Sunteți pe pagina 1din 38

An școlar: 2017 – Manualul utilizat: Limba și literatura română.

Manual PROIECTAR
2018 pentru clasa a IV-a, autori: Alina Radu, Roxana Jeler EA PE
Unitatea de învățământ: ……………………… / Editura Art, Bucureşti, 2016
Profesor: Auxiliar recomandat: Limba și literatura română.
UNITĂŢI DE
………………………………………… Aria Caiet de lucru pentru clasa a IV-a, Semestrul I, ÎNVĂŢARE
curriculară: Limbă şi comunicare autori: Alina Radu, Roxana Jeler / Editura Art,
Clasa:
IV-a
a Bucureşti, 2016
Nr. de ore pe săptămână: 5
Semestrul I
Disciplina de învățământ: Limba şi
literatura română
Semestrul I: 17 săptămâni

Capitolul I:
Am scăpat de vacanță (Recapitularea cunoștințelor din clasa a III-
Nr. ore: a)
15
NR. DETALIE COMPETE NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT RI DE NȚE DE
. CONŢINUT SPECIFIC OR

1
1 Recapitularea cunoștințe- 1.1. - exerciţii de citire expresivă a textelor 2 resurse materia- - frontală
. lor din clasa a III-a 1.2. - exerciţii de citire selectivă (citire pe fragmente) le: manual, caiet - formativă
• Scrisoare, 1.5. - formularea unor predicții, pe baza unor frag- de lucru, fişe de
de Ana Blandiana 2.2. mente de text audiate lucru, videopro- Fișa de
- Textul literar în versuri 2.3. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență iector, calculator/ porto- foliu
2.4. audio/video tabletă, DEX,
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii Dicționar de sino-
3.2. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- nime, Dicționar
3.4. vă pentru identificarea mesajului de antonime,
- răspunsuri la întrebări pe baza textului carton, foarfecă,
- exerciții de transcriere selectivă lipici, culori
- ilustrarea prin desen a textului citit (pentru re-
- folosirea metodelor gândirii critice alizarea afişelor/
- realizarea unui jurnal de lectură posterelor/orga-
nizatorilor grafici)
* Competențele specifice vizate de această unitate au fost selectate din programa şcolară pentru clasa a III-a.

2
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- notarea unor elemente considerate importan- te resurse proce-
dintr-un text literar durale: observa-
- identificarea elementelor specifice textului în rea dirijată, con-
versuri (vers, strofă) versaţia, explica-
- exerciții de identificare a sensului unor expresii ţia, învăţarea prin
din text (figuri de stil şi imagini artistice) descoperire, jocul
- exerciții de argumentare a unei păreri didactic, munca
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice independentă
2. - Cartea poștală 1.1. - exerciții de scriere/redactare a unui text funcți- 2 resurse mate- - frontală
- Cererea politicoasă 1.4. onal (cartea poştală) riale: manualul, - formativă
- Relatarea unei 2.2. - exerciţii de autocorectare şi corectare în caiet de lucru, fişe
întâmplări trăite 2.4. perechi a greşelilor de scriere, a greşelilor de de lucru, video- Observarea sis-
- Scrierea corectă – Cratima 3.1. punctuaţie etc. proiectorul, cal- tematică: pro-
3.4. - selectarea adecvată a cuvintelor în texte proprii culatorul/tableta, be orale, fişe
3.5. - redactarea unor texte scurte respectând aşe- DEX, Dicționar de lucru, teme
4.1. zarea corectă a textului în pagină, plasarea co- de sinonime, pentru acasă
4.2. rectă a alineatelor şi a titlului, aprecierea corec- Dicțio- nar de
4.4. tă a spaţiului dintre cuvinte antonime, carton, Fișa de
4.5. - exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise foarfecă, lipici, porto- foliu
cu cratimă culori (pen- tru
- alcătuire de propoziții cu ortograme realizarea afi-
- explicarea folosirii ortogramelor în diferite şelor/posterelor/
contexte organizatorilor
- exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- grafici)
rechi a greşelilor de scriere resurse proce-
- completare de texte lacunare durale: observa-
- analiza textelor redactate după criterii date rea dirijată, con-
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- versaţia, explica-
tele personale şi cu cele create de colegi ţia, învăţarea prin
- exerciţii de simulare în situaţii de comunicare descoperire, jocul
- exerciţii de caligrafie didactic, munca
independentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. - Substantivul 1.3. - exerciţii de intuire/identificare a părţilor de 2 resurse mate- - frontală
- Adjectivul 1.5. vorbire învăţate: substantivul, adjectivul riale: manualul, - formativă
2.4. - exerciţii de identificare şi corectare a unor îm- caiet de lucru, fişe
3.5. binări de cuvinte incorecte în cadrul unui enunţ de lucru, video- Observarea sis-
4.1. (substantiv şi adjectiv) proiectorul, cal- tematică: pro-
4.2. - exerciţii de acord, de modificare a formei ad- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.5. jectivului, prin schimbarea numărului substanti- DEX, Dicționar de lucru, teme
vului pe care îl determină de sinonime, pentru acasă
- exerciţii de identificare a perechii determinat – Dicțio- nar de
determinant şi a acordului gramatical dintre cei antonime, carton, Fișa de
doi etc. foarfecă, lipici, porto- foliu
- completarea unor propoziţii lacunare cu ad- culori (pen- tru
jectivele potrivite realizarea afi-
- schimbarea topicii adjectivului faţă de sub- şelor/posterelor/
stantiv organizatorilor
- înlocuirea unor expresii date cu adjective co- grafici)
respunzătoare resurse proce-
- identificarea unor adjective potrivite unor sub- durale: obser-
stantive date varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
4. Pinocchio în Țara 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 3 resurse mate- - frontală
Jucării- lor, adaptare 1.2. ţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
după Carlo Collodi 1.5. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă caiet de lucru, fişe
- Textul literar în proză – 2.2. - explicarea sensului cuvântului prin mijloace de lucru, video- Observarea
tex- tul narativ 2.3. verbale şi nonverbale pornind de la context proiectorul, cal- sistematică:
- 2.4. - intuirea sensului cuvântului dintr-un text culatorul/tableta, probe orale,
Descrierea 3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii DEX, Dicționar fişe de lucru,
de
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
3.2. - exerciţii de citire pe fragmente sinonime, Dicțio- teme pentru
3.4. - exerciții de identificare a trăsăturilor unui text nar de antonime, acasă
