Sunteți pe pagina 1din 10

5.2.

Asigurări de bunuri

Asigurarea de bunuri este forma de asigurare prin care este


acoperită o gamă largă de riscuri, a căror producere ar putea determina
pagube materiale, cum ar fi: incendiu, evenimente catastrofale, furt,
inundații provocate din cauza unor avarii la instalațiile de apă și altele.
În categoria de bunuri asigurabile sunt incluse clădiri cu
destinații diverse (locuințe, birouri, producție, depozitare etc.), bunurile
aflate în clădiri/ locuințe, echipamente electronice, instalații, utilaje,
opere de artă, lucrări de construcții, mașini, utilaje și alte mijloace fixe.
Nu se pot asigura terenurile aferente clădirilor. Terenul nu
reprezintă un bun asigurabil.
Asigurările de bunuri oferă o serie de beneficii pentru asigurat:
 Protecție financiară - indiferent de tipul activității
desfășurate sau de statutul asiguratului, riscul ca
patrimoniul (averea) acestuia să fie afectat din cauze
independente de el apare oricând.
 Respectarea cerințelor băncii
 Respectarea cerințelor unui partener contractual
Asigurările de bunuri pot fi încheiate în mai multe variante:
 Poliță de asigurare standard – acoperire FLEXA (incendiu,
trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene).
 Poliță de asigurare extinsă – pe lângă riscurile standard,
acoperă și riscuri acordate prin clauze adiționale (alte riscuri
naturale, furtul prin efracție sau tâlhărie, vandalismul, apă de
conductă și refulare, bunuri casabile etc.)

1
 Poliță de asigurare de tip “All Risks”- acoperă toate riscurile,
mai puțin excluderile.
Suma asigurată menționată în poliță reprezintă valoarea pentru
care se încheie asigurarea și este maximul răspunderii asigurătorului, în
cazul producerii sau apariției unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Polița de asigurare de bunuri poate include franșize deductibile
(procent din suma asigurată, procent din daună, valoare absolută și sunt
suportate de client, indiferent de valoarea daunei), sau atinse (suportate
de catre client doar dacă dauna nu depășeste o anumită valoare).
Cotele de primă sunt afectate de o serie de factori, cum ar fi:
 Locația bunurilor;
 Tipul constructiv al clădirilor asigurate, respectiv al
clădirilor unde se află bunurile de natura conținutului,
asigurate (beton, cărămidă, lemn), anul construcției;
 Grupele de bunuri (echipamente, utilaje, instalații, stocuri,
bunuri casabile, mobilier, aparatură electronică și
electrocasnică etc);
 Tipul bunurilor asigurate (în cazul asigurărilor pentru
echipamente; electronice, asigurarea pentru avarii
accidentale, etc);
 Domeniul de activitate al asiguratului/Activitatea desfășurata
la locația unde se află bunurile asigurate,
 Riscurile asigurate;
 Clauzele suplimentare acordate;
 Istoricul daunelor.
Asigurările de bunuri se încheie pe o perioadă de 12 luni, dar la
cererea asiguratului, pot fi încheiate și pe perioade mai scurte sau mai
lungi de timp.
Inspecția de risc are ca principal obiectiv stabilirea și evaluarea
condițiilor de preluare în asigurare a anumitor obiective, prin
identificarea riscurilor asociate și specifice unei anumite activități,

2
investigarea detaliată la fața locului a obiectivului și activităților care se
desfășoară la locația respectivă.
La încheierea poliței, asigurătorul solicită clientului completarea
unui chestionar de asigurare.
Pe parcursul perioadei asigurate, asigurătorul și asiguratul pot
conveni modificări ale termenilor și condițiilor de asigurare. Astfel, se
emite un supliment de asigurare și se poate percepe, în funcție de
modificările solicitate, o primă suplimentară.
Constatarea daunelor se face de către asigurător sau
împuterniciți ai acestuia, împreună cu asiguratul sau împuternicitul său.
Valoarea despăgubirii nu poate depăși suma asigurată sau valoarea
daunei.

