Sunteți pe pagina 1din 4

An școlar: 2017 – 2018 Clasa: a IV-a

Unitatea de învățământ: ……………………… Semestrul I: 17 săptămâni / Semestrul al II-lea: 17 săptămâni


Profesor: Manualul utilizat: Matematică. Manual pentru clasa a IV-
………………………………………… Aria a, autor: Mariana Mogoș / Editura Art, București, 2016
curriculară: Matematică și științe ale naturii Nr. de ore pe săptămână: 4
Disciplina de învățământ: Matematică

Planificarea calendaristică
Semestrul I

NR. UNITATEA COMPETE NR. SĂP


CONȚINUTURI OBS.
CRT DE NȚE DE TĂ-
. ÎNVĂȚ SPECIFI OR MÂ
1 Să ne amintim 1.1. 4.1. • Numere. Operații cu numere 6 I
. din clasa a III- 1.2. 4.2. • Elemente intuitive de geome- II (2 ore)
a! 2.1. 5.1. trie
2.2. 5.2. • Unități și instrumente de
2.3. 5.3. măsură
2.4. • Evaluare inițială
2.5.
3.1.
3.2.
2. UNITATEA 1 1.1. • Formarea, citirea și scrierea 12 II (2 ore)
Numerele 1.2. numerelor naturale cuprinse III
naturale 2.1. între 0 și 1 000 000 I
cuprinse 2.2. • Compararea și adunarea nu- V
între 0 și 2.3. merelor naturale V (2 ore)
1 000 000 4.1. • Rotunjirea numerelor naturale
5.1. • Scrierea numerelor cu cifre
5.3. romane
• Recapitulare
• Evaluare
3. UNITATEA 2.4. • Adunarea și scăderea nume- 12 V (2 ore)
2 5.1. relor naturale fără trecere peste VI
Adunarea 5.2. ordin VII
și scăderea 5.3. • Adunarea numerelor naturale VIII (2
numerelor cu trecere peste ordin. Proprie- ore)
naturale în tăți ale adunării
concentrul • Scăderea numerelor naturale
0 – 1 000 000, cu trecere peste ordin
fără trecere • Aflarea numărului necunoscut
și cu trecere • Recapitulare
peste ordin • Evaluare

1
NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPTĂ
CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE -
. ÎNVĂȚAR SPECIFICE ORE MÂNA
4. UNITATEA 2.4. • Înmulțirea unui număr cu 10, 15 VIII (2 30.11
3 2.5. 100, 1 000 ore) 01.12
Înmulțirea 5.1. • Înmulțirea numerelor naturale IX zile libere
numerelor 5.2. când factorii au cel mult trei X
naturale în 5.3. cifre XI
concentrul • Proprietățile înmulțirii XII (2
0 – 1 000 000 • Recapitulare ore)
• Evaluare
5. UNITATEA 2.4. • Împărțirea unui număr cu 10, 14 XII (2 ore) 24.01
4 2.5. 100, 1 000 XII zi liberă
Împărțirea 5.1. • Împărțirea numerelor mai mici I
numerelor 5.3. decât 1 000 000 la un număr de XI
naturale în cel mult două cifre (cu rest zero V
concentrul sau diferit de zero) XV
0 – 1 000 000 • Aflarea numărului necunoscut XV
• I
Recapitulare

6. Recapitulare 2.1. • Exerciții de numerație 4 XVII
semestrială 2.2. • Operații cu numere naturale
2.3. • Evaluare sumativă
2.4. • Autoevaluare. Exerciții de recu-
2.5. perare/ameliorare/dezvoltare
5.1.
5.3.

Notă: În situațiile în care activitățile din „Săptămâna altfel“ se vor planifica în semestrul I, conținuturile
uneia dintre unitățile de învățare enumerate mai sus se pot comasa, în funcție de specificul fiecărei
clase.
Semestrul al II-lea

NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPTĂ


CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE -
. ÎNVĂȚAR SPECIFICE ORE MÂNA
1. UNITATEA 5 2.4. • Ordinea efectuării operațiilor. 16 I
Rezolvare de 2.5. Paranteze pătrate II
probleme 3.1. • Probleme care se rezolvă prin III
5.1. operații aritmetice cunoscute IV
5.2. • Metoda reprezentării grafice
5.3. • Metoda comparației
• Metoda mersului invers
• Organizarea și reprezentarea
datelor
• Recapitulare
• Evaluare
2. UNITATEA 6 2.1. • Diviziuni ale unui întreg: suti- 12 V
Fracții cu 2.2. me; reprezentări prin desene VI
numărul mai mic 2.3. • Fracții subunitare, echiunitare, VI
sau egal cu 10 sau 2.4. supraunitare I
cu numitorul egal 5.1. • Adunarea și scăderea fracțiilor
cu 100 cu același numitor
• Scrierea procentuală (numai
pentru 25%, 50%, 75%)
• Recapitulare
• Evaluare
3. UNITATEA 7 1.2. • Localizarea unor obiecte 17/18 VII 01.05
Elemente 2.4. • Figuri geometrice I zi liberă
intuitive 2.5. - drepte perpendiculare/para- IX
de geometrie 3.1. lele X
3.2. - unghiuri drepte, ascuțite, XI
5.1. obtuze XII (2
- poligoane: pătrat, dreptunghi, ore)
romb, paralelogram, triunghi
- cerc
- axa de simetrie
• Perimetrul
• Aria unei suprafețe
• Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, piramidă,
cilindru, sferă, con
- volumul cubului și paraleli-
pipedului (folosind cubul cu
latura de 1 cm)

Recapitulare

NR. UNITATEA COMPETEN NR. SĂPTĂ
CONȚINUTURI OBS.
CRT DE ȚE DE -
. ÎNVĂȚAR SPECIFICE ORE MÂNA
4. UNITATEA 8 4.1. • Unități de măsură pentru 12/13 XII (2 ore) 28.05
Unități și 4.2. lungime XII 01.06
instrumente 5.1. • Unități de măsură pentru vo- I zile libere
de măsură 5.3. lumul lichidelor XI
• Unități de măsură pentru V
masă XV
• Unități de măsură pentru timp
• Unități de măsură monetare
• Recapitulare
• Evaluare
5. Recapitulare 1.1. 4.1. • Numere și operații cu numere 8 XVI
finală 1.2. 4.2. • Rezolvare de probleme XVI
2.1. 5.1. • Elemente intuitive de geome- I
2.2. 5.2. trie
2.3. 5.3. • Unități și instrumente de
2.4. măsură
2.5.
3.1.
3.2.

Notă: În situațiile în care activitățile din „Săptămâna altfel“ se vor stabili în semestrul al II-lea, se poate re-
duce perioada de recapitulare finală la o săptămână sau se parcurg conținuturile din unitățile de
învățare în timp mai scurt, în funcție de specificul fiecărei clase.