literar narativ carton, foarfecă,
- exerciţii de delimitare a unui text narativ în lipici, culori (pen- Fișa de
secvențe logice tru realizarea afi- porto- foliu
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din şelor/posterelor)
textul citit resurse proce-
- realizarea unor desene pentru a ilustra ceea ce s- durale: obser-
a înțeles din text varea dirijată,
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profe- conversaţia, ex-
sorului plicaţia, învăţarea
- formularea de răspunsuri la întrebări simple prin descoperire,
- jocuri de rol jocul didactic,
- găsirea cuvintelor cu sens asemănător/sens munca indepen-
opus dentă
- completarea unor enunţuri lacunare
- răspunsuri la întrebări pe baza textului
- exerciții de transcriere selectivă
- activități de grup cu angajarea verbală a tutu-
ror membrilor
- exerciții de exprimare/de argumentare a opiniei
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice
- utilizarea unor organizatori grafici
- exprimarea acordului/dezacordului față de ac-
țiunile/atitudinile unor personaje

5. - Invitația 1.2. - revizuirea şi interevaluarea textelor redactate 2 resurse mate- - frontală


- Afișul 1.5. - relatarea unei întâmplări după întrebări riale: manualul, - formativă
- Ortografie și punctuație 2.2. - realizarea unui afiş caiet de lucru, fişe
2.4. - antrenamente de scriere creativă de lucru, video- Observarea sis-
3.5. - completarea unor tabele/scheme/organizatori proiectorul, tematică:
4.1. grafici cu informații din texte audiate
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
4.2. - redactarea unor texte funcționale scurte, res- calculatorul/ probe orale,
4.5. pectând caracteristicile fiecăruia (invitația, afişul) tableta, DEX, Dic- fişe de lucru,
- explicarea folosirii ortogramelor şi a semnelor ționar de sinoni- teme pentru
de punctuație în diferite contexte me, Dicționar de acasă
- exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- antonime, carton,
rechi a greşelilor de ortografie şi de punctuație foarfecă, lipici, Fișa de
- completare de texte lacunare culori (pentru re- porto- foliu
- analiza textelor redactate după criterii date alizarea afişelor/
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- posterelor)
tele personale şi cu cele create de colegi resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

6. - Verbul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a verbelor şi 2 resurse mate- - frontală


- Pronumele 1.5. pronumelor personale într-un text riale: manualul, - formativă
2.4. - selectarea verbelor dintr-un şir de cuvinte caiet de lucru, fişe
3.5. - completarea enunţurilor lacunare cu verbele la de lucru, video- Observarea sis-
4.1. forma cerută de pronume proiectorul, cal- tematică: pro-
4.2. - exerciții de intuire a numărului verbelor culatorul/tableta, be orale, fişe
4.5. - exerciții de intuire a numărului şi a genului DEX, Dicționar de lucru, teme
pronumelor personale (persoana a iii-a) de sinonime, pentru acasă
- exerciţii-joc pentru identificarea verbelor/pro- Dicțio- nar de
numelor antonime, carton, Fișa de
- exerciții de completare a informației despre foarfecă, lipici, porto- foliu
clasele morfologice ale substantivelor culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor)
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
7. Evaluare inițială 1.1. - test de evaluare inițială 1 resurse mate- - inițială
… - exerciții de ameliorare/dezvoltare 1 riale: manualul,
4.5. caiet de lucru,
portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcula-
torul/tableta
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

Capitolul al II-lea:
Vorbim pe săturate (Comunicarea
Nr. ore: orală)
20
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Un delfin bine-crescut, 1.1. - exerciţii de citire în ritm propriu, citire selecti- 2 resurse mate- - frontală
adaptare după Carlo 1.2. vă, pe roluri riale: manualul, - formativă
Collodi (lectură) 1.4. - exerciţii de citire respectând intonația impusă caiet de lucru, fişe
- Banda desenată 1.5. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.3. - relatarea unor întâmplări având ca suport ban- proiectorul, cal- tematică: pro-
2.4. da desenată culatorul/tableta, be orale, fişe
2.5. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii DEX, Dicționar de lucru, teme
3.2. - răspunsuri la întrebări pe baza textului de sinonime, pentru acasă
3.4. - ilustrarea prin desen a textului citit Dicțio- nar de
3.6. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență antonime, carton, Fișa de
audio/video foarfecă, lipici, porto- foliu
- completarea unor enunţuri lacunare culori (pen- tru
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
2. - Dialogul 1.5. - exerciţii de discriminare a elementelor esenţia- 3 resurse mate- - frontală
- Inițierea și menținerea 2.1. le de cele de detaliu dintr-un mesaj ascultat riale: manualul, - formativă
unui schimb verbal 2.3. - identificarea vorbitorului, a ascultătorului, a caiet de lucru, fişe
- Formularea de 2.4. mesajului de lucru, video- Observarea sis-
solicitări formale și 3.3. - identificarea situaţiilor de adaptare la particu- proiectorul, cal- tematică: pro-
informale 3.6. larităţile interlocutorului şi identificarea formu- culatorul/tableta, be orale, fişe
- Inițierea și menținerea 4.3. lelor de adresare specifice DEX, Dicționar de lucru, teme
unui schimb verbal 4.4. - exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în de sinonime, pentru acasă
4.5. funcţie de context şi de partenerul de dialog Dicțio- nar de
- exersarea unor acte de vorbire: iniţierea, antonime, carton, Fișa de
menţinerea sau încheierea unui schimb verbal; foarfecă, lipici, porto- foliu
utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de culori (pen- tru
permisiune, de solicitare realizarea afi-
- simularea unor situaţii de comunicare diverse şelor/posterelor)
- exerciţii de dialog: elevi – elevi, elev – resurse proce-
învăţător; jocuri de rol de tipul vorbitor – durale: obser-
ascultător, vizând formarea comportamentului de varea dirijată,
ascultător conversaţia, ex-
- discuţii libere, în perechi, pe teme date plicaţia, învăţarea
- exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative prin descoperire,
- jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vor- jocul didactic,
