepartate).

'Surveyorr este o cu totulaka poveste. in aces! mod juc~toruVmecanic de locomotiv~ se trezeste in fala unui excelenleditorde"clliferate".Pwte sun~ciudal,daracestmiculili!ariflclus joculuil,ieare,delnpl,nllechiaratatde mic).permitemodificareaterenuilli (altiludine,graddeincliflarel,nd.:lugarea unei Joana largi game de ootecie. texturi, a diferite tipuri de poduri ~i de cafe fera!~. Dup~ acesu pasi relativ simpli, se poate stabilistarea vrernifora de desf.:lsurarea"evenimenlelor"si,cu puun noroc, putetl apoi roarte usor sa intraticu trenvlfavoritpe harta respectiv~?is.av,'iadmiraJicrea!iainrilm detagadam-tagadam.:;liJivoimaibine ..

Cel de-al treitea si ultimu] mod de joe oierit de Trainz esie "Driver". Evident ca ernlasat ce este maiinteresant

pentru ... dup."ijum~tateaarticolului.ln acest mod.jucarcrutadlcaur.celcare stat eu CD-ul Trainz in unitate si. dup~ cel-aiinstalat,teinlrebicesicum,cu reviSlainfaj."i,isicreeaZ.'lgamilurade Irenpecareoviseaz.a(saupecareo nimere:;te)si,dup."icealegeunpunctde pornire de pe una din celetrei harfi disponibile(prinlrecaremicifragmente din Marea Britanie slStatele Unlrel.pcate

vitezedel00kmlhsimaimuh,si,mai ales daca a ates mcdul "reallsr' dejoc, poatederaiademaimaredragul.Trainz permite controlul asupra locomotivei fie cuajutoruluneiinterfejecuadevilrat simple, foarte usor de 10lO5il ala! din inleriorulcabineilocomotivei,c.ltsidin "privirea't de afara. Torusf.aceia mal. mf:!conici dintre voi se vor 8r~bi s~ rreaca pe "realist" si sx-sr prind~ urechile si degeteleinmaneteledisponibilein interiorul flecarei locomotive (interior care. evident, diferil de la un model Ia aitui).A,sinulIilalideciaxoo. Funqioneaz~ cu auevarat ~i poate fi folositcusuceeslatrecerilelanivelcu calea ferat~

Oin depcIu BprB_ •• unde vrei

Jocul pe cere LEVElvi_Iofer~ luna aceastainvariantafullpootenues!ecel maicomplexsaucelmailascinamdin c3teativilzulpanllacum. Dar de un lucrusuntsigur:esleplindeoriginalitale ~i i~i merit.:l cu pnsostnta loculintr-o colectieseriws.:ldejocuri.intr-ovreme cand suntem iovadeti de stmulaicare de zbor, de Formula 1, de Mo4o GP, de raliu ~j deceomai fi, tcete scnsucere st pltne de ifose fizico-grafice. ce rau poate face un simulator de trenuri careaparenr calruein rularealcr sacadatapot tonrsi sa mearg~ repede st foarte recede pe linii nesf~r}ite care se pien:! depane. tare cieparte,inmun)i,inv.'li,pesteprap."istii, tang3mare.

Nuuitalis.aala~ligamiluriivagwne frigorifice,depasageri,debagaje.Nuva oprf:!ste nimeni s!I adaugati inc~ 0 loccmctiva.trnaginatie sf fieca pcsihilltatlsuntdestule.

Mie nu-mi ramane decal s~ pornesc

Traina, sa-mi urnesc trenul ~i s.tI m~ [as in voiaaminlirilorcareimisuntatalde dragi:Bra~v-Efor;e,munte,mare,to!U1 in ritmu!adormitoralacceleratului

-aonaseaca.eueerete cceeor."

Tac-)aC_lacsiou~decompartiment tr5nlit~. INa?u'not included.)

ATENTIUNE, NATIUNE CFistlil Pe www.virtualtrainz.comexist..1 ENORM de mullelucruripecarecusiguranj~veji rJon·sJleob/ine/i. Vlzirafisite-uf$ive(i inJe/egefoorlebinedesprecevorbesc.

Titlu Trainz

Gen Strnulator de tren Produclitor Auran

Dishibuilor Strategy First Ofertant LEVEL

Prccesor PIl400MHz

~ Ca s:i nu 0 mai lungim, haldeti ~ intr,'im rI" un pic in adevarata parte de MODeling pentruMoITOwind:creareadeexteriO<tre ~iimbog,'itireacuora:;e,~d"ri,apeetc. De asemeneavom vorbi un pic despre s.cripting~i dialoguri. Pentru a v~ "~ra munca de Intelegere, am lnceput un MOD numit Cabiria, pe care Yom lucra ln continuare. ilg3sili pe Cb-ul Level de luna aceasta ~i pe cere pentru lunile vutoare, in versiunile corespunzstoare.

UnexteriordeMorrowindpoatefi creat tn douri modurf lie remodelatio an"mit~ zona deja existenta In joe, fie ad~ugati jocului una dtntre zonele nemarcatepehart~,deobiceiclasiilcate ca Wildemess x, y. Practtc.joculpoate f exnns aproape la neslilr~it, problema fiindlegaladoardefaptulcazonelenoi nu vor aparea pe hana. in cazul de fala, vommodificacAtevazonepreexislente, maiexactBi1terCoast(·I,.11),(·I,·12), (·1, ·13), (·I, ·14), (0, ·121. (0, ·13) ~i {O, .14J.Pewuav,'ifimaiuwrs:ig~silizonele, din meniul de sus selectett World, apoi Regions. La Region ID, dati un New}i scrieti Cabiria.ln stanga, la Name, treceti Republica de Cabtrta. Selectati apci culoarea eu care zona va fi reprezenrata, in cazul de fal~ un sri ~i apoi

selectajiRegionPaint.5electajidindreapta Ceblrla ~i daticate un clic pe harta din stangain:woeleBitterCoaSl5pecificale mai sus. Dupa ce ccnfirmatl, in fereasua Cell View din rfreapta jos veti observa dzonelevavora~reacunumelespecificat.

Mode'area r-etiefutui

lnprimul randdaca vren salucratl in condijii acceptabile. selectati Preferences din meniul File, de sus. Deaici scadeti Clipping Distance panJ cand vejioblineunframerateacceptabil atuncicandpriviliinperspectivainfe· reastraderendering,SelectajiRep"blica deCabiria.l,.13.Ap3saji Hsiva va eparea un meniu, "Landscape Edit Settings", De sus lnjos si de la dreapla la stanga, in Edit Radius se specifica raza suprafeteice poate f modifkata.Jo Edit Fallofsespecifiddadridicareasau coborarea rellefului va fi cu pante abrupte sau line (0 = abrupt, 100= lin), iarcu Flatten Vertices Si SoitenVertices sepotaducesuprafejeledeeditatla acelast nivel sau laun nivel mediuintre cale existente in interiorul cerculul de edhare. Tot de aiel se poate texnna terenul, alegand dintre cele preexeteme sa", daca va pncepetl. cele create de voi. C" clicst.ingaselucreazalanivelulrelie-

i."bogii"IMlB r-eliefulul

Piln~acumestebine,dJr pentru a crea un cadru car mai naturalavern nevote de vsgsta, tie,animale~ialte lucruri specinee. Arborii st plantele Ie g~siti la caregorta Static dtn Object window, daca o selecian ~i scrten raptd petastaruea "flow. De alci pute)is:i luajilOl ce dornt, ins:i euv.1recomand~linejiconlde tipcldeieree pennu a nc cuhiva plaete de delta tn creienimcnplor. Plantele care se pol iolosi in potiuoi se gasesc la categorta Container,loIcafiora, tar am-

mic oraset care sa dea perscnalitate insulel ~i, eventual, s~ constituie 0 platform~ pentru viitoarele quest-uri. Acest lucrusefacelafeldesimplu,deoarece casete folosfte se gasesctn formate deja predefinite ta Static, avand prefix "ex_", ~i poaru acelasi nume cu intericarele

i care sunt marcate cu prefixul uitati sa creau ~i inteMaideparteurmeaz~am_ plasareaunorNPC-uricarepotrtesap:iZeaSC.l,a~cumfacgarzile,fiesa eonstituieelementecheieinquest-uri. fie sa existe pur si simplu f~r~ nici un s.copanume.Estestrictlaalegereavoastr~. Varianta MOD-ului de lueru de pe CD-ul levelv~prezintadilevaexempledin fiecareelementamintit mai sus.

de anfmalete care va pot atacaln somn AcestelucrurisepotrezolvadinWorldl Regions. in hsta din dreapta se pot selecta sansele rn procerue pen\ru ca un anumit tip devreme sil apara in zona respectiva.indreaptaputelispecifica sunetele care sa predomine, adic~ genul de tunete sau tipul de vant. Acestea se edauga cu drag & drop din GameplaylSounds.Genuldeanimalecareva potatacalnsomnsuntexprimatefieca leveledmonsterslngeneral,fiecaleveledmonslerinparticular.Astfel,dac~ alegeti €X_bittercoasl_sleep, II Yeti g~si in Object Window Ia Leveled Creaiure, deundevaputetilamuricamcegende animale contme acesta denumire generala.Cuaslaamlerminatpaneademouelare fizica a mediului.

