Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa nr.

3
la Hotararea nr. 33 din 15 februarie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

NORMELE FINANCIARE
PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA DESFASURATA LA SPORT CLUB MUNICIPAL
GLORIA BUZAU

CAPITOLUL I Obiectul și domeniul de aplicare

Art.1 Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și


cuantumul acestora,ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive,
participanţii la acţiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activitaţii
sportive de către Sport Club Municipal GLORIA Buzău.

Art.2 Prezentele norme se aplică de către Sport Club Municipal GLORIA Buzău

CAPITOLUL II Definiţii

Art.3 Ȋn înţelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au


următoarele semnificaţii :

1. activitate sportivă – complex de acţiuni care au ca scop comun


îndepinirea uor obiective cu caracter sportiv . Categoriile de acţiuni care
constituie activitate sportivă sunt : acţiuni de pregătire sportivă,
competiţiie sportive și alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni
sportive;
2. acţiune de pregătire sportivă – acţiune sportivă desfășurată în ţară sau în
străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea
uneia sau mai multor persoane calificate, avȃnd ca scop dezvoltarea
psihomotorie a individului și participarea la competiţii sportive ;
3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive
și/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca

1
obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau
obţinerea victoriei;
4. competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform
regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul
structurilor sportive din Romȃnia;
a) competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă
internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia
desemnarea unui cȃștigător la nivel naţional ;
b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean -
competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin
regulamentul acesteia desemnarea unui cȃștigător la nivel zonal ori
interjudeţean sau promovarea în eșalonul valoric superior ;
c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă
internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia
d) alimentaţie de efort – tip de alimentaţie specială, necesară
compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de
sportivi în programele de pregătire și de participanţii în competiţii;
5. indemnizaţie sportivă – sumă fixă în bani acordată sportivilor de
performanţă ai clubului pe perioada acţiunii de pregătire sportivă;
6. susţinătoare de efort – substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo –
sau profotrope utilizate în vederea reechilibrarii biologice a
sportivilor.Acestea au scop profilactic , curativ și accelerează refacerea
după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului
următor ; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise
întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);
7. antrenor coordonator , antrenor – persoană calificată care se ocupă de
selecţia și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă ,
asigurȃnd promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare
sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităţilor sportive spre
înalta performanţă;
8. retribuire sportivi și alţi participanţi la activitatea sportivă – sumă în
bani negociată și aprobată la nivelul clubului regăsită în Contractul de
Activitate Sportivă ;

2
9. Contract de Activitate Sportivă – act juridic incheiat între sportivul de
performanţă precum și ceilalti participanţi la activitatea sportivă așa
cum sunt defniţi de lege și club .

CAPITOLUL III Participanţii la acţiunile sportive

A . La acţiunilede pregătire sportivă interne și internaţionale

Art.4 - (1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea clubului cu


avizul prealabil al Comitetului Director.

(2) La acţiunile prevăzute la alin.(1)pot participa:

a) sportivi;

b) antrenori coordonatori și antrenori ;

c) medici, asistenţi medicali, maseuri , fizioterapeuţi , cercetători , operatori


video , alţi specialiști care contribuie la realizarea pregătirii.

(3) Persoanele prevăzute la alin.(2) lit.b) pot beneficia pe perioada acţiunilor de


pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepţia cazurilor in
care acţiunile sunt organizate în localităţile în care își au domiciliul aceste
persoane și clubul a stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în
care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

(4) Numărul , structura și componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile


de pregătire se stabilesc de conducerea clubului cu avizul Comitetului Director,
în funcţie de ramura de sport, de scopul și importanţa acţiunii și de resursele
financiare prevazute în buget.

B. La competiţiile sportive și la alte acţiuni sportive interne și internaţionale

Art.5 - (1) La competiţiile sportive interne și internaţionale, în afară de


sportivi, pot participa antrenori coordonatori,antrenori,medici, asistenţi
medical,fizioterapeuţi, operatori video , arbitrii, observatori , alţi specialiști ,
precum și alte persoane din cadrul clubului , care contribuie la asigurarea

3
condiţiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării
sportivilor în competiţie și realizării obiectivelor propuse.

(2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competiţiile sportive


alcătuiesc delegaţia sportivă a clubului.

(3) Numărul, structura și componenţa nominală ale delegaţiei sportive care


participă la competiţii sportive și perioada de deplasare se stabilesc de club cu
avizul Comitetului Director, în raportcu regulamentul competiţiei respective,
necesităţile concrete de îndeplinire o obectivelor stabilite și cu încadrarea în
fondurile prevăzute în buget.

