Sunteți pe pagina 1din 19

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.

28/2013 din 10 aprilie 2013


pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

Text în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2019


REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
până la 29 august 2019.

Act de bază
#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013

Acte modificatoare
#M21: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2019
#M20: Ordonanţa Guvernului nr. 9/2019
#M19: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019
#M18: Legea nr. 98/2019
#M17: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018
#M16: Legea nr. 260/2018
#M15: Ordonanţa Guvernului nr. 5/2018**
#M14: Legea nr. 250/2017
#M13: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017
#M12: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017
#M11: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016
#M10: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015
#M9: Ordonanţa Guvernului nr. 19/2015
#M8: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
#M7: Ordonanţa Guvernului nr. 2/2015
#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014
#M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014
#M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014
#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014
#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013

Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de la


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 sau conţin modificări/abrogări
efectuate asupra acestor derogări.

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus


sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma
#M1, #M2 etc.

#CIN
NOTE:
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 a fost aprobată prin Legea
nr. 89/2015.

2. Prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.


1851/2013, republicat, au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

#B
Luând în considerare faptul că zonele rurale şi zonele urbane din România
prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social şi cultural,
este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.
Având în vedere că dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este
indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor existente şi a serviciilor de bază,
prin dezvoltarea infrastructurii, precum şi faptul că actualul cadru legislativ nu
asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul autorităţilor centrale şi locale
care să sprijine îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor măsuri
imediate ar avea consecinţe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la
dispoziţia autorităţilor publice şi accentuării efectelor negative pe care criza
internaţională actuală o are asupra domeniilor de activitate economică din
România.
Ţinând seama de faptul că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4)
din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor
măsuri urgente care să asigure un climat investiţional atractiv pentru localităţile
României, care să ducă la creşterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în
regim de urgenţă a Programului naţional de dezvoltare locală conduce pe termen
lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieţii, necesare populaţiei, în
domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat ca până
în anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apă şi până în anul 2018 pentru
sisteme de canalizare şi staţii de epurare să asigure localităţilor din România
conformarea la legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de
apă şi apă uzată, în caz contrar putând fi declanşată procedura de infringement.
În prezent, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte
autorităţi publice centrale se derulează mai multe programe de investiţii în
infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea,
decontarea şi monitorizarea acestora.
În cadrul acestor programe de investiţii sunt în diferite stadii de execuţie
obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finanţare pentru
finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrată a
infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vieţii pentru
comunităţile locale.
De aceea, pentru revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale
municipiilor şi oraşelor, este esenţial să fie soluţionată problema dezvoltării
infrastructurii locale.
Pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor publice sunt necesare o coordonare
şi o implementare unitară a dezvoltării infrastructurii locale, prin integrarea
programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural şi în cel urban.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie
o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M9
ART. 1
(1) Se aprobă Programul naţional de dezvoltare locală, program multianual,
coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit
în continuare program.
(2) Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-
teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de
sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de
acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în
Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de
localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi
locuitorii României.
#M9
ART. 2
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) obiective de investiţii noi reprezintă acele obiective al căror stadiu de
execuţie este la nivelul documentaţiei tehnico-economice studiu de fezabilitate sau
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie;
b) obiective de investiţii în continuare reprezintă acele obiective al căror stadiu
de execuţie este cel puţin la nivelul documentaţiei tehnico-economice proiect
tehnic;
c) obiectivele de investiţii incluse în program sunt obiectivele care au fost
finanţate prin prezentul program în baza unui contract de finanţare sau au fost
aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în
cadrul programului, inclusiv cele preluate în program în baza art. 14 alin. (1) şi
nu au avut încheiat contract de finanţare sau nu au fost aprobate prin ordin al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în cadrul programului.
#B
ART. 3
Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme:
a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc";
b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor";
c) Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean".
ART. 4
Iniţierea şi implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în
normele metodologice de aplicare a programului.
#M5
ART. 5
Beneficiarii programului sunt unităţi administrativ-teritoriale reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora, şi oraşele, inclusiv pentru
satele componente ale acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-
teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în
condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară.
#M5
ART. 6
Obiectivele de investiţii din cadrul programului se realizează pe terenuri şi/sau
construcţii, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
#M1
ART. 7
(1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie
să se încadreze în cel puţin unul din următoarele domenii specifice:
#B
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă
şi staţii de tratare a apei;
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii
de epurare a apelor uzate;
#M14
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii
naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, înfiinţate
potrivit legii;
#M12
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare,
inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete
medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;
#M1