bire, de construire a unor dialoguri imaginare munca indepen-
- sesizarea unor mijloace nonverbale (gesturi, dentă
mimică)
- sesizarea corespondenţei elementelor verbale
cu cele nonverbale
- sesizarea rolului imaginilor
- exprimarea şi argumentarea propriilor gânduri
cu ajutorul desenului
- exerciţii de descoperire a semnificației unui
desen, afiş, indicator
- vizionarea de scurtmetraje animate
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- oferirea de concluzii simple pornind de la
scurtmetraje animate
- realizarea unei benzi desenate
- participarea la joc de rol şi aprecierea interpre-
tării după criterii convenite
3. - Cuvântul – formă și 3.1. - exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin si- 2 resurse mate- - frontală
conți- nut 3.4. nonime riale: manualul, - formativă
3.5. - exerciţii de identificare a sinonimelor/antoni- caiet de lucru, fişe
3.6. melor/omonimelor de lucru, video- Observarea sis-
4.1. - exerciţii de formare a familiei lexicale proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. - exerciţii de identificare a câmpului lexical culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt ne- DEX, Dicționar de lucru, teme
4.5. cunoscut prin raportare la conţinut de sinonime, pentru acasă
- exerciţii de determinare a sensului unor cuvin- Dicțio- nar de
te în contexte date antonime, carton, Fișa de
- folosirea dicţionarului pentru identificarea foarfecă, lipici, porto- foliu
sensului unor cuvinte şi a sinonimelor/antoni- culori (pen- tru
melor realizarea afi-
- înlocuirea în texte a unor cuvinte cu sinonime- şelor/posterelor)
le lor şi transcrierea acestora resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. Secretele unei prezentări 1.1. - exerciţii de citire respectând intonația impusă 3 resurse materia- - frontală
reușite (lectură) 1.2. de semnele de punctuație le: manual, caiet - formativă
1.4. - exerciţii de citire/interpretare adaptate de lucru, fişe de
1.5. particularităților textului lucru, videopro- Observarea
3.1. - exerciţii de discriminare a elementelor iectorul, calcu- sistematică:
3.2. esenţiale de cele de detaliu dintr-un mesaj latorul/tableta, probe orale,
3.4. ascultat DEX, Dicționar fişe de lucru,
- integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii de sinonime, teme pentru
- intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență Dicțio- nar de acasă
audio/video antonime, carton,
- răspunsuri la întrebări pe baza textului foarfecă, lipici, Fișa de
- exerciţii de citire explicativă şi de citire culori (pen- tru portofoliu
selectivă pentru desprinderea ideilor principale realizarea afi-
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din şelor/posterelor)
textul citit resurse proce-
- completarea unor enunţuri lacunare durale: obser-
- realizarea unor postere/organizatori grafici varea dirijată,
pentru a indica relația dintre text şi experiențele conversaţia, ex-
proprii plicaţia, învăţarea
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice prin descoperire,
- ilustrarea prin desen a textului citit – afişul jocul didactic,
munca indepen-
dentă
5. - Prezentarea – oferirea de 1.4. - simularea unor situaţii de comunicare diverse 4 resurse mate- - frontală
informații referitoare la 2.1. - exerciții de adaptare la particularităţile situați- riale: manualul, - formativă
uni- versul școlar sau 2.2. ei de comunicare date caiet de lucru, fişe
extrașcolar 2.3. - exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în de lucru, video- Observarea sis-
- Caracteristicile unei 2.4. funcţie de context proiectorul, cal- tematică: pro-
pre- zentări 2.5. - identificarea de caracteristici ale unei prezen- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.1. tări orale DEX, Dicționar de lucru, teme
4.3. - identificarea etapelor în conceperea unei pre- de sinonime, pentru acasă
4.4. zentări Dicțio- nar de
antonime,
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- sesizarea asemănărilor şi diferențelor dintre carton, foarfecă, Fișa de
prezentările narative/descriptive/argumentative lipici, culori (pen- porto- foliu
- sesizarea corespondenţei elementelor verbale cu tru realizarea afi-
cele nonverbale în cadrul unei prezentări şelor/posterelor)
- discuţii libere, în perechi, pe teme date resurse proce-
- exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative durale: obser-
- discuții referitoare la prezentarea proiectelor varea dirijată,
- minidezbateri conversaţia, ex-
- proiecte în perechi/grupe plicaţia, învăţarea
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă

6. Recapitulare: Leul, 1.1. - exerciţii de citire în ritm propriu, citire selecti- 4 resurse mate- - frontală
de Daniil Harms 1.2. vă, pe roluri riale: manualul, - formativă
(fragment) 1.4. - exerciţii de citire respectând intonația impusă caiet de lucru, fişe
1.5. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.1. - identificarea răspunsurilor unor întrebări pe proiectorul, cal- tematică: pro-
2.2. baza textului culatorul/tableta, be orale, fişe
2.3. - relatarea după întrebările investigatorului per- DEX, Dicționar de lucru, teme
2.4. fect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu de sinonime, pentru acasă
2.5. cine? Cu ce?) Dicțio- nar de
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii antonime, carton, Fișa de
3.2. - exerciţii de discriminare a elementelor esenţia- foarfecă, lipici, porto- foliu
3.4. le de cele de detaliu dintr-un mesaj ascultat culori (pen- tru
4.1. - identificarea vorbitorului, a ascultătorului, a realizarea afi-
4.3. mesajului şelor/posterelor)
4.4. - identificarea situaţiilor de adaptare la particu- resurse proce-
larităţile interlocutorului şi identificarea formu- durale: obser-
lelor de adresare specifice varea dirijată,
conversaţia,
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exerciţii de folosire a intonaţiei potrivite în explicaţia, învă-
funcţie de context şi de partenerul de dialog ţarea prin des-
- exersarea unor acte de vorbire: iniţierea, coperire, jocul
menţinerea sau încheierea unui schimb verbal; didactic, munca
utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de independentă
permisiune, de solicitare
- simularea unor situaţii de comunicare diverse
- susținerea unei prezentări după plan dat
