Sunteți pe pagina 1din 20

R

Sisteme pentru producerea apei potabile


Sisteme de tratare a apei în industria
alimentară

Produse şi tehnologii

Tratarea apei
Materiale de filtrare
R

®
UnităŃile compacte HYDROZON : Domenii de aplicare

Prezentarea unităŃilor TWK


UnităŃile compacte HYDROZON® sunt potrivite pentru aproape toate domeniile în care se
tratează apa potabilă prin filtrare. Aceste sisteme complet automate, destinate soluŃionării
anumitor probleme, pot fi implementate folosind designul modular. Se pot identifica următoarele
procese de tratare:

Tratarea apei potabile cu unităŃi compacte

Procesul Tratarea oxidativă Tratarea oxidativă Tratarea oxidativă Deacidificare


a apei cu ozon, a apei cu ozon, a apei cu aer şi chimică (cu/fără
dezinfectarea, dezinfectarea, filtrare dezinfectare prin
filtrarea şi biofiltrarea şi ozon) prin filtrare
procesarea procesarea cu carbonat de
igienică igienică calciu sau
dolomită

Domeniile • îndepărtarea fierului • decolorarea • îndepărtarea fierului • corecŃia pH-ului


• demanganizare • reducerea TOC • demanganizare • creşterea durităŃii
preferate de
• îndepărtarea • dezinfectarea • îndepărtarea • îndepărtarea
utilizare arsenicului • îndepărtarea particulelor particulelor
• oxidarea sulfitului particulelor • îmbogăŃirea • îndepărtarea
sau nitritului • corectarea pH-ului oxigenului aluminiului
• îndepărtarea • eliminarea • dezinfectare cu raze • dezinfectare (cu
particulelor pesticidelor şi CHC UV ozon)
• eliminarea
pesticidelor şi CHC
• dezinfectare
• corectarea pH-ului

Tipul TWK TWK-N TWK-L TWK-E


Problema
2+
Fe ++ ++ + + (cu ozon)
3+
Fe ++ ++ ++ +
2+
Mn ++ ++ + + (cu ozon)
3+
As ++ ++ - -
5+
As ++ ++ + (cu FeCl3) -
H2S/HS ++ ++ + -
3+
Al + + - ++
+
NH4 ++ ++ + -
Nitrit ++ ++ - + (cu ozon)
Culoare + ++ - -
Turbiditate ++ ++ + +
DOC/TOC + (PAO) ++ - -
Bacterii ++ ++ + (cu UV/Cl2) + (cu ozon)
Criptospori ++ ++ - -
Viruşi ++ ++ + (cu UV/Cl2) -
Oxigen redus ++ ++ ++ + (cu ozon)
Corectarea pH-ului + + + ++
Pesticide ++ (PAO) ++ - -
CHC ++ (PAO) ++ - -

Legenda: PAO- Proces avansat de oxidare ++ foarte potrivit + potrivit - nepotrivit

SC Hydro Electric Sisteme SRL • Bd. Iosif Bulbuca Nr. 20 • 300736 Timişoara • Tel/Fax 004 0256 – 482 246
www.hydrosisteme.ro
R

De ce este necesar procesul de tratare a apei ?

ProtecŃia apei potabile

Apa de băut este cel mai important nutrient pentru organismele vii, fiind de
neînlocuit. În timpurile vechi, cei care otrăveau apa erau urmăriŃi fără milă şi
erau pasibili de pedepse aspre, uneori chiar omorâŃi.

Apa din zilele noastre, şi în special apa de băut este protejată prin legislaŃie.
Binele public necesită protecŃia surselor de apă pentru a preveni contaminarea
apei şi generarea problemelor suplimentare.

Probleme Dificultatea de a obŃine apă subterană poate apărea în special în zonele dens
curente populate, unde se foloseşte cu preponderenŃă captarea apei în sisteme de tratare. În
aceste zone, efectele naturale de protecŃie şi purificare ale straturilor de deasupra nu
mai sunt suficiente pentru a menŃine calitatea apei de adâncime pe termen lung. Prin
captare şi tratare se asigură o cantitate suficientă de apă la o calitate foarte bună, pe
termen lung.

Astfel, vom obŃine apă potabilă de o calitate foarte bună, în cantităŃi suficiente, deşi
adesea este necesar să recurgem la apa cu impurităŃi şi să îi aplicăm un tratament
adecvat.

S1 1
1
R

De ce este necesar procesul de tratare a apei ?

