Sunteți pe pagina 1din 9

Lista problemelor pentru examen la ASF și pentru lucrul individual

Probleme
1) Analiza structurii și dinamicii veniturilor din vânzări
2) Analiza factorială a veniturilor din vânzarea produselor
3) Analiza structurii profitului până la impozitare prin metoda ratelor
4) Analiza structurii cheltuielilor operaționale în dinamică
5) Analiza factorială a profitului din activitatea operaţională
6) Analiza in dinamica a rentabilităţii veniturilor din vânzări
7) Analiza factorială a rentabilităţii pe produs
8) Analiza factorială a rentabilităţii activelor
9) Analiza factorială a rentabilităţii financiare (capitalului propriu)
10) Analiza structurii patrimoniului (activelor) întreprinderii prin metoda ratelor
11) Analiza mărimii şi evoluției patrimoniului întreprinderii
12) Analiza evoluției și utilizării patrimoniului net (activelor nete) al întreprinderii
13) Determinarea echilibrului financiar
14) Determinarea valorii de negociere a pachetului de acţiuni în condiţiile lipsei preţurilor de piaţă
15) Analiza în dinamică a ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor
16) De calculat valoarea fondului de rulment (activelor circulante nete) prin 2 metode
17) Analiza structurii surselor de formare a activelor întreprinderii în dinamică prin metoda ratelor
18) Analiza structurii și dinamicii capitalului propriu și împrumutat prin metoda ratelor (toate ratele
posibile în dinamică)
19) Analiza lichidităţii bilanţului prin metoda expresă
20) Analiza în dinamică a fluxului de numerar
21) Analiza fluxului de numerar prin metoda ratelor
22) Să se determine în dinamică valoarea contabilă pe o acțiune și coeficientul de corelație dintre prețul
de piață și valoarea contabilă.
23) Să se determine în dinamică rata PER
24) Să se determine ratele de apreciere a politicii de dividend pentru anul precedent.

1
Notă: Informația ce urmează o dau pentru a va ajuta la rezolvarea acestor probleme. La examen ea nu va
fi. Studenții care vor rezolva aceste probleme integral intr-un caiet separat vor obține reușita curenta.

Problema 1 : datele inițiale le luați din balanța de verificare


Problema 2 : datele inițiale le luați din factura fiscală de pe 18.06.2014.
Problema 3 : datele inițiale le luați din situația de profit și pierdere
Problema 4 : datele inițiale le luați din situația de profit și pierdere
Problema 5 : datele inițiale le luați din situația de profit și pierdere
Problema 6 : datele inițiale le luați din balanța de verificare
Problema 7 : datele inițiale le luați din Extras din calculația produselor
Problema 8 : datele inițiale le luați din situația de profit și pierdere și din Bilanț
Problema 9 : datele inițiale le luați din situația de profit și pierdere și din Bilanț (pentru a calcula valoarea
medie a activelor și a capitalului propriu)
Problema 10 : datele inițiale le luați din Bilanț și Date generale
Problema 11 : datele inițiale le luați din Bilanț și din situația de profit și pierdere
Problema 12 : datele inițiale le luați din Bilanț și din situația de profit și pierdere
Problema 13 : datele inițiale le luați din Bilanț
Problema 14 : datele inițiale le luați din Bilanț și Date generale (Unul din acţionarii întreprinderii analizate a
propus societăţii să răscumpere 700 acţiuni ordinare deţinute.).
Problema 15 : datele inițiale le luați din Bilanț și situația de profit și pierderi
Problema 16 : datele inițiale le luați din Bilanț
Problema 17 : datele inițiale le luați din Bilanț,
Problema 18 : datele inițiale le luați din Bilanț, Situația privind Fluxul de Numerar și situația de profit și
pierdere
Problema 19 : datele inițiale le luați din Bilanț
Problema 20 : datele inițiale le luați din Situația privind fluxul de numerar
Problema 21: datele inițiale le luați din Situația privind fluxul de numerar și Bilanț
Problema 22 : datele inițiale le luați din Date suplimentare
Problema 23 : datele inițiale le luați din Date suplimentare
Problema 24 : datele inițiale le luați din Situația de Profit și pierdere

