Sunteți pe pagina 1din 17

An școlar: 2017 – 2018

Unitatea de învățământ: ………………………


Clasa: a IV-a
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni
Semestrul al II-lea
Profesor: Manualul utilizat: Matematică. Manual pentru clasa a
………………………………………… Aria IV-a, autor: Mariana Mogoş / Editura Art, Bucureşti,
curriculară: Matematică şi ştiințe ale naturii 2016
Disciplina de învățământ: Matematică Nr. de ore pe săptămână: 4

PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
16
UNITATEA 5: Rezolvare de
probleme
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 1. • CONŢINUT
Ordinea efectuării opera- SPECIFICE
2.4. • identificarea rolului parantezelor rotunde şi ORE
2 • resurse mate- • evaluare
țiilor. Paranteze pătrate 2.5. al celor pătrate asupra rezultatului final al unui riale: manual, formativă în
5.1. exerciţiu caietul de lucru baza activității
• rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, al manualului, independente
respectând ordinea efectuării operaţiilor şi sem- culegere de exer- • autoevaluare
nificaţia parantezelor (numai paranteze rotunde ciții şi probleme (folosind re-
şi pătrate) • resurse proce- zolvări model
• formularea de probleme pornind de la situaţii durale: exercițiul, date)
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matemati- ce, explicația
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice,
tabele

1
2. • Probleme care se rezolvă 2.4. • rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi 2 • resurse ma- • aprecieri
prin operații aritmetice cu- 2.5. ordin/de ordine diferite; metoda reprezentării teriale: manual verbale
noscute 5.1. grafice, metoda comparaţiei, metoda mersului tipărit şi digital, • observarea
5.3. invers culegere de pro- sistematică
• transformarea unei probleme rezolvate prin bleme, caietul de • evaluare
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin lucru al manua- frontală
înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, lului
prin adăugarea unei întrebări etc.

2
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE • transformarea problemelor prin schimbarea ORE • resurse proce-
operaţiilor aritmetice durale: conver-
• formularea de probleme pornind de la situaţii sația, exercițiul
concrete, reprezentări şi/sau relaţii matemati- ce,
imagini, desene, scheme, exerciţii, grafice,
tabele
• formularea şi rezolvarea unor probleme por-
nind de la o tematică dată/de la numere date/
expresii care sugerează operaţii
• identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei
probleme
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în enun-
ţurile problemelor care sugerează operaţiile
aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit
în mod egal, de două ori mai mult etc.)
• rezolvarea de probleme prin mai multe metode
• identificarea unor situaţii concrete care se pot
transpune în limbaj matematic
• verificarea rezultatelor obţinute în urma rezol-
vării unei probleme