ASIGURĂRI DE INCENDIU ȘI CALAMITĂȚI NATURALE


Bunurile ce se pot asigura fac parte din următoarele categorii:
clădiri și alte construcții, mijloace fixe, inventar, stocuri, bani numerar și/
sau alte instrumente de plată (tichete de masă, cartele telefonice).
Polița de asigurare de incendiu și calamități naturale poate
include clauze adiționale: spargerea sau crăparea bunurilor casabile,
scurgerea accidentală a apei din sprinklere, fenomene electrice, avarii
accidentale ale instalațiilor de apă, canal sau încălzire, inundarea cu apă
provenită de la vecini, furt prin efracție sau tâlhărie etc.
Bunurile excluse: bunurile care, din cauza uzurii sau deteriorării,
nu mai pot fi folosite în conformitate cu destinația lor inițială sau a căror
stare de întreținere este necorespunzătoare, obiective pentru care
autoritățile au interzis construcția de imobile sau alte construcții, bunuri
aflate în mine subterane etc.

3
ASIGURĂRI DE LOCUINȚE ȘI BUNURI AFLATE ÎN
LOCUINȚE
Bunurile asigurate sunt: locuința, inclusiv dependințele, bunurile
conținute, la o valoare globală sau defalcată. Adițional, asigurările de
locuință pot conține, prin extindere, și alte acoperiri suplimentare, cum ar
fi “Răspundere civilă față de terți” sau “Accidente persoane”.
Posibile riscuri acoperite: FLEXA (acoperire de bază -
obligatorie), riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații,
alunecare/prăbușire de teren), greve, revolte, tulburări civile, vandalism,
fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, grindină), apă de
conductă, furt prin efracție sau tâlhărie etc.
Conform legii, asigurările de locuință sunt: obligatorii și
facultative.
Asigurarea obligatorie a locuințelor se încheie potrivit
prevederilor Legii 260/ 2008 și este aplicabilă persoanelor fizice și
juridice, proprietare de imobile cu destinația de locuință din România, ca
o măsură de protecție obligatorie împotriva dezastrelor naturale.
Emiterea poliței de asigurare facultativă pentru locuință este
condiționată de existența unei Polițe de Asigurare împotriva Dezastrelor
(PAD) valabile, indiferent de societatea de asigurare emitentă. Această
poliță este acoperită de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor
Naturale (PAID).
Riscurile acoperite prin polița obligatorie de tip PAD sunt:
cutremur, inundații, alunecare de teren.
Suma asigurată diferă în funcție de tipul locuinței asigurate:
- 20.000 euro, pentru locuința tip A;

4
- 10.000 euro, pentru locuința de tip B.
Prima de asigurare pentru polița PAD este:
- 20 euro/an, pentru locuința de tip A;
- 10 euro/an, pentru locuința de tip B.
Bunurile excluse: bunuri de tipul clădirilor în curs de
construcție sau nefinalizate, construcții subterane, sere, solarii, cât și
anumite riscuri, de pildă: război, terorism, reacții nucleare, fapte
săvârșite din culpa asiguratului etc.

ASIGURAREA DE AVARII ACCIDENTALE ALE UTILAJELOR


Bunurile asigurabile pot fi: mașinile, utilajele și instalațiile
menționate expres în poliță, cum ar fi: linii de producție, centrale termice,
generatoare de curent, transformatoare, motoare, compresoare, pompe,
mașini pentru prelucrarea metalelor, instalații de răcire, de ventilație și
încălzire, bunuri care să fi trecut cu succes testele de punere în funcțiune.
Polița include următoarele riscuri acoperite: FLEXA (acoperire
obligatorie, de bază); defecte de material, erori de: proiectare, fabricație,
montaj sau instalare, vibrații, scurtcircuit, supratensiune, dereglări,
dezechilibrări, descentrări, excentricitate (abatere de la coaxialitate),
greșeli de operare, lipsa de îndemânare, neglijența prepuşilor
asiguratului, ungere defectuoasă, pierderea unor piese/părți,
sarcină/încărcare anormală, oboseala materialelor, autoîncălzire,
dezmembrare datorată forței centrifuge etc.
Polița nu oferă acoperire pentru bunuri precum: mașini
experimentale, mașini aflate în conservare, mașini portabile, piese,
instrumente și aparatură de măsură, verificare și control, altele decât
cele care echipează mașina asigurată.