ObŃinerea calităŃii apei

În funcŃie de originea ei, apa poate conŃine foarte multe impurităŃi. LegislaŃia
defineşte care sunt cerinŃele fizice şi chimice pentru sursa de apă utilizată drept
apă potabilă. Totuşi, prin simpla măsurare şi însumarea unor parametrii
importanŃi se pot trage concluzii despre calitatea apei şi se recomandă folosirea
unui anumit tip de apă drept apă potabilă.

PotenŃialul de reducere

În fiecare proces de oxidare de tipul celui care are loc şi în apă, se atinge o stare de
echilibru după un anumit timp. Această stare poate fi măsurată electric: potenŃialul de
reducere este măsurat ca un curent electric între apă şi un electrod de referinŃă. Dacă
potenŃialul de reducere este negativ, predomină substanŃele reduse. Dacă potenŃialul
de reducere este pozitiv, în apă predomină substanŃele oxidate.

În apa subterană ventilată, potenŃialul de reducere este, de exmplu, între 200 mV şi


300 mV, iar în apa tratată este între 700 mV şi 900 mV.

Interpretarea Un potenŃial de reducere ridicat înseamnă că apa pură nu conŃine acum aproape nici o
potenŃialului substanŃă redusă sau/ ori asimilabilă.
de reducere
De exemplu, dacă apa are un potenŃial de reducere de 740 mV şi o concentraŃie a
clorului de 0.1 mg/l, ea poate fi considerată ca fiind suficient dezinfectată, spre
deosebire de situaŃia în care potenŃialul de reducere este de 600 mV şi concentraŃia
clorului măsoară 0.6 mg/l. Dacă configuraŃia sistemului este potrivită, potenŃialul de
reducere poate fi folosit pentru a furniza informaŃii despre procesul de tratare a apei.

ConcentraŃia de oxigen

Apa subterană cu conŃinut scăzut de oxigen este cunoscută sub denumirea de apă
redusă. Înainte de a putea fi folosită ca apă potabilă trebuie tratată prin îmbogăŃirea cu
oxigen.

Dacă adăugăm oxigen în apa redusă, vom obŃine dintr-un ion bivalent (Fe II), o formă
trivalentă (Fe III), uşurând astfel filtrarea. Suplimentarea cu oxigen permite
depozitarea bacteriei de mangan într-un pat de filtru, în care manganul dizolvat
(bivalent) este oxidat pentru a forma o piatră brună greu solubilă. Oxigenul permite de
asemenea acumularea în patul filtrului a altor specii de bacterii: nitrosomonas şi
nitrobacterii, care oxidează amoniul şi formează nitrit.

Oxigenul are întotdeauna un efect pozitiv, sporind protecŃia contra coroziunii în


interiorul Ńevilor. Pentru a forma în sistemul de Ńevi, un strat protector de rugină
concentraŃia de oxigen trebuie menŃinută peste 5-6 mg O2/l.

S1 1
2
R

De ce este necesar procesul de tratare a apei ?

Capacitatea de oxidare (consumul de KMnO4)

Măsurarea Capacitatea de oxidare (consumul de KMnO4) ne indică cum se comportă apa faŃă de
oxidabilităŃii substanŃele oxidabile ca: oxigenul, clorul, dioxidul de clor, ozonul, permanganatul şi
cromul.

Capacitatea de oxidare a apei este măsurată prin cantitatea de permanganat de


potasiu (KMnO4) consumată. Un consum de 4 mg/l de KMnO4 corespunde unui
consum de 1 mg/l O2. Valoarea limită a capacităŃii de consum a oxigenului este de 5
mg/l O2.

Dezavantajele Acest proces prin care se determină capacitatea de oxidarea reacŃionează atipic.
procesului Unele substanŃe se oxidează complet, în timp ce altele au un comportament inert sau
sunt doar mineralizate incomplet. Pentru a determina concentraŃia substanŃelor
organice din apă este totuşi necesar să utilizăm alŃi parametrii. În acest caz, apa de la
sursă are o încărcătură antropogenă.

Alternative Pe lângă determinarea analitică a carbonului dizolvat organic (DOC) şi a conŃinutului


total de carbon organic (TOC) mai putem măsura gradul de absorbŃie al razelor UV la
o lungime de undă de 254 nm.

NBDOC

DOC
SBDOC

BDOC
RBDOC

DOC Carbon Organic Dizolvat


NBDOC Carbon Organic Dizolvat Nebiodegradabil
BDOC Carbon Organic Dizolvat Biodegradabil
SBDOC Carbon Organic Dizolvat Biodegradabil Lent
RBDOC Carbon Organic Dizolvat Biodegradabil Rapid

Valoarea SAK la 254 nm

Multe substanŃe organice au benzi de absorbŃie în spectrul UV. Această proprietate


poate fi folosită pentru a oferi indicii despre cantitatea de impurităŃi organice oxidabile
aflate în apă, în special atunci când compoziŃia impurităŃilor este relativ constantă.