Cabiriaestedefaptunproiectpe care sper ca il voi putea cuce panala cap.1tsireflect;lunanumitpunctde vedereasupra lumii. Este de fapt 0 proiectieauneilumiidealeasacumovede fiecare.Deaceea,dac;'isuntelide acord,asvrea5..'llucraliimpreunacu mine,5..'l-mitrimiletidiferiteversiuni personalealeacestuiMOD.Euvoi jececa sale ssuedzez penrru a crea cevalnlr-adev<'lrserios.Penlruavizita Cablrta, va trebui5..'l mergetitn Balrnora, undel;"jng~MageGuildvelivedeao iemete, pe nume Vasilica.jaand degeaba. Ea v.1 va teleporta in Cabiria, deundenuexistacalelnapoidedtpe jos. Practic nu are leg~tur.'i cu nici un quest,ei este deer 0 rrcdalitate de transpon,asem~naloareeuceade la Mage Guild. Piesa cure coosthue fonc'ul sonor ruleaz~ si ea ca un script ceclansar de intrarea vos\r~ pe teritoriul Cabtriel. Scriplul de teleportare se numeste Lcckesjslandjransport si II gasiti in Hsta de script-uri. Partea de dialog prineareamrealizatteleportareaoputeli studia setecuoo-o ro editor pe vastnee. dup~ care ii deschideti fereastra de properttes stserectaf Dialogue. Aici selectatigrupa Greetlng sl ror ceea ce e modificar va aparea In rornaneste. Siudiatiunpicsiveliaflacumamf~cut.Data viitoarevomvorbidespreScriptingsi eventual despre dialoguri,quesl-uri etc. PeCDVetig~siCabiria.esp,untutorial de scripting Jeane bun ~i eueva surprize pe carele vetiafla singuri.

Game Boy Advance

I

Urm1indu-~i lndeaprcape precursoeude pe Playstanoo z st PC iat~da"p3rul$jversjuneapentru Game Boy Advance. Sincer, este unul dintrejocurilecuceamaibuniigrane,'l penlruGBAdincaleamvlizulran.'i acum.DacasunteJiintr-adev.'irfaniai genului ~i ai coosolel, nu cred ell aces! joctrebuietret;UIc:;uvederea.$toryline-

a v~ ridica pe scara sociala a lumii interlope. Strazile din Liberty City vor fi lntotdeauna deschlse unu; nou venit plin de arnbitie.

Produdtor Destination

Disltibuilor Take2

Calitale * * * * *

ulesteacelasi,pozi'ionareacamerei e5teaceeasisifeeling-uleslecaregoric acelasl. vetipteca din nou de Ia zero, cu posjbilaatea de a va face relaJii st de

lumea a privit suspit.ioasa aceasta tentativ.'l de a crea un strnulatoe spatlal pentru GBA,acume,teinextaz.jocul este jntr-adevar reusn. smgura problema fiind legatapoatede,toryline.Certeste d am tester cu placere acesr joe ~i am toteles ca de acum incolo cam orice este posjbil. impiilimiJiJor joyslick-ului insll nu le recomand acestjoc deoarece

os~fiee)(tremdefru'lralidetimpul ><:~ZLl! de raspuns din panea butoanelor,idelipSJrudder-ului

Add p5n~ $; aces! GBA are niste limite determinate de frecventa procesoruluisi de memorie. Asadar, d~d ave)i de facut un drum lung cu trenul ~i suntetitn posesiaunuiGBA, lncercati-l. Nici nlJ veli ~ti cand ali ajuns IJ de,tinal~e l..J:>ck ..

Producator

Oistribllitor Electronic Arts

Calilale * * * * *

Castiqatoru lunii mai

LaconcursulLEVELimpreunlicu Tbrustmaster, Liviu Costic.l din Maramure~a d,tigal un Firestorm Digital 3 Gamepad.

La conclIrstlilEVEl impreun.lclI Vireal,MihailTraian din Badu a ci~tigatoperechedei_ware! 30 Game Glasses.

~orii!D1lrug.a1iSlsunelan:odac:Jie: 0268415158 sau 026841Sn8, interior 133.

Poti sa te protejezi de vlrusl $i altfel

Cite!ite saptamanalul The Portal !ii vei afla cum.

in fiecare 101, la toate chtcscurue de ziare din tara.

Tn plus, ai In fiecare saptamana un supliment gratuit

ccfectfcnebll. Costa numai 12.000 lei.

Fra!iromani,frajiromani,!ine!i-vll bine. intampina!i_! pe noel iPod, preglllil5lirupliguralilrgu!uicualesalevrlijitorii. Nuvlig5ndi!id c s.'l. avern peste noapte poduri sau drumuri mai bune ~i faragropi,dar ... o sa avem cu ce sa ne lncant~m urecbtusele. iPod este eel mai revolu!ionarMP3 Player vazut vreodata pe suprafata bombata a pllmiintului Produs de celebrul copac, aham, mll scuzetf. companie Apple. acestjukebox sau toncrnat, cum vref vet s~ ii spureu. al MP3-urilorare un "ector" de 15 G6 pe oare.uaca ne-am chlnutsn jt umplem am avea ce asculta 0 s~ptilman~ rouea. g~ f~r~ a se repeta vrec melodie. Preblemaec~dupadoar8oredeiunelionare acumulatorulsliue<lmincepe5lidea semoe de "obcseau". Dac~ credett eli aveude ncuro dromene mai lungli,vli sfi'ituiesc 5li va luali ~i ine.'l.rclit01ul pentruprizll.l:tngliceldemobil.cemai cooteaza inca un etrafv in plos.

RevenindlaiPod, in Culi<lluiglisim ~i dl.liva "pnerenl": 0 pereche de c:'~ti peditdemiei,peatiltde·fOl"Joase~,o telecomanda ce se adapteazala flrvl castilor, un adaptor Firewire sl 0 "b<lzli~ de anoocare pentru a menlineiPod-ul tntr-o pozhle maidecenta

AdministrareaMP3-urilorsauaaltorfisierestocaleinmemoriaacestuiase lace cu ajutorul unui "sisrem de operare"foartebinepuslapunct(siflirli ecranc albastre]. Navigorea prin me-

niuri,setareaanumitorparametri leg<lli de calltatea audiliei seu a volumului,ori programareauneianumileinl:llniriin ealendarulinclusleputelifaeedoarcu ajutoruladouabutoane.Allituride

bertoatesurprizeleCspereu,pllicutelce semaiglisescsubimpresionantasa kcoaWalb-argintie.

Sky Shuttle Vibrant este un gamepad ce se adresaazaln special gamerilorcarenusea;<eaz~doarpeun anurmrgen dejocuri. Astfel,jocuridin uomeniul strategiei, RPG-urilor, spornnflor sau FPS-urilor pot fl foarte simplu ~i usor de cornrolar eu un asfel de gamepad

SkyShunleVibranlareineompunerelObutoane"uansparente"cepotfJ customizateeuajutOfulsoftuluiee inSOI~te produsul. AI~turi de acestea, prezenta n.pad-ulut opt-directtonalesre nellpslta. oesr are c "curs~" destul de lung~, utilitatea lui r~mane prioritar~. subgamepadseg~sescalte2·'trigger-e". careinjocuri,decelemaimulleori,au rolurisecundare.

Odaa cc acestprojos.cornpenla RockfireTnlrege:;tecusliccesseriadeunelte destinategaming-ului.Es!evorbadespreun set iormat dintr-un volen ~i pedale

Vokmul ese fabrical de 0 companie rnai flUlin cunoscuLt Designerii au creal ~i eiunvolandu~posibiIMli.deoarece sumeleenoonecaresepl~tescpe!ltru achizilionarealicenlelorroecesafepe!ltrua "copia"unvolandincockpit-uluneim~ini de curseoriginaleestedeparte de resorsele ceo- de la Rockfire. Totu~i, aces model pare pan~ la urm.'l destulde reusrt, Pe volsn seg3sescnumaipulinde8woanede controlplusaltedou~Kmanetute·cepotfi folosilefiepe!ltruschimbareavitezelor,tle pentrua<:celeraresaufranare(cazincarese

Pentru a va integra tnvpelsajulrjccurilor di! mai mull posibil. Rockfire Sky Shuttle are mcntate tn interior

2 motorase foarte purernice,cuajutorul cnrcra se creeaaa senzajhle de vibretiice sunt foarte bine

realizeaza foarte sirnplu d~torit~ portului USB ~i a Iunctieide Plug and Play.fntegrate tn acesr garrepad.

respecnv

Pedalelesuntloanebineg3ndite!

DatorililmoduluideconSllUClie,pozilionareapicioarelorfafijdenivelulpedalelor estefoortecornc:.xill~inutesimlioix.>sitnici chcr dcpa o cursa ceva mailuega.

..... 2C03 61

pentnJ ,1tingeroa5(OjJuiui esl!!JXI5ibillil1fortTlalslErroat.li foarteu~delra!lSpo~~l, po. .Boozal-ulv pcate f fokl5ir,i pe

propus. Fie d este vorba <loar j.>.."lnJ fiJOCIiilc de 1\', cal ~i per rand fi folosil.1 pe post de breloc post 00 convenor malia. 510-

de realizareaunei simple truR'Cep!iaposturikxderadio pet1lfUchei. in afarl de pore. carea daelor se poate facepe

CJriGlluri sau • unui de5en rnai FM_ Ell" de remorea1 P""""IJ in meolX>lia int"m~ S<l mai pot un card SD {Secu"," Dlgirall sau

campi"", tOlul va tlecurge f~r~ conr.-'ctorului DV (Digital Video) sicca maxim 100 de secooce pe a~e rv.u11l~iaCard-lJri. in

probleme. Al~t mausul, cat ~i pentru funqiile de C3p1ura video de """role video. Conectorul mod normal. ;KesI di~iriv

pe!HJi nu sum ·legale" fozic 00 din aile suoo. ComoIuI de Ia dis- USR indus facilir(-'az~ Iran~ferui are in componenl~ un card SD

IableY, eIe li.nlClioojnd pe Ia~ se realizeazll UI ajutorul datdor dtre un pc, eIe put_.'tnd de 64 MS. CU 0 rat.'i rnaxim.l

fl astet prelecate sau safvac. dclr.tnSiefde1.5MII/5eaJnd.l.

