Sunteți pe pagina 1din 5

rate de rotație a pârților componente ale activelor totale:

1)
Numărul de rotații Venituri din vânzări
ale activelor = Valoarea medie a activelor
circulante circulante

360 * Valoarea medie a


Durata de rotații ale
= activelor circulante
activelor circulante
Venituri din vânzări

2)
Numărul de rotații Venituri din vânzări
ale activelor = Valoarea medie a activelor
imobilizate imobilizate

360 * Valoarea medie a


Durata de rotații ale
= activelor imobilizate
activelor imobilizate
Venituri din vânzări

indicatori particulari ai rotației activelor circulante

1)
Venituri din vânzări
Numărul de rotații
= Valoarea medie a
ale stocurilor
stocurilor

360 * Valoarea medie a


Durata de rotații ale
= stocurilor
stocurilor
Venituri din vânzări
Stocuri → BC 140+150+160+170+180
2)
Venituri din vânzări
Numărul de rotații
= Valoarea medie a
ale creanțelor
creanțelor

360 * Valoarea medie a


Durata de rotații ale
= creanțelor
creanțelor
Venituri din vânzări
Creanțe → BC 190+200+210+220+230+240
3)
Venituri din vânzări
Numărul de rotații
= Valoarea medie a
ale datoriilor curente
datoriilor curente

360 * Valoarea medie a


Durata de rotații ale
= datoriilor curente
datoriilor curente
Venituri din vânzări
Datorii curente → BC 580
Durata Durata de + Durata de
ciclului = rotații ale rotații ale
operațional stocurilor creanțelor

Durata de
Durata ciclului Ciclul rotații
=
financiar operațional - a datoriilor
curente

Se calculează normativul fondului de rulment în lei:

Normativul Fondului de Rulment (Necesarul FR) = Ciclu Financiar *VV/360

Tabelul 4.4

Date inițiale pentru calcularea normativului fondului de rulment


Nr.
Indicatori valoarea
crt.
1 2 3
1. Venituri din vânzări, lei 79724491
2. Valoarea medie a stocurilor, lei 22327771
3. Valoarea medie a creanțelor curente, lei 12293780,5
4. Valoarea medie a datoriilor curente, lei 9518843,5
5 Durata de rotaţie a stocurilor (în zile) 100,8
6 Durata de rotaţie a creanţelor pe termen scurt (în zile) 55,5
7 Durata de rotaţie a datoriilor pe termen scurt (în zile) 43
8 Durata ciclului operațional (în zile) 156,3
9 Durata ciclului financiar (în zile) 113,3
10 Normativul fondului de rulment (în lei) 25091069

În baza informației din tabelul de mai sus putem concluziona că pentru desfășurarea
normală a activității operaționale întreprinderea în cursul anului de gestiune are nevoie de un
fond de rulment în suma totală de 25091069 lei.

- 4-
-
Active nete = Total active - Datorii pe termen lung - Datorii curente = CP

IAN>IVV>IPPI – situația se apreciază nefavorabilă, întrucât ea reflectă o utilizare ineficientă a


patrimoniului net, adică ritmul de creștere a efectelor (VV și PPI) este inferior ritmului de creștere
a PPI, care reflectă efortul financiar al entității.
IAN=IVV=IPPI – situația se apreciază ca fiind normală a folosirii patrimoniului net; cu alte cuvinte
se înscrie în obiectivele stabilite pentru perioada respectivă.
IAN<IVV<IPPI – situația reflectă o utilizare eficientă a patrimoniului net în sensul că utilizarea
rațională a patrimoniului net s-a reflectat în creșterea VV pe de o parte și în reducerea costurilor și
îmbunătățirii calității producției pe de altă parte, asigurând efecte superioare efortului financiar
susținut de firmă.
Tabelul 4.5
Analiza mărimii şi evoluției patrimoniului net

precedent
Indicatori curent (201N) Rata de creștere,%
(201N-1)
Active nete 90101823 93888830 104,2
VV 75068514 79724491 106,2
Profit până la impozitare 3055906 3354844 109,8
Situația reflectă o utilizare eficientă a patrimoniului net în sensul că utilizarea rațională a
patrimoniului net s-a reflectat în creșterea VV pe de o parte și în reducerea costurilor și
îmbunătățirii calității producției pe de altă parte, asigurând efecte superioare efortului financiar
susținut de firmă. 104<106<109

Tabelul 4.6

Determinarea valorii de negociere a pachetului de acţiuni propus pentru răscumpărare