e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din
interiorul localităţilor;
#M12
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi
pietonale;
#B
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de
interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale,
târguri, oboare, după caz;
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive;
#M3
k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din
subordinea acestora;
#M4
l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de
autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului
turistic local;
#M12
m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat
public stradal, cu prioritate în mediul rural;
#M18
n) *) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelelor de distribuţie a
energiei electrice;
o) *) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de distribuţie
a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.
#B
(2) Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se
finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite
prin normele metodologice de aplicare ale programului.
#CIN
*) Conform art. II din Legea nr. 98/2019 (#M18), obiectivele prevăzute la art. 7
alin. (1) lit. n) şi o) pot fi finanţate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice prin etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare
locală.
#M18
ART. 7^1
Referitor la prevederile legale privind lucrările de
construire/modernizare/reabilitare/extindere a reţelelor din domeniul gazelor
naturale, a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale şi a reţelelor
din domeniul energiei electrice atât prin Programul naţional de dezvoltare locală,
cât şi realizate cu finanţare din alte surse, ocuparea temporară a terenurilor din
fondul forestier naţional se va face astfel:
a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr.
46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică a
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrărilor
specifice proiectelor de interes naţional sau judeţean din domeniul gazelor
naturale şi energiei electrice se face cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a
acestora;
b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea temporară a
terenurilor din fondul forestier proprietate privată pentru realizarea lucrărilor
specifice proiectelor prevăzute la lit. a) se face pe toată durata de existenţă a
acestora; chiria şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de
exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate
pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată,
se stabilesc prin înţelegere cu proprietarul terenului forestier şi se consemnează
sau se achită cu titlu de indemnizaţie de către iniţiatorul proiectului, în condiţiile
legii;
c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată,
prevăzut în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se încheie de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură
privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier
naţional şi se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de
iniţiatorul proiectului la instituţia competentă să emită aprobarea de ocupare
temporară;
d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din
fondul forestier proprietate privată necesară realizării proiectelor prevăzute la lit.
a) se face fără acordul proprietarilor în situaţia în care nu se prezintă un titlu
valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, în situaţia litigiilor, precum şi în
situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în cazul în
care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul proprietarului în
acest caz se suplineşte prin declaraţia iniţiatorului proiectului de asumare proprie
a răspunderii şi care descrie imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor;
e) în situaţiile prevăzute la lit. d), sumele datorate deţinătorilor pentru ocuparea
temporară a terenului forestier, calculate potrivit Metodologiei privind scoaterea
definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor
băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.
694/2016, cu modificările ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase
valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis
pe numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia
iniţiatorului proiectului;
f) ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care
nu au fost emise documentele care fac dovada proprietăţii se face pe baza unei
adeverinţe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de
proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situaţie;
g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea
obiectivelor prevăzute la lit. a) la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu
este necesară obţinerea avizului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură.
#M9
ART. 8
(1) Finanţarea programului se asigură din:
a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate
cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice;
b) sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie;
c) alte surse legal constituite.
(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, prin prezentul program, sunt surse de
finanţare complementare pentru bugetele locale.
#M9
ART. 9*)
(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii
programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în continuare şi
pentru obiectivele incluse în program pentru anul în curs şi estimările pentru
următorii ani, în funcţie de graficul de execuţie, precum şi propunerile de
obiective noi de investiţii propuse a fi incluse în program, după caz.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează
propunerile transmise conform alin. (1) şi, în baza criteriilor aprobate prin
hotărâre a Guvernului**), şi a analizei proprii de specialitate, şi în limita
creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această
destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară
anuală, întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(3) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, beneficiarii sunt
obligaţi să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
următoarele documente sau acte justificative:
1. pentru obiective de investiţii noi: documentaţiile tehnico-economice,
întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008***) privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate şi
finanţate de beneficiari, în conformitate cu obiectivele şi domeniile specifice ale
programului, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare;
2. pentru obiectivele de investiţii în continuare, finanţate din alte surse de
finanţare şi care nu au fost incluse în program:
a) autorizaţia de construire valabilă;
b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a
restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii;
c) contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele
adiţionale încheiate, după caz.
#CIN
*) 1. Conform art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
90/2017 (#M13), începând cu data de 7 decembrie 2017 [data intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 (#M13)], beneficiarii
Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări de finanţare
pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.
2. Derogări de la prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 (#M13) au
fost acordate prin:
- articolul unic alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2018 (#M15).
Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în nota
10 de la sfârşitul textului actualizat.
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor
de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional
de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013.
***) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea
Guvernului nr. 907/2016.

