Sunteți pe pagina 1din 6

Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă-

(detalieri) mâna
- prezentarea propriei persoane „Eu, într-un tablou -Resurse umane: evaluare orală S5
5.Eu

prin desen, pictură, colaj”, „Eu, în mediul online”, elevii evaluarea emoțiilor și
„Scrisoare către mine” -Resurse a atitudinii cu ajutorul
6.

- completarea unor fișe/chestionare pentru -Resurse umane: evaluare orală S6


Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă-
identificarea, explorarea și ierarhizarea unui set de elevii evaluarea emoțiilor și
ÎntâlnirÎntâlnir
noi
valorile șiînșine.

(detalieri) mâna
credințele Cum
mele? sunt

valori relevante pentru viața copiilor, pornind de la -Resurse a atitudinii cu ajutorul


cu

- completarea unor fișe/chestionare pentru -Resurse umane: evaluare orală S9


9.

- completarea unor fișe/chestionare pentru -Resurse umane: evaluare orală S7


e

identificarea, explorarea și ierarhizarea unui set de elevii evaluarea emoțiilor și a


8.CeSă 17.Care

identificarea, explorarea și ierarhizarea unui set de elevii evaluarea emoțiilor și


cu
sunt

valori relevante pentru viața copiilor, pornind de la -Resurse atitudinii cu ajutorul


valori relevante pentru viața copiilor, pornind de la -Resurse a atitudinii cu ajutorul
e

-un exerciţii
set de întrebări de tipul: „Ce
de identificare știu? Ce utilizând
a emoțiilor pot? Ce materiale:umane:
-Resurse manual observațieiorală
evaluare sistematice S10
-vreau?completarea
Ce-mi place?” unor fișe/chestionare pentru -Resurse umane: evaluare orală S11
-identificarea,
prezentarea explorarea
propriei persoane „Eu, într-un tablou
și ierarhizarea unui set de -Resurse
elevii umane: evaluare
evaluareaorală
emoțiilor și a S8
atitudin 11.

prin desen, pictură, colaj”, „Eu, în mediul online”,


valori relevante pentru viața copiilor, pornind de la elevii
-Resurse evaluarea
atitudinii cu ajutorul și
emoțiilor
„Scrisoare
un set de către mine”
întrebări de tipul: „Ce știu? Ce pot? Ce -Resurse
materiale: manual aobservației
atitudinii cu ajutorul
sistematice
față de
conștientiz

mine?
e am

noastre.
emoțiile

vreau? Ce-mi place?” -Resurse


exprim 12.Cum

- exerciţii de identificare a emoțiilor utilizând -Resurse umane: evaluare orală S12


ăm

suporturi diverse: imagini, fotografii, povești, piese elevii evaluarea emoțiilor și a


de teatru, secvențe de film -Resurse atitudinii cu ajutorul
- identificarea regulilor de oferire a feedbackului în S13
celorlalţi ce simt şi
13.Cum transmit ăm

secvențe de text/film și discutarea acestora


ce gândesc

- exerciţii de completare de fraze: „Mi-a plăcut de


tine atunci când...”, „Am învățat de la tine ...”
- jocuri de oferire a feedbackului pozitiv prin notarea
calităților unui coleg pe fișe individuale de lucru
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3:DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 2
TOTAL 2
Perioada: săptămâna 9– săptămâna 13

Conţinuturi Com Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă


(detalieri) peten -
ţe mâna
speci
fice
14.

- completarea unor fișe/chestionare pentru identificarea, -Resurse umane: evaluare S14


3 1.1, 2.1
Sărbăto

explorarea și ierarhizarea unui set de valori relevante elevii orală


are,

pentru viața copiilor, pornind de la un set de întrebări de -Resurse evaluarea


1

- analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor -Resurse umane: evaluare S15
SEMESTRUL II
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3:
Dezvoltare socio-emoţională

Nr. ore alocate


Predare-învăţare 7
TOTAL 7
Perioada: săptămâna 1 – săptămâna 7
Conţinuturi Compete Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă-
(detalieri) nţe mâna
specifice
- exerciţii de completare de fraze: „Mi-a plăcut de -Resurse umane: evaluare S1
2.2, 3.2,
1.
Întâlnir

ceilalți.

4.1
tine atunci când...”, „Am învățat de la tine ...” elevii orală
e cu

- jocuri de oferire a feedbackului pozitiv prin notarea -Resurse evaluare


2.

elaborarea unor proiecte individuale, în perechi sau -Resurse umane: evaluare S2


1.1, 2.2

în echipă, desene, colaje, album foto pe teme, cum ar elevii orală


asertivă
Comun
icarea

fi: „Eu la școală”, „Eu acasă”, „Eu și prietenii mei”, -Resurse evaluare
elaborarea unor proiecte individuale, în perechi sau -Resurse umane: evaluare S3
Cooperăm

1.1, 2.2
ajutăm

în echipă, desene, colaje, album foto pe teme, cum ar elevii orală


și ne
3.

fi: „Eu la școală”, „Eu acasă”, „Eu și prietenii mei”, -Resurse evaluare
„Eu și clasa mea”, „Pagina mea de socializare”, materiale: manual a
„Jurnalul vieții mele” -Resurse emoțiilor
- analizarea unor texte scrise/filme pentru -Resurse umane: evaluare S4
conflictele și ne
4.Rezolvăm

identificarea factorilor generatori de stres și a elevii orală


împăcăm

1.2, 2.2

efectelor stresului asupra vieții personale -Resurse evaluare


- rezolvarea unor studii de caz prin exprimarea materiale: manual a
opiniilor despre situaţii în care stresul a avut efecte -Resurse emoțiilor
asupra sănătății și stării de bine procedurale: și a
- identificarea regulilor de oferire a feedbackului în dezbatere, studii atitudinii
dezvoltare.
„Păstrează

evaluare
Schimbare

- elaborarea unor fișe personale care să includă pașii -Resurse umane: S5


1.1, 3.2

necesari pregătirii zilnice pentru școală elevii orală


5.