5
ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR/ VEHICULELOR,
AUTOSPECIALELOR ȘI UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII,
AGRICOLE SAU ALTOR UTILAJE SPECIALE
Bunurile asigurabile sunt: autovehicule/ vehicule, autospeciale și
utilaje speciale, precum și accesoriile și echipamentele suplimentare ale
acestora.
Polița include următoarele riscuri acoperite: FLEXA, coliziuni
(ciocniri, loviri sau izbiri) cu alte corpuri mobile sau imobile, inclusiv
coliziunea bunului asigurat cu bunurile manipulate de acesta, căderi în
prăpastie sau în apă, răsturnări etc.
Posibile excluderi: bunuri înmatriculate/ înregistrate în
străinătate, bunuri care nu sunt montate fix la autovehicul, altele decât
accesoriile și echipamentele suplimentare cuprinse în asigurare piesele
de rezervă, combustibili, lubrifianți, huse interioare și exterioare,
prelate, pături sau alte bunuri existente în bunul asigurat (cu excepția
roților de rezervă și sculelor livrate de producător ca dotare standard.

ASIGURAREA VALORILOR
Bunurile asigurabile sunt: bani, aur, argint, bijuterii, ceasuri cu
valoare deosebită, timbre fiscale și poștale, cecuri, ordine de plată,
scrisori de garanție etc.
Polița acoperă următoarele riscuri: FLEXA, calamități naturale
(cutremur, inundații, alunecare de teren), furt prin efracție sau tâlhărie.
Excluderi: prejudicii produse de neglijența asiguratului, pierderi
inexplicabile sau dispariții misterioase, prejudicii produse valorilor care
nu se află în incinte special amenajate, prejudicii provocate în timpul
transportului valorilor asigurate, război, terorism, reacții nucleare etc.

ASIGURAREA VALORILOR PENTRU CAZURILE DE


TÂLHĂRIE ASUPRA CURIERILOR

6
Polița oferă protecție pentru valori monetare sau documente cu
regim special.
Riscurile acoperite se referă la pagube produse prin tâlhărie,
asupra curierului.
Excluderi: însușirea ilegală, falsificarea sau frauda comise cu
intenție de către asigurat, pierderi inexplicabile/dispariții misterioase,
furt simplu (fără efracție sau tâlhărie) sau furt prin înșelăciune.

ASIGURAREA PENTRU TOATE RISCURILE A LUCRĂRILOR


DE CONSTRUCȚII-MONTAJ ȘI RĂSPUNDEREA
CONSTRUCTORULUI / MONTORULUI
Este destinată persoanelor juridice: antreprenori construcții-
montaj, agenți economici cu activitate de construcții și/sau montare-
instalare, în calitate de subantreprenori. În polița de asigurare poate fi
inclus, la cererea asiguratului, și beneficiarul obiectivului de construcții,
în calitate de coasigurat, precum si alți subantreprenori/ companii
implicate în mod direct în obiectivul de construcții asigurat.
Pot fi asigurate atât lucrările de construcții-montaj, cât și utilajele
constructorului și eventuale daune produse terților, în perioada executării
lucrărilor.
Bunurile asigurabile prin acest tip de asigurare de tipul „All-
risks” sunt: construcții civile (cu destinație de locuință, învățământ, artă,
sport, birouri etc), construcții industriale (ateliere, hale), construcții
agricole (pentru creșterea animalelor, sere); construcții speciale (poduri,
drumuri, căi ferate, baraje, coșuri de fum-răcire, tuneluri, alimentare apa-
canal, termoficare, transporturi, etc.); lucrări de montaj și instalare
(centrale pentru producerea curentului electric, stații de transformare,
instalații și utilaje din industria chimică și petrochimică, instalații și