Ce este maifrumos cecet o plimbaresubciardeluna,c5ndiliiei prierena de 0 mlinul" st li soptesti poezii romannce ... Mda,oareceemaifrumos/ Eibine,exista~iahernative! Una dintre eleo;.eadreseaz;}celorcare,pemoment, inc~ nu au fost loviJi de romantism. Cet ceseJinde~liisiincearcafeldefelde lucruriina~-zisulnumealdistraCliei (peseamaallora)vorapreciaun~stfel de instrument de spicna] petimpde noapte. Pnncipiulde functlonare a lui Bushnell Night Vision este de a urnpljflca once "pat~" de lumil1~ spre care este tndreptat. Astfel, se creeaez 0 ima-

chiar nu esre nici o problema. L5ng~ butonul OnJOf{exist~incliunbuton,la apllsareadruiao;.enprindeul15oenzor infrarosu si brusc, pe 0 distanJlI de maximl0melri,lOlLJldevinevizibil.

Funqiilede zoom ale lui Bushnell NightVisionsunloarecumlimitale. UnuldintremariledezavantJjeeste faplulc~,oridltne-amchinui~il sucims.au~ilinvartim,OP1iuneade

loomtotpe2.4xr~m;ineblocata. UI1 all dezavanta] este legal de faptul ca focus-ul trebuie facut manual. Acest lucru devineuneoridestuldeenervant,ins.1, privindparteabunaalucrurilor,avem in'-monitor"peprieteniin~r;iub<'ire)i, faras.1pierdemniciunamanul1l.

~iBushneliNighlVisionnuesle un dispoziliv extraordinar de mare (193x89x71 mml.producatonis-au

"Trust Predator GZ 50'1

Daca e sa intrebiorlce jucator care iubestelililebuiliesimulatoareleaviatjcc5auspalialeceanumetrebuies~li of ere un jovstickei blne, ° s;'\ Iii r~spund;'\ CJ se asteapta ca respectivvl joysticksiiiiokrcconlrolulasupra inlreg;; ectlunl. Indiferent dac~ cste cu force feedback sau nu, in momentulin care ai pus mana pe sncktrebuie sa simlic;\aicontrolabs.otutasupranavei sauavionuluiimplicatinrespectivul joe.

lnaceast5categorieamputeain. cadre ~i acestjovstick ce poarta marca Trust. Fiind un dispozitivpe use.usemuldeoperareilvildetectaautom31. TOI ce aveu de facut este sa il caltbrati si cu asta basla, sunleJi gala de b!l!alie (veteraniisuntwgalisaciteascamanualul avionului inaime de decolare).

Manevrelecevorfiexecutatecu Trust Predator pot f realizete Ia un nivel de acuralelefoarteridiCilt,avionulIn cauz~ rilspunz5nd foarte ferm la donnjele pilotului.

Un all aspect pl~cut a] acestul joy· stickilconstituiedesignulbutonuluide uvome. Modul sau de constructle ~i

17 pilgini peminut lao relolujie maxiJN de 1200 x bOO dpi. Imprimant<l it'" in dotareoiantlprinca"'5e poete reallza alimentarea manual~ ~i 0 "tav~" pentru alimenta"~a imprimantei cu h~rlie in mod 3utomat

altceva decal sa v~ creeze 0 senzaue de siguranta (oll)erii sunt rugali s~ facil plinulla rezervoarel.

Controlul avionului SJV ~I arsennlulu! de rachete din dotare poare f realilatcuajvtorvla6buloanefoartepre· else. lnclusivimensultragaciIatentie. incepatorl la trenul de aterizare ... obtsnvili·v~ cv ideea ca se mai blocheazal.

Pentrvcameniuis;'lfiecomplet, exist;'! ~i nehpsita Npatariul~' opt-direclional.'icuajvtoruldreiapulelis.1ope. raliasupraaltorfvnclii"defoc"pusela dispozitie de respectivul simulator. Dei'i are 0 curs.'! cam scuna, odJta cuprins! defebrajocului.veliuiladeao:;estmi( impediment(pilotvlcare~i·auitat parasuta In vestiar este rugal s~ nu iolosesca maneta "eject").

Serverdedicat. Legitoateim·

zintJ ~i acest repono-fon. Cu

PenlruceicarevQrcaPC-ul

priffiilnteiela acestasi prin aiutOl\llluipulem~ ne lor sa .rate bine s-ac creat

intermcdiul portului UTPtoate jnregiS(r~mdiversedjscutjj acest e -eeoaoe- frumos

impt'iffiilntele pot Ii accesate sau putem ~ ne S<l1v~m <;hia. colorate <;a'l), rmpreun~ cu

pt'in 'ejeil./I.'Ia""gementulo;;e propriilc mcmorii (dudio). cabturue IDe ce letnscresc,

ace prin inlermediulseIVerului inregistr,\riledstfel efecluate pot Iransfo.ma 0 carcaSol

de web ioclus, iar monrtofiza pot fi t.ansfcr~tc pe un PC prin jntune<;at~ si plinJ de praf

rca imp.imamelor se face prin inte.mcdiul conectorului USB 1ntr·una frumos lumlnat~ 5i

inlcrmeciiul a 3 LED-uri.

Tehnologta de utuma generade pe care cetdela Sonv au reusksa o impiemenlezeinaceslmonitornuface nimicaltcevadec.'ilslclovedeascaincao data caluatea eeosecua a proouseloe ce poarta aces nume. Din momenlul in care aces! monilor esie conectat la PC, impresionanla lume a imaginilor viu colorate vi se esieme la "picloare". Rezolu(ianalivilaacesruimoniloreslede 1280xl024,iarlimpulder.tspunsde doar20mspermitechiarsicelormai tnraltlgarrerlsa se bucore tn voie de feeliog-ulpe care II otera monirorulro timpuljocurilor. Un aspectdestul de impoetanr II reprenma butonul "auto". La ap~s.area acestui buren. toere functiile geometricealemonitoruluisevorajusta autorrettn functie de rezclutie sau alte funcliialeplilciivideo.Cuajutorulunui alt buton de control utilizalorullsi poate alegesilemperaturaculorilor,fiedinlista predeflnita (9300K, 6500K), nelsi poate configura a<east~ optiune 1n funqie de proprtile prelerinje.Unghicrile de vizibilitate maxime ale monitorulUi sun!

nutTll$e comunica(ie prin ima· dat, nu mai n;~tI esee $i tip de mponofoo. Pe I~ng~

in malefie de ,unet $i imagi- gi"" $I >uoeL FlyCam reprezintl incep; sii dai ~. Solulia vine mi<;r%nlJI illClus, in pachet rnai

ne, I;m;ta fiind dJI~ dear de 0 >OJUlie pelllru realizarea de I" AuraVison care au produs gasim un microfon fOilrte mk.

imaginalie. Studio Movie8ox tr~f15ferurilot de SKVenje video 0 {astarur~ ~prox;m.'tiv """""1,,, C)rteffi (lop la""lier~) si inc:< un

este plin de ccneciort cu dire di~ interlocutOf;' TO! ce ceva rna; ;ngnusuit~, dar cu microfon e>acm j~rJ fir. A""n.

lunCl" pemru inlfarl/iesiri de aVl'l; de IOCut ese sii-I rnoocta~ taste transparente. Pe {''''"f'U1 lajul acestuia ""'" faprul c~

semnal analogi( s; cu mule iaunponU5B:;isiiv.l.duta!io nopIiiaceslease,lumjnew$j poote"emi\e"deiaodistan;i

I oorroxim2Sdcmctrr.

Kingmax USB Flash Disk 2.0

Una dirure marileprobleme de care unii asa zi~i "calculatori~ti" se lovesc in via!adezicllziestelegatalnmarepMe de transponut decantil~Ji mat mart de date de la 0 destin<llie la aila. in prezeru. se pmcnca smulgerea HDD·ul din uni_ tatea centrala ~i asezarea eu grij~ trur-o pcoga eu NpernuJeN de aer. apoi c~ralUl pana Ia un prieten unde, in maregraba, il infingi in calculatorul lui ca.dehat Si tu eevore de cneve MP3-uri,ceva poze (nuspundecare)saucatevadocumente ".mpg. Greu, fcarte grev- Bma, exist~sivariantaCD-RW-urilor,lnsa uneori .. , ca sa prajesti un astfel de disc, u se pare di trace o vesnrcre ... mai ales la2X,LaunitJjilefloppynicinuvreau

s~ m~ gandesc. .. sunt piese de muzeu .. m~ mir cum de nu au ruginit deja. ~i

une asa timpul a trecut si odata cc acesla ... apar noitehnologiiIce-idrept, unelemaibvne,altele._.nevermindJ.

folositilpentrucreareadependrive-uri. Slau crescut-o s: au crescur-o Untr-c zt cal allii lntr-o lun!:;:) p.1n~ a ajuns s;l. incap,>iintr-undisp0zitiv, putin mal mare decat un capac de sulou, pan~ la 512MBsauchiarmaimult.$ica meniul ~ lie camp let, ne mal trebuie -garmtura'' lormala din deliciosul USB 2.0cualeluiraledelransferde4.2Mb pe secunda.

