Sunteți pe pagina 1din 91

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - CURSURI DE ZI

Masterat în Management şi comunicare în afaceri

Plan de învăţământ + Orar pag. 2


Fişele disciplinelor pag. 6
Programe analitice pag. 47
Plan de învăţământ
Masterat, durata 2 ani, 2009 – 2011
Specializarea: Management şi comunicare în afaceri
Nr. Semestrul Semestrul
Semestrul I Semestrul II Forma de
Crt. III IV Nr. ore pe semestru, din care:
Denumirea 14 săpt. 14 săpt. verificare
14 săpt. 12 săpt.
disciplinei
Ac. Ac. Ac. Ac.
C. S. C. S. C. S. C. S. E V Cr. Total Curs Sem.
p. p. p. p.
I. Discipline fundamentale
1 Management strategic 2 1 - - - - - - - - - - E1 - 10 42 28 14
2 Comunicare I. Comunicare internă 2 1 - - - - - - - - - - E1 - 10 42 28 14
3 Managementul organizaţiilor - - - - - - - - - 2 1 - E4 - 8 36 24 12
4 Comunicare II. Comunicarea externă a - - - 2 1 - - - - - - - E2 - 8 42 28 14
firmei
5 Întreprinzătorul şi planul de afaceri - - - - - - - - - 2 1 - E4 8 36 24 12
Total 198 132 66
II. Discipline de specialitate
6 Marketing 2 1 - - - - - - - - - - E1 - 10 42 28 14
7 Finanţarea afacerilor - - - 2 1 - - - - - - - E2 - 7 42 28 14
8 Tehnici de promovare în afaceri - - - 2 1 - - - - - - - E2 - 8 42 28 14
9 Cercetarea pieţei - - - 2 1 - - - - - - - E2 - 7 42 28 14
10 Evaluarea şi auditul proiectelor - - - - - - 2 1 - - - - E3 - 8 42 28 14
11 Negociere în afaceri - - - - - - 2 1 - - - - E3 - 6 42 28 14
12 Brandul de angajator - - - - - - 2 1 - - - - - V3 8 42 28 14
13 Responsabilitatea socială corporativă - - - - - - - - - 2 1 - - V4 7 36 24 12
(CSR)
14 Afaceri în medii instabile - - - - - - 2 1 - - - V3 8 42 28 14
15 Comunicarea în situaţii de criză - - - - - - - - - 2 1 - E4 - 5 36 24 12
(facultativ)
16 Analiza imaginii organizaţiilor - - - - - - - - - 2 1 - E4 - 5 36 24 12
(facultativ)
17 Practica de specialitate - - - - - - - - - 4 - V4 7 48 - 48
18 Elaborarea lucrării de diplomă - - - - - - - - - - - - - - 20 - - -
Total 120 420 248 172
Total general 140 618 380 238
Ore săptămânal 6 3 8 4 8 4 6 3 4
Total 9 12 12 13
Examene 3 4 2 2
Verificări 0 0 2 2

Rector, Decan,
Prof. univ. dr. Paul Dobrescu
ATENŢIE!!! Vă recomandăm să urmăriţi avizierul facultăţii pentru a vă actualiza eventualele modificări ce pot apărea în orar.
Cursurile la master încep în data de 19.10.2009. Săptămâna 19 –23 octombrie este săptămâna 2

Master Comunicare în afaceri- Anul I- zi, semestrul I, 2009-2010


2 ani
Ora Luni Marti Miercuri Joi Vineri
Management strategic Comunicare I. Marketing
Comunicarea internă

Seminar Seminar Seminar

Prof. univ. dr. Conf. univ. dr Lector univ. dr.


Constantin Brătianu Diana Cismaru Florina Pînzaru

Sala L102 Sala L102 Sala L102


Polizu Polizu Polizu

Ora 16.30-18.30 Ora 16.30-18.30 Ora 16.30-18.30

Management strategic Comunicare I. Marketing


Comunicarea internă
Curs Curs Curs
Prof. univ. dr. Conf. univ. dr Lector univ. dr.
Constantin Brătianu Diana Cismaru Florina Pînzaru

Sala L102 Sala L102 Sala L102


Polizu Polizu Polizu

Ora 18.30-20.30 Ora 18.30-20.30 Ora 18.30-20.30


Master Comunicare în afaceri anul II - zi, semestrul III, 2009-2010
2 ani
Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Afaceri în medii Brandul de angajator Negocierea în afaceri Evaluarea si auditul proiectelor


instabile
Seminar
Seminar Seminar Seminar
Lector univ. dr.
Prof. univ. dr. Conf univ. dr. Conf univ. dr. Daniel Popescu
Daniela Hâncu Mihaela Ionescu Ioan Deac
Sala L118
Sala L118 Sala L118 Sala L118 Polizu
Polizu Polizu Polizu

Ora 16.30-18.30 Ora 16.30-18.30 Ora 16.30-18.30 Ora 16.30-18.30


Afaceri în medii Brandul de angajator Negocierea în afaceri Evaluarea si auditul proiectelor
instabile

Curs Curs Curs Curs

Prof univ. dr. Conf univ. dr. Conf univ. dr. Lector univ. dr.
Daniela Hâncu Mihaela Ionescu Ioan Deac Daniel Popescu

Sala L118 Sala L118 Sala L118 Sala L118


Polizu Polizu Polizu Polizu

Ora 18.30-20.30 Ora 18.30-20.30 Ora 18.30-20.30 Ora 18.30-20.30


Master Comunicare în afaceri anul II - zi, semestrul III, 2009-2010
1.5 ani
Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Afaceri în medii Negocierea în afaceri Managementul firmelor mici si


instabile mijlocii

Seminar Seminar Seminar

Prof. univ. dr. Conf univ. dr. Lector univ. dr.


Daniela Hâncu Ioan Deac Florina Pinzaru

Sala L118 Sala L118


Polizu Polizu Sala L102

Ora 16.30-18.30 Ora 16.30-18.30 Ora 17.00-18.00


Afaceri în medii Negocierea în afaceri Managementul firmelor mici si
instabile mijlocii

Curs Curs Curs


Lector univ. dr.
Conf univ. dr. Florina Pinzaru
Prof univ. dr. Ioan Deac
Daniela Hâncu
Sala L118 Sala L102
Sala L118 Polizu Polizu
Polizu

Ora 18.30-20.30
Ora 18.30-20.30 Ora 18.00-20.00
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi Comunicare in Afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei AFACERI IN MEDII INSTABILE


Anul de studiu II Semestrul * IV Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) ES
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Op- Ob Numărul de credite 8
opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore studiu 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ individual/
lucru în echipă
Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Daniela Hincu

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
Catedra (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
Comunicare şi Relaţii Publice de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Relaţii Publice săptămână)
Total C** S L P S.I.
Specializarea Comunicare şi relaţii publice
200 28 14 158

Management si Comunicare in Afaceri

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


da 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei)
da 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
da 3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
da 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / centrat
pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice /
valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte
persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)

1
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 60
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 10
- testarea periodică prin lucrări de control 10
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)
Examen scris pe baza a trei subiecte:
- unul (S1) - de redare a unor cunoştinte sub forma unui raspuns la o ontrebare specifică, in directă legatura cu
cotele de curs si seminar si a lecturilor obligatorii;
- unul sub forma unui raspuns deschis (S2) – de interpretare a unui text sau sub forma unor intrebari pe baza unui
studiu de caz ( la prima citire);
- unul sub forma interpretarii unor analize cantitative, grafice, tabele (din cele discutate la cursuri si seminarii) S3
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Subiectul 1 (S1) 20 puncte * trei subiecte – din examenul scris
40 puncte din activitatea pe parcursul semestrului (inclusiv
referatul sau temele individuale)

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. Note de curs „Afaceri in Mediu Instabil” EFICON 2007 150 pag Informare şi
documentare
2. Crisis Management – Master the Skills to Harvard Business 2004
Prevent Disasters Essentials –
3. Managing Uncertainty Harvard Business 1999
Review
4. BURKE, R., COOPER, C.L., - Leading in Blackwell Publishing 2004
turbulent times Ltd;
5 ROSENZWEIG, R.W. „Making brilliant Review Virtual 2002
decisions in turbulent times” Strategist – A Journal
of Strategy &
Business
Transformation, Issue
2/Spring
6. Wong, S., Kwock, N., - „Managing in turbulent The SGV Review, 2004
times – The Adaptive Enterprise” March
7 EIKEN, S., VELIN, O., - Gestion de Crise, La EFE – Edition 2006
response de l’entreprise Formation Entreprise

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 20 8. Pregătire prezentări orale 15
curs
2. Studiul după manual, suport de 18 9. Pregătire examinare finală 15
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 5
bibliotecă 11. Documentare pe teren

2
5. Activitate specifică de pregătire 10 15
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 20 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării Semnătura titularului: Prof. univ. dr. Daniela Hincu

• „ Fişa disciplinei „ se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licenţă, master, doctorat;
• Caseta privind competenţele specifice va fi completată cu aspectele specifice disciplinei analizate ;
casetele privind competenţele specifice se vor completa pe baza recomandărilor generale menţionate între
paranteze ;
• Vă rugăm să indicaţi, de asemenea şi ponderea pe care o au cele patru categorii de competenţe
specifice / abilităţi în cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplină introductivă, în anul I de studiu, va avea
o pondere mai mare a competenţelor / abilităţilor de cunoaştere şi de înţelegere în timp ce, o disciplină de
laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativă; la finele procesului de prelucrare
a fişelor vor putea reieşi cu claritate statutul fiecărei discipline în planul specializării şi ponderea acestora la
nivelul Planului de învăţământ; compararea fişelor disciplinelor între ele şi a acestora cu Planul de
învăţământ va permite identificarea aspectelor redundante cât şi a eventualelor omisiuni în raport cu
cerinţele generale ale programului de studiu.

3
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Tehnici de promovare in afaceri


Anul de studiu I Semestrul * II Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Ec
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 8
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Lector univ. dr. Alexandra Zbuchea

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Munărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare si Relatii Publice (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de
14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână)
Domeniul Promovare Total C** S L P S.I.
Specializarea Management si Comunicare in 200 28 14 158
Afaceri

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


√ 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniu;
- Cunoaşterea teoriilor şi curentelor din domeniul promovarii;
- Realizarea distincţiilor între domenii asociate: publicitate, relaţii publice, marketing;
- Cunoaşterea regulilor valabile pentru activitatea de promovare în cadrul organizaţiilor.
- Însuşirea algoritmului de realizare pentru un plan de promovare.

√ 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- Interpretarea perspectivelor oferite într-un cadru interdisciplinar;
- Formularea unor ipoteze cu privire la elementele cheie în promovare;
- Capacitatea de a argumenta viziunea proprie pentru aplicarea unui plan de promovare.

√ 3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:


utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
- Realizarea unor analize a imaginii şi a actelor de comunicare desfăşurate, pentru o organizaţie;
- Identificarea şi caracterizarea publicurilor unei organizaţii; segmentarea publicului
- Proiectarea unor strategii de dezvoltare a organizaţiei şi a imaginii sale;
- Investigarea aspectelor disfuncţionale la nivelul informării şi comunicării şi propunerea de soluţii;
- Realizarea unor planuri de promovare pentru o organizaţie dată inclusiv pentru proiecte specifice.

4
√ 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
- Construirea unei perspective corecte în ceea ce priveşte finalitatea demersului unui specialist în
promovare în cadrul organizaţiilor.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %


(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 30
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului 30
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 40
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Evalurea finală se face prin lucrare scrisă. Testul are două subiecte, unul de sinteză şi un studiu de caz.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Cunoştinţe minime teoretice, înţelegerea primară a Îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse în proporţie de minim
fenomenului de marketing 90%

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţi Competenţe
crt. apariţiei a specifice realizate
1. Kotler, P. (coord.), Principiile marketingului Teora 1998 1100 1,2,3,4
2. Ries, Al.; Ries, L., Căderea advertisingului şi Brandbuilers 2005 330 2,3
ascensiunea PR-ului
3. Popescu, I.C., Comunicarea în marketing Uranus 2001. 570 1,2,3,4

4. Trout, J., Totul despre strategie. Eşti piaţa şi să Brandbuilers 2005 280 2,3,4
ocupi un loc în mintea consumatorului
5
6.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 20 8. Pregătire prezentări orale 10
curs
2. Studiul după manual, suport de 24 9. Pregătire examinare finală 10
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 24 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 22 8
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 20 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi................................... 0

5
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării:

Semnătura titularului: lect. univ. dr. Alexandra Zbuchea

• „ Fişa disciplinei „ se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licenţă, master, doctorat;
• Caseta privind competenţele specifice va fi completată cu aspectele specifice disciplinei analizate ;
casetele privind competenţele specifice se vor completa pe baza recomandărilor generale menţionate între
paranteze ;
• Vă rugăm să indicaţi, de asemenea şi ponderea pe care o au cele patru categorii de competenţe
specifice / abilităţi în cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplină introductivă, în anul I de studiu, va avea
o pondere mai mare a competenţelor / abilităţilor de cunoaştere şi de înţelegere în timp ce, o disciplină de
laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativă; la finele procesului de prelucrare
a fişelor vor putea reieşi cu claritate statutul fiecărei discipline în planul specializării şi ponderea acestora la
nivelul Planului de învăţământ; compararea fişelor disciplinelor între ele şi a acestora cu Planul de
învăţământ va permite identificarea aspectelor redundante cât şi a eventualelor omisiuni în raport cu
cerinţele generale ale programului de studiu.

6
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea dc Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Analiza imaginii organizaţiilor


Anul de studiu II Semestrul * 4 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) SO
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Op. Numărul de credite 5
Op-opţională)
Total ore din planul de 48 Total ore 83 Total ore pe semestru 125
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Halic Bogdan-Alexandru

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Munărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
Relaţii Publice
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Comunicare şi relaţii publice săptămână)
Specializarea Management şi comunicare în Total C** S L P S.I.
afaceri 175 28 14 133

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere:
15% • cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice analizei imaginii
2. Explicare şi interpretare:
30% • explicarea modului de structurare a imaginii sociale
• interpretarea profilurilor de imagine
3. Instrumental – aplicativ:
40% • realizarea analizelor de imagine

4. Atitudinale:
• manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific
• promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice
15%
• valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice
• participarea la propria dezvoltare profesională.

7
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 50%
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Test grilă cu itemi închişi şi susţinerea unei lucrări de curs individuale (analiza imaginii unui actor social ales de masterand
pe o perioadă de minim trei luni realizată după monitorizarea a minim trei surse mediatice), realizată pe parcursul
semestrului.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Obţinerea unui scor de minim 20 puncte (din 60 posibile) Obţinerea unui scor de minim 50 de puncte (din 60 posibile)
la testul grilă. la testul grilă şi realizarea unei analize de imagine viabile
(respectarea normelor de redactare, prezentarea corectă şi
obiectivă a actorului social analizat, evidenţierea corectă a
contextului evenimenţial, construirea corectă a profilurilor
de imagine şi interpretarea judicioasă a acestora, formularea
unor concluzii pertinente şi a unor propuneri judicioase)

Bibliografie minimală indicată:


Nr. Anul Competenţe
Lucrarea Editura Paginaţia
crt. apariţiei specifice realizate
cunoaşterea şi
utilizarea adecvată
BECIU, Camelia. Comunicare şi discurs Bucureşti, Editura 2009 a noţiunilor
1. integral
mediatic. O lectură sociologică, Comunicare.ro, specifice
comunicării
mediatice
explicarea modului
CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii Bucureşti, Editura de structurare a
2. 2000 integral
în procesul comunicării, Licorna imaginii sociale

cunoaşterea şi
CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-
utilizarea adecvată
Alexandru, Imagologie. Imagologie Bucureşti, Editura
3. 2003 13-116 a noţiunilor
istorică, Comunicare.ro
specifice analizei
imaginii
CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-
Bucureşti, Facultatea explicarea modului
Alexandru, MĂCIUCĂ, Daniel
de Comunicare şi de structurare a
4. (coordonatori), România la cumpănă de 2005 integral
Relaţii Publice imaginii sociale
milenii. Analize de imagine,
,,David Ogilvy”
cunoaşterea şi
utilizarea adecvată
9-17
a noţiunilor
COMAN, Cristina, Relaţiile publice şi specifice analizei
5. Iaşi, Editura Polirom, 2004
mass-media, imaginii
explicarea modului
30-66 de structurare a
imaginii sociale
6. FRIGIOIU, Nicolae, Imaginea publică a Bucureşti, Editura 2004 133-178 explicarea modului

8
liderilor şi instituţiilor politice Comunicare.ro de structurare a
imaginii sociale
explicarea modului
de structurare a
DOMINICK, Joseph R., Ipostazele Bucureşti, Editura
7. 2009 228-259 imaginii sociale
comunicării de masă. Media în era digitală, Comunicare.ro,
difuzată prin
filmele artistice
LAZARSFELD, Paul F, BERELSON,
Bernard, GAUDET, Hazel, Mecanismul explicarea modului
Bucureşti, Editura
8. votului. Cum se decid alegătorii într-o 2004. integral de structurare a
Comunicare.ro,
campanie prezidenţială, imaginii sociale

cunoaşterea şi
SILVERMAN, David, Interpretarea datelor
utilizarea adecvată
calitative. Metode de analiză a comunicării,
9. Iaşi, Editura Polirom, 2004 17-60 a noţiunilor
textului şi interacţiunii
specifice analizei
imaginii
cunoaşterea şi
STAVRE Ion, Reconstrucţia societăţii Bucureşti, Editura utilizarea adecvată
10. 2004
româneşti prin audiovizual Nemira, 23-56 a noţiunilor
analizei imaginii
Filmografie:
realizarea analizei
Cinerom, Studioul imaginii
1. Crucea de piatră, un film de Andrei Blaier, 1993 integral
Profilm, structurilor
marginale
New Line Cinema, realizarea analizei
Înscenarea (Wag the Dog), un film de Barry
2. Tribeca/Baltimore 1997 integral imaginii şefului
Levison
Pictures/Punch, startului
realizarea analizei
imaginii
Jandarmul din Saint Tropez (Le Gendarme La Société Nouvelle
3. 1964 integral structurilor de
de Saint Tropez), un film de Jean Girault de Cinématographie
menţinere a ordinii
publice
realizarea analizei
Numele trandafirului(The Name of the Neue Constantin
4. 1986 integral imaginii instituţiei
Rose), un film de Jean-Jacques Annaud Film,
ecleziastice
Studioul realizarea analizei
Puterea şi adevărul, un film de Manole
5. Cinematografic 1971 integral imaginii serviciilor
Marcus
Bucureşti, secrete
realizarea analizei
Studioul
Telegrame, un film de Gheorghe Naghi şi imaginii
6. Cinematografic 1959 integral
Aurel Miheleş structurilor
Bucureşti
decizionale
Studioul realizarea analizei
7. Titanic Vals, un film de Paul Călinescu Cinematografic 1964 integral imaginii partidelor
Bucureşti politice
realizarea analizei
Tora! Tora! Tora! (Tora! Tora! Tora!), un Twentieth Century
8. 1970 integral imaginii instituţiei
film de Elmo Williams şi Richard Fleischer Fox,
militare

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de
5 8. Pregătire prezentări orale 1
curs
2. Studiul după manual, suport de
15 9. Pregătire examinare finală 14
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
14 10. Tutoriat 0
indicate
9
4. Documentare suplimentară în
15 11. Documentare pe teren 0
bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire
10 12. Documentare pe INTERNET 0
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
0 13. Vizionarea filmelor recomandate în filmografie 4
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 5 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 83

Data completării:
Semnătura titularului: conf univ. dr. Bogdan-Alexandru Halic

10
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Masterat in Management si Comunicare in afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Brandul de angajator


Anul de studiu I Semestrul * 3 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es
I (s)
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, OB Numărul de credite 6
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ studiu
individual
Titularul disciplinei Conf. univ. dr. Mihaela Alexandra Ionescu

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Comunicare si Relatii Publice Munărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Comunicare in afaceri săptămână)
Specializarea Management si comunicare in Total C** S L P S.I.
afaceri 200 28 14 158

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


2. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice
disciplinei)
• Poate opera cu teoriile, conceptele şi modelele relevante ale domeniului brandului de angajator;
• Poate folosi în mod critic cunoştinţele însuşite;
• Poate identifica elementele din strategia de brand în funcţie de care sunt proiectate şi conduse
procesele şi activităţile din interior si din afara organizatiei;
• Poate identifica acele comportamente dezirabile pentru întreţinerea atasamentului angajaţilor faţă
de brand;
• Poate identifica acele comportamente care dovedesc angajamentul faţă de brand ;
• Poate identifica acele elemenete care dovedesc calitatea de employer of choice a unei companii
sau insituţii.
• Cunoaşte, din perspectivă istorică, principalele teme ale domeniului;
• Cunoaşte şi înţelege mecanismele de optimizare a strategiei de brand de angajator;
• Poate utiliza principalele paradigme şi teorii pentru a le utiliza în diagnoza brandului de angajator.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
• Poate elabora proiecte de design de brand de angajator, folosind instrumentele teoretice
specifice şi metodele şi tehnicile de cercetare din domeniu.
• Poate construi modele de analiză şi diagnoză a principalelor aspecte ale domeniului.
• Poate realiza strategii de repoziţionare a brandului de angajator sau de intervenţie în
gestionarea optimă a acestuia în cadrul unei organizaţii sau instituţii.
• Poate identifica principalele disfuncţii în funcţionarea strategiei de brand de angajator.
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
• Poate utiliza ansamblul de metode şi tehnici specifice analizei brandului de angajator în
realizarea unor studii transversale, longitudinale.
11
• Face distincţia între metodele şi instrumentele de cercetare a brandului de angajator şi
generalizările ilicite sau simplele percepţii ale simţului comun.
• Poate elabora un model de analiză strategiilor de branding, din perspectiva unei anumite
paradigme / teorii în vederea diagnosticării şi eficientizării activităţii de branding organizaţiei.
• Poate să operaţionalizeze conceptele asociate fiecărei teme tratate în vederea construcţiei
unor instrumente de măsurare aplicabile la nivelul diferitelor unităţi de analiză a domeniului.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
• Însuşirea codului deontologic al cercetării desfăşurate în spaţiul organizaţional
• Însuşirea neutralităţii specifice cercetătorului în proiectarea, derularea şi implementarea unui
proiect de analiză a strategiei de brand de angajator
• Insuflarea atitudinii nediscriminatorii şi detaşate în relaţie cu obiectul cercetării

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %


(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 70%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20%
- testarea periodică prin lucrări de control 0%
- testarea continuă pe parcursul semestrului 0%
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 10%
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)
Evaluare pe parcurs, în cadrul seminarului prin modalităţile de interacţiune şi feedback care presupun implicarea activă în
cadrul activităţilor de seminar şi elaborarea unui proiect de cercetare / studiu de caz (30%). Evaluarea finală se face prin
test ce include grile de întrebări închise, deschise şi studii de caz (70%).

