Sunteți pe pagina 1din 328

PRINCIPALELE

INSTRUMENTE INTERNAfiIONALE
PRIVIND
DREPTURILE OMULUI
LA CARE ROM¬NIA ESTE PARTE

Volumul I
INSTRUMENTE UNIVERSALE

INSTITUTUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE OMULUI


Coordonatori: Prof. univ.dr. Irina Moroianu Zl„tescu,
Emil Marinache, dr. Rodica ™erb„nescu

Redactori: Ioana Marinache, Maria Bojian,


Olivia Pitpalac

Traduceri: Irina Patrulius, Valeriu Rendec

Descrierea CIP a Bibliotecii Na˛ionale a Rom‚niei


Principalele instrumente interna˛ionale privind drepturile
omului la care Rom‚nia este parte / coord: Irina Moroianu
Zl„tescu, Emil Marinache, Rodica ™erb„nescu. - Ed. a 7-a, rev.
Bucure∫ti : Editura I.R.D.O., 2006
2 vol.
ISBN (10) 973-9316-59-X ; ISBN (13) 978-973-9316-59-0
Vol. 1 : Instrumente universale. - Ed. a 8-a, rev. -
ISBN (10) 973-9316-50-6 ;
ISBN (13) 978-973-9316-50-7

I. Moroianu Zl„tescu, Irina (coord.)


II. Marinache, Emil (coord.)
III. ™erb„nescu, Rodica (coord.)

341.231.14(100+498)(094)
342.7(100+498)(094)

Edi˛ia a opta, revizuit„ ∫i ad„ugit„


Bucure∫ti, 2006

ISBN (10) 973-9316-59-X ISBN (13) 978-973-9316-59-0


ISBN (10) 973-9316-50-6 ISBN (13) 978-973-9316-50-7 (volumul I)

INSTITUTUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE OMULUI


Bulevardul Nicolae B„lcescu nr. 21, etaj 4, sector 1
010044 Bucure∫ti – Rom‚nia
Teleon: 40-21-311 49 21; Fax: 40-21-311 49 23
e-mal: office@irdo.ro

Tiparul: R.A. îMonitorul Oficial“


CUV¬NT ŒNAINTE

Prin prezenta lucrare, Institutul Rom‚n pentru


Drepturile Omului ofer„ celor interesa˛i de domeniul
drepturilor fundamentale ale omului principalele
documente cu caracter universal (volumul I) ∫i regional
(volumul II) adoptate de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite ∫i
respectiv Consiliul Europei, la care au aderat majoritatea
˛„rilor membre, inclusiv Rom‚nia, devenind astfel norme
obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele p„r˛i.
Publicarea Ón limba rom‚n„ a textelor selectate, cu
includerea celor mai recente, apare cu at‚t mai necesar„
cu c‚t, conform art. 11 din Constitu˛ie, tratatele ratificate
de Rom‚nia fac parte din dreptul intern. Œn cazul Ón care
un tratat la care statul rom‚n urmeaz„ s„ devin„ parte
cuprinde dispozi˛ii contrare legii fundamentale, acesta
poate fi ratificat, conform principiului suprema˛iei
Constitu˛iei, numai dup„ revizuirea acesteia. De asemenea,
potrivit art. 20, dispozi˛iile privind drepturile ∫i libert„˛ile
cet„˛enilor îvor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„
cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu pactele
∫i celelalte tratate la care Rom‚nia este parte“. Œn cazul
unor neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, ratificate de statul
rom‚n, ∫i legile interne, prioritatea revine reglement„rilor
interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care Constitu˛ia sau
legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.
Epuizarea rapid„ a edi˛iilor precedente confirm„
importan˛a ∫i actualitatea acestei lucr„ri, indic‚nd totodat„
interes ∫i receptivitate din partea grupurilor ˛int„.
Am dori ca aceast„ nou„ edi˛ie, revizuit„ ∫i ad„ugit„
s„ contribuie la o mai larg„ cunoa∫tere ∫i Ónsu∫ire a
standardelor ∫i normelor interna˛ionale Ón domeniul
drepturilor omului, at‚t de c„tre cei ce sunt primii
chema˛i, prin activitatea profesional„ desf„∫urat„, s„ le
pun„ Ón practic„ (procurori, judec„tori, avoca˛i, poli˛i∫ti,
Ónv„˛„tori, profesori ∫.a.) c‚t ∫i de c„tre titularii acestor
drepturi.

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zl„tescu


Directorul Institutului Rom‚n pentru
Drepturile Omului

3
I. INSTRUMENTE GENERALE

DECLARAfiIA UNIVERSAL√
A DREPTURILOR OMULUI*

PREAMBUL
Consider‚nd c„ recunoa∫terea demnit„˛ii inerente
tuturor membrilor familiei umane ∫i a drepturilor lor
egale ∫i inalienabile constituie fundamentul libert„˛ii,
drept„˛ii ∫i p„cii Ón lume,
Consider‚nd c„ ignorarea ∫i dispre˛uirea drepturilor
omului au condus la acte de barbarie care revolt„
con∫tiin˛a omenirii ∫i c„ f„urirea unei lumi Ón care fiin˛ele
umane vor beneficia de libertatea cuv‚ntului ∫i a
convingerilor, eliberate de teroare ∫i de mizerie, a fost
proclamat„ drept cea mai Ónalt„ aspira˛ie a omului,
Consider‚nd c„ este esen˛ial ca drepturile omului s„
fie protejate de un sistem de drept pentru ca omul s„ nu
fie constr‚ns, ca mijloc suprem, la revolt„ Ómpotriva
tiraniei ∫i a asupririi,
Consider‚nd c„ este esen˛ial s„ fie Óncurajat„
dezvoltarea rela˛iilor prietene∫ti Óntre na˛iuni,
Consider‚nd c„ Ón Cart„ popoarele Na˛iunilor Unite au
proclamat din nou credin˛a lor Ón drepturile fundamentale
ale omului, Ón demnitatea ∫i Ón valoarea persoanei umane,
Ón egalitatea Ón drepturi a b„rba˛ilor ∫i femeilor ∫i c„ s-au
hot„r‚t s„ favorizeze progresul social ∫i s„ instaureze
condi˛ii mai bune de via˛„ Ón cadrul unei libert„˛i mai
mari,
Consider‚nd c„ statele membre s-au angajat s„
promoveze, Ón cooperare cu Organiza˛ia Na˛iunilor Unite,
respectul universal ∫i efectiv al drepturilor omului ∫i al
libert„˛ilor fundamentale,
Consider‚nd c„ o concep˛ie comun„ despre aceste
drepturi ∫i libert„˛i este de cea mai mare importan˛„
pentru realizarea deplin„ a acestui angajament,

* Adoptat„ ∫i proclamat„ de Adunarea general„ a O.N.U prin Rezolu˛ia 217 A (III) din
10 decembrie 1948.
Rom‚nia a semnat Declara˛ia la 14 decembrie 1955 c‚nd prin R 955 (X) a Adun„rii
generale a ONU, a fost admis„ Ón r‚ndurile statelor membre.

5
Adunarea General„,
Proclam„ prezenta Declara˛ie Universal„ a Drepturilor
Omului ca ideal comun c„tre care trebuie s„ tind„
popoarele ∫i toate na˛iunile pentru ca toate persoanele ∫i
toate organele societ„˛ii, av‚nd Ón vedere permanent
aceast„ Declara˛ie, s„ se str„duiasc„, prin Ónv„˛„tur„ ∫i
educa˛ie, s„ dezvolte respectul pentru aceste drepturi ∫i
libert„˛i ∫i s„ asigure, prin m„suri progresive de ordin
na˛ional ∫i interna˛ional, recunoa∫terea ∫i aplicarea lor
universal„ ∫i efectiv„ at‚t Ón cadrul statelor membre Ónse∫i
c‚t ∫i Ón teritoriile aflate sub jurisdic˛ia lor.
ARTICOLUL 1
Toate fiin˛ele umane se nasc libere ∫i egale Ón
demnitate ∫i Ón drepturi. Ele sunt Ónzestrate cu ra˛iune ∫i
con∫tiin˛„ ∫i trebuie s„ se comporte unele fa˛„ de celelalte
Ón spiritul fraternit„˛ii.
ARTICOLUL 2
1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile ∫i de
toate libert„˛ile proclamate Ón prezenta Declara˛ie, f„r„
nici o deosebire, Ón special de ras„, de culoare, de sex, de
limb„, de religie, de opinie politic„ sau de orice alt„
opinie, de origine na˛ional„ sau social„, de avere, de
na∫tere sau decurg‚nd din orice alt„ situa˛ie.
2. Pe l‚ng„ acesta, nu se va face nici o deosebire
bazat„ pe statutul politic, juridic sau interna˛ional al ˛„rii
sau al teritoriului de care apar˛ine o persoan„, fie aceast„
˛ar„ sau teritoriu independente, sub tutel„, neautonome
sau supuse unei limit„ri oarecare a suveranit„˛ii.
ARTICOLUL 3
Orice fiin˛„ uman„ are dreptul la via˛„, la libertate ∫i
la securitatea sa.
ARTICOLUL 4
Nimeni nu va fi ˛inut Ón sclavie, nici Ón robie; sclavia ∫i
traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.
ARTICOLUL 5
Nimeni nu va fi supus la tortur„, nici la pedepse sau
tratamente crude, inumane sau degradante.

6
ARTICOLUL 6
Fiecare are dreptul s„ i se recunoasc„ personalitatea sa
juridic„, oriunde s-ar afla.
ARTICOLUL 7
To˛i oamenii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i au dreptul f„r„
deosebire la o protec˛ie egal„ a legii. To˛i oamenii au
dreptul la o protec˛ie egal„ Ómpotriva oric„rei discrimin„ri
care ar Ónc„lca prezenta Declara˛ie ∫i Ómpotriva oric„rei
provoc„ri la o astfel de discriminare.
ARTICOLUL 8
Orice persoan„ are dreptul s„ se adreseze Ón mod
efectiv instan˛elor judiciare competente Ómpotriva actelor
care violeaz„ drepturile fundamentale ce Ói sunt
recunoscute prin constitu˛ie sau prin lege.
ARTICOLUL 9
Nimeni nu poate fi arestat, de˛inut sau exilat Ón mod
arbitrar.
ARTICOLUL 10
Orice persoan„ are dreptul, Ón deplin„ egalitate, s„ fie
ascultat„ Ón mod echitabil ∫i public de un tribunal
independent ∫i impar˛ial, care va hot„rÓ fie asupra
drepturilor ∫i obliga˛iilor sale, fie asupra temeiniciei
oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptat„ Ómpotriva ei.
ARTICOLUL 11
1. Orice persoan„ acuzat„ de un delict este prezumat„
nevinovat„ p‚n„ c‚nd vinov„˛ia sa va fi dovedit„ Ón mod
legal Ón cursul unui proces public Ón cadrul c„ruiua i s-au
asigurat toate garan˛iile necesare ap„r„rii sale.
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru ac˛iuni sau
omisiuni care, Ón momentul Ón care au fost comise, nu
constituiau un act delictuos potrivit dreptului na˛ional sau
interna˛ional. De asemenea, nu se va aplica nici o
pedeaps„ mai aspr„ dec‚t aceea care era aplicabil„ Ón
momentul Ón care a fost comis actul delictuos.
ARTICOLUL 12
Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare Ón
via˛a sa particular„, Ón familia sa, Ón domiciliul s„u ori Ón
coresponden˛„, nici al unor atingeri ale onoarei sau

7
reputa˛iei sale. Orice persoan„ are dreptul la protec˛ia legii
Ómpotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.
ARTICOLUL 13
1. Orice persoan„ are dreptul s„ circule liber ∫i s„-∫i
aleag„ re∫edin˛a Ón interiorul unui stat.
2. Orice persoan„ are dreptul s„ p„r„seasc„ orice ˛ar„,
inclusiv ˛ara sa, ∫i de a reveni Ón ˛ara sa.
ARTICOLUL 14
1. Œn cazul persecu˛iei, orice persoan„ are dreptul s„
caute azil ∫i s„ beneficieze de azil Ón alte ˛„ri.
2. Acest drept nu poate fi invocat Ón cazul unor
urm„riri penale bazate pe comiterea unei crime de drept
comun sau pe ac˛iuni contrare scopurilor ∫i principiilor
Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 15
1. Orice individ are dreptul la o cet„˛enie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit Ón mod arbitrar de
cet„˛enia sa nici de dreptul de a-∫i schimba cet„˛enia.
ARTICOLUL 16
1. Cu Óncepere de la v‚rsta nubil„, b„rbatul ∫i femeia
f„r„ nici o restric˛ie Ón privin˛a rasei, cet„˛eniei sau
religiei, au dreptul s„ se c„s„toreasc„ ∫i s„ Óntemeieze o
familie. Ei au drepturi egale la Óncheierea c„s„toriei, Ón
decursul c„s„toriei ∫i la desfacerea ei.
2. C„s„toria nu poate fi Óncheiat„ dec‚t cu
consim˛„m‚ntul liber ∫i deplin al viitorilor so˛i.
3. Familia este elementul natural ∫i fundamental al
societ„˛ii ∫i are dreptul la ocrotire din partea societ„˛ii ∫i a
statului.
ARTICOLUL 17
1. Orice persoan„ are dreptul la proprietate, at‚t
singur„ c‚t ∫i Ón asociere cu al˛ii.
2. Nimeni nu va fi lipsit Ón mod arbitrar de
proprietatea sa.
ARTICOLUL 18
Orice persoan„ are dreptul la libertatea g‚ndirii, a
con∫tiin˛ei ∫i a religiei; acest drept implic„ libertatea de a-∫i
schimba religia sau convingerile precum ∫i libertatea de

8
a-∫i manifesta religia sau convingerile sale, individual sau
Ón colectiv, at‚t Ón public c‚t ∫i privat, prin Ónv„˛„m‚nt,
practici, cult ∫i Óndeplinirea de rituri.
ARTICOLUL 19
Orice individ are dreptul la libertatea de opinie ∫i de
exprimare, ceea ce implic„ dreptul de a nu fi tulburat
pentru opiniile sale ∫i acela de a c„uta, de a primi ∫i de a
r„sp‚ndi, f„r„ considera˛ii de frontier„, informa˛ii ∫i idei
prin orice mijloc de exprimare.
ARTICOLUL 20
1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de Óntrunire
∫i de asociere pa∫nic„.
2. Nimeni nu poate fi obligat s„ fac„ parte dintr-o
asocia˛ie.
ARTICOLUL 21
1. Orice persoan„ are dreptul s„ participe la
conducerea treburilor publice ale ˛„rii sale, fie direct, fie
prin intermediul unor reprezentan˛i liber ale∫i.
2. Orice persoan„ are dreptul de acces, Ón condi˛ii de
egalitate, la func˛iile publice ale ˛„rii sale.
3. Voin˛a poporului este baza puterii de stat, aceast„
voin˛„ trebuie s„ fie exprimat„ prin alegeri oneste care
trebuie s„ aib„ loc periodic, prin sufragiu universal egal ∫i
prin vot secret sau dup„ o procedur„ echivalent„ care s„
asigure libertatea votului.
ARTICOLUL 22
Orice persoan„, Ón calitate de membru al societ„˛ii, are
dreptul la securitate social„; ea este Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„
satisfacerea drepturilor economice, sociale ∫i culturale
indispensabile pentru demnitatea ∫i libera dezvoltare a
personali˛„rii sale, prin efort na˛ional ∫i cooperare
interna˛ional„, ˛in‚ndu-se seama de organizarea ∫i de
resursele fiec„rei ˛„ri.
ARTICOLUL 23
1. Orice persoan„ are dreptul la munc„, la libera
alegere a muncii, la condi˛ii echitabile ∫i satisf„c„toare de
munc„, precum ∫i la ocrotire Ómpotriva ∫omajului.
2. To˛i oamenii au dreptul, f„r„ nici o discriminare, la
salariu egal pentru munc„ egal„.