In consecint.fprcbtema transpoe, tuluidedateesreoarecumrezolvat~.Ce

nudorim sa lepierdem "din greseala'? P~i,cesafacem?Fieleprotej;l.m la scriere, fie Ie protej~m prin parol~ ca nu curnva sa l~i bage nu-sno-ce curios nasulprintre ele

Digimax V4 ese ultimul model de c~fOlodjgilill.\,conceputadecompaniila>reean:iSamsung.Cuajutorulei poIi sa. suprinzi 0 5Umedenie de evenimente ct' au 10: in viilla unui om. fied 5Unl~le,fJecl'isunllriste(Dumne;zeu s.'!.-Iooihneasc.\J.Spredeo5ebirereun WebCam obi~uit, cu aces Digimax V4 iii poIirealizamultmaisimplus;maiu:;or scopulpropus.DatorMcelor4.11v1egapixeli se pol objine imagini In 0 rezohne maxima de 2272x1704 pixell. in situatiile incarecOr1,ideralic<'ispilliuldepemodululdeFla,hscadesimlitorcufiecarepoz<'i facut<'i,exi>l<'iposibilililteadea mai reduce din rezolutia pozelcr panf In valor! de 1120x840sau 544x400pixeli. Tot pentru ecorornla de spatlu exisjl slposjbiljtatealn caoe se poate alege sltntretipulde cornpresieTIFFsauJPEG.Tollaalegereautilizatorului se poote seta camera atat in mod Image, cal si j\-\()vie. La alegere celeide-a douaopliunipecardulde32MBindusin pachetsepotS1ocapan~ la2 minulesi43 de secunde de secvente video ~i audio Din plicate, alt format de cco-pese In afar.ldeAVlnuputemsa.seleailm(armuri deciud~DivX-ulJ.Dac.'isedore$te(oto-

"peisaj",sepoateapelalafurJCjiilede Zoom de care Samsung Digimax V4 nu duct' hpsa. Valuarea maxim~ a zcom-uloi estede12X.Laaceastavaloareseajunge printr-un zoom de 3X optic ~i un zoom de 4Xdigital

Navig<lreaprinmeniuri,configurarea camereisaupur~isimpluvizionareapozelorsauilinstanlilneelorcesedore;c

:~:'::~~";~:~"':1~ :":;';:.:: :',;:';:.f"

unui controller -J cat imbun~t~lit~, ce ~iiil

. P~ralld ATA, ce se ~ ne facern cu vech,le

gzseste pe maraa '" HOD-un paralelel in

::~:;:~t~e~ ~:~~I~i:;P~::t~ a~~~c:a,c_:~'I~~~: v;:

au rcaiozal un coni/oiler dual tea folo51 in continuare s~ inlocuiJi ,au s~ mont.li un

channel in care sc pot co- Cu ajuto,ul ecestur adaplor all HOD ,ntr-un ccmputer ce culatoare ce auCa ,istemde

recta m~,im 2 HOD-uri SATA. putem s~ conectilm un HOD este deja in funqiune. Preble- opcr~re once lip de Windows.

Acest controller SC inSlaleild normal la mice COn!roller mele legate de acele nard- L~s~nd ·poliloghi3" dCOjJarte,

;nlf_un sloe PCI. el funClio- Serial ATA. in 3Cest id. >i disk-uri Care in funqionare acest modem alinge 0 rat~

n~nd ura problcme al~lu,i vechiul ham disk va fi ,,,,, .. oil Iol aling tempe,aluri mari svru maxima de cceectare de 56K,

muncea§C.1 mai mult. datele rezoivate prin moruarea unui si, in plus. puleli Iol iolo.iJj PC-<Jl

66 u..2C03

· .... ..... ....... : .. .... . ... · ... ·
· · .. .. · · ·
· · · .. · · . · · · ·
· .. ..... · .. · · . .... · · ·
· · · · · . · · ·
· . · · · · . · · · ·
· . · · · .. .. · · · ·
.... ..... · · .... . ... ... . .... vlltorul Alcatel OT 735,care ur meaz<1s~ fie lansat pe pia!<'I in luna septembrie a acestui an, poate oferi utilizatorilor pcsibllhatea de a beneficia deceiemainoiiUl"lqiie:>:istenlein mareamajoritateaterminalelorde ultimageneraJie,launpreJcevamai accesibll. locepand de I a display-ul capabilsaafi~ezeimaginidemaxim 128x 128depixelilaoadancimede culoare de 4096 de eulori ~i p.ina la ;0- curilecepotfidownload_atedepe diferitesite-uri,ce-idreptinschimbul uneianumitesumedebanLAlcatel One Touch 7J5 este fcarte prornitator. C~ tot veni verba de jocuri. acest telefon

Osoluliecevamai "profi" pare a f cea de la Siemens. Cu un M5S in buwnarnuilimaifacigrijidlaillitatde nu stiu ce lntiilnire sau at pierdut nu stiu ce informatie Uutil~". Totul este la purt~tor. Datorita unel memorii interne de J.8MBse-poateslocaoliSl~deSOOde nume sr numeredetelefon+20de mesajevocale+ 10comenzivocale+ un oumar imens de SMS·llri ~i e-rnalluri. Doua jocuri, WilPPO ~i hlreme, sum ~i ele preaente. paca v~ chinuie talentuldeDJpulelisav~imprielenjlicu compozitorulde;oneriipolifoniee, tar

dispunedeunmini-joystick,unse-tde butoane strategic amplasate ~i un sunet clar. datorat speaker-ului polifonic. ~i care, impreun~(ufunclijledevibralie, crescnivelulfeeling-uluirespectivelor jocurilaunstadiuasemlinlitorcueel cferitde o consola GameBoy.

CARACTERIBTICI:

Dimensiune creotae Display

Rezolutie Display:

Tip acemuletor Stand_by:

TJlk time

116.47x20mm 95g CSTN -c coror 128x128pixeli Li-ton 2bOore

Philips 330

Daca ar f sa ne lu~m dllpli prima impresielavedereaacestuitelefon,amspune cu siguran)li eli sub vcarcasa't deosebita se ascunde 0 adevarata ma~in~rie. Ei bine, nu e chlar asa.tdeea pe baza careia a fost tabricat acesttelefonesteaceeadeaoferillnuiulili_ eater oblsnuit exact acele flll'lCjii de care are nevoieinvialadezicuzi.Deexemplu,cu ajutorul functlilor de WAP sau de POP)I SMTPputetifiinpermanenlliconeclatlacele maiproaspeleinforma)iisauladlsulade posta electrcnlca. De 0 utilitate indiscutablla este ~i prezenta rnodem-ului de 14400 bps, prin inlermediul carute se pol tranfera

daca sontenun iubitor de instantanee, pUle\is:ifolositicamerafolodigital:J inc!usli,Managementulacestuitelefon nus-arplitearealizaflirlimeniulgrafic foane imuitiv de care dispune

SiemensM55 ~.

CARACTERIBTICI:

Display acumulator'

Talk time

anumhe date dirt memoria lelefonului pe diverse aile dispozulve. Dac~ I'lU v~ convinenuanladeculoare,nuenicio problem.ll.Philips330seg~~tepe pial~inpalllJCulori dlfente: Sparkling Blue,LaequerWhite, BriliianlSilver~i Shining Red

CARACTERISTICI,

G,eulille' Display

RezolUlil: Di~play Tip acumulator:

Sland·by Talk time:

83x43x22 mm

"g Graphic display 101.80pixeli U·lon 570 mAh p;ln~ I" 400 ore

peste 4 ore

.... 2CXXl 67

----

Am 0 mare problema ~i sunt disperat: la Jnstalarea unorjccurlmainci sau chiar a uno. joccrtcare pana acum functionau. pnmesc 0 eroare imediat dupa tnceperea setup-ulul: ~Error Number:Ox8007072S. Description: Incompatible version of RPC stub. 5(o!UP will now terminate." Ce sJ faeUm

R:Eroareaes.ecauzatJdeincomp<lribilirarea unu! fi~ier .aLL instalaf;n si5temu/ t;'lu. De exemplu, daca e sil iuam fi~ierul OleauI32.dll, fn mod ,igur are veetcnee 3.50. EroMeailslfelgenerat,1sedaloreazil(aptu/uic:J'lCeasIJ versiunea fi$ieru/uipoare (I folosllll door de Windows XP. Solu/ia penlru ecesns problemil depinde de ce et instalar pe compu/erol tau. OacJ ili ins/alaI Office 2000 !KIll vreo componenla a acesluipaciler Office, trebuies:J it! instil/ezi Office 2000 Service Release I (o9regfix.exe) care se poole folosi pe orice sistem de opersre pe care iii instill a tsuitaoffice.OacJNUaiimtalatnimic legal de Office 2000, Irebuie sJ folose~i utilil a wl mcrepair.exe tool. DacJ rulezi Windows 9S SilU 98, poti rezolva problema cu ajutorul ulilitarului ckom9S.exe (pentru Windows 9S) ~i dcom98.exe (pentru Win. 98). in continuare, trebvie sJ box-ezi in mod MS-DOS. Ajuns la prompter-ul c:lwindows, epttci urmJtoerele comemi:

CDc:\windows\system

La restart, 0 sJ prime~li un mesaJ de eroare,pe care i/ignori. Ru/eziulililaru/ deom9x.exe~isiIUiJ/ias-arezolvat.