7
utilaje din industria alimentară, morărit și panificație, instalații și utilaje
pentru producția maselor plastice, cauciucului, sticlei, materialelor de
construcții, laminoare, turnătorii) etc, precum și lucrări de reabilitare,
consolidare, renovare a unor construcții/ lucrări preexistente.
Perioada de asigurare a poliței se întinde pe durata lucrărilor și,
după caz, anumite riscuri sunt acoperite și pe perioada garanției
lucrărilor.
Această poliță de asigurare include două secțiuni principale:
 Secțiunea 1 – Asigurarea de pagube materiale produse
bunurilor asigurate: incendiu, trăsnet, explozie, căderea
aparatelor de zbor, cutremur, inundații, furtună, uragan,
grindină, furt prin efracție, prăbușire și/ sau alunecare de
teren, avalanșe de zăpadă și orice alte cauze, mai puțin cele
excluse explicit prin condițiile de asigurare. În cadrul acestei
secțiuni se pot acoperi și cheltuielile suplimentare în caz de
daună, spre exemplu: curățare resturi, proiectare, taxe
profesionale, intervenție pompieri, cheltuieli cu limitarea
daunei.
 Secțiunea 2 – Asigurarea de răspundere civilă față de terți
prin care sunt acoperite prejudiciile pentru care asiguratul
răspunde în fața legii față de terțe persoane păgubite
(vătămări corporale, accidentale sau îmbolnăviri urmate sau
nu de deces).
Excluderi: lucrări contractuale de construcții și/sau montaj la
obiectivele construite în zone în care autoritățile au interzis această
acțiune prin acte publice, bunurile care, din cauza uzurii sau
deteriorării, nu mai pot fi folosite în conformitate cu destinația lor
inițială.

ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE


Se adresează, în general, persoanelor juridice care își doresc să
asigure orice tip de echipament electronic destinat domeniului
economico-social.

8
Bunurile asigurabile prin această poliță de tipul „All-risks” sunt:
aparatură medicală, echipamente industriale, echipamente de birou
(laptop, PC, imprimantă, scanner), echipamente din domeniul
comunicațiilor, media (camere de filmat, videoproiectoare, echipamente
foto)
Această poliță de asigurare, conține, de regulă, trei secțiuni:
 Secțiunea 1: Daune materiale ale echipamentelor
electronice. Pot fi asigurate echipamentele: aflate în
incinta/la locațiile descrise/ menționate în contractul de
asigurare, în timpul mutării /transportării oriunde în
cadrul locațiilor menționate în contractul de asigurare,
care în momentul intrării în asigurare, funcționează sau
sunt gata de funcționare (procedurile de lucru au fost
începute, sau pot fi începute în baza certificatului privind
încheierea cu succes a testelor de încercare/verificare).
 Secțiunea 2: Date și suporturi externe de date. Riscurile
acoperite: daunele produse suporturilor externe de date
(implicit datelor stocate pe acestea), dacă daunele au fost
cauzate de riscurile acoperite prin Secțiunea 1 Nu se pot
asigura: daunele produse de viruși, daunele provocate de
manipulare greșită de programe sau date, dispariții
misterioase de date sau suporturi de date.
 Secțiunea 3: Cheltuieli suplimentare de operare. Sunt
acoperite cheltuieli suplimentare care sunt efectuate după
o pierdere indemnizabilă a bunului asigurat, cauzată de
un eveniment brusc și neprevăzut, sau după o pierdere a
bunului în urma furtului prin efracție sau tâlhărie.
Acestea pot fi cheltuieli cu închirierea temporară de
bunuri (substitute, altele decât cele asigurate)
identice/similare celor avariate/distruse, operarea
acestora cu personal și alte operațiuni în legătură cu
acestea; cheltuieli dependente de factorul timp; cheltuieli
independente de factorul timp: (de) montare/instalare,
transport, adaptare programe și alte cheltuieli
determinate de aplicarea planului de măsuri de urgență
etc.

9
ASIGURAREA PIERDERILOR FINANCIARE
Polița de asigurare BI asigură pierderile din exploatare generate
de întreruperea activității ca urmare a următoarelor riscuri: FLEXA,
calamități naturale si alte riscuri asigurate în polița de asigurare de bază.
Dacă nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare,
indemnizația pentru asigurarea împotriva riscului de pierderi financiare
cuprinde, atât pierderea de profit, cât și cheltuielile generale și cele
decurgând direct sau indirect din producerea riscului asigurat (conform
Legii nr. 71/2011).
Indiferent de valoarea nominală a creanțelor pierdute,
indemnizația de asigurare acoperă și profiturile sau beneficiile
nerealizate, inclusiv cheltuielile făcute pentru evitarea sau limitarea
riscurilor.

10

S-ar putea să vă placă și