- transcrierea unor enunțuri din text în care se
regăsesc cuvinte cu sens opus unor cuvinte pre-
cizate de învățător
- exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin si-
nonime
- exerciţii de identificare a sinonimelor/antoni-
melor/omonimelor
- exerciţii de formare a familiei lexicale
- exerciţii de identificare a câmpului lexical
- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt ne-
cunoscut prin raportare la conţinut
- exerciţii de determinare a sensului unor cuvin-
te în contexte date
- folosirea dicţionarului pentru identificarea
sensului unor cuvinte şi a sinonimelor/antoni-
melor
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
7. Evaluare sumativă 1.1. - proiecte de documentare 1 resurse mate- - individuală
… - concurs de prezentări 1 riale: manualul, - sumativă
4.5. - exerciții de ameliorare/dezvoltare caiet de lucru,
portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar
de sinonime,
Dicțio- nar de
antonime, carton,
foarfecă, lipici,
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
Capitolul al III-lea:
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris (Comunicare
Nr. ore: scrisă)
20
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Fluturi cu sute de aripi, 1.2. - exerciţii de citire a textelor, respectând 2 resurse mate- - frontală
adaptare după Mircea 1.4. intonaţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
Cărtărescu (lectură) 1.5. - exerciţii de citire selectivă (citire pe fragmente) caiet de lucru, fişe
2.2. - formularea unor predicții pe baza unor de lucru, video- Observarea
2.4. fragmente de text audiate proiectorul, cal- sistematică:
3.1. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență culatorul/tableta, probe orale,
3.2. audio/video DEX, Dicționar fişe de lucru,
3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii de sinonime, teme pentru
3.4. - completarea unor enunţuri lacunare Dicțio- nar de acasă
3.5. - exerciţii de delimitare a unui text în secvențe antonime, carton,
4.1. logice foarfecă, lipici, Fișa de
4.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire culori (pen- tru portofoliu
selectivă pentru identificarea ideilor principale realizarea afi-
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din şelor/posterelor/
textul citit organizatorilor
- răspunsuri la întrebări pe baza textului grafici)
- exerciții de transcriere selectivă resurse proce-
- ilustrarea prin desen a textului citit durale: obser-
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice varea dirijată,
- exerciţii-joc: Ce comunic? (stări conversaţia, ex-
sufleteşti: bucurie, curiozitate, tristeţe, plicaţia, învăţarea
uimire, frică, confuzie) prin descoperire,
- realizarea unui jurnal de lectură jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
2. - Cartea – obiect cultural 3.1. - notarea unor elemente considerate importan- te 2 resurse mate- - frontală
3.4. dintr-un text audiat riale: manualul, - formativă
3.5. - stabilirea rolului fiecărui element component caiet de lucru, fişe
3.6. al unei cărţi de lucru, video- Observarea sis-
4.1. - gruparea cărţilor pe diferite criterii proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. - exerciții de recunoaştere a tipurilor de cărţi: culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. dicţionare, atlase, manuale, culegeri, poveşti, DEX, Dicționar de lucru, teme
4.5. poezii de sinonime, pentru acasă
- exerciții de observare a unor cărţi: copertă, cu- Dicțio- nar de
prins, număr de pagini, ilustraţii antonime, carton, Fișa de
- exerciții de comparare a filmelor şi cărților, cu foarfecă, lipici, porto- foliu
rolul de a identifica asemănările şi deosebirile culori (pen- tru
dintre acestea realizarea afi-
- exerciții de identificare a sensului unor expresii şelor/posterelor/
din text (figuri de stil şi imagini artistice) organizatorilor
- identificarea rolului cărții în dezvoltarea cultu- grafici)
rală a fiecărui individ resurse proce-
- exerciții de argumentare a unei păreri durale: obser-
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. - Compunerea 1.5. - antrenament de structurare a compunerii în 2 resurse mate- - frontală
- Planul compunerii 2.1. introducere, cuprins şi încheiere riale: manualul, - formativă
- Așezarea textului în pagină 2.3. - recunoaşterea părților unei compuneri caiet de lucru, fişe
3.1. - însemnarea folosind culori diferite a părților de lucru, video- Observarea sis-
3.4. unei compuneri date proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - exerciții de redactare a unor texte narative/ culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. descriptive/argumentative pe baza unui plan de DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. idei de sinonime, pentru acasă
4.5. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi Dicțio- nar de
sau în grupe mici de lucru antonime, carton, Fișa de
- selectarea adecvată a cuvintelor într-un text foarfecă, lipici, porto- foliu
propriu culori (pen- tru
- redactarea compunerilor respectând aşezarea realizarea afi-
corectă a textului în pagină, plasarea corectă a şelor/posterelor/
alineatelor şi a titlului, aprecierea corectă a spa- organizatorilor
ţiului dintre cuvinte grafici)
- analiza compunerilor după criterii date resurse proce-
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- durale: obser-
tele personale şi cu cele create de colegi varea dirijată,
- exerciţii de caligrafie conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. - Ortografie și punctuație 1.5. - exerciţii de folosire corectă a ghilimelelor 1 resurse mate- - frontală
(ghilimelele) 2.1. - exerciţii de utilizare corectă a semnelor de riale: manualul, - formativă
2.3. punctuaţie caiet de lucru, fişe
3.1. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- de lucru, video- Observarea sis-
3.4. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. punctuaţie etc. culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. - exerciții de completare a textelor lacunare cu DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. semnele de punctuație lipsă de sinonime, pentru acasă
4.5. Dicțio- nar de
antonime, carton, Fișa de
foarfecă, lipici, porto- foliu
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
5. O altfel de bibliotecă, de 1.1. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 2 resurse mate- - frontală