9
3. Orice om care munce∫te are dreptul la o
remunera˛ie echitabil„ ∫i satisf„c„toare care s„-i asigure lui
precum ∫i familiei sale o existen˛„ conform„ cu
demnitatea uman„ ∫i completat„, dac„ este cazul, cu alte
mijloace de protec˛ie social„.
4. Orice persoan„ are dreptul s„ Óntemeieze cu alte
persoane sindicate ∫i de a se afilia la sindicate pentru
ap„rarea intereselor sale.
ARTICOLUL 24
Orice persoan„ are dreptul la odihn„ ∫i la timp liber ∫i
Óndeosebi la o limitare rezonabil„ a timpului de munc„,
precum ∫i la concedii periodice pl„tite.
ARTICOLUL 25
1. Orice persoan„ are dreptul la un nivel de via˛„
corespunz„tor asigur„rii s„n„t„˛ii sale, bun„st„rii proprii
∫i a familiei, cuprinz‚nd hrana, Ómbr„c„mintea, locuin˛a,
Óngrijirea medical„, precum ∫i serviciile sociale necesare,
are dreptul la asigurare Ón caz de ∫omaj, de boal„, de
invaliditate, v„duvie, b„tr‚ne˛e sau Ón alte cazuri de
pierdere a mijloacelor de subzisten˛„ ca urmare a unor
Ómprejur„ri independente de voin˛a sa.
2. Mama ∫i copilul au dreptul la ajutor ∫i ocrotire
speciale. To˛i copiii, indiferent dac„ s-au n„scut Ón cadrul
sau Ón afara c„s„toriei, se bucur„ de aceea∫i ocrotire
social„.
ARTICOLUL 26
1. Orice persoan„ are dreptul la educa˛ie. Educa˛ia
trebuie s„ fie gratuit„, cel pu˛in Ón ce prive∫te
Ónv„˛„m‚ntul elementar ∫i de baz„. Œnv„˛„m‚ntul
elementar este obligatoriu. Œnv„˛„m‚ntul tehnic ∫i
profesional trebuie s„ fie accesibil tuturor; accesul la studii
superioare trebuie s„ fie deschis tuturor pe baza deplinei
egalit„˛i, Ón func˛ie de merit.
2. Educa˛ia trebuie s„ urm„reasc„ dezvoltarea deplin„
a personalit„˛ii umane ∫i Ónt„rirea respectului pentru
drepturile omului ∫i pentru libert„˛ile fundamentale. Ea
trebuie s„ stimuleze Ón˛elegerea, toleran˛a ∫i prietenia
Óntre toate popoarele ∫i Óntre toate grupurile rasiale sau
religioase, precum ∫i dezvoltarea activit„˛ii Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru men˛inerea p„cii.
3. P„rin˛ii au, cu prioritate, dreptul s„ aleag„ felul
educa˛iei care urmeaz„ s„ fie dat„ copiilor lor.

10
ARTICOLUL 27
1. Orice persoan„ are dreptul s„ ia parte Ón mod liber
la via˛a cultural„ a colectivit„˛ii, s„ se bucure de arte ∫i s„
participe la progresul ∫tiin˛ific ∫i la binefacerile care
rezult„ din acesta.
2. Fiecare are dreptul la protec˛ia intereselor morale ∫i
materiale care decurg din orice oper„ ∫tiin˛ific„, literar„
sau artistic„ al c„rei autor este.
ARTICOLUL 28
Fiecare persoan„ are dreptul s„ beneficieze, pe plan
social ∫i interna˛ional, de existen˛a unei ordini care s„
permit„ ca drepturile ∫i libert„˛ile enun˛ate Ón prezenta
Declara˛ie s„-∫i poat„ g„si o realizare deplin„.
ARTICOLUL 29
1. Individul are Óndatoriri fa˛„ de colectivitate, numai
Ón cadrul acesteia fiind posibil„ dezvoltarea liber„ ∫i
deplin„ a personalit„˛ii sale.
2. Œn exercitarea drepturilor ∫i libert„˛ilor sale, fiecare
persoan„ este supus„ numai Óngr„dirilor stabilite de lege
Ón scopul exclusiv al asigur„rii recunoa∫terii ∫i respectului
drepturilor ∫i libert„˛ilor celorlal˛i ∫i Ón vederea satisfacerii
cerin˛elor juste ale moralei, ordinii publice ∫i bun„st„rii
generale, Óntr-o societate democratic„.
3. Aceste drepturi ∫i libert„˛i nu vor putea, Ón nici un
caz, s„ fie exercitate contrar scopurilor ∫i principiilor
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 30
Nici o prevedere a prezentei Declara˛ii nu poate fi
interpretat„ ca implic‚nd pentru un stat, un grup sau
persoan„ dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a
s„v‚r∫i vreun act care s„ conduc„ la desfiin˛area
drepturilor ∫i libert„˛ilor enun˛ate Ón prezenta Declara˛ie.

11
PACTUL INTERNAfiIONAL CU PRIVIRE
LA DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE
™I CULTURALE*

PREAMBUL
Statele p„r˛i la prezentul Pact,
Consider‚nd c„, Ón conformitate cu principiile
enun˛ate Ón Carta Na˛iunilor Unite, recunoa∫terea
demnit„˛ii inerente tuturor membrilor familiei umane ∫i a
drepturilor lor egale ∫i inalienabile constituie fundamentul
libert„˛ii, drept„˛ii ∫i p„cii Ón lume,
Recunosc‚nd c„ aceste drepturi decurg din demnitatea
inerent„ persoanei umane,
Recunosc‚nd c„, Ón conformitate cu Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului, idealul fiin˛ei umane
libere, eliberate de team„ ∫i mizerie, nu poate fi realizat
dec‚t dac„ se creeaz„ condi˛ii care permit fiec„ruia s„ se
bucure de drepturile sale economice, sociale ∫i culturale,
ca ∫i de drepturile sale civile ∫i politice,
Consider‚nd c„, potrivit Cartei Na˛iunilor Unite, statele
au obliga˛ia de a promova respectarea universal„ ∫i
efectiv„ a drepturilor ∫i libert„˛ilor omului,
Lu‚nd Ón considerare faptul c„ omul are Óndatoriri fa˛„
de semenii s„i ∫i fa˛„ de colectivitatea c„reia Ói apar˛ine, ∫i
este dator a se str„dui s„ promoveze ∫i s„ respecte
drepturile recunoscute Ón prezentul Pact,
Au convenit asupra urm„toarelor articole:

PARTEA ŒNT¬I

ARTICOLUL 1
1. Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele
Ónsele. Œn virtutea acestui drept ele Ó∫i determin„ liber
statutul politic ∫i Ó∫i asigur„ liber dezvoltarea economic„,
social„ ∫i cultural„.

* Adoptat ∫i deschis spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite la 16


decembrie 1966 prin Rezolu˛ia 2200 A (XXI). Intrat Ón vigoare la 3 ianuarie 1976, cf.
dispozi˛iilor art. 27.
Rom‚nia a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.

12
2. Pentru a-∫i Ónf„ptui scopurile, toate popoarele pot
dispune liber de bog„˛iile ∫i de resursele lor naturale, f„r„
a aduce atingere obliga˛iilor care decurg din cooperarea
economic„ interna˛ional„, Óntemeiat„ pe principiul
interesului reciproc, ∫i din dreptul interna˛ional. Œn nici
un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace
de trai.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact, inclusiv cele care au
r„spunderea administr„rii de teritorii neautonome ∫i de
teritorii sub tutel„, trebuie s„ Ónlesneasc„ realizarea
dreptului popoarelor de a dispune de ele Ónsele ∫i s„
respecte acest drept, Ón conformitate cu dispozi˛iile Cartei
Na˛iunilor Unite.

PARTEA A DOUA

ARTICOLUL 2
1. Fiecare stat parte la prezentul Pact, se angajeaz„ s„
ac˛ioneze, at‚t prin propriul s„u efort, c‚t ∫i prin asisten˛„
∫i cooperare interna˛ional„, Ón special pe plan economic ∫i
tehnic, folosind la maximum resursele sale disponibile,
pentru ca exercitarea deplin„ a drepturilor recunoscute Ón
prezentul Pact s„ fie asigurat„ progresiv prin toate
mijloacele adecvate, inclusiv prin adoptarea de m„suri
legislative.
2. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
garanteze c„ drepturile enun˛ate Ón el vor fi exercitate f„r„
nici o discriminare Óntemeiat„ pe ras„, culoare, sex, limb„,
religie, opinie politic„ sau orice alt„ opinie, origine
na˛ional„ sau social„, avere, na∫tere sau orice alt„
Ómprejurare.
3. fi„rile Ón curs de dezvoltare, ˛in‚nd seama Ón modul
cuvenit de drepturile omului ∫i de economia lor na˛ional„,
pot s„ stabileasc„ Ón ce m„sur„ vor garanta celor care nu le
sunt cet„˛eni drepturile economice recunoscute Ón
prezentul Pact.
ARTICOLUL 3
Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„ asigure
dreptul egal pe care Ól au b„rbatul ∫i femeia de a beneficia
de toate drepturile economice, sociale ∫i culturale care
sunt enumerate Ón prezentul Pact.

13
ARTICOLUL 4
Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc c„ Ón ce
prive∫te folosin˛a drepturilor asigurate de c„tre stat Ón
conformitate cu prezentul Pact, statul nu poate supune
aceste drepturi dec‚t la limit„rile stabilite de lege, numai
Ón m„sura compatibil„ cu natura acestor drepturi ∫i
exclusiv Ón vederea promov„rii bun„st„rii generale Óntr-o
societate democratic„.
ARTICOLUL 5
1. Nici o dispozi˛ie din prezentul Pact nu poate fi
interpretat„ ca implic‚nd pentru un stat, o grupare sau un
individ vreun drept de a se deda la o activitate sau de a
s„v‚r∫i un act urm„rind suprimarea drepturilor sau
libert„˛ilor recunoscute Ón prezentul Pact ori limit„ri ale
lor mai ample dec‚t cele prev„zute Ón Pact.
2. Nu se poate admite nici o restric˛ie sau derogare de
la drepturile fundamentale ale omului, recunoscute sau Ón
vigoare Ón orice ˛ar„ Ón virtutea unor legi, conven˛ii,
regulamente sau cutume, sub pretextul c„ prezentul Pact
nu recunoa∫te aceste drepturi sau le recunoa∫te Óntr-o
m„sur„ mai mic„.

PARTEA A TREIA

ARTICOLUL 6
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc dreptul la
munc„ ce cuprinde dreptul pe care Ól are orice persoan„
de a ob˛ine posibilitatea s„-∫i c‚∫tige existen˛a printr-o
munc„ liber aleas„ sau acceptat„ ∫i vor lua m„suri
potrivite pentru garantarea acestui drept.
2. M„surile pe care fiecare stat parte la prezentul Pact le
va lua spre a asigura deplina exercitare a acestui drept
trebuie s„ includ„ orientarea ∫i preg„tirea tehnic„ ∫i
profesional„, elaborarea de programe, de m„suri ∫i de tehnici
potrivite pentru a asigura o dezvoltare economic„, social„ ∫i
cultural„ constant„ ∫i o deplin„ Óntrebuin˛are productiv„ a
for˛elor de munc„ Ón condi˛ii care garanteaz„ indivizilor
folosin˛a libert„˛ilor politice ∫i economice fundamentale.
ARTICOLUL 7
Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc dreptul pe care
Ól are orice persoan„ de a se bucura de condi˛ii de munc„
juste ∫i prielnice, care s„ asigure Óndeosebi:

14
a) remunera˛ia care asigur„ tuturor muncitorilor cel
pu˛in:
(i) un salariu echitabil ∫i o remunera˛ie egal„
pentru o munc„ de valoare egal„, f„r„ nici o
distinc˛ie; Ón special femeile trebuie s„ aib„
garan˛ia c„ condi˛iile de munc„ ce li se acord„ nu
sunt inferioare acelora de care beneficiaz„ b„rba˛ii
∫i s„ primeasc„ aceea∫i remunera˛ie ca ei pentru
aceea∫i munc„;
(ii) o existen˛„ decent„ pentru ei ∫i familia lor, Ón
conformitate cu dispozi˛iile prezentului Pact;
b) securitatea ∫i igiena muncii;
c) posibilitatea egal„ pentru to˛i de a fi promova˛i Ón
munca lor la o categorie superioar„ adecvat„, lu‚ndu-se Ón
considerare numai durata serviciilor Óndeplinite ∫i
aptitudinile;
d) odihna, timpul liber, limitarea ra˛ional„ a duratei-
muncii ∫i concediile periodice pl„tite, precum ∫i
remunerarea zilelor de s„rb„toare.
ARTICOLUL 8
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
asigure:
a) dreptul pe care Ól are orice persoan„, Ón vederea
favoriz„rii ∫i ocrotirii intereselor sale economice, de a
forma, Ómpreun„ cu alte persoane, sindicate ∫i de a se
afilia la un sindicat la alegerea sa, sub singura rezerv„ a
regulilor stabilite de organiza˛ia interesat„. Exercitarea
acestui drept nu poate face obiectul altor restric˛ii dec‚t
cele prev„zute de lege ∫i care constituie m„suri necesare
Óntr-o societate democratic„, Ón interesul securit„˛ii
na˛ionale sau al ordinii publice, ori pentru a ocroti
drepturile ∫i libert„˛ile altora;
b) dreptul pe care Ól au sindicatele de a forma federa˛ii
sau confedera˛ii na˛ionale ∫i dreptul pe care Ól au acestea
din urm„ de a forma organiza˛ii sindicale interna˛ionale ∫i
dreptul de a se afilia la acestea;
c) dreptul pe care Ól au sindicatele de a-∫i exercita liber
activitatea, f„r„ alte limit„ri dec‚t cele prev„zute de lege ∫i
care constituie m„suri necesare Óntr-o societate
democratic„, Ón interesul securit„˛ii na˛ionale sau al
ordinii publice ori pentru a ocroti drepturile ∫i libert„˛ile
altora;
d) dreptul la grev„, exercitat Ón conformitate cu legile
fiec„rei ˛„ri.

15
2. Prezentul articol nu se opune ca exercitarea acestor
drepturi de c„tre membrii for˛elor armate, ai poli˛iei sau
de c„tre func˛ionarii publici s„ fie supus„ unor restric˛ii
legale.
3. Nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu permite
statelor p„r˛i la Conven˛ia din 1948 a Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii privind libertatea sindical„ ∫i
ocrotirea dreptului sindical s„ ia m„suri legislative
aduc‚nd atingere — sau s„ aplice legi Óntr-un fel care ar
aduce atingere — garan˛iilor prev„zute Ón men˛ionata
Conven˛ie.
ARTICOLUL 9
Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc dreptul pe care
Ól are orice persoan„ la securitate social„, inclusiv asigur„ri
sociale.
ARTICOLUL 10
Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc c„:
1. O ocrotire ∫i o asisten˛„ c‚t mai larg„ cu putin˛„
trebuie acordat„ familiei, elementul natural ∫i
fundamental al societ„˛ii, Ón special pentru Óntemeierea sa
∫i Ón r„stimpul c‚t are responsabilitatea Óntre˛inerii ∫i
educ„rii copiilor care sunt Ón sarcina sa. C„s„toria trebuie
s„ fie liber consim˛it„ de viitori so˛i.
2. O ocrotire special„ trebuie acordat„ mamelor, Óntr-o
perioad„ de timp rezonabil„, Ónainte ∫i dup„ na∫terea
copiilor. Mamele salariate trebuie s„ beneficieze, Ón
decursul acestei perioade, de un concediu pl„tit sau de un
concediu beneficiind de aloca˛ii de securitate social„
adecvate.
3. M„suri speciale de ocrotire ∫i de asisten˛„ trebuie
luate Ón favoarea tuturor copiilor ∫i adolescen˛ilor, f„r„
nici o discriminare din motive de filia˛iune sau din alte
motive. Copiii ∫i adolescen˛ii trebuie ocroti˛i Ómpotriva
exploat„rii economice ∫i sociale. Folosirea lor la lucr„ri de
natur„ a le d„una moralit„˛ii sau s„n„t„˛ii, de a le pune
via˛a Ón primejdie sau de a d„una dezvolt„rii lor normale
trebuie sanc˛ionat„ prin lege.
Statele trebuie, de asemenea, s„ stabileasc„ limite de
v‚rst„ sub care folosirea muncii salariate a copiilor va fi
interzis„ ∫i sanc˛ionat„ prin lege.