Denumirea indicatorului, unitatea de măsură Sursa de informații, modul Mărimea
de calcul indicatorului
1 2 3
1. Total active, lei Rd.310 BC 107263249
2. Datorii pe termen lung, lei Rd. 440 BC 5507172
3. Datorii pe termen scurt, lei Rd. 580 BC 7867247
4. Active nete, lei Ind.1 – ind. 2 – ind. 3 93888830
5. Numărul acțiunilor aflate în circulație, buc. Ind. 9 din date generale 6086209
6. Active nete la o acțiune aflată în circulație, lei Ind.4 : ind.5 15,43
7. Numărul acțiunilor propuse pentru
800
răscumpărare, buc. Condițiile problemei
8. Valoarea de negociere a pachetului de acțiuni
12341
propuse pentru răscumpărare, lei Ind.7  ind.6

Valoarea totală pozitivă a activelor nete poate fi compusă din componente negative. De aceea,
următoarea etapă de analiză constă în analiza structurii Activelor Nete. La această etapă de
analiză pot fi distinse două părți componente ale activelor nete: active nete pe termen lung și cea
a activelor circulante nete (capitalul de lucru sau fondul de rulment). În acest scop, ar trebui să se
aplice una dintre regulile fundamentale ale echilibrului financiar, care prevede că activele
imobilizate ar trebui să fie finanțate prin capitalul permanent (capitalul propriu și datoriile pe
termen lung), și activele circulante - de datorii curente. Valoarea negativă a activelor nete pe
termen lung implică încălcarea principiului finanțării, și anume: creditele și împrumuturile pe
termen lung destinate pentru cumpărarea sau reînnoirea activelor imobilizate au fost utilizate
pentru finanțarea sarcinilor curente (achiziționarea de materiale, salarii , taxe, etc). Prin urmare,
acest fapt poate duce la deprecierea potențialului tehnic al întreprinderii. În același timp, existența
unei valori negative a fondului de rulment denotă încălcarea disciplinei financiare precum: credite,
împrumuturi și alte surse pe termen scurt (datorii față de furnizori, angajați, buget) au fost plasate
în active imobilizate. Datele inițiale pentru analiza structurii activelor nete ar putea fi luate din
bilanț.

Active Nete = Total active – Total datorii


Valoare pozitivă Active nete imobilizate = Active imobilizate – Datorii pe termen lung
Active circulante nete = Active circulante – Datorii curente
Valoarea
1. Active imobilizate 71408761
2. Active circulante 35854488
3. TOTAL active 107263249
4. Datorii pe termen lung 5507172
5. Datorii curente 7867247
6. TOTAL datorii 13374419
7. Active nete imobilizate (r.1-r.4) 65901589
8. Active nete circulante (r.2 –r. 5) 27987241
9. TOTAL Active nete (r.3–r.6) 93888830

-5-

În teoria şi practica economică există două variante (modalităţi, metode) de determinare a


fondului de rulment.
 Fondul de rulment este depăşirea mărimii activelor circulante asupra datoriilor curente,
adică:
Fond de rulment = Active circulante – Datorii curente
 Fondul de rulment este o parte a capitalului permanent, îndreptat spre finanțarea activelor
circulante, adică:
Fond de rulment = Capital permanent – Active imobilizate
Tabelul 4.7
Calculul fondului de rulment
Nr.
Indicatori Anul precedent Anul curent
crt.
1 2 3 4
1. Prima variantă de calcul
1.1. Activele circulante
1.2. Datoriile curente
1.3. Fondul de rulment (rd.1.1 – 1.2)
2. A doua variantă de calcul
2.1. Capitalul propriu
2.2. Datoriile pe termen lung
2.3. Capitalul permanent (rd.2.1.+ 2.2.)
2.4. Activele imobilizate
2.5. Fondul de rulment (rd.2.3 – 2.4)

Deficitul fondului de rulment este mult mai periculos şi nedorit, pentru că poate crea:
 staționări în procesul desfășurării activității operaționale din cauza lipsei resurselor
materiale;
 greve din cauza reținerii salariilor;
 amenzi, penalități de plătit creditorilor, furnizorilor, bugetului în legătură cu încălcarea
termenelor de achitare;
 faliment.
Excedentul fondului de rulment, cu toate că este mai preferabil, are, de asemenea, o serie
de urmări financiare negative:
 micșorarea rentabilității (capitalul investit în stocuri peste norme nu aduce profit);
 învechirea, deteriorarea şi pierderea stocurilor excedente;
 cheltuieli suplimentare privind păstrarea şi asigurarea stocurilor excedente.

Tabelul 4.8
Analiza respectării normativului fondului de rulment net
(în lei)
Nr. Indicatorii Anul precedent Anul curent
1 2 3 4
1. Suma efectivă a fondului de rulment 23653365 27987241
2. Normativul fondului de rulment 25091069 25091069
3. Excedentul fondului de rulment +
4. Deficitul fondului de rulment -

Din datele tabelului se observă că la întreprinderea analizată la începutul anului a existat deficit
de fond de rulment, iar la sfârșitul anului situația s-a îmbunătățit şi se constată excedent.