Valoarea SAK se ridică la 0.1 şi este măsurată în m-1. Reglementările pentru apa
potabilă nu statuează care este valoarea SAK la 254 nm. Totuşi, valoarea SAK are
legătură cu consumul de KMnO4 şi DOC. Măsurarea continuă a valorii SAK ne permite
să stabilim tendinŃele valorii DOC.

S1 1
3
R

De ce este necesar procesul de tratare a apei ?

Colorarea (436 nm)

Apa potabilă trebuie să fie incoloră. Colorarea şi turbiditatea sunt deficienŃe în calitatea
apei. O concentraŃie mare de substanŃe organice în apa de subteran, în special huma,
colorează apa în galben sau galben- maroniu. De asemenea apa este colorată de apa
de canalizare, care se infiltrează în pânza freatică ori de către alte impurităŃi fizice/
chimice. Măsurarea colorării prezintă avantaje oriunde este vorba de apă de suprafaŃă
cu o concentraŃie mare de humă.

Colorarea apei este stabilită prin măsurarea gradului de absorbŃie al luminii în spectrul
vizibil, la o lungime de undă de 436 nm, fiind exprimată în m-1 (culoare) sau în mg Pt/l
( culoare Hazen). Valoarea limită este de 0.5 m-1 sau 20 mg Pt/l.

Atunci când este utilizată ca un parametru de calitate într-un sistem de tratare a apei,
colorarea ne indică eficienŃa procesului de oxidare. În proces sunt oxidate substanŃele
care colorează apa.

Turbiditatea (FNU)

Turbiditatea în apă rezultă din existenŃa particulelor solide minerale sau organice. Apa
cu un grad ridicat de turbiditate ne îngrijorează din punct de vedere microbiologic.
LegislaŃia privitoare la apa potabilă statuează că apa potabilă nu trebuie să conŃină
substanŃe nedizolvate. Valoarea limită este de 1.0 FNU.

Turbiditatea în apa subterană şi cea de la sursă apare, în cele mai multe cazuri:
• dacă solul este insuficient filtrat
• la topirea zăpezii
• după căderi prelungite de ploaie

Dacă solul conŃine fier sau mangan, apa de izvor e posibil să conŃină substanŃe
nedizolvate.
0
Descriere Lumină difuzată la 90
schematică Măsurarea turbidităŃii
Măsurarea
procesului
de turbiditate
Sursă de Lumină Lumină
lumină incidentă transmisă
800 nm
Eşantion

Lumină
difuzată

În cazul dezinfecŃiei cu raze UV, turbiditatea nu poate depăşi valorile de 0.2-0.3 FNU.
Prin intermediul măsurătorilor este posibil să reglăm dozele de floculanŃi şi/ sau să
monitorizăm etapele de filtrare. Trebuie să avem în vedere că, în apele saturate, micile
bule de gaz pot influenŃa măsurătorile asupra turbidităŃii.

S1 1
4
R

De ce este necesar procesul de tratare a apei ?

CerinŃele ce trebuie respectate de un sistem modern de tratare a apei

Reglementările în vigoare prevăd că pentru furnizarea apei potabile este permisă


utilizarea acelor surse din care se poate obŃine apă foarte bună, din punct de
vedere calitativ, pe termen lung. Acest lucru presupune că prin modalităŃile
moderne de tratare trebuie să se obŃină apă potabilă asemănătoare din punct de
vedere calitativ cu apa potabilă naturală.

Principalele cerinŃe în uzinele de tratare a apei sunt:

• Procesarea, din punct de vedere igienic (dezinfectare), a apei contaminate cu


bacterii
• Îndepărtarea tuturor substanŃelor, cum ar fi: materii în suspensie, oxidul de fier, oxid
de mangan, toate reprezentând o problemă fizică
• Oxidarea pentru reducerea substanŃelor ca: NH4 + , As 3+, Fe 2+, Mn 2+, etc.
• Îndepărtarea carbonului organic, asimilabil
• Îndepărtarea humei şi compuşilor similari
• Îndepărtarea impurităŃilor organice umane (CHC, pesticide, etc.)
• ajustarea pH-ului (deacidificare/ neutralizare)

Componentele cu conŃinut mare organic la nivel molecular pot fi reduse prin procesul
de tratare. Deoarece aceşti compuşi persistă la nivel biologic sunt în cele mai multe
cazuri descompuşi prin oxidare în fragmente biologice degradabile şi apoi sunt
mineralizaŃi, în etapa biologic activă a procesului de tratare.