16
ARTICOLUL 11
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc dreptul
oric„rei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea
Óns„∫i ∫i familia sa, inclusiv hran„, Ómbr„c„minte ∫i
locuin˛„ suficiente, precum ∫i la o Ómbun„t„˛ire continu„ a
condi˛iilor sale de existen˛„. Statele p„r˛i vor lua m„suri
potrivite pentru a asigura realizarea acestui drept ∫i
recunosc Ón acest scop importan˛a esen˛ial„ a unei
cooper„ri interna˛ionale liber consim˛ite.
2. Statele p„r˛i la prezentul Pact, recunosc‚nd dreptul
fundamental pe care Ól are orice persoan„ de a fi la
ad„post de foame, vor adopta, individuale ∫i prin coperare
interna˛ional„, m„surile necesare, inclusiv programe
concrete:
a) pentru a Ómbun„t„˛i metodele de produc˛ie, de
conservare ∫i de distribuire a produselor alimentare prin
deplina utilizare a cuno∫tin˛elor tehnice ∫i ∫tiin˛ifice, prin
difuzarea principiilor de educa˛ie Ón ce prive∫te nutri˛ia ∫i
prin dezvoltarea sau reforma regimurilor agrare, Ón a∫a fel
Ónc‚t s„ asigure c‚t mai bine punerea Ón valoare ∫i
utilizarea resurselor naturale;
b) pentru a asigura o reparti˛ie echitabil„ a resurselor
alimentare mondiale Ón raport cu nevoile, ˛in‚nd seama de
problemele care se pun at‚t ˛„rilor importatoare, c‚t ∫i
˛„rilor exportatoare de produse alimentare.
ARTICOLUL 12
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc dreptul pe
care Ól are orice persoan„ de a se bucura de cea mai bun„
s„n„tate fizic„ ∫i mintal„ pe care o poate atinge.
2. M„surile pe care statele p„r˛i la prezentul Pact le
vor adopta Ón vederea asigur„rii exercit„rii depline a
acestui drept vor cuprinde m„surile necesare pentru a
asigura;
a) sc„derea mortalit„˛ii noilor n„scu˛i ∫i a mortalit„˛ii
infantile, precum ∫i dezvoltarea s„n„toas„ a copilului;
b) Ómbun„t„˛irea tuturor aspectelor igienei mediului ∫i
ale igienei industriale;
c) profilaxia ∫i tratamentul maladiilor epidemice,
endemice, profesionale ∫i a altora, precum ∫i lupta
Ómpotriva acestor maladii;
d) crearea de condi˛ii care s„ asigure tuturor servicii
medicale ∫i un ajutor medical Ón caz de boal„.

17
ARTICOLUL 13
1. Statele p„r˛i la prezentul pact recunosc dreptul pe
care Ól are orice persoan„ la educa˛ie. Ele sunt de acord c„
educa˛ia trebuie s„ urm„reasc„ deplina dezvoltare a
personalit„˛ii umane ∫i a sim˛ului demnit„˛ii sale ∫i s„
Ónt„reasc„ respectarea drepturilor omului ∫i libert„˛ilor
fundamentale. Pe l‚ng„ aceasta, ele sunt de acord c„ prin
educa˛ie orice persoan„ trebuie s„ devin„ capabil„ de a
juca un rol util Óntr-o societate liber„, c„ educa˛ia trebuie
s„ favorizeze Ón˛elegerea, toleran˛a ∫i prietenia Óntre toate
na˛iunile ∫i toate grupurile rasiale, etnice sau religioase ∫i
s„ Óncurajeze dezvoltarea activit„˛ilor Na˛iunilor Unite
pentru men˛inerea p„cii.
2. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc c„ Ón
vederea asigur„rii deplinei exercit„ri a acestui drept:
a) Ónv„˛„m‚ntul primar trebuie s„ fie obligatoriu ∫i
accesibil tuturor Ón mod gratuit;
b) Ónv„˛„m‚ntul secundar, sub diferitele sale forme,
inclusiv Ónv„˛„m‚ntul secundar tehnic ∫i profesional,
trebuie s„ fie generalizat ∫i s„ devin„ accesibil tuturor prin
toate mijloacele potrivite ∫i Ón special prin instaurarea Ón
mod progresiv a gratuit„˛ii lui;
c) Ónv„˛„m‚ntul superior trebuie s„ devin„ accesibil
tuturor Ón deplin„ egalitate, Ón func˛ie de capacitatea
fiec„ruia, prin toate mijloacele potrivite ∫i Ón special prin
introducerea treptat„ a gratuit„˛ii;
d) educa˛ia de baz„ trebuie Óncurajat„ sau intensificat„
c‚t mai mult posibil, pentru persoanele care au primit
instruc˛ie primar„ sau care n-au primit-o p‚n„ la cap„t;
e) trebuie s„ se urm„reasc„ activ dezvoltarea unei
re˛ele ∫colare la toate nivelurile, s„ se stabileasc„ un sistem
adecvat de burse ∫i s„ se amelioreze Ón mod continuu
condi˛iile materiale ale personalului didactic.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
respecte libertatea p„rin˛ilor ∫i, atunci c‚nd este cazul, a
tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt altele dec‚t cele ale autorit„˛ilor publice, dar
conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie
sau aproba statul Ón matereie de educa˛ie ∫i de a asigura
educa˛ia religioas„ ∫i moral„ a copiilor lor Ón conformitate
cu propriile lor convingeri.
4. Nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu trebuie
interpretat„ ca aduc‚nd atingere libert„˛ii indivizilor ∫i
persoanelor juridice de a Ónfiin˛a ∫i de a conduce institu˛ii
de Ónv„˛„m‚nt cu condi˛ia ca principiile enun˛ate Ón

18
paragraful 1 al prezentului articol s„ fie respectate, iar
educa˛ia dat„ Ón aceste institu˛ii s„ fie conform„ cu
normele minimale pe care le poate prescrie statul.
ARTICOLUL 14
Orice stat parte la prezentul Pact care Ón momentul Ón
care devine parte nu a putut Ónc„ asigura Ón teritoriul s„u
metropolitan sau Ón teritoriile aflate sub jurisdic˛ia sa
obligativitatea ∫i gratuitatea Ónv„˛„m‚ntului primar, se
angajeaz„ s„ stabileasc„ ∫i s„ adopte, Óntr-un termen de doi
ani, un plan detaliat de m„suri necesare pentru a realiza
treptat, Óntr-un num„r rezonabil de ani, fixat prin acest
plan, deplina aplicare a principiului Ónv„˛„m‚ntului
primar obligatoriu ∫i gratuit pentru to˛i.
ARTICOLUL 15
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc fiec„ruia
dreptul:
a) de a participa la via˛a cultural„;
b) de a beneficia de progresul ∫tiin˛ific ∫i de aplica˛iile
sale;
c) de a beneficia de protec˛ia intereselor morale ∫i
materiale decurg‚nd din orice produc˛ie ∫tiin˛ific„, literar„
sau artistic„ al c„rui autor este.
2. M„surile pe care statele p„r˛i la prezentul Pact le
vor lua pentru a asigura deplina exercitare a acestui drept
trebuie s„ cuprind„ m„surile necesare pentru a asigura
men˛inerea, dezvoltarea ∫i difuzarea ∫tiin˛ei ∫i culturii.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
respecte libertatea indispensabil„ cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i
activit„˛ilor creatoare.
4. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc urm„rile
binef„c„toare care trebuie s„ rezulte din Óncurajarea ∫i
dezvoltarea cooper„rii ∫i contactelor interna˛ionale Ón
domeniul ∫tiin˛ei ∫i culturii.

PARTEA A PATRA

ARTICOLUL 16
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
prezinte, Ón conformitate cu dispozi˛iile cuprinse Ón
aceast„ parte a Pactului, rapoarte asupra m„surilor pe care

19
le-au adoptat ∫i asupra progreselor ob˛inute Ón asigurarea
respect„rii drepturilor recunoscute Ón Pact.
2. a) Toate rapoartele vor fi adresate Secretarului
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care le va
transmite Ón copie, spre examinare, Consiliului Economic
∫i Social, Ón conformitate cu dispozi˛iile prezentului Pact.
b) Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite, de asemenea, institu˛iilor specializate, copii
de pe rapoartele sau de pe p„r˛ile relevante din rapoartele
trimise de statele p„r˛i la prezentul Pact, care sunt ∫i
membre ale institu˛iilor specializate respective, Ón m„sura
Ón care aceste rapoarte sau p„r˛i din rapoarte privesc
probleme de competen˛a institu˛iilor lor men˛ionate,
potrivit actelor lor constitutive.
ARTICOLUL 17
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact Ó∫i vor prezenta
rapoartele pe etape, potrivit unui program pe care Ól va
stabili Consiliul Economic ∫i Social Ón termen de un an de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentului Pact, dup„ ce va fi
consultat statele p„r˛i ∫i institu˛iile specializate interesate.
2. Rapoartele pot s„ aduc„ la cuno∫tin˛„ factorii ∫i
dificult„˛ile care Ómpiedic„ statele de a-∫i Óndeplini
Óntrutotul obliga˛iile prev„zute Ón prezentul Pact.
3. Œn cazul Ón care informa˛ii cu privire la acest subiect
au fost deja trimise Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau unei
institu˛ii specializate de c„tre un stat parte la Pact, nu va
mai fi necesar a se reproduce informa˛iile, ci o referire
precis„ la aceste informa˛ii va fi suficient„.
ARTICOLUL 18
Œn virtutea responsabilit„˛ilor care Ói sunt conferite de
Carta Na˛iunilor Unite Ón domeniul drepturilor omului ∫i
libert„˛ilor fundamentale, Consiliul Economic ∫i Social va
putea Óncheia Ón˛elegeri cu institu˛iile specializate, Ón
vederea prezent„rii de c„tre acestea de rapoarte cu privire
la progresul realizat Ón Óndeplinirea dispozi˛iilor
prezentului Pact, care intr„ Ón cadrul activit„˛ilor lor.
Rapoartele vor putea cuprinde date asupra deciziilor ∫i
recomand„rilor adoptate Ón leg„tur„ cu traducerea Ón
via˛„, de c„tre organele competente ale institu˛iilor
specializate, a acestor dispozi˛ii.

20
ARTICOLUL 19
Consiliul Economic ∫i Social poate transmite Comisiei
drepturilor omului, Ón scop de studiu ∫i de recomand„ri de
ordin general, sau pentru informare, dac„ este cazul,
rapoartele privind drepturile omului pe care le comunic„
statele Ón conformitate cu articolele 16 ∫i 17 ∫i rapoartele
privind drepturile omului, pe care le comunic„ institu˛iile
specializate, Ón conformitate cu articolul 18.
ARTICOLUL 20
Statele p„r˛i la prezentul Pact ∫i institu˛iile specializate
interesate pot prezenta Consiliului Economic ∫i Social
observa˛ii cu privire la orice recomandare de ordin general
f„cut„ Ón virtutea articolului 19 sau cu privire la orice
men˛iune a unei recomand„ri de ordin general figur‚nd
Óntr-un raport al Comisiei drepturilor omului sau Ón orice
alt document men˛ionat Ón raportul respectiv.
ARTICOLUL 21
Consiliul Economic ∫i Social poate prezenta periodic
Adun„rii Generale rapoarte cuprinz‚nd recomand„ri cu
caracter general ∫i un rezumat al inform„rilor primite de
la statele p„r˛i la prezentul Pact ∫i de la institu˛iile
specializate Ón leg„tur„ cu m„surile luate ∫i progresele
realizate Ón vederea asigur„rii respect„rii generale a
drepturilor recunoscute Ón prezentul Pact.
ARTICOLUL 22
Consiliul Economic ∫i Social poate supune aten˛iei
celorlalte organe ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite,
organelor subsidiare ∫i institu˛iilor specializate interesate,
care se ocup„ de furnizarea unei asisten˛e tehnice, orice
problem„ pe care o ridic„ rapoartele men˛ionate Ón
prezenta parte a prezentului Pact ∫i care poate ajuta
acestor organisme s„ se pronun˛e fiecare Ón propria sa
sfer„ de competen˛„ asupra oportunit„˛ii m„surilor
interna˛ionale capabile s„ contribuie la punerea Ón aplicare
efectiv„ ∫i progresiv„ a prezentului Pact.
ARTICOLUL 23
Statele p„r˛i la prezentul Pact sunt de acord c„
m„surile de ordin interna˛ional destinate s„ asigure
realizarea drepturilor recunoscute Ón Pact cuprind Ón
special Óncheierea de conven˛ii, adoptarea de recomand„ri,

21
furnizarea unei asisten˛e tehnice ∫i organizarea, Ómpreun„
cu guvernele interesate, a unor reuniuni regionale ∫i
reuniuni tehnice Ón scop de consultare ∫i de studiu.
ARTICOLUL 24
Nici o dispozi˛ie din prezentul Pact nu trebuie
interpretat„ ca aduc‚nd atingere dispozi˛iilor din Carta
Na˛iunilor Unite ∫i din datele institu˛iilor specializate care
definesc r„spunderile diverselor organe ale Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i ale institu˛iilor specializate cu privire
la chestiunile prev„zute Ón prezentul Pact.
ARTICOLUL 25
Nici o dispozi˛ie din prezentul Pact nu va fi
interpretat„ ca aduc‚nd atingere dreptului inerent al
tuturor popoarelor de a beneficia ∫i de a se folosi pe
deplin ∫i Ón mod liber de bog„˛iile ∫i resursele lor naturale.

PARTEA A CINCEA

ARTICOLUL 26
1. Prezentul Pact este deschis spre semnare oric„rui
stat membru al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau membru
al vreuneia dintre institu˛iile sale specializate, oric„rui stat
parte la Statutul Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, precum
∫i oric„rui alt stat invitat de Adunarea general„ a
Na˛iunilor Unite s„ devin„ parte la prezentul Pact.
2. Prezentul Pact este supus ratific„rii, iar
instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
3. Prezentul Pact va fi deschis spre aderare oric„rui
stat la care se refer„ paragraful 1 din prezentul articol.
4. Aderarea se va face prin depunerea la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a unui instrument
de aderare.
5. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va informa toate statele care au semnat prezentul Pact sau
care au aderat la el despre depunerea fiec„rui instrument
de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 27
1. Prezentul Pact va intra Ón vigoare la trei luni de la
data depunerii la Secretarul general al Organiza˛iei

22
Na˛iunilor Unite al celui de-al treizeci ∫i cincilea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor fi ratificat
prezentul Pact sau vor adera la el dup„ depunerea celui
de-al treizeci ∫i cincilea instrument de ratificare sau de
aderare, Pactul va intra Ón vigoare la trei luni de la data
depunerii de c„tre acel stat a instrumentului s„u de
ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 28
Dispozi˛iile prezentului Pact se aplic„, f„r„ nici o
limitare sau excep˛ie, tuturor unit„˛ilor constitutive ale
statelor federative.
ARTICOLUL 29
1. Orice stat parte la prezentul Pact poate s„ propun„
un amendament ∫i s„ depun„ textul acestuia la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Secretarul general
va transmite apoi toate proiectele de amendamente
statelor p„r˛i la prezentul Pact, cer‚ndu-le s„-i comunice
dac„ doresc s„ se convoace o conferin˛„ a statelor p„r˛i
pentru a examina aceste proiecte ∫i a le supune vot„rii.
Dac„ cel pu˛in o treime din state se declar„ Ón favoarea
acestei convoc„ri, Secretarul general va convoca conferin˛a
sub auspiciile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Orice
amendament adoptat de majoritatea statelor prezente ∫i
votante la conferin˛„ va fi supus aprob„rii Adun„rii
generale a Na˛iunilor Unite.
2. Aceste amendamente intr„ Ón vigoare dup„
aprobarea lor de c„tre Adunarea General„ a Na˛iunilor
Unite ∫i acceptarea de c„tre o majoritate de dou„ treimi a
statelor p„r˛i la prezentul Pact, Ón conformitate cu
respectivele lor reguli constitu˛ionale.
3. C‚nd aceste amendamente intr„ Ón vigoare, ele sunt
obligatorii pentru statele p„r˛i care le-au acceptat, celelalte
state p„r˛i r„m‚n‚nd legate de dispozi˛iile prezentului
Pact ∫i de orice amendament anterior pe care l-au acceptat.
ARTICOLUL 30
Independent de notific„rile prev„zute la paragraful 5
al articolului 26, Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite, va informa toate statele la care se refer„
paragraful 1 al aceluia∫i articol:
a) cu privire la semn„turile, instrumentele de ratificare
∫i de aderare depuse Ón conformitate cu articolul 26;

23
b) cu privire la data la care prezentul Pact va intra Ón
vigoare, Ón conformitate cu articolul 27 ∫i la data c‚nd vor
intra Ón vigoare amendamentele prev„zute Ón articolul 29.
ARTICOLUL 31
1. Prezentul Pact, ale c„rui texte Ón limbile chinez„,
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ sunt Ón egal„ m„sur„
autentice, va fi depus la arhivele Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite tuturor statelor la care se refer„ articolul 26
c‚te o copie certificat„ dup„ prezentul Pact.

