Sunteți pe pagina 1din 2

-2-

Tabelul 4.1

Analiza mărimii şi evoluției patrimoniului întreprinderii

Nr. La finele anului, lei Rata de


Indicatori
crt. precedent raportat creștere, %

1 2 3 4 5
1. Total activ 104530623 107263249 102,61
1.1. Active imobilizate 69706818 71408761 102,44
1.2. Active circulante 34823805 35854488 102,95
2. Veniturile din vânzări 75068514 79724491 106,2

În anul curent se remarcă majorarea activelor totale cu 2,61 %, determinată atât de majorarea
activelor imobilizate, cât și a celor circulante. Creșterea valorii activelor se poate realiza prin
achiziționarea imobilizărilor sau activelor circulante, extinderea sau dezvoltarea activității,
diversificarea activității, etc. Totodată, trebuie de menționat că rata de creștere a VV este mai
mare decât cea a TA (106,2>102,61). Situația reflectă faptul că activele generează beneficii
economice viitoare într-un ritm superior dotării de care dispune, rezultând o creștere a gradului
de utilizare a activelor. O astfel de corelație între cei doi indicatori poate însemna: sporirea
eficienței activelor pe total, sau pe fiecare articol în parte utilizate de entitate, accelerarea vitezei
de rotație a activelor, scăderea necesarului relativ de activ, etc.

Rata imobilizărilor = Active imobilizate / Total active [rd.130/rd.310]


Rata activelor circulante = Active circulante / Total active [rd.300/rd.310]
sau Rata activelor circulante = 1 - Rata imobilizărilor
Corelația între activele circulante și imobilizate = Active circulante / Active imobilizate
[rd.300/rd.130]
Ponderea patrimoniului cu destinație de producție = (Mijloace fixe la valoare contabilă +
Stocuri) / Total active
Mijloace fixe la valoare contabilă = Mijloace fixe – Amortizarea și Deprecierea
Ponderea patrimoniului cu destinație de producție = (rd.040+(140+150+160+170+180)/ rd.310
Coeficientul compoziției tehnice a activelor = Mijloace fixe la valoare contabilă / Active
circulante rd.040/ rd.300
Rata activelor perfect lichide = Numerar / Total active [rd.(250+260)/rd.310]
Rata activelor gajate = Active gajate / Total active [Date generale p.9.1./rd.310]
Tabelul 4.2
Analiza structurii activelor prin metoda ratelor

Metoda de Anul Anul de Abaterea


Rate
calcul precedent gestiune (+;-)
Rata imobilizărilor AI/TA 66,57
Ponderea patrimoniului cu destinație de (MFc+St)/TA 85,15
producție
Coeficientul compoziției tehnice MFc/TA 63,84
Rata activelor perfect lichide N/TA 0,27
Rata activelor gajate Ag/TA 5,59

Observăm că ponderea principală (mai mult de 66%) o ocupă activele imobilizate în total active.
Acest tip de structură este specific unei entități de producție. Totodată remarcăm că activele cu
destinație de producție depășesc 85% din total active. Creșterea acestui indicator în dinamică se
apreciază pozitiv, fiindcă contribuie la sporirea volumului activității de producție. Coeficientul
compoziției tehnice alcătuiește 63,84%, ceea ce denotă existența mașinilor și utilajelor într-un
număr mare, corespunzător unei entități cu activitate de producție. Activele perfect lichide ocupă
o pondere foarte redusă, și arată o insuficiență acută de numerar. Activele gajate ocupă
aproximativ 5% din total active.

-3-

În teoria şi practica economică ratele de rotație a activelor se grupează în:


 rate generalizatoare de rotație a activelor;
 rate de rotație a pârților componente ale activelor totale;
 indicatori particulari ai rotației activelor curente.

Ratele generalizatoare de rotație a activelor includ:


Numărul de rotații ale Venituri din vânzări
= .
activelor Valoarea medie a activelor

Valoarea medie a activelor


= .
Rata înzestrării veniturilor din
Venituri din vânzări
vânzări cu active

Durata de rotație a activelor=


360 *Valoarea medie a 360
activelor =
Numărul de rotații a
Venituri din vânzări activelor

Tabelul 4.3

Analiza ratelor generalizatoare de rotație a activelor

Anul Anul de Abaterea


Indicatorii
precedent gestiune absolută

1 2 3 4=3–2
1. Venituri din vânzări, mii lei 75068,5 79724,5 +4656,0
2. Valoarea medie a activelor, mii lei 100837,8 105896,9 +5059,1
3. Numărul de rotații a activelor
(rd.1 : rd.2) 0,7445 0,7528 +0,0083
4. Rata înzestrării veniturilor din vânzări
1,34 1.32 - 0,02
cu active , bani la un leu (rd.2 : rd.1)
5. Durata de rotație a activelor, zile
483,55 478,21 -5,34
(360:rd.3)

Se observă o utilizare ineficientă a activelor, veniturile reînnoiesc activele întreprinderii în anul


curent în 479 de zile, mai mult de un an. Concomitent pentru a generarea veniturilor din vânzări
în valoare de un leu entitatea are nevoie de 1,32 lei de activ. Totuși, se apreciază pozitiv evoluția
de creștere a numărului de rotații.