După mineralizarea biologică a compuşilor organici de carbon, apa are un conŃinut


scăzut în nutrienŃi, reducându-se efectiv riscul de a fi contaminată cu germeni, în
drumul său către consumator.

SiguranŃa SiguranŃa bacteriologică a apei potabile este definită, printre altele, de limita valorii de
apei potabile formare a coloniilor la 20 0C şi 36 0C, în drumul său spre consumator. Procesarea
igienică, în principal, necesită îndepărtarea potenŃialilor nutrienŃi în cadrul procesului
de tratare. Dacă apa are un conŃinut scăzut de nutrienŃi, înseamnă că nu este
necesară clorarea. Dezinfectarea apei încheie procesul de tratare.

Apa poate fi dezinfectată printr-un sistem UV instalat la capătul dispozitivului de filtrare


sau printr-un proces suplimentar de ozonizare.

Oxidarea După oxidarea finală cu ozon, următoarele procese sunt derulate simultan:
finală
• Dezinfectarea apei
• Compensarea deficitului de oxigen care poate apărea în filtru
• Oxidarea nitritului

S1 1
5
R

De ce este necesar procesul de tratare a apei ?

Clorinarea Aşa –numita clorinare sigură sau clorinarea de transport nu este permisă pentru
tratarea apei potabile. Suplimentarea cu clor este restrânsă pentru cazurile de urgenŃă.
Standardele pentru apă potabilă limitează concentrarea compuşilor de clor la 50µg/l.

Iradierea cu Dezinfectarea apei cu lumină UV este un proces fizic. În condiŃii favorabile, lumina UV
lumină UV distruge microorganismele din apă, astfel încât nu mai pot produce infecŃii. Totuşi,
lumina UV nu schimbă calitatea apei. Este necesar un tratament, înainte de
dezinfectarea apei cu lumină UV.

Ce este Într-un sistem de tratare a apei, materia primă este tratată printr-un proces cu
tratamentul mecanisme fizice, biologice şi chimice active, printr-o modalitate din care rezultă apă
apei potabile potabilă ce respectă cerinŃele standardelor.

Standardele stipulează că materia primă trebuie să rămână cât mai naturală posibil şi
doar substanŃele nocive pot fi înlocuite sau reduse la cantităŃi cât mai mici, în procesul
de tratare.

Procesul de tratare al apei potabile nu este similar cu tratarea apei procesate, în care
apa este modificată pentru a corespunde cerinŃelor industriale.

Paşii Tratamentul natural al apei potabile trebuie să se orienteze spre anumite procese care
procesului au loc şi în natură, pentru a purifica apa. În acest proces putem desprinde trei paşi:

• Oxidarea
• Filtrarea
• Procesul de igienizare/ dezinfecŃie ulterior

Procesul Procesul HYDROZON® este o metodă naturală de tratare, care implică ultimele
HYDROZON® descoperiri, cu scopul de a obŃine apă potabilă din apa contaminată de surse
geologice sau datorită activităŃii umane.

Principiile • Floculare
procesului
• Oxidare
HYDROZON®
• Filtrare
• Mineralizare biologică
• Procesare igienică/ dezinfectare
• Monitorizare

S1 1
6
R

Procesul HYDROZON®

SecvenŃe şi etape în procesul HYDROZON®

Flocularea

Scopul floculării este de a optimiza procesul de filtrare. FloculanŃii sunt electroliŃi


anorganici care compensează sarcinile electrice de pe suprafaŃa solidelor. Se
formează astfel microfloculanŃi şi macrofloculanŃi, care la rândul lor formează
aglomeraŃii mai mari. In acest mod este posibilă separaŃia, prin filtru, a impurităŃilor din
apă, aflate în stare coloidă.

Adăugarea Floculantul este adăugat în apa netratată, într-un reactor, înaintea etapei de filtrare.
floculantului Acest lucru garantează mixarea şi distribuŃia optimă a floculantului. Ozonul suportă şi
el microfloculanŃi.

Prima etapă de ozonizare

În prima etapă de tratare cu ozon se întâlnesc următoarele procese principale:


• DezinfecŃia apei netratate
• Oxidarea fierului pentru a forma hidroxid de fier care se poate filtra
• Oxidarea manganului pentru a forma pietriş, care se poate filtra
• Descompunerea compuşilor organici cu molecule mari pentru a optimiza
mineralizarea biologică în patul de filtrare (bio- filtrarea ozonului)
• ÎmbogăŃirea oxigenului pentru a furniza materia microbiologică aerobă, în patul de
filtrare activ din punct de vedere biologic

Ozonizarea

În oxidare, elementele sau compuşii sunt combinaŃi cu oxigen. În cadrul procesului


substanŃa de oxidat emite electroni care sunt la rândul lor preluaŃi de agentul de
oxidare.