PACTUL INTERNAfiIONAL CU PRIVIRE


LA DREPTURILE CIVILE ™I POLITICE *

PREAMBUL
Statele p„r˛i la prezentul Pact,
Consider‚nd c„, Ón conformitate cu principiile
enun˛ate Ón Carta Na˛iunilor Unite, recunoa∫terea
demnit„˛ii inerente tuturor membrilor familiei umane ∫i a
drepturilor lor egale ∫i inalienabile, constituie
fundamentul libert„˛ii, drept„˛ii ∫i p„cii Ón lume,
Recunosc‚nd c„ aceste drepturi decurg din demnitatea
inerent„ persoanei umane,
Recunosc‚nd c„, Ón conformitate cu Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului, idealul fiin˛ei umane
libere, bucur‚ndu-se de libert„˛ile civile ∫i politice ∫i
eliberat„ de team„ ∫i de mizerie, nu poate fi realizat dec‚t
dac„ se creeaz„ condi˛ii care permit fiec„ruia s„ se bucure
de drepturile sale civile ∫i politice, ca ∫i de drepturile sale
economice, sociale sau culturale,
Consider‚nd c„, potrivit Cartei Na˛iunilor Unite, statele
au obliga˛ia de a promova respectarea universal„ ∫i
efectiv„ a drepturilor ∫i libert„˛ilor omului,

* Adoptat ∫i deschis spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unitge la 16


decembrie 1966. Intrat Ón vigoare la 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispozi˛iile cu
excep˛ia celor de la art. 41; la 28 martie pentru dispozi˛iile de la art. 41.
Rom‚nia a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974.

24
Lu‚nd Ón considerare faptul c„ individul are Óndatoriri
fa˛„ de semenii s„i ∫i fa˛„ de colectivitatea c„reia Ói
apar˛ine ∫i este dator a se str„dui s„ promoveze ∫i s„
respecte drepturile recunoscute Ón prezentul Pact,
Au convenit asupra urm„toarelor articole:

PARTEA ŒNT¬I

ARTICOLUL 1
1. Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele
Ónsele. Œn virtutea acestui drept, ele Ó∫i determin„ liber
statutul politic ∫i Ó∫i asigur„ liber dezvoltarea economic„,
social„ ∫i cultural„.
2. Pentru a-∫i Ónf„ptui scopurile, toate popoarele pot
dispune liber de bog„˛iile ∫i de resursele lor naturale, f„r„
a aduce atingere obliga˛iilor care decurg din cooperarea
economic„ interna˛ional„, Óntemeiat„ pe principiul
interesului reciproc, ∫i din dreptul interna˛ional. Œn nici
un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace
de trai.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact, inclusiv cele care au
r„spunderea administr„rii de teritorii neautonome ∫i de
teritorii sub tutel„, trebuie s„ Ónlesneasc„ realizarea
dreptului popoarelor de a dispune de ele Ónsele ∫i s„
respecte acest drept, Ón conformitate cu dispozi˛iile Cartei
Na˛iunilor Unite.

PARTEA A DOUA

ARTICOLUL 2
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
respecte ∫i s„ garanteze tuturor indivizilor care se g„sesc
pe teritoriul lor ∫i ˛in de competen˛a lor drepturile
recunoscute Ón prezentul Pact, f„r„ nici o deosebire, Ón
special de ras„, culoare, sex, limb„, religie, opinie politic„
sau orice alt„ opinie, origine na˛ional„ sau social„, avere,
na∫tere sau Óntemeiat„ pe orice alt„ Ómprejurare.
2. Statele p„r˛i la prezentul pact se angajeaz„ s„
garanteze c„ drepturile enun˛ate Ón el vor fi exercitate f„r„
nici o discriminare Óntemeiat„ pe ras„, culoare, sex, limb„,
religie, opinie politic„ sau orice alt„ opinie, origine

25
na˛ional„ sau social„, avere, na∫tere sau orice alt„
Ómprejurare.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„:
a) s„ garanteze c„ orice persoan„ ale c„rei drepturi sau
libert„˛i recunoscute Ón prezentul Pact au fost violate va
dispune de o cale de recurs efectiv„, chiar atunci c‚nd
Ónc„lcarea a fost comis„ de persoane ac˛ion‚nd Ón
exerci˛iul func˛iunilor lor oficiale;
b) s„ garanteze c„ autoritatea competent„, judiciar„,
administrativ„ ori legislativ„ sau orice alt„ autoritate
competent„ potrivit legisla˛iei statului, va hot„rÓ asupra
drepturilor persoanei care folose∫te calea de recurs ∫i s„
dezvolte posibilit„˛ile de recurs jurisdic˛ional;
c) s„ garanteze c„ autorit„˛ile competente vor da
urmare oric„rui recurs care a fost recunoscut ca justificat.
ARTICOLUL 3
Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„ asigure
dreptul egal legal al b„rba˛ilor ∫i al femeilor de a se
bucura de toate drepturile civile ∫i politice enun˛ate Ón
prezentul Pact.
ARTICOLUL 4
1. Œn cazul Ón care un pericol public excep˛ional
amenin˛„ existen˛a na˛iunii ∫i este proclamat printr-un act
oficial, statele p„r˛i la prezentul Pact pot ca, Ón limita
strict„ a cerin˛elor situa˛iei, s„ ia m„suri derogatorii de la
obliga˛iile prev„zute Ón prezentul Pact, cu condi˛ia ca
aceste m„suri s„ nu fie incompatibile cu celelalte obliga˛ii
pe care le au potrivit dreptului interna˛ional ∫i ca din ele
s„ nu rezulte o discriminare Óntemeiat„ numai pe ras„,
culoare, sex, limb„, religie, sau origine social„.
2. Dispozi˛ia precedent„ nu autorizeaz„ nici o derogare
de la prevederile articolelor 6, 7, 8 (paragraful 1 ∫i 2), 11,
15, 16 ∫i 18.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact care fac uz de dreptul
de derogare trebuie ca prin intermediul Secretarului
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite s„ semnaleze de
Óndat„ celorlalte state p„r˛i dispozi˛iile de la care au
derogat, precum ∫i motivele care au provocat aceast„
derogare. O nou„ comunicare va fi f„cut„, prin acela∫i
intermediu, la data la care ele au pus cap„t derog„rilor.

26
ARTICOLUL 5
1. Nici o dispozi˛ie din prezentul Pact nu poate fi
interpretat„ ca implic‚nd pentru un stat, o grupare sau un
individ vreun drept de a se deda la o activitate sau de a
s„v‚r∫i un act urm„rind suprimarea drepturilor ∫i
libert„˛ilor recunoscute Ón prezentul Pact ori limit„ri ale
lor mai ample dec‚t cele prev„zute Ón Pact.
2. Nu se poate admite nici o restric˛ie sau derogare de
la drepturile fundamentale ale omului recunoscute sau Ón
vigoare Ón orice stat parte la prezentul Pact Ón aplicarea
legilor, conven˛iilor, regulamentelor sau cutumelor, sub
pretextul c„ rezentul Pact nu recunoa∫te aceste drepturi
sau le recunoa∫te Óntr-o m„sur„ mai mic„.

PARTEA A TREIA

ARTICOLUL 6
1. Dreptul la via˛„ este inerent persoanei umane. Acest
drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat
de via˛a sa Ón mod arbitrar.
2. Œn ˛„rile Ón care pedeapsa cu moartea nu a fost
abolit„, o sentin˛„ de condamnare la moarte nu va putea fi
pronun˛at„ dec‚t pentru crimele cele mai grave, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare Ón momentul Ón care
crima a fost comis„, legisla˛ie care nu trebuie s„ fie Ón
contradic˛ie cu dispozi˛iile prezentului Pact ∫i nici cu cele
ale Conven˛iei pentru prevenirea ∫i reprimarea crimei de
genocid. Aceast„ pedeaps„ nu poate fi aplicat„ dec‚t Ón
virtutea unei hot„r‚ri definitive pronun˛at„ de un tribunal
competent.
3. C‚nd privarea de via˛„ constituie crim„ de genocid,
se Ón˛elege c„ nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu
autorizeaz„ un stat parte la prezentul Pact s„ deroge Ón
nici un fel de la vreo obliga˛ie asumat„ Ón virtutea
dispozi˛iilor Conven˛iei pentru prevenirea ∫i reprimarea
crimei de genocid.
4. Orice condamnat la moarte are dreptul de a solicita
gra˛ierea sau comutarea pedepsei. Amnistia, gra˛ierea sau
comutarea pedepsei cu moartea poate fi acordat„ Ón toate
cazurile.
5. O sentin˛„ de condamnare la moarte nu poate fi
pronun˛at„ pentru crime comise de persoane sub v‚rsta de

27
18 ani ∫i nu poate fi executat„ Ómpotriva unor femei
gravide.
6. Nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu poate fi
invocat„ pentru a se Ónt‚rzia sau a se Ómpiedica abolirea
pedepsei capitale de c„tre un stat parte la prezentul Pact.
ARTICOLUL 7
Nimeni nu va fi supus torturii ∫i nici unor pedepse sau
tratamente crude, inumane sau degradante. Œn special, este
interzis ca o persoan„ s„ fie supus„, f„r„ consim˛„m‚ntul
s„u, unei experien˛e medicale sau ∫tiin˛ifice.
ARTICOLUL 8
1. Nimeni nu va fi ˛inut Ón sclavie; sclavia ∫i comer˛ul
cu sclavi, sub toate formele, sunt interzise.
2. Nimeni nu va putea fi ˛inut Ón servitute.
3. a) Nimeni nu va putea fi constr‚ns s„ execute o
munc„ for˛at„ sau obligatorie;
b) alineatul a) al prezentului paragraf nu poate fi
interpretat ca interzic‚nd, Ón ˛„rile Ón care anumite
infrac˛iuni pot fi pedepsite cu deten˛iunea Ónso˛it„ de
munc„ for˛at„, executarea unei pedepse de munc„ for˛at„,
pronun˛at„ de un tribunal competent;
c) nu se consider„ îmunc„ for˛at„ sau obligatorie“ Ón
sensul prezentului paragraf:
(i) orice munc„ sau serviciu, neindicate Ón alineatul b),
cerute Ón mod normal unui individ de˛inut Ón virtutea
unei decizii legale a justi˛iei sau eliberat condi˛ionat Ón
urma unei asemenea decizii;
(ii) orice serviciu cu caracter militar ∫i, Ón ˛„rile Ón care
obiec˛ia de con∫tiin˛„ este admis„, orice serviciu
na˛ional cerut Ón virtutea legii celor care ridic„ obiec˛ii
de con∫tiin˛„;
(iii) orice serviciu cerut Ón cazurile de for˛„ major„ sau
de sinistre care amenin˛„ via˛a sau bun„starea
comunit„˛ii;
(iv) orice munc„ sau orice serviciu care fac parte din
obliga˛iile cet„˛ene∫ti normale.
ARTICOLUL 9
1. Orice individ are dreptul la libertate ∫i la securitatea
persoanei sale. Nimeni nu poate fi arestat sau de˛inut Ón
mod arbitrar. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa

28
dec‚t pentru motivele legale ∫i Ón conformitate cu
procedura prev„zut„ de lege.
2. Orice individ arestat va fi informat, Ón momentul
arest„rii sale, despre motivele acestei arest„ri ∫i va fi
Ón∫tiin˛at, Ón cel mai scurt timp, de orice Ónvinuire care i
se aduce.
3. Orice individ arestat sau de˛inut pentru comiterea
unei infrac˛iuni penale va fi adus, Ón termenul cel mai
scurt, Ón fa˛a unui judec„tor sau a unei alte autorit„˛i
Ómputernicite prin lege s„ exercite func˛iuni judiciare ∫i va
trebui s„ fie judecat Óntr-un interval rezonabil sau s„ fie
eliberat. Deten˛iunea persoanelor care urmeaz„ a fi trimise
Ón judecat„ nu trebuie s„ constituie regul„, dar punerea Ón
libertate poate fi subordonat„ unor garan˛ii asigur‚nd
Ónf„˛i∫area lor la ∫edin˛ele de judecat„, pentru toate
celelalte acte de procedur„ ∫i, dac„ este cazul, pentru
executarea hot„r‚rii.
4. Oricine a fost privat de libertate prin arestare sau
deten˛iune are dreptul de a introduce recurs Ón fa˛a unui
tribunal, pentru ca acesta s„ hot„rasc„ neÓnt‚rziat asupra
legalit„˛ii deten˛iunii sale ∫i s„ ordone eliberarea sa, dac„
deten˛iunea este ilegal„.
5. Orice individ care a fost victima unei arest„ri sau
deten˛iuni ilegale are drept la o desp„gubire.
ARTICOLUL 10
1. Orice persoan„ privat„ de libertate va fi tratat„ cu
umanitate ∫i cu respectarea demnit„˛ii inerente persoanei
umane.
2. a) Persoanele aflate Ón preven˛ie vor fi, Ón afar„ de
circumstan˛e excep˛ionale, separate de condamna˛i ∫i vor
fi supuse unui regim distinct, potrivit condi˛iei lor de
persoane necondamnate.
b) Tinerii afla˛i Ón preven˛ie vor fi separa˛i de adul˛i ∫i
se va hot„rÓ Ón leg„tur„ cu cazul lor c‚t mai repede cu
putin˛„.
3. Regimul penitenciar va cuprinde un tratament al
condamna˛ilor av‚nd drept scop esen˛ial Óndreptarea lor ∫i
reclasarea lor social„. Tinerii delincven˛i vor fi separa˛i de
adul˛i ∫i supu∫i unui regim potrivit v‚rstei ∫i statutului lor
legal.
ARTICOLUL 11
Nimeni nu poate fi Óntemni˛at pentru singurul motiv
c„ nu este Ón m„sur„ s„ execute o obliga˛ie contractual„.

29
ARTICOLUL 12
1. Orice persoan„ care se afl„ Ón mod legal pe teritoriul
unui stat are dreptul de a circula acolo liber ∫i de a-∫i
alege liber re∫edin˛a.
2. Orice persoan„ este liber„ s„ p„r„seasc„ orice ˛ar„,
inclusiv propria sa ˛ar„.
3. Drepturile sus-men˛ionate nu pot face obiectul unor
restric˛ii dec‚t dac„ acestea sunt prev„zute prin lege,
necesare pentru a ocroti securitatea na˛ional„, ordinea
public„, s„n„tatea ori moralitatea public„ sau drepturile ∫i
libert„˛ile altora ∫i sunt compatibile cu celelalte drepturi
recunoscute Ón prezentul Pact.
4. Nimeni nu poate fi privat Ón mod arbitrar de
dreptul de a intra Ón propria sa ˛ar„.
ARTICOLUL 13
Un str„in care se afl„ Ón mod legal pe teritoriul unui
stat parte la prezentul Pact nu poate fi expulzat dec‚t Ón
executarea unei decizii luate Ón conformitate cu legea ∫i,
dac„ ra˛iuni imperioase de securitate na˛ional„ nu se
opun, el trebuie s„ aib„ posibilitatea de a prezenta
considerentele care pledeaz„ Ómpotriva expulz„rii sale ∫i
de a ob˛ine examinarea cazului s„u de c„tre autoritatea
competent„, ori de c‚te una sau mai multe persoane
special desemnate de aceast„ autoritate, fiind reprezentat
Ón acest scop.
ARTICOLUL 14
1. To˛i oamenii sunt egali Ón fa˛a tribunalelor ∫i
cur˛ilor de justi˛ie. Orice persoan„ are dreptul ca litigiul Ón
care se afl„ s„ fie examinat Ón mod echitabil ∫i public de
c„tre un tribunal competent, independent ∫i impar˛ial,
stabilit prin lege, care s„ decid„ fie asupra temeiniciei
oric„rei Ónvinuiri penale Óndreptate Ómpotriva ei, fie
asupra contesta˛iilor privind drepturile ∫i obliga˛iile sale
cu caracter civil. ™edin˛a de judecat„ poate fi declarat„
secret„ Ón totalitate sau pentru o parte a desf„∫ur„rii ei, fie
Ón interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al
securit„˛ii na˛ionale Óntr-o societate democratic„, fie dac„
interesele vie˛ii particulare ale p„r˛ilor Ón cauz„ o cer, fie
Ón m„sura Ón care tribunalul ar socoti acest lucru ca
absolut necesar, c‚nd datorit„ circumstan˛elor speciale ale
cauzei, publicitatea ar d„una intereselor justi˛iei; cu toate
acestea, pronun˛area oric„rei hot„r‚ri Ón materie penal„