PS: Toole IIsiereienocesare Ie gJse$Ii pe co-a LEVEL IU/ili/arel Troubleshooling.

Otteanu AIo"undru - (gI

Am un Duron la 750 MHz, 128 MB Ram, HDD 20 GB Western Digital ~i 0 placa video cescrce 2 MX 400. Teate aces!eavinimpreunlicuunCD_RW Sony 48x-12x-48x. Am careva inlrebliri:

1. tste neeparatoecesar sa am un

cablu IDEcas.'lnuexiSleerorilaCD, deoarece eu nu am acest cable, ci folosesc cebluldela HDD Icred .. .l1

2. Sistemul rreu este tndeajus de rapid ca s1l poeta sene CD-uri la 12xl1

3. Care esre deoseblrea dinlre "disk at once" ~i "track at once"? Cu track at orce epar matpuune eront

4. Are ceva daca Imi pun CD·RW pe DMA?

5. La Nero,canddaipe'compilation infoN~ialegi"cache,"jlessmaller than 64 kb·, el bega acele fisfere tn cache-u! HDD-ului sau al CD-RW-ului? Careestevaloarea recomaodataf

R:I.Nu,nue:slenea~ralsJaiunjlalea CO-RW ins/ala/a pe un all cablu IDE. Peete function a fOilrte bme ~i pe acelasi cablu eu HDD-ul, doar cJ rata de transfer poete avea uneori de sureri/.

2. Sis/ernul este deslul de bun penlru a sate CD-uri chiar Si la 48 X. TotulesiJitifacirost~ide blank-urice polfiscriselaaceasrJvileza.

3. Deosebirea inlre cele doua moduride "ardere"esleurmIiloarea: in modul DAO (disk ar once) darele pe care doresli sa Ie pui pe CD 'lor fi sense normal, adica de la cap la coeds. fijrJ intreruperi intr-o singurJ sesiune. Modul TAO (/rack at once) se int.'ilne~/e eel mai des la CD-urile Audio ce conlin piese muzicale.Dacaaiob;eNal,exisIJ(Jn mic spa/iu de cateva 5eCUnde intre piese. AstainseamnJcJfiecarepie5Jinpar1e ene consideralJ cs 0 sesiune~i astfel se liJ5i'f un spa/iu de departajare ;ntre eventualeledolJJsesiunideseriere.

4.0acJunilalealasuporramodul O~, eee chiar recomandal sJ fie setiJr astfel.Oacanuare5uporrOMA,esle 5uficient ~i modul Pio.

5. in momentu/;ncare sebifeaza

aeea,Mfuncrie, Neroe:steobligatsJbage in cache-ul CO-RW·ului ~i ecele fi~iere mai mici. Valoarea recomandat/! esre cea "defaul/", adicJ64 Kb.

AndreIN-@

Amoinlrebarernleg.'llu~cuinscripttooecee CD-u(i!or. Pclosesc peruru inscriptionare programer Nero ~i acesra nu Ilnalizeaza CD-urile, dup~ setarile programului din 'fabrica", adrca nu mal poatefiinscriplionatnimicpeCD-u! respectiv. A~vreasli suu ce avante] arn dac~ nnenzeacp-urue. Se pot flnaliza CD·urile, dac~ am mai seris ceva inatnte, nlrli se se smcet

R: Credcaaifaculomicaconfuzie.

Dactfmergipevariantacu'1nchisu/"COului,indiferentclitspa/iu/i-amairJma, nefolosil pe CD-ul respectiv, aces/a nu m.:li ooxe fi folosil pentru scnee in viitor. Oacill,1$i CD-ul "deschis", atuncl POll Ofl"c.ind s.f mai ad,lUSi informalii pana alingieap.lCilale;!maximJriesloc.Jrea CD-ului.AvantajulfinalizJriiCO-urilor esleacelacJunCO'1nchis·pootefici/il c(Js(Jcce:sehiar$ipeuneleunitJliCOROM mal vechi (4X, 6X, 8X eld. Oalori/J /ehno/ogiei de to acea vreme, pentru GJ un CD-ROM sJ recunoascJ un CO, era obliga/Driu sJ 8aseascJ un cod de incepur $idesfJ{5i/. ineeeaceptiVf$leiirliJliZilfffi ul/erioariladiscurilot,nueslenici;"~ blemJ. Da/eJe deja scrise pe eventualul CO nu YOr II absolul deJac: influen/ale de

inchidereadiscului.

._

AI naibii tratarnent!

(;eledinprezent.jns~ Buddy merge prea depane ~i Dave uebuie ~ decidll d~d se ve renege in carepacea luisau daca va infruntasituatii1edeunulsingur.Qal"l!tratarrenrottrcorcasconuecsctoau la care-l 5UpuneBuddyesieconformcuceeace i-arprescrieundodornormallOaroore l-aiiputeavedeapeJackNicholsooinrolul unui terepeur ~i nu al unui pacien!?

Primul film din accastti lun.1 ese 0 correde zgomoloasl'i a scdlccrucr Revolution: AI naibll rroramern! Adnm Sandler st jack Nicholson joata rojurtle unot pacient ~i. re§!leCIiv, ~I unu; terapeet, cu tooleC.1uneorieslegreu~li~i Dup.1oalterc<lJie,labordulunuiavion,in care blandul ~I manieratul Dave Buznik !AdamSandler)i~iiesedinfire,aC!saesle

folosne de Buddy, provocamare ~i brotale.flzapacesc comoletpe Dave Apoi, dupa 0 110U.1 toncans. judecatoarea Daniels li ordon.'i lui DaV€ saiain senos sedintele dererapie.xac ahfel va ajunge la lnchlsoare. Buddyse mut~cuDavepentl\Ja-lajutas.'iseIUple cu demonii din lnteriorul s.'iu. Buddy, ~i nu-lechmcier derronfidelocse dezl~nluieori de caeon are ccazfa, I;kSndcomeotariiireveren)ioaselaadresa prietene! lui Dave, linda (Marisa Tomei), ~ II detennin~ pe Dave, PUlin cate pctm. s.i-?i infl\Jntefl\JS1l'lirile treccte. dar si pe

Cabina telefonica "

fa!1ul.Un ad de violenta peirecuttnimedlata epropiere a cabme releionlce etrage «eona politistllor. care sosesc la lala lacului, fiind convin~i cil. Stu esre eel periculos, ~i nu tmerlocurorulssc lnvlztbll. Cil.pitallldRam~'Y(rarestWhit"ker)inceard sa-l convioga s~ ias~ din cabina telefonic~. ins~ ceea ce Ramey nu stie esre ca tcti cer prczeof la fala locului-c echipa sa de polili~li, reporterll venitiIn cautare de senzatlonal, sottn lui Stu, Kelly ~i priet('na sa,Pamela_suntinvi~orularmeiinterlocutorulul necunoscut, Pem~surlicetimpcltreceStu, lnuuchiparea necinsrei ~i a imoralit:tlii,estef"levoits.'itreaQprinlr~ translarmare moral:;:. Din puoct de vedere emojional, necunosculul 11 domin~, Min_ ciunileluiStunu_imaisumdeniciunfolos. inschimb,el trebuies.'ii~isonde~e adimcimilesunetuluipentruag3siti'iriade a_linvingepeinterlocutoruls.'iu,iacand )owl ~i maipenculos.

...... 2C03 71

Lider

> ~:~~~;!~;i~~~i~~;'~:~ ~t:;~;~~:~:a~e

mulli,nuaveliladispozi\iedecatun calculatorlacarepUieticelmultasculta nrste muzic~, vren s~ va distrali pe ctnsre 5i s~ v~ rnai si dovedhi apthudlniledeosebitecarev~facremMcatln grupul in care va anali? Raspunsul la ,lCeast!iintrebarenuesteinniciuncaz unuldegenul:cauttotceestedebaut peacolo,dau rapid peste cap vreo 3 pahare de tarie si stau ell 5 beri desncute langiimine,dupacareinceps.:lspun bancurideocheatelacareril.ddeunul singur. Nu. Riispunsul nu vine din aceasta directle.xi de la camenn de la IDEE(nusuntaceea$icuceidela Minoita),oameni (are au avut o idee fo.artebuna~i,chiarmaimull.ausipus-o in apltcare.Asuel a eparut pepial~ un Ix.><Ird-gamecare.decandaajunsin reoacne. ne-a cam f:lcut s~ ne mal cdihnimunpicochiitermina)idepixt,'liimonttoarelor.Esie vorbc despre ttoerun

CreierBincinse

politic, popular, rebel.managenartist sau media. Piecare dirure eiaretrecute arormte obiective.lnclipaincareprimuljuditor reu~tesalndeplineascilobiectivelespecfflce personajoluipe care si l-a ales, va f consideratcastigator

Oblectlvele constau tn obtinerea unuianumi\num1lrdepundepen\ru:sex $i erotism, notoneme, relalii lraemationale,educaliesicuitura;alJlleianumite sumedebanisiaunuinum.'irde proprietaji.