Ozonul este oxigen activat, cu un potenŃial de oxidare mare (2.07 V).

PotenŃialul Oxidant PotenŃialul exprimat în V


oxidanŃilor
importanŃi Radical hidroxilic OH 2.80
Ozon O3 2.07
Peroxid de hidrogen H2O2 1.78
Permanganat de potasiu KMnO4 1.70
Hipoclorit HOCl 1.49
Clorură Cl2 1.36
Dioxid de clor ClO2 1.27
Oxgen O2 1.23

S1 1
7
R

®
Procesul HYDROZON

Efectul Datorită potenŃialului ridicat de oxidare, ozonul produce o oxidare foarte rapidă a
ozonului impurităŃilor organice sau anorganice din apă. Procesul HYDROZON® utilizează
ozonul, atât pentru a oxida apa netratată, cât şi pentru dezinfecŃia apei tratate.

Din procesul de oxidare rezultă, printre altele, carbon asimilabil organic, de dimensiuni
moleculare mici (AOC). Aceste substanŃe sunt mineralizate în patului filtrului biologic
activ, după procesul de oxidare.

ozon= activat
oxigen

activarea
energiei sparge
moleculele
de oxigen

oxigenul atomic
reacŃionează cu
oxigen
compuşii din apă
molecular

descompunerea ozonului
producerea ozonului

Filtrarea

În procesul de filtrare, un lichid care conŃine particule solide este separat în


componentele sale lichide şi solide. Patul filtrului optimizat reŃine corpusculii solizi şi
permite trecerea lichidului filtrat.

În patul filtrului mai au loc următoarele reacŃii:

• Reducerea ozonului rezidual, în zona superioară a patului filtrului;


• Mineralizarea biologică a carbonului asimilabil organic, în zona inferioară a patului
filtrului.

Diagrama următoare redă de exemplu schema unui filtru multistratificat pentru


procesul HYDROZON®:

Designul unui
filtru tipic pt
procesul Freebord
HYDROZON© Filtrare Directionare
Filtru de mangal 1,6 – 2,5 mm
Posibil carbon activat,
in functie de aplicatie

Filtru de mangal 0,8 – 0,8 mm Inaltimile la cerere 6-15 m/h 30-40 m/h

Filtru de nisip 0,4 – 0,8 mm Directia curentului

Pietris 1 – 1,8 mm
Pietris 2 – 3 mm
S1 1
8
R

®
Procesul HYDROZON

Criterii pentru PerformanŃa filtrului este influenŃată în mod special de următorii factori:
performanŃa
filtrului • Materialele filtrului;
• Densitatea, diametrul şi suprafaŃa materialelor filtrului
• Capacitatea de mixare a materialelor filtrului
• ÎnălŃimea filtrului
• Viteza filtrului

Mineralizarea biologică

Procesul de Compuşii moleculari de dimensiune mare sunt descompuşi în grupuri moleculare de


mineralizare dimensiune mică, prin procesul de ozonizare. SubstanŃele asimilabile rezultate sunt
mineralizate de bacteriile aerobe, în stratul cu ozon liber din patul filtrului, pentru a
rezulta apă, dioxid de carbon, nitrogen, etc.

Acest proces- descompunerea prin oxidare, urmată de mineralizare biologică- este


repetat şi accelerează procesul de purificare naturală a apei, proces care are loc în
stratul freatic.

În mod normal, sunt utilizate filtre cu carbon activ de dimensiuni potrivite, pentru
procesul de mineralizare biologică (procesul de biofiltrare al ozonului).

Procesarea igienică/ dezinfecŃia


În procesul de dezinfecŃie, agenŃii patogeni sunt distruşi, astfel încât să nu mai
infecteze alte organisme vii. În cadrul procesului HYDROZON®, apa netratată este
dezinfectată automat, deoarece ozonul se comportă atât ca un agent oxidant, cât şi
ca un dezinfectant agreat.