30
sau civil„ va fi public„, afar„ de cazurile c‚nd interesul
minorilor cere s„ se procedeze altfel sau c‚nd procesul se
refer„ la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
2. Orice persoan„ acuzat„ de comiterea unei
infrac˛iuni penale este prezumat„ a fi nevinovat„ c‚t timp
culpabilitatea sau nu a fost stabilit„ Ón mod legal.
3. Orice persoan„ acuzat„ de comiterea unei
infrac˛iuni penale are dreptul, Ón condi˛ii de deplin„
egalitate, la cel pu˛in urm„toarele garan˛ii:
a) s„ fie informat„ Ón cel mai scurt termen, Óntr-o
limb„ pe care o Ón˛elege ∫i Ón mod detaliat, despre natura
∫i motivele acuza˛iei ce i se aduce;
b) s„ dispun„ de timpul ∫i de Ónlesnirile necesare
preg„tirii ap„r„rii sale ∫i s„ comunice cu ap„r„torul pe
care ∫i-l alege;
c) s„ fie judecat„ f„r„ o Ónt‚rziere excesiv„;
d) s„ fie prezent„ la proces ∫i s„ se apere ea Óns„∫i sau
s„ aib„ asisten˛a unui ap„r„tor ales de ea; dac„ nu are
ap„r„tor, s„ fie informat„ despre dreptul de a-l avea ∫i, ori
de c‚te ori interesul justi˛iei o cere, s„ i se atribuie un
ap„r„tor din oficiu, f„r„ plat„ dac„ ea nu are mijloace
pentru a-l remunera;
e) s„ interogheze sau s„ fac„ a fi interoga˛i martorii
acuz„rii ∫i s„ ob˛in„ Ónf„˛i∫area ∫i interogarea martorilor
ap„r„rii Ón acelea∫i condi˛ii cu cele ale martorilor acuz„rii;
f) s„ beneficieze de asisten˛a gratuit„ a unui interpret,
dac„ nu Ón˛elege sau nu vorbe∫te limba folosit„ la ∫edin˛a
de judecat„;
g) s„ nu fie silit„ s„ m„rturiseasc„ Ómpotriva ei Óns„∫i
sau s„ se recunoasc„ vinovat„.
4. Procedura aplicabil„ tinerilor care nu sunt Ónc„
majori potrivit legii penale va ˛ine seama de v‚rsta lor ∫i
de interesul reeduc„rii lor.
5. Orice persoan„ declarat„ vinovat„ de o infrac˛iune
are dreptul de a ob˛ine examinarea de c„tre o jurisdic˛ie
superioar„, Ón conformitate cu legea, a declar„rii vinov„˛iei
∫i a condamn„rii sale.
6. C‚nd o condamnare penal„ definitiv„ este ulterior
anulat„ sau se acord„ gra˛ierea deoarece un fapt nou sau
nou-descoperit dovede∫te c„ s-a produs o eroare judiciar„,
persoana care a suferit o pedeaps„ Ón urma acestei
condamn„ri va primi o indemniza˛ie Ón conformitate cu
legea, afar„ de cazul c‚nd s-a dovedit c„ nedescoperirea Ón
timp util a faptului necunoscut Ói este imputabil„ ei, Ón
Óntregime sau Ón parte.

31
7. Nimeni nu poate fi urm„rit sau pedepsit din pricina
unei infrac˛iuni pentru care a fost deja achitat sau
condamnat printr-o hot„r‚re definitiv„ Ón conformitate cu
legea ∫i cu procedura penal„ a fiec„rei ˛„ri.
ARTICOLUL 15
1. Nimeni nu va fi condamnat pentru ac˛iuni sau
omisiuni care nu constituiau un act delictuos, potrivit
dreptului na˛ional sau interna˛ional, Ón momentul Ón care
au fost s„v‚r∫ite. De asemenea, nu se va aplica o pedeaps„
mai sever„ dec‚t cea care era aplicabil„ Ón momentul
comiterii infrac˛iunii. Dac„ ulterior comiterii infrac˛iunii,
legea prevede aplicarea unei pedepse mai u∫oare,
delincventul trebuie s„ beneficieze de aceasta.
2. Nimic din prezentul articol nu se opune judec„rii
sau condamn„rii oric„rui individ din pricina unor ac˛iuni
sau omisiuni care atunci c‚nd au fost s„v‚r∫ite erau
considerate ca fapte criminale, potrivit principiilor
generale de drept recunoscute de toate na˛iunile.
ARTICOLUL 16
Orice om are dreptul de a i se recunoa∫te pretutindeni
personalitatea juridic„.
ARTICOLUL 17
1. Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni
arbitrare sau ilegale Ón via˛a particular„, Ón familia,
domiciliul sau coresponden˛a sa, nici la atingeri ilegale
aduse onoarei ∫i reputa˛iei sale.
2. Orice persoan„ are drept la protec˛ia legii Ómpotriva
unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
ARTICOLUL 18
1. Orice persoan„ are drept la libertatea g‚ndirii,
con∫tiin˛ei ∫i religiei; acest drept implic„ libertatea de a
avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea
sa, precum ∫i libertatea de a-∫i manifesta religia sau
convingerea, individual sau Ón comun, at‚t Ón public c‚t ∫i
Ón particular prin cult ∫i Óndeplinirea riturilor, prin
practici ∫i prin Ónv„˛„m‚nt.
2. Nimeni nu va fi supus vreunei constr‚ngeri put‚nd
aduce atingere libert„˛ii sale de a avea sau de a adopta o
religie sau o convingere la alegerea sa.
3. Libertatea manifest„rii religiei sau convingerilor nu
poate fi supus„ dec‚t restric˛iilor prev„zute de lege ∫i

32
necesare pentru ocrotirea securit„˛ii, ordinii ∫i s„n„t„˛ii
publice ori a moralei sau a libert„˛ilor ∫i drepturilor
fundamentale ale altora.
4. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
respecte libertatea p„rin˛ilor ∫i, atunci c‚nd este cazul, a
tutorilor legali, de a asigura educa˛ia religioas„ ∫i moral„ a
copiilor lor, Ón conformitate cu propriile lor convingeri.
ARTICOLUL 19
1. Nimeni nu trebuie s„ aib„ de suferit din cauza
opiniilor sale.
2. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de
exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a c„uta, de a
primi ∫i de a r„sp‚ndi informa˛ii ∫i idei de orice fel,
indiferent de frontiere, sub form„ oral„, scris„, tip„rit„ ori
artistic„, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
3. Exercitarea libert„˛ilor prev„zute la paragraful 2 al
prezentului articol comport„ obliga˛ii ∫i r„spunderi
speciale.
Œn consecin˛„, ea poate fi supus„ anumitor limit„ri
care trebuie Óns„ stabilite Ón mod expres prin lege ∫i care
sunt necesare:
a) respect„rii drepturilor sau reputa˛iei altora;
b) ap„r„rii securit„˛ii na˛ionale, ordinii publice,
s„n„t„˛ii sau moralit„˛ii publice.
ARTICOLUL 20
1. Orice propagand„ Ón favoarea r„zboiului este
interzis„ prin lege.
2. Orice Óndemn la ur„ na˛ional„, rasial„ sau religioas„
care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau
la violen˛„ este interzis prin lege.
ARTICOLUL 21
Dreptul de Óntrunire pa∫nic„ este recunoscut.
Exercitarea acestui drept nu poate fi supus„ dec‚t
restric˛iilor, conforme cu legea ∫i necesare Óntr-o societate
democratic„, Ón interesul securit„˛ii na˛ionale, al securit„˛ii
publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti s„n„tatea sau
moralitatea public„ sau drepturile ∫i libert„˛ile altora.
ARTICOLUL 22
1. Orice persoan„ are dreptul de a se asocia Ón mod
liber cu altele, inclusiv dreptul de a constitui sindicate ∫i
de a adera la ele, pentru ocrotirea intereselor sale.

33
2. Exercitarea acestui drept nu poate fi supus„ dec‚t
restric˛iilor prev„zute de lege ∫i care sunt necesare Óntr-o
societate democratic„, Ón interesul securit„˛ii na˛ionale, al
securit„˛ii publice, al ordinii publice ori pentru a ocroti
s„n„tatea sau moralitatea public„ sau drepturile ∫i
libert„˛ile altora. Prezentul articol nu se opune ca
exercitarea acestui drept de c„tre membrii for˛elor armate
∫i ai poli˛iei s„ fie supus„ unor restric˛ii legale.
3. Nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu permite
statelor p„r˛i la Conven˛ia din 1948 a Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii privind libertatea sindical„ ∫i
ocrotirea dreptului sindical s„ ia m„suri legislative
aduc‚nd atingere — sau s„ aplice legea Óntr-un mod care s„
aduc„ atingere — garan˛iilor prev„zute Ón acea Conven˛ie.
ARTICOLUL 23
1. Familia este elementul natural ∫i fundamental al
societ„˛ii ∫i are drept la ocrotire din partea societ„˛ii ∫i a
statului.
2. Dreptul de a se c„s„tori ∫i de a Óntemeia o familie
este recunoscut b„rbatului ∫i femeii, Óncep‚nd de la v‚rsta
nubil„.
3. Nici o c„s„torie nu va putea fi Óncheiat„ f„r„
consim˛„m‚ntul liber ∫i deplin al viitorilor so˛i.
4. Statele p„r˛i la prezentul Pact vor lua m„surile
potrivite pentru a asigura egalitatea Ón drepturi ∫i
r„spunderi a so˛ilor Ón privin˛a c„s„toriei, Ón timpul
c„s„toriei ∫i atunci c‚nd ea se desface. Œn cazul desfacerii,
se vor lua m„suri pentru a asigura copiilor ocrotirea
necesar„.
ARTICOLUL 24
1. Orice copil, f„r„ nici o discriminare Óntemeiat„ pe
ras„, culoare, sex, limb„, religie, origine na˛ional„ sau
social„, avere sau na∫tere, are dreptul din partea familiei
sale, a societ„˛ii ∫i a statului la m„surile de ocrotire pe
care le cere condi˛ia de minor.
2. Orice copil trebuie s„ fie Ónregistrat imediat dup„
na∫tere ∫i s„ aib„ un nume.
3. Orice copil are dreptul de a dob‚ndi o cet„˛enie.
ARTICOLUL 25
Orice cet„˛ean are dreptul ∫i posibilitatea, f„r„ nici una
dintre discrimin„rile la care se refer„ articolul 2 ∫i f„r„
restric˛ii nerezonabile:

34
a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie
direct, fie prin intermediul unor reprezentan˛i liber ale∫i;
b) de a alege ∫i de a fi ales, Ón cadrul unor alegeri
periodice, oneste, cu sufragiu universal ∫i egal ∫i cu scrutin
secret, asigur‚nd exprimarea liber„ a voin˛ei aleg„torilor;
c) de a avea acces, Ón condi˛ii generale de egalitate, la
func˛iile publice din ˛ara sa.
ARTICOLUL 26
Toate persoanele sunt egale Ón fa˛a legii ∫i au, f„r„
discriminare, dreptul la o ocrotire egal„ din partea legii.
Œn aceast„ privin˛„ legea trebuie s„ interzic„ orice
discriminare ∫i s„ garanteze tuturor persoanelor o ocrotire
egal„ ∫i eficace contra oric„rei discrimin„ri, Ón special de
ras„, culoare, sex, limb„, religie, opinie politic„ sau orice
alt„ opinie, origine na˛ional„ sau social„, avere, na∫tere
sau Óntemeiat„ pe orice alt„ Ómprejurare.
ARTICOLUL 27
Œn statele Ón care exist„ minorit„˛i etnice, religioase sau
lingvistice, persoanele apar˛in‚nd acestor minorit„˛i nu
pot fi lipsite de dreptul de a avea, Ón comun cu ceilal˛i
membri ai grupului lor, propria lor via˛„ cultural„, de a
profesa ∫i practica propria lor religie sau de a folosi
propria lor limb„.

PARTEA A PATRA

ARTICOLUL 28
1. Se instituie un Comitet al drepturilor omului
(denumit Ón continuare, Ón prezentul Pact, Comitetul).
Acest Comitet este compus din optsprezece membri ∫i are
func˛iile stabilite Ón cele de mai jos.
2. Comitetul este compus din resortisan˛i ai statelor
p„r˛i la prezentul Pact, care trebuie s„ fie personalit„˛i de
Ónalt„ moralitate ∫i av‚nd o competen˛„ recunoscut„ Ón
domeniul drepturilor omului. Se va ˛ine seama de
interesul pe care Ól prezint„ participarea la lucr„rile
Comitetului a c‚torva persoane av‚nd o experien˛„
juridic„.
3. Membrii Comitetului sunt ale∫i ∫i exercit„ aceast„
func˛ie cu titlu individual.

35
ARTICOLUL 29
1. Membrii Comitetului sunt ale∫i prin vot secret,
dintr-o list„ de candida˛i care Óntrunesc condi˛iile
prev„zute Ón articolul 28, propu∫i Ón acest scop de c„tre
statele p„r˛i la prezentul Pact.
2. Fiecare stat parte la prezentul Pact poate s„ propun„
cel mult doi candida˛i. Ace∫ti doi candida˛i trebuie s„ fie
resortisan˛i ai statului care Ói propune.
3. Candidatura aceleia∫i persoane poate fi propus„
pentru o nou„ alegere.
ARTICOLUL 30
1. Prima alegere va avea loc Ón cel mult ∫ase luni de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentului Pact.
2. Cu cel pu˛in patru luni Ónainte de orice alegere Ón
Comitet, alta dec‚t o alegere pentru completarea unui loc
declarat vacant Ón conformitate cu articolul 34, Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite invit„ Ón scris
statele p„r˛i la prezentul Pact s„ desemneze, Ón termen de
trei luni, candida˛ii pe care Ói propun ca membri ai
Comitetului.
3. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
Óntocme∫te o list„ alfabetic„ a tuturor candida˛ilor astfel
propu∫i ∫i o comunic„ statelor p„r˛i la prezentul Pact cel
mai t‚rziu cu o lun„ Ónainte de fiecare alegere.
4. Membrii Comitetului sunt ale∫i Ón cursul unei
reuniuni a statelor p„r˛i la prezentul Pact, convocat„ de
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la
sediul Organiza˛iei. La aceast„ reuniune, unde cvorumul
este constituit de dou„ treimi din statele p„r˛i la prezentul
Pact, sunt ale∫i ca membri ai Comitetului candida˛ii care
ob˛in cel mai mare num„r de voturi ∫i majoritatea
absolut„ a voturilor reprezentan˛ilor statelor p„r˛i prezen˛i
∫i votan˛i.
ARTICOLUL 31
1. Comitetul nu poate s„ cuprind„ mai mult de un
resortisant al unui stat.
2. Pentru alegerile Ón Comitet se va ˛ine seama de o
reparti˛ie geografic„ echitabil„ ∫i de reprezentarea
diferitelor forme de civiliza˛ie, precum ∫i a principalelor
sisteme juridice.