Dan Rădulescu (lectură) 1.2. ţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
1.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă caiet de lucru, fişe
1.5. - intuirea sensului cuvântului dintr-un text de lucru, video- Observarea sis-
2.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii proiectorul, cal- tematică: pro-
2.4. - exerciții de citire pe fragmente culatorul/tableta, be orale, fişe
2.5. - exerciții de delimitare a unui text informativ în DEX, Dicționar de lucru, teme
3.2. secvențe logice de sinonime, pentru acasă
3.4. - exerciţii de ordonare a ideilor principale din Dicțio- nar de
3.6. textul citit antonime, carton, Fișa de
- completarea unor enunţuri lacunare foarfecă, lipici, porto- foliu
- răspunsuri la întrebări pe baza textului culori (pen- tru
- exerciții de transcriere selectivă realizarea afi-
- activități de grup cu angajarea verbală a tutu- şelor/posterelor)
ror membrilor resurse proce-
- participarea la jocuri de imaginație cu aprecie- durale: obser-
rea reciprocă după criterii convenite – Fiți și voi varea dirijată,
scriitori! conversaţia, ex-
- exerciții de exprimare a opiniei plicaţia, învăţarea
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
6. - Cartea – mijloc de 1.5. - identificarea rolului cărții ca mijloc de informare 1 resurse mate- - frontală
infor- mare 2.1. - activități de grup cu angajarea verbală a tutu- riale: manualul, - formativă
- Articolul 2.3. ror membrilor caiet de lucru, fişe
2.4. - participarea la jocuri de imaginație cu aprecie- de lucru, video- Observarea sis-
3.3. rea reciprocă după criterii convenite proiectorul, cal- tematică: pro-
3.6. - exerciții de exprimare a opiniei culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. - exerciții de identificare a unui text informativ DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. - exerciții de argumentare a unei păreri de sinonime, pentru acasă
4.5. - exerciții de identificare a sensului cuvintelor Dicțio- nar de
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice antonime, carton, Fișa de
foarfecă, lipici, porto- foliu
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
7. - Cartea poștală, 3.1. - exerciții de scriere/redactare a unui text funcți- 1 resurse mate- - frontală
mesajul text 3.4. onal (cartea poştală, mesajul text, invitația) riale: manualul, - formativă
3.5. - identificarea caracteristicilor unei cărți poştale caiet de lucru, fişe
3.6. (expeditor, destinatar, mesaj) de lucru, video- Observarea sis-
4.1. - identificarea caracteristicilor unui mesaj text proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. (mesaj scurt transmis prin intermediul telefo- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. nului) DEX, Dicționar de lucru, teme
4.5. - actualizarea caracteristicilor unei invitații de sinonime, pentru acasă
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor între Dicțio- nar de
articolele din ziare şi reviste şi textele funcționale antonime, carton, Fișa de
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor re- foarfecă, lipici, porto- foliu
dactate culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
8. - Substantivul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a substantivelor 2 resurse mate- - frontală
3.1. - selectarea substantivelor dintr-un şir de cuvin- riale: manualul, - formativă
3.4. te, dintr-un text caiet de lucru, fişe
3.5. - completarea enunţurilor lacunare cu substan- de lucru, video- Observarea sis-
3.6. tivele potrivite proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. - exerciții de intuire a numărului şi genului sub- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. stantivului DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. - exerciţii-joc pentru identificarea substantivelor de sinonime, pentru acasă
4.5. - exerciții de completare a informației despre Dicțio- nar de
clasele morfologice ale substantivelor antonime, carton, Fișa de
- gruparea substantivelor în funcție de clasele foarfecă, lipici, porto- foliu
morfologice culori (pen- tru
- identificarea substantivelor care au aceeaşi realizarea afi-
formă la singular şi plural şelor/posterelor)
- identificarea substantivelor defective de sin- resurse proce-
gular/plural durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
9. - Semnele de punctuație 1.5. - exerciţii de folosire corectă a punctelor de sus- 1 resurse mate- - frontală
(punctele de suspensie) 2.1. pensie riale: manualul, - formativă
2.3. - explicarea folosirii punctelor de suspensie în- caiet de lucru, fişe
3.1. tr-o situație dată de lucru, video- Observarea sis-
3.4. - exerciţii de utilizare corectă a virgulei proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - explicarea folosirii virgulei într-o situație dată culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de de sinonime, pentru acasă
4.5. punctuaţie etc. Dicțio- nar de
- exerciții de completare a textelor lacunare cu antonime, carton, Fișa de
semnele de punctuație lipsă foarfecă, lipici, porto- foliu
- exerciții de redactare culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
10. Recapitulare: 1.1. - exerciții de citire în ritm propriu, citire selectivă 4 resurse mate- - frontală
A doua carte cu Apolodor, 1.2. a textului, pe baza unor repere date de învățător riale: manualul, - formativă
de Gellu Naum (fragmen- 1.4. - exerciții de citire respectând intonația impusă caiet de lucru, fişe
te) 1.5. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.1. - exerciții de memorare a unor poezii cu temă proiectorul, cal- tematică: pro-
2.2. dată culatorul/tableta, be orale, fişe
2.3. - exerciții de determinare a sensului unor cuvinte DEX, Dicționar de lucru, teme
în contexte date de sinonime, pentru acasă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
2.4. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii Dicționar de an-
3.6. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează tonime, carton, Fișa de
4.5. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din foarfecă, lipici, porto- foliu
textul citit culori (pentru re-
- completarea unor enunţuri lacunare alizarea afişelor/
- intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență posterelor)
audio/video resurse proce-