A doua La final, are loc în procesului HYDROZON®, a doua operaŃiune de ozonizare. În


ozonizare această ozonizare au loc următoarele procese:

• Oxidarea în azotat a nitritului care poate rezulta din mineralizarea biologică


• Compensarea oricărui deficit de oxigen care a rezultat din activitatea biologică, în
patul filtrului
• DezinfecŃia şi procesarea igienică a apei tratate

etapa 1 de ozonizare ozonul în exces din prima etapa etapa 2 de ozonizare

oxidare filtrarea+
apa netratată + mineralizarea dezinfectia Apa tratata
dezinfectie biologica

( daca este necesar)

ozon clor

DezinfecŃia finală poate fi realizată, de exemplu, prin tratarea cu raze UV

S1 1
9
R

®
Procesul HYDROZON

ImportanŃa PotenŃialul de reducere furnizează informaŃii despre raportul dintre cantitatea de


potenŃialului substanŃe oxidate şi cea de substanŃe de reducere. Considerând că sistemul este
de reducere configurat adecvat, potenŃialul de reducere poate fi utilizat ca un parametru ce
măsoară calitatea procesului ce are loc în sistemul de tratare a apei.

În procesul HYDROZON® , curentul de reducere este măsurat după oxidarea finală, în


apa tratată.

Cu cât este mai mare potenŃialul de reducere şi mai mică concentraŃia reziduală de
ozon, cu atât este mai performant sistemul de tratare.

Valoarea Dacă, de exemplu, potenŃialul de reducere măsoară 750 mV şi concentraŃia de ozon


calităŃii rezidual este de 0.02 mg/l, rezultă un nivel înalt de procesare igienică a apei.

generarea potenŃialul de reducere (P)= 750 mV


ozonului

O3 ozonul în exces din prima etapa

apa netratată oxidare filtrare dezinfectia masurarea redox apa tratata

ozonul rezidual (C)=0,05 mg/l

potentialul redox (mV) P


= = 1500 = valoarea calitatii
concentratia de ozon (mg/l) C

S1 1
10
R

Sistemele compacte de apă potabilă (TWK)

Sistemele compacte pentru apă potabilă (TWK)

Sistemele compacte HYDROZON® sunt rezultatul multor ani de dezvoltare în


domeniul tratării apei potabile. Aceste sisteme combină ultimele descoperiri din
domeniul cercetării asupra tratării apei potabile şi proiectării staŃiilor compacte.
Scopul este de a obŃine o metodă naturală de tratare şi dezinfectare a unei mari
varietăŃi de tipuri de apă, în urma căreia rezultă apă potabilă de calitate. StaŃiile
TWK sunt caracterizate prin:

• Design modular al componentelor funcŃionale


• Capacitate de filtrare între 5 şi 200 mc/h, deşi se poate programa orice cantitate
pentru operaŃiile de grup
• Ocupă un spaŃiu redus (integrarea tuturor elementelor funcŃionale într-o singură
unitate)
• Fiabilitate funcŃională, cu o tehnologie de procesare sofisticată, materiale de cea
mai bună calitate, tehnologie de control testată, cu capacitate de conectare la reŃea
electrică
• Proces de generare a ozonului patentat şi mixare într-un sistem hidraulic, închis.
Ca rezultat, sistemele compacte HYDROZON® nu necesită dispozitive de siguranŃă
suplimentare, cum ar fi de exemplu alarmele pentru gaz
• Sistem injector optimizat, cu capacitate mare de mixare: alimentare eficientă cu
ozon sau aer (cu tehnologie de aerare convenŃională)
• FuncŃionare simplă (sistem de control echipat cu microprocesor pentru
monitorizare)
• Capacitate de tratare mare pentru ozonizare în mai multe etape

Rezervorul Valva de drenat apa


filtrului din contracurent

Contactor de ozon

Contactor de
ozon

Generator de ozon
cu transformator de
inalta tensiune
Tablou de
comanda si
automatizare

Unitate Oxidator
pneumatică

S2 1
1
R

Sistemele compacte de apă potabilă (TWK)

Sistemele compacte de apă potabilă HYDROZON® pot fi integrate în sisteme noi,


precum şi în construcŃii existente, datorită designului lor compact. Sistemele noastre
oferă posibilitatea companiilor furnizoare de apă, de nivel mic şi mijlociu, să trateze
apa într-un mod optim, conform cerinŃelor. În studiile comparative ale costurilor
(costurile pentru investiŃie+costurile de funcŃionare), sistemele HYDROZON® sunt în
mod normal considerate mai puŃin costisitoare decât uzinele convenŃionale sau decât
costul de achiziŃie al apei de la furnizori externi.

Fiecare problemă specifică poate fi soluŃionată cu sistemele testate HYDROZON®


dotate cu unităŃi de procesare sofisticate.