36
ARTICOLUL 32
1. Membrii Comitetului sunt ale∫i pe patru ani. Ei sunt
reeligibili dac„ li se propune din nou candidatura.
Cu toate acestea, mandatul a nou„ membri ale∫i la
prima alegere ia sf‚r∫it dou„ doi ani: imediat dup„ prima
alegere, numele acestor nou„ membri va fi tras la sor˛i de
c„tre pre∫edintele reuniunii la care se refer„ paragraful 4
al articolului 30.
2. La expirarea mandatului, alegerile au loc Ón
conformitate cu dispozi˛iile articolelor precedente din
aceast„ parte a Pactului.
ARTICOLUL 33
1. Dac„ dup„ p„rerea unanim„ a celorlal˛i membri, un
membru al Comitetului a Óncetat a-∫i Óndeplini func˛iile
pentru orice cauz„ alta dec‚t o absen˛„ cu caracter
temporar, pre∫edintele Comitetului informeaz„ despre
aceasta pe Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, care declar„ atunci vacant locul pe care Ól ocupa
membru men˛ionat.
2. Œn caz de deces sau de demisie a unui membru al
Comitetului, pre∫edintele informeaz„ despre aceasta de
Óndat„ pe Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, care declar„ locul vacant cu Óncepere de la data
decesului sau de la data c‚nd opereaz„ demisia.
ARTICOLUL 34
1. C‚nd un loc a fost declarat vacant Ón conformitate
cu articolul 33, dac„ mandatul membrului care trebuie
Ónlocuit nu expir„ Ón cele ∫ase luni urm„toare datei la care
a fost declarat vacant, Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite Ón∫tiin˛eaz„ despre aceasta statele p„r˛i la
prezentul Pact, care pot, Ón termen de dou„ luni, s„
desemneze candida˛i Ón conformitate cu dispozi˛iile
articolului 29, Ón vederea complet„rii locului vacant.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
Óntocme∫te o list„ alfabetic„ a candida˛ilor astfel propu∫i ∫i
o comunic„ statelor p„r˛i la prezentul Pact. Alegerea Ón
vederea complet„rii locului vacant va avea apoi loc Ón
conformitate cu dispozi˛iile pertinente din aceast„ parte a
Pactului.
3. Orice membri al Comitetului ales pentru
completarea unui loc declarat vacant, Ón conformitate cu
articolul 33, face parte din Comitet p‚n„ la data expir„rii

37
normale a mandatului membrului al c„rui loc a devenit
vacant Ón Comitet, Ón conformitate cu dispozi˛iile
articolului men˛ionat.
ARTICOLUL 35
Membrii Comitetului primesc, cu aprobarea Adun„rii
Generale a Na˛iunilor Unite, remunera˛ii suportate din
fondurile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite Ón condi˛ii stabilite
de Adunarea general„, lu‚ndu-se Ón considerare
importan˛a func˛iilor Comitetului.
ARTICOLUL 36
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pune la dispozi˛ia Comitetului personalul ∫i mijloacele
materiale care Ói sunt necesare pentru a Óndeplini Ón mod
eficient func˛iile care Ói sunt Óncredin˛ate Ón virtutea
prezentului Pact.
ARTICOLUL 37
1. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va convoca membrii Comitetului, pentru prima reuniune,
la sediul Organiza˛iei.
2. Dup„ prima sa reuniune, Comitetul se va Óntruni cu
orice prilej prev„zut prin regulamentul s„u interior.
3. Reuniunile Comitetului au loc, Ón mod obi∫nuit, la
sediul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau la Oficiul
Na˛iunilor Unite de la Geneva.
ARTICOLUL 38
Œnainte de a intra Ón func˛ie, orice membru al
Comitetului trebuie s„-∫i ia, Ón ∫edin˛„ public„,
angajamentul solemn c„ Ó∫i va Óndeplini func˛ia cu deplin„
impar˛ialitate ∫i con∫tiinciozitate.
ARTICOLUL 39
1. Comitetul Ó∫i alege un birou pe o perioad„ de doi
ani. Membrii biroului sunt reeligibili.
2. Comitetul stabile∫te el Ónsu∫i regulamentul s„u
interior; acesta trebuie s„ cuprind„ Óns„, Óntre altele,
urm„toarele dispozi˛ii:
a) cvorumul este de doisprezece membri;
b) deciziile Comitetului se iau cu majoritatea
membrilor prezen˛i.

38
ARTICOLUL 40
1. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„
prezinte rapoarte asupra m„surilor pe care le-au adoptat ∫i
care transpun Ón via˛„ drepturile recunoscute Ón prezentul
Pact, precum ∫i asupra progreselor realizate Ón folosin˛a
acestor drepturi:
a) Ón termen de un an de la intrarea Ón vigoare a
prezentului Pact, pentru fiecare stat parte interesat, Ón
ceea ce Ól prive∫te;
b) dup„ aceea, de fiecare dac„ c‚nd Comitetul i-o va
cere.
2. Toate rapoartele vor fi adresate Secretarului general
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite care le va transmite spre
examinare Comitetului. Rapoartele vor trebui s„ indice,
dac„ va fi cazul, factorii ∫i dificult„˛ile care afecteaz„
punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor prezentului Pact.
3. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
poate, dup„ consult„ri cu Comitetul, s„ transmit„
institu˛iilor specializate interesate copia oric„ror p„r˛i din
rapoarte care pot avea leg„tur„ cu sfera lor de competen˛„.
4. Comitetul studiaz„ rapoartele prezentate de statele
p„r˛i la prezentul Pact. El Ónainteaz„ statelor p„r˛i
propriile sale rapoarte, precum ∫i orice observa˛ii generale
pe care le socote∫te potrivite. Comitetul poate, de
asemenea, s„ transmit„ Consiliului Economic ∫i Social
aceste observa˛ii, Ónso˛ite de copii ale rapoartelor pe care
le-a primit de la statele p„r˛i la prezentul Pact.
5. Statele p„r˛i la prezentul Pact pot s„ prezinte
Comitetului comentarii cu privire la orice observa˛ie
f„cut„ Ón virtutea paragrafului 4 al prezentului articol.
ARTICOLUL 41
1. Orice stat parte la prezentul Pact poate, Ón virtutea
prezentului articol, s„ declare Ón orice moment c„
recunoa∫te Comitetului competen˛a de a primi ∫i examina
comunic„ri Ón care un stat poate pretinde c„ un alt stat
parte nu-∫i Óndepline∫te obliga˛iile ce decurg din prezentul
Pact. Comunic„rile prezentate Ón virtutea prezentului
articol nu pot fi primite ∫i examinate dec‚t dac„ ele eman„
de la un stat parte care a f„cut o declara˛ie prin care
recunoa∫te, Ón ceea ce Ól prive∫te, competen˛a Comitetului.
Comitetul nu va primi nici o comunicare privitoare la un
stat parte care nu a f„cut o asemenea declara˛ie.
Comunic„rilor primite Ón conformitate cu prezentul articol
li se aplic„ urm„toarea procedur„:

39
a) Dac„ un stat parte la prezentul Pact socote∫te c„ un
alt stat, de asemenea parte la Pact, nu aplic„ dispozi˛iile
Pactului, el poate, printr-o comunicare scris„, s„ atrag„
aten˛ia acelui stat asupra chestiunii. Œn termen de trei luni
de la primirea comunic„rii, statul destinatar va furniza
statului care a adresat comunicarea explica˛ii sau orice alte
declara˛ii scrise l„murind chestiunea, care vor trebui s„
cuprind„, pe c‚t este posibil ∫i util, indica˛ii asupra
regulilor sale de procedur„ ∫i asupra c„ilor de recurs fie
folosite deja, fie pendinte, fie deschise Ónc„.
b) Dac„ Ón termen de ∫ase luni de la primirea
comunic„rii originale de c„tre statul destinatar chestiunea
nu a fost solu˛ionat„ spre satisfacerea celor dou„ state
p„r˛i interesate, ∫i unul ∫i altul vor avea dreptul de a o
supune Comitetului, adres‚nd c‚te o notificare
Comitetului ∫i celuilalt stat interesat.
c) Comitetul nu poate lua Ón examinare o cauz„ care Ói
este supus„ dec‚t dup„ ce s-a asigurat c„ toate c„ile
interne de recurs disponibile au fost utilizate ∫i epuizate,
Ón conformitate cu principiile de drept interna˛ional
unanim recunoscute. Aceast„ regul„ nu se aplic„ Óns„ Ón
cazurile Ón care procedurile de recurs dep„∫esc termenele
rezonabile.
d) ™edin˛ele Ón care Comitetul examineaz„
comunic„rile prev„zute Ón prezentul articol sunt secrete.
e) Sub rezerva dispozi˛iilor alineatului c), Comitetul Ó∫i
va oferi bunele oficii statelor p„r˛i interesate, spre a se
ajunge la o solu˛ie amiabil„ a chestiuni, Óntemeiat„ pe
respectarea drepturilor omului ∫i libert„˛ilor
fundamentale, a∫a cum le recunoa∫te prezentul Pact.
f) Œn orice cauz„ care Ói este supus„, Comitetul poate
cere statelor p„r˛i interesate, la care se refer„ alineatul b),
s„-i furnizeze orice informa˛ie pertinent„.
g) Statele p„r˛i interesate la care se refer„ alineatul b)
au dreptul de a fi reprezentate cu prilejul examin„rii
problemei de c„tre Comitet ∫i de a prezenta observa˛ii
orale sau scrise, ori Ón ambele forme.
h) Œn termen de dou„sprezece luni din ziua c‚nd a
primit notificarea la care se refer„ alineatul b), Comitetul
trebuie s„ prezinte un raport.
i) Dac„ s-a putut g„si o solu˛ie Ón conformitate cu
dispozi˛iile alineatului e), Comitetul se m„rgine∫te, Ón
raportul s„u, la o scurt„ expunere a faptelor ∫i a
solu˛iei la care s-a ajuns;

40
ii) Dac„ nu s-a putut g„si o solu˛ie Ón conformitate cu
dispozi˛iile alineatului e), Comitetul se m„rgine∫te Ón
raportul s„u la o scurt„ expunere a faptelor; textul
observa˛iilor scrise ∫i procesul-verbal al observa˛iilor
orale prezentate de statele p„r˛i interesate vor fi
al„turate raportului.
Raportul pentru fiecare cauz„ va fi comunicat statelor
p„r˛i interesate.
2. Dispozi˛iile prezentului articol vor intra Ón vigoare
c‚nd zece p„r˛i la prezentul Pact vor fi f„cut declara˛ia
prev„zut„ la paragraful 1 din prezentul articol. Declara˛ia
men˛ionat„ va fi depus„ de c„tre statul parte Secretarului
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care o va
transmite Ón copie celorlalte state p„r˛i. O declara˛ie poate
fi retras„ oric‚nd printr-o notificare adresat„ Secretarului
general. Aceast„ retragere nu va aduce atingere examin„rii
oric„rei chestiuni care face obiectul unei comunic„ri deja
transmise Ón virtutea prezentului articol; nici o alt„
comunicare a unui stat parte nu va fi Óns„ primit„ dup„ ce
Secretarul general va primi notificarea de retragere a
declara˛iei, dec‚t dac„ statul parte interesat va fi f„cut o
nou„ declara˛ie.
ARTICOLUL 42
1. a) Dac„ o chestiune supus„ Comitetului Ón
conformitate cu articolul 41 nu a fost solu˛ionat„ spre
satisfac˛ia statelor p„r˛i interesate, Comitetul poate, cu
asentimentul prealabil al acestora, s„ desemneze o Comisie
de conciliere ad-hoc (denumit„ Ón continuare Comisia).
Comisia Ó∫i ofer„ bunele oficii statelor p„r˛i interesate spre
a se ajunge la o solu˛ie amiabil„ a chestiunii, Óntemeiat„
pe respectarea prezentului Pact.
b) Comisia se compune din cinci membri numi˛i cu
acordul statelor p„r˛i interesate. Dac„ ele nu ajung Ón
termen de trei luni la o Ón˛elegere asupra compunerii
Comisiei Ón Óntregime sau Ón parte, membrii Comisiei Ón
privin˛a c„rora nu s-a realizat acordul vor fi ale∫i prin
scrutin secret dintre membrii Comitetului, cu o majoritate
de dou„ treimi din membrii Comitetului.
2. Membrii Comisiei Ó∫i exercit„ func˛iile cu titlu
individual. Ei nu trebuie s„ fie resortisan˛i nici ai statelor
p„r˛i interesate, nici ai unui stat care nu este parte la
prezentul Pact ∫i nici ai unui stat parte care nu a f„cut
declara˛ia prev„zut„ de articolul 41.

41
3. Comisia Ó∫i alege pre∫edintele ∫i Ó∫i adopt„
regulamentul interior.
4. Comisia Ó∫i ˛ine ∫edin˛ele Ón mod normal la sediul
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau la Oficiul Na˛iunilor
Unite de la Geneva. Cu toate acestea, ea se poate Óntruni Ón
orice alt loc potrivit, pe care Comisia Ól poate stabili
consult‚ndu-se cu Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i cu statele p„r˛i interesate.
5. Secretariatul prev„zut Ón articolul 36 Ó∫i va oferi
serviciile ∫i comisiilor desemnate Ón virtutea prezentului
articol.
6. Informa˛iile ob˛inute ∫i examinate de Comitet sunt
puse la dispozi˛ia Comisiei, iar Comisia poate s„ cear„
statelor p„r˛i interesate s„-i furnizeze orice informa˛ii
complementare pertinente.
7. Dup„ ce a examinat chestiunea sub toate aspectele,
dar Ón orice caz Óntr-un termen de dou„sprezece luni de
c‚nd a fost sesizat„, Comisia supune un raport
pre∫edintelui Comitetului, care Ól va comunica statelor
p„r˛i interesate:
a) dac„ Comisia nu poate s„ termine examinarea
chestiuniii Ón dou„sprezece luni, ea se m„rgine∫te s„ arate
pe scurt Ón raportul s„u stadiul Ón care se afl„ examinarea
chestiunii;
b) dac„ s-a ajuns la o solu˛ionare amiabil„ a chestiunii,
Óntemeiat„ pe respectarea drepturilor omului recunoscute
Ón prezentul Pact, Comisia se m„rgine∫te s„ arate pe scurt,
Ón raportul s„u, faptele ∫i solu˛ia la care s-a ajuns.
c) dac„ nu s-a ajuns la o solu˛ionare Ón sensul
alineatului b), Ón raportul Comisiei vor figura concluziile
sale cu privire la toate aspectele de fapt ale chestiunii
dezb„tute de statele p„r˛i interesate, precum ∫i constat„rile
sale cu privire la posibilit„˛ile de solu˛ionare amiabil„ a
cauzei; raportul va cuprinde, de asemenea, observa˛iile
scrise ∫i un proces-verbal al observa˛iilor orale prezentate
de statele p„r˛i interesate;
d) dac„ raportul Comisiei este Ónaintat Ón conformitate
cu alineatul c), statele p„r˛i interesate vor Ón∫tiin˛a pe
pre∫edintele Comitetului, Ón termen de trei luni de la
primirea raportului, dac„ accept„ sau nu cele formulate de
raportul Comisiei.
8. Dispozi˛iile precedentului articol nu aduc atingere
atribu˛iilor Comitetului prev„zute Ón art. 41.
9. Toate cheltuielile membrilor Comisiei se
repartizeaz„ Ón mod egal Óntre statele p„r˛i interesate, pe

42
baza unui calcul estimativ stabilit de Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
10. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
este Ómputernicit ca, dac„ este nevoie, s„ pl„teasc„
cheltuielile membrilor Comisiei Ónainte ca ramburs„rile s„
fi fost efectuate de statele p„r˛i interesate, Ón conformitate
cu paragraful 9 al prezentului articol.
ARTICOLUL 43
Membrii Comitetului ∫i membrii Comisiilor de
conciliere ad-hoc care ar putea fi desemna˛i Ón
conformitate cu articolul 42 au drept la Ónlesnirile,
privilegiile ∫i imunit„˛ile recunoscute exper˛ilor Ón
misiune ai Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, a∫a cum sunt ele
enun˛ate Ón sec˛iunile pertinente ale Conven˛iei cu privire
la privilegiile ∫i imunit„˛ile Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 44
Dispozi˛iile de punere Ón practic„ a prezentului Pact se
aplic„ f„r„ a aduce atingere procedurilor instituite Ón
materie de drepturi ale omului Ón virtutea, sau potrivit
instrumentelor constitutive ∫i Conven˛iilor Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i institu˛iilor specializate ∫i nu Ómpiedic„
statele p„r˛i de a recurge la alte proceduri pentru
solu˛ionarea unui diferend Ón conformitate cu acordurile
interna˛ionale generale sau speciale care le leag„.
ARTICOLUL 45
Comitetul Ónainteaz„ anual Adun„rii Generale a
Na˛iunilor Unite, prin intermediul Consiliului Economic ∫i
Social, un raport asupra lucr„rilor sale.

PARTEA A CINCEA

ARTICOLUL 46
Nici o dispozi˛ie din prezentul Pact nu trebuie
interpretat„ ca aduc‚nd atingere dispozi˛iilor Cartei
Na˛iunilor Unite ∫i celor ale constitu˛iilor institu˛iilor
specializate care definesc r„spunderile diverselor organe
ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i ale institu˛iilor
specializate cu privire la chestiunile prev„zute Ón
prezentul Pact.