N Muntean

2
Date inițiale

Situațiile financiare ale Enității „B”

BILANŢ

Nr. Activ Cod Sold la


d/o rd. 201x-2 201x-1 201x
1 2 3 4 5 6
1. Active imobilizate

Imobilizări necorporale 010 394930 409848 151116


Imobilizări corporale în curs de execuţie 020 68166295 74922462 58047668
Terenuri 030 157779 157779 157779
Mijloace fixe 040 845007019 889706476 863685216
Resurse minerale 050 0 0 0
Active biologice imobilizate 060 0 0 0
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070 1350 1350 1350
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080 0 0 0
Investiţii imobiliare 090 0 0 0
Creanţe pe termen lung 100 9334620 2941860 5062679
Avansuri acordate pe termen lung 110 0 0 0
Alte active imobilizate 120 0 0 0
Total active imobilizate
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 130 923061993 968139775 927105808
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
140 41738516 34069473 27932723
Materiale
Active biologice circulante 150 0 0 0
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 10151198 10657210 10914433
Producţia în curs de execuţie şi produse 170 0 0 0
Mărfuri 180 0 0 0
Creanţe comerciale 190 246479155 201574937 87991317
Creanţe ale părţilor afiliate 200 4179 4197 4197
Avansuri acordate curente 210 66911 925141 29243600
Creanţe ale bugetului 220 458982 397957 1707026
Creanţe ale personalului 230 729177 696482 806131
Alte creanţe curente 240 29930935 22460351 26484109
Numerar în casierie şi la conturi curente 250 4050410 2926414 45671717
Alte elemente de numerar 260 0 0 0
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270 0 0 0
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280 0 0 0
Alte active circulante 290 1995277 2642870 1512626
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210
300 335604742 276355014 232267861
+ rd.220 +rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+
rd.290)
Total active
(rd.130+rd.300) 310 1258666734 1244494789 1159373669

3
Pasiv 201x-2 201x-1 201x

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 853841844 855523750 855523750
Rezerve 330 11344519 11344519 11344519
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 (119054206)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 350
(370429848) (452585969) (445576296)
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 9471719
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370
Alte elemente de capital propriu 380 553465200 551286757 543642238
Total capital propriu 390
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd 1048221715 965569057 855351724
.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 26734099 93750000 209600328
Împrumuturi pe termen lung 410 0 0 0
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420 274902 0 0
Alte datorii pe termen lung 430 0 0 0
Total datorii pe termen lung 440
27009001 93750000 209600328
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 66640812 49472654 6401142
Împrumuturi pe termen scurt 460 0 0 0
Datorii comerciale 470 62340295 86454672 41626602
Datorii faţă de părţile afiliate 480 0 0 0
Avansuri primite curente 490 3473302 3538963 5048987
Datorii faţă de personal 500 12246992 11795886 13744760
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 3308237 2782914 4310039
Datorii faţă de buget 520 5706471 8596843 4684374
Venituri anticipate curente 530 3573324 2556424 3711500
Datorii faţă de proprietari 540 33 33 33
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550 34932 34933 11746
Provizioane curente 560 9918694 7095274 1762716
Alte datorii curente 570 16192926 12847136 13119718
Total datorii curente 580
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
183436018 185175732 94421617
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.
570)
Total pasive 590
1258666734 1244494789 1159373669
(rd.390+rd.440+rd.580)

4
Anexa 2
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la __01 ianuarie 201X__până la ___31 decembrie_201X

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vânzări 010 581097359 627458373
Costul vânzărilor 020 458618317 455184400
Profit brut (pierdere brută) 030 122479042 172273973
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040 26577571 10311821
Cheltuieli de distribuire 050 120800897 66151056
Cheltuieli administrative 060 112111322 93299539
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 19547474 20307406
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080
(103403080) 2827793
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 22335897 6643926
Profit (pierdere) până la impozitare 100 (81067183) 9471719
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 0 0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 (81067183) 9471719
(rd.100-rd.110)

5
Anexa 4
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ________________ până la ________________________ 201x__

Indicatori Cod. Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
574030180 612683581
Încasări din vânzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 349068088 305709186