#M10
ART. 10
(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), se încheie
contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi beneficiari, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita
creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau
estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care
se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a
contractelor de finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu
valoarea creditelor bugetare.
(2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie,
durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la
maximum 2 ani.
(3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform
alin. (1) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aprobat cu această destinaţie, în
ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare
pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
#M21
(3^1) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a
bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se
înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până în
ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a
contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor
până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
#M20
(4) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs,
prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
cu această destinaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
înştiinţează beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire
la aceasta.
(5) *** Abrogat
(6) După înştiinţarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situaţia
suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice anunţă beneficiarii cu privire la reluarea
transferurilor de sume în condiţiile alin. (3) şi, după caz, cu privire la epuizarea
creditelor bugetare suplimentare.
(7) În cursul unui an bugetar, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin.
(1) decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii
sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza solicitărilor de
transfer depuse şi înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a
fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform
alin. (1), transferul sumelor solicitate urmând a se face de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la sfârşitul anului bugetar în
care au fost înregistrate solicitările.
#M21
(7^1) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la
alin. (3^1) şi (7), în situaţia existenţei unor credite bugetare disponibile, sumele
aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii
noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare
aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării
de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
#M20
(7^2) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform
alin. (1), în situaţia în care solicitările de transfer depuse conform alin. (3^1), (7)
şi (7^1) depăşesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală
pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu prioritate, în anul bugetar
următor, în condiţiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior
a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.
#M10
(8) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în baza contractelor de finanţare încheiate
în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite
bugetare estimate în funcţie de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării
de servicii, execuţiei de lucrări.
#M10
ART. 10^1*)
(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea
prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi
solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate
necuvenit.
#M19
(2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în
termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote
defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea
drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a
indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind
finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din
venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin.
#M10
(3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice comunică în scris Ministerului Finanţelor
Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2).
#M11
(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care
se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) şi în care
se menţionează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca
beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor
generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor
judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote
defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor
solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).
(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii
principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale
Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate
necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere.
(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în
termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite
potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei
Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente
cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost
alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau
întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să
comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele
care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.
#CIN
*) Conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 (#M19),
sistările dispuse până la data de 31 mai 2019 [data intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 (#M19)] în temeiul art. 10^1**)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 rămân supuse dispoziţiilor în
vigoare la data constituirii acestora.
------------
**) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 31 mai 2019, "art.
10^1" era indicat, în mod eronat, ca fiind "art. 101".

