Sunteți pe pagina 1din 7

Lista problemelor pentru seminar

Trebuie prezentate până la data de 18.04.2020, ora 11.00


pe mail ul: muntean.neli@ase.md sau încărcate pe moodle (dacă puteți)
Probleme
1) Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor
2) Calculul ratei de corelatei dintre activele nete şi capitalul social
3) Analiza structurii datoriilor prin metoda ratelor
4) Analiza coeficienților deservirii datoriilor – la dorință
Ch dobândă anul precedent = 293079 lei; Ch dobândă anul curent = 489323 lei
5) Evoluția generală a dinamicii creanțelor şi datoriilor curente
6) Analiza ponderii creanțelor şi datoriilor curente în activele şi pasivele întreprinderii
7) Analiza lichidității

Neprezentarea problemelor cu interpretările respective, presupune absența de la seminar. Prezentarea într-


o formă originală, cu interpretări corecte și desfășurate, cât și ne plagierea este notată cu +. Fișierele pot
fi în Word, Excel.

N Muntean

1
Anexa 1

BILANŢ

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
1. Active imobilizate
4423 4789 19670
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020 449217 404557 601014
Terenuri 030 179222 179222 203873
Mijloace fixe 040 739270 1302521 1892560
Resurse minerale 050 0 0 0
Active biologice imobilizate 060 0 0 0
Investiţii financiare pe termen lung în părţi 070
0 0 0
neafiliate
Investiţii financiare pe termen lung în părţi 080
0 0 0
afiliate
Investiţii imobiliare 090 0 0 0
Creanţe pe termen lung 100 0 0 0
Avansuri acordate pe termen lung 110 0 0 0
Alte active imobilizate 120 0 24188 0
Total active imobilizate
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
130 1372132 1915274 2717117
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110
+rd.120)
2. Active circulante
4081 97911 1304964
Materiale 140
Active biologice circulante 150 0 0 0
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 2426 17465 50823
Producţia în curs de execuţie şi produse 170 0 0 0
Mărfuri 180 5543755 6849398 10845702
Creanţe comerciale 190 621367 859244 1339801
Creanţe ale părţilor afiliate 200 0 0 0
Avansuri acordate curente 210 874939 1059499 4091905
Creanţe ale bugetului 220 81304 110847 31216
Creanţe ale personalului 230 152 51
Alte creanţe curente 240 381086 244183 115180
Numerar în casierie şi la conturi curente 250 122828 388244 654481
Alte elemente de numerar 260 0 0 0
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270 0 0 0
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280 0 0 0
Alte active circulante 290 15842 36974 31708
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190
+rd.200+ 300 7647628 10545117 18516855
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+
rd.270+ rd.280+rd.290)
Total active
(rd.130+rd.300) 310 9019760 12460391 21233972

2
Pasiv

3 Capital propriu
.
Capital social şi suplimentar 320 5400 5400 2100000
Rezerve 330 0 0 0
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x 0 0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
350 2665625 5882305 4167097
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x 0 2934192
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x 0 0
Alte elemente de capital propriu 380 0 0 0
Total capital propriu
390 2671025 5887705 9201289
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4 Datorii pe termen lung
. Credite bancare pe termen lung 400 0 0 0
Împrumuturi pe termen lung 410 0 0 0
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420 0 0 0
Alte datorii pe termen lung 430 52534 0 101453
Total datorii pe termen lung
440 52534 0 101453
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5 Datorii curente
.
Credite bancare pe termen scurt 450 3538052 2664362 4077690
Împrumuturi pe termen scurt 460 1069620 941014 1023258
Datorii comerciale 470 655505 1773476 5561070
Datorii faţă de părţile afiliate 480 0 0 0
Avansuri primite curente 490 456098 571795 170100
Datorii faţă de personal 500 300007 94199 185269
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 0 48 754
Datorii faţă de buget 520 141729 252025 133993
Venituri anticipate curente 530 0 0 0
Datorii faţă de proprietari 540 0 0 0
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550 0 0 0
Provizioane curente 560 0 0 0
Alte datorii curente 570 135190 275767 779096
Total datorii curente
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ 580 6296201 6572686 11931230
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive
590 9019760 12460391 21233972
(rd.390+rd.440+rd.580)