43
ARTICOLUL 47
Nici o dispozi˛ie din prezentul Pact nu va fi
interpretat„ ca aduc‚nd atingere dreptului inerent al
tuturor popoarelor de a beneficia ∫i de a se folosi pe
deplin ∫i Ón mod liber de bog„˛iile ∫i resursele lor naturale.
PARTEA A ™ASEA

ARTICOLUL 48
1. Prezentul Pact este deschis spre semnare oric„rui
stat membru al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau membru
al uneia dintre institu˛iile sale specializate, oric„rui stat
parte la statutul Cur˛ii interna˛ionale de justi˛ie, precum ∫i
oric„rui alt stat invitat de Adunarea general„ a Na˛iunilor
Unite s„ devin„ parte la prezentul Pact.
2. Prezentul Pact este supus ratific„rii, iar
instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
3. Prezentul Pact va fi deschis spre aderare oric„rui
stat la care se refer„ paragraful 1 din prezentul articol.
4. Aderarea se va face prin depunerea la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a unui instrument
de aderare.
5. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
informeaz„ toate statele care au semnat prezentul pact sau
care au aderat la el despre depunerea fiec„rui instrument
de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 49
1. Prezentul Pact va intra Ón vigoare la trei luni de la
data depunerii la Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite a celui de al treizeci ∫i cincilea
instrument de ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica
prezentul Pact sau vor adera la el dup„ depunerea celui de
al treizeci ∫i cincilea instrument de ratificare sau de
aderare, pactul va intra Ón vigoare la trei luni de la data
depunerii de c„tre acest stat a instrumentului s„u de
ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 50
Dispozi˛iile prezentului Pact se aplic„ f„r„ nici o
limitare sau excep˛ie tuturor unit„˛ilor constitutive ale
statelor federative.

44
ARTICOLUL 51
1. Orice stat parte la prezentul Pact poate s„ propun„
un amendament ∫i s„-i depun„ textul la Secretarul general
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Secretarul general va
transmite apoi toate proiectele de amendament statelor
p„r˛i la prezentul Pact, cer‚ndu-le s„-i comunice dac„
doresc s„ se convoace o conferin˛„ a statelor p„r˛i pentru a
examina aceste proiecte ∫i a le supune vot„rii. Dac„ cel
pu˛in o treime din state se declar„ Ón favoarea acestei
convoc„ri, secretarul general va convoca conferin˛a sub
auspiciile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Orice
amendament adoptat de majoritatea statelor prezente ∫i
votante la conferin˛„, va fi supus spre aprobare Adun„rii
generale a Na˛iunilor Unite.
2. Aceste amendamente intr„ Ón vigoare dup„ ce au
fost aprobate de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite ∫i
acceptate de o majoritate de dou„ treimi a statelor p„r˛i la
prezentul Pact, Ón conformitate cu respectivele lor reguli
constitu˛ionale.
3. C‚nd aceste amendamente intr„ Ón vigoare, ele sunt
obligatorii pentru statele p„r˛i care le-au acceptat, celelalte
p„r˛i r„m‚n‚nd legate de dispozi˛iile prezentului Pact ∫i
de orice amendament pe care l-au acceptat anterior.
ARTICOLUL 52
Independent de notific„rile prev„zute Ón paragraful 5
al articolului 48, Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite va informa toate statele la care se refer„
paragraful 1 al men˛ionatului articol;
a) cu privire la semn„turile, instrumentele de ratificare
∫i de aderare depuse Ón conformitate cu articolul 48;
b) cu privire la data c‚nd prezentul Pact va intra Ón
vigoare Ón conformitate cu articolul 49 ∫i la data c‚nd vor
intra Ón vigoare amendamentele prev„zute Ón articolul 51.
ARTICOUL 53
1. Prezentul Pact, ale c„rui texte Ón chinez„, englez„,
rus„ ∫i spaniol„ sunt Ón egal„ m„sur„ autentice, va fi
depus la arhivele Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite tuturor statelor la care se refer„ articolul 48
c‚te o copie dup„ prezentul Pact.

45
COMENTARIU GENERAL NR. 23 (50) (ART. 27)*

COMENTARIUL GENERAL ADOPTAT DE C√TRE COMITETUL O.N.U.


PENTRU DREPTURILE OMULUI, ŒN BAZA ART. 40 ALIN. 4 DIN PACTUL
INTERNAfiIONAL PRIVIND DREPTURILE CIVILE ™I POLITICE

1. Art. 27 din Pact prevede c„, Ón acele state Ón care


exist„ minorit„˛i etnice, religioase sau lingvistice,
persoanelor care apar˛in acestor minorit„˛i nu le va fi
Ónc„lcat dreptul de a se bucura, Ón comun cu ceilal˛i
membri ai grupului, de propria lor cultur„, de a profesa ∫i
practica propria lor religie sau de a folosi propria lor
limb„. Comitetul observ„ c„ acest articol stabile∫te ∫i
recunoa∫te un drept care este conferit unor persoane
apar˛in‚nd grupurilor minoritare ∫i care este distinct ∫i
complementar Ón raport cu toate celelalte drepturi de care
acestea se bucur„ Ón baza Pactului, la fel ca oricare alt„
persoan„ uman„.
2. Œn unele comunic„ri supuse aten˛iei Comitetului Ón
baza Protocolului facultativ, dreptul recunoscut Ón art. 27 a
fost confundat cu dreptul popoarelor la autodeterminare
proclamat de art. 1 al Pactului. Œn diferite rapoarte
prezentate de c„tre statele p„r˛i, Ón baza art. 40 din Pact,
obliga˛iile incumb‚nd acestora Ón virtutea art. 27 au fost
uneori confundate cu obliga˛ia prev„zut„ de art. 2(1) de a
asigura ∫i respecta drepturile garantate prin Pact, f„r„
discriminare ∫i Ón condi˛ii de egalitate Ón fa˛a legii ∫i
protec˛ie egal„ a legii prev„zute de art. 26.
3.1. Pactul prevede o distinc˛ie Óntre dreptul la
autodeterminare ∫i drepturile protejate prin art. 27.
Primul apare ca un drept apar˛in‚nd popoarelor ∫i este
tratat Óntr-o parte separat„ a Pactului (Partea I).
Autodeterminarea nu este un drept care poate fi valorificat
Ón cadrul Protocolului adi˛ional. Pe de alt„ parte, art. 27 se
refer„ la drepturi apar˛in‚nd indivizilor ca atare ∫i este
inclus, ca ∫i articolele referitoare la alte drepturi personale
conferite indivizilor Ón Partea a III-a a Pactului, put‚nd fi
valorificat Ón baza prevederilor Protocolului adi˛ional.
3.2. Exerci˛iul drepturilor la care se refer„ art. 27 nu
aduce atingere integrit„˛ii teritoriale ∫i suveranit„˛ii
statelor p„r˛i. Œn acela∫i timp, unul sau altul din aspectele
pe care le implic„ drepturile indivizilor ap„rate prin art.
27 de pild„, de a se bucura de o cultur„ aparte, s-ar putea

* Adoptat de Comitet la cea de-a 1314 ∫edin˛„ a sa (a cincizecea sesiune), 6 aprilie 1994.

46
traduce Óntr-un mod de via˛„ str„in, legat de teritoriu ∫i de
folosin˛a asupra resurselor acestuia. Aceast„ situa˛ie este
relevant„ Óndeosebi Ón ceea ce-i prive∫te pe membrii
apar˛in‚nd comunit„˛ilor indigene care formeaz„ o
minoritate.
4. Pactul face, de asemenea, distinc˛ia Óntre drepturile
protejate Ón baza art. 27 ∫i garan˛iile prev„zute de art. 2(1)
∫i 26. Posibilitatea prev„zut„ de art. 2(2), de a se bucura de
drepturile prev„zute de Pact, f„r„ nici o discriminare,
prive∫te to˛i indivizii de pe teritoriul statului sau afla˛i sub
jurisdic˛ia acestuia, indiferent c„ aceste persoane apar˛in
sau nu unei minorit„˛i. De asemenea, un drept distinct
este prev„zut de art. 26, ∫i anume egalitatea Ón fa˛a legii,
dreptul la o protec˛ie egal„ a legii ∫i nediscriminarea Ón
privin˛a drepturilor conferite ∫i a obliga˛iilor impuse de
c„tre state. Acesta guverneaz„ exerci˛iul tuturor
drepturilor, fie c„ sunt sau nu protejate prin Pact, drepturi
pe care statul parte le recunoa∫te prin lege indivizilor
afla˛i pe teritoriul s„u, sub jurisdic˛ia sa, indiferent c„
ace∫tia apar˛in sau nu unei minorit„˛i din cele prev„zute
de art. 27. Unele state p„r˛i care sus˛in c„ nu permit
discriminarea pe baze etnice, lingvistice sau religioase,
sus˛in Ón mod gre∫it, pe aceast„ unic„ baz„, c„ nu au
minorit„˛i.
5.1. Termenii folosi˛i de art. 27 indic„ faptul c„
persoanele care fac obiectul protec˛iei sunt acelea ce
apar˛in unui grup ∫i care Ómp„rt„∫esc o cultur„, religie
∫i/sau limb„.
Ace∫ti termeni indic„, de asemenea, faptul c„ ace∫tia
nu trebuie s„ fie cet„˛eni ai statului parte. Œn aceast„
privin˛„, obliga˛iile decurg‚nd din art. 2(1) sunt, de
asemenea, relevante prin aceea c„ statele p„r˛i trebuie s„
asigure ca drepturile recunoscute prin Pact s„ fie
accesibile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul s„u ∫i
aflate sub jurisdic˛ia sa, excep˛ie f„c‚nd drepturile care
sunt recunoscute, Ón mod expres, cet„˛enilor, de pild„,
drepturile politice prev„zute de art. 25. Prin urmare, un
stat parte nu poate restr‚nge doar la proprii cet„˛eni
drepturile prev„zute Ón art. 27.
5.2. Art. 27 confer„ drepturi persoanelor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor care îexist„“ Óntr-un stat parte. Av‚nd Ón
vedere natura ∫i domeniul de aplicare a drepturilor vizate
Ón articolul respectiv, nu prezint„ relevan˛„ determinarea
gradului de permanen˛„ pe care Ól implic„ termenul
îexist„“.

47
Aceste drepturi implic„ pur ∫i simplu faptul c„
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor respective nu le
poate fi refuzat dreptul, Ón comun cu ceilal˛i membri ai
grupului, s„ se bucure de propria lor cultur„, s„ practice
propria religie ∫i s„ vorbeasc„ limba proprie; tot a∫a cum
nu este necesar ca aceste persoane s„ fie cet„˛eni, nu se
cere ca acestea s„ fie reziden˛i permanen˛i. Astfel,
muncitorilor migran˛i sau chiar vizitatorilor afla˛i Óntr-un
stat parte constituind asemenea minorit„˛i nu le poate fi
refuzat exerci˛iul acestui drept. La fel, ca orice alt individ
aflat pe teritoriul unui stat parte, ace∫tia ar beneficia, Ón
acela∫i scop, de drepturile generale ca, de exemplu, de
libertatea de asociere, de libertatea Óntrunirii ∫i de
expresie. Existen˛a unei minorit„˛i etnice religioase sau
lingvistice Óntr-un stat parte nu depinde de decizia acelui
stat, ci trebuie stabilit„ pe baza unor criterii obiective.
5.3. Dreptul persoanelor apar˛in‚nd unei minorit„˛i
lingvistice de a folosi Óntre ele limba proprie, Ón particular
sau Ón public, este distinct de alte drepturi lingvistice
prev„zute de Pact. Œn special, acest drept ar trebui s„ fie
deosebit de dreptul general la libertatea expresiei prev„zut
de art. 19. Acest ultim drept apar˛ine tuturor indivizilor,
indiferent dac„ ace∫tia fac parte sau nu dintr-o minoritate.
Dreptul protejat Ón baza art. 27 trebuie delimitat, de
asemenea, fa˛„ de dreptul prev„zut de art. 14(3) (f) al
Pactului, prin care se recunoa∫te acuzatului posibilitatea
de a beneficia de serviciile unui interpret, dac„ nu Ón˛elege
sau nu vorbe∫te limba folosit„ de instan˛„. Œn orice alt„
Ómprejurare, art. 14(3) (f) nu permite acuzatului s„
foloseasc„ limba pe care o dore∫te Ón cadrul procedurilor
judiciare.
6.1. Cu toate c„ art. 27 este formulat Ón termeni
negativi, respectivul articol recunoa∫te, totu∫i, existen˛a
unui îdrept“ ∫i impune respectarea sa. Œn consecin˛„,
statele p„r˛i sunt obligate s„ asigure c„ existen˛a acestui
drept este recunoscut„, iar exercitarea sa protejat„
Ómpotriva oric„rei Ónc„lc„ri.
Adoptarea unor m„suri pozitive de protec˛ie este, prin
urmare, necesar„ nu numai Ómpotriva actelor statului
parte comise prin intermediul autorit„˛ilor sale legislative,
judiciare ori administrative, dar ∫i Ómpotriva actelor altor
persoane aflate pe teritoriul s„u.
6.2. Cu toate c„ drepturile protejate Ón baza art. 27
sunt drepturi individuale, ele depind, la r‚ndul lor, de

48
capacitatea grupului minoritar de a-∫i p„stra cultura, limba
sau religia. Prin urmare, pot fi necesare, de asemenea,
m„suri pozitive pentru protejarea identit„˛ii minorit„˛ii ∫i
a drepturilor membrilor acestui grup de a se bucura ∫i de
a-∫i dezvolta propria cultur„ ∫i limb„ ∫i de a practica
propria religie, Ón comun cu ceilal˛i membri ai grupului.
Œn leg„tur„ cu acest aspect, trebuie observat c„
asemenea m„suri pozitive trebuie s„ fie Ón concordan˛„ cu
art. 2(1) ∫i 26 din Pact, at‚t Ón ceea ce prive∫te tratamentul
acordat diferitelor minorit„˛i, c‚t ∫i cu restul popula˛iei.
Oricum, at‚ta timp c‚t aceste m„suri Ómpiedic„ exercitarea
drepturilor garantate prin art. 27, ele pot constitui baza
unor diferen˛ieri legitime Óntemeiate pe prevederile
Pactului, cu condi˛ia s„ fie fundamentate pe criterii
obiective ∫i rezonabile.
7. Referitor la exerci˛iul drepturilor culturale garantate
de art. 27, Comitetul a observat diversitatea formelor Ón
care cultura se poate manifesta, inclusiv Ón mod particular
de via˛„ asociat cu folosirea resurselor naturale, Ón special
Ón cazul popula˛iei indigene. Dreptul ar putea include
activit„˛i tradi˛ionale, precum pescuitul ori v‚n„toarea ∫i
dreptul de a tr„i Ón rezerva˛ii protejate prin lege. Folosin˛a
acestor drepturi ar putea presupune m„suri legale pozitive
de protec˛ie ∫i m„suri menite a asigura participarea
efectiv„ a membrilor comunit„˛ilor minoritare la luarea
deciziilor Ón aspecte care Ói privesc direct.
8. Comitetul a observat c„ nici unul din drepturile
protejate prin art. 27 nu ar putea fi exercitat legitim Óntr-
un mod sau Óntr-o m„sur„ imcompatibile cu celelalte
dispozi˛ii ale Pactului.
9. Comitetul concluzioneaz„ c„ art. 27 se refer„ la
drepturi a c„ror protec˛ie impune obliga˛ii specifice
statelor p„r˛i. Protec˛ia acestor drepturi este menit„ a
asigura supravie˛uirea ∫i continua dezvoltare a identit„˛ii
culturale, religioase ∫i sociale a minorit„˛ilor respective,
deci s„ Ómbog„˛easc„ structura societ„˛ii Ón Óntregul s„u. Œn
consecin˛„, Comitetul observ„ c„ aceste drepturi trebuie
protejate ca atare ∫i nu trebuie confundate cu alte drepturi
personale recunoscute fiec„ruia ∫i tuturor Ón baza Pactului.
Prin urmare, statele p„r˛i au obliga˛ia de a asigura ca
exerci˛iul acestor drepturi s„ fie pe deplin protejat ∫i s„
indice, Ón rapoartele lor, m„surile adoptate Ón acest sens.