- exerciții de transcriere selectivă durale: obser-
- exerciții de scriere/redactare a unui text func- varea dirijată,
țional conversaţia, ex-
- exerciții de exprimarea a opiniei plicaţia, învăţarea
- antrenamente de scriere creativă prin descoperire,
- exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi jocul didactic,
sau în grupe mici de lucru munca indepen-
- selectarea adecvată a cuvintelor într-un text dentă
propriu
- redactarea compunerilor respectând aşezarea
corectă a textului în pagină, plasarea corectă a
alineatelor şi a titlului, aprecierea corectă a spa-
ţiului dintre cuvinte
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor re-
dactate
- discutarea greşelilor de ortografie şi de punc-
tuație
- exerciții de intuire a claselor morfologice (sub-
stantivul)
- exerciții de intuire a numărului şi a genului sub-
stantivului
- exerciții de utilizare corectă a semnelor de
punctuație
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
11. Evaluare sumativă 1.1. - test de evaluare 1 resurse mate- - individuală
… - realizarea unei cărți uriaşe pentru colegii de la riale: manualul, - sumativă
4.5. clasa I 1 caiet de lucru,
- exerciții de ameliorare/dezvoltare portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar
de sinonime,
Dicțio- nar de
antonime, carton,
foarfecă, lipici,
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
Capitolul al IV-lea:
O iarnă de … poveste ( Textul
Nr. ore: literar)
20
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Darul lui Moș Crăciun, 1.2. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 3 resurse mate- - frontală
adaptare după T.O. Bobe 1.4. ţia impusă de semnele de punctuaţie riale: manualul, - formativă
(lectură) 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe fragmente) caiet de lucru, fişe
- Textul literar 2.2. - explicarea sensului cuvântului pornind de la de lucru, video- Observarea sis-
- Textul literar în proză 2.4. context proiectorul, cal- tematică: pro-
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii culatorul/tableta, be orale, fişe
3.2. - completarea unor enunţuri lacunare DEX, Dicționar de lucru, teme
3.3. - exerciții de delimitare a unui text în secvențe de sinonime, pentru acasă
3.4. logice Dicțio- nar de
3.5. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- antonime, carton, Fișa de
4.1. vă pentru identificarea ideilor principale foarfecă, lipici, porto- foliu
4.4. - exerciţii de ordonare a ideilor principale din culori (pen- tru
textul citit realizarea afi-
- răspunsuri la întrebări pe baza textului şelor/posterelor/
- exerciții de transcriere selectivă organizatorilor
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizea- grafici)
ză informaţiile esenţiale sau de detaliu desprin- resurse proce-
se din textul citit durale: obser-
- formularea unor predicții, pe baza unor frag- varea dirijată,
mente de text conversaţia, ex-
- concursuri pe echipe pentru rezolvarea unor plicaţia, învăţarea
sarcini simple/itemi cu alegere multiplă prin descoperire,
- activități de grup cu angajarea verbală a tutu- jocul didactic,
ror membrilor şi exprimarea propriilor opinii munca indepen-
- exerciții de comparare a două texte: literar/ dentă
nonliterar, cu scopul de a identifica asemănările
şi deosebirile dintre acestea
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exerciții de identificare a sensului unor expresii
din text (figuri de stil şi imagini artistice)
- exerciții de identificare a caracteristicilor unui
text literar (în proză/în versuri)
- exerciții de argumentare a unei păreri
2. - Compunerea imaginativă 3.1. - antrenament de structurare a compunerii în 2 resurse mate- - frontală
cu început/sfârșit dat 3.4. introducere, cuprins şi încheiere riale: manualul, - formativă
3.5. - recunoaşterea părților unei compuneri caiet de lucru, fişe
3.6. - redactarea unor scurte texte cu introducere/ de lucru, video- Observarea sis-
4.1. sfârşit dat proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. sau în grupe mici de lucru DEX, Dicționar de lucru, teme
4.5. - selectarea adecvată a cuvintelor într-un text de sinonime, pentru acasă
propriu Dicțio- nar de
- redactarea compunerilor respectând aşezarea antonime, carton, Fișa de
corectă a textului în pagină, plasarea corectă a foarfecă, lipici, porto- foliu
alineatelor şi a titlului, aprecierea corectă a spa- culori (pen- tru
ţiului dintre cuvinte realizarea afi-
- analiza compunerilor după criterii date şelor/posterelor/
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- organizatorilor
tele personale şi cu cele create de colegi grafici)
- discutarea greşelilor de ortografie şi de punc- resurse proce-
tuație durale: obser-
- exerciţii de caligrafie varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. - Ortografie și punctuație 1.5. - exerciţii de folosire corectă a apostrofului 1 resurse materia- - frontală
(apostroful) 2.1. - exerciţii de utilizare corectă a semnelor de or- le: manualul, ca- - formativă
2.3. tografie şi de punctuaţie iet de lucru, fişe
3.1. - explicarea folosirii apostrofului într-o situație de lucru, video- Observarea sis-
3.4. dată proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - explicarea folosirii semnelor de punctuație în- culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. tr-o situație dată DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- de sinonime, pentru acasă
4.5. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de Dicțio- nar de
punctuaţie etc. antonime, carton, Fișa de
- exerciții de completare a textelor lacunare cu foarfecă, lipici, porto- foliu
semnele de punctuație lipsă culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. - Adjectivul 1.3. - exerciţii de identificare/intuire a adjectivelor 1 resurse materia- - frontală
3.1. - selectarea dintr-un text a adjectivelor însoțite le: manualul, ca- - formativă
3.4. de substantivul pe care îl determină iet de lucru, fişe
3.5. - exerciții de intuire a numărului şi a genului ad- de lucru, video- Observarea sis-
3.6. jectivului proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. - exerciții de completare a informației despre culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. clasele morfologice ale substantivelor DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. - transformarea adjectivelor în funcție de număr de sinonime, pentru acasă