Tratarea apei în sistemele HYDROZON® este întotdeauna executată urmând acelaşi


proces de bază:

Procesul aer ventilat cu ozon rezidual


de bază prima fază de
filtrare şi a doua fază de
floculare mineralizare oxidare
oxidare biologică
0,5 g/m3 0,05 mg O3/l
-2 g O3/m3 v < 20 m/h

Aer-oxigen ozon energie potential de reducere>700 mV

Producerea
PAC ozonului

Rezervor de clor
reciclarea apei tratate
stabilizare a apei spre sistemul
din contracurent de deversare
apa netratată apa tratată

Adăugarea floculantului în apa netratată optimizează gradul de separare a particulelor


aflate în stare coloidală, în interiorul filtrului.

Ozonul ajută formarea floculilor, astfel crescându-se eficienŃa filtrului. SubstanŃele


organice dizolvate sunt mineralizate prin oxidarea ozonului sau sunt descompuse în
grupări asimilabile din punct de vedere biologic, cu greutate moleculară mică.
Compuşii anorganici, cum ar fi fierul, manganul, arsenicul sunt oxidaŃi pentru a forma
complecşi filtrabili.

Oxidarea fără clor împiedică formarea trihalometanilor (THM) şi scade potenŃialul lor
de formare.

Compuşii oxidaŃi şi complecşii floculanŃi sunt reŃinuŃi în patul filtrului multistratificat. În


zona patului de filtru fără ozon grupările asimilabile organic, care au fost descompuse
cu ozon, sunt oxidate biologic.

Ultima fază a procesului, igienizarea apei filtrate (ce încă mai conŃine reziduuri de ozon
din zona biologic activă a filtrului) ne asigură că apa tratată rămâne igienică până
ajunge la consumator.

PotenŃialul de reducere, măsurat în apa tratată, în urma procesului de igienizare ne


furnizează informaŃii despre eficienŃa tratamentului şi indică necesarul de ozon ce va fi
utilizat în apa netratată.

S2 1
2
R

Sistemele compacte de apă potabilă (TWK)

Schema procesului de bază HYDROZON® cu 2 etape de ozonizare

uscător pt. aerul procesat contactor de ozon filtru fin aerisire contactor de ozon,
igienizare

spaŃiu liber indepartarea


ozonului
rezidual
carbon activ
generator de ozon,
oxidator carbon activ
măsurare rezervor apă tratată
REDOX
fonolit
compresor

dozare

volumetru pompa
pentru contracurent

floculant spre sistemul de drenare, reziduuri


sistemul de deversare deversare

puŃ
1 Valvă apă
contracurent
pompă
2 Valvă apă
submersibilă
tratată

Sistemele compacte HYDROZON® sunt disponibile în unităŃi standardizate, înregistrând o variaŃie a


capacităŃii de tratare între 10 şi 200 m3/h. Se pot fabrica şi mărimi mai mari, prin instalarea în paralel a
câtorva unităŃi sau utilizarea unor mărimi speciale. Uzinele sunt instalate în serie pentru un proces
tehnologic extins.

Tipul Cap. Date despre filtru Producere Apa de contracurent Greutatea Cerinte de spatiu Puterea de consum
uzinei Filtrului a ozonului (elect./hidra.)

Contra
Diametrul Fluxul Fluxul Volumul l b h Operare curent
3
(m /h) (m) (m/h) (gO3/h) (m3/h) (m3/1) (kN) (m) (m) (m) (kW) (kW)

TWK 10 10 0.90 15.9 1×33 25 3 35 2.5 2.75 3.6 1.0 1.1

TWK 20 20 1.30 15.2 1×46 50 6 70 2.9 3.1 3.7 1.6 2.2

TWK 30 30 1.60 15.0 1×59 75 8 90 3.4 3.5 3.9 2.3 3.3

TWK 40 40 1.90 14.5 2×46 100 11 120 3.7 4.2 4.5 3.2 4.4

TWK 50 50 2.10 15.0 2×59 125 13 135 4.0 4.5 4.6 4.0 5.5

TWK 60 60 2.20 16.0 2×72 140 15 150 4.0 4.6 4.7 4.8 6.6

TWK 70 70 2.40 15.5 2×72 165 18 180 4.1 4.8 4.7 5.4 7.7

TWK 80 80 2.60 15.2 2×85 195 21 210 4.5 5.0 4.8 6.1 8.8

TWK 100 100 2.80 16.4 2×85 230 24 250 4.5 5.2 4.9 7.3 11.0

UnităŃile TWK 160 şi TWK 200 sunt disponibile la cerere


S2 1
3
R

Produse- Sistemele compacte pentru apă potabilă (TWK)

Tehnologia de tratare a apei pentru


populaŃie şi industrie

Apa este viaŃă

S2 1
4
R

Produse- Sistemele compacte pentru apă potabilă (TWK)

S2 1
5
R

Listă de verificare pentru comandă uzină de apă

Numele proiectului:

Conducătorul proiectului:
(Biroul de proiectare) Numele companiei / Nume, prenume JudeŃul

Adresa Cod poştal

Telefon Fax

E-Mail Web

Client / Proprietar:
(Comună / Companie:) Numele companiei / Nume, prenume JudeŃul

Adresa Cod poştal

Telefon Fax

E-Mail Web

SpecificaŃiile problemelor / Calitatea apei:

Sursa de apă:
(Apă de subteran, Apă de suprafaŃă, etc.)