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 185813081 198304106

Dobânzi plătite 040 16194288 14727378

Plata impozitului pe venit 050 0 0

Alte încasări 060 5084905 5006764

Alte plăţi 070 62789925 87892113

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 080


(34750297) 11057562
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
53474 0
Încasări din vânzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 0 41773094

Dobânzi încasate 110 6856 236

Dividende încasate 120 0 0

Alte încasări (plăţi) 130 (16778314) (4042072)

Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 140


(16717984) (45814930)
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
110571835 146280429
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 60140000 67948839

Dividende plătite 170 0 0

Încasări din operaţiuni de capital 180 0 0

Alte încasări (plăţi) 190 0 840000

Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200


50431835 79171590
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total 210
(1036446) 44414222
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 (87550) (1668919)

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 4050410 2926414

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune 240


2926414 45671717
(±rd.210±rd.220+rd.230)

6
Anexa 6
Date generale
1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _________Data înregistrării __17.09.1997_ Seria A_ Număr __030879_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data „_24_” ____ianuarie__2014, suma __611915200_lei, inclusiv:
1) cota statului _____lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% ______________ lei.
Modificări ulterioare:
a) „__” __ _, suma __lei, inclusiv cota statului __ lei,
b) „__” __ _, suma _ lei, inclusiv cota statului ___lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licenţa__________________________
2) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ____________________________________
Organul care a eliberat licenţa __________________________
3) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licenţa __________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 1760,9 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ ___581__ persoane,
2) muncitori __1179,9__ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 201x __1789______ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _166365798,19_lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente
apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe,
pe categorii _1077567,26 lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ____________lei, inclusiv
rambursate ______ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1__.
1) valoarea de gaj __37631858,88_lei,
2) valoarea contabilă _18724646 lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune __6119152_ unităţi.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit _____1_____ lei__55_ bani,
2) pierdere __________ lei_______ bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite ___________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plată ______lei _______ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total 43533113,94
lei,
inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) _2132941,07 EUR_____
2) _____________________________
14. Numerar legat – total _____________lei.

1
În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

7
Extras din Balanța de Verificare a Entității „B”
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 201x
Venituri din vânzări
Indicatori Perioada precedentă Perioada curentă
1 2 3
Venitul din vânzări , total (611) 581097359 627458373
inclusiv din: vânzarea produselor finite (611.1) 396067388 409326655
vânzarea mărfurilor (611.2) 128152866 152012977
prestarea serviciilor (611.3) 56877105 66118741

Costul vânzărilor
Indicatori Perioada precedentă Perioada curentă
1 2 3
Costul vânzărilor, total (711) 458618317 455184400
inclusiv al: produselor finite vândute (711.1) 294638455 287321977
mărfurilor vândute (711.2) 121008944 136224122
serviciilor prestate (711.3) 42970918 31638301

Indicatori Anul precedent Anul curent


Venituri din operațiuni cu active
8000 0
imobilizate
Venituri financiare 24550433 38824732
Venituri excepționale 0 0
Cheltuieli aferente plății dobânzilor
16114210 14253014
pentru credite şi împrumuturi (714.3)

Date inițiale preluate din jurnale și alte documente contabile sau prelucrate de contabil.

Indicatori Anul precedent Anul curent


Veniturile din vânzări în credit
406768151 470593779
(cu plată amânată)

Extras din factura fiscală de pe 18.06.2014


Cantitatea, bucăți Prețul, lei
Feluri de produse programat efectiv programat efectiv
a 14 14 140 145
b 3 4 125 123
c 9 10 117,5 116,9
d 2 3 11 10

8
Extras din calculația produselor
Costul, lei Preţul, lei
Feluri de produse programat efectiv programat efectiv
a 100 90 140 145
b 87 87 125 123
c 75 70 117,5 116,9
d 5 8 11 10

Date suplimentare
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Perioada precedentă Perioada de gestiune
Numărul acțiunilor
910450 910450
ordinare aflate în circulație
Prețul mediu de piață al
1,05 1,08
acțiunii ordinare, lei

Indicatori Valoarea
Dividende platite 2500000
Prețul mediu de piață al acțiunii ordinare, lei 1,05
Numărul acțiunilor ordinare aflate în circulație 910450
Profit net 3518238
Fluxul de numerar din activitatea operaţională 7256132
Numerar 386099