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Definirea corectă a conceptelor de bază ale fiecărei teme, Să cunoască diversele abordări, paradigme şi teorii relevante
recunoaşterea principalelor teorii şi paradigme şi a în tratarea oricărei teme a disciplinei. Să poată analiza,
principalelor metode de cercetare. compara şi interpreta diferitele concepte centrale ale
disciplinei. Să poată analiza, compara şi interpreta texte ale
unor autori marcanţi ai domeniului. Să opereze cu
instrumentele şi metodele de analiză specifice studiului
brandului de angajator. Să operaţionalizeze cadrul teoretic
prezentat şi discutat la curs şi la seminar.

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1 Barrow, Simon, Mosley, Richard, The Employer John 2005 Integral 1,2,3,4
Brand, Bringing the best of brand management Wiley&Sons,
to people at work Ltd.
2 Deal, T. E., Kennedy, A.A., Corporate Cultures. Adison Wesley 1982 Cap 1 si 2 1,2,3,4
The Rites and Rituals of Corporate Life Reading
3 Denison, D. R., Corporate Culture and J. Wiley&Sons 1990 Cap 2 1,2,3,4
Organizational Effectiveness
4 Schein E.H., Organizational Culture and Jossey-Bas 2005 Cap 1 si 2 1,2,3,4
Leadership Publishers
5 Schneider, Susan C., Barsoux, Jean-Louis, Prentice Hall 2000 Integral 1,2,3
Managing across Cultures
12
6 Ionescu, M.A. „The employer brand - a Universitatea 2007 pp. 324-329 1,2,3,4
challenge for human resources management“, in Transilvania din
Proceedings of International Conference on Brasov
Business Excellence ICBE-2007

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 13 8. Pregătire prezentări orale 10
curs
2. Studiul după manual, suport de 20 9. Pregătire examinare finală 20
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 15 15
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 15 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării Semnătura titularului: Mihaela Alexandra Ionescu.

• „ Fişa disciplinei „ se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licenţă, master, doctorat;
• Caseta privind competenţele specifice va fi completată cu aspectele specifice disciplinei analizate ;
casetele privind competenţele specifice se vor completa pe baza recomandărilor generale menţionate între
paranteze ;
• Vă rugăm să indicaţi, de asemenea şi ponderea pe care o au cele patru categorii de competenţe
specifice / abilităţi în cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplină introductivă, în anul I de studiu, va avea
o pondere mai mare a competenţelor / abilităţilor de cunoaştere şi de înţelegere în timp ce, o disciplină de
laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativă; la finele procesului de prelucrare
a fişelor vor putea reieşi cu claritate statutul fiecărei discipline în planul specializării şi ponderea acestora la
nivelul Planului de învăţământ; compararea fişelor disciplinelor între ele şi a acestora cu Planul de
învăţământ va permite identificarea aspectelor redundante cât şi a eventualelor omisiuni în raport cu
cerinţele generale ale programului de studiu.

13
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei CERCETAREA PIEŢEI


Anul de studiu 1 Semestrul * 2 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es - 50%
Ec – 50%
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 7
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 133 Total ore pe semestru 175
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Lector univ. dr. Valeriu Frunzaru

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de
14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână)
Domeniul Management şi comunicare în afaceri Total C** S L P S.I.
Specializarea Management şi comunicare în afaceri 175 28 14 133

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei)
• Studenţii îşi vor însuşi principiile metodologice ale cercetării de piaţă.
• Studenţii vor cunoaşte şi vor putea aplica principalele metode folosite în cercetarea de piaţă.
• Studenţii se vor familiariza cu metoda chestionarului, interviului, analizei de conţinut, observaţiei
şi exeperientului şi cu limitele şi avantajele aplicării acestora în cercetarea de piaţă.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
• Studenţii se vor familiariza cu termenii „ipoteză de cercetare”, „metodă de cercetare”,
„tehnică de cercetare”, „procedeu”, „instrument de cercetare”, „grup experimental”, „măsurare”,
„scală şi procedeu de scalare”, „raport de cercetare”.
• Studenţii vor dobândi abilităţi metodologice în abordarea unor fenomene specifice
domeniului publicităţii şi vor utiliza gândirea ştiinţifică, când realizează analize sau interpretări.
• Cursanţii vor putea modera focus grupuri, construi chestionare sau grile de interviu, vor
putea aplica riguros metoda observaţiei şi cea a experimentului în cercetarea comportamentelor
consumatorilor, eficienţei unor produse specifice industriei de marketing şi publicitate etc.
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
• Studenţii vor fi încurajaţi şi îndrumaţi permanent în realizarea unei cercetări, în grup, care să
pună în valoare conţinuturile deprinse şi discutate în cadrul cursurilor şi seminariilor.
• Studenţii se vor familiariza cu normele specifice redactării unui raport de cercetare.
14
• Se vor utiliza perment exemple, se vor comenta chestionare elaborate individual şi în grup,
grile de interviu alcătuite în orele rezervate studiului individual şi muncii de echipă.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /


centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
• Pe parcursul acestui curs, studenţii vor veni în contact cu abordările metodologice
internaţionale ale cercetării de piaţă, cultivându-le astfel seriozitatea şi profesionalismul în raportarea
la acest domeniu, spiritul critic şi analiza obiectivă a rezultatelor şi a premiselor cercetărilor, dar şi
atenta preocupare pentru principiile deontologice care trebuie să guverneze domeniul cunoaşterii
consumatorilor.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %


(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 0 %
- testarea periodică prin lucrări de control 0 %
- testarea continuă pe parcursul semestrului 25 %
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 25 %
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Evaluarea finală va presupune un examen scris 50 %.


Evaluarea sumativă va consta în notarea permanentă a studenţilor în activităţile de seminar pe care le desfăşoară şi notarea
unui proiect de grup care va fi prezentat la seminar 50%.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Posibilitatea aplicării a cel puţin două dintre metodele Capacitatea de a aplica toate metodele şi tehnicile învăţate şi
învăţate şi a utilizării lor în cercetarea de piaţă. de a cunoaşte limitele şi avantajele fiecăreia dintre ele.
Participarea activă la aplicaţiile şi exerciţiile desfăşurate la
seminarii.

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. Chelcea, Septimiu. Metodologia a cercetării Editura [2001] pp. 47- 464 1,2,3,4
sociologice. Economică (2001)

2 Datculescu, Petre. Cercetarea de marketing Editura 2006 integral 1,2,3,4


marketing – cum pătrunzi în mintea Brandbuilders
consumatorului, cum măsori şi cum analizezi Group
informaţia
3. Krueger, Richard A. şi Casey, Mary Anne. Editura [2000] integral 1,2,4
Metoda focus grup Polirom (2005)

4. Naccarato, J.L. şi Neuendorf, K.A. Content Journal of 1998 pp.199-33 1,2


analysis as a predictive methodology: recall, Advertising
readership, and evaluations of business-to- Research, 38, 3
business print advertising.

15
5. Singly, Francois de Blanchet, Alain, Gotman şi Editura [1992] integral 1,2,3,4
Kaufmann, Jean-Claude. Polirom. (1998)
Ancheta şi metodele ei: chestionarul, interviul
de producere a datelor, interviul
comprehensiv.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 6 8. Pregătire prezentări orale 3
curs
2. Studiul după manual, suport de 25 9. Pregătire examinare finală 15
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 24 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 11
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 10 9
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 133

Data completării:
Semnătura titularului: Lector univ. dr. Valeriu Frunzaru

• „ Fişa disciplinei „ se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licenţă, master, doctorat;
• Caseta privind competenţele specifice va fi completată cu aspectele specifice disciplinei analizate ;
casetele privind competenţele specifice se vor completa pe baza recomandărilor generale menţionate între
paranteze ;
• Vă rugăm să indicaţi, de asemenea şi ponderea pe care o au cele patru categorii de competenţe
specifice / abilităţi în cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplină introductivă, în anul I de studiu, va avea
o pondere mai mare a competenţelor / abilităţilor de cunoaştere şi de înţelegere în timp ce, o disciplină de
laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativă; la finele procesului de prelucrare
a fişelor vor putea reieşi cu claritate statutul fiecărei discipline în planul specializării şi ponderea acestora la
nivelul Planului de învăţământ; compararea fişelor disciplinelor între ele şi a acestora cu Planul de
învăţământ va permite identificarea aspectelor redundante cât şi a eventualelor omisiuni în raport cu
cerinţele generale ale programului de studiu.

16
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei COMUNICARE INTERNĂ


Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es
* (S)
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 6
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 108 Total ore pe semestru 150
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Lector univ. dr. Diana-Maria Cismaru

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Comunicare şi Relaţii Publice Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Comunicare organizaţională săptămână)
Specializarea Comunicare şi relaţii publice Total C** S L P S.I.
150 28 14 108

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
- Înţelegerea şi asimilarea noţiunilor importante din domeniu
- Cunoaşterea unor teorii relevante pentru analiza comunicării interne;
- Dezvoltarea unui punct de vedere critic şi personal cu privire la teoriile învăţate;
- Cunoaşterea unor clasificări relevante şi a criteriilor de încadrare în clasificări;
- Realizarea distincţiilor între perspectivele teoretice prezentate;
- Cunoaşterea metodelor de analiză şi diagnoză în comunicarea internă;
- Capacitatea de exemplificare pentru noţiunile abstracte învăţate;
- Cunoaşterea modelelor de intervenţie pentru perfecţionarea şi ameliorarea comunicării în
organizaţii;
- Cunoaşterea regulilor valabile pentru profesioniştii în comunicare în cadrul organizaţiilor.
- Însuşirea algoritmului de realizare pentru un plan de comunicare strategică în interior.

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- Aplicarea noţiunilor şi clasificărilor în context organizaţional real;
- Realizarea de corelaţii între noţiuni şi modele teoretice;
- Particularizarea teoriilor şi modelelor studiate în contextul specific românesc;
- Interpretarea perspectivelor oferite într-un cadru interdisciplinar;
- Compararea diferitelor puncte de vedere asupra unei probleme sau caz concret;
- Formularea unor ipoteze cu privire la aspecte ale comunicării în organizaţii reale;
- Avansarea unui punct de vedere personal pentru explicarea unui fenomen organizaţional într-un
context dat;
- Capacitatea de a argumenta viziunea proprie pentru rezolvarea unei probleme de comunicare în
organizaţii.
17
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
- Identificarea canalelor de comunicare în organizaţii;
- Operaţionalizarea unor concepte pentru studiul aplicat în organizaţii;
- Construirea unor instrumente adecvate pentru testarea unor ipoteze de nivel mediu;
- Investigarea aspectelor disfuncţionale la nivelul informării şi comunicării şi propunerea de soluţii;
- Capacitatea de utilizare a comunicării pentru gestionarea unor aspecte organizaţionale interne
(gestionarea conflictului, managementul stresului);
- Realizarea auditului comunicaţional pentru o organizaţie;
- Identificarea şi cercetarea publicurilor interne;
- Realizarea unor planuri de comunicare strategică pentru o organizaţie dată inclusiv pentru
proiecte specifice (schimbare sau campanie de comunicare interne).

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /


centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
- Construirea unei perspective corecte în ceea ce priveşte finalitatea demersului unui specialist în
comunicare în cadrul organizaţiilor;
- Evitarea implicării partizane în proiectele de comunicare (sprijinul unei echipe manageriale şi nu
al organizaţiei cum este de dorit);
- Respectarea principiilor comunicării strategice: adevărul, transparenţa, interesul public.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %


(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 50%
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)
Test grilă cu întrebări închise şi cu itemi de sinteză.
Aplicaţie individuală pe o temă propusă în suportul de curs, predată la finele semestrului.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Însuşirea unor concepte şi teorii de bază din domeniu. Frecvenţa foarte bună la curs şi la seminar. Cunoaşterea
Dezvoltarea abilităţilor aplicative la nivel minim aprofundată a noţiunilor predate. Extinderea cadrului
(capacitatea de a aplica o teorie sau un model în cazul unei teoretic oferit de suportul de curs prin consultarea unor surse
organizaţii reale). Pentru a se obţine o notă finală de bibliografice suplimentare. Integrarea noţiunilor şi teoriilor
promovare trebuie să se promoveze fiecare dintre cele în modele aplicate în organizaţii. Aplicarea corectă a unor
două probe. metode de studiu integrate în cadrul aplicaţiei finale.
Capacitatea de a identifica deficienţele comunicaţionale într-
o organizaţie şi de a propune soluţii pertinente.

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice realizate
1. Cismaru, Diana-Maria, Comunicarea internă în Tritonic 2008 integral Cunoaşterea
organizaţii noţiunilor cheie în
domeniu
2. Balmer, John, Mixed Up Over Identities Bradford School 2002 Cap 1 si 2 Însuşirea
of Management, conceptului de
18
Bradford identitate
organizaţională
3. Hofstede, Geert, Managementul structurilor Editura Integral Contextualizarea
interculturale- software-ul gândirii, Economică 1998 noţiunilor studiate
Bucureşti în societăţi
specifice
4. Handy, Charles, Understanding Organizations Penguin Books, 1993 Integral Încadrarea
Londra comunicării
organizaţionale în
clasificări
5 Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Comunicare.ro, 2003 Cap 9 Însuşirea unor
Organizaţia inteligentă – zece teme de Bucureşti elemente de
managementul organizaţiilor managementul
schimbării
6. Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Relaţiile Comunicare.ro 2003 Cap 4-7 Însuşirea
publice - eficienţă prin comunicare algoritumului de
realizare pentru
planurile de
comunicare
strategică
7. Johns, Gary, Comportament organizaţional Editura 2003 Integral Realizarea de
Economică, corelaţii între
Bucureşti noţiuni
8 Newsom, Doug, Kruckeberg, Dean, VanSlike Polirom, Iaşi 2003 Cap . 4-7 Cunoaşterea
Turk, Judy, Totul despre relaţiile publice, şi 10-13. contextului în care
Polirom, Iaşi, 2003. se dezvolta
comunicarea
strategică
9. Stoica-Constantin,Ana, Conflictul interpersonal, Polirom, Iaşi 2004 Cap 1 –2 Utilizarea
şi cap. 5-6 comunicării pentru
gestionarea unor
aspecte interne
10. Yin, Robert, Studiul de caz-designul, colectarea Polirom, Iaşi. 2005 Integral Aplicarea şi
şi analiza datelor. integrarea
metodelor de
studiu.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 5 8. Pregătire prezentări orale 0
curs
2. Studiul după manual, suport de 10 9. Pregătire examinare finală 10
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 30 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 14 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 12 5
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 12 13. Alte activităţi: pregatire simulare 5
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi....................................

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 108

Data completării Semnătura titularului:

19
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi Comunicare în Afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Comunicarea externă a firmei


Anul de studiu I Semestrul * I Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) S+Ec
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 8
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru
învăţământ studiu 200
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Remus Pricopie
Seminar: lect. univ. dr. Florina Pinzaru

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea FCRP planul de învăţământ
Catedra (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Relaţii publice săptămână)
Total C** S L P S.I.
Specializarea Management si Comunicare in 200 28 14 0 0 158
Afaceri
*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P-
proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
Intelegerea dimensiunii comunicarii interne a firmei

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Explicarea si distingerea intre comunicare externa comerciala si comunicare externă corporativă

3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:


utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Însuşirea instrumentarului specific relaţiilor publice
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
Dezvoltarea unei atitudini manageriale proactive în privinţa managementului reputaţiei

20
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 60 (interviu oral)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control 10 (lucrare scrisă de control)
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 20 (referate)
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Lucrare scrisă descriptivă şi întrebări tip grilă.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Obţinerea unui punctaj total de min. 50 puncte din Obţinerea unui punctaj total min. de 95 puncte din max.100
max.100 puncte puncte

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. Bernays, Edward L., Cristalizarea opiniei Comunicare.ro, 2003. Integral 1,2,3,4
publice Bucureşti
2. Newsom, Doug; Turk, Judy VanSlyke, Polirom, Iaşi 2003 Integral 2,3,4
Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice
3. Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist Polirom, Iaşi 2002 Integral 2,3,4

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 14 8. Pregătire prezentări orale 2
curs
2. Studiul după manual, suport de 22 9. Pregătire examinare finală 7
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 22 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 22 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 22 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 20 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 7 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării: 8.11.2007

Semnătura titularului: conf. univ. dr. Remus Pricopie

21
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea dc Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Comunicarea în situaţii de criză


Anul de studiu II Semestrul * 4 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) SO
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Op Numărul de credite 7
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 133 Total ore pe semestru 175
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Prof.univ.dr. Ion Chiciudean;
SEMINAR lect.univ. dr.Bogdan-Alexandru Halic

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Relaţii Publice (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Comunicare şi relaţii publice săptămână)
Specializarea Comunicare şi relaţii publice Total C** S L P S.I.
175 28 14 133

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


5. Cunoaştere şi înţelegere:
15% • cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice gestionării crizelor de imagine
6. Explicare şi interpretare:
• explicarea modului de apariţie şi evoluţie a crizelor
• explicarea complexităţii şi specificului crizelor în funcţie de realitatea organizaţională
35% • explicarea tipurilor şi a componentelor managementului situaţiilor de criză
• interpretarea parametrilor crizei de imagine
• interpretarea probabilităţilor de apariţie a crizei şi a impactului probabil al acesteia
• interpretarea rolului mass-media în situaţiile de criză
7. Instrumental – aplicativ:
• stabilirea elementelor de identitate ale organizaţiei
35% • stabilirea tipului de criză şi a tipului de management necesar pentru gestionarea crizei
• analiza crizelor din perspectiva roluluji evenimentelor, a implicării actorilor,
structurilor şi mass-media
8. Atitudinale:
• manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific
• promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice
15% • valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice
• implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
• angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare
• participarea la propria dezvoltare profesională.

22
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 70%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 30%
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Lucrare scrisă cu itemi deschişi şi rezolvare de probleme.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Realizarea lucrărilor practice şi rezolvarea în proporţie de Realizarea integrală a sarcinilor la lucrările practice şi
50% a lucrării scrise rezolvarea în proporţie de 95% a lucrării scrise

Bibliografie minimală indicată:


Nr. Anul Competenţe
Lucrarea Editura Paginaţia
crt. apariţiei specifice realizate
cunoaşterea şi
BOUZON Arlette, Comunicarea în situaţii de utilizarea adecvată
Bucureşti,
11. criză, 2006 integral a noţiunilor
Editura Tritonic,
specifice
gestionării crizelor
CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în explicarea modului
Bucureşti,
12. procesul comunicării, 2000 integral de apariţie şi
Editura Licorna,
evoluţie a crizelor
explicarea
complexităţii şi
Bucureşti, specificului
13. CHIFU Iulian, Analiza de conflict, 2004 integral
Editura Politea, crizelor în funcţie
de realitatea
organizaţională
cunoaşterea şi
COMAN Cristina, Relaţii publice, principii şi utilizarea adecvată
Iaşi, Editura
14. strategii, 2001 integral a noţiunilor
Polirom
specifice
gestionării crizelor
COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Thousand Oaks, explicarea modului
15. Communications. Planning, Managing, and SAGE 2007 integral de apariţie şi
Reponding Publications, Inc. evoluţie a crizelor
explicarea tipurilor
London,
FEARN-BANKS, Kathleen, Crisis şi a componentelor
Lawrence
16. communication: a casebook approach, 2002 integral managementului
Erlbaum
situaţiilor de criză
Associates,

Oxford, interpretarea
GOTTSCHALK, Jack, Crisis Management,
17. Capstone 2002 integral parametrilor crizei
Publishing,
NUDELL, Mayer, The Handbook for Effective Lexington, interpretarea
18. Emergency and Crisis Management. Massachusetts, 1998 integral parametrilor crizei
Lexington de imagine

23
Books,

cunoaşterea şi
Bucureşti, utilizarea adecvată
OLINS, Wally, Noul ghid de identitate,
19. Editura 2004 integral a noţiunilor
Comunicare. ro, specifice
gestionării crizelor
cunoaşterea şi
REGESTER, Michael, Larkin Judy, Bucureşti utilizarea adecvată
20. Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Editura 2003 integral a noţiunilor
Comunicare . ro, specifice
gestionării crizelor
New York, interpretarea
REINOLDS, Barbara, Crisis and Emergensy
Center for parametrilor crizei
21. Risk Communication, 2002 integral
Disease Control de imagine
and Prevention,
ROUX-DUFORT, Cristophe, Le gestion de Bruxelles, De interpretarea
22. crise, Boeck 2000 integral parametrilor crizei
Universite, de imagine

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 18 8. Pregătire prezentări orale 0
curs
2. Studiul după manual, suport de 20 9. Pregătire examinare finală 13
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 0
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 20 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 133

Data completării Semnătura titularului:


8.11.2007 Prof. univ. dr. Ion Chiciudean

24
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Masterat Management si Comunicare in Afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei EVALUAREA SI AUDITUL PROIECTELOR


Anul de studiu II Semestrul * 3 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es
(o)
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 8
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ studiu
individual
Titularul disciplinei Lector univ. dr. Daniel Popescu

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Facultatea Comunicare si Relatii Publice Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
Catedra Comunicare si Relatii Publice (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Comunicare săptămână)
Specializarea Management si Comunicare in Total C** S L P S.I.
Afaceri 200 28 14 158

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării):


3. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice
disciplinei):
• capabilitate de a opera cu teoriile, conceptele şi modelele relevante ale domeniului auditului si
evaluarii proiectelor;
• capabilitate de a folosi în mod critic cunoştinţele însuşite;
• poate identifica elementele în funcţie de care se poate defini modul in care sunt
proiectate şi conduse procesele de audit si evaluare;
• cunoaşte, din perspectivă istorică si evolutiva, principalele teme ale domeniului;
• cunoaşte şi înţelege mecanismele de optimizare a implementarii activitatilor de audit si
evaluare;
• poate identifica tipologii ale proceselor de evaluare.

4. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi


a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei):
• capabilitate de a elabora planuri de audit si evaluare folosind instrumentele teoretice
specifice şi metodele şi tehnicile de cercetare din domeniul auditului si evaluarii proiectelor.
• capabilitate de a construi modele de analiză şi diagnoză a principalelor aspecte ale
domeniului auditului si evaluarii proiectelor ţinând cont de particularitatile managementului
proiectelor.
• poate realiza strategii de schimbare a sistemelor de evaluare si audit.
• capabilitate de identificare a principalelor disfuncţii ce pot apare in cadrul proceselor de
audit si evaluare.

25
5. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice
specifice: utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare):
• capabilitatea de a utiliza intreaga gama de metode şi tehnici specifice evaluarii si
auditului proiectelor.
• capabilitatea de a distinge între metodele şi instrumentele de evaluare a activitatilor
repetitive in raport cu activitatile de tip proiect.
• poate elabora un model de audit si evaluare a unui proiect din perspectiva specificitatii
acestuia – proiect de tip industrial sau socio-economic, realizat de contractant unic sau in parteneriat
etc. – în vederea diagnosticării şi eficientizării activităţilor de evaluare desfasurate de organizaţie.
• poate să operaţionalizeze conceptele asociate fiecărei teme tratate în vederea construcţiei
unor instrumente de măsurare aplicabile la nivelul diferitelor etape de analiză si evaluare a unui
proiect.
• poate realiza auditul unui proiec.
6. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice
/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat
cu alte persoane – instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare
profesională).
• imprimarea unei atitudini de profesionalism fata de mediul de afaceri prin cunoaşterea
rolului auditului si evaluarii proiectelor atat in cadrul organizatiei cat si in cadrul economiei.
• crearea unei imagini de ansamblu sistemică şi dinamică asupra evaluarii proiectelor ca
proces şi a pozitionarii acestui tip de activitati in mediul de afaceri, precum şi asupra interacţiunilor
specifice.
• crearea unei atitudini de orientare către piaţă şi client, în special către nevoile şi
pretenţiile acestuia.
• asumarea raspunderii; capacitate decizionala; creativitate.
• insuşirea neutralităţii specifice cercetătorului în proiectarea, derularea şi implementarea
activitatilor de audit si evaluare a unui proiect.
• insuflarea atitudinii nediscriminatorii şi detaşate în relaţie cu obiectul auditari/evaluarii.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %


(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 25%
- testarea periodică prin lucrări de control 0%
- testarea continuă pe parcursul semestrului 0%
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 25%
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)
Evaluarea activitatii si nivelului de pregatire final al studentilor se va realiza pe baza a trei elemente conform urmatorului
mecanism: aprecierea participarii in timpul semestrului la activitatile didactice cu caracter practic (studii de caz, discutii
de grup, jocuri etc.) – 25%; proiecte/teme de casa – 25%; examen final oral cu bilete – 50%.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Definirea corectă a conceptelor de bază ale fiecărei teme, Cunoasterea a diverse abordări şi teorii relevante în tratarea
recunoaşterea principalelor teorii, mecanisme si oricărei teme a disciplinei. Capabilitatea de a analiza,
instrumente şi a principalelor metode de cercetare. compara şi interpreta diferitele concepte centrale ale
disciplinei. Capabilitatea de a opera cu instrumentele şi
metodele de analiză specifice domeniului auditului si
evaluarii proiectelor. Capabilitatea de operaţionalizare a
cadrului teoretic prezentat şi discutat la curs şi la seminar.

26
Bibliografie minimală indicată
Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. Evaluating socio – economic programmes Office for 2000 Integral 1, 2, 3, 4
Official
Publications of
the European
Communities

2. Kerzner, H., Project Management, A Systems John Wiley & 2001 Integral 1, 2, 3, 4
Approach to Planning, Scheduluing, and Sons, Inc. – New
Controlling York
3. Kerzner, H., Applied Project Management, Best John Wiley & 2000 Integral 1, 2, 3, 4
Practices on Implementation Sons, Inc. – New
York
4. Kerzner, H., Strategic Planing for Project John Wiley & 2001 Integral 1, 2, 3, 4
Management using a Project Management Sons, Inc. – New
Maturity Model York
5. Lock, D., Management de Proiect Ed. CODECS, 2000 Integral 1, 2, 3, 4
Bucuresti
6. Herniaux, G., Conducerea proiectelor de Ed. Tehnica, 1995 Integral 1, 2, 3, 4
organizare Bucuresti
7. Cusworth, J.W., Franks, T.R., Managementul Ed. All, 1993 Integral 1, 2, 3, 4
proiectelor in tarile in curs de dezvoltare Bucuresti
8. Nicolescu, O., Verboncu, I., Management Ed. Economica, 1997 Integral 1, 2, 3, 4
Bucuresti
9. A Guide to the Project Management Body of PMBOK 2000 Integral 1, 2, 3, 4
Knowledge Edition
10. Stancioiu, I., Militaru, Gh., Management. Ed. Teora, 1999 Integral 1, 2, 3, 4
Elemente Fundamentale Bucuresti

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 14 8. Pregătire prezentări orale 3
curs
2. Studiul după manual, suport de 25 9. Pregătire examinare finală 27
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 24 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 24 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 11 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării Semnătura titularului: Daniel Popescu

27
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi Comunicare in Afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Finanţarea afacerilor


Anul de studiu 1 Semestrul * 2 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec)
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 7
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 133 Total ore pe semestru 175
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Lect. dr. Cristian PĂUN

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Munărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Facultatea de Comunicare şi planul de învăţământ
Relaţii Publice (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
Catedra Comunicare şi Relaţii Publice de 14 săptămâni x 2 h curs pe
săptămână)
Domeniul Comunicare Total C** S L P S.I.
Specializarea Management şi Comunicare în 175 28 14 133
Afaceri
*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P-
proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


50% 1. Dezvoltarea capacităţilor şi cunoştinţelor legate de finanţarea afacerilor, riscurile asociate acesteia,
costului capitalului. Cunoaşterea în profunzime a diferitelor tehnici de finanţare prin credite, emisiune
de obligaţiuni şi acţiuni pe pieţele financiare. Aprofundarea alternativelor de finanţare sub forma
fondurilor europene (FSE, FEDR, FEOGA).
20% 2. Explicarea procesului de decizie în finanţarea afacerilor, a factorilor care determină această decizie
precum şi detalierea metodologiei de analiză a gradului de expunere la diferite riscuri a unei
alternative de finanţare.
20% 3. Aprofundarea unui instrumentar aplicativ prin elaborarea unor proiecte cu caracter practic legate de
optimizarea unui portofoliu financiar, previzionarea ratelor de dobândă şi a cursului de schimb (pentru
finanţările în valută), modelarea riscului valutar şi de dobândă asociat finanţării afacerilor dar şi a
structurii optime de capital la nivel de companie.
10% 4. Dezvoltara unei atitudini pozitive legate de finanţarea corespunzătoare a unei afaceri pornind de la
specificul şi dimensiunea acesteia. Reconsiderarea rolului pe care ar trebui să îl aibă piaţa de capital în
finanţarea unei afaceri dar şi o viziune optimistă asupra surselor de finanţare oferite de fondurile
europene reprezintă un alt punct esenţial al acestui curs.

28
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 20%
- testarea periodică prin lucrări de control -
- testarea continuă pe parcursul semestrului -
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 30%
- alte activităţi (precizaţi)................................................................... -
Lucrare scrisă de tip test grilă (30 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corectă dintre care 5 grile sunt
probleme şi aplicaţii practice).
Nota finală este ajustată cu lucrările practice ce trebuie prezentate la finalul cursului pe temele prezentate la curs
(previzionarea ratelor de dobândă, structura optimă de capital, previzionarea cursului de schimb, evaluarea gradului de
expunere la riscul de dobândă, riscul valutar şi riscul de ţară a unei finanţări) şi de rezolvarea a două studii de caz din cele
4 prezentate la seminar.
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Răspuns corect la minim 12 întrebări grilă din test Răspuns corect la toate întrebările grilă din test, 2 proiecte
din 4 rezolvate corect

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. C. Paun, „Finanţarea afacerilor. Oportunităţi de SNSPA 2003 Integral
finanţarea în contextul integrării europene”
2. C. Paun, „Finanţarea afacerilor. Oportunităţi de SNSPA 2003 Integral
finanţarea în contextul integrării europene.
Aplicaţii practice”
3. Ross, Stephen A. ; Westerfield, Randolph W McGraw- 2007 54 - 240
„Essentials of corporate finance” Hill/Irwin
4. Pike, Richard ; Neale, Bill, “Corporate finance Prentice Hall 2006 121 - 256
and investment : decisions and strategies”
5
6.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 15 8. Pregătire prezentări orale 0
curs
2. Studiul după manual, suport de 25 9. Pregătire examinare finală 0
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 0
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 20 15
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 18 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 133 ore

Data completării Semnătura titularului: lect. univ. dr.Cristian Paun

29
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei INTREPRINZATORUL SI PLANUL DE AFACERI


Anul de studiu 2 Semestrul * 4 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es - 50%
Ec – 50%
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 8
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Conf. univ. dr. Maria Costache

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de
14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână)
Domeniul Management şi comunicare în afaceri Total C** S L P S.I.
Specializarea Management şi comunicare în afaceri 200 28 14 158

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei)
• Insusirea notiunilor fundamentale referitoare la importanta si constructia planurilor de afaceri.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
• Insusirea proiectarii unui sistem financiar performant,bazat pe obiective strategice.pe
strategii de succes prin utilizarea politicilor financiare adecvate si eficiente
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
La sfirsitul cursului studentii vor sti sa:
-Construiasca un plan de afaceri
-Utilizeze cu succes un sistem de tablou de bord cu indicatori de performanta manageriala
-Controleze la timp starea de sanatate financiara a organizatiei

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /


centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
• Insusirea de comportamente antreprenoriale proactive in activitatea de management.

30
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 0 %
- testarea periodică prin lucrări de control 0 %
- testarea continuă pe parcursul semestrului 50 %
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Evaluarea finală va presupune un examen scris 50 %.


Evaluarea sumativă va consta în notarea permanentă a studenţilor în activităţile de seminar pe care le desfăşoară şi notarea
unui proiect de grup care va fi prezentat la seminar 50%.
Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Minim nota 5 la examen şi minim 50% din activităţile de Minim 90% de răspunsuri corecte la examenul final şi
seminar evaluate. minim nota 9,5 în seminar.

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1 DALOTĂ M., DONATH L., -“Planul de Ed. Sedona 1995 integral 1,2,3,4
Afaceri al Firmei”
2 WEST A., “Planul de Afaceri” Ed. Teora 2000 integral 1,2,3,4

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 20 8. Pregătire prezentări orale 10
curs
2. Studiul după manual, suport de 20 9. Pregătire examinare finală 10
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 18 5
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 20 15
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 20 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării:
Semnătura titularului: Conf univ.dr. Maria Costache

31
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi Comunicare în Afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Management strategic


Anul de studiu I Semestrul * I Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) S+Ec
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 8
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Prof.univ.dr. Constantin Brătianu
Seminar: lect. univ. dr. Florina Pinzaru

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea FCRP planul de învăţământ
Catedra (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Ştiinţe economice săptămână)
Specializarea Management Total C** S L P S.I.
200 28 14 0 0 158

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
Intelegerea importantei managementului strategic

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Explicarea si asimilarea practica a managementului strategic

3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:


utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Insusirea analizelor mediului competitional si a mediului intern ale firmelor.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
Aplicarea gandirii strategice in viata de zi cu zi.

32
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 60 (lucrare scrisă – test grilă)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control 10 (lucrare scrisă de control)
- testarea continuă pe parcursul semestrului 10
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 20 (referate)
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Lucrare scrisă descriptivă şi întrebări tip grilă.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Obţinerea unui punctaj total de min. 50 puncte din Obţinerea unui punctaj total min. de 95 puncte din max.100
max.100 puncte puncte

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. Brătianu,C., Management strategic,ediţia a VI-a Universitas 2005 Integral 1,2,3,4
Craiova
2. Băcanu, B., Practici de management strategic Polirom, Iaşi 2006 Integral 3,4
3. Băcanu, B., Tehnici de management strategic Polirom, Iaşi 2007 Integral 3,4
4. Porter, M., Avantajul concurenţial Teora, Bucureşti 2001 Integral 2,3,4
5 Porter, M., Strategie concurenţială Teora, Bucureşti 2001 Integral 2,3,4
6.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 10 8. Pregătire prezentări orale 10
curs
2. Studiul după manual, suport de 20 9. Pregătire examinare finală 20
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 20 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 18 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării Semnătura titularului:


8.11.2007 Prof. univ. dr. Constantin Bratianu

33
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA de Comunicare si Relatii Publice
SPECIALIZAREA… Master Management si Comunicare in Afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Managementul corporatiilor transnationale


Anul de studiu Semestrul * Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Op Numărul de credite 6
Op-opţională)
Total ore din planul de 28 Total ore 122 Total ore pe semestru 150
învăţământ studiu
individual
Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Liviu Voinea

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare şi Relaţii Publice (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Comunicare şi Relaţii Publice săptămână)
Specializarea Management si Comunicare in Total C** S L P S.I.
Afaceri 150 14 14 122

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţe generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice
disciplinei)
Pondere 60%
• Principiile de guvernare corporativa
• Structura corporatiilor
• Managementul corporatiilor
• Cultura corporatista

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
Pondere 15%
• Impactul mediului de afaceri local asupra guvernarii corporative

3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice:


utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
Pondere 15%
• Corporatiile transnationale in Romania: practici de management - exemple
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific/centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu
alte persoane- instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională).
Pondere 10%
• Etica si responsabilitatea sociala corporatista

34
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 70%
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului 20%
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10%
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc. )

Lucrare scrisa, text grila

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Raspuns corect la 50% din intrebarile din grila de evaluare finala Raspuns corect la 95% din grila de
si evaluare finala sau
Prezenta la cel putin 10% din orele din planul de invatamant Raspuns corect la teste ad-hoc pe
parcursul cursului
Si
Prezenta la cel putin 50% din orele din
planul de invatamant

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul apariţiei Paginaţia Competenţe
crt. specifice realizate
Liviu Voinea, Polirom 2007 200 pg.
Corporatiile
transnationale si
capitalismul global

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 10 8. Pregătire prezentări orale 3
curs
2. Stdiul după manual, suport de curs 25 9. Pregătire examinare finală 15
3. Stdiul bibliografiei minimale 20 0
indicate 10. Tutoriat
4.Documentare suplimentară în 20 0
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 10 12
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 7 13. Alte activităţi...................................
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi....................................

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 122

Data completării: 18.11.2007


.Semnătura titularului: conf. univ. dr. Liviu Voinea

35
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR


Anul de studiu 1 Semestrul * 1 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es - 50%
Ec – 50%
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 7
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 133 Total ore pe semestru 175
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Dumitru Iacob

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de
14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână)
Domeniul Management şi comunicare în afaceri Total C** S L P S.I.
Specializarea Management şi comunicare în afaceri 175 28 14 133

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei)
• Cunoaşterea orientărilor teoretice şi aplicative din ştiinţa organizaţiilor, a tipologiilor formelor de
organizare şi a predicţiilor legate de viitorul organizaţiilor.
• Completarea noţiunilor teoretice studiate anterior cu noţiuni ca: structură formală şi informală,
diagnoză, decizie, stil de conducere, tehnici de motivare, cultură organizaţională.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
• Exersarea în regim aplicativ a conceptelor şi metodelor specifice teoriei organizaţiilor.
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
• Studierea şi realizarea unor analize sectoriale în domeniul organizaţional (studiul stilurilor
de conducere, analize comparative privind tehnicile de motivare etc.).
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
• Dobândirea de către studenţi a abilităţii de a analiza o organizaţie în toate aspectele de
funcţionare şi comunicare, de a identifica elementele disfuncţionale şi de a propune soluţii viabile în
privinţa adaptării continue la un mediu în schimbare

36
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 0 %
- testarea periodică prin lucrări de control 0 %
- testarea continuă pe parcursul semestrului 50 %
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Evaluarea finală va presupune un examen scris 50 %.


Evaluarea sumativă va consta în notarea permanentă a studenţilor în activităţile de seminar pe care le desfăşoară şi notarea
unui proiect de grup care va fi prezentat la seminar 50%.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Minim nota 5 la examen şi minim 50% din activităţile de Minim 90% de răspunsuri corecte la examenul final şi
seminar evaluate. minim nota 9,5 în seminar.

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1 Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana Maria, Comunicare.ro 2003 integral 1,2,3,4
Organizaţia inteligentă
2 Vlăsceanu, Mihaela, Organizaţii şi Polirom 2003 integral 1, 2
comportament organizaţional

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 18 8. Pregătire prezentări orale 5
curs
2. Studiul după manual, suport de 25 9. Pregătire examinare finală 15
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 15 0
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 0 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 25 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 0 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 133

Data completării:
08.11.2007
Semnătura titularului: Prof univ.dr. Dumitru Iacob

37
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Managemnt şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Marketingul, premisa succesului în afaceri. Poziţionare şi politici de produs, preţ
şi distribuţie
Anul de studiu I Semestrul * I Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Ec
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Op- Ob Numărul de credite 7
opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore studiu 133 Total ore pe semestru 175
învăţământ individual/ lucru
în echipă
Titularul disciplinei Lector univ. dr. Florina PINZARU

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Munărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs
de 14 săptămâni x 2 h curs pe
Domeniul Marketing săptămână)
Specializarea Management si Comunicare in Total C** S L P S.I.
afaceri 175 28 14 133

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


√ 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
- Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul marketingului;
- Cunoaşterea teoriilor şi curentelor din domeniul marketingului, în special a noilor evoluţii;
- Asimilarea filosofiei de marketing;
- Realizarea distincţiilor între domenii asociate: publicitate, relaţii publice, marketing;
- Cunoaşterea metodelor de cercetare în marketing;
- Cunoaşterea regulilor valabile pentru activitatea de marketing în cadrul organizaţiilor.
√ 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
- Formularea unor ipoteze cu privire la elementele cheie în marketing;
- Transferul principiilor şi modelelor de marketing în contextul românesc actual;
- Capacitatea de a argumenta viziunea proprie pentru aplicarea unui plan de marketing
√ 3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice: utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
- Identificarea şi caracterizarea consumatorilor unei organizaţii; segmentarea consumatorilor;
- Însuşirea principalelor elemente de construcţie a ofertelor comerciale;
- Realizarea de strategii de marketing;
- Realizarea unor planuri de marketing pentru o organizaţie dată inclusiv pentru proiecte specifice .
√ 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / centrat pe valori şi
relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a
propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea
la propria dezvoltare profesională).
- Construirea unei perspective corecte în ceea ce priveşte finalitatea demersului unui specialist în marketing în cadrul
organizaţiilor;
- Însuşirea deontologiei profesionale;
- Abordarea activităţii din perspectiva filosofiei de marketing – asumarea orientării către marketing a organizaţiilor.

38
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 40
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului 40
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 20
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Evaluarea finală se face prin examen oral, cu două subiecte teoretice şi un subiect aplicativ.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Cunoştinţe minime teoretice de marketing. Îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse în proporţie de minim
85%

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice realizate
1. Kotler, P. (coord.), Principiile marketingului Teora 1998 1100 1,2,3,4
2. Ries, Al.; Ries, L., Căderea advertisingului şi Brandbuilers 2005 330 2,3
ascensiunea PR-ului
3. Thomas, M.J. (coord.), Manual de marketing Codecs 2005 570 1,2,3,4
4. Kotler, P., Kotler despre marketing Curier Marketing 2003 250 1,2,3,4

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 15 8. Pregătire prezentări orale 2
curs
2. Studiul după manual, suport de 26 9. Pregătire examinare finală 10
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 10 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi...................................
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 14. Alte activităţi....................................

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 133

Data completării
18.11.2007 Semnătura titularului: lect. univ. dr. Florina Pinzaru

39
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Master: Management şi comunicare în afaceri

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ


Anul de studiu 2 Semestrul * 3 Tipul de evaluare finală **(Es/Ec) Es - 50%
Ec – 50%
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociată, Ob Numărul de credite 8
Op-opţională)
Total ore din planul de 42 Total ore 158 Total ore pe semestru 200
învăţământ studiu
individual/
lucru în
echipă
Titularul disciplinei Conf. univ. dr. Dumitru Borţun

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativă, la sfârşitul semestrului, poate fi realizată prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris şi oral (SO)); Ec-evaluare continuă pe parcursul semestrului.

Numărul total de ore (pe semestru) din


Facultatea Comunicare şi Relaţii Publice planul de învăţământ
Catedra Comunicare (Ex. 28 la C dacă disciplina are curs de
14 săptămâni x 2 h curs pe săptămână)
Domeniul Management şi comunicare în afaceri Total C** S L P S.I.
Specializarea Management şi comunicare în afaceri 200 28 14 158

*C-curs, S- seminar, L- activităţi de laborator, P- proiect sau lucrări practice, S.I. studiu individual

Competenţe specifice (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei)
• Insusirea notiunilor fundamentale referitoare la importanta si constructia planurilor de
responsabilitate socială corporativă (CSR).

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
• Interpretarea campaniilor de CSR din diverse industrii.
• Intelegerea noilor modele de afaceri bazate pe CSR.
3. Instrumental – aplicativ (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor pracice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
• Insusirea instrumentarului realizării campaniilor de CSR:
• Însuşirea metodelor de evaluare a succesului demersului de CSR.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea
în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabiltăţi similare / participarea la propria
dezvoltare profesională).
• Însuşirea unei atitudini etice în afaceri, în scopul dezvoltării durabile.