Art.6 - Numarul arbitrilor la competiţiile interne și internaţionale se stabilește


de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive
internaţionale, confrm regulamentelor proprii.

CAPITOLUL IV Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru


realizareaacţiunilor sportive

Secţiunea I

Cheltuieli de transport

Art.7 – (1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în


alta localitate decȃt cea în care își au domiciliul aceștia , se poate efectua, după
caz:

a) Cu orice fel de tren , clasa a II – a pe distanţe de pȃnă la 300 km și clasa I


pe distanţe mai mari de 300 km ; utilizarea vagonului de dormit este
permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor
efectuate pe distanţe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;
b) Cu mijloace de transport auto ale clubului;
c) Cu mijloace de transport î comun;
d) Cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și
alte asemenea;
e) Cu avionul , clasa economică ;
f) Cu navele de călători , după tariful clasei I;
g) Cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.
4
(2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care
își au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de
transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de
domiciliu la locul de desfășurare a acţiunii de pregătire , pe baza
legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.

(3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfășurare a


acţiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu
autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun ,în
condiţiile legii.

Art.8 – Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în


străinătate, clublul poate efectua cheltuieli privind transportul acestora,
astfel :

a) Cu avionul, la clasa economică;


b) Cu trenul, inclusivcu vagonul de dormit;
c) Cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale clubului ;
d) Cu autoturismul proprietate peronală , în condiţiile legii;
e) Cu navele de călători, după tariful clasei I

Art.9 – La acţiunile sportive organizate în ţară și în strainătate se pot


deconta drept cheltuieli de transport și :

a) Taxele pentru trecerea podurilr;


b) Taxele de traversare cu bacul;
c) Taxele de aeroport, gară,aerogară sau port;
d) Alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de
dispoziţiile legale;
e) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor,costul suplimentelor de
viteză, precum și comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;
f) Taxele percepute suplimentar pentru bagajale constȃnd din materiale
și echiament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea;
g) Transportul pe destinaţia dus –întors dintre aeroport sau gară și locul
de cazare.

Art.10 – pentru transferul sportivilor intra și extracomunitari , clubul


poate efectua, în limita bugetului aprobat , cheltueli pentru:

5
a) Achiziţionarea biletelor de avion dus – întors din tara de origine a
sportivului;
b) Achitarea taxelor consulare precum și ate taxe prevăzutede lege;
c) Cazarea și masa sportivului pe timpul deplasării din ţara de origine la
club.

Secţiunea a II – a
Cheltuieli de cazare

Art.11 - (1) Cazarea participanţilor la activităţile sportive organizate


în ţară se poate face ,după caz :
a) În unităţile de cazare pentru sportivi;
b) În cămine școlare sau studentești ;
c) În locuinţe închiriate în condiţiile legii;
d) În moteluri, campinguri sau în hoteluri pȃnă la categoria de 3 stele
inclusiv;

(2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive și la alte acţiuni


sportive internaţionale organizate în ţară se poate face în hoteluri
pȃnă la categoria 5 stele inclusiv,în funcţie de nivelul, importanţa
și/sau regulamentul competiţiei, după caz;

(3) La competiţiile sportive organizate în străinătate cazarea


participanţilor se face, după caz:

a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate


de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanelor de


cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea
personalului romȃn în strainatate.

(4) Ȋn cheltuielile de cazare se includ, pe lȃngă tarif sau


chirie,eventualele taxe obligatorii pe plan local ,precum și costul
micului dejun , atunci cȃnd acesta este inclus în tarif.

Secţiunea a 3 – a
6
Cheltuieli de masă

Art.12 – (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive


organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni , după cum
urmează :

Limite
Acţiunea
Maxime/persoana
a) Competiţii sportive interne
- de nivel comunal, orașenesc sau municipal pȃnă la 45 lei
- de nivel judeţean pȃnă la 50 lei
- de nivel zonal sau interjudeţean pȃnă la 60 lei
- de nivel naţional pȃnă la 75 lei
b) Acţiuni de pregătire sportivă și alte acţiuni pȃnă la 85 lei
sportive desfășurate în ţară organizate și/sau
finanţate de clubul Sport Club Municipal GLORIA
Buzău
c)Competiţii sportive șialte acţiuni sportive pȃnă la 100 lei
internaţionale desfășurate în ţară , organizate
și/sau finanţate de Sport Club Municipal GLORIA
Buzău

(2) La încheierea competiţiilor sportive și a altor acţiuni sportive


internaţionale desfășurate în ţară se poate organiza și finanţa o masă
oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanţi și cu alte
persoane care au contribuit la organizarea acţiunii , în limita sumei de
110 lei de persoană.