și

- prezentarea unei reușite personale în mediul școlar -Resurse evaluare


și extrașcolar utilizând modalități variate de materiale: manual a
comunicare: prezentări electronice, albume foto, -Resurse emoțiilor
de tânăr!”
sănătatea
6.

- elaborarea unor fișe personale care să includă pașii -Resurse umane: evaluare S6
7.„Mde

3.2
zanouă și

necesari pregătirii zilnice pentru școală elevii orală


haina

evaluare
1.1,

- elaborarea unor fișe personale care să includă pașii -Resurse umane: S7


3.2
„Pa

necesari pregătirii zilnice pentru școală elevii orală


SEMESTRUL II
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4:

MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII
Nr. ore alocate
Predare-învăţare 3
TOTAL 3
Perioada: săptămâna 8 – săptămâna 10

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă-


specifice mâna
(detalieri)

- analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite sau -Resurse umane: elevii evaluare S8
este ajută și 8.Ce și de
ce învăț?

3.1, 3.2
învăț?
Cum

nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învățarea, -Resurse materiale: orală


precum și a contextelor în care greșeala a făcut parte din procesul de manual evaluarea
învățare prin conversație în perechi, discuții de grup, studii de caz, -Resurse procedurale: emoțiilor și
9.Ce mă

- analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite sau -Resurse umane: elevii evaluare S9
3.1, 3.2
ce mă

nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învățarea, -Resurse materiale: orală


precum și a contextelor în care greșeala a făcut parte din procesul de manual evaluarea
învățare prin conversație în perechi, discuții de grup, studii de caz, -Resurse procedurale: emoțiilor și
împiedic

învăț?
de învățare?

- elaborarea unor fișe personale care să includă pașii necesari -Resurse umane: elevii evaluare S10
ă să
stilul meu

pregătirii zilnice pentru școală -Resurse materiale: orală


3.1, 3.2
10.Care

- prezentarea unei reușite personale în mediul școlar și extrașcolar manual evaluarea


utilizând modalități variate de comunicare: prezentări electronice, -Resurse procedurale: emoțiilor și
albume foto, postere dezbatere, studii de a atitudinii

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5:

MANAGEMENTUL CARIEREI
Nr. ore alocate
Predare-învăţare 6
TOTAL 6
Perioada: săptămâna 11 – săptămâna 16

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă-


specifice mâna
(detalieri)

- discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, „Școala -Resurse umane: elevii evaluare S11
11.Ţinuta
morală şi
meseriile

4.1,, 4.2
mea – cum mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa mea? ”, „Ce îmi -Resurse materiale: orală
place cel mai mult/cel mai puțin la școală? ” manual evaluarea
- exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii pentru care -Resurse procedurale: emoțiilor și
- documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale unor -Resurse umane: elevii evaluare S2
cunosc?
meserii

4.1, 4.2
13.Ce

ocupații „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer/ cercetător etc. -Resurse materiale: orală
unde aș lucra/în ce condiții/ce calități personale /ce pregătire ar fi manual evaluarea
necesare/ce stil de viață as avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce -Resurse procedurale: emoțiilor și
- exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii pentru care -Resurse umane: elevii evaluare S3
meserii mă

4.1,, 4.2

este necesară studierea acestora: „La ce ne folosește studiul -Resurse materiale: orală
atrag?
14.Ce

istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, „Dacă aș fi șofer/asistentă manual evaluarea


medicală/ inginer etc. ce ar trebui să știu/să știu să fac/să învăț la -Resurse procedurale: emoțiilor și
școală? ” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de dezbatere, studii de a atitudinii
- discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, „Școala -Resurse umane: elevii evaluare S4
mea – cum mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa mea? ”, „Ce îmi -Resurse materiale: orală
15.Cum iau

place cel mai mult/cel mai puțin la școală? ” manual evaluarea


4.1,, 4.2
decizii?

- exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii pentru care -Resurse procedurale: emoțiilor și
este necesară studierea acestora: „La ce ne folosește studiul dezbatere, studii de a atitudinii
istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, „Dacă aș fi șofer/asistentă caz, exerciții; activitate cu ajutorul
medicală/ inginer etc. ce ar trebui să știu/să știu să fac/să învăț la frontală, individuală, observației
școală? ” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de în grup sistematice
g ce Cum

-discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, „Școala -Resurse umane: elevii evaluare S5
4.1,
ajun 16.

4.2

mea – cum mi-ar plăcea să fie la școală/în clasa mea? ”, „Ce îmi -Resurse materiale: orală
place cel mai mult/cel mai puțin la școală? ” manual evaluarea
îmi

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4: PROIECTUL EDUCAȚIONAL


GALERIA PORTOFOLIILOR DE EVALUARE
Nr. ore alocate
Predare-învăţare 1
Evaluare 3
TOTAL 4
Perioada: săptămâna 17– săptămâna 20

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săptă-


specifice mâna
(detalieri)
PORTOGALER

La fiecare oră de Consiliere și dezvoltare personală, elevii vor -Resurse umane: evaluare S17-20
4.1, 4.2,
3.2, 3.1

colecta, selecta și organiza în format clasic sau digital, dovezi ale elevii, profesori, orală
IA

parcursului școlar, care se vor constitui pas cu pas într-un părinţi •evaluare pe
portofoliu personal de învățare. Portofoliul poate cuprinde -Resurse materiale: bază de