40
La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea la notare, exprimată în %
(Total = 100%)
- răspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea finală) 50 %
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator 0 %
- testarea periodică prin lucrări de control 0 %
- testarea continuă pe parcursul semestrului 50 %
- activităţi gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.
- alte activităţi (precizaţi)...................................................................
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, (Es/Ec) (de exemplu : lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.)

Evaluarea finală va presupune un examen scris 50 %.


Evaluarea sumativă va consta în notarea permanentă a studenţilor în activităţile de seminar pe care le desfăşoară şi notarea
unui proiect de grup care va fi prezentat la seminar 50%.

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe minime pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
Minim nota 5 la examen şi minim 50% din activităţile de Minim 90% de răspunsuri corecte la examenul final şi
seminar evaluate. minim nota 9,5 în seminar.

Bibliografie minimală indicată


Nr. Lucrarea Editura Anul Paginaţia Competenţe
crt. apariţiei specifice
realizate
1. Borţun, Dumitru, Relaţiile Publice şi noua Tritonic 2005 integral 1,4
societate.
2. Oprea, Luminiţa, Responsabilitate socială Tritonic 2005 integral 1,2,3,4
corporatistă

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual/ lucru în echipă pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 20 8. Pregătire prezentări orale 10
curs
2. Studiul după manual, suport de 20 9. Pregătire examinare finală 18
curs
3. Studiul bibliografiei minimale 20 5
indicate 10. Tutoriat
4. Documentare suplimentară în 20 10
bibliotecă 11. Documentare pe teren
5. Activitate specifică de pregătire 10 10
SEMINAR şi/sau LABORATOR 12. Documentare pe INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, 10 13. Alte activităţi................................... 0
traduceri, etc.
7. Pregătire lucrări de control 5 14. Alte activităţi.................................... 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 158

Data completării:
08.11.2007
Semnătura titularului: Conf univ.dr. Dumitru Borţun

41
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: Afaceri in medii instabile


Titular: Prof.dr. Daniela Hîncu
Număr credite 15 Număr de ore pe săptămână 2 ore de curs şi 1 ora 2007 -2008
de seminar
Semestrul: anul II, semestrul III

Condiţii obligatorii de participare -


- participare la cursuri şi seminarii în proporţie de minim 40%;
- realizarea unui referat – proiect – eseu pe o temă aleasă de masterand pe baza unor termeni prestabiliti
Obiective generale ale cursului:
- să informeze asupra tehnicilor de management în conditii de instabilitate – luarea deciziilor operationale şi
modul de fundamentare a strategiilor pe termen mediu şi lung sunt afectate de perturbaţiile (de ordin
imprevizibil) care intervin în desfăşurarea normală a activităţii unor entităţi economice sau a unor grupuri de
lucru. Acestea pot afecta modul specific de planificare sau de programare a diferitelor activităţi sau pot prilejui
surse de conflict pentru comportamentul organizaţional.
- să ofere o colecţie de tehnici de analiză a unor fenomene de tip instabilitate - dezechilibre-disparităţi din
mediul economic si social
- discutiile din seminar si prelegerile se bazeaza pe analiza unor rapoarte internationale sau nationale
(recunoscute ca valoare sau credibilitate stiintifică) de exemplu: rapoarte de competitivitate, documente
programatice ale unor institutii guvernamentale etc.
Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar:
Prelegeri şi discutii pe baza unor studii de caz, exemplificari de indicatori,

Evaluarea studenţilor
1. Test – examen scris 60 pct.
2. Teme individuale - Proiect final 40 pct.
Total 100 pct.
Evaluarea pe parcurs se realizează:
- printr-un set de 10 teme individuale (pe o temă -dată în mod regulat- pentru fiecare curs/seminar pe
baza unui set de concepte din tematica disciplinei) în limita a 15 pagini (format A4); se pune accent pe
creativitatea şi logică de construcţie a răspunsurilor (40% din aprecierea finală);
- referatul / eseul trebuie să refere una dintre temele de discutie din cadrul cursurilor si dezbaterilor de
seminar. Este propusă o listă de termeni din care fiecare masterand va alege 5 pe baza cărora va formula titlul si
stabili structura continutului.
La examenul scris se propun trei subiecte – două din materialele de curs şi unul pentru interpretare – analiza unui
text, un scurt studiu de caz, comentariul unui aspect, (60% din nota finală).

1
Modulul 1.
Competitivitatea economică şi Mediul de afaceri în România. Abordarea teoretică a problematicii competitivităţii.
România şi Agenda Lisabona - Poziţionarea României în contextul internaţional
Studiu de caz:
Coordonate ale competitivităţii României în diferite clasamente internaţionale.
Teme de discutie:
Economia bazată pe cunoaştere în România. Modalitati de apreciere a calităţii mediului de afaceri
Modulul 2. Instabilitate şi risc. Surse ale instabilităţii – modalităti de recunoaştere. Metode de apreciere a instabilităţii.
Riscul de tară. Implicaţii în plan economic ale evaluărilor de risc de ţară. Eforturi de previzionare si prevenirea crizelor.
Metode de analiza/identificare a tendintelor (de ex. MICMAC, Cross Impact Analysis, Eraly Warning Models).
Exprimarea decalajelor – S-distance
Studii de caz:
Managementul riscului in Europa Centrala si de Est nu este tratat. Divital Divide – România
Legile lui Moore si metoda extrapolării. Indicele de atractivitate la nivel regional – cazul României. Indicele de încredere
industrială
Teme de discutie:
Relansarea incertă a economiei comunitare. Cine sau ce poate schimba mentalitati in România? Existe modele globale
utile?
Modulul 3. Managementul crizei. Managementul riscului. Managementul conflictelor. Teoria deciziilor din perspectiva
managerială. Abordări cantitative multicriteriale. Analize de tip cost-benefiu şi luarea deciziilor.
Studiu de caz:
Aprecieri ale sarăciei/bunăstării. Riscurile dezechilibrelor

Bibliografie

AMPLEFORD, S., - Country Indicators for Foreing Policy (www.carleton.ca/cifp) Methodology Review, Discussion
Paper, International Development research centre, July 2000
ANASTASIEI, B., - Managementul riscului organizaţional, Editura Tehnopress, Iaşi, 2004
ANDONE, I., ŢUGUI, A., - Sisteme inteligente în management, contabilitate, finanţe, bănci, şi marketing, Editura
Economică, Bucureşti, 1999
ARCHIBUGI, D., LUNDVALL, B., - The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, 2001
BADRUS, G., RĂDĂCEANU, E., - Globalitate şi management, Editura ALL Beck, Bucureşti, 1999
BURKE, R., COOPER, C.L., - Leading in turbulent times, Blackwell Publishing Ltd; 2004
Carment, D., - Assessing Country Risk, Creating Index of Severity, Background Discussion Paper prepared for CIFP
Risk Assessement Template, May 2001,
EIKEN, S., VELIN, O., - Gestion de Crise, La response de l’entreprise, EFE – Edition Formation Entreprise,
Dăianu Daniel (coord.) - România şi Agenda Lisabona - aderarea la UE şi competitivitatea economică, Noiembrie
2004, Grupul de Economie Aplicată (GEA), Centrul Român de Politici Economice (CEROPE)
DINU, Mihai-Ştefan, ALEXANDRESCU, Grigore – Surse de instabilitate, Universitatea Naţională de Apărare, Centrul
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, http://cssas.unap.ro/ro/studii/pdf/surse%20de%20instabilitate.pdf.
DRUCKER, P., - Realitatile lumii de mâine, Editura Teora, Bucureşti, 1999
DRUCKER, P., - Despre profesia de manager, A Harvard Business Review, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006
HÎNCU, D., Ene, N., - Metode cantitative pentru administraţia publică, Editura Eficon Press, Bucureşti, 2005
HUŢU, C., - Cultură, Schimbare, Competiţie, Editura Economică, Bucureşti, 2003
LARKIN, J. M., - Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Editura comunicare.ro, 2003
MALIM, T., - Procese cognitive, Editura Tehnică, Bucureşti, 1999
MOSS KANTER, R., - Frontierele managementului; A Harvard Business Review Book, Editura Meteor Press,
Bucuresti, 2006
ROSENZWEIG, R.W., - „Making brilliant decisions in turbulent times”, Review Virtual Strategist – A Journal of
Strategy & Business transformation, Issue 2/Spring 2002
SAMANRASINGHE, I., Donaldson, B., McGinn, C., - Conflict Vunerability Analysis, Africa Bureau’s Office of
Sustainable Development, Crisis Mitigation and Response, Conflict Web
http://www.usaid.gov/AFR/conflictweb/indes.html
SARCINSCHI, A., DINU, M., - Crize si instabilitate in Europa, Universitatea de Aparare, Centru de Studii Strategice
de Aparare si securitate
SILBERGLITT, R., Antón P.S., Howell, D., Wong, A., - The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses:
Bio/Nano/Materials/Information Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications, Technical Report, RAND
Corporation
VASILESCU, I., ROMÂNU, I., (coord.) - Managementul investiţiilor, Editura Mărgăritar, 1997, 602 pagini

2
VOICULESCU, D., - Competiţie şi competitivitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001
YOSHIHARA H., - “Digital Content Opportunities and Challenges: Changing value chains and business models”;
Global Markets, KPMG International, January 2006
Wong, S., Kwock, N., - „Managing in turbulent times – The Adaptive Enterprise”, The SGV Review, March 2004
Harvard Business Essentials – Crisis Management – Master the Skills to Prevent Disasters, 2004
Harvard Business Review on Managing Uncertainty, 1999
Scenarii: Europe in 2020; O Europa, 5 destine, Editura Institutului de Economie Mondiala, Bucuresti, 2000
Planul National de Dezvoltare - PND 2007-2013
Documentul de programare în domeniul competitivităţii – Transilvania de Nord, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-
Vest, august 2005
Studii de impact PAIS III
‘ Towards an Enterprising Europe; A Paper by the French, German and UK Governments, 26 January 2004
‘ Implementing the Lisbon Community Programme for Growth and Jobs, Transfer of Business – Continuity
through a new beginning, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels, 14.03.2006, COM (2006) 117 final
‘ Action Plan: The European agenda for Entrepreneurship, Communication from the Commission to the
Council, the European Parliament, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,
Brussels, 11.02.2004, COM (2004) 70 final
‘ Helping to create an entrepreneurial culture, A Guide on Good Practice in Promoting Entrepreneurial
Attitudes and Skills through Education, European Commission, 2004
‘ Entrepreneurship in Europe, Green Paper, Commission of the European Communities, Brussels, 21.10.2003,
COM (2003) 27 final
‘ World Development Report 2006- Equity and Development, ©2005 The International Bank for Reconstruction
and Development / The World Bank
‘ World Development Report 2007 - Development and the Next Generation, ©2006 The International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank
‘ World Investment Prospects - The revival of globalisation?, © 2005 Economist Intelligence Unit, 2005
‘ World Economic Situation and Prospects 2006, United Nations New York, 2006
‘ Human Development Report 2006 – Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis,
http://hdr.undp.org
‘ Human Development Report 2005 – International cooperation at a crossroads: aid, trade and security in a
unequal world, http://hdr.undp.org
‘ Prospects for Foreign Direct Investment and the Strategies of Transnational Corporations, 2005- 2008,
UNITED NATIONS, New York and Geneva, 2005
‘ Business Tendency Surveys: A Handbook, Statistics Directorate, OECD, 2003
‘ Economic Outlook for the Euro Area In 2006 and 2007, European Forecasting Report - EFN REPORT
‘ Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, World Investment Report, 2005, © 2005
United Nations Conference on Trade and Development
‘ A Better Investment Climate for Everyone, 2005, World Development Report, © 2004 The International Bank
for Reconstruction and Development / The World Bank
‘ Doing Business in 2006, Creating Jobs, © 2006 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT, The WORLD BANK
‘ Human Development Report 2006 – Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis,
http://hdr.undp.org
‘ More Decisions, More Complexity, More Data: Teradata Survey Shows Constant and Compounding Increases,
The 2005-2006 Teradata Report on Business Decision-Making; http://www.teradata.com/t/page/141241/index.html
‘ Impact Assessment: Next Steps - In support of competitiveness and sustainable development, COMMISSION
STAFF WORKING PAPER, Brussels, 21.10.2004; SEC (2004)1377
‘ - ANNEXES TO IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES, June 2005, European Commission

3
Termeni pentru referat1 – AIMI 2007- 2008

1. Active tangibile/intangibile 35. Indicatori/indici/rating


2. „Agenda Lisabona” 36. Industrie high-tech
3. Aliante strategice 37. Inflatie
4. Analiza de tip ..... (ex.: SWOT, SPIN, 38. Instabilitate
Cost-beneficiu etc.) 39. Investiţii străine directe
5. Avantaje competitive/compartive 40. Inovare/Inovaţie/invenţie
6. Ajustari structurale economice 41. Întreprinderi mici şi mijlocii
7. Asimilare de cunoştinţe/ de noi produse 42. Organizaţii bazate pe cunoaştere
8. Avantaje comparative/competitive 43. Management
9. Capital uman/intelectual/… 44. Mediu de afaceri/ mediu social
10. Ciclul de viaţă al 45. Mentalitate
industriei/produsului/tehnologiei 46. “Noua economie”
11. Coruptie 47. Perceptie (a riscului/ a coruptiei ...)
12. Competiţie 48. Performanta
13. Competitivitate 49. Previziune
14. Cost 50. Rezolvarea problemelor (problem solving)
15. Creativitate 51. Risc
16. Creştere economică 52. Risc de tara
17. Criza 53. Saracie (urbana, rurala etc.)
18. Cultura organizaţională 54. Schimbare tehnologica
19. Cunostinte (knowledge) 55. Sector public/privat
20. Decalaj economic 56. Sistem tehnologic
21. Decalaj tehnologic 57. Societatea cunoaşterii/informaţională
22. Decizii economice 58. Somaj
23. Determinanţi ai creşterii economice 59. Schimbare (tehnologica etc.)
24. Dezvoltare 60. Strategie
economică/regionale/tehnologica/umana.... 61. Ştiinţă şi tehnologie
25. „Digital Divide” 62. Studii de impact
26. Dinamica (industriala etc.) 63. Tehnologie
27. Disparitati regionale 64. Teoria creşterii economice
28. Educatie 65. Traiectorie tehnologică
29. Eficacitate 66. Transfer de tehnologie
30. Eficienţa (economică, sociala....) 67. Val tehnologic
31. Evaluare 68. Valoare (economica, nou creata etc.)
32. Factori de producţie clasici/neoclasici 69. Valori (si atitudini)
33. Globalizare 70. Zone defavorizate/libere
34. Incertitudine

1
Sunt posibile orice combinatii de acesti termeni (nu mai multi de 5) din aceasta lista sau, eventual, cu 1-2
nou propusi (cu justificarea enuntata in cuprinsul referatului)

4
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: Cercetarea pie ei

Titular:
Lector univ. dr. Valeriu Frunzaru

Număr credite: 7 Număr de ore pe săptămână 2C+1S Anul_I_ 2008/2009

Semestrul__II

Condiţii obligatorii de participare


-

Obiective generale ale cursului:


Cunoa terea metodelor i tehnicilor de cercetare a pie ei

Obiective specifice ale cursului:


- Cunoa terea principalelor metode i tehnici de cercetare a pie ei: chestionarul, interviul, observa ia,
experimentul, analiza de con inut;
- Dobândirea abilită ilor de operare cu SPSS – ca instrument de construire a bazelor de date i de analiză
statistică;
- Cunoa terea modalită ilor de redactare a rapoartelor de cercetare.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar


Cursurile i seminariile sunt aplicate. Studen ii vor participa la construirea instrumentelor de cercetare, la
colectarea datelor i la analiza rezultatelor cercetării.

Evaluarea studenţilor
Pentru activitatea de seminar, studenţii vor fi evaluaţi continuu, obţinând o notă care va reprezenta 50% din nota
finală.
La sfârşitul semestrului cunoştinţele dobândite în cadrul cursului vor fi evaluate pe baza unui proiect de
cercetare, nota obţinută la acest examen va reprezenta 50% din nota finală.

Tematica cursului:

1. Cunoa terea tiin ifică i cunoa terea comună. Ipoteze i cauzalitate


2. Opera ionalizarea conceptelor
3. Chestionarul
4. E antionarea
5. Interviul
6. Focus grupul
7. Observa ia
8. Experimentul
9. Analiza de con inut
10. Redactarea raportului de cercetare

5
Bibliografie
Bulai, Alfred (2000). Focus-grup. Bucureşti: Editura Paideia
Chelcea, Septimiu [2001] (2007). Metodologia cercetării sociologice, Bucureşti: Editura
Economică.
Datculescu, Petre (2006). Cercetarea de marketing – cum pătrunzi în mintea consumatorului,
cum măsori şi cum analizezi informaţia, Bucureşti: Editura Brandbuilders Grup.
De Singly, Francois, Blanchet, Alain, Gotman, Anne, Kaufmann, Jean-Claude [1992](1998).
Ancheta şi metodele ei. Iaşi: Editura Polirom.
Krueger, Richard A., Casey, Mary Anne [2000](2005). Metoda focus grup. Iaşi: Editura Polirom
Rotaru, Traian şi Iluţ, Petru [1997] (2006). Ancheta şi sondajul de opinie. Teorie şi practică. Iaşi: Editura
Polirom.

Tematica seminariilor:

1. Construc ia ipotezelor
2. Opera ionalizarea conceptelor: dimensiuni, indicatori, indici
3. Chestionarul
4. E antionarea
5. Construc ia bazei de date i analiza datelor
6. Ghidul de interviu
7. Analiza interviurilor
8. Fi a de obseva ie
9. Design-ul experimentului
10. Grila analizei de con inut

Bibliografie
Bulai, Alfred (2000). Focus-grup. Bucureşti: Editura Paideia
Chelcea, Septimiu [2001] (2007). Metodologia cercetării sociologice, Bucureşti: Editura
Economică.
Datculescu, Petre (2006). Cercetarea de marketing – cum pătrunzi în mintea consumatorului,
cum măsori şi cum analizezi informaţia, Bucureşti: Editura Brandbuilders Grup.
De Singly, Francois, Blanchet, Alain, Gotman, Anne, Kaufmann, Jean-Claude [1992](1998).
Ancheta şi metodele ei. Iaşi: Editura Polirom.
Krueger, Richard A., Casey, Mary Anne [2000](2005). Metoda focus grup. Iaşi: Editura Polirom
Rotaru, Traian şi Iluţ, Petru [1997] (2006). Ancheta şi sondajul de opinie. Teorie şi practică.
Iaşi: Editura Polirom.

6
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului ANALIZA IMAGINII ORGANIZAŢIILOR

Titular: Conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru Halic

Număr credite 5 Număr de ore pe săptămână 2+1 Anul_ II _

Semestrul_4

Condiţii obligatorii de participare: Prezenţa la cursuri şi la seminarii: cel puţin 60%

Obiective generale ale cursului:


Aprofundarea cunoştinţelor cursanţilor în legătură cu tehnica analizei imaginii sociale;
Însuşirea modalităţilor de lucru caracteristice analizei imaginii.

Obiective specifice ale cursului:


Dezvoltarea capacităţii de construire a instrumentelor specifice analizei de imagine (sistemul indicatorilor de
imagine, profilurile de imagine, indicii de imagine) ;
Dezvoltarea capacităţii de interpretare a profilurilor de imagine (stabilirea conexiunilor specifice, identificare a
vulnerabilităţilor şi riscurilor imagologice);
Dezvoltarea capacităţii de realizare a analizei de imagine în situaţii date.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar:


• prelegeri;
• expuneri cadru;
• dezbateri cuprinse în planul de seminar;
• analiza şi interpretarea surselor imagologice specifice diferitelor tipuri de imagine a organizaţiilor;
• lucrări practice;
• elaborarea de analize de imagine.