(3) La competiţiile sportive organizate în ţară, clubul poate asigura


sportivilor, oficialilor(secretariat) și arbitrilor băuturi răcoritoare în
sumă de pȃnă la 15 lei /persoană/joc.

(4) La acţiunile de pregătire sportivă sunt interzise includerea și


decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolce.

(5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua


cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi pȃnă la nivelul diurnei în
valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în
care are loc deplasarea.

7
(6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în
condiţiile legii.

(7) Ȋn situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive


desfășurate în străinătate se asigură de partenerii externi,
participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de pȃnă la 50% din diurna
stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică și în situaţia în care cheltuielile de


întreţinere si cazare a participanţilor în străinătate se asigură din
sumele plătite organizatorului de către club ,la nivelul comunicat de
acesta.

(9) Ȋn cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de


transport auto, delegaţia sportivă a clubului beneficiază de masă la
nivelul limitelor prevăzute la alin. (1) , numai pe durata călătoriei pe
teritoriul Romȃniei.

(10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol


reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de
Comitetul Director , la propunerea conducerii executive aclubului, în
funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de
unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare.

Secţiunea a 4 – a

Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art. 13 – (1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare


efortului depus în pregătre, sportivii pot beneficia de alimentaţie de
efort – în alimente – acordată după cum urmează:

a) Pentru sportivii clubului din loturile olimpice/paralimpice și


naţionale, la toate categoriile de vȃrstă - pȃnă la 900 lei/sportiv
b) Pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile clubului, la toate
categoriile de vȃrstă – pȃnă la 600 lei/sportiv
(2) Valoarea efectivă a alimentaţiei de efort se aprobă către
Comitetul Director al clubului , la propunerea conducerii executive ,în
8
raport cu performanţele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate
de acesta.
(3) Alimentaţia de efort se acordă , pentru aceeași perioadă, de o
singură structură sportivă
Art. 14 – Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă
cheltuieli de masă pentru minimum două mese/zi, clubul nu acordă
alimentaţie de efort.
Art. 15 – Pentru echipele sau grupele de copii si juniori clubul, poate
acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea
efortului depus, alimente constȃnd în produse lactate,fructe,miere
sau alte produse cu efect nutritiv similar , în limita sumei de 15
lei/sportiv.

Secţiunea a 5 – a

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

Art. 16- (1) Indemnizaţia de arbitraj se suportă de clubul organizator pe


fiecare meci sau reuniune,după caz, nivelul acesteia fiind :

a) pentru arbitrul principal , 100% din sumele stabilite de federaţia sportivă


pe ramură de sport/ Asociatiile judetene pe ramura de sport;
b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia arbitrului principal.
(2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte,în timpul sau
derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică , pot fi
plătite 2 – 4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de
nivelul competiţiei.
(3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj pentru arbitrii
principali ,iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor.
(4) Ȋn cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot
deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare
a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu
încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în
conformitate cu prevederile legale.

9
(5) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii
delegaţi la competiţiile sportive pot fi finanţate de către club, în limitele
prevazute de prezentele norme.

Secţiunea a 6 – a
Cheltuieli privind asigurarea participanţilor la activitatea sportivă, a
materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

Art. 17 – Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale


participanţilor la activitatea sportivă, precum si pentru asigurarea
materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a
altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi efectuate astfel:

a) sportivi, antrenori și alţi specialiști - anual


b) mijloace de transport aparţinȃnd clubului - anual
c) materiale,echipament , alte bunuri - pe perioada acţiunii

Secţiunea a 7 – a

Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale și echipament sportiv

Art.18 – Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli


pentru achiziţionarea de instalaţii și materiale sportive, echipament sportiv de
pregătire și competiţie , ţinuta de reprezentare , după caz, în limita fondurilor
prevăzute în buget.

Secţiunea a 9 – a

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

Art.19 – Clubul poate să procure , în baza prescripţiei medicale :

a) vitamine și susţinătoare de efort ,în sumă de pȃnă la 20 lei/zi pentru


fiecare sportiv;
b) medicamente , materiale sanitare , unguente și produse pentru masaj
utilizate în procesul de refacere și recuperare , în sumă de pȃnă la 10
10
lei/zi pentru fiecare sportiv , în cadrul prevederilor bugetare aprobate în
acest scop.