Tabla ese una speciata.Duca ce c!amcul.arurile,jetonulpoateurrnauna diotreiraiectoritle posfbile: in zona eras princartieruICullur:J,Afaceri,Notorietale, Sex siEronsm, Relatii Intefnajionalesau unuldintraseeieexteme:prudentsau riscant.Alegereanoastr1lvafideterminata deintereselepentrumomernulrespediv, de depanamentul la care avem deficiente depuncteetc.lnjocvomputeacumpara puncte. propriet1lji,vomputeaplati pentru o noepte de placeri salbatice sau

imiamintesc~iacumdevr€ntufilede altadatac§ndincingeamadevaratepartide de8unuIGospodar.Aurmatapoi,odata cuintrareanoast~inrandullumiicivili_ zate, Monopoly. Acestea sun! insii 'parualoniscuni"fa)i'ideLider!ldeeajocului searn'ln1loarecumcucelededinainte: unuldintrejuc.'.itorivatrebuisiiseimpun1l infalacelorta~i. Pentruaceastains1lavem la dispozjtie muh mai muhe mijloace care, celpurinuneledinele,suntcamneortodoxe. jocul ese guvemat de capacitatea noastriideanedesc:urcalnrelariacu zarurile,tabladejoc,darmaialesinrelaJia cuceilal)ijuc1ltOfi,deoarecenimicnuesle interzis in acesta. P~na $i furtul banilordin c~,inclipaincareceilallinusuntaten!i, eae permsrn Lider. Jucatorvl va trebui s.'l. sialeagalainceputunpel5Onaj:sportiv,

vomputea negoca cu ceilal!ijuc~tori si vern pcneatnchela aliante care sa ne aprople de succes

Sa no creceuccrrwc ca uce-se adreseaza celor cate rnaiau de facut bastona$€ pe caietele de dictando. Nici vo~.Lideresteunjocpenl!Ueeieare, chjardac~maisunlin$Cool~,aueam ajuns oe ceva timola nivelullieeului Exisl~ totlelul de situatii hazliiTn lala carcra te pone jocul Si pe care nu prea Ieoiputeainlelegedadlnuaioanumit~ v5rst~. Releririle la relatiilejochtorulul CIJ femet'e scntdestul ce dese. in special in zona de sex ~i erotism pe care, eel potin noi,amb:llul..:>delaeaplaeoad<'l Umorulabundapelabladejoc.Dadiarfi slI v~ dau numai cateva exemple v-as spuned:SlradaProSUAseinlersecteaz.'l eUSlradaPutin,exist;'jopiatanumit~ /ll',eandreleConeretului,PiajaPolijieicu

Bd. Gidi,Bd.Maneleloreu str.Haekerilor, Calea Silicoaoelor da ln Piajaviitorilor revolulionaridin'8getc.Deasemenea, jetonultau poate aterlza ln tot felul de e.'lsujeciudate:"Scandalpublic-dujXIee a! avut grij~deea ra un panme. secretara te tr.ideaL'l", "Daca mergi Si ast~zi, fetele itioferaunOOnuSpeI11rufidelilate.Ce alegi1wsauD~iinvitatlaSurpri~aSlelei din dragoste".

Pe drept cuvaot.o data ce va vetl obisnuiunpiceuregulilejoculuisiveli adcota 0 Slralegieeare si! v~ asigure seccesul.Lider va deveniuo [octa care ve)i reveni,sivelireveni,sivelireveni.Joculte prlnde jn cele din urrn~ Si, pares. nu-]i mai dildrumuldatoritiilibert.1liimaripecare li..:>ofera:,~iesteunboardgame,darsi situaliilorcomplexepeearelecreeaza penuu a duce la gasirea unui Lider.

jocuILidermis-ap:irutafiunuldintre celemaiinlel€S<lnteproiectecareincearcli sa simuleze situatiile reae intr-un model atraetivpentrutineriideastli1:i.DujXIce

vetijucaLidersidadivelimaisiacc€Sa paginaon-lineajoculuive)ivedealnce masur.'l proiectul Lkler al celcr deIa IDEE lncearca sa ne preg~leasca pentru situatiile pe care le vorn puiealntalnl In viatade~icuzi.Maimul(,echipaIDEEse implicaloartemultinviatajocului,chiar dujXIlansareaacestuia.Astfel,infiecare luna se organizeaza cxe 0 petreceee UDERintr-unuldinbarurilebucurestene, la care sont invitaji fanii Uder, judlOfi st ca~til¥'tori ai coocorsurilor organizate in mass-media. Existil2 concursuri onlinewwvv.idee.ro/lider-penlru J carer cil~tigareimagirlaliaesteatuulforte.O echipa LIDER va f prezeua toat~ vara pe lnoral organlzand ccncursun cu premii ~i promotiipeloc.

Produc3tor IDEE Games

Tel. 021-231.36.21

Pret 500.000 lei

... Dupa acest ultim patch, Anarchy On-

.. line}i-arezovatomareproblem;'i, eceea a repetitivit;'ilii. De acum incolo tinde sa devin~ ~i mai popular ca joe online,deoarec:earetoatecalit;'ilile nec:esare.Mi'lbucuri'lfaptuIC;'i,dupa apariliaarticoluluidespreAnarchy Online in level. o se-re de gameri de la noidinlar<'i,careauavutposibilitateasa jocce. sf-au f~cut conum si au intra!. in ultimele luni am primit tOt rna! muhe e-mail-uridelacititori.princarebami secereauinformalii.bamisespuneaca au ;nceput s~ joace. Problema esre cs. in comparajle cu ca erect au avut in stri'lini'ltate joeurile online, la l"Ioi ln lara aproaped pot f cOl"Isiderat€ inexlstente. Personal, nu cred cs e~ist<'l mai multde tcuo.tscc oe oarrentcare ss fleinscrislsisajoace constant un MMORPG sau alt gen de "massively multiplayergame".Motivelesunt,cred. foanecunoscute.inprimulr3nd,pulini sunt aceta cere rsi permit sa alocedin venitul lunar 0 sum~ de 1 0-IS dolari special penlru asa ceva. Apol.presupun.lndcii banfiexista, posibilitalilede plat<'lelectroniCi'lsuntinc;'ilainceputla notasadar resfgcee slchtar pertcu- 10ase.Maideparte,calculaloarele~lim cu totu cam ce preturt au. Prectrc, 0 in_ vestute de minim 400 de euro nu este chiar la lndemanh peruru un poporcu salariulmil"limpeec:onomiede6Sde eurc. De aceea, rnt-am uar seama ca. oriditasincercasapopularizelacest

ttp dejocun.ma vol lzbt permanent de aceste problerne. Pe de alta parte. unii dintreceicarecitesclevelSlOvorsimJi extremdefrustratiatuncicilndisivorda seema ca nu-s: permit astfel de luxuri.ln concluzte, acestlurnal Anarchy Online se fnchele odara cu aceas numk Evident. vommai scne despre jocuri onHne daca eie vor merita.Jnsa nu reprezinM deocamdata pentru Romania un sutiiect rla mcda". Urm<'iloarelelucruri pecareleve!imaiauzireferilorlaacesl excelentjoevorfidespreceeaceaduce nou Shadowlands. urm<'ilorul expan- 5ion-pack.SepareC<'iRubi-Kaseva

m:iri substanlial.Zonelenoivorcontine lucrurilafeldenoi,ins!icarecumin oglind~(vafivorbadespreodimensiune paralelal. Nu stlu deccamdata caoo esre cera exacu cercosare c

74 ..... 2003

aces1Uiexpansion.ins!ifitisiguriC<'iveli afladepehttp'fIwww.levelrol

Sincer, rrebule s:i v~ spun c~ sunt Ioarte Irist A~ fi vrul ca rom~nii s!i ai~ NputereaNsafiemaiprezentipeaceasta piat~ in plin;'i dezvoltare. ~i piala este garantat in plin~ dezvoltare, pentru C<'i asa nespun stansncile. Spre exemplu.

hy

line

num~ruldejuclitoricuconturiactivela EverQues\estedeaproapeojumiitate de mifiOI"l. Ultima Online are peste 2S0.OOO ~i esre umiat lndeaprcape de Dark Age of Camelot. Anarchy Online are in jur de 30.000. Toate aceste cifre suot in crestere ~i denot~ Iaptul d. lumeaestedil"lceincemaiinteresatade subiect. Sunt sigur ca ~i voi sunteti cu to!ii interesati ~i sper ca in tJrm~torii S anidezilesitua\ias:iseschimbe.Per· sonal,voiincercapecatposibils<'Ilino evidenl~ a acesrat evolutltsl s~ ma orientez In actlvttatea mea viitoare dupa ea. Pan;'! acum nu arn reu~itdec:its~va prezlru un joecu un potential tmens si dou;'! modalil~li de a pl;'!ti. Voi face eforluriinconlinuarepentruavaaducein etentie cele mai importal"lte evenirnente din acest domeniu, insi! de data aceasta va f puectcal.in mod ciudal,amincreoere cs viitorul v;'! va aduce ceea ce prezeniuluiiilipsestecudesav.i~ire ..

