Sunteți pe pagina 1din 4

Flostar M

Proiectat s\ `ndeplineasc\ cerin]ele avansate ale


Noul Flostar M DN 150
companiilor de ap\ `n aplica]iile vaste de contorizare
Flostar M este acum disponibil p=n\ la
DN 150, fiind definit constructiv de o
turbin\ semi parabolic\ patentat\. Gam\ larg\ de m\surare totalizator etan[at ermetic (totalizator
Cu performan]e optimizate pentru debit Flostar M este un contor monojet disponibil sticl\-metal).
minim [i cu o capacitate eficient\ pentru `n dimensiuni de la DN 40 la 150.
debite de v=rf, Flostar M DN 150 va Performan]ele sale metrologice dep\[esc cu Stabilitate metrologic\
asigura facturarea consumatorilor mult standardele clasei C conform ISO/EEC. Cu peste dou\zeci de ani de experien]\ `n
industriali cu o eficien]\ de neegalat. Gama de m\surare precis\ pentru debite mici proiectarea [i fabricarea contoarelor monojet,
combinat\ cu o capacitate eficient\ pentru performan]ele metrologice sunt asigurate prin
debite de v=rf asigur\ o m\surare complet\ proiectare [i prin utilizarea componentelor de
[i eficient\ indiferent de valorile de debit. `nalt\ calitate, nefiind necesar\ calibrarea extern\.
Astfel se asigur\ o stabilitate metrologic\ ridicat\
Fiabilitate at=t dup\ fabricare, c=t [i de-a lungul timpului.
Flostar M asigur\ o transmisie magnetic\
direct\ `ntre turbin\ [i totalizator f\r\ a Longevitate [i Rezisten]\ la debite de v=rf
dispune de alte mecanisme de transmisie Performan]a `n timp este cerin]\ cheie pentru o
intermediare `n apa contorizat\. facturare eficient\. Flostar M dispune de un pivot
Acest fapt conduce la un design foarte robust cu bil\ patentat care asigur\ o rezisten]\ sporit\
Turbina semiparabolic\ patentat\ [i fiabil capabil s\ corespund\ majorit\]ii de rate mici ale debitelor.
pentru noul contor Flostar M DN 150 mediilor de ap\ potabil\. Echilibru hidrodinamic [i designul turbinei confer\
are o raport dinamic de m\surare Citirea facil\ `n cele mai dure medii umede rezisten]\ de debite ridicate [i de v=rf.
de 630 (Q3/Q1). (ex: c\minele inundate) e asigurat\ de un
< Monojet clasa C
Principiul de func]ionare
< Totalizator etan[at ermetic Flostar M este un contor monojet. ~nainte Toate acestea au ca rezultat un contor cu o precizie
(totalizator sticl\-metal) de a lovi turbina, jetul de ap\ este direc]ionat foarte stabil\ `n timp pe `ntregul domeniu de debit,
. de un injector. Injectorul conic monojet `n majoritatea cazurilor de instalare [i tipurilor de ap\.
corecteaz\ profilul debitului. Orificiul s\u Materialul de `nalt\ calitate pentru lag\rele
< Patent pivot cu bil\
previne supraturarea datorat\ colmat\rii. turbinei [i design-ul pivotului cu bil\ patentat
< Patent levitare turbin\ ➌ asigur\ contorizarea stabil\ a debitelor foarte
~nalta precizie de lini[tire a jetulului de ap\
mici, indiferent de profilul de curgere.
la intrare, permite contorului s\ `ndeplineasc\
cerin]ele clasei C f\r\ a necesita bypass sau
sistem cu van\ de reglare ➋ pt. calibrare. Cutia de bronz `nchis\ ermetic [i fereastra din
Mi[carea turbinei este transmis\ direct sticl\ mineral\ al totalizatorului ➊ protejeaz\
totalizatorului uscat printr-un cuplaj citirea [i integritatea indicatorului `n cazul
magnetic f\r\ a fi necesare angrenaje mai dure medii de lucru (subsoluri inundate
intermediare ➍ in apa contorizat\. interven]ii mecanice sau magnetice
. neautorizate, etc).

2
< Flostar M DN 150

Sec]iune 3D Flostar M DN40

Comunica]ii de date
Flostar M este furnizat pre-echipat cu Avantajele cheie ale tehnologiei Cyble
< Totalizator Flostar M Cyble Target • Nu sunt necesare investi]ii suplimentare
Permite comunicarea [i citirea de la distan]\ pentru a implementa citirea de la distan]\
prin: • Interfa]a contorului este standardizat\, prezent\
• Ie[ire de impuls (Cyble Sensor) la majoritatea contoarelor de ap\ fabricate de
• Protocol M-Bus (Cyble M-Bus) Actaris, indiferent de tehnologia de m\surare.
• Transmitere date pe cale radio (Cyble RF) • ~nalt\ siguran]\ dat\ de comutarea electronic\
(nu apare uzur\, nu este afectat\ de vibra]ii)
Aceste module Cyble permit conectarea la
• Managementul debitelor inverse
contorului Flostar M la diferite sisteme AMR
• Principiu de functionare viabil, demonstrat in
atunci c=nd se dore[te. Pot fi adaptate la
practic\ timp de peste 5 ani
aplica]ii comerciale [i industriale, unde este
• Tehnologia de transmitere a impulsurilor asigur\
necesar\ monitorizarea frecvent\ a contorului,
imunitate la c=mpuri magnetice voite
`n special `n cadrul loca]iilor cu dificult\]i
< Cyble RF fixat pe Flostar M la citire.
Caracteristici Metrologice
w
Noile flan[e mobile
Valori de performan]\ Ne
Noul Flostar M DN150 este echipat
Diametru Nominal (DN) mm 40 50 sau 65 65 sau 80 80 sau 100 100 sau 150 150
cu flan[e mobile ce permit o instalare
inch 1" 1/2 2" or 2" 1/2 2" 1/2 sau 3" 3" sau 4" 4" sau 6" 6"
facil\ `n pozi]ie orizontal\.
Debit de pornire* L/h 22 32 35 50 70 90
Precizia ± 2% de la* L/h 65 80 120 180 280 300
Precizia ± 5% de la* L/h 45 60 100 120 170 200
Debit max. v=rf (2 h max.)** m3/h 40 50 60 90 120 260
Temperatura maxim\ accidental\ °C 60
Presiunea admisibil\ maxim\ bar 16 20
Valoare de impuls Cyble L 10 100
* Valori medii - ** F\r\ impact asupra performan]elor de precizie.