Art. 20 –(1)Clubul poate efectua cheltuieli pentru asistenţă și investigaţii


medicale ,respectiv rezonanţă magnetică , tomografie computerizată ,
coronarografie , scintigrame cu raze , izotopi și alte asemenea, privind starea de
sănătate a sportivilor de performanţă, precum și pentru realizarea
intervenţiilor chirurgiale și a tratamentelor postoperatori ale acestora pentru
sportivii legitimaţi.

(2) Clubul poate efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetului medical cu


medicamente ,materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort , pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, și a staţiei doping cu echipamente de
specialitate , în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

(3) Pentru realizarea controalelor doping, clubul poate efectua cheltuieli în lei ,
pentru testele efectuate în ţară , sau în valută , pentru cele impuse de
reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

Secţiunea a 9 – a

Alte categorii de cheltuieli

Art. 21 - Pentru organizarea , respectiv desfășurarea acţiunilor sportive


reglementate de prezentele norme , clubul poate efectua , cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate , cheltuieli pentru :

a) plata retribuţiilor pentru sportivi și ceilalţi participanţi la activitatea


sportivă după cum urmează :
Retribuţia*
Participanţi la activitatea sportivă
minimă maximă
Sportivi 300 lei 20000 lei
Antrenori coordonatori ,antrenori 600 lei 9000 lei
Medic 2500 lei 4000 lei
Kinetoterapeut 2500 lei 3500 lei
Maseur 1200 lei 2000 lei
Preparator fizic 1500 lei 2500 lei
Referent sportiv 1500 lei 2500 lei

11
Asistent medical recuperare sportivi 1500 lei 2500 lei
Alţi participanţi la activitatea sportivă 500 lei 3000 lei

 în funcţie de veniturile proprii realizate limita maxima poate crește

 sumele prevăzute între limita minimă și maximă se negociază de către comisia de negociere stabilită de catre

conducerea executivă a clubului și se aprobă de către Comitetul Director

b) servicii de închiriere baze sportive , săli de conferinţe , spaţii , aparatură


birotică și alte bunuri necesare organizării acţiunilor;
c) refacere după efort , recuperare și igienă personală , cum ar fi saună,
masaj și alte asemenea ;
d) asigurarea serviciilor medicale , a ordinii publice și a respectării normelor
de pază și protecţie contra incendiilor , la locul de desfășurare a
acţiunilor sportive;
e) achiziţonarea de panouri și materiale publicitare materiale pentru
pavoazare , rechizite și alte materiale consumabile , aranjamente florale;
f) taxe de înscriere și/sau participare la acţiunile sportive , taxe de
organizare a acţiunlor , în condiţiile stabilite de organizatori ;
g) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
h) cheluieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unorţări sau
localităţi ;
i) activităţi culturale;
j) plata lectorilor și translatorilor;
k) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea , în limita a 17
lei/zi/persoană în cazul acţiunilor sportive , altele decȃt cele de
pregătire;
l) taxele de parcare și servicii de protocol la acţiunile sportive
internaţionale;
m) comisioane și taxe bancare pentru obţinerea valutei

(2) Pentru realizarea acţiunilor de documentare, informare și promovare a


sportului, pentru formarea și perfecţionarea personalului de specialitate,
precum și a celorlalte acţiuni sportive , clubul, în limita prevederilor
bugetare aprobate ,mai poate efectua :

a) cheltuieli pentru procurarea de cărţi și alte publicaţii cu profil sportiv;

12
b) cheltuieli pentru traducerea , tipărirea , multiplicarea și alte asemenea a
contractelor și materialelor de specialitate din domeniu;

c) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo ;

d) achiziţii de licenţe pentru software de bază și upgrade , servicii de


programare și de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul
sportului;

e) cursuri de formare și perfecţionare a specialiștilor.

Art. 22 – (1)La acţiunile sportive internaţionale organizate în ţară ,la care


clubul participă, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri de pȃnă
la 200 lei/delegaţie sportivă.

(2) La acţiunile sportive internaţionale organizate în străinătate ,la care


clubul participă ,se poate oferi cadouri de pȃnă la 1500 lei / acţiune.

