Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 54 din 08.07.2020

privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite
de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 08.07.2020,
având în vedere următoarele:
- adresa nr. 862/06.07.2020 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare
(S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 5172/07.07.2020;
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam nr. 5224/07.07.2020 elaborat
de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
5229/07.07.2020 întocmit de doamna Dumitraş Lorendana, inspector I principal cu atribuții pe linie
de contabilitate în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, Impozite şi taxe al Primăriei
Comunei Periam, Judeţul Timiş, prin care propune consiliului local rectificarea bugetului local pe
anul 2020;
- prevederile H.C.L. Periam nr. 17/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2020;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39, art. 41 și ale art. 49-51 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată (r1);
- prevederile O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației
epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;

1
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.b, art.129 alin.4 lit.a,
art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a, art.197 și art.199-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe


trimestrul III al anului 2020, după cum urmează:

Venituri: 16.739 lei


- 21.A.42.02.81 Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a
contractului de activitate sportivă 16.739 lei

Cheltuieli: 16.739 lei


- 24.A.67.05.01.20.30.30 Contracte activitate sportivă Avântul Periam 16.739 lei

Redistribuire de credite: - 1.088.250 lei


- 24.A.51.01.03.10.02.06 Vouchere de vacanță - 2.900 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 P.T+D.D.E.+D.T.A.C. extindere birouri primărie
și verificare tehnică proiect - 29.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 Lucrări de extindere birouri primărie
(inclusiv cote ISC + CSC, taxe,avize) - 106.450 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 Asistență tehnică - proiectant, diriginte
de șantier pentru extindere birouri primărie - 6.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 P.T+D.D.E.+D.T.A.C. reabilitare sediu primărie
și verificare tehnică proiect - 29.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 P.T+D.D.E.+D.T.A.C. modernizare sediu primărie
și verificare tehnică proiect - 29.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 Lucrări de reabilitare sediu primărie Periam
(inclusiv cote ISC + CSC, taxe, avize) - 106.500 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 Asistență tehnică - proiectant, diriginte de șantier
pentru reabilitare sediu primărie - 6.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 Lucrări de modernizare sediu primărie Periam
(inclusiv cote ISC + CSC, taxe, avize) - 106.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 Asistență tehnică - proiectant, diriginte de șantier
pentru modernizare sediu primărie - 6.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.01.30 DALI - Reabilitare Sala sport și împrejmuire
Liceul Teoretic Periam - 10.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.01.30 DALI - Reabilitare instalații termice
Liceul Teoretic Periam - 5.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.01.30 DALI - Reabilitare instalații electrice
Liceul Teoretic Periam - 5.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.06.01 Deplasări interne - 20.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 100.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.01.30 PT + DT + CS + DTAC ,,Reabilitare și
modernizare Cămin Cultural” - 40.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.01.30 Statuie bust pentru amenajare spațiu public - Burebista - 20.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.03.00 Lucrări de reabilitare și modernizare Cămin Cultural
(inclusiv cote ISC + CSC,taxe, avize) - 102.300 lei
- 24.A.67.50.00.71.03.00 Asistență tehnică - proiectant, diriginte de șantier
pentru reabilitare și modernizare Cămin Cultural - 5.000 lei

2
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Lucrări de amenajare spațiu public - Centru Civic
(inclusiv cote ISC, CSC, taxe, avize) - 208.100 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Asistență tehnică - pentru lucrări de amenajare
spațiu public - Centru Civic - 6.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 S.F. ,,Amenanajare zona agrement în Centru Civic” - 20.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Consultanță pentru modernizarea sistemelor de iluminat public - 20.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de pavare (inclusiv ISC, CSC) - 100.000 lei

Redistribuire de credite: + 1.088.250 lei


- 24.A.51.01.03.20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio tv, internet + 5.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.05.30 Obiecte de inventar (calculatoare casierie) + 3.000 lei
- 24.A.65.03.01.71.01.30 Dirigenție de șantier lucrări la
grădiniță în vederea obținerii autorizației PSI + 2.500 lei
- 24.A.65.04.02.71.03.00 PT + DDE + CS + Verificare tehnică de calitate a proiectului
„Reabilitare instalații termice Liceul Teoretic Periam” + 28.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.03.00 Lucrări de reabilitare instalații termice Liceul Teoretic Periam + 405.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.03.00 Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de
șantier pentru lucrări de reabilitare instalații termice Liceul
Teoretic Periam + 12.650 lei
- 24.A.65.04.02.71.03.00 PT + DDE + CS + Verificare tehnică de calitate a proiectului
„ Reabilitare instalații electrice Liceul Teoretic Periam” + 28.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.03.00 Lucrări de reabilitare instalații electrice Liceul Teoretic Periam + 50.000 lei
- 24.A.65.04.02.71.03.00 Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier
pentru lucrări de reabilitare instalații electrice Liceul Teoretic
Periam + 13.050 lei
- 24.A.70.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar (coșuri parc, pubele) + 45.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.02 Achiziție buldoexcavator, ATV și atașamente
de către comuna Periam + 320.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.02 Achiziție motocoasă Stihl + 4.500 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.02 Achiziție picamer + 4.500 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 PT + DDE + CS - Rețele utilități pentru construcție
locuințe pentru tineri destinate închirierii + 20.000 lei
- 24.A.74.06.00.71.01.01 PT + DDE + CS - Extindere rețea de canalizare
în vederea racordării + 10.000 lei
- 24.A.84.03.01.20.02.00 Reparații curente + 69.900 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Asistență tehnică proiectant - lucrări de parcări + 4.500 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Execuție lucrări Modernizare strada Liliacului
în comuna Periam (inclusiv ISC, CSC, taxe, avize) + 21.033 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 PT + DDE + CS + Verificare tehnică de calitate
a proiectului „Modernizare strada Liliacului în comuna Periam” + 3.927 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier
pentru ,,Modernizare strada Liliacului în comuna Periam” + 7.770 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 PT + DDE + CS + Verificare tehnică de calitate a
proiectului „Modernizare strada Plopului în comuna Periam” + 7.140 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Execuție lucrări Modernizare strada Plopului
în comuna Periam (inclusiv ISC, CSC, taxe, avize) + 20.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier
pentru proiectul „Modernizare strada Plopului în
comuna Periam” + 2.780 lei

Redistribuire de credite S.P.A.A.C Periam:


- 24.E.70.50.00.85.01.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 622 lei

3
- 24.E.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare + 622 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş


Cornel, primarul Comunei Periam şi Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei
Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii,
aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Consiliului Local al Comunei Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- D.G.R.F.P. Timișoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al
Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, Impozite şi taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe
pagina de internet www.primatimperiam.ro

Contrasemnează:
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PERIAM,
? BRONȚ DACIANA
 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA
_________________________
L.S.
____________________
,

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,


DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 54/2020
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 08/07/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 08/07/2020
3 Comunicarea către prefectul județului3) 08/07/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 08/07/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 08/07/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare
de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”