w
Valori de performan]\ EEC/ISO Ne
Diametru Nominal (DN) mm 40 50 sau 65 65 sau 80 80 sau 100 100 sau 150 150
inch 1" 1/2 2" sau 2" 1/2 2" 1/2 sau 3" 3" sau 4" 4" sau 6" 6"
Clasa de precizie EEC/ISO Clasa C `n pozi]ie orizontal\*
Debit nominal Qn m3/h 10 15 20 30 50 100
Debit maxim Qmax m3/h 20 30 40 60 100 200
Precizia ± 2% clasa C Qt L/h 150 225 300 450 750 1500
Precizia ± 5% clasa C Qmin L/h 100 90 120 180 300 600
Presiunea de testare bar 25 32
Temperatura maxim\ °C 30 Dimensionare facil\
C\derea de presiune bar 1 0.6 1
Diviziunea min. de citire L 0.5 5 < Qn 15, 20, 30 [i 50 m3/h pot fi furnizate
Valoarea maxim\ afi[at\ DN 40 la 100 999 999.99 m3 cu o treapt\ superioar\ pentru DN [i
DN 150 9999 999.9 m3 flan[e pentru o dimensionare facil\
Aprobare de model CEE DN 40 la 100 F-06-G-1546 la montaj (adaptarea dimensiunii de
DN 150 F-06-G-219 contor la debitele reale de pe teren).
* DN 65, 80 [i 100 este aprobat `n clasa B de precizie pentru alte pozi]ii de montaj.

Op]iuni
Curba de Precizie Tipic\, Flostar M Qn 30 m3/h
< Capac metalic sigilat echipat cu un
8
Eroare (%)
cap cu `nchiz\tor este disponibil ca
6 op]iune pentru mediile dure (doar de
4 Dispersia la produc]ie pentru Flostar M este foarte redus\ la Qn 20 la 100).
datorit\ absen]ei sistemului de reglare
2

-2

-4

-6
Rata debit (m3/h)
-8

0.1 1 10 100

< Versiunea pentru ap\ fierbinte (90°C)


pentru DN 40 [i 50 (totalizator plastic).
Dimensiuni
< DN 40 [i 50 (filetat) Diametru nominal (DN) mm 40 50 50 65 80 100 150
Conexiune contor G2" B G 2" 1/2 B Flan[e ISO PN 10/16
A (lungime) ISO mm 300 300 300 300 350 350 450*
DIN mm - 270 270 300 300 360 -
E
B mm 175 175 175 180 200 184 240

WA-0037.0-RO-03.07 - © Copyright 2007, Actaris Toate drepturile rezervate. - Actaris isi rezerva dreptul de a modifica aceste specificatii fara nici o instiintare prealabila - Fotografii: Mohamed Khalfi
C mm 125 125 125 120 150 166 210
D mm 45 48 83 92 100 110 144
D
E mm 133 130 130 129 135 148 173
B C F mm 40 40 83 92 100 110 144
A
G mm 104 104 104 118 171 198 236
Greutate mm 5,7 6 10 17 21 31.5 62.1

G * Additional sleeve DN 150 length 50 mm available.

F Cerin]e referitoare la instalare


• Pentru performan]e optime, Flostar M trebuie s\ fie instalat `n pozi]ie orizontal\, cu
< DN 50 ... 150 (flan[at) totalizatorul orientat `n sus.
• ~n amonte de contor se recomand\ instalarea unui filtru pentru protejarea sistemului
hidraulic de mizeriile care ar putea rezulta din corodarea conductelor, accidente `n re]ea
E
(vezi pliantul Actaris pentru filtru - Flostar M DN 40 este furnizat standard cu o sit\ [i
poate fi livrat la cerere echipat cu un clapet anti-retur).
• Flostar M este insensibil la perturba]iile cauzate de debit .
D

B C C\derea de presiune
A
bar
1

0.8 m
m
150
m
40 m

G 0.6 mm
mm

mm

m 0
0.5 m 10
65
50

0.4 80

0.3

F 0.2
0.15
0.1
0.05
0.025

0 m3/h
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Partenerul Dvs. `n contorizarea utilit\]ilor:

Elsaco Electronic s.r.l.


Str. Pacea Ocolitor FN
RO-710137 Boto[ani, ROM+NIA
E-mail: elsaco@elsaco.com t el ^ 4 0 231 514 278
Pentru informa]ii suplimentare, vizita]i www.elsaco.com [i www.actaris.com f a x ^ 4 0 231 532 905