3. • Metoda grafică 2.4. • rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi 4 • resurse materi- • aprecieri
2.5. ordin/de ordine diferite; metoda reprezentării ale: manual tipă- verbale
5.3. grafice, metoda comparaţiei, metoda mersului rit şi digital, fişe • observarea
invers de lucru, caietul sistematică
• rezolvarea şi compunerea de probleme folo- de lucru al manu- • evaluare
sind simboluri, numere sau reprezentări grafice alului, culegere frontală
• asocierea rezolvării unei probleme cu o repre- de probleme
zentare grafică/desen sau cu o expresie nume- • resurse proce-
rică dată durale: exercițiul,
• asocierea reprezentării grafice cu problema problematizarea
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 4. • CONŢINUT
Metoda comparației SPECIFICE
2.4. • rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ORE
2 • resurse mate- • formativă
2.5. ordin/de ordine diferite; metoda reprezentării riale: manual, • evaluare orală
grafice, metoda comparaţiei, metoda mersului caietul de lucru
invers al manualului,
• interpretarea datelor prin compararea nume- culegere
relor implicate, prin stabilirea de asemănări • resurse proce-
şi deosebiri, prin extragerea unor informaţii durale: conver-
semnificative etc. sația, explicația,
demonstrația,
problematizarea,
exercițiul
5. • Metoda mersului invers 2.4. • utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe 2 • resurse mate- • aprecieri
2.5. scurt datele şi paşii de rezolvare a probleme- lor riale: manual, verbale
de acest tip caietul de lucru • evaluare orală
• exerciții pentru identificarea dependenței al manualului,
succesive dintre datele problemei culegere
• resurse proce-
durale: explica-
ția, exercițiul
6. • Organizarea şi interpreta- 2.4. • gruparea corpurilor dintr-un mediu după 2 • resurse ma- • aprecieri
rea datelor 2.5. diferite criterii şi înregistrarea concluziilor într-o nuale: manual, verbale
5.2. diagramă, grafic sau tabel caietul de lucru • evaluare orală
• extragerea şi sortarea de numere dintr-un al manualului
tabel, pe baza unor criterii date
• înregistrarea observaţiilor din investigaţii în
tabele
• realizarea unor grafice pe baza unor informaţii
date/culese
• identificarea datelor din reprezentări grafice
(cu bare sau liniare)
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE • organizarea datelor unei investigaţii în tabel ORE
sau într-o reprezentare grafică in scopul com-
punerii sau rezolvării de probleme
7. Recapitulare 2.4. • argumentarea modalităților diferite pentru 1 • resurse materi- • evaluare
2.5. rezolvarea unei probleme ale: culegere, fişe frontală
3.1. • descrierea demersului de rezolvare a proble- de lucru • aprecieri
5.1. melor care se încadrează în anumite tipuri • resurse proce- verbale
5.2. durale:
5.3. conversația, exer-
cițiul
8. Evaluare 2.4. • completarea fişelor de evaluare 1 • proba de evalu- • evaluare su-
5.1. • discuții asupra stadiului în care elevii au rezol- are, fişe de lucru mativă scrisă
2.5. vat itemii din fişa de evaluare
5.2. • exerciții de reînvățare/dezvoltare
3.1.
5.3.
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore: UNITATEA 6: Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal
12
cu 100
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Diviziuni ale unui întreg: 2.1. • identificarea numărătorilor şi numitorilor 2 • resurse mate- • aprecieri
sutime; reprezentări prin fracţiilor riale: manual, verbale
desene • citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, suprau- caietul de lucru • evaluare for-
nitare şi a celor echiunitare, în situații familiare al manualului, mativă
sau în reprezentări fişe cu întregii
• determinarea unei fracţii când numărătorul şi/ împărțiți în 100
sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii de părți egale
• reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând • resurse proce-
desene, haşuri, decupaje etc., pornind de la durale: exercițiul
experienţa cotidiană
• marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4;
0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei
figuri geometrice, cu ajutorul unor exerciții
practice
2. Compararea fracțiilor 2.2. • compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii 2 • resurse mate- • evaluare for-
2.3. familiare riale: manual, mativă
• compararea a două fracţii cu acelaşi numitor caietul de lucru • evaluare orală
sau cu acelaşi numărător, pornind de la obiecte al manualului,
sau de la reprezentări grafice figuri geometrice
• ordonarea unor fracţii folosind exemple din decupate
viața cotidiană sau reprezentări grafice • resurse pro-
cedurale: de-
monstrația,
problematizarea,
exercițiul
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 3. CONŢINUTechiuni-
Fracții subunitare, SPECIFICE
2.1. • citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, suprau- ORE
2 • resurse mate- • aprecieri
tare, supraunitare nitare şi a celor echiunitare, în situații familiare riale: manual, verbale
sau în reprezentări caietul de lucru • evaluare for-
• determinarea unei fracţii când numărătorul şi/ al manualului, mativă
sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii figuri geometrice
• scrierea unor fracţii pornind de la situații fami- decupate
liare • resurse proce-
durale: explica-
ția, exercițiul
4. Adunarea fracțiilor cu ace- 2.4. • intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau 1 • resurse mate- • evaluare for-
laşi numitor cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu riale: manual, mativă
ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple caietul de lucru • evaluare orală
familiare al manualului,
• calcularea sumei a două fracții cu acelaşi nu- culegere
mitor • resurse proce-
• calcularea sumei a două fracții, apelând la durale: conver-
diferite suporturi intuitive sația, explicația,
exercițiul
5. Scăderea fracțiilor cu ace- 2.4. • calcularea diferenței a două fracții, apelând la 1 • resurse mate- • evaluare for-
laşi numitor diferite suporturi intuitive riale: manual, mativă
• intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau caietul de lucru • evaluare orală
cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu al manualului,
ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple culegere
familiare • resurse proce-
durale: conver-
sația, explicația,
exercițiul
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 6. ScriereaCONŢINUT
procentuală SPECIFICE
2.1. • marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4; ORE
1 • resurse mate- • aprecieri
0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei riale: manual, verbale
figuri geometrice, cu ajutorul unor exerciții culegere, caiet • evaluare for-
practice tipărit mativă
• joc de rol: La cumpărături (utilizarea numerelor • resurse proce-
cu virgulă şi a procentelor) durale: conver-
• identificarea şi utilizarea terminologiei sau a sația, problemati-
unor simboluri matematice în situaţii cotidiene zarea, exercițiul
(de exemplu, utilizarea procentelor)
7. Recapitulare 2.1. • citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, suprau- 2 • resurse mate- • frontală
2.2. nitare şi a celor echiunitare, în situații familiare riale: manual, • orală
2.3. sau în reprezentări caietul de lucru
2.4. • determinarea unei fracţii când numărătorul şi/ al manualului,
sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii fişe de lucru,
• compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii culegere
familiare • resurse proce-
• compararea a două fracţii cu acelaşi numitor durale:
sau cu acelaşi numărător, pornind de la obiecte conversația, exer-
sau de la reprezentări grafice cițiul
• intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau
cu o diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu
ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple
familiare
• ordonarea unor fracţii folosind exemple din
viața cotidiană sau reprezentări grafice