(3) Costul materialelor de promovare a activităţii sportive, cum ar fi :


tricouri, cravate , eșarfe , diplome, medalii, cupe,plachete, fanioane,
insigne,brelocuri,afișe,pliante și alte asemenea nu se includ în sumele
prevȃzute la alin. (1) și (2).

Art. 23 – (1) Clubul poate efectua încasări din transferul sportivilor proprii la
alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale
federaţiilor sportive naţionale de specialitate.

(2) Clubul poate efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi ale
sportivilor, inclusiv a grilelor de formare a acestora , cu respectarea grilelor
sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL V – Premii, indemnizaţii sportive, prime , bonusuri și alte


drepturi

A. Premii,indemnizaţii sportive, prime , bonusuri și alte drepturi pentru


sportivi

13
Art. 24 –(1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii
sportive, clubul poate acorda sportivilor, în funcţie de valoarea
performanţei , de importanţa și amploarea competiţiei, de contribuţia
personală și în limita bugetului aprobat, premii în lei și/sau în obiecte ,
pȃnă la valoarea urmatoarelor sume:

Competiţia Locul I Locul II Locul III


Cupe europene intercluburi
3000 2000 1500
- Seniori - lei
Competiţia Locul I Locul II Locul III
Campionate naţionale:
- Sporturi individuale
- Seniori 4000 3000 2000
- Tineret , juniori I 2000 1200 900
- Juniori II, cadeţi 1500 800 700
- Jocuri sportive
- Seniori 3000 2000 1500
- Tineret,juniori I 2000 1500 1200
- Juniori I, cadeţi 1000 500 400
Cupa Romȃniei
- discipline individuale 1500 1200 1000
- jocuri sportive 3000 2000 1500

(2) Ȋn cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe , echipaje


sau ștafete, precum și la jocurile sportive , valoarea premiului prevăzut în
prezentele norme este individuală.

Art. 25 – (1) Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului și Sportului sau


de Comitetul Olimpic și Sportiv Romȃn , clasaţi pe primele 6 locuri la
jocurile olimpice , jocurile paralimpice, campionatele mondiale și
europene , pot primi premii și din partea clubului în limita prevederilor
bugetare aprobate;

(2) Premiile acordate de club potrivit alin. (1) nu pot depăși 50% din
valoarea premiilor acordate de Ministerul Tineretului și Sportului sau de
Comitetul Olimpic și Sportiv Romȃn .

Art. 26 – La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de


sportivi la probele individuale, se întocmesc , potrivit regulamentului de
14
concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru
fiecare performanţă obţinută.

Art.27 - La dsciplinele de concurs la care, în conformitate cu


regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de
probele individuale, premierea sportivilor se face atȃt pentru
performanţele obţinute la probele individuale , cȃt și pentru cele
obţinute cu în cadrul concursului pe echipe.

Art. 28 - (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive


de nivel naţional de seniori , clubul poate acorda premii/recompense
astfel:

a) un premiu/recompensă de pȃnă la 900 lei/sportiv pentru


meciurile cȃștigate în primul eșalon valoric al competiţiei;
b) un premiu/recompensă de pȃnă la 600 lei/sportiv pentru
meciurile cȃștigate în al doilea eșalon valoric al competiţiei;
Premiile/recompensele se acordă diferenţiat , în funcţie de
valoarea meciurilor și se contribuţia fiecărui sportiv.

(2) (1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive de nivel


judeţean de seniori , clubul poate acorda premii/recompense de pȃnă la 600
lei/sportiv pentru meciurile cȃștigate , în funcţie de valoarea meciurilor și se
contribuţia fiecărui sportiv.

(3) Sportivii clasaţi pe locurile I,II și III în competiţiile neprevăzute la art.24,


pot primi din partea clubului un premiu/recompensă în bani sau obiecte de
pȃnă la 390 lei , 290 lei și, respectiv, 190 lei/sportiv , din venituri proprii.

B. Premii pentru antrenori , tehnicieni și alti specialiști

Art.29 –(1) Antrenorii coordonatori si antrenorii care au contribuit la


realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice, mondiale
și europene și la alte competiţii prevăzute la art. 24 ,pot fi premiaţi
/recompensaţi de către club.

15
(2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda
antrenorilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) , se stabilește după cum
urmează :

A. la disciplinele sportive individuale

- antrenorul coordonator sau antrenorul care a pregatit un singur sportiv


premiat/recompensat poate primi un premiu/recompensă al cărei
cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului

premiat/recompensat ;

- antrenorul coordonator sau antrenorul care a pregatit mai mulţi sportivi


premiaţi/recompensaţi , poate primi un premiu/recompensă al cărei
cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a
premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiţi.