#M9
ART. 11
(1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a
contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu
obligaţiile din contractele prevăzute la art. 10, precum şi de modul de utilizare a
sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care
au fost alocate.
(2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin
program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea,
exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
#M9
ART. 12*)
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă
beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanţării realizării
obiectivului de investiţii, în baza contractului de finanţare prevăzut la art. 10.
#M6
(2) În situaţiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nu şi-a onorat în anii precedenţi obligaţiile de plată prevăzute în
contractele de finanţare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost
asigurată din bugetele locale, se pot transfera în anul curent şi sumele aferente
cheltuielilor efectuate şi decontate de beneficiari.
#M9
(3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program, dar nefinanţate sau
finanţate parţial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera
sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare
multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente
anului în curs, conform contractului de finanţare.
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2015 (#M7).
#M7
"ART. III
Angajamentele legale încheiate în anul 2014 şi care nu au fost plătite, aferente
contractelor de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală, se pot
asigura, în condiţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările şi completările ulterioare, din creditele bugetare aferente anului
2015, aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice cu această destinaţie, prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.
186/2014."

#B
ART. 13
(1) Programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la
bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiţii din program se fac de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
împreună cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj
pentru lucrările realizate la obiectivele de investiţii derulate prin program.
#M1
(3) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
precum şi reprezentanţii consiliilor judeţene, după caz, pot participa în comisiile
de recepţie, în calitate de invitaţi.
#M1
ART. 14
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiţii în continuare, care au
fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor:
#B
a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate,
precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
c) Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru
programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).
#M9
(2) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la alin. (1) se pot
finanţa cu respectarea prevederilor programului.
(3) În cadrul programului pot fi finanţate şi obiective de investiţii nou-introduse
în program, definite potrivit art. 2, cu condiţia încadrării în domeniile specifice
prevăzute la art. 7.
#B
ART. 15
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările bugetare
în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
ART. 16
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 17
La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se
abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate,
precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările
şi completările ulterioare;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu
modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
71/2007,
c) Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea
şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările
ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului
"Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de
interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, în perioada 2010 - 2013, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010.

#CIN
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 103/2013 (#M1).
#M1
"ART. 34
(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să
evidenţieze distinct «Programul Naţional de Dezvoltare Locală» la capitolul 70.01
«Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice».
(2) La programul prevăzut la alin. (1) se prevăd sumele cumulate aprobate şi
nedeschise aferente subprogramelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013.
(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să
introducă în mod corespunzător modificările în anexele la bugetul aprobat şi să le
comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile."

#CIN
2. Reproducem mai jos prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2014 (#M6).
#M6
"ART. VII
(1) În anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele
alocate bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală nr. 28/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. XIX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri
fiscal-bugetare, cele alocate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor
de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date
urbane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.
525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, rămase neutilizate la finele exerciţiului
bugetar 2014, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local şi se
utilizează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la 31 decembrie 2015, se vor
regulariza conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare."

#CIN
3. Conform art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015
(#M8), obiectivele de investiţii finalizate sau în execuţie, finanţate prin Programul
naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pot
face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului
operaţional sectorial Mediu 2007 - 2013 (POS Mediu), conform regulilor de
implementare ale acestuia.
A se vedea şi art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 (#M8),
cu modificările ulterioare.

#CIN
4. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr.
19/2015 (#M9).
#M9
"ART. II
(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului, contractele
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică în
condiţiile legii.
(2) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program şi care nu au contracte de
finanţare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se pot încheia contracte
de finanţare multianuale în limita creditelor de angajament aprobate, în baza
criteriilor şi analizelor de specialitate efectuate până la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe."

#CIN
5. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 46/2015 (#M10).
#M10
"ART. II
Ordinele ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, precum şi
contractele de finanţare multianuale, încheiate prin Programul naţional de
dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aflate
în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se
modifică în consecinţă."