49
PROTOCOL FACULTATIV
LA PACTUL INTERNAfiIONAL CU PRIVIRE
LA DREPTURILE CIVILE ™I POLITICE*

Statele p„r˛i la prezentul Protocol,


Consider‚nd c„, pentru o mai bun„ asigurare a
Óndeplinirii scopurilor Pactului cu privire la drepturile
civile ∫i politice (denumit mai jos Pactul) ∫i aplicarea
acestor prevederi, ar fi indicat„ Ómputernicirea
Comitetului drepturilor omului, constituit conform p„r˛ii a
patra a Pactului (denumit mai jos Comitetul), s„ primeasc„
∫i s„ examineze, astfel cum se prevede Ón prezentul
protocol, comunic„ri provenite de la persoanele fizice care
pretind c„ sunt victime ale unor viol„ri ale unuia dintre
drepturile enun˛ate Ón Pact,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Orice stat parte la Pact care devine parte la prezentul
Protocol recunoa∫te competen˛a Comitetului de a primi ∫i
examina comunic„ri provenite de la persoane fizice ˛in‚nd
de jurisdic˛ia sa, care pretind a fi victime ale unei viol„ri,
de c„tre acest stat parte, a vreunuia dintre drepturile
enun˛ate Ón Pact. Comitetul nu va primi nici o comunicare
privind statul parte la Pact care nu este parte la prezentul
Protocol.
ARTICOLUL 2
Sub rezerva prevederilor art. 1, orice persoan„ fizic„,
care pretinde a fi victima unui viol„ri a vreunui drept
enun˛at Ón Pact ∫i care a epuizat toate c„ile interne de
recurs disponibile, poate prezenta o comunicare scris„
Comitetului, Ón vederea examin„rii sale.
ARTICOLUL 3
Comitetul va declara inadmisibil„ orice comunicare,
prezentat„ Ón temeiul prezentului Protocol, care este
anonim„ sau pe care el o consider„ a fi un abuz al

* Adoptat ∫i deschis spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin


Rezolu˛ia 2200A (XXI) din 16 decembrie 1966.
Intrat Ón vigoare la 23 martie 1976, conform dispozi˛iilor art. 9.
Rom‚nia a ratificat Protocolul la 28 iunie 1993 prin Legea nr. 39, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, partea I nr. 193 din 30 iunie 1993.

50
dreptului de a prezenta astfel de comunic„ri sau a fi
incompatibil„ cu prevederile Pactului.
ARTICOLUL 4
1. Sub rezerva prevedereilor art. 3, Comitetul aduce
orice comunicare care i se prezint„, Ón temeiul prezentului
Protocol, la cuno∫tin˛a statului parte la acest Protocol,
despre care se pretinde c„ a violat o prevedere a Pactului.
2. Œn urm„toarele 6 luni, statul respectiv prezint„ Ón
scris Comitetului explica˛ii sau declara˛ii de elucidare a
problemei, cu indicarea, dac„ este cazul, a m„surilor luate
pentru remedierea situa˛iei.
ARTICOLUL 5
1. Comitetul examineaz„ comunic„rile primite Ón
temeiul prezentului Protocol, ˛in‚nd seama de toate
informa˛iile scrise care i-au fost puse la dispozi˛ie de c„tre
persoana fizic„ ∫i de c„tre statul parte interesat.
2. Comitetul nu va analiza nici o comunicare a unei
persoane fizice f„r„ a se fi asigurat c„:
a) aceea∫i chestiune nu se afl„ deja Ón curs de
examinare Ón cadrul altei proceduri interna˛ionale de
investigare ∫i solu˛ionare;
b) persoana fizic„ a epuizat toate c„ile interne de
recurs disponibile. Aceast„ regul„ nu se aplic„ dac„
procedurile de recurs dep„∫esc termene rezonabile.
3. Comitetul ˛ine ∫edin˛e Ónchise Ón timpul examin„rii
comunic„rilor prev„zute Ón prezentul Protocol.
4. Comitetul comunic„ constat„rile sale statului parte
interesat ∫i persoanei fizice.
ARTICOLUL 6
Comitetul include Ón raportul anual pe care Ól
Óntocme∫te, conform art. 45 din Pact, un rezumat al
activit„˛ilor sale Ón baza prezentului Protocol.
ARTICOLUL 7
P‚n„ la Óndeplinirea obiectivelor Rezolu˛iei nr. 1514
(XV), adoptat„ de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite la
14 decembrie 1960, privind Declara˛ia asupra acord„rii
independen˛ei ˛„rilor ∫i popoarelor coloniale, prevederile
prezentului Protocol nu restr‚ng cu nimic dreptul de
peti˛ionare acordat acestor popoare de Carta Na˛iunilor
Unite ∫i de alte conven˛ii ∫i instrumente interna˛ionale

51
Óncheiate sub auspiciile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau
ale institu˛iilor sale specializate.
ARTICOLUL 8
1. Prezentul Protocol este deschis pentru semnare
oric„rui stat care a semnat Pactul.
2. Prezentul Protocol este supus ratific„rii oric„rui stat
care a ratificat Pactul sau care a aderat la acesta.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
3. Prezentul Protocol va fi deschis ader„rii oric„rui stat
care a ratificat Pactul sau care a aderat la acesta.
4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument
de aderare la Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite.
5. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
informeaz„ toate statele care au semnat prezentul Protocol
sau care au aderat la acesta despre depunerea fiec„rui
instrument de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 9
1. Sub rezerva intr„rii Ón vigoare a Pactului, prezentul
Protocol va intra Ón vigoare la 3 luni dup„ data depunerii
la Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a
celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica
prezentul Protocol sau care vor adera dup„ depunerea
celui de-al zecelea instrument de ratificare. Protocolul va
intra Ón vigoare la 3 luni de la data depunerii de c„tre
acest stat a instrumentului s„u de ratificare sau de
aderare.
ARTICOLUL 10
Prevederile prezentului Protocol se aplic„, f„r„ nici o
limitare sau excep˛ie, tuturor p„r˛ilor constitutive ale
statelor federale.
ARTICOLUL 11
1. Orice stat parte la prezentul Protocol poate s„
propun„ un amendament ∫i s„ depun„ textul acestuia la
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Secretarul general transmite apoi toate proiectele de
amendamente statelor p„r˛i la prezentul Protocol, cer‚ndu-
le s„-i comunice dac„ doresc convocarea unei conferin˛e a
statelor p„r˛i pentru a examina aceste proiecte ∫i a le

52
supune vot„rii. Dac„ cel pu˛in o treime din state se declar„
Ón favoarea acestei convoc„ri, Secretarul general convoac„
conferin˛a sub auspiciile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Orice amendament adoptat de majoritatea statelor
prezente ∫i votante la conferin˛„ va fi supus pentru
aprobare Adun„rii generale a Na˛iunilor Unite.
2. Aceste amendamente intr„ Ón vigoare dup„ ce au
fost aprobate de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite ∫i
acceptate de o majoritate de dou„ treimi din statele p„r˛i
la prezentul Protocol, conform regulilor constitu˛ionale
respective.
3. Dup„ intrarea lor Ón vigoare, aceste amendamente
devin obligatorii pentru statele p„r˛i care le-au acceptat,
celelalte state p„r˛i r„m‚n‚nd legate prin prevederile
prezentului Protocol ∫i prin orice amendament anterior pe
care l-au acceptat.
ARTICOLUL 12
1. Orice stat parte poate denun˛a, Ón orice moment,
prezentul Protocol pe calea unei notific„ri scrise adresate
Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Denun˛area va produce efecte la 3 luni de la data la care
Secretarul general va fi primit notificarea.
2. Denun˛area nu va Ómpiedica aplicarea prevederilor
prezentului Protocol fa˛„ de orice comunicare prezentat„,
Ón temeiul art. 2, Ónainte de data la care denun˛area
produce efecte.
ARTICOLUL 13
Independent de notific„rile prev„zute la paragraful 5
al art. 8 al prezentului Protocol, Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va informa toate statele la
care se refer„ paragraful 1 al art. 48 din Pact:
a) despre semn„turile depuse pe prezentul Protocol ∫i
despre instrumentele de ratificare ∫i de aderare depuse
conform art. 8;
b) despre data la care prezentul Protocol va intra Ón
vigoare conform art. 9 ∫i data la care vor intra Ón vigoare
amendamentele prev„zute la art. 11;
c) despre denun˛„rile f„cute Ón conformitate cu art. 12.
ARTICOLUL 14
1. Prezentul Protocol, ale c„rui texte Ón limbile
chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ sunt Ón egal„

53
m„sur„ autentice, va fi depus la arhivele Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite c‚te o copie certificat„ a prezentului Protocol
tuturor statelor la care se refer„ art. 48 din Pact.

AL DOILEA PROTOCOL FACULTATIV


LA PACTUL INTERNAfiIONAL CU PRIVIRE LA
DREPTURILE CIVILE ™I POLITICE, VIZ¬ND
ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA*
Statele p„r˛i la prezentul Protocol,
Convinse c„ abolirea pedepsei cu moartea contribuie la
promovarea demnit„˛ii umane ∫i la dezvoltarea progresiv„
a drepturilor omului,
Reamintind art. 3 al Declara˛iei universale a
drepturilor omului adoptat„ la 10 decembrie 1948, ca ∫i
art. 6 al Pactului interna˛ional cu privire la drepturile
civile ∫i politice, adoptat la 16 decembrie 1966,
Not‚nd c„ art. 6 al Pactului interna˛ional cu privire la
drepturile civile ∫i politice se refer„ la abolirea pedepsei cu
moartea Ón termeni care sugereaz„ f„r„ ambiguitate c„
este de dorit abolirea acestei pedepse,
Convinse c„ toate m„surile luate Ón leg„tur„ cu
abolirea pedepsei cu moartea trebuie s„ fie considerate ca
un progres Ón direc˛ia garant„rii dreptului la via˛„,
Dorind s„-∫i asume, prin prezentul Protocol,
angajamentul interna˛ional de a aboli pedeapsa cu
moartea,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1
1. Nici o persoan„ aflat„ sub jurisdic˛ia unui stat parte
la prezentul Protocol facultativ nu va fi executat„.
2. Fiecare stat parte va lua toate m„surile necesare
pentru abolirea pedepsei cu moartea pe teritoriul aflat sub
jurisdic˛ia sa.

* Adoptat prin rezolu˛ie a Adun„rii general„ a O.N.U. Ón cea de a 44-a sesiune a acesteia,
la 15 decembrie 1989.
Rom‚nia a ratificat Protocolul la 25 ianuarie 1991 prin Legea nr. 7, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 18 din 26 ianuarie 1991.

54
ARTICOLUL 2
1. Nu se va admite nici o rezerv„ la prezentul protocol,
Ón afar„ de rezerva formulat„ cu ocazia ratific„rii sau
ader„rii, prev„z‚nd aplicarea pedepsei cu moartea Ón timp
de r„zboi Ón urma unei condamn„ri pentru o crim„, cu
caracter militar, de o gravitate extrem„, comis„ Ón timp de
r„zboi.
2. Statul parte care a formulat o astfel de rezerv„ va
notifica Secretarului general al O.N.U., cu ocazia ratific„rii
sau ader„rii, dispozi˛iile corespunz„toare din legisla˛ia sa
intern„ care se aplic„ Ón timp de r„zboi.
3. Statul parte care a formulat o astfel de rezerv„ va
notifica Secretarului general al O.N.U. instituirea sau
ridicarea st„rii de r„zboi pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 3
Statele p„r˛i la prezentul Protocol vor prezenta, Ón
rapoartele pe care le transmit Comitetului drepturilor
omului, Ón virtutea art. 40 al Pactului, m„surile pe care ele
le vor adopta pentru punerea Ón aplicare a prezentului
Protocol.
ARTICOLUL 4
Œn ceea ce prive∫te statele p„r˛i la Pact care au f„cut
declara˛ia prev„zut„ de art. 41, competen˛a recunoscut„
Comitetului drepturilor omului pentru a primi ∫i examina
comunic„ri Ón care un stat pretinde c„ un alt stat parte nu
se achit„ de obliga˛iile sale se extinde ∫i asupra
dispozi˛iilor prezentului Protocol, afar„ de cazul c‚nd
statul parte Ón cauz„ nu a f„cut o declara˛ie Ón sens contrar
cu ocazia ratific„rii sau ader„rii.
ARTICOLUL 5
Œn ceea ce prive∫te statele p„r˛i la primul Protocol
facultativ la Pactul interna˛ional cu privire la drepturile
civile ∫i politice, adoptat la 16 decembrie 1966, competen˛a
recunoscut„ Comitetului drepturilor omului pentru a
primi ∫i examina comunic„ri provenind de la persoane
particulare aflate sub jurisdic˛ia lor se extinde ∫i la
dispozi˛iile prezentului Protocol, afar„ de cazul c‚nd statul
Ón cauz„ nu a f„cut o declara˛ie Ón sens contrar cu ocazia
ratific„rii sau ader„rii.

55
ARTICOLUL 6
1. Dispozi˛iile prezentului Protocol se aplic„ drept
dispozi˛ii adi˛ionale ale Pactului.
2. F„r„ prejudicierea posibilit„˛ii de a formula rezerva
prev„zut„ de art. 2 al prezentului Protocol, dreptul
garantat de paragraful 1 al art. 1 al prezentului Protocol
nu poate totu∫i s„ fac„ obiectul nici unei derog„ri Ón
virtutea art. 4 al Pactului.
ARTICOLUL 7
1. Prezentul Protocol este deschis semn„rii oric„rui
stat semnatar al Pactului.
2. Prezentul Protocol este supus ratific„rii oric„rui stat
care a ratificat pactul sau care a aderat la acesta.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
3. Prezentul Protocol va fi deschis ader„rii oric„rui stat
care a ratificat Pactul sau care a aderat la acesta.
4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument
de aderare la Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite.
5. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a
informat toate statele care au semnat prezentul Protocol
sau care au aderat la el Ón leg„tur„ cu depunerea fiec„rui
instrument de ratificare sau aderare.
ARTICOLUL 8
1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare la trei luni
dup„ data depunerii la Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de
ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica
prezentul protocol sau care vor adera la el dup„
depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau
aderare, acest Protocol va intra Ón vigoare la trei luni dup„
data depunerii de c„tre acet stat a instrumentului s„u de
ratificare sau aderare.
ARTICOLUL 9
Dispozi˛iile prezentului Protocol se aplic„, f„r„ nici o
limitare sau excep˛ie, tuturor unit„˛ilor constitutive ale
statelor federative.

56
ARTICOLUL 10
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
informa toate statele vizate Ón paragraful 1 al art. 48 al
Pactului despre:
a) rezerve, comunic„ri ∫i notific„ri primite Ón baza art.
2 al prezentului Protocol;
b) declara˛ii f„cute Ón baza art. 4 sau 5 din prezentul
Protocol;
c) semnarea prezentului Protocol ∫i instrumentele de
ratificare sau aderare depuse Ón conformitate cu art. 7;
d) data la care prezentul Protocol va intra Ón vigoare,
Ón conformitate cu art. 8.
ARTICOLUL 11
1. Prezentul Protocol, ale c„rui texte Ón englez„, arab„,
chinez„, spaniol„, francez„ ∫i rus„ sunt egal autentice, va
fi depus la arhivele Organiza˛iei Na˛iunilor Unice.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite o copie conform„ certificat„ a prezentului
Protocol tuturor statelor vizate la art. 48 al Pactului.

57
II. INSTRUMENTE PRIVITOARE
LA PROBLEME SPECIFICE

 Lupta Ómpotriva discrimin„rii:

CONVENfiIA INTERNAfiIONAL√
PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR
DE DISCRIMINARE RASIAL√*
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Consider‚nd c„ la baza Cartei Na˛iunilor Unite stau
principiile demnit„˛ii ∫i egalit„˛ii fiin˛elor umane ∫i c„
toate statele membre s-au angajat s„ ac˛ioneze at‚t
Ómpreun„ c‚t ∫i separat, Ón cooperare cu Organiza˛ia,
pentru Ónf„ptuirea unuia din scopurile Na˛iunilor Unite,
anume de a dezvolta ∫i Óncuraja respectarea universal„ ∫i
efectiv„ a drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
pentru to˛i, f„r„ deosebire de ras„, sex, limb„ sau religie,
Consider‚nd c„ Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului proclam„ c„ toate fiin˛ele umane se nasc libere ∫i
egale Ón demnitate ∫i Ón drepturi ∫i c„ fiecare poate s„ se
prevaleze de toate drepturile ∫i de toate libert„˛ile care
sunt enun˛ate Ón Declara˛ie, f„r„ nici o deosebire, mai ales
de ras„, de culoare sau de origine na˛ional„,
Lu‚nd Ón considerare c„ to˛i oameni sunt egali Ón fa˛a
legii ∫i au dreptul la o protec˛ie egal„ a legii Ómpotriva
oric„rei discrimin„ri ∫i Ómpotriva oric„rei incit„ri la
discriminare,
Consider‚nd c„ Na˛iunile Unite au condamnat
colonialismul ∫i toate practicile