....... _w_I __ I_1 F __ ..... r __ .. _

F

~~~___!!!!_j

Nu snam eu de ce mil paaesc cagulatf de cand mi-amluatcalculetor.

La cat de aiuritesre nici nu-l de mtrare. Imagine primita de la Myth ltsrni

Castigatorul din acest numar este Mavenck

Imaginilepentrupatchsetrimitlaadresasebah@level.ro

Oe(upa,i 1~lonul din r"vista, completa,i_1 ~i upedia,i_I impreun~ eu dovada pll,ii

peadresa

loana 8~descu,OP 2 CP4,

SOO0108ra~v

Plata ... poateefectua prin mandall"'7talpeadresa loanaUdescu,OP2CP4, SOOO108ta~v

sau prin ord;n de plat~ in

-,...--- .. VoseI8urdac~:~lmunicalions nt. 26100060~76 deschi. la ABN AMRO Bank Bra~ov.

_____ .. P~~t~~n~~r~lr~r~O~~1'~;;5~;ee

deschis laTrezoreria BrajOv.

Talnancie care nusuntin,o,ile de dovada pia,;; NlJ VOR FI LlJATE iN CONSIDERAREi

talon de cOlT1anda

---_:::.:::::=.----I--....::::L-t-.:::~+--.::::::_-I D:~~~t~~i~~n~~le~~e~7::~_'la,

;mpreuM eu dovada pl~'ii peadresa

loana 8~descu, or 2 CP~,

Plala"'poateefcctuaprin mandai po~lal pe ad,esa loana Bldescu, or 2 CP~, 500010Bra~ sauprino.dindeplatain (Oolul

Vogel Burda Communications

__ IiIilL -l. nr.2610006047f>deschisla

... Num~rultrecut, dup~ ce rni-arn chinuit mouse-ul pe site-ul NWhal You Are" " (www.geocities.com!retardedlimmah). rn-am gandit sa aprofundez eceesta tem~ ~i ~ aflu, de Ia altii. ce sunt eu ... lnleme1ul, bata-l vlna, a fost cooperam ca lntotdeauna ~i mi-a scos in cate 0 surnedenie de site-uri care SE' of ere au ~ imi spun~ mar multe despre mine decat ~iu eo in!dJmi. M-am decis asfel ~ Imi calc pe inim:l ~i pe rubrica ~i 5.'i mauguree prima edhle a "WWW_~-ului in care este abordata 0 singur~ temauca. Nu dtspeeati. nu injurali, nu rna aplaudali tnca .. dataviitoarerevenimlacooceptuliniliaLEvident,dadnuintervineceva ... Ca de exernplu bani. :>ti)i, am mare nevcle de ceva fonduri. Vii rog! V~ fac reelam~ gratuilll in revislil.! Sunil. arum! Accept ~i site-uri porno Imai ales!!!), darsi site-uri eu referate, sms-uri free si logo-uri penlru mobil ....

\N

-

lncepemcuunsitecarel1evaajuta sagtisimrilspunsull~ intrebarlcare macin~ creierele tinenlor din mice generalie:·Oared.ldertiusuntl",MDeceam atatas.'ingepemainW,·Ceecuvocile

alea din capul meur, "Cum de am ajuns pisica prin geam!"

"", 'J, ",,~

E."_] ..'.

Qh,~c""'r :

~ ------------------

",l~ : :

. .

= . .

: :

\N.

What flavour am I?

quiz rjlvenblack.net/flayour pi

Serla inlreb~rilor care nu vi le-atl pus niciodata dar care acum vor primiun riispul1scontinu~cusimpaticul"What Flavour Am 11" la care am descoperttcu stupoarecadinprofilsemllnaceai,iar deladep~rtaremirosavanilie.M~is;'l ilelDe asemenea.pe ecelestshe quiz.ravenblack.netve)imaidescoperi $ialtequiz-uriinteresante{"Whatsortof hat are yoo!! •... ce este chiarsunl curios).

in sfarsitun site mai senoslAvand ln vedere di iara~i m-am apucat s~ joe Wizardry,iarparty.uliiladeBpersonJje rna zap~ceste complet ~i nu sunt in stare s.1maidentificnieicuelfulsinicicuhuman-ul,m-amganditclipoatesite-ulde mal sus Imi va da 0 mana de ajutor. Pan" mi--amadusamiotecaWizardry8nu prea arelegamra cu D&D-uleraprea tarzfu ... indiviziim~e1ichetase~dejaca un Lawful Neutral Gnome Ranger Bard lrnposiblllEu nu sunt esa!

\Nhat Pulp Fiction character ara you? wwwpyrrha.Qrg/nuln

Penlrt.rinalampastratlJnsileCaremi-a,pus drept ~i rasplcat dl sum UI1 duro A~a e! Stati sii-mi beau lapticul ~i revin

Asadar. site-vl de mai SlJS va mul1Umi pe ortce fan alfilmului PulpFiction~inunumai.Euunulamaflat eli sernan cu Marsellus Wallace, tar asta imi ccnvme de minune Idesi preferam un Vincent Vega, ceva ... ).

..... 2003 77

-

Cevreti

,

BUfI ilsla e ult mil lun~ In Care a fost momentul (sau momentele) In care all spUS

cafe nu avem filet untopic de NUAUI· ~I all r~ma<; cv gura c'1!'£at~ in fala urun joe

discutie me olemJ mer nrrrur- bucurandu va ca sunten gamen ~I puteu avea pane de

Gala rrru VOl sroarce ere em ~I rna asemenea expenentet De asemenea care a losl

VOl gandl la ceva care sj v,'l ~I s:i momentul (dJdi este cazun in care all realizer c~ nu rna'

ne mtereseze CJ de exemplu pllte!1 s.'l mal lucall atat de mult ca nu va mal atrag

Cere a lost momentul cand V-.l11 [oconle Col alladata ~I di ,n(eM' s:i Hj' din cc In ce mal

dat seema ca snntetlobsedat de dezJmaglj,rletotceeacevede!lpeecranlC:Jdeoblcel

Jocun} CJ OCtil au trecut ore In mail-urile Ie putetr trim lie pe adresa mllza@level ro lar

Iregl ~15-ilI~sat noaptea IJf\O! scnsorde pe adresa redacuei Ball,,1

tcrIn fata calculatoruluierati .~

~. Par _Catatin Sauve quipeut!

F~r~ tem~, deci s-a nirnerit.

Pentru un am~rat al c~rui suflet a fost totalanlhllat de el. EI.ZEUL JOCURILOR

Nimeni nu pocre scape. nu exist~ cale de mijloc. $i pe 15ng~ acest supliciu exist~ EA. Este jumatutea acestui om batut de soart~. EAisi reclarrd dreptul asupra sufletului deja furat. P15n· ge- lip~, Ie ceana, reproseeaa si cere Instsrenrce esie cel rna! pretics-timpultauAcelump puun care iii r~manedu~ozi plina.

Dar ea nu jntelege. Dupa ce se sup~r.l, revine peraru a reprosaironic ca sentimenteletale s\!ntdepartedefiinlasa.Parc:iar avea vrec leg~lur,!i .... Exist~ oare doctori p€ntru a~a cevat

Condemnarulrreboie sa dea

dovada de inventivitate. Asteapt~ pUlin ... Dear un mail sa trim it, jncinciminutetermin ... Eanu~tieinslica aceslecinciminulenusuntpamantene.Estevorba despre 0 unttate detimp cu lirnlta nedefintta.Aculeste vrna daca durala de limp a fest dep~~il~ tar cauza este

Noroc cu iertarea. Norocul va dura insa I~ neslar,il?

tal~ pe scurt 0 poveste, care sunt convins c~ este traitazidezidemultevielime.AdresezpeJCeasl~cale un ape! IJ toleranta ~i din nou toleranta din partea celei cate se simte pierduta. uilata ~i lipsitade atentte.

SitualianuarenieiolegalurilCUeeeaeeleagli dou;]p€rsoaneindulcelesentimental iubirii.Sica once lucru ce pe acest Pam5nt, este vorba despre ceva

Cu deosebita consrcerane pentru EA,

The Grim Raapar

Aispussavomimdespreeevrem,a}Jc:ivorbesc despre ce vreau. Da, a~a, far~ irnroducere, c'!! dear asa vreau, NU?! pai,euvreausavorbescdespregameri. Da.despregameri,eiitot5umemdillceilleemai

mulli. De tapt.vreau sa vorbesc despre cum au degeneratgamenttn uhlmultlmp.jnalnte Iacum 5-6ani,poatechiormai multlgamerul era un expert ill cafculatoare, acum ... Ull gamer obi~nuit sue s~ epee pe butonul Oil/Off, slI astepte. mai asteepta pu!inc~doarareW;ndowsXP, apci face dublu-clic pe konita Counter-Strike, face un server, apas~ egal. S $i iar S ~i apoi play.

~~Il~I:bl~;~,1 m_alln,elal

Apolse blccheaza. illcepecu RUIl_Time Erro •• Acum e sfmplu Nc se apasa Details ca sa vezice dracu' arecaiculalorul,nu,5e

tnveonee crureutecevar. vad aSIa aproape In fiecare zi ... Veclnulmeu Alex aka "awlo"sta

la 2 etaje rnai sus ~i are un AMD cu 1600 Mhz. I can't stand it anymore!!!

Dar asta nu-ipartea rea. Partea rea edmulligameri(defapt,nusulltchiar garner! ... j sunt ceidin cartier care au auzn c~

~. acum e tn 320x200.Zice un "prietenos"NFacioserveru',ba:!".Faceun Iceworld ~i intru ~i eu. NCe, wei s.:l te bagWspuneel. Evident,eu rna ebag" TerroriSlcas.:lmacamuflez.iiconvine. Sitncepem sa nejucam. EI iaAK-47c~