#CIN
6. Reproducem mai jos prevederile art. II - IV din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2017 (#M12), cu modificările ulterioare.
#M12
"ART. II
Obiectivele de investiţii aflate în finanţare la data de 31 decembrie 2016, în
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.
89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituie etapa I a
Programului naţional de dezvoltare locală, şi pentru acestea se vor asigura
fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora."
#M14
"ART. III
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, care se
derulează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul căreia se va asigura finanţarea pentru un număr de până la 9.500 obiective
de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr.
89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care cel mult 2.500 de
creşe şi grădiniţe şi cel mult 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care
necesită efectuarea de lucrări de
realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare în vederea obţinerii
autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului
educaţional, pentru care se asigură finanţarea multianuală, conform prevederilor
legale, până la finalizarea acestora."
#M12
"ART. IV
(1) Pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală prevăzută
la art. III, se aprobă pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene credite de angajament pentru perioada 2017 -
2020 în valoare de 30 miliarde lei, în baza cărora se pot încheia contracte de
finanţare multianuale.
(2) Creditele de angajament prevăzute în fişa programului «Etapa a II-a a
Programului naţional de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, rămase
neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar vor fi avute în vedere la elaborarea
legilor bugetare anuale şi a rectificărilor bugetare pentru anii următori, cu
încadrarea în valoarea maximă prevăzută la alin. (1).
(3) În termen de 10 zile de la data aprobării modificărilor efectuate potrivit
alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene comunică Ministerului Finanţelor Publice fişa modificată a
programului «Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală», însuşită
de ordonatorul principal de credite."

#CIN
7. Reproducem mai jos prevederile art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2017 (#M13), cu modificările ulterioare.
#M17
"ART. 38*)
(1) Creditele de angajament prevăzute în fişa programului «Etapa a II-a a
Programului naţional de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, rămase neutilizate la sfârşitul
exerciţiilor bugetare ale anilor 2017 şi 2018, se utilizează, în anii următori, în
condiţiile legii, pentru încheierea contractelor de finanţare multianuale pentru
obiectivele de investiţii din etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare
locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017 - 2020 prin ordin al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(1^1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin Etapa a II-a a
Programului naţional de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase
neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de
finanţare, în limita creditului de angajament alocat programului, în condiţiile
legii.
#M13
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă,
beneficiarii Programului naţional de dezvoltare locală nu mai transmit solicitări
de finanţare pentru alte obiective de investiţii, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de
finanţare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de
investiţii pentru care s-au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au
fost incluse în analiza de specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa
creditelor de angajament."
#CIN
*) Derogări de la prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 (#M13) au
fost acordate prin:
- articolul unic alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2018 (#M15).
Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în nota
10 de la sfârşitul textului actualizat.

#CIN
8. Conform art. I alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
30/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 260/2018 (#M16), proiectele
nefinalizate, finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, pot face obiectul decontării din
fonduri europene structurale şi de investiţii, în perioada de programare 2014 -
2020.
A se vedea şi art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018, cu
modificările ulterioare.

#CIN
9. Reproducem mai jos prevederile art. X şi art. XI din Ordonanţa Guvernului
nr. 9/2019 (#M20).
#M20
"ART. X
În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se
modifică şi se completează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare."
#M20
"ART. XI
Până la intrarea în vigoare a normelor metodologice actualizate conform art. X
beneficiarii utilizează formularele prevăzute în anexele la norme, existente la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."

#CIN
10. Dispoziţiile prin care au fost acordate derogări de la prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 sunt reproduse mai jos.
- Articolul unic din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2018 (#M15):
#M15
"ARTICOL UNIC
(1) În anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe,
prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu
completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.
89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se pot depune solicitări de
finanţare de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţele pentru care există
credite de angajament neutilizate după încheierea contractelor de finanţare
multianuale pentru obiectivele de investiţii incluse în lista aprobată în anul 2017
prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, şi nu mai există solicitări de finanţare, depuse în termenul legal în anul
2017, care să se încadreze în criteriul de selectare prevăzut la pct. II din anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a
obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare
locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică unităţile
administrativ-teritoriale din judeţele prevăzute la alin. (1) cu privire la
posibilitatea de a depune solicitări de finanţare pentru obiective de investiţii care
să se încadreze în domeniile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe.
(3) Solicitările de finanţare prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 30 de
zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
(4) Solicitărilor de finanţare depuse conform alin. (1) - (3) li se aplică
prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

#B
---------------

S-ar putea să vă placă și