8. Evaluare 2.1. • completarea fişelor de evaluare 1 • fişe de evaluare • sumativă


2.2. • discuții privind completarea fişelor de evaluare • scrisă
2.3. • exerciții de recuperare/dezvoltare
2.4.
Nr. ore: 17/18
P IECTAREA PE UNITĂŢI DE
R ÎNVĂŢARE
O UNITATEA 7: Elemente intuitive de
geometrie
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 1. CONŢINUT
Localizarea unor obiecte SPECIFICE
3.1. • descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în ra- ORE
1 • resurse mate- • aprecieri
port cu alte obiecte (paralel, perpendicular) riale: manual, verbale
• identificarea obiectelor folosind simbolurile caietul de lucru
dintr-o reprezentare al manualului
• realizarea şi completarea unor tabele respec- • resurse proce-
tând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele durale: conver-
„rând” şi „coloană” sația, exercițiul
• stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr-o
reprezentare de tip reţea)
2. Drepte perpendiculare. 3.2. • identificarea unor segmente de dreaptă per- 1 • resurse mate- • evaluare
Drepte paralele pendiculare, paralele riale: manual, sumativă
caietul de lucru al
manualului, cule-
gere de probleme
• resurse proce-
durale: conver-
sația, explicația,
exercițiul, jocul
didactic
3. Unghiuri 3.2. • identificarea elementelor componente ale 1 • resurse mate- • evaluare
unui unghi; riale: manual, formativă
• desenarea unghiurilor, folosind rigla şi echerul caietul de lucru al
• identificarea tipului de unghi pe modele fizice manualului
sau în desene sugestive • resurse proce-
durale: observa-
ția, conversația,
exercițiul
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 4. CONŢINUT
Poligoane. Triunghiul SPECIFICE
3.2. • identificarea şi denumirea figurilor plane ORE
1 • resurse mate- • evaluare orală
• identificarea elementelor componente ale riale: manual, individuală
unei figuri plane: unghi, latură, vârf caietul de lucru
• identificarea numărului de forme geometrice al manualului,
plane dintr-un desen dat/dintr-o figură geome- culegere
trică „fragmentată” • resurse proce-
durale: conver-
sația, problemati-
zarea, exercițiul
5. Paralelogramul şi rombul 3.2. • identificarea şi denumirea figurilor plane 1 • resurse mate- • aprecieri
• identificarea elementelor componente ale riale: manual, verbale
unei figuri plane: unghi, latură, vârf caietul de lucru
al manualului,
bețişoare şi
plastilină pentru
construcții
6. Dreptunghiul şi pătratul 3.2. • identificarea şi denumirea figurilor plane 1 • resurse mate- • evaluare for-
• identificarea elementelor componente ale riale: manual, ca- mativă orală
unei figuri plane: unghi, latură, vârf ietul de lucru al • aprecieri
• identificarea numărului de forme geometrice manualului, cule- verbale
plane dintr-un desen dat/dintr-o figură geome- gere, bețişoare şi
trică „fragmentată” plastilină pentru
• numirea elementelor componente ale construcții
dreptunghiului şi pătratului; • resurse proce-
durale: conver-
sația, aplicația,
exercițiul
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 7. Cercul CONŢINUT SPECIFICE
3.2. • identificarea şi denumirea figurilor plane ORE
1 • resurse mate- • evaluare
• recunoaşterea unor obiecte cu formă de cerc riale: manual, frontală
• identificarea numărului de forme geometrice caietul de lucru
plane dintr-un desen dat/dintr-o figură geome- al manualului,
trică „fragmentată” compas
• resurse proce-
durale: conver-
sația, explicația,
jocul didactic
8. Axa de simetrie 3.2. • stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri ge- 1 • resurse mate- • evaluare
ometrice prin diferite modalităţi (pliere, desen) riale: manual, formativă
• completarea desenului unei figuri geometrice caietul de lucru (secvențe de
după o axă de simetrie al manualului, activitate inde-
• verificarea corectitudinii determinării axelor fişe de lucru pendentă)
de simetrie prin suprapunerea practică a celor • resurse proce-
două părți simetrice durale: exercițiul,
jocul didactic
9. Perimetrul 2.4. • determinarea perimetrelor poligoanelor prin 2 • resurse mate- • aprecieri
2.5. calcul riale: manual, verbale
3.2. caietul de lucru • discuții în