4.5. şi gen Dicțio- nar de
antonime, carton, Fișa de
foarfecă, lipici, porto- foliu
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
5. Cum a furat Grinch 1.2. - exerciții de citire în ritm propriu, citire selectivă 3 resurse materia- - frontală
Crăciunul, de Dr. Seuss 1.4. a textului pe baza unor repere date de învățător le: manualul, ca- - formativă
(fragment) (lectură) 1.5. - exerciții de citire respectând intonația impusă iet de lucru, fişe
- Textul literar în versuri 2.2. de semnele de punctuație de lucru, video- Observarea sis-
2.4. - exerciții de memorare a unor versuri din poezie proiectorul, cal- tematică: pro-
3.1. - exerciții de determinare a sensului unor cuvinte culatorul/tableta, be orale, fişe
3.2. în contexte date DEX, Dicționar de lucru, teme
3.3. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii de sinonime, pentru acasă
3.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează Dicțio- nar de Fișa de porto-
3.5. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din antonime, carton, foliu
4.1. textul citit foarfecă, lipici,
4.4. - exerciții de identificare a caracteristicilor textu- culori (pen- tru
lui literar narativ în versuri realizarea afi-
- exerciții de delimitare a unui text în secvențe şelor/posterelor/
logice organizatorilor
- exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă grafici)
pentru identificarea ideilor principale resurse proce-
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din durale: obser-
textul citit varea dirijată,
- completarea unor enunţuri lacunare conversaţia, ex-
- exerciții de identificare a sensului unor expresii plicaţia, învăţarea
din text (figuri de stil şi imagini artistice) prin descoperire,
- exerciții de transcriere selectivă jocul didactic,
- transferarea informațiilor dintr-un text într-un munca indepen-
tabel dentă
- exerciții de exprimare a opiniei
- concursuri pe echipe/în perechi pentru rezolva-
rea unor sarcini simple
- activități de grup cu angajarea verbală a tuturor
membrilor
- minidezbateri pe baza unui text audiat
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exerciții de identificare a câmpului lexical
- exerciții de identificare a cuvintelor cu sens
opus
6. - Scrisoarea 1.5. - exerciții de scriere/redactare a unui text func- 2 resurse materia- - frontală
- E-mailul 2.1. țional (scrisoarea/e-mailul) le: manualul, ca- - formativă
- Ortografie și punctuație 2.3. - antrenamente de scriere creativă iet de lucru, fişe
3.1. - exerciţii de rezolvare a unor sarcini în perechi de lucru, video- Observarea sis-
3.4. sau în grupe mici de lucru proiectorul, cal- tematică: pro-
3.5. - selectarea adecvată a cuvintelor într-un text culatorul/tableta, be orale, fişe
3.6. propriu DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. - redactarea textelor respectând aşezarea co- de sinonime, pentru acasă
4.5. rectă a textului în pagină, plasarea corectă a Dicțio- nar de
formulelor de adresare şi de încheiere antonime, carton, Fișa de
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor re- foarfecă, lipici, porto- foliu
dactate culori (pen- tru
- discutarea greşelilor de ortografie şi de punc- realizarea afi-
tuație şelor/posterelor/
- analiza textelor după criterii date organizatorilor
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- grafici)
tele personale şi cu cele create de colegi resurse proce-
- exerciţii de caligrafie durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
7. - Legătura substantivului 1.3. - exerciții de intuire a claselor morfologice (sub- 2 resurse materia- - frontală
cu adjectivul 3.1. stantivul/adjectivul) le: manualul, ca- - formativă
3.4. - exerciții de intuire a numărului şi genului sub- iet de lucru, fişe
3.5. stantivului/adjectivului de lucru, video- Observarea sis-
3.6. - selectarea dintr-un text a adjectivelor şi a sub- proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. stantivului pe care îl determină culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. - exerciții de completare a informației despre DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. clasele morfologice ale substantivelor de sinonime, pentru acasă
4.5. - exerciții de scriere a adjectivelor poziționate în Dicțio- nar de
fața substantivului pe care îl determină antonime, carton, Fișa de
- redactarea unor scurte texte gramaticale foarfecă, lipici, porto- foliu
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
8. Recapitulare: 1.2. - exerciţii de citire a textelor, respectând intona- 4 resurse materia- - frontală
Șifonierul, Leul și 1.4. ţia impusă de semnele de punctuaţie le: manualul, ca- - formativă
Vrăjitoarea, adaptare 1.5. - exerciții de citire selectivă (citire pe fragmente) iet de lucru, fişe
după C.S. Lewis (lectură) 2.2. - explicarea sensului cuvântului pornind de la de lucru, video- Observarea sis-
2.4. context proiectorul, cal- tematică: pro-
3.1. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii culatorul/tableta, be orale, fişe
3.2. - exerciții de delimitare a unui text în secvențe DEX, Dicționar de lucru, teme
3.3. logice de sinonime, pentru acasă
3.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă Dicțio- nar de Fișa de porto-
3.5. pentru identificarea ideilor principale antonime, carton, foliu
4.1. - exerciţii de ordonare a ideilor principale din foarfecă, lipici,
4.4. textul citit culori (pen- tru
- exerciții de transcriere selectivă realizarea afi-
- formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează şelor/posterelor/
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din organizatorilor
textul citit grafici)
- formularea unor predicții, pe baza unor frag- resurse proce-
mente de text durale: obser-
- activități de grup cu angajarea verbală a tuturor varea dirijată,
membrilor conversaţia, ex-
- exprimarea propriilor opinii plicaţia, învăţarea
- exerciții de identificare a sensului unor expresii prin descoperire,
din text (figuri de stil şi imagini artistice) jocul didactic,
- exerciții de identificare a caracteristicilor unui munca indepen-
text literar dentă
- exerciții de argumentare a unei păreri
- redactarea unor scurte texte după o temă dată
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redac-
tate