Evaluarea cursanţilor
• participarea la seminarii;
• elaborarea unei analize de imagine;
• examen

Tematica cursului
1. Imaginea socială a organizaţiilor
2. Sistemul indicatorilor de imagine
3. Profilurile de imagine şi indicii de imagine
4. Interpretarea profilurilor de imagine
5. Cuantificarea datelor
6. Analiza de imagine
7. Imaginea instituţiei şefului statului
8. Imaginea factorilor de decizie politică
9. Imaginea instituţiilor ecleziastice
10. Imaginea instituţiei militare
11. Imaginea structurilor de menţinere a ordinii publice
12. Imaginea serviciilor secrete
13. Imaginea partidelor politice
14. Imaginea structurilor marginale

7
Bibliografia cursului
1. ABRIC, Jean-Claude, Psihologia comunicării, Iaşi, Editura Polirom, 2002
2. AGABRIAN, Mircea, Analiza de conţinut, Iaşi, Editura Polirom, 2006
3. ALDEA, Andra, CHIRIBUCĂ, Dan, COMŞA, Mircea, KIVU, Mircea, MICU, Bogdan, MOLDOVAN,
Călin, Sondajele de opinie – Mod de utilizare. Alegerile 2000. Prezentare şi analiză, Bucureşti, Editura Paideia,
2001
4. BECIU, Camelia. Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2009.
5. BERNAIS, Edward, Cristalizarea opiniei publice, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2003
6. BLAND, Michael, THEAKER, Alison, WRAGG, David, Relaţiile eficiente cu mass-media, Bucureşti,
Editura Comunicare.ro, 2003
7. CHELCEA, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Bucureşti,
Editura Economică, 2001
8. CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura Licorna, 2000
9. CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-Alexandru, Imagologie. Imagologie istorică, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2003
10. CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-Alexandru, MĂCIUCĂ, Daniel (coordonatori), România la
cumpănă de milenii. Analize de imagine, Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ,,David
Ogilvy”, 2005
11. COMAN, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2004
12. CULDA, Lucian, Procesualitatea socială, Bucureşti, Editura Licorna, 1994
13. DRĂGAN, Ioan, Paradigme ale comunicării de masă. Orizontul societăţii mediatice, partea I, Bucureşti,
Casa de Editură şi Presă "Şansa" S.R.L., 1996
14. DOMINICK, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2009.
15. DOUGLAS, Mary, Cum gândesc instituţiile, Iaşi, Editura Polirom,2002
16. FISKE, John, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Editura Polirom, 2003
17. FRIGIOIU, Nicolae, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2004
18. GOFFMAN, Erving, Viaţa cotidiană ca spectacol, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2003
19. IACOB, Luminiţa-Mihaela, Etnopsihologie şi imagologie. Sinteze şi cercetări, Iaşi, Editura Polirom, 2003
20. KELLNER, Douglas, Cultura media, Iaşi, Institutul European, 2001
21. LARSON, Charles, Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Iaşi, Editura Polirom,2003
22. LAZARSFELD, Paul F, BERELSON, Bernard, GAUDET, Hazel, Mecanismul votului. Cum se decid
alegătorii într-o campanie prezidenţială, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004.
23. LE BON, Gustave, Opiniile şi credinţele, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1995
24. MARINESCU, Valentina (coordonator), Efectele comunicării − o perspectivă culturologică −, Bucureşti,
Editura Tritonic, f.a
25. MOSCOVICI, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei, Iaşi, Editura Universităţii "Al.I.Cuza",
1994
26. IDEM, Epoca maselor. Tratat istoric asupra psihologiei maselor, Iaşi, Institutul European, 2001
27. MUCCHIELLI, Alex, Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare, Iaşi, Editura Polirom,2002
28. NECULAU, Adrian, Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale, Iaşi, Editura Polirom, 1997
29. PERETTI, André de, LEGRAND, Jean-André, BONIFACE, Jean, Tehnici de comunicare, Iaşi, Editura
Polirom,2001
30. POPESCU, Cristian Florin, Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Bucureşti,
Editura Tritonic, 2002
31. RADU, Ion, şi alţii, Introducere în psihologia contemporană, Bucureşti, Editura Sincron, 1991
32. REGESTER, Michael, LARKIN, Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2003
33. SILVERMAN, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi
interacţiunii, Iaşi, Editura Polirom,2004
34. STAVRE Ion, Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual, Bucureşti, Editura Nemira, 2004
35. TARDE, Gabriel, Opinia şi mulţimea, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2007.
36. THOVERON, Gabriel, La communication politique aujourd´hui, Bruxelles, Editions Universitaires de
Boeck, 1990

Filmografia cursului
1. Crucea de piatră, un film de Andrei Blaier, Cinerom, Studioul Profilm, 1993

8
2. Înscenarea (Wag the Dog), un film de Barry Levison , New Line Cinema, Tribeca/Baltimore
Pictures/Punch, 1997
3. Jandarmul din Saint Tropez (Le Gendarme de Saint Tropez), un film de Jean Girault, La Société Nouvelle
de Cinématographie, 1964
4. Numele trandafirului(The Name of the Rose), un film de Jean-Jacques Annaud, Neue Constantin Film,
1986
5. Puterea şi adevărul, un film de Manole Marcus, Studioul Cinematografic Bucureşti, 1971
6. Telegrame, un film de Gheorghe Naghi şi Aurel Miheleş, Studioul Cinematografic Bucureşti, 1959
7. Titanic Vals, un film de Paul Călinescu, Studioul Cinematografic Bucureşti, 1964
8. Tora! Tora! Tora! (Tora! Tora! Tora!), un film de Elmo Williams şi Richard Fleischer, Twentieth Century
Fox, 1970

Tematica seminariilor
1. Imaginea socială. Tipologia imaginii sociale. Imaginea dezirabilă şi caracterisiticile acesteia;
Identificarea şi clasificarea surselor analizei de imagine;
2. Tehnica stabilirii indicatorilor şi subindicatorilor de imagine;
3. Tehnica realizării profilurilor de imagine;
4. Interpretarea profilelor de imagine;
5. Banca de date imagologice;
6. Analiza de imagine
7. Activitate practică: analiza imaginii instituţiei şefului statului difuzată prin mass-media audiovizuale;
8. Activitate practică: analiza imaginii instituţiei guvernului difuzată prin mass-media audiovizuale;
9. Activitate practică: analiza imaginii instituţiei ecleziastice difuzată prin mass-media audiovizuale;
10. Activitate practică: analiza imaginii instituţiei militare difuzată prin mass-media audiovizuale;
11. Activitate practică: analiza imaginii structurilor de ordine publică difuzată prin mass-media
audiovizuale;
12. Activitate practică: analiza imaginii serviciilor secrete difuzată prin mass-media audiovizuale;
13. Activitate practică: analiza imaginii structurilor marginale difuzată prin mass-media audiovizuale;
14. Activitate practică: analiza imaginii organizaţiilor infracţionale difuzată prin mass-media audiovizuale;

Bibliografie
1. BECIU, Camelia. Comunicare şi discurs mediatic. O lectură sociologică, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2009.
2. CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, Editura Licorna, 2000
3. CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-Alexandru, Imagologie. Imagologie istorică, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2003
4. CHICIUDEAN, Ion, HALIC, Bogdan-Alexandru, MĂCIUCĂ, Daniel (coordonatori), România la
cumpănă de milenii. Analize de imagine, Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ,,David
Ogilvy”, 2005
5. COMAN, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2004
6. DOMINICK, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2009.
7. FRIGIOIU, Nicolae, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2004
8. LAZARSFELD, Paul F, BERELSON, Bernard, GAUDET, Hazel, Mecanismul votului. Cum se decid
alegătorii într-o campanie prezidenţială, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004.
9. SILVERMAN, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi
interacţiunii, Iaşi, Editura Polirom,2004
10. STAVRE Ion, Reconstrucţia societăţii româneşti prin audiovizual, Bucureşti, Editura Nemira, 2004

Filmografie
1. Crucea de piatră, un film de Andrei Blaier, Cinerom, Studioul Profilm, 1993
2. Înscenarea (Wag the Dog), un film de Barry Levison , New Line Cinema, Tribeca/Baltimore
Pictures/Punch, 1997
3. Jandarmul din Saint Tropez (Le Gendarme de Saint Tropez), un film de Jean Girault, La Société
9
Nouvelle de Cinématographie, 1964
4. Numele trandafirului(The Name of the Rose), un film de Jean-Jacques Annaud, Neue Constantin Film,
1986
5. Puterea şi adevărul, un film de Manole Marcus, Studioul Cinematografic Bucureşti, 1971
6. Telegrame, un film de Gheorghe Naghi şi Aurel Miheleş, Studioul Cinematografic Bucureşti, 1959
7. Titanic Vals, un film de Paul Călinescu, Studioul Cinematografic Bucureşti, 1964
8. Tora! Tora! Tora! (Tora! Tora! Tora!), un film de Elmo Williams şi Richard Fleischer, Twentieth
Century Fox, 1970

10
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: Brandul de angajator

Titular: Conf. univ. dr. Mihaela Alexandra


Ionescu

Număr credite 6 Număr de ore pe săptămână 2+1 Anul __II

Semestru lII

Condiţii obligatorii de participare


-

Obiective generale ale cursului:


Universul managementului resurselor umane se modifică astăzi într-un ritm alert. O schimbare majoră petrecută
pe piaţa forţei de muncă şi demnă de luat în considerare de angajatori are în vedere aşteptările personale ale
angajaţilor. Rezultatele cercetărilor indică că pentru a asigura creşterea profitului unei companii este nevoie de o
intervenţie de substanţă la nivelul relaţiilor angajat-organizaţie, potenţial angajat-oragnizaţie, angajat-clienţi.
Intervenţia constă în nevoia de a construi un brand de angajator (Employer Brand).
Construit cu tehnici de marketing pentru a ajuta recrutarea în companie, promovat prin relaţii publice, brandul de
angajator înseamnă mai mult decât reputaţia unei companii, nu totdeauna compatibilă cu realitatea din
organizaţie. De aceea, pentru a face din companie angajatorul cel mai căutat şi pentru a creşte rata retenţiei de
personal este esenţial ca mesajul pe care îl transmite brandul de angajator să fie în concordanţă cu realitatea trăită
de angajaţi. Toate acestea presupun un management performant şi o implicare totala a departamentului de
resurse umane şi a managementului de la toate nivelurile.
Deşi în 2003 notorietatea şi gradul de înţelegere a brandului de angajator nu erau mari - 36% în Marea Britanie,
38% în Europa continentală, 42% în SUA şi 48% în Asia-Pacific astăzi anagjatorii şi-l doresc. În Romania
companiile sunt deja interesate de atragerea unor persoane tinere, cu potenţial şi abilităţi pentru promovarea
valorilor organizaţionale.
Brandul de angajator reprezintă o sinergie dintre ceea ce promite, aspiraţii, valori şi cultură organizaţională
(CO). CO este un instrument cheie în construirea brandului de angajator pentru că arată cum percep oamenii
modul de lucru în organizaţie - realitatea brandului. Brandul de angajator îi vizează nu numai pe angajaţii
companiei ci şi pe potenţialii candidaţi.
De aceea, cursul îşi propune să prezinte analitic eşafodajul teoretic şi metodologic necesar construirii, gestionării
şi întreţinerii brandului de angajtor. Cursul se vrea şi un ghid practic prin intermediul căruia studenţii să utilizeze
corect mecanismele de construcţie şi întreţinere a unui brand de angajator din interior şi din exterior. În acelaşi
timp, după parcurgerea acestui curs, cursanţii vor fi în măsură să decripteze realitatea brandului de angajator, să
cunoască noutăţile teoretice, practice şi cercetările cele mai recente ale domeniului, precum şi eforturile legate de
acest domeniu de pe piaţa românească.
Obiective specifice ale cursului:
Cursul are în vedere familiarizarea studenţilor cu problemele domeniului.
La finalul parcurgerii acestui curs studenţii trebuie să-şi însuşească abilităţi şi deprinderi de operare şi integrare a
teoriilor, conceptelor şi modelelor relevante din domeiul brandingului de angajator. Totodată, studenţii trebuie să
dobândească capacitatea de a folosi în mod critic cunoştinţele însuşite.
Prin participarea la cursuri interactive studenţii vor dobândi următoarele comportamente specifice:
• să evalueze distanţa dintre realitatea brandului de angajator şi viziunea managementului asupra acestuia
(real vs. ideal);
• să identifice, să analizeze, să întreţină cu ajutorul metodelor învăţate strategia de brand de angajator a unei
companii, instituţii etc.;
• să identifice care sunt elementele de branding de angajator în funcţie de care sunt proiectate şi conduse
procesele şi activităţile de resurse umane;
• să identifice şi să interiorizeze acele comportamente care dovedesc angajamentul faţă de brand al
angajatilor;
• să cunoască aspectele culturale organizaţionaleprin care se construieşte şi se întreţine brandul de angajator
din interior.
• să conştientizeze implicaţiile strategiei de branding de anagajator.

11
Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar
Cursul se desfăşoară sub formă de prelegeri şi are un caracter interactiv; cursul face apel la background-ul
cursanţilor şi la experienţa lor profesională (mai ales, la exemplele de bună practică pe care aceştia le-au întâlnit
în activitatea lor profesională).
Seminariile vor fi axate pe transferul cunoştinţelor practice şi pe aplicarea regulilor teoretice.
Seminariile se vor desfăşura sub formele de mai jos:
- ateliere de lucru cu un design semi-structurat, interactiv, care stimulează valorile personale, încurajează
spiritul de echipă oferind în acelaşi timp detalii, sarcini, procese şi cunoştinţe;
- Studii de caz, rezolvarea creativă de probleme, munca în grup, învăţarea prin acţiune (action learning),
jocuri de rol;
- Prezentări video – vizionarea de către participanţi a unor materiale video urmate de discuţii şi analize.

Evaluarea studenţilor
Evaluare pe parcurs, în cadrul seminarului prin modalităţile de interacţiune şi feedback precizate mai sus (30%)
şi evaluare finală prin test ce includ grile de întrebări închise, deschise şi studii de caz (70%).

Tematica cursului

Cursul 1 – Introducere în brandingul de angajator, domeniu aflat la graniţa marketingului, managementului


resurselor umane, brandingului şi relaţiilor publice
Cursul 2 - Ce este brand-ul. Ce este brandul de angajator
Cursul 3 - Cum construim un brand de angajator (angajamentul faţă de brand, calitatea de Employer of Choice)?.
Roata brandului de angajator
Cursul 4 – Rolul cercetării şi analizei în proiectarea strategiei de brand de angajator
Cursul 5- Rolul strategiei de marketing în construcţia brandului de angajator
Curusl 6- Rolul strategiei de relaţii publice în construcţia brandului de angajator
Cursul 7 - Beneficiile brandului de angajator
Cursul 8 - Comunicarea brandului de angajator
Cursul 9 – Proiectarea muncii în organizaţii în funcţie de strategia de branding de angajator
Cursul 10 - Brandul de angajator: o perspectivă culturală
Cursul 11- Rolul culturii organizaţionale în construcţia brandului de angajator
Cursul 12 - Cultura organizaţională şi identitatea anagajatului. Anagajamentul cultural organizaţional şi
angajamentul faţă de brand
Cursul 13 - Aspecte metodologice. Metode şi tehnici de analiză a rezultatelor strategiilor de branding de
angajator
Cursul 14 – Recapitulare pe baza analizei cazuisticii autohtone

12
Bibliografie
1. Barrow, Simon, Mosley, Richard. (2005) The Employer Brand, Bringing the best of brand management
to people at work, West Susseex: John Wiley&Sons, Ltd..
2. Byrnes L. S. Jonathan, Provocările schimbării paradigmatice în New Business, nr. 4-5, anul I, decembrie
2005-ianuarie 2006, pp. 50-51.
3. Coman, Cristina. (2004). Relaţiile publice şi mass-media. Bucureşti: Editura Polirom.
4. Deal, T. E., Kennedy, A.A., Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Adison
Wesley Reading, 1982.
5. Denison, D. R., Corporate Culture and Organizational Effectiveness, New York, J. Wiley&Sons, 1990.
6. Gill, Rob. Reputation and Employer of Choice for Australian Business.
http://www.pria.com.au/sitebuider/resources/files/83/4.1reputation&employerofchoiceforaustralianbusiness.acad
emic.pdf.
7. Housden, Charlotte. (2007). Using Employer Brand to attract
talent.www.peopleinaid.org.uk/pool/files/publications/people-in-aid-international-hr-conference-07---report.pdf.
8. Hunt, Nicola. (2005). The basics of employer brand reputation. http://www.management-
issues.com/display_page.asp?section=opinion&id=72.
9. Johnson, Christine. Stand for Something – Stand out with your employer brand.
http://www.shaker.com/in/sfs.html.
10. Paton, Nic. Make your employer brand more about substance and less about spin.
http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/make-your-employer-brand-more-about-substance-and-
less-about-spin.asp.
11. Handy, Charles, Undestanding organizations, New York, Oxford University Press, 1993.
12. Hofstede, Geert, Culture`s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Newbury
Park, CA Sage, 1980.
13. Hofstede, Geert, Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Editura Economică, 1996.
14. Ionescu, M.A. (2007a). La globalisation et ses incidences sur la culture corporative. In Dobrescu P., Taranu,
A., Bargaoanu, A. (Eds.) Globalization and Policies of Development: 367-372, Bucharest: Comunicare.ro.
15. Ionescu, M.A. (2007b). „The employer brand - a challenge for human resources management“, in
Proceedings of International Conference on Business Excellence ICBE-2007, in Review of Management and
Economical Engineering (special issue), Vol, 6, no.5, journal classified by CNCSIS with B+, pp. 324-329, ISSN
1583-624x.
16. Kotter, J.P., Haskett J.L, Corporate Culture and Performance, New York, The Free Press, 1992.
17. Kotler, Philip. (2002). Marketing Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
18. Kotler, Philip şi Pfoertsch, Waldemar. (2006). B2B Brand Management. Berlin: Editura Springer.
19. Levine, Michael. (2003). A Branded World. Adventures in Public Relations and the Creation of
Superbrands. New Jersey: Editura John Wiley&Sons.
20. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bas Publishers, 20055.
21. Stanciu Şt., Ionescu M.A, Cultură şi comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Comunicare.ro,
2005.
22. Vlăsceanu, Mihaela, Organizaţiile şi cultura organizării, Bucureşti, Editura TREI, 1999.

13
Tematica seminariilor

Seminarul 1 – Ce este brand-ul. Ce este brandul de angajator. Studiu de caz, exerciţii


Seminarul 2 - Ce este brand-ul. Ce este brandul de angajator
Seminarul 3 - Cum construim un brand de angajator. Roata brandului de angajator. Aplicaţii.
Seminarul 4 – Rolul cercetării şi analizei în proiectarea strategiei de brand de angajator. Aplicarea unor tehnici
de cercetare pe un caz dat
Seminarul 5- Rolul strategiei de marketing în construcţia brandului de angajator. Studiu de caz. Prezentare video
Seminarul 6- Rolul strategiei de relaţii publice în construcţia brandului de angajator. Prezentare video. Discuţii
pe baza prezentării
Seminarul 7 - Rolul culturii organizaţionale în construcţia brandului de angajator. Exerciţii şi studiu de caz
Bibliografie

1. Barrow, Simon, Mosley, Richard. (2005) The Employer Brand, Bringing the best of brand management
to people at work, West Susseex: John Wiley&Sons, Ltd..
2. Deal, T. E., Kennedy, A.A., Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Adison
Wesley Reading, 1982.
3. Denison, D. R., Corporate Culture and Organizational Effectiveness, New York, J. Wiley&Sons, 1990.
4. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bas Publishers, 1985.
5. Schneider, Susan C., Barsoux, Jean-Louis, Managing across Cultures, Prentice Hall, 2000.
6. Ionescu, M.A. (2007). „The employer brand - a challenge for human resources management“, in
Proceedings of International Conference on Business Excellence ICBE-2007, in Review of Management and
Economical Engineering (special issue), Vol, 6, no.5, journal classified by CNCSIS with B+, pp. 324-329, ISSN
1583-624x.

14
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: Comunicare internă

Titular: Prof. univ. dr. Dumitru Iacob

Număr credite Număr de ore pe săptămână 2 ore de curs şi 1 oră Anul 2007 _2008
de seminar

Semestrul: anul I, semestrul I

Condiţii obligatorii de participare -


- participare la cursuri şi seminarii în proporţie de minim 30%;

Obiective generale

¾ Însuşirea noţiunilor teoretice specifice comunicării organizaţionale: structură formală şi informală, stil de
conducere, cultură organizaţională etc.;
¾ Cunoaşterea componentelor comunicării din interiorul organizaţiilor şi a modelelor alternative de
intervenţie;
¾ Dobândirea de către studenţi a abilităţii de a analiza o organizaţie în ceea ce priveşte aspectele de
comunicare, de a identifica elementele disfuncţionale şi de a propune soluţii viabile în privinţa adaptării
continue la un mediu în schimbare .

Obiective specifice

• Studiul şi realizarea unor analize sectoriale în domeniul comunicării interne (studiul stilurilor de conducere,
analiza sistemelor de informare etc.);
• Exersarea conceptelor şi metodelor specifice comunicării organizaţionale;
• Formarea capacităţii de identificare a elementelor comunicării interne în organizaţii de referinţă;
• Exersarea unor metode de configurare şi reconfigurare a reţelelor de comunicare organizaţională;
• Înţelegerea sensului şi a tipurilor de schimbare organizaţională şi a rolului comunicării în schimbarea
organizaţională;

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar:


Cursul – predare interactivă şi simulări
Seminarul – studii de caz şi aplicaţii pe microgrupuri cu dezbatere colectivă

Evaluarea studenţilor
Test-grilă din materia parcursă (50% din notă) şi aplicaţie scrisă realizată pe parcursul semestrului (50% din
notă)

15
Tematica cursului
1. Caracteristicile mediului de afaceri în România
2. Rolul comunicarii interne în funcţiile conducerii organizaţiilor
3. Stiluri de conducere în organizaţii –tipuri şi particularităţi
4. Comportament organizaţional: stresul, strategiile de influenţă individuală şi colectivă
5. Conflicte în organizaţii – cauze şi metode de gestionare
6. Tipuri de comunicare internă. Patologii ale sistemelor de informare şi comunicare
7. Cultura organizaţională – perspective teoretice.
8. Noile tehnologii şi comunicarea în organizaţii.
9. Comunicare internă strategică: principii şi publicuri interne.
10. Managementul comunicării interne: metode de cercetare şi evaluare, obiective şi strategii.
11. Campanii de comunicare internă. Evaluarea cursului
12. Dimensiunea internă a crizelor organizaţionale. Principii de gestionare a crizelor

Bibliografie
1. Coman, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Polirom, Iaşi, 2001.
2. Hofstede, Geert, Managementul structurilor interculturale- software-ul gândirii, Editura Economică,
Bucureşti, 1998
3. Handy, Charles, Understanding Organizations, Penguin Books, Londra, 1993.
4. Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Organizaţia inteligentă – zece teme de
managementul organizaţiilor, comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
5. Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Relaţiile publice - eficienţă prin comunicare, comunicare.ro,
Bucureşti, 2003.
6. Johns, Gary, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
7. Newsom, Doug, Kruckeberg, Dean, VanSlike Turk, Judy, Totul despre relaţiile publice, Polirom, Iaşi, 2003.
8. Stoica-Constantin, Ana, Conflictul interpersonal, Polirom, Iaşi, 2004.
9. Yin, Robert, Studiul de caz-designul, colectarea şi analiza datelor, Polirom, Iaşi, 2005.
10. Vlăsceanu, Mihaela, Organizaţii şi comportament organizaţional, Polirom, Iaşi, 2004.

Tematica seminariilor
1. Caracteristicile firmelor româneşti.
2. Identificarea problemelor organizaţionale.
3. Orientare spre sarcină/angajat în organizaţiile româneşti.
4. Comunicare şi schimbare. Cauze ale rezistenţei la schimbare în organizaţii.
5. Prevenirea conflictelor .
6. Comunicarea internă şi managementul performanţei.
7. Cultura organizaţională - teoria lui Hofstede.
8. Identitatea organizaţională: analiză şi proiectare
9. Instrumente în comunicarea internă.
10. Metode de cercetare cantitative şi calitative în comunicarea internă.
11. Departamentul de comunicare şi rolul său în organizaţii.
12. Recapitulare şi evaluare seminar.

16
Bibliografie
1.Balmer, John, Mixed Up Over Identities, Bradford School of Management, Bradford, UK, 2002.
2. Coman, Cristina, Relaţii publice – principii şi strategii, Polirom, Iaşi, 2001.
3. Hofstede, Geert, Managementul structurilor interculturale- software-ul gândirii, Editura Economică,
Bucureşti, 1998
4. Handy, Charles, Understanding Organizations, Penguin Books, Londra, 1993.
5. Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Organizaţia inteligentă – zece teme de
managementul organizaţiilor, comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
6. Iacob, Dumitru, Cismaru, Diana-Maria, Relaţiile publice - eficienţă prin comunicare, comunicare.ro,
Bucureşti, 2003.
7. Johns, Gary, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
8. Newsom, Doug, Kruckeberg, Dean, VanSlike Turk, Judy, Totul despre relaţiile publice, Polirom, Iaşi, 2003.
9. Stoica-Constantin, Ana, Conflictul interpersonal, Polirom, Iaşi, 2004.
10. Yin, Robert, Studiul de caz-designul, colectarea şi analiza datelor, Polirom, Iaşi, 2005.

17
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: COMUNICAREA EXTERNĂ A FIRMEI

Titular:
Conf.univ.dr. Remus Pricopie
Seminar: lect. univ. dr. Florina Pinzaru

Număr credite: 6 Număr de ore pe săptămână 2C+1S Anul_I MCA


2007/2008

Semestrul__II

Condiţii obligatorii de participare

Obiective generale ale cursului:


Realizarea unei baze de cunoştinţe fundamentale în domeniul comunicării şi relaţiilor publice.

Obiective specifice ale cursului:


Dezvoltarea competenţelor necesare pentru realizarea unei analize strategice a comunicării organizaţiei pe plan
extern, pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de relaţii publice..

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar


Prezentarea conceptelor fundamentale într-o perspectivă semantică, pentru fiecare din temele abordate.
Realizarea dialogului cu studenţii, prin stimularea întrebărilor şi a comentariilor venite din partea lor.
Încurajarea studenţilor de a participa cât mai activ la dezbateri, prin prisma propriei lor experienţe.
Seminarii bazate pe discuţii, jocuri de rol, studii de caz.

Evaluarea studenţilor
Examen final, desfăşurat sub forma unui interviu.
La seminar evaluarea se face în mod progresiv pe parcursul semestrului, prin evaluarea activităţilor destinate
realizării competenţelor mai sus menţionate.

Tematica cursului:
I. Relaţile publice - cadru general.
I.1. Ce sunt relaţiile publice
I.1.1. Rex F. Harlow
I.1.2. Definiţii ale asociaţiilor de relaţii publice
I.1.3. Tipologii ale definiţiilor relaţiilor publice
I.2. Relaţiile publice ca proces
I.2.1. Formule liniare
I.2.2. De la formule liniare la formule ciclice
I.2.3. Formule ciclice
I.3. Activitatea de relaţii publice
I.4. Un subiect deschis
II. Teorii ale relaţiilor publice.
II.1. Teorii ale comunicării
II.1.1. Modele ale comunicării
II.1.2. Medii calde şi medii reci
II.1.3. Agenda-setting
II.2. Teorii ale persuasiunii, motivaţiei şi comportamentului
18
II.2.1. Ierarhia nevoilor
II.2.2. Ierarhia efectelor
II.3. Teorii ale organizaţiilor şi comunicării organizaţionale
II.3.1. Teoria sistemelor
II.3.2. Managementul de risc şi managementul conflictelor
II.4. Teorii specifice relaţiilor publice
II.4.1 Patru modele ale relaţiilor publice
II.4.2. Roata lui Bernstein
III. Publicul.
III.1. Publicurile şi specificităţile
III.2. Publicurile lui Fraser P. Seitel
III.3. Publicurile lui Bernstein şi Hendrix
IV. Evoluţia relaţiilor publice.
IV.1. Terminologie şi practică
IV.2. Două puncte de vedere
IV.3. Începuturile -secolele XVII şi XVIII
IV.3.1. Harvard College
IV.3.2. Samuel Adams şi Revoluţia Americană
IV.4. Epoca încercărilor - secolul XIX
IV.4.1. Amos Kendall, primul consilier de presă la Casa Albă
IV.4.2. P.T. Barnum - omul show business-ului
IV.4.3. De la The Public be Fooled la The Public be Damned
IV.5. Perioada reacţie/răspuns - debutul secolului XX
IV.5.1. The publicity bureau - Boston, 1900
IV.5.2. Ivy Lee
IV.5.3. Comitetul Creel
IV.6. Relaţiile publice intră în universităţi
IV.6.1. Edward L. Bernays
IV.6.2. Rex F. Harlow
V. Structuri de relaţii publice.
V.1. Specialistul în relaţii publice
V.1.1. Aria de acoperire a activităţii de relaţii publice
V.1.2. Formarea specialiştilor în relaţii publice
V.1.3. Zone de competenţă ale specialiştilor în relaţii publice
V.2. Departamente de relaţii publice
V.2.1. Departamete interne
V.2.2. Departamente externe
V.2.3. Soluţii mixte
VI. Relaţii publice vs. promovare
VI.1. Conceptul de comunicare externă
VI.2. Strategia de comunicare
VI.2. Tehnici specifice pentru comunicarea externă integrată
VII. Campania de relaţii publice

19
Bibliografie
1. COMAN, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Editura POLIROM, Ediţia a 2-a, Bucureşti, 2000.
2. COMAN, Cristina, Relaţiile publice, principii şi strategii, Editura POLIROM, Bucureşti, 2001.
3. CUTLIP, Scott M., CENTER, Allen H., BROOM, Glen M., Effective Public Relations,
Prentice Hall Inc, 8-th ed., 2000.
4. CUTLIP, Scott M., Public Relations History, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1995.
5. DAGENAIS, Bernard, Profesia de relaţionist, Editura Polirom, 2002.
6. DAGENAIS, Bernard, Campania de relaţii publice, Editura Polirom, 2003.
7. GRUNIG, James E., HUNT, Todd, Managing Public Relations, Harcout Brace Jovanovich College
Publishers, 1984.
8. HENDRIX, Jerry A., Public Relations Cases, Wadsworth, 2001.
9. HUNT, Todd, GRUNIG, James E., Public Relations Techniques, Harcout Brace College Publishers,
1994.
10. McQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven, Modele ale comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2001.
11. SEITEL, Fraser P., The Practice of Public Relations, Pretinnce Hall, 2001.
12. WILCOX, Dennis L., AULT, Phillip H., AGEE, Werren K., Public Relations. Strategies and Tactics,
Harper Collins College Publishers, 6-th ed., 2000

Tematica seminariilor:

1. Dezvoltarea şi teoretizarea relaţiilor publice.


2. Relaţiile publice, între disciplină teoretică de graniţă şi meserie distinctă.
3. Dimensiunea managerială a relaţiilor publice.
4. Comunicarea corporate, de la definiţii la punere în practică.
5. Identificarea publicurilor.
6. Canale de comunicare.
7. Construirea mesajelor.
8. Relaţiile publice şi managementul reputaţiei.
9. Relaţiile cu presa.
10. Relaţiile publice pe Internet.
11. Planificarea procesului de relaţii publice: de la cercetare la evaluare.
12. Comunicarea de criză: strategii şi exemple.

Bibliografie
Bernays, Edward L., Cristalizarea opiniei publice, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003
Regester, Michael; Larkin, Judy, Managementul crizelor si al situatiilor de risc, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003
Bland, Michael; Theaker, Alison; Wragg, David, Relatiile eficiente cu mass media, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003
Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
Cutlip, Scott M.; Center, Allen H.; Broom, Glen M., Effective public relations, Prentice Hall, 1985
Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
Heilbrunn, Benoît; Logo-ul, comunicare.ro, Bucureşti, 2002

20
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

Titular:conf. univ. dr. Ion Chiciudean


lect.univ. dr.Bogdan-Alexandru Halic

Număr credite 5 Număr de ore pe săptămână 1/1 Anul_ MCA __I_

Semestrul__2

Condiţii obligatorii de participare: Prezenţa la cursuri şi seminarii cel puţin 60%

Obiective generale ale cursului:


1. Familiarizarea studenţilor cu noţiunile şi conceptele caracteristice gestionării crizelor de imagine;
2. Formarea deprinderilor practice de lucru în cadrul colectivelor destinate să gestioneze crize în cadrul
organizaţiilor

Obiective specifice ale cursului:


1. Cunoaşterea modului de manifestare şi de identificare a diferitelor tipuri de crize;
2. Formarea deprinderilor practice de gestionare a comunicării pe timpul crizelor de imagine;
3. Formarea deprinderilor practice de utilizare a tehnicilor specifice rezolvării crizelor de imagine.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar:


• prelegeri;
• expuneri cadru;
• dezbateri cuprinse în planul de seminar;
• dezbaterea unor lucrări bibliografice de referinţă;
• lucrări practice;
• elaborarea de bibliografii;
• elaborarea de referate pe teme de gestionarea crizelor de imagine.

Evaluarea studenţilor:
• participarea la seminarii;
• elaborarea unui referat pe teme de gestionare a crizelor de imagine;
• examen.

Tematica cursului
1. Imaginea organizaţiilor;
2. Gestionarea imaginii organizaţiilor;
3. Tipuri de crize;
4. Criza organizaţională;
5. Criza de comunicare;
6. Criza mediatică;
7. Criza de imagine;
8. Analiza crizei de imagine;
9. Tehnici de rezolvare a crizei de imagine;
10. Comunicarea în situaţii de criză. Ghid practic.

21
Bibliografie
BARUS-MICHEL, Jacqueline, GIUS-DESPRAIRES, Florence, RUDEL, Luc, Crize. Abordarea psihosocială
clinică. Iaşi, Editura Polirom, 1998
BOORSTIN, Daniel I. The image – A Guide to Pseudo-Events in America, New York, Atheneum, 1985
BOUZON Arlette, Comunicarea în situaţii de criză, Bucureşti, Editura Tritonic, 2006
BUZĂRNESCU, Ştefan, Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii,Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1995
BLUSTEIN, Paul, “Poisoned Image, Dow Chemical Fights Effect of Public Relations Outcry over Dyoxin
Pollution”. În: ,,Wall Street Journal”, 1982, 28 iunie, p.1, 20
BRODI, E. W. Managing Communication Processes; From Planning to Crisis Response, New York, Praeger,
1991
CHENEY, Richard, PR to the Rescue in Takeover Battles. ,,PR Quarterly”, 1983, 28, nr.1, p.23-26
CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării,Bucureşti, Editura Licorna, 2000
CHIFU Iulian, Analiza de conflict, Bucureşti, Editura Politea, 2004
CULDA, Lucian, Procesualitatea socială, Bucureşti,Editura Licorna, 1996
CLAVIER, David E. şi KALUPA, Frank B., Corporate Rebuttals to Trial by Television. ,,PR Review”, 1983, 9,
nr.1, p.24-36
COMAN Cristina, Relaţii publice şi mass media, Iaşi, Editura Polirom, 2000
IDEM, Relaţii publice, principii şi strategii, Iaşi, Editura Polirom, 2001
COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Communications. Planning, Managing, and Reponding Thousand
Oaks, SAGE Publications, Inc.,2007
CORNELIUS, Helena, FAIRE, Shoshana, Ştiinţa rezolvării conflictelor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Tehnică, 1996
CORRICK, George W. şi DETWEILLER John S., Involving Community Leadership and Citizens, în The
Nonprofit Organization Handbook, ediţia Tracy D. Connors, New York: McGraw-Hill, 1980, p.23-37
COVELLO, Vincet, Environmental Communication Reference Guide. Center for Risk Communication,
Hyattsville, Maryland, USA, Guild Inc., 1994
DATEN, A, La perte des repéres. Les enjeux de la communication en temps de crise, în ,,Armées d’aujourd’
hui”, dec. 1997 – ian. 1998, nr.216,
FEARN-BANKS, Kathleen, Crisis communication: a casebook approach, London, Lawrence Erlbaum
Associates, 2002
GOTTSCHALK, Jack, Crisis Management, Oxford, Capstone Publishing, 2002
GRANT, Wendy, Rezolvarea conflictelor, Bucureşti,Editura Teora, 1997
JACKSON, Patrick, Public Relations Practice. Prentice Hall, New Jersey, 1995, cap.9 LADMIRAL, Jean-Rene,
LIPYANSKY, Edmund Marc, La communication interculturelle, Paris, Editura Armand Colin , 1989
LEVINSON, Harry, Organizational Diagnosis. Cambridge, Massachusetts, Harvard U.P., 1972
LITTLEJOHN, Stephen W., Theories of Human Communication. Belmont,Woodsworth Publishing Company,
California, 1992
LUCHIAN, Daniel Gheorghe, Managementul în perioade de criză, Bucureşti, Editura Economică, 1997
McLONGLIN, Barry, Risk and Crisis Communication. Ottawa,Editura Mc Longlin Multimedia Publishing Ltd,
1996
MILO, Katie, YODER,Sharon, GROSS, Peter, NICULESCU-MAIER,Ştefan, Introducere în relaţii publice.
Bucureşti, Editura NIM, 1998
MOSCOVICI, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1994
NAGER, Norman R., Anatomy of the Aftermath of Cover-Ups. Lexington, Massachusetts, 1998, p.198-199
NECULAI, Adrian (coordonator), Psihologia câmpului social: Reprezentările sociale. Bucureşti, Societatea
Ştiinţă şi Tehnică S.A., 1995
NUDELL, Mayer, The Handbook for Effective Emergency and Crisis Management. Lexington, Massachusetts,
Lexington Books, 1998
OLINS, Wally, Noul ghid de identitate, Bucureşti, Editura Comunicare. ro, 2004
PÂNZARU, Petru, Mass-media în tranziţie. Bucureşti,Fundaţia Rompres, 1996
PINSDORF, Marion K, Communicating when Your Company Is under Siege; Surviving Public Crisis.
Lexington, Massachusetts, 1987.
REGESTER, Michael, Larkin Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Bucureşti Editura
Comunicare . ro, 2003
REINOLDS, Barbara, Crisis and Emergensy Risk Communication, New York, Center for Disease Control and
Prevention, 2002
ROS, Jay Gândire rapidă: situaţiile de criză, Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, 2001
ROUX-DUFORT, Cristophe, Le gestion de crise, Bruxelles, De Boeck Universite, 2000

22
SCHREIVOGEL, Paul A, Communications in Crisis. Nashville, Nelson, 1972
SCOTT M., Cutlip, ALLEN H., Center, GLENN M., Broom, Effective Public Relations. Pentice Hall,
Englewood Cliffs; New Jersey, 1994
SOWELL, Thomas, A Conflict of Visions. New York, Basic Books, 1987
STANCU, V., STOICA, M., STOICA, A., Relaţii publice. Succes şi credibilitate. Bucureşti, Editura Concept,
1997
TUDORESCU, I. Florea, M., POPA, C., Structurile organizaţionale şi eficienţa acţiunii. Bucureşti,Editura
Academiei, 1978
THEBERGE, Leonard J., TV Coverage of the Oil Crises: How Well Was the Public Served?. volume 3,
Washington DC, The Media Institute, 1973-74, 1978-79
VLASCEANU, M., Psihosociologia organizaţiei şi a conducerii. Bucureşti, Editura Paideia, 1993
VUARBOT, G., Conduire la communication de crise. În ,, Armées d’aujourd’hui”, dec. 1997 – ian. 1998,
nr.216,
WILCOX, Dennis L. AULT, Phillip H., AGEE, Warren K., Public Relations, Strategies and Tactics. New York,
SUA, Harper Collins Publishers, Inc., 1992

Tematica seminariilor
1. Controverse privind conceptul de imagine, imagine socială, imagine de marcă;
2. Tehnici de construire şi promovare a imaginii organizaţiei;
3. Tipologia crizelor de imagine;
4. Managementul crizei organizaţionale;
5. Caracteristicile crizei de comunicare;
6. Gestionarea relaţiei cu mass-media pe timpul crizei mediatice;
7. Mecanismele de producere a crizelor de imagine;
8. Analiza crizei de imagine;
9. Managementul comunicării organizaţiilor în situaţii de criză;
10. Activitate practică: gestionarea unei crize de imagine.

23
Bibliografie
BARUS-MICHEL, Jacqueline, GIUS-DESPRAIRES, Florence, RUDEL, Luc, Crize. Abordarea psihosocială
clinică. Iaşi, Editura Polirom, 1998
BOORSTIN, Daniel I. The image – A Guide to Pseudo-Events in America, New York, Atheneum, 1985
BOUZON Arlette, Comunicarea în situaţii de criză, Bucureşti, Editura Tritonic, 2006
BUZĂRNESCU, Ştefan, Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii,Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1995
BLUSTEIN, Paul, “Poisoned Image, Dow Chemical Fights Effect of Public Relations Outcry over Dyoxin
Pollution”. În: ,,Wall Street Journal”, 1982, 28 iunie, p.1, 20
BRODI, E. W. Managing Communication Processes; From Planning to Crisis Response, New York, Praeger,
1991
CHENEY, Richard, PR to the Rescue in Takeover Battles. ,,PR Quarterly”, 1983, 28, nr.1, p.23-26
CHICIUDEAN, Ion, Gestionarea imaginii în procesul comunicării,Bucureşti, Editura Licorna, 2000
CHIFU Iulian, Analiza de conflict, Bucureşti, Editura Politea, 2004
CULDA, Lucian, Procesualitatea socială, Bucureşti,Editura Licorna, 1996
CLAVIER, David E. şi KALUPA, Frank B., Corporate Rebuttals to Trial by Television. ,,PR Review”, 1983, 9,
nr.1, p.24-36
COMAN Cristina, Relaţii publice şi mass media, Iaşi, Editura Polirom, 2000
IDEM, Relaţii publice, principii şi strategii, Iaşi, Editura Polirom, 2001
COOMBS, Timothy W., Ongoing Crisis Communications. Planning, Managing, and Reponding Thousand
Oaks, SAGE Publications, Inc.,2007
CORNELIUS, Helena, FAIRE, Shoshana, Ştiinţa rezolvării conflictelor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Tehnică, 1996
CORRICK, George W. şi DETWEILLER John S., Involving Community Leadership and Citizens, în The
Nonprofit Organization Handbook, ediţia Tracy D. Connors, New York: McGraw-Hill, 1980, p.23-37
COVELLO, Vincet, Environmental Communication Reference Guide. Center for Risk Communication,
Hyattsville, Maryland, USA, Guild Inc., 1994
DATEN, A, La perte des repéres. Les enjeux de la communication en temps de crise, în ,,Armées d’aujourd’
hui”, dec. 1997 – ian. 1998, nr.216,
FEARN-BANKS, Kathleen, Crisis communication: a casebook approach, London, Lawrence Erlbaum
Associates, 2002
GOTTSCHALK, Jack, Crisis Management, Oxford, Capstone Publishing, 2002
GRANT, Wendy, Rezolvarea conflictelor, Bucureşti,Editura Teora, 1997
JACKSON, Patrick, Public Relations Practice. Prentice Hall, New Jersey, 1995, cap.9 LADMIRAL, Jean-Rene,
LIPYANSKY, Edmund Marc, La communication interculturelle, Paris, Editura Armand Colin , 1989
LEVINSON, Harry, Organizational Diagnosis. Cambridge, Massachusetts, Harvard U.P., 1972
LITTLEJOHN, Stephen W., Theories of Human Communication. Belmont,Woodsworth Publishing Company,
California, 1992
LUCHIAN, Daniel Gheorghe, Managementul în perioade de criză, Bucureşti, Editura Economică, 1997
McLONGLIN, Barry, Risk and Crisis Communication. Ottawa,Editura Mc Longlin Multimedia Publishing Ltd,
1996
MILO, Katie, YODER,Sharon, GROSS, Peter, NICULESCU-MAIER,Ştefan, Introducere în relaţii publice.
Bucureşti, Editura NIM, 1998
MOSCOVICI, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei. Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1994
NAGER, Norman R., Anatomy of the Aftermath of Cover-Ups. Lexington, Massachusetts, 1998, p.198-199
NECULAI, Adrian (coordonator), Psihologia câmpului social: Reprezentările sociale. Bucureşti, Societatea
Ştiinţă şi Tehnică S.A., 1995
NUDELL, Mayer, The Handbook for Effective Emergency and Crisis Management. Lexington, Massachusetts,
Lexington Books, 1998
OLINS, Wally, Noul ghid de identitate, Bucureşti, Editura Comunicare. ro, 2004
PÂNZARU, Petru, Mass-media în tranziţie. Bucureşti,Fundaţia Rompres, 1996
PINSDORF, Marion K, Communicating when Your Company Is under Siege; Surviving Public Crisis.
Lexington, Massachusetts, 1987.
REGESTER, Michael, Larkin Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Bucureşti Editura
Comunicare . ro, 2003
REINOLDS, Barbara, Crisis and Emergensy Risk Communication, New York, Center for Disease Control and
Prevention, 2002
ROS, Jay Gândire rapidă: situaţiile de criză, Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, 2001
ROUX-DUFORT, Cristophe, Le gestion de crise, Bruxelles, De Boeck Universite, 2000

24
SCHREIVOGEL, Paul A, Communications in Crisis. Nashville, Nelson, 1972
SCOTT M., Cutlip, ALLEN H., Center, GLENN M., Broom, Effective Public Relations. Pentice Hall,
Englewood Cliffs; New Jersey, 1994
SOWELL, Thomas, A Conflict of Visions. New York, Basic Books, 1987
STANCU, V., STOICA, M., STOICA, A., Relaţii publice. Succes şi credibilitate. Bucureşti, Editura Concept,
1997
TUDORESCU, I. Florea, M., POPA, C., Structurile organizaţionale şi eficienţa acţiunii. Bucureşti,Editura
Academiei, 1978
THEBERGE, Leonard J., TV Coverage of the Oil Crises: How Well Was the Public Served?. volume 3,
Washington DC, The Media Institute, 1973-74, 1978-79
VLASCEANU, M., Psihosociologia organizaţiei şi a conducerii. Bucureşti, Editura Paideia, 1993
VUARBOT, G., Conduire la communication de crise. În ,, Armées d’aujourd’hui”, dec. 1997 – ian. 1998,
nr.216,
WILCOX, Dennis L. AULT, Phillip H., AGEE, Warren K., Public Relations, Strategies and Tactics. New York,
SUA, Harper Collins Publishers, Inc., 1992

25
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: Evaluarea si auditul proiectelor

Titular: Lector univ. dr. Daniel Popescu

Număr credite Număr de ore pe săptămână 2+1 Anul I


2007-2008

Semestrul I

Condiţii obligatorii de participare

Dezvoltarea unor bune practici de audit si evaluare a devenit o arie prioritara de evolutie atat in mediul
proiectelor industriale cat si in cel al proiectelor socio – economice, aceasta avand relevanta directa in
raport cu utilizarea eficienta a resurselor.

Intr-adevar, promovarea si aplicarea unor principii si metode riguroase in ceea ce priveste auditul si
evaluarea proiectelor conduce in mod direct catre imbunatatirea rezultatelor financiare ale acestora.
Acest fapt a fost constientizat atat de catre sectorul privat, cat si de catre organizatiile finantatoare ale
programelor socio – economice. Astfel, din ce in ce mai frecvent, etapele de inceput ale ciclului de
viata al proiectelor includ activitati de evaluare prospectiva, perioada de implementare cuprinde
sisteme/mecanisme de monitorizare imbunatatite, iar la finalul proiectului in mod necesar se masoara
ceea ce s-a realizat in termeni de impact al acestuia asupra unei situatii initiale date.

Totodata trebuie subliniat faptul ca, in ceea ce priveste capacitatea evaluarii de a contribui la
eficacitatea si transparenta interventiilor de tip structural, aceasta se bazeaza pana la urma pe
integritatea metodelor adoptate pentru verificarea credibilitatii rezultatelor.

Obiectivul general al cursului vizeaza insusirea de catre studenti a conceptelor, metodelor si


tehnicilor privind planificarea, organizarea, conducerea si monitorizarea activitatilor de audit si
evaluare a proiectelor socio – economice sau de tip industrial.

Atingerea obiectivului general mentionat anterior se va realiza prin indeplinirea urmatoarelor obiective
specifice ale cursului:
• acumularea de cunostinte de baza privind atat continutul si rolul proceselor de evaluare si audit al
proiectelor cat si managementul acestora.
• insusirea de metode si tehnici privind evaluarea si auditul proiectelor.
• dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor practice de evaluare si audit al proiectelor.
• cunoasterea si intelegerea necesitatii perfectionarii continue a proceselor si mecanismelor de
evaluare a proiectelor ca un obiectiv major in aplicarea politicii calitatii si a programului strategic
specifice unei organizatii.
• dezvoltarea interesului pentru promovarea sistemelor, mecanismelor si tehnicilor de audit si
evaluare a proiectelor si a modului comportamental in ceea ce priveste aplicarea si implementarea
conceptelor specifice.
• dezvoltarea capacitatii de abordare si gandire in spirit managerial si antreprenorial.
• formarea unei abordari intuitive, pragmatice, precum si dezvoltarea abilitatilor si aptitudinilor
manageriale.

26
Modalitati de desfasurare a activitatilor de curs si de seminar

Cu toate ca, in principal, cursul se desfasoara sub forma de prelegeri, acesta este marcat si de un
semnificativ caracter interactiv urmarindu-se antrenarea cursantilor prin apelarea si introducerea in
tematica discutiilor a experientei profesionale individuale.

Seminariile se vor desfasura in majoritate sub forma atelierelor de lucru in care accentul se va pune
pe exersarea metodologiilor, tehnicilor si instrumentelor prezentate la curs, astfel incat studentii sa
poata implementa in domeniul lor de activitate si in mediul lor de lucru cat mai mult din cunostintele cu
care au venit in contact pe perioada frecventarii orelor.

Bineinteles, atelierele de lucru au un caracter puternic interactiv, conceptia de lucru fiind aceea de a
stimula valorile personale, de a incuraja initiativa individuala in complementaritate cu de spiritul de
echipa, oferind in acelasi timp noi detalieri de procese si cunostinte suplimentare. In fapt, seminariile
vor fi axate pe transferul cunostintelor practice si pe aplicarea regulilor teoretice. Se vor utiliza studii
de caz, prezentarea de practici pozitive, demonstratii, rezolvarea creativa de probleme, munca in
echipa, invatarea prin aplicare, jocuri de rol, chestionare.

Pentru a imbunatati impactul de transmitere a celor descrise anterior, vor fi utilizate de asemenea
mijloace tehnice moderne de prezentare (de ex. computer, video-proiector).

Evaluarea studenţilor

Evaluarea studentilor va tine cont de urmatorul mecanism:


• aprecierea participarii in timpul semestrului la activitatile didactice cu caracter practic (studii
de caz, discutii de grup, jocuri etc.) – 25%.
• Proiecte/teme de casa – 25%.
• Examen final – 50%.

27
Tematica cursului si a seminariilor

• Problematica evaluarii in contextul managementului proiectelor


o evaluarea si valoarea adaugata a unui proiect
o specificitatea proiectelor si a evaluarii acestora
o dezvoltarea practicilor de evaluare
• Pregatirea unei evaluari si definirea continutului acesteia
o definirea cadrului general al evaluarii
o decizia de lansare a evaluarii
• Desfasurarea auditului/evaluarii
o analiza logicii si a continutului proiectului
o evaluarea impactului general
o analiza de detaliu
• Utilizarea rezultatelor auditului/evaluarii
o optimizarea utilizarii rezultatelor unui proces de audit/evaluare
o analiza calitatii unui proces de audit/evaluare
• Cum sa asiguram succesul unei evaluari
o buna planificare/pregatire a evaluarii
o transparenta proceselor de evaluare catre parteneri/actori implicati
o consolidarea permanenta a tehnicilor de evaluare
• Etapele ex-ante, intermediara si ex-post ale unui proces de audit/evaluare
• Elaborarea Termenilor de Referinta pentru contractele de evaluare
• Selectarea si utilizarea indicatorilor de evaluare si monitorizare
o notiunea de indicatori si versiuni ale acestora
o sisteme de indicatori ale proiectelor industriale sau socio – economice
o metode de definire si utilizare a indicatorilor
o metode de analiza a calitatii unui sistem de indicatori
• Instrumente si tehnici de evaluare
o structurarea unei evaluari
o analiza de date
o observarea progreselor
o identificarea celor mai bune instrumente de evaluare
• Solutii manageriale de evaluare intr-un cadru de parteneriat
• Evaluari complexe combinate privind impactul asupra mediului, somajului si a altor prioritati
sociale de interventie

28
Bibliografie

1. Office for Official Evaluating socio – economic programmes


Publications of the
European Communities
2. Kerzner, H. Project Management, A Systems Approach to
Planning, Scheduluing, and Controlling (John Wiley &
Sons, Inc. – New York, 2001)
3. Kerzner, H. Applied Project Management, Best Practices on
Implementation (John Wiley & Sons, Inc. – New York,
2000)
4. Kerzner, H. Strategic Planing for Project Management using a
Project Management Maturity Model (John Wiley &
Sons, Inc. – New York, 2001)
5. Lock, D. Management de Proiect (Ed. CODECS, Bucuresti,
2000)
6. Herniaux, G. Conducerea proiectelor de organizare (Ed. Tehnica,
Bucuresti, 1995)
7. Middleton, C.J. How to set up a Project Organization (Harvard
Business Review, martie-aprilie 1967)
8. Davis, M.S., Lawrence, Matricea (Addison – Wesley Publishing Co., Reading,
R.P. Massachusetts)
9. Cusworth, J.W., Franks, Managementul proiectelor in tarile in curs de
T.R. dezvoltare (Ed. All, Bucuresti, 1993)
10. Stancioiu, I., Militaru, Gh. Management. Elemente Fundamentale (Ed. Teora,
Bucuresti, 1999)
11. Nicolescu, O., Verboncu, Management (Ed. Economica, Bucuresti, 1997)
I.
12. Phillips, J. PMP Project Management Professional Study Guide
(McGraw – Hill Book Company, 2004)
13. Newell, W.M., Grashina, The Project Management Question and Answer Book
N.M. (AMACOM, 2004)
14. Baca, C., Jansen, P. PMP Project Management Professional Workbook
(Sybex, 2003)
15. PMBOK A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (2000 Edition)
16. PMBOK A guide to the Project Management Government
Extension (2001 Edition)
17. Nicolescu, O., Sisteme, metode si tehnici manageriale ale
coordonator organizatiei (Ed. Economica, Bucuresti, 1997)
18. Grinnell, S.K., Apple, H.P. When Two Bosses Are Better Than One (Machine
Design, 1975)
19. Wintermantel, E.R. Application of the Matrix Organization Mode in
Industry (Proceedings of the Eleventh Project
Management Institute Seminar Symposium, 1979)
20. Koontz, H., O’Donnell, C., Management (McGraw – Hill Book Company)
Weihrich, H.
21. Turban, E., Meredith, R.J. Fundamentals of Management Science (Business
Publications, Inc., Plano, Texas)
22. Thompson, A.A.Jr., Strategic Management (Irwin, Inc., Boston,
Strickland, A.J. III Massachusetts)

23. Grupul SOGES, Manual de Managementul Proiectelor (Guvernul


Departamentul pentru Romaniei, Bucuresti, 1998)
Integrare Europeana
24. Rentrop & Straton Managementul proiectului (Rentrop & Straton,
Bucuresti)

29
25. Seghete, G., Petrescu, I. Fundamentele practicii manageriale (Ed. Maiko,
Bucuresti, 1994)
26. Ziglar, Z., Savage, J. Performante deosebite (Ed. Business Tech
International Press, Bucuresti, 1998)
27. Zorletan, T., Burdus, E., Managementul organizatiei, vol. 2 (Ed. Holding
Caprarescu, G. Reporter, Bucuresti, 1996)
28. Hodgetts, R., Luthans, F. International Management. Culture, Strategy and
Behaviour (McGraw – Hill Book Company, 2000)
29. Stires, D.M., Murphy, PERT – CPM (Materials Management Institute,
M.M. Boston, 1962)
30. Ivancevich, J.M., Organization (Irwin, Inc., Boston, Massachusetts,
Donnelly, J.H.Jr., Gibson, 1989)
J.L.
31. Sadgrove, K. Managementul calitatii totale in actiune (Rentrop &
Straton, Bucuresti, 1999)
32. Avots, I. Why does project management fail (California
Management Review, vol 12, 1969)
33. Lewin, K. Frontiers in Group Dynamics (Human Relations, vol. I,
Harper, New York, 1947)
34. Lewin, K. Field Theory in Social Science (Harper, New York,
1951)
35. Cleland, I.D., King, R.W. Systems Analysis and Project Management (McGraw
Hill, New York, 1975)
36. Whitehouse, E.G. Project Management Techniques (Industrial
Engineering, 1973)
37. Block, B.E. Accomplishment/Cost: Better Project Control (Harvard
Business Review, 1971)
38. Martin, C. Project Management: How to make it work (AMACOM,
a division of the American Management Association,
1976)
39. Killian, P.W. Project Management – Future Organizational
Concepts (Marquette Business Review, vol 2, 1971)
40. Galbraith, J.K. The New Industrial State (Houghton Mifflin Company,
1978)
41. Fluor, J.R. Development of Project Managers (Ninth International
Seminar Symposium, Chicago, Illinois, 1977)
42. Lawrence, R.P., Lorsch, New Management Job: The Integrator (Harvard
W.J. Business Review, november – december 1967)
43. Sadler, P. Designing an Organizational Structure (Management
International Review, nr.6, 1971)
44. Galbraith, R.J. Matrix Organization Designs (Business Horizons,
february 1971)
45. Shannon, R. Matrix Management Structures (Institute of Industrial
Engineers, march 1972)

46. Beck, R.D. The Role of the Manager of Project Managers


(Proceedings of the Ninth Annual International
Seminar/Symposium on Project Management, october
1977)
47. Davis, M.S. Two Models of Organization: Unity of Command
versus Balance of Power (Sloan Management Review,
1974)
48. Greiner, L.E., Schein, The Paradox of Managing a Project-Oriented Matrix:
V.E. Establishing Coherence within Chaos (Sloan
Management Review, 1981)
49. Janger, R.A. Anatomy of the Project Organization (Business
Management Record, 1963)
50. Kerzner, H., Cleland, I.D. Transitional Management: The Key to Successful
Implementation of Project Management (Project

30
Management Institute Seminar/Symposium on Project
Management, october 1984)
51. Stewart, M.J. Making Project Management Work (Business
Horizons, 1965)
52. Reeser, C. Some Potential Human Problems of the Project Form
of Organization (Academy of Management Journal, vol
XII 1969)
54. Gullett, C.R. Personnel Management in the Project Environment
(Personnel Administration/Public Personnel Review,
november-december 1972)
54. Archibald, D.R. Managing High-Technology Programs and Projects
(New York: Wiley, 1976)
55. Koplow, A.R. From Engineer to Manager – And Back Again (IEEE
Transactions on Engineering Management, no. 2, june
1967)
56. Cleland, I.D. Why Project Management? (Business Horizons, winter
1964)
57. Doering, D.R. An Approach Toward Improving the Creative Output of
Scientific Task Teams (IEEE Transactions on
Engineering Management, february 1973)
58. Steiner, A.G., Ryan, G.W. Industrial Project Management (The Free Press,
division of Simon and Schuster, 1968)
59. Cleland, I.D., King, W.R. Systems Analysis and Project Management (McGraw-
Hill, New York, 1975)
60. Karger, D.W., Murdick, Managing Engineering and Research (Industrial
R.G. Press, New York, 1963)
61. MacKenzie, R.A. The Time Trap (McGraw-Hill, New York, 1972)
62. Thamhain, H.J., Wilemon, Team Building in Project Management (Proceedings of
D.L. the Annual Symposium of the Project Management
Institute, october 1979)
63. Cleland, I.D., King, W.R. Systems Organizations, Analysis, Management: A
Book of Readings (McGraw-Hill, New York, 1969)
64. Wilemon, D.L., Cicero, The Project Manager: Anomalies and Ambiguities
J.P. (Academy of Management Journal, vol. 13, 1970)
65. Hodgetts, M.R. Leadership Techniques in Project Organizations
(Academy of Management Journal, vol. 11, 1968)

La

31
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: Finanţarea afacerilor

Titular:Lect. dr. Cristian PĂUN

Număr credite Număr de ore pe săptămână Anul I, 2007-2008

Semestrul II

Condiţii obligatorii de participare:


40% prezenţa la curs şi seminar pentru a putea participa la testul final
Obiective generale ale cursului:

În contextul actual, capitalul reprezintă principalul factor de producţie, dezvoltarea afacerilor devenind practic
imposibilă fără a lua în considerare piaţa financiară şi resursele pe care aceasta le pune la dispoziţia agenţilor
economici.

Orice afacere, indiferent de gradul său de dezvoltare, implică un contact direct cu piaţa financiară, mai exact cu
instituţiile care intermediază mobilizarea resurselor de capital şi cu serviciile oferite de acestea. Înţelegerea
modului de funcţionare a sistemului financiar, a mecanismelor financiare specifice prin care capitalurile
economisite sunt alocate pentru susţinerea investiţiilor precum şi a costurilor şi riscurilor implicate devine
esenţială pentru dezvoltarea pe baze solide a unei afaceri. Sistemul financiar este la rândul său supus
schimbărilor permanente, adaptându-se la noile cerinţe ale agenţilor economici, oferind resursele financiare de
care aceştia au nevoie în condiţii de eficienţă maximă în termeni de risc şi cost.

Obiective specifice ale cursului:

Identificarea celor mai ieftine resurse financiare necesare dezvoltării unei afaceri şi a celor mai adecvate
mecanisme de finanţare constituie în prezent un avantaj competitiv pentru companiile angrenate într-un mediu de
afaceri din ce în ce mai concurenţial.
Cursul de Finanţ area afacerilor îş i propune să ofere o imagine de ansamblu asupra rolului pe care
îl are sistemul financiar pentru dezvoltarea unei companii, a costurilor ş i riscurilor asociate procesului
complex de finanţ are ş i a mecanismelor specifice de finanţ are.
Acest curs va încerca să ofere cele mai potrivite soluţ ii pentru acest tip de probleme, cu referire
particulară , atât prin text, cât ş i prin exemplele din caietul de aplicaţ ii, la realitatea românească ş i
la diverse exemple de succes relevante.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar

Curs:

Cursul presupune detalierea aspectelor teoretice şi practice legate de obţinerea de resurse financiare din diferite
surse. În prima parte a sa este prezentată o introducere în problematica specifică sistemului financiar şi o
detaliere a componentelor acestuia: pieţe, instituţii şi instrumente financiare. A doua parte a cursului pune
accentul pe criteriile de selecţie a diferitelor surse de finanţare: costul şi riscurile asociate finanţării afacerii. Sunt
avute în vedere nu numai metodele de gestionare a riscurilor financiare ci şi modul de evaluare a acestora. În cea
de a treia parte a cursului se va insista pe prezentarea principalelor mecanisme de finanţare din surse private şi
publice. Cursul se va încheia cu prezentarea fondurilor de finanţare europene şi rolul acestora în finanţarea IMM-
urilor precum şi modalităţile de finanţare a proiectelor complexe de investiţii (project finance). Suportul de curs
este prezentat în format ppt fiind pus la dispoziţia cursanţilor înainte de predarea acestora.

Seminar:.

Seminarul detaliază aspectele teoretice discutate în cazul cursului pe baza unor aplicaţii şi a unor studii de caz cu
32
caracter practic şi aplicativ pronunţat. Cursanţii vor primi o serie de teme aplicative mult mai complexe care vor
fi rezolvate acasă şi vor fi prezentate la finalul semestrului oferindu-le posibilitatea corectării notei obţinute în
testul final.

Evaluarea studenţilor

Examen scris (testul final conţine 30 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corectă):

40% din nota finală

Lucrarea practică (prezentarea unui plan de finanţare însoţit de proiecţiile financiare aferente):

20% din nota finală

Prezenţa la curs şi seminar (minim 6 prezenţe la curs şi 6 prezenţe la seminar):

10% din nota finală

Seminar:

20% din nota finală pentru participarea şi implicarea în discuţiile de la seminar


10% din nota finală pentru rezolvarea temelor complexe de semestru primite în cadrul cursului

Tematica cursului:

1. Identificarea surselor şi mecanismelor de finanţare. Componentele sistemului financiar.


2. Pieţele financiare. Instituţiile financiare. Instrumentele financiare.
3. Rata dobânzii pe pieţele financiare.
4. Costul finanţării. Calculul actuarial. Costul mediu ponderat al capitalului
5. Riscurile financiare. Tehnici de gestionare a acestora.
6. Tehnici de creditare bancară (tipologia creditelor bancare, cererea de credit, planul de afaceri)
7. Tehnici speciale de finanţare (leasing, factoring, forfetare)
8. Tehnica emisiunii de obligaţiuni / acţiuni pe pieţele financiare
9. Analiza portofoliilor financiare. Instrumentele financiare derivate.
10. Oportunităţi de finanţare în contextul integrării europene

Bibliografie:

- Paun Cristian, „Finanţarea afacerilor – suport de curs”, SNSPA, 2003


- Dedu Vasile, “Managementul bancar”, Editura Mondan, Bucureşti, 1997.
- Frank K. Reilly, “Investment”, The Dreyden Press, 1982, Ed. 4.
- Frederick S. Mishkin, "Financial Markets and Institutions", Addison - Wesley, 1999;
- Ion Românu, Ion Vasilescu, “Managementul investiţiilor”, Editura Mărgăritar, 1997, Bucureşti;
- Jain Arvin, “International financial market and institution”, Kolb Publishing Co., USA, 1994;
- Levi M.D. "International Finance", 2 ed., McGraw-Hill, New York, 1990;
- Levy H. and Sarnat M., "Capital Investment ad financial decision", 4 ed. Prentice Hall, 1990;
- Markovitz H., "Portfolio Selection", Management Science, 1952;
- Meir Kohn, "Money, banking and financial markets", The Dryden Press, 1993.
- Mihai Toma, Felicia Alexandru, “Finanţe şi gestiune financiară de intreprindere”, Editura Economică, 1998,
Bucureşti;
- Mihai Toma, Petre Brezeanu, - “Finanţe şi gestiune financiară. Aplicaţii practice”, Editura Economică,
Bucureşti, 1996;
- Mişu Negriţoiu, “Salt înainte”, Editura Expert, 1996, Bucureşti;
- Murray Andrew, “Analiza creditului”, Editura Expert, Bucureşti, 1998;
- Paul Bran, “Relaţii financiare şi monetare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
- Paun Cristian, Paun Laura, “Riscul de ţară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
- Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, "Principles of Corporate Finance", Irwin - McGraw - Hill Publishing
House, 1996;
- Shapiro A.C., "Multinational Financial Management", 4 th. ed., Allyn & Bacon, 1992;
33
- Simona Gaftoniuc, "Finanţe internaţionale", Ed. Economică, Bucureşti, Bucureşti 2000;
- Stancu I., “Finanţe – Teoria pieţelor financiare”, Editura Economică, Bucureşti, 1997;
- Stephen Ross, "Corporate Finance", 4th ed., Irwin Publishing House, Illinois, 1999;
- Tom Copeland, Tim Coller, Jack Murrin, “Valuation: Valuing and Managing the Value of Companies”,
John Wiley and Sons, 1996;

Tematica seminariilor:

Partea I : CE REPREZINTĂ FINANŢAREA AFACERILOR


1.1. De ce au nevoie companiile de finanţare?
1.2. Care sunt sursele de finanţare disponibile şi cum pot fi ele accesate de operatorii economici?
1.3. Instrumentele pieţei financiare şi mecanismele specifice de mobilizare a resurselor de capital?

Partea a – II – a: COSTUL ŞI RISCURILE ASOCIATE FINANŢĂRII


2.1. Cât de costisitoare este finanţarea din diferite surse a afacerii?
2.2. Cât de riscantă este finanţarea pentru debitori şi creditori?
2.3. Cum se întocmeşte un plan de finanţare?

Partea a – III – a: TEHNICI SPECIFICE DE FINANŢARE A AFACERILOR


3.1. Tehnici de finanţare pe termen scurt
3.2. Tehnici de finanţare pe termen mediu şi lung
3.3. Tehnici speciale de finanţare a afacerilor
3.4. Oportunităţi de finanţare apărute în contextul integrării europene

Bibliografie:
- Paun Cristian, „Finanţarea afacerilor”, SNSPA, 2003
- Mihai Toma, Felicia Alexandru, “Finanţe şi gestiune financiară de intreprindere”, Editura Economică, 1998,
Bucureşti;
- Mihai Toma, Petre Brezeanu, - “Finanţe şi gestiune financiară. Aplicaţii practice”, Editura Economică,
Bucureşti, 1996;

ŞŞŞCCCOOOAAALLLAAA N NAAAŢŢŢIIIO
N OONNNAAALLLĂĂĂ D
DDEEE SSSTTTU
UUD DIIIIII PPPO
D OOLLLIIITTTIIICCCEEE ŞŞŞIII AAAD
DM
D MIIIN
M NIIISSSTTTR
N RAAATTTIIIVVVEEE
R
FFFAAACCCUUULLLTTTAAATTTEEEAAADDDEEECC O
COOMM MU UN
UN I
NIIC C A
CA R
AR E S I R
REE SSII R E L A T I I P
REELLAATTIIII PPUUBBLLIICCEE
U B LI C E
MMMAAASSSTTTEEERRRM MA
M AAN NA
NAAGGGEEEM
MMEEEN NTTTSSSIIIC
N CCO
OOM
MMUUN
U NNIIIC
CA
C AR
A REEEIIIN
R NNA AFFFA
A AACCEEER
C RIII
R

PROGRAMĂ

Titulatura cursului
Managementul corporatiilor transnationale

Titular: conf.univ.dr.Liviu Voinea

Număr credite Număr de ore pe săptămână Anul master


2+1 2007/2008

Condiţii obligatorii de participare


Credite obţinute la cursurile-laboratoarele: Nu
Frecvenţa : Da (minimala)
Alte condiţii: Nu

Obiectivul general al cursului


Cunoasterea principiilor de guvernare corporativa, in general, si in special a mecanismelor de conducere a
corporatiilor transnationale.

34
Obiective
• Explicarea principiilor OECD de guvernare corporativa
• Aplicarea acestor principii in Romania
• Intelegerea sistemelor de mananagement al corporatiilor transnationale, cu functiile specifice, si modul in
care acestea interactioneaza cu politicile publice si cu viata comunitatii locale

Modalitatea de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar


Dezvoltarea temelor din bibliografie, interactivitate, invitati manageri de filiale romanesti ale corporatiilor transnationale

Evaluarea studenţilor
Evaluare la sfarsit, test grila + evaluare pe parcurs

Tematică
• Principiile OECD de guvernare corporativa
• Studii de caz in Romania: aplicarea principiilor OECD. Regulamentele Bursei de Valori privind aplicarea
acestor principii.
• Managementul corporatiilor transnationale: dilema global-local
• Guvernarea corporativa in functie de structura corporatiilor transnationale si de cultura corporativa
• Structura de conducere a corporatiei si mecanisme de control intern
• Managementul de vanzari
• Managementul de resurse umane
• Etica in afaceri: motivatii si principii
• Responsabilitatea sociala corporatista

Bibliografie
• OECD (2004), OECD Principles of Corporate Governance, Paris
• Liviu Voinea (2007), Corporatiile transnationale si capitalismul global, Ed. Polirom

35
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: MANAGEMENTUL STRATEGIC

Titular:
Prof.univ.dr. Constantin Brătianu

Număr credite Număr de ore pe săptămână 2C+1S Anul_I_ ___

Semestrul__I

Condiţii obligatorii de participare

Obiective generale ale cursului:


Realizarea unei baze de cunoştinţe fundamentale în domeniul managementului strategic, precum şi dezvoltarea
unei gândiri critice necesare procesului de decizie în managementul strategic organizaţional.

Obiective specifice ale cursului:


Dezvoltarea competenţelor necesare pentru realizarea unei analize strategice a organizaţiei, pentru elaborarea şi
implementarea strategiilor prin care se pot obţine obiectivele strategice ale organizaţiei şi realiza misiunea ei.
Înţelegerea şi folosirea mecanismelor prin care se poate creşte competitivitatea firmei şi realizarea avantajului
competitiv, într-o piaţă concurenţială.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar


Prezentarea conceptelor fundamentale într-o perspectivă semantică, pentru fiecare din temele abordate.
Realizarea dialogului cu studenţii, prin stimularea întrebărilor şi a comentariilor venite din partea lor. Încurajarea
studenţilor de a participa cât mai activ la dezbateri, prin prisma propriei lor experienţe. Valorificarea experienţei
studenţilor în realizarea unui schimb de cunoştinţe util, în cadrul temelor abordate.

Evaluarea studenţilor
Examen final, organizat sub forma unui test de tip grilă. La seminar evaluarea se face în mod progresiv pe
parcursul semestrului, prin evaluarea activităţilor destinate realizării competenţelor mai sus menţionate.

36
Tematica cursului
1. Gândirea strategică
1.1. Modele de gândire
1.2. Gândirea temporală
1.3. Gândirea funcţională
1.4. Gândirea generativă
1.5. Sumar
1.6. Întrebări şi aplicaţii

2. Managementul strategic
2.1. Definirea managementului strategic
2.2. Procesul de management strategic
2.3. Politici şi strategii
2.4. Sumar
2.5. Întrebări şi aplicaţii

3. Viziunea şi misiunea
3.1. Viziunea organizaţiei
3.2. Misiunea organizaţiei
3.3. Obiective strategice
3.4. Sumar
3.5. Întrebări şi aplicaţii

4. Analiza mediului intern


4.1.Analiza potenţialului valoric
4.1. Analiza lanţului valoric
4.2. Sumar
4.3. Întrebări şi aplicaţii

5. Analiza mediului extern


5.1. Analiza mediului extern general
5.2. Analiza mediului extern competiţional
5.3. Sumar
5.4. Întrebări şi aplicaţii

6. Elaborarea şi implementarea strategiilor


6.1. Analiza SWOT
6.2. Elaborarea strategiilor
6.3. Implementarea strategiilor
6.4. Sumar
6.5. Întrebări şi aplicaţii

7. Strategii de performanţă
7.1. Strategii de eficienţă
7.2. Strategii de calitate
7.3. Strategii de inovare
7.4. Sumar
7.5. Întrebări şi aplicaţii

8. Strategii de afaceri
8.1. Strategii de costuri
8.2. Strategii de diferenţiere
8.3. Strategii de focalizare
8.4. Strategii de investiţii
8.5. Sumar
8.6. Întrebări şi aplicaţii

9. Strategii de competiţie
9.1. Strategii în industrii fragmentare

37
9.2. Strategii în industrii embrionare
9.3. Strategii în industrii mature
9.4. Strategii în industrii aflate în declin
9.5. Sumar
9.6. Întrebări şi aplicaţii

10. Cultura organizaţională


10.1. Cultura organizaţională
10.2. Dimensiuni ale culturii organizaţionale
10.3. Cultura organizaţională a universităţilor
10.4. Sumar
10.5. Întrebări şi aplicaţii

Bibliografie

Allaire, Y., Fîrşirotu, M.(2000) Managementul strategic. Bucureşti: Editura Economică.


Băcanu, B. (2006) Practici de management strategic. Iaşi: Editura Polirom.
Băcanu, B. (2007) Tehnici de analiză în managementul strategic. Iaşi: Editura Polirom.
Brătianu, C.(2002a) Management strategic, Ediţia a 2-a. Craiova: Editura Universitaria.
Brătianu, C.(2002b) Strategii pentru organizaţii nonprofit, în: Popa, H.L.(ed.) Managementul strategic, pp.293-
304. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Brătianu, C.(2002d) Paradigmele managementului universitar. Bucureşti: Editura Economică
Brătianu, C.(2003b) Procese fundamentale de conversie a cunoştinţelor, Revista de Management şi Inginerie
Economică, nr.3(7), pp.7-15.
Brătianu, C.( 2003c) Antimanagement, Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol.2, nr.4, pp.7-14.
Brătianu, C.(2004) Managementul inerţial, Revista de Management şi Inginerie Economică, Vo.3, nr.2, pp.5-15.
Brătianu, C. (2006) Management şi marketing. Concepte fundamentale. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B. (2006) Strategic management. Text and cases. 2nd edition. Boston:
McGrowHill Irwin.
Porter, M.(2001a) Avantajul concurenţial. Bucureşti: Editura Teora.
Porter, M.(2001b) Strategie concurenţială. Bucureşti: Editura Teora.
Stacey, D.R.(1996) Strategic management and organizational dynamics. Londra: Pitman Publishing.
Thompson, J.L.(1997) Strategic management, 3rd, ed. Londra: International Thomson Business Press.
Vlăsceanu, M.(1999) Organizaţiile şi cultura organizării. Bucureşti: Editura Trei.

Tematica seminariilor

1. Gândirea strategică.
2. Influenţa factorilor externi asupra organizaţiilor.
3. Mediul intern al organizaţiei.
4. Competiţia.
5. Modelul lui Porter.
6. Unde vrem să ajungem: misiunea şi viziunea.
7. Definirea valorilor organizaţionale şi comunicarea lor.
8. Definirea strategiilor. Analize preliminare.
9. Strategii de afaceri
10. Strategii de performanţă.
11. Strategii concurenţiale.
12. Cultura organizaţională.

38
Bibliografie

Allaire, Y., Fîrşirotu, M.(2000) Managementul strategic. Bucureşti: Editura Economică.


Băcanu, B. (2006) Practici de management strategic. Iaşi: Editura Polirom.
Băcanu, B. (2007) Tehnici de analiză în managementul strategic. Iaşi: Editura Polirom.
Brătianu, C.(2002a) Management strategic, Ediţia a 2-a. Craiova: Editura Universitaria.
Brătianu, C.(2002b) Strategii pentru organizaţii nonprofit, în: Popa, H.L.(ed.) Managementul strategic, pp.293-
304. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
Brătianu, C.(2002d) Paradigmele managementului universitar. Bucureşti: Editura Economică
Brătianu, C.(2003b) Procese fundamentale de conversie a cunoştinţelor, Revista de Management şi Inginerie
Economică, nr.3(7), pp.7-15.
Brătianu, C.( 2003c) Antimanagement, Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol.2, nr.4, pp.7-14.
Brătianu, C.(2004) Managementul inerţial, Revista de Management şi Inginerie Economică, Vo.3, nr.2, pp.5-15.
Brătianu, C. (2006) Management şi marketing. Concepte fundamentale. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B. (2006) Strategic management. Text and cases. 2nd edition. Boston:
McGrowHill Irwin.
Porter, M.(2001a) Avantajul concurenţial. Bucureşti: Editura Teora.
Porter, M.(2001b) Strategie concurenţială. Bucureşti: Editura Teora.
Stacey, D.R.(1996) Strategic management and organizational dynamics. Londra: Pitman Publishing.
Thompson, J.L.(1997) Strategic management, 3rd, ed. Londra: International Thomson Business Press.
Vlăsceanu, M.(1999) Organizaţiile şi cultura organizării. Bucureşti: Editura Trei.

39
PROGRAMA ANALITICĂ

Titulatura cursului: MARKETING.

Titular:
Lect.univ.dr. Alexandra Zbuchea
Seminar: lect. univ. dr. Florina Pinzaru

Număr credite: 7 Număr de ore pe săptămână 2C+1S Anul_I_ 2007/2008

Semestrul__II

Condiţii obligatorii de participare


-

Obiective generale ale cursului:


cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniu (public, comunicare de marketing, poziţionare,
mix de marketing etc.

Obiective specifice ale cursului:


- Cunoaşterea teoriilor şi curentelor din domeniul marketingului, în special a noilor evoluţii;
- înţelegerea evoluţiei marketingului;
- Asimilarea filosofiei de marketing;
- Realizarea distincţiilor între domenii asociate: publicitate, relaţii publice, marketing;
- Cunoaşterea metodelor de cercetare în marketing;
Cunoaşterea regulilor valabile pentru activitatea de marketing în cadrul organizaţiilor.
Însuşirea algoritmului de realizare pentru un plan de marketing.

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar


Prezentarea conceptelor fundamentale într-o perspectivă semantică, pentru fiecare din temele abordate.
Realizarea dialogului cu studenţii, prin stimularea întrebărilor şi a comentariilor venite din partea lor.
Încurajarea studenţilor de a participa cât mai activ la dezbateri, prin prisma propriei lor experienţe.
Seminarii bazate pe discuţii, jocuri de rol, studii de caz.

Evaluarea studenţilor
Examen final, desfăşurat sub forma unui test si a sustinerii unui plan de marketing.
La seminar evaluarea se face în mod progresiv pe parcursul semestrului, prin evaluarea activităţilor destinate
realizării competenţelor mai sus menţionate.

Tematica cursului:

11. Definitia marketingului. Delimitări conceptuale


12. Funcţiile marketingului.
13. Mediul de marketing
14. Înţelegerea consumatorilor.
15. Cercetări calitative de marketing.
16. Cercetări cantitative de marketing.
17. Segmentarea.
18. Poziţionarea.
19. Strategii de marketing în context concurenţial
20. Politica de produs.
21. Politica de preţ
22. Politica de distribuţie.
40
23. Politica de promovare.

Bibliografie

Balaure, Virgil (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002.


Brătianu, Constantin, Management şi marketing: concepte fundamentale, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
2006.
Cravens, David W., Piercy, Nigel F., Strategic marketing, McGraw-Hill Irwin, Boston, 2003.
Datculescu, Petre, Cercetarea de marketing – cum pătrunzi în mintea consumatorului, cum măsori şi cum
analizezi informaţia, Editura Brandbuilders Grup, Bucureşti, 2006.
Drucker, Peter F., Management: Tasks, Resposibilities, Practices, Transaction Publishers, New Brunswick,
2007.
Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John şi Wong, Veronica, Principiile Marketingului, Editura Teora,
Bucureşti, 1999.
Kotler, Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
Nicolescu, Luminiţa, Marketingul, premisa succesului în afaceri, Universitatea Virtuală de Afaceri, Bucureşti,
2003.

Tematica seminariilor:

11. Marketing sau comunicare? Locul marketingului în firme.


12. Urmărirea concurenţei.
13. Înţelegerea clienţilor.
14. Modele de consum.
15. Cercetări de marketing.
16. Segmentare şi poziţionare.
17. Crearea noilor produse.
18. Gestionarea portofoliului de produse.
19. Politica de preţ.
20. Politica de distribuţie.
21. Comunicarea de marketing.
22. Fidelizarea clienţilor.
23. Marketing intern.

Bibliografie
Aaker, David, Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand, Editura
Brandbuilders, Bucureşti, 2005.
Ahmed, Pervaiz K., Rafiq, Mohamed, Internal Marketing: Tools and Concepts for Customer-Focused
Management, The Chartered Institute of Marketing, Elsevier, 2002.
Armstrong, Michael, Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines, Kogan Page, London,
2000.
Balaure, Virgil (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002.
Brătianu, Constantin, Management şi marketing: concepte fundamentale, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
2006.
Cravens, David W., Piercy, Nigel F., Strategic marketing, McGraw-Hill Irwin, Boston, 2003.
Datculescu, Petre, Cercetarea de marketing – cum pătrunzi în mintea consumatorului, cum măsori şi cum
analizezi informaţia, Editura Brandbuilders Grup, Bucureşti, 2006.
Décaudin, Jean-Marc, La communication marketing. Concepts, techniques stratégies, Editions Economica, Paris,
2003.
Drucker, Peter F., Management: Tasks, Resposibilities, Practices, Transaction Publishers, New Brunswick,
2007.
Kapferer, Jean-Noël, Laurent, Gilles, La sensibilité aux marques, Les Editions d'Organisation, Paris, 1992.
Klein, Naomi, No logo. Tirania mărcilor, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2006.
Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John şi Wong, Veronica, Principiile Marketingului, Editura Teora,
Bucureşti, 1999.
Kotler, Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
Nicolescu, Luminiţa, Marketingul, premisa succesului în afaceri, Universitatea Virtuală de Afaceri, Bucureşti,
2003.
41
Nicolescu, Ovidiu, Verboncu, Ioan, Management, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
Shim, Jae K., Siegel, Joel G., Macroeconomics, Barons Educational Series, New York, 1993.

42
PROGRAMA ANALITICĂ
Titulatura cursului TEHNICI DE PROMOVARE ÎN AFACERI
Titular: Lector univ dr.
Alexandra Zbuchea

Număr credite 6 Număr de ore pe săptămână An I 2007-2008


2ore curs + 1 oră seminar Semestrul II

Condiţii obligatorii de participare


70 % prezenţa la curs şi seminar

Obiective generale ale cursului:

- înţelegerea critică a diferitelor tehnici de promovare


- deprinderea unor instrumente şi reguli cu privire la aplicarea tehnicilor specifice de promovare

Obiective specifice ale cursului:

- demonstrarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu diferite audienţe


- difuzarea capacităţilor de a dezvolta campanii de promovare eficiente, adecvate unor conjuncturi
diverse
- corelarea politicilor de promovare cu strategia generala de marketing a companiei

Modalităţi de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar


Curs:.
- studierea bibliografiei actualizate difuzate în avans
- discuţii online şi offline
- studii de caz
- invitaţi profesionişti în domeniu

Seminar:.
- studii de caz
- aplicaţii şi probleme
- dezbateri
- schimburi de experienţă între participanţi

43
Evaluarea studenţilor
Examen: 70% din nota finală
80% cunoaşterea şi aplicarea conţinutului tematic al cursurilor;
20% demonstrarea abilităţilor de comunicare exersate la curs şi seminar.

Seminar: 30% din nota finală


50% conţinutul referatului
20% rezolvarea a două aplicaţii din caietul de seminar
30% participarea activă la dezbaterile organizate.

Tematica cursului

C1: Importanta promovarii pentru o organizaţie


C2: Obiectivele şi formele publicităţii
C3: Publicitatea facturală vs. publicitatea emoţională
C4: Relaţii publice
C5: Oportunităţi oferite de sponsorizare
C6: Marcă vs imagine de marcă
C7: Manifestări cu caracter expoziţional
C8: Marketing direct
C9: Forţe de vînzare
C10: Forme de promovare a vânzărilor
C11 : Corelaţia dintre mixul promoţional şi mixul de marketing
C12 : Sinteza conceptelor teoretice de bază

Bibliografie
Balaure, V. (coord.), Marketing, Uranus, Bucureşti, 2000.
Cazacu, T.S., Strategii comunicaţionale şi manipulare, Polirom, Iaşi, 2000.
Coman, Cristina, Relaţii publice: principii şi strategii, Polirom, Iaşi, 2001
Dâncu, V.S., Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Dacia, Cluj, 1999.
Dinu, M., Comunicarea, Ed.Stiinţifică, Bucureşti, 1997.
Hart, S.; Murphy, J. (ed.), Brands. The New Wealth Creators, Londra, 1998.
Hill, E; O’Sulivan, T., Marketing, Antet, Bucureşti, 1997.
Jouve, Michele, Comunicarea. Publicitatea şi relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2005
Kacso, S., „Politica de promovare”, în Smedescu, I. (coord.), Marketing, Sylvi, Bucureşti, 2003.
Kotler, Ph. (coord.), Principiile marketingului, Teora, Bucureşti, 1998.
Kotler, Ph., Managementul marketingului, Teora, Bucureşti, 1997.
Moise, Z., Marketingul prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor, All Educaţional, Bucureşti, 1997.
Moldoveanu, M., Psihologia reclamei, Libra, Bucureşti, 1995.
Nicola, M.; Petre, D.; Publicitate, Ed.SNSPA, Bucureşti, 2001.
Olteanu, V., Marketingul serviciilor, Uranus, Bucureşti, 2001.
Papuc, M., Tehnici promoţionale, Sylvi, Bucureşti, 2002.
Popescu, I.C., Comunicarea în marketing, Uranus, Bucureşti, 2001.
Popescu, I.C.; Serbănică, D.; Balaure, V.; Tehnici promoţionale, Metropol, Bucureşti, 1998.
Ries, Al; Trout, J., Poziţionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, Brandbuilders, Bucureşti, 2004.
Rogojinaru, Adela (coord.), Relaţii publice şi publicitate, Tritonic, Bucureşti, 2004.
Thomas, M.J. (coord.), Manual de marketing, Codecs, Bucureşti, 1998.
Veghes Ruff, Iulian, Grigore, Bogdan, Relaţii publice şi publicitatea online, Polirom, Iaşi, 2003.
Zbuchea, A., Tehnici de promovare în afaceri, Bucureşti, 2004.

44
Tematica seminariilor
S1: Marketing şi promovare
S2: Etica in promovare , respectiv publicitate
S3: Publicitatea mass-media
S4: Relaţii publice vs. publicitate
S5: Politica de sponsorizare a unei organizaţii
S6: Politici prinvind marca
S7: Pregătirea participării la o manifestare de tip expoziţional
S8: E-mail marketing şi promovarea prin internet
S9: Pregătirea forţelor de vânzare
S10: Promavarea vânzarilor vs. publicitate
S11: Metode de evaluare a campaniei de promovare
S12: Promovarea prin internet

Bibliografie
Coman, Cristina, Relaţii publice: principii şi strategii, Polirom, Iaşi, 2001
Dagenais, Bernard, Campania de relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2003.
Dâncu, V.S., Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Dacia, Cluj, 1999.
Hart, S.; Murphy, J. (ed.), Brands. The New Wealth Creators, Londra, 1998.
Hill, E; O’Sulivan, T., Marketing, Antet, Bucureşti, 1997.
Kotler, Ph., Managementul marketingului, Teora, Bucureşti, 1997.
Moise, Z., Marketingul prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor, All Educaţional, Bucureşti, 1997.
Moldoveanu, M., Psihologia reclamei, Libra, Bucureşti, 1995.
Petre, Dan, Introducere în publicitate, comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
Zbuchea, A., Tehnici de promovare în afaceri, Bucureşti, 2004.

45