5.1. al manualului, grup pentru a
fişe de lucru descoperi solu-
• resurse proce- ția de rezolvare
durale: explica- a problemei
ția, exercițiul
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
.10. Aria CONŢINUT SPECIFICE
4.1. • estimarea mărimii unor suprafeţe desenate pe o ORE
1 • resurse mate- • aprecieri
reţea, utilizând ca unitate de măsură pătratul cu riale: manual, verbale
latura de 1 cm caietul de lucru • evaluare
• determinarea de suprafeţe (din reprezentări, al manualului, frontală
folosind ca unitate de măsură pătratul cu latura figuri geometrice
de 1 cm) decupate din
carton, pătrat de
1 cm²
• resurse proce-
durale: explica-
ția, demonstrația,
exercițiul
11. Corpuri geometrice. Cubul. 3.2. • recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezen- 1 • resurse mate- • evaluare for-
Paralelipipedul tări a unor obiecte cu formă geometrică (cub, riale: manual, mativă
paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con) caietul de lucru al • aprecieri
• exerciții de desfăşurare a cubului şi paralelipi- manualului, cor- verbale
pedului pe construcții din carton puri geometrice
• asamblarea cubului şi a paralelipipedului din • resurse proce-
desfăşurări date; construcții din bețişoare şi durale: conver-
biluțe de plastilină sația, exercițiul,
jocul didactic
12. Volumul cubului şi al para- 3.2. • compararea volumelor unor corpuri geome- 1 • resurse mate- • evaluare for-
lelipipedului 4.1. trice (cub, paralelipiped) folosind ca unitate de riale: manual, mativă
măsură cubul cu muchia de 1 cm caietul de lucru al • aprecieri
• compararea capacităţilor (volumelor) unor manualului, cor- verbale
vase în situaţii practice/experimentale puri geometrice
• resurse proce-
durale: exercițiul,
demonstrația
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
.13. PiramidaCONŢINUT SPECIFICE
3.2. • recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezen- ORE
1 • resurse materi- • evaluare for-
tări a unor obiecte cu formă geometrică (cub, ale: manual, cor- mativă
paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con) puri geometrice, • aprecieri
• exerciții de desfăşurare a piramidei pe con- caietul de lucru verbale
strucții din carton al manualului
• asamblarea piramidei din desfăşurări date • resurse proce-
• construcții din bețişoare şi biluțe de plastilină durale: conversa-
ția, exercițiul
14. Cilindru. Sferă. Cub 3.2. • recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezen- 1 • resurse materi- • evaluare for-
tări a unor obiecte cu formă geometrică (cub, ale: fişe de lucru, mativă
paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con) culegere de ex. şi • aprecieri
• desfăşurarea/asamblarea cilindrului şi a conu- probleme verbale
lui folosind corpuri construite din carton • resurse proce-
durale: exercițiul,
jocul didactic
15. Recapitulare 3.2. • desenarea unor model geometrice simple, 1/2 • resurse materi- • evaluare fron-
folosind simetria şi translația ale: fişe de lucru, tală orală
culegere de ex. şi
probleme
• resurse proce-
durale: exercițiul,
jocul didactic
16. Evaluare 3.2. • completarea fişelor de evaluare 1 • evaluare su-
• exerciții de dezvoltare mativă
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore: UNITATEA 8: Unități și instrumente de
12/13
măsură
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Unități de măsură pentru 4.1. • selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a uni- 2 • resurse mate- • evaluare
lungime 4.2. tăţilor de măsură adecvate pentru efectuarea riale: manual, formativă
5.3. unor măsurători în cadrul unor investigaţii caietul de lucru • aprecieri
• transformarea rezultatelor unor măsurători, al manualului, verbale
folosind operațiilor cunoscute instrumente de • evaluare orală
• analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- măsură pentru individuală
nute din rezolvarea unor probleme practice, cu lungime
referire la unităţile de măsură studiate • resurse pro-
• efectuarea de transformări cu unităţi de măsu- cedurale: expli-
ră standard în limita operaţiilor studiate cația, exercițiul,
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de mă- problematizarea
