Sunteți pe pagina 1din 5

Furnica Sorin

Tema Nr. 1 Dreptul Civil Succesiuni

DREPTUL CIVIL SUCCESIUNI

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” GALAȚI

FACULTATEA DE DREPT

FURNICA SORIN-ANUL III ID

TEMA NR.1

La data de 10 mai 2018, A. B în vârstă de 40 de ani a decedat în localitatea Brăila. Rudele


acestuia cu vocaţie succesorală legală generală la momentul deschiderii succesiunii sunt
următoarele: mama, soția, un copil din căsătorie F1, un copil din căsătoria anterioară (F2),
fiul lui F2, un frate consagvin (FR), doi nepoți ai altui frate X predecedat în anul 2015 (N1 și
N2), un unchi pe linie paternă (U1), fiul acestui unchi (V1), bunica maternă (B1), o soră a
bunicului patern (B2), un fiul al fratelui bunicii paterne.

1. a) Stabileşte componenţa claselor de moştenitori legali, indicând pentru fiecare dintre


rudele precizate în enunț gradul de rudenie cu defunctul. (1 pct)
În conformitate cu Codul civil în vigoare (art. 964 alin. (1), precum și art. 975-983),
rudele defunctului vin la moștenire în următoarea ordine:
a) Clasa I de moștenitoric cuprinde copilul rezultat din căsătorie, si copilul din casatoria
anterioara care sunt rude de gradul I

1
Universitatea “Danubius” – Galati, Facultatea de Drept, Anul III– ID, Sem.II
Furnica Sorin
Tema Nr. 1 Dreptul Civil Succesiuni

b) Clasa a II-a de moștenitori ce cuprinde colateralii privilegiați, în acest caz


reprezentați de mama defunctului ruda de gradul I, dar și colateralii privilegiați adică un
frate in viata ruda de grd II, doi nepot de fratele cel mai mare decedat al defunctului.,
rude gradul II
c) Clasa a III-a de moștenitori este cea a ascendenților ordinari, bunica materna ruda de
gradul II
d) Clasa a IV-a de moștenitori cuprinde colateralii ordinari și este formată în acest caz
din unchi pe linie paternă (U1), grd III, fiul acestui unchi (V1) grd IV, o soră a bunicului patern
(B2)- grd IV,
fiul al fratelui bunicii paterne nu intra in nicio clasa de mostenitori , pentru ca este ruda
de grd V

b) enumerați moștenitorii rezervatari din speță și menționați ce se înțelege prin această


categorie de moștenitori (1 pct)
-sotia supravietuitoare, cei doi fii si mama defunctului.- sunt cei care chiar daca sunt exheredati
pastreaza o cota de mostenire.
2. a) În speță, indicați care este locul deschiderii moștenirii, ținând cond că ultimul domiciliu
al defunctului a fost în Brașov, iar certificatul de deces a fost eliberat de Serviciul de stare
civilă din Brăila (1 pct).
Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

(2) Moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se


face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte
rămasă definitivă.
Astfel , locul de deschiderii mostenirii este Braila.

b) Care sunt consecințele juridice ale stabilirii locului deschiderii succesiunii?(1 pct)

2
Universitatea “Danubius” – Galati, Facultatea de Drept, Anul III– ID, Sem.II
Furnica Sorin
Tema Nr. 1 Dreptul Civil Succesiuni

Stabilirea locului deschiderii succesiunii are importanţă pentru determinarea organelor


competente teritorial să  rezolve diferitele probleme juridice legate de moştenire:
a) orice persoană  interesată  ori secretarul consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau
bunurile principale ale defunctului, pot cere deschiderea procedurii succesorale notariale;  
b) procedura succesorală  necontencioasă, reglementată  de Legea nr. 36/1995, este de
competenţa notarului public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială  a
judecătoriei în care defunctul  şi‐a avut ultimul domiciliu (art. 10 lit. a din lege); ca excepţie, în
cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege competenţa oricăruia dintre birourile
notariale din circumscripţia teritorială a judecătoriei în care a avut domiciliu cel din urmă autor
(art. 10 lit. b din lege)1 ;
c) instanţa judecătorească competentă a judeca acţiunile privi‐ toare la moştenire se
determină  tot în funcţie de locul deschiderii moştenirii

3. Explicaţi care sunt efectele nedemnităţii succesorale, pentru ipoteza în care F2, fiul
defunctului din prima căsătorie, ar fi nedemn succesoral? Definiți nedemnitatea succesorală
(2 pct).
- să aibă vocaţie proprie la moştenirea defunctului, adică să fie rudă în grad succesibil cu
defunctul (descendent în linie dreaptă, sau colateral până la gradul al patrulea inclusiv);
- să nu fie nedemn faţă de defunct; este indiferent dacă reprezentantul a venit la
moştenirea reprezentatului sau a fost înlăturat de la aceasta ca nedemn sau renunţător .
În cazul în care fiul din căsătorie al de cujus-ului ar fi predecedat, la data deschiderii
moștenirii, va veni în nume propriu copilul din afara căsătoriei, iar nepotul de fiu al defunctului
(copilul celui predecedat) va veni prin reprezentare, urcând în locul tatălui său predecedat.

Nedemnitatea succesorală reprezintă decăderea moștenitorului, legal sau testamentar, din


dreptul de a culege o moștenire determinată, inclusiv din dreptul de a culege rezerva la care ar fi
fost îndrituit din această moștenire, deoarece s-a făcut vinovat de o faptă gravă față de cel care
lasă moștenirea sau față de un succesibil al acestuia.

3
Universitatea “Danubius” – Galati, Facultatea de Drept, Anul III– ID, Sem.II
Furnica Sorin
Tema Nr. 1 Dreptul Civil Succesiuni

4. La data de 2 decembrie 2017, soţia supravieţuitoare dă naștere unei fiice. Are aceasta
drept la moștenire lui de cujus ? Justificați răspunsul (1 pct)
Daca este nascuta inaintea datei decesului de cujusul, are drept de mostenire, facand parte
dintre rudele de gradul I.
5. Aplicaţi principiul priorităţii claselor de moştenitori, astfel încât să explicaţi în ce ipoteze
moştenirea este culeasă de rudele lui de cujus din clasa a III-a de moştenitori legali din
prezenta speţă. (1 pct)
Rudele din clasa a III-a de moștenitori vor culege moștenirea numai în situația în care
fie nu există moștenitori din primele trei clase, fie aceștia nu acceptă succesiunea în termenul
prevăzut de lege de 1 an de zile de la data decesului lui de cujus, ori moștenitorii din primele 2
clase sunt nedemni și nici nedemnii nu au descendenți la rândul lor.

6. Care sunt drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor, dacă acesta are un imobil bun
propriu? (1 pct)

Daca sotul supravietuitor poseda un imobil, bun propriu, dobandit anterior


casatorie, si daca face dovada prin inscrisuri, acesta nu va intra in dezbaterea
mostenirii.

4
Universitatea “Danubius” – Galati, Facultatea de Drept, Anul III– ID, Sem.II
Furnica Sorin
Tema Nr. 1 Dreptul Civil Succesiuni

5
Universitatea “Danubius” – Galati, Facultatea de Drept, Anul III– ID, Sem.II

S-ar putea să vă placă și