Sunteți pe pagina 1din 2

Referitor la Dosarul Penal

Nr. 976/267/2020/a1.2
Dosar de Urmărire Penală Nr. 875/P/2019

DOMNULUI PREȘEDINTE AL
JUDECĂTORIEI NOVACI,

Subsemnatul Avocat Ștefănescu Marian din cadrul U.N.B.R. Baroul


București, Telefon: 0767.771.279, , e-mail: marian.stefanescuav@gmail.com, în
calitate de apărător ales al INCULPATULUI-INTIMAT BUJDEI GHEORGHE, CNP
1760414333200, prin prezenta în procedură penală a CAMEREI PRELIMINARII
ÎN TERMEN LEGAL, PRIN PREZENTA FORMULĂM CERERI ȘI EXCEPȚII
Prin care invederăm Onoratei Instanțe Judecătorești următoarele aspecte:
Rechizitoriul a fost primit efectiv de către inculpatul Bujdei Gheorghe prin
avocat ales Ștefănescu Marian după ședința de judecată de la termenul de
judecată din data de 15.06.2020 – Judecătoria Novaci am flat că printr-o
încheiere anterioară a fost fixat ca termen de a formula cereri și 25 de zile în
procedura Camerei Preliminare.
Vă rog să apreciați și să considerați faptul că prezenta Petiție cu Cereri și
Excepții este formulată în termenul legal iar dacă cumva reprezentantul
Ministerului Public sau alte persoane legitim interesate vor considera și vor ridica
excepția tardivității formulării prezentelor cererii și excepții vă rugăm să
respingeți aceste excepții ca fiind neîntemeiate și vă rog să dispuneți repunerea
în termenul legal în acest sens, în special că termenul legal așa cum este el
prevăzut de art. 343 C.P.P. este de cel mult 60 de zile și conform prevederilor
Art. 344 C.P.P. dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile. Aceste prevederi legale pot
concluziona clar că perioada de timp între 20 și 60 de zile reprezintă un termen
de recomandare, nu un termen de decădere în ceea ce privește neregularitatea
actului de sesizare a Instanței respectiv Rechizitoriu întocmit pe data de
04.06.2020 printre altele invocăm Nulitatea acestuia raportat la prev. art. 280-
282 C.P.P., art. 328 alin. 1 C.P.P. deoarece printre altele nu este verificat sub
aspectul legalității și temeiniciei de către Domnul Procuror Ierarhic Superior și în
ceea ce privește faptele reținute în sarcina inculpatului Bujdei – Ghoerghe,
faptele nu sunt descrise în mod complet, concret și amănunțit în maniera
prevăzută de către legislația în vigoare prev. art. 286 alin. 2 C.P.P., art. 328. C.P.P.
în așa ca în caz de începerea judecății – Onorata Instanță și Completul de
Judecată să-și poate indeplini menținerea legală în vederea aflării adevărului
spre justa soluționare a cauzei așa cum printre altele este prev. de către art. 349
C.P.P. și art. 371. C.P.P. ce stipulează faptul că : “JUDECATA SE MARGINEȘTE LA
FAPTELE ȘI PERSOANELE ARĂTATE ÎN ACTUL DE SESIZARE“. Deasemenea în ceea
ce privește toate actele de Urmărire Penală împotriva inculpatului Bujdei –
Gheorghe să dispuneți excluderea lor deaorece au fost efectuate cu încălcarea
legii deoarece i-a fost încălcat dreptul la apărare așa cum este prevăzut de către
prevederile Art. 10 C.P.P. , Art. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, art. 92, toate din C.P.P.
art. 2, art. 4, art. 5 și art. 6, art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor și
Liberătăților Fundamentale ale Omului. Nu există absolut nici o probă de
vinovăție împotriva inculpatului BUJDEI GHEORGHE directă și explicită și pe cale
de consecință organele judiciare ar fi trebuit și trebuie să aplice principiul “IN
DUBIO IN PRO REO“ precum și prev. Declarației Drepturilor Omului adoptată în
plenul ONU 1948, cu aplicarea prev. art. 11 și art. 20 din Constituția României.
În drept, invocăm prev. art. 342-346 din C.P.P. .
Pe cale de consecință conform prev. art. 345 alin. 3 C.P.P. să dispuneți
măsurile legale și/sau să excludeți toate probele administrate împotriva
inculpatului BUJDEI-GHEORGHE și să dispuneți măsurile legale – să admiteți
prezentele cereri și excepții în totalitate să aplicați prev. art. 280-282 C.P.P. Art.
346 lain. 3 lit a și lit. b, c. din C.P.P.
Data: 22.06.2020
Cu stimă și respectiv
Inculpat BUJDEI GHEORGHE