sură pentru lungime, masă, capacitate (volum),
unităţi monetare
• rezolvarea de probleme în care intervin unităţi
de măsură standard (inclusiv cu transformări)
2. Unități de măsură pentru 4.1. • efectuarea de transformări cu unităţi de măsu- 2 • resurse mate- • evaluare
volumul lichidelor 4.2. ră standard în limita operaţiilor studiate riale: manual, formativă
5.3. • selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a uni- caietul de lucru • aprecieri
tăţilor de măsură adecvate pentru efectuarea al manualului, verbale
unor măsurători în cadrul unor investigaţii cilindru gradat
• transformarea rezultatelor unor măsurători, • resurse pro-
folosind operațiile cunoscute cedurale: expli-
• analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- cația, exercițiul,
nute din rezolvarea unor probleme practice, cu jocul didactic
referire la unităţile de măsură studiate
• compararea capacităţilor (volumelor) unor
vase în situaţii practice/experimentale
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 3. CONŢINUT
Unități de măsură pentru SPECIFICE
4.1. • selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a uni- ORE
2 • resurse mate- • evaluare for-
masă 4.2. tăţilor de măsură adecvate pentru efectuarea riale: manual, mativă
5.3. unor măsurători în cadrul unor investigaţii caietul de lucru • aprecieri
• transformarea rezultatelor unor măsurători, al manualului, verbale
folosind operațiilor cunoscute instrumente de • controlul
• analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- măsură frontal al acti-
nute din rezolvarea unor probleme practice, cu • resurse proce- vității indepen-
referire la unităţile de măsură studiate durale: conver- dente
• efectuarea de transformări cu unităţi de măsu- sația, explicația,
ră standard în limita operaţiilor studiate demonstrația,
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de mă- exercițiul, jocul
sură pentru lungime, masă, capacitate (volum), didactic
unităţi monetare
4. Unități de măsură pentru 4.1. • ordonarea unor evenimente istorice sau per- 2 • resurse mate- • evaluare
timp 4.2. sonale în funcţie de succesiunea derulării lor în riale: manual, frontală
timp şi completarea unei axe a timpului caietul de lucru • aprecieri
• identificarea unei date sau calcularea unui in- al manualului, verbale
terval temporal folosind un calendar (de exem- culegere, ceas,
plu, identificarea unei zile de sâmbătă care cade calculator etc.
într-o zi de 13; calcularea numărului de zile • resurse proce-
dintre 23 februarie şi 25 aprilie etc.) durale: conver-
• efectuarea de transformări cu unităţi de măsu- sația, explicația,
ră standard în limita operaţiilor studiate exercițiul
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. 5. CONŢINUT
Unități de măsură pentru SPECIFICE
4.1. • compararea unor sume de bani compuse din ORE
2 • resurse mate- • evaluare
monetare 4.2. monede şi bancnote diferite; jocuri de utilizare a riale: manual, formativă
5.3. banilor caietul de lucru • aprecieri
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de al manualului, verbale
măsură pentru lungime, masă, capacitate (vo- culegere, mone-
lum), unităţi monetare de şi bancnote
• resurse proce-
durale: conver-
sația, exercițiul,
jocul didactic,
problematizarea
6. Recapitulare 4.1. • analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- 1/2 • resurse mate- • evaluare
4.2. nute din rezolvarea unor probleme practice, cu riale: caietul de frontală
5.3. referire la unităţile de măsură studiate lucru al manualu- • aprecieri
• efectuarea unor calcule folosind unităţi de mă- lui, culegere, fişe verbale
sură pentru lungime, masă, capacitate (volum), de lucru • evaluare
unităţi monetare • resurse proce- alternativă
• rezolvarea de probleme în care intervin unităţi durale: exercițiul (proiect)
de măsură standard (inclusiv cu transformări)
7. Evaluare 4.1. • completarea fişelor de evaluare 1 • resurse materi- • evaluare
4.2. • discutarea modului cum s-au rezolvat cerințele ale: fişe de evalu- sumativă
• exerciții de recuperare/dezvoltare are sumativă (scrisă)
• resurse proce-
durale: exercițiul