B . la jocurile sportive

- antrenorul coordonator și/sau antrenorul principal poate primi un


premiu/recompensă echivalent/ă cu cel mult triplul celui mai mare
premiu/recompensă acordat/e unuia dintre sportivi;
- antrenorul secund poate primi un premiu/recompensă de pȃnă la 80%
din premiul/recompensa acordată antrenorului coordonator și/sau
antrenorului principal.

Art. 30 –(1)Ceilalţi specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice


aprobate de Comitetul Director al clublui ,pot primi un premiu unitar de
pȃnă la 50% din valoarea premiului / recompensei acordat/ă antrenorului cu
premiul cel mai mare.

(2) Valoarea totală a premiilor/recompenselor acordate acestor specialiști și


tehnicieni nu poate depăși nivelul premiului /recompensei acordat/ă
antrenorului cu premiul / recompensei cel mai mare.

Art. 31 – (1)Personalul salariat al clubului poate beneficia de premii pentru


contribuţia acestuia la asigurarea condiţiilor optime necesare obţinerii de
către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice,

16
jocurile olimpice de tineret , campionate mondiale și europene sau a unor
medalii la celelalte competiţii prevăzute la art.24 după cum urmează :

(2) Valoarea totală a acestor premii , este de pȃnă la 40% din din suma
unitară a premiilor acordate sportivilor clubului de către Ministerul
Tineretului și Sportului sau Comitetul Olimpic și Sportiv Romȃn . Finanţarea
acestor premii se efectuează din bugetul clubului , în limita prevederilor
bugetare.

(3) Pentru competiţiile premiate de club , respectiv campionatele naţionale


și Cupa Romȃniei , valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului
salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite
efectiv sportivilor de către club .

(4)Premiul individual al directorului clubului se aprobă de către Comitetul


Director și poate fi de pȃnă la 25% din suma asfel calculată la alin. (2) și (3) .
Pentru ceilalti salariaţi ,nivelul premiului se stabilește de conducătorul
clubului și se aprobă de Comitetul Director. Finanţarea acestor premii se
efectuează din bugetul clubului , în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 32 - Pentru performantele obţinute la competiţiile sportive care nu au


fost autorizate în condiţiile legii, nu seacordă premii.

C. Alte premii

Art. 33 – Anual clubul stabilește laureaţii sportului , în baza


performanţelor obţinute . Sportivii desemnaţi pot primi
premii/recompense în bani și/sau obiecte în valoare totală de pȃnă la
10.000 lei.

Art.34 - Clubul poate acorda anual premii individuale de pȃnă la 350 lei
pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum
8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art.35 - Cu prilejul unor anivesări jubiliare, al retragerii din activitate a


unor sportivi , antrenori sau a altor personaliti din domeniul sportului,
clubul poate acorda trofee sportive , precum și premii în bani și/sau

17
obiecte ,în limita prevederilor bugetare aprobate , în valoare de pȃnă la
2500 lei/persoană.

D. Indemnizaţii sportive

Art. 36 - Sportivii de performanţă legitimaţi în cadrul clubului,antrenorii


acestora și alţi membri ai colectivelor tehnice pot primi pe perioada acţiunii de
pregătire sportivă organizată de club și pe perioada competiţiei sportive la care
participă în numele clubului o indemizaţie sportivă în valoare de pȃnă la 720 lei
pentru seniori , și de 560 lei pentru tineret ,juniori I.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 37 – Clubul va putea percepe adaosuri pentru serviciile de masă


oferite prin cantina proprie în cadrul acţiunilor sportive , în cuantumurile
stabilite prin Hotărȃrea Comitetului Director.

Art. 38 - Pentru bazele sportive aflate în folosinţa gratuită a clubului ,


tarifele de folosire a acestora , inclusiv pentru minihotel , se stabilesc prin
Hotărȃrea Comitetului Director.

Art. 39 –(1) La folosirea bazelor sportive au prioritate sportivii clubului,


sportivii din loturile olimpice și naţionale.

(2) Spaţiile de cazare din minihotelul clubului se folosesc cu prioritate de catre


sportivii legitimaţi la club , pentru sportivi participanţi la acţiuni sportive și în
limita locurilor disponibile , pentru acţiuni cu un alt caracter.

Art. 40 - Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor


norme se impozitează potrivit legii.

Director

Sport Club Municipal GLORIA Buzău

Vasile NITA

18
19