3
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE a Întreprinderii „B”
de la _________________până la _______________20___
Indicatori Cod Perioada de gestiune
rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vânzări 010 23562782 28332854
Costul vânzărilor 020 17514213 22570669
Profit brut (pierdere brută) 030 6048569 5762185
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040 84735 109355
Cheltuieli de distribuire 050 212395 144380
Cheltuieli administrative 060 1536394 1912696
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 598247 561387
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080 3786268 3253077
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 (66316) 324555
Profit (pierdere) până la impozitare 100 3719952 3577632
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 492625 643440
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 3227327 2934192
(rd.100-rd.110)

Extras din Balanța de verificare a Întreprinderii „B”


de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2019
Venituri din vânzări
Indicatori Anul precedent Anul curent
1 3 4
Venituri din vânzarea produselor activităţii operaţionale, total 23562782 28332854
inclusiv:
21700789 27307137
din vânzarea produselor finite (6111)
din vânzarea mărfurilor (6112)
din prestarea serviciilor (6113) 1861993 1025717
2. Costul vânzărilor
Indicatori Anul precedent Anul curent
1 3 4
Costul vânzărilor - total 17514213 22570669
Inclusiv al:
16219644 21625946
produselor finite (6111)
mărfurilor (6112)
serviciilor prestate(6113) 1294569 944723

4
Anexa 4
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ________________ pînă la ________________________ 2019

Indicatori Cod. Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
26277766 32379704
Încasări din vânzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020 17690716 26116040

Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030 386811 668117

Dobânzi plătite 040 583795 544894

Plata impozitului pe venit 050 507358 584892

Alte încasări 060 215804 18910

Alte plăţi 070 5968227 6707059

Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 080


1356663 (2222388)
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vânzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100 72

Dobânzi încasate 110


Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 140
(72)
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
2226344 7940911
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 3255367 5754210

Dividende plătite 170


Încasări din operaţiuni de capital 180 390000

Alte încasări (plăţi) 190


Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200
(1029023) 2576701
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total 210
327568 354313
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 (62152) (88076)

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 122828 388244

Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune 240


388244 654481
(±rd.210±rd.220+rd.230)

5
Anexa 6
Date generale
1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1003600053853Data înregistrării __15.10.2001_ Seria MD_ Număr _0019446_
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data „_15_” ____octombrie__1993, suma __5400_lei, inclusiv:
1) cota statului ____106676_lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% ______________ lei.
Modificări ulterioare:
a) „_22_” __octombrie 2007_, suma _2094600_lei, inclusiv cota statului __ lei,
b) „__” __ _, suma _ lei, inclusiv cota statului ___lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licenţa__________________________
2) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ____________________________________
Organul care a eliberat licenţa __________________________
3) Număr _________, data eliberării _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licenţa __________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 44 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ ___14__ persoane,
2) muncitori __30__ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 __54______ persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune __lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte angajamente
apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor membri ai acestor organe,
pe categorii _________________ lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ____________lei, inclusiv
rambursate ______ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj1__500000 lei.
1) valoarea de gaj __500000_lei,
2) valoarea contabilă ___________lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune __8627_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____0_____ lei__70_ bani,
2) pierdere __________ lei_______ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite ___________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plată ______lei _______ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total ______lei,
inclusiv (lei, denumirea şi codul valutei):
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
14. Numerar legat – total _____________lei.

1
În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracţie se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă

6
Extras din calculația produselor
Costul, lei Preţul, lei
Feluri de produse programat efectiv programat efectiv
a 100 90 140 145
b 87 87 125 123
c 75 70 117,5 116,9
d 5 8 11 10

Date suplimentare
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Perioada precedentă Perioada de gestiune
Numărul acțiunilor ordinare
910450 910450
aflate în circulație
Prețul mediu de piață al
1,05 1,08
acțiunii ordinare, lei

Indicatori Valoarea
Dividende platite 2500000
Prețul mediu de piață al acțiunii ordinare, lei 1,05
Numărul acțiunilor ordinare aflate în circulație 910450
Profit net 3518238
Fluxul de numerar din activitatea operaţională 7256132
Numerar 386099