adevarate provocari. Si m-arn satcrat de atata CS. Nu mai joaca nimeni un Starcraft,unQ3Arena,unHalf-Life. Maitin rninte cand eu cu clasa mea am descoperit sala Draculas prin 2001. Ne

Eram tntr-o nla stornatcicg.fn sata de asteptare. Plictiseala totala. Ul.nga minedoipu~tidemaximciasaa-III-a purtauodisculieaprinsiidesprO' MOHAA, NFSHP2, Warcraft 3 Si aile

vede ca dau nurnai beadshct-uri cu el jocuri, laudandu-se totodatacu cali ina-

pO'tlldO'catevaori,mlltrezesceumort CEm A luat Aretieu' (ali auau, aeum pe lang1lfrigidO'rO'1l~tiafaesisniperO',SMGuri, rnttrallere, grenade ~i bombe nucieareJ.BinO',binO'doarO'uO'ramcunoscut ca tunetistln sala. Daca vrea asa ...

Si iau si eu sniper si iar se repeta. Fraguriinprostie,toaleimiapar"1inmie.Si ma plictisesc si iauAK-47. Dupa ce ti dau 5 headshot-un aud "B~!!! Ca nalbaba! Curn dracu' dai atatea headshot-uri?". inca un head ~i ma trezesc cumonitorulnegru.MauitTndreaptasi iI vad pe colegul nostru garner ranjind

> ~~;:~u~~~: ~~a~e"'!;:~~iar~;!~~~I:~~ pe

Oftica nene, oftica. AsIa am vrut sa spun. Ma plictisesc cand merg la sala, eanuameucinesamlijoc.Nuexisla gamerladevaraticare sa ltidea

joeurilor reuseste cu 0 oarecare usurin)~ sllinlocuiascliTntopulcopiilordevarsta lorpititea,~tronulsaumaistiueuce.

ln clasatl-Iueram sieu fenchul posesor alunulSas Icare era tn plina glone pe anmctl.dar ortcand as f preferats<"iiesafara.Acum,pentrueei maimulli,ehiarsipentrumine,pae-pae lnseamn.:l 0 parttda de Counter In retea, Quakelll,Unreal2003etc

Tr.:limintr-o lume In care aproape totulecontrolatdecomputersilneare industria jocurilorpe Pc. asemenea drogurilor, ecepureaza interesul si timpul persoanelor din cein ce rnai tinere.

Vaporiza

..--....,-----~~---~-------

B1Ii,cO'fainera pevremuricuHC-urile Si Spectrum-urile si Cip-urile. Adic.:l imi placea la nebunie. Tare as vrea sii vli mul)umesccami-a)iadusamintece

CHATAOOM~

Irurnos era odata cu acelejcaceSunt totusi ungamertanlir(16aniJ,daram prinsvremeaacelorjocuri.AveamSieu unCiP. Ce greu putea sj fie cu casete. InsiiTmipllleealanebunie.Erammicpe atune ?i nu pot s~ aic ca eram un expert,dartotu?i.SuntelicooI.Cejocuri! ... Pyjamarama, Boulder, Dizzy, Dan Dare, Saboteur l?i 2 ... Acum ar f naspadar atuncieraubestialesiparcllimiplllceau rnai mull alea decat astea acum. Orieum, spersllmaiface)iastfO'ldebueuriinou1l, gamerilorvechi,darsperc.:l?icelornoi. Hai c1lv1l las, bon jour, bye, ciao, la revedere s! good playin'.

vremeevoluliarevisteiLEVEL,ehiarv-am scris panaacumdevreodoull-treiori, (.:Iras1laminsasucces,pentrucaam nimerit la NMS ~i acolo am ramas de fiecaredaI1l.Dinnefericire,observo putemica scadere calitativa a materialelorpecarenileoferaredacjia,fapt pentrucareamjinutslifacprezenta interventie, in cazultn care nu v~ dati seamadeaeeastilproblemll,fiinddin interior. Pelanga faprulca industria [ocurtlor da nastere In ultlma vreme unor creatll deaarnagltcare care c o sne toat1lIumea-tindsli)inteasc3numai banul,unaltfadoraldec§deriipublicalieivoa>treinochiimei$iaiprietenilormeiil reprezmta nnlna ln care se complacegrupul vcstru de garnerf Sa le luam pe rand. 'roan aceasu poala de

___ ~ ~_~_¥ ~_~~...5~....Ji~_~ __

jocuri proaste loveste rara mil~ in Iragrnerrte de tip editorial care ctadeau

atraqiaexercitataderevistaasupra in mare parte atmosfera unicil a revistei

cititorilor,graduldeplictisealilcresca.nd cunumesimetric,cares-aduscafumul

de la numdrla nurnar.Atitudinea

tendlnteide axare asupra graflcilde ultimllorll,scademultdinplllcereadea parcurgerandurile,ba,maimult,enerveeza, in ultima vreme,lEVEl-ul etrist

Stiti dear cum e romanul, face haz de tate ~i face progrese rnarunte, dar sigure,

necaz. locercati voi cateodata sa urmali In rnlastma asta de-i alee gramatica. ell

aceastllvorbil,darnusimlilicuadev1lrat la debut mi-erajena sa-iparcurg arti-

ceea ce susttnett.nu punetisuflerasa wlele.Apropo,undes.aascunsLma,

cum fl'iceali altadata. Altfel era acum un clItaremi-edordeea,sincervorbind.

an, doi, cftnd ma repezearn la cbiosc tn neccre arde rour a lunii,cU<lcelIremur in inimal<lcareface<lreferiredemult, totr-o scrtsoare. un fan de-al vostru

De asemenea, bogana infcrmattei de carearlrebuisanebucuraminschim_ but a 115.000 de lei esre de fapt o sarilcie a informatiei.Jn special in ceea ce priveste preview-urtle. De exemplu. nu aJimenlionatnimicdespreCondilion. Zero Ibme. poate nu aveen dreptul din pnrte<lproducatorului,darexemplele pOI continue, ca doar lista este lung~). Revistaestecusiguranlllpreafragmenlatll-unindiciuclaralfugiidemunc11 penlruuncunosclllor,iaruneierubrici fie au devenhphcusltoare, fie nu·si au rostul(leidentifica!ivoi,cadoornusunl primulcareprotesleaza).latoateacestealinsiladaugdivasprijinijipreamult pejoculfull pe care-' ofertti at<it de des Si ca ali scos comentariile de lasial?it de Chatroorn ale lui Mitza, precum Si alte

sunt.Oricum,slaitulini$lilcaincane maifreamalasangeleinvenecand vedem un joe bun. la de exemplu Half-Life 2 ~i minunala preremere de la

minute. Egenial!

Preview-utiie s-eu redos ce IlUmar, ei dreptete. Inschimb, nustiudaciiai ccservar. dar rubrica de News s-a modifical rQCmai pentru a suplini aceasfa lipsJ, ~tirile devenind mai mari, un fel de mini-preview-uri. Noi spunem cJ e

roc colecuv ~i au intrat in posesta unor rechete de l.7GHz.

Vede!iceiacejicurevistaaiil,ca som bsrbatst nu-rtti pot permite o lacrim1lincollulochiului,

iislavinecuvarsta ... Oricum,observca, de~i ne critici din cauaa asra, ineepi ~i su sa ai acelea~i lendinle (~indUSfria jocurilor da nsstere in ultima vreme unor crealii dezamfigiloare~). Ce pol sil Ifi spun, se mai inlampliJ ~i nu paten comrote este. vrem si noijocurt Iromoese si oare, dardacanustml, nu

--80 .... 2003

Cet despre noi siietot tn cere scriem ... iara$i, lrebuiestli/idaudrep. tate. Stilurilenoastreseschimba, este inevitabil ... Din moment ce veei alalea jocuri$iafliatarea/ucrurinoi,esteim. posibil silili men,ii acela5i sut de scris, eceeesi ~inocenlil~ 5i indulgen/ii in ceea ce priveste iocurite pe care Ie testezi. Uniidinrrenoivordevenimaiserio$i,

linemacela$islilgelleralalrevisrci~isii cresrem nivelul de proteetonstism ,11 fiecfirui redactor. Sperlfm sa reusm. Dacanu,f/ipromilcanevomcere scare. va vorn scoste pe /o/i la 0 bere, ne yom irnbJta ~i ne vern avee apoi ca fra,tii.$ilolu/vafimaimU/ldecaIOK. OK!

Ne-au mal serfs: Cosma Mihai din Bucuresti, alex14, James Potter, Andrei Ciubotaru, Popescu Constantin din Prahova, Talpalaru Vlad din la~i,Alexandru Mircea (nu maifi asa de necajitj.Andreea, Negcita Alexandru, Balasa Flory, Andra Radu, Moraru Rare~ din tast, Angel, Yvominne, GBS Telecom, Alexandru, The Mask, Stegaru Valentin din Bucuresti, Mure~an loan-Alexandru din Bistrita-Nasaud.

Delainceputneplingem.Decesiine oprimacum?

ZNIVHJ.

Colin McRaa Rally 3 l. .. 'I~j~=:::""!!~::~~=:

Strangeli-vtibinecenturile.

deoerece pcrntm tn cel de-aluellea ranu altiwri de Colin McRae

colin mcrae rally 3f

CR::::ATIV:::

Particip61a TOMB~A VERII2003 ,i ca,tigi 1 DO de premii Logitech. multo altc prcmii IT ,i mareh~ premiu

liii aiifiill' i L

www.flamingo.ro 08008-~2.55.72 (08008-CALLPCI eFlamingo@flamingo.ro