Date / Calitatea apei:


Analiza chimică/fizică: da, ataşată Analiza biologică: da,ataşată
Valoarea pH-ului (pe teren) Duritatea carbonului (grade germ.) °dH
Turbiditatea FNU/FTU Aciditatea până pH 4,3 mmol/l
Mirosul Alcalinitatea până pH 8,2 mmol/l
PotenŃialul de reducere mV Dioxidul de carbon liber mg/l
Temperatura apei °C Conductivitatea µS
ConŃinutul de oxigen g O2/l Oxidabilitate mg/l O2
DOC (Dissolved Organic Carbon) mg/l TOC (Total Organic Carbon) mg/l
-1 -1
Valoarea SAC pe 254 nm m Culoarea (SAC pe 436 nm) m
Aluminiu mg/l Amoniu mg/l
Fier total mg/l Fier (II) mg/l
Mangan mg/l Hidrogen sulfurat mg/l
Arsenic total mg/l Arsenic (III) mg/l
NitriŃi mg/l Metan mg/l
Bromură mg/l mg/l
ConcentracŃia de bacterii /100 ml ConcentraŃia de spori /100 ml

ÎnformaŃii suplimentare:

SC Hydro Electric Sisteme SRL • Bd. Iosif Bulbuca Nr. 20 • 300736 Timişoara • Tel / Fax: 0256 – 482 246
SC 1
www.hydrosisteme.ro
1
R

Listă de verificare pentru comandă Uzină de apă

Alimentări cu apă: Consumul de apă pe an m³/an


Consumul mediu pe zi m³/zi (Qzi,med)
Consumul maxim pe zi m³/zi (Qzi,max)
Timpul de funcŃionare al uzinei pe zi h/zi
Consumul mediu pe cap de locuitor l/zi (qs)
Număr total de locuitori
Presiunea apei (static) mWS (bar, kPa)
Materialul Ńevilor din sistemul existent

Dacă este posibil, vă rugăm să ataşaŃi o hartă a sistemului de alimentare.

Stocarea apei: Există rezervoare de stocare lângă staŃie? da nu


Capacitatea de stocare a rezervorului m³
Materialul de fabricare

Dacă este posibil, vă rugăm să ataşaŃi un plan de construcŃie a sistemului de stocare


existent.

3
Transportul apei: Capacitatea pompei existente m /h la presiune mWS (kPa)
Timpul de pompare h
Adâncimea puŃului m
Debit puŃ l/s
Lungimea coloanei puŃului m
Diametrul coloanei puŃului mm
Materialul coloanei puŃului

Dacă este posibil, vă rugăm să ataşaŃi un plan de construcŃie a sistemului de transport


existent.

CerinŃe de instalare a unei staŃii:


lângă puŃ lângă rezervor
Capacitatea de tratare (min) m³/h
Timpul de funcŃionare al staŃiei h
Există canalizare? da nu
Este necesar bazin de sedimentare? da nu
Se reciclează surplusul de apă? da nu

Date electrice:
Linia de curent (existentă) V FrecvenŃa Hz
FluctuaŃia max. de curent +/- % Nr. de faze

Reguli speciale, cerinŃe suplimentare

SC Hydro Electric Sisteme SRL • Bd. Iosif Bulbuca Nr. 20 • 300736 Timişoara • Tel / Fax: 0256 – 482 246
SC 1
www.hydrosisteme.ro
2
R

SC Hydro Electric Sisteme SRL

Bd. Iosif Bulbuca Nr. 20


300736 Timişoara
Româniă

Tel.: 0040 (0) 265 - 482 246


Fax: 0040 (0) 265 - 482 246
info@hydrosisteme.ro

www.hydrosisteme.ro

în colaborare cu

Hydro-Elektrik GmbH
Obereschach

Ravensburg / Germany

SC Hydro Electric Sisteme SRL este partenerul exclusiv in Romania al


Grupului Hydro-Elektrik GmbH

Ne rezervăm dreptul de a modifica detaliile tehnice, ilustraŃiile şi culorile.

© SC Hydro Electric Sisteme SRL