- discutarea greşelilor de ortografie şi punctuație
- analiza textelor redactate după criterii date
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex-
tele personale şi cu cele create de colegi
- exerciții de intuire a claselor morfologice (sub-
stantivul/adjectivul)
- exerciții de intuire a numărului şi genului sub-
stantivului/adjectivului
9. Evaluare sumativă 1.1. - test de evaluare 1 resurse mate- - individuală
… - exerciții de ameliorare/dezvoltare riale: manualul, - sumativă
4.5. 1 caiet de lucru,
portofoliul de
evaluare, fişe de
lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar
de sinonime,
Dicțio- nar de
antonime, carton,
foarfecă, lipici,
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: observa-
rea dirijată, con-
versaţia, explica-
ţia, învăţarea prin
descoperire, jocul
didactic, munca
independentă
Nr. ore:
Capitolul al V-lea:
10 Un final spectaculos
(Recapitulare)
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
1. Recapitulare semestrială 1.2. - exerciţii de citire expresivă a textelor 3 resurse materia- - frontală
1.4. - exerciții de citire selectivă (citire pe roluri) le: manualul, ca- - formativă
Omul de zăpadă care voia 1.5. - formularea unor predicții, pe baza unor frag- iet de lucru, fişe
să întâlnească soarele, 2.2. mente de text audiate de lucru, video- Observarea sis-
adaptare după Matei 2.4. - intuirea sensului cuvântului dintr-o secvență proiectorul, cal- tematică: pro-
Vișniec (lectură) 3.1. audio/video culatorul/tableta, be orale, fişe
Comunicarea scrisă/orală 3.2. - integrarea cuvintelor noi în enunțuri proprii DEX, Dicționar de lucru, teme
3.3. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- de sinonime, pentru acasă
3.4. vă pentru identificarea mesajului Dicțio- nar de Fișa de porto-
3.5. - exerciții de delimitare a unui text în secvențe antonime, carton, foliu
4.1. logice foarfecă, lipici,
4.4. - exerciţii de citire explicativă şi de citire selecti- culori (pen- tru
vă pentru identificarea ideilor principale realizarea afi-
- exerciţii de ordonare a ideilor principale din şelor/posterelor/
textul citit organizatorilor
- răspunsuri la întrebări pe baza textului
grafici)
- exerciții de identificare a trăsăturilor unor per-
resurse proce-
sonaje
durale: obser-
- exerciții de transcriere selectivă
varea dirijată,
- ilustrarea prin banda desenată a textului citit
- realizarea unui jurnal de lectură conversaţia, ex-
- identificarea elementelor specifice textului (în plicaţia, învăţarea
proză/în versuri, literar/nonliterar) prin descoperire,
- exerciții de identificare a sensului unor expresii jocul didactic,
din text (figuri de stil şi imagini artistice) munca indepen-
- exerciții de argumentare a unei păreri dentă
- minidezbatere pe o temă dată
- exerciții de dezvoltare a gândirii critice
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
2. Textul funcțional/Compune- 3.1. - exerciții de scriere/redactare a unui text func- 1 resurse materia- - frontală
rea imaginativă 3.4. țional respectând structura specifică (invitația/ le: manualul, ca- - formativă
Ortografie și punctuație 3.5. scrisoarea/cartea poştală) iet de lucru, fişe
3.6. - exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- de lucru, video- Observarea sis-
4.1. rechi a greşelilor de scriere şi a greşelilor de proiectorul, cal- tematică: pro-
4.3. punctuaţie etc. culatorul/tableta, be orale, fişe
4.4. - selectarea adecvată a cuvintelor într-un text DEX, Dicționar de lucru, teme
4.5. propriu de sinonime, pentru acasă
- redactarea unor texte scurte respectând aşe- Dicțio- nar de Fișa de porto-
zarea corectă a textului în pagină, plasarea co- antonime, carton, foliu
rectă a alineatelor şi a titlului, aprecierea corec- foarfecă, lipici,
tă a spaţiului dintre cuvinte culori (pen- tru
- exerciţii de utilizare corectă a cuvintelor scrise realizarea afi-
cu cratimă şelor/posterelor/
- exerciţii de autocorectare şi corectare în pe- organizatorilor
rechi a greşelilor de scriere şi de punctuație grafici)
- analiza textelor redactate după criterii date resurse proce-
- exprimarea propriei păreri în legătură cu tex- durale: obser-
tele personale şi cu cele create de colegi varea dirijată,
- exerciţii de simulare a unor situaţii de comuni- conversaţia, ex-
care plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. Părți de vorbire 1.3. - exerciţii de intuire/identificare a părţilor de 2 resurse materia- - frontală
- Substantivul 3.1. vorbire învăţate: substantivul, adjectivul le: manualul, ca- - formativă
- Adjectivul 3.4. - exerciţii de identificare şi corectare a unor îm- iet de lucru, fişe
3.5. binări de cuvinte incorecte în cadrul unui enunţ de lucru, video- Observarea sis-
3.6. (substantiv şi adjectiv) proiectorul, cal- tematică: pro-
4.1. - exerciţii de acord, de modificare a formei ad- culatorul/tableta, be orale, fişe
4.3. jectivului, prin schimbarea numărului substanti- DEX, Dicționar de lucru, teme
4.4. vului pe care îl determină de sinonime, pentru acasă
4.5. - exerciţii de identificare a perechii determinat – Dicțio- nar de Fișa de porto-
determinant şi a acordului gramatical dintre cei antonime, carton, foliu
doi etc. foarfecă, lipici,
- completarea unor propoziţii lacunare cu ad- culori (pen- tru
jectivele potrivite realizarea afi-
- schimbarea topicii adjectivului faţă de sub- şelor/posterelor/
stantiv organizatorilor
- înlocuirea unor expresii date cu adjective co- grafici)
respunzătoare resurse proce-
- identificarea unor adjective potrivite unor durale: obser-
substantive date varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă
NR. DETALIERI COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT DE ȚE DE
. CONŢINUT SPECIFICE ORE
4. Evaluare semestrială 1.1. - test de evaluare 1 resurse mate- - individuală
… - exerciții de ameliorare/dezvoltare 1 riale: manualul, - semestrială
4.5. caiet de lucru,
- evaluarea portofoliilor 1 portofoliul de
evaluare, fişe de
- proiect – Mici copii, mari actori 1 lucru, videopro-
iectorul, calcu-
latorul/tableta,
DEX, Dicționar
de sinonime,
Dicțio- nar de
antonime, carton,
foarfecă, lipici,
culori (pen- tru
realizarea afi-
şelor/posterelor/
organizatorilor
grafici)
resurse proce-
durale: obser-
varea dirijată,
conversaţia, ex-
plicaţia, învăţarea
prin descoperire,
jocul didactic,
munca indepen-
dentă