Sunteți pe pagina 1din 15

[DENUMIREA DATE GENERALE DESPRE ȘEDINȚA DE JUDECATĂ

CAZULUI
MONITORIZAT]
1. Denumirea 2. Numele 3. Numele 4. Numele 5. Se află 6. Etapa
instanței de judecătorului / a procurorului / inculpaților și/sau inculpatul în procesuală
stare de
judecată completului de procurorilor care a apărărtorilor de arest / examinare a
judecători (cu prezintă acuzarea prezenți la ședință ispășește o cazului:
indicare edeapsă
judecătorului privativă
Data raportor și de libertate la
Nr. ședințe a momentul
ședinț i, ora: președintel ședinței? (da -
ei ui 1,
completulu
i)
nu - 0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
CRITERIUL PROCESUAL 3
Accesul publicului la
ședințe
7. Tipul 8. Descierea ședinței de judecată 9. Data 3.1. Este 3.2. Dacă
ședința
procedurii: următoarei ședința de judecată a
generală sau ședințe de deschisă fost închisă, a
pentru
specială (în judecată fixate public? (da - oferit
1, judecătorul
baza art.504 nu - 0) o explicație a
sau art.364/1 motivului de
CPP) închidere a
ședinței/întregu
l
ui proces? (da -
1, nu - 0)
le de judecată
3.3. Oferiți detalii despre 3.4. Este 3.5. Precizați situația de la 3.6. Ședința 3.7. Ședința 3.8. Dacă
motivul închiderii ședinței / ședința de 3.4. dacă ședința NU este de judecată de judecată ședința de
procesului oferit de judecător judecată anunțată corect: ședința nu are loc în sala are loc în judecată are
anunțată este anunțată deloc sau nu de judecată? biroul loc în biroul
corect pe site- sunt oferite toate detaliile (da - 1, nu - 0) judecătorului judecătorului,
ul instanțelor corecte? ? (da - 1, nu - este suficient
de judecată? 0) loc pentru toate
(da - 1, nu - 0) persoanele
care au dorit să
asiste la
ședință? (da -
1, nu - 0)
RIUL COMUNICAȚIONAL 6 CRITERIUL PROCESUAL 4
Atitudinea instanței de judecată față de jurnaliști judecătorului/ procurorului
6.1. În afară 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Descrieți comportamentul 4.1. A fost 4.2. Dacă a fost
de Jurnaliștilor Jurnaliștilor Judecătorul
monitori, au prezenți la prezenți la a solicitat judecătorului față de jurnaliști, înaintată înaintată
recuzare recuzare
venit alți ședință ședință jurnaliștilor să dacă există detalii relevante JUDECĂTORUL judecătorului, a
(inclusiv (inclusiv U
jurnaliști la monitorilor) li monitorilor) li părăsească I la ședință? (da fost acceptată?
se se -
ședință? (da - permite permite sala la o 1, nu - 0) (da - 1, nu - 0)
1, ședință
nu - 0) înregistrarea înregistrarea deschisă? (da
-
întregii ședințe doar a 1, nu - 0)
de judecată? deschiderii
(da - 1, nu - 0) ședințe de
judecată
și/sau
a pronunțării?
(da - 1, nu - 0)
RIUL COMUNI CRITERIUL PROCESUAL 4
judecătorului/ procurorului

4.3. Dacă a fost 4.4. Redați motivele recuzării 4.5. A fost 4.6. Dacă a fost 4.7. Dacă a fost
înaintată recuzare judecătorului și motivele înaintată înaintată înaintată recuzare
judecătorului, indicați respingerii (sau acceptării ei) recuzare recuzare procurorului, indicați
partea în proces care a PROCURORUL procurorului, a partea în proces care a
inaintat recuzarea UI la ședință? fost acceptată? inaintat recuzarea
(da - 1, nu - 0) (da - 1, nu - 0)
Recuzări CRITERIUL PROCESUAL 5
ale
Schimbarea judecătorului/ procurorului
4.8. Redați motivele recuzării 5.1. A fost 5.2. Dacă judecătorul / 5.3. Indicatți numele 5.4. A fost
procurorului și motivele respingerii schimbat completul / unul din cărui judecător / schimbat
(sau acceptării ei) JUDECĂTOR judecătorii din complet complet a fost PROCURORU
U este schimbat L
L / completul schimbat, care este cu care judecător / / unul din
de
judecători / motivul: recuzarea, complet? procurori care
unul
din judecătorii autorecuzare, transfer la susține
care altă instanță, promovare, acuzarea? (da
-
examinează alte motive? Indicați 1, nu - 0)
cazul? (da - 1,
nu - 0)
CRITERIUL PROCESUAL 6 CRITERIUL
P
Tergiversarea procesului Inegalitatea
p
5.5. Dacă procurorul / unul 5.6. Indicatți numele 6.1. A avut loc 6.2. Dacă examinarea 6.3. Dacă 7.1. A
din solicitat
procurori este schimbat, care cărui procuror a fost examinare dosarului nu a avut loc la examinarea APĂRAREA
nu
este motivul: recuzarea, schimbat cu care dosarului ședință, indicați motivul a avut loc, prezentarea
penal
autorecuzare, transfer la altă procuror? Este la ședință? (da amînării ședinței indicați cine a probelor
-
procuratură, promovare, alte schimbarea 1, nu - 0) solicitat suplimentare
motive? Indicați permanentă pînă la amînarea la ședință?
(da
finalul procesului (apărarea, - 1, nu - 0)
sau
dau pentru una / acuzarea,
cîteva ședințe? instanța)
ROCESUAL 7
ărților în proces
7.2. Indicați probele 7.3. A 7.4. Dacă instanța a 7.5. A 7.6. Indicați probele 7.7. A
solicitate a fi prezentate de acceptat / refuzat prezentarea solicitat solicitate a fi prezentate de acceptat /
apărare permis probelor suplimentare de PROCUROR procuror permis
instanța către apărare, care a fost UL instanța
prezentarea motivul? prezentarea prezentarea
probelor probelor probelor
suplimentare suplimentare suplimentare
solicitate de la ședință? solicitate de
apărare? (da - (da procuror? (da
1, nu - 0) - 1, nu - 0) - 1, nu - 0)
CRITERIUL PROCESUAL 8
Etica judecătorului
7.8. Dacă instanța a refuzat 8.1. A dat 8.2. Dacă judecătorul a încălcat 8.3. A dat 8.4. Dacă judecătorul a încălcat
prezentarea probelor dovadă normele de etică prin care a dovadă normele de etică prin care a
favorizat
suplimentare de către judecătorul de favorizat apărarea, prin ce s-a judecătorul de acuzarea, prin ce s-a manifestat
procuror,
care a fost motivul? comportament manifestat încălcarea etică? comportament încălcarea etică?
lipsit de etică lipsit de etică
profesională, profesională,
prin care a prin care a
favorizat favorizat
APĂRAREA? ACUZAREA?
(da - 1, nu - 0) (da - 1, nu - 0)
CRITERIUL COMUNICAȚIONAL 5 CRITERIUL
COMUNICAȚIO
Comunicarea cu presa a subiectului investigat/ judecat aflat în arest Deschiderea o.u.p. /
acuzăr
5.1. A încercat 5.2. Redați succint declarațiile 5.3. A încercat 5.4. Descrieți în ce a constat încercarea 4.1. Au 4.2. A făcut
inculpatul / inculpatului / arestatului escorta, escortei, procurorului sau judecătorului încercat procurorul
de
arestatul să procurorul sau a împiedica inculpatul / arestatul să jurnaliștii să declarații
comunice cu instanța de comunice cu presa. obțină pentru
presă /
presa înainte / judecată să comentarii de a răspuns la
după ședință? împiedice la procuror întrebările
(da - 1, nu - 0) inculpatul / înainte / după jurnaliștilor?
arestatul să ședință? (da - (da - 1, nu - 0)
comunice cu 1, nu - 0)
presa înainte
sau după
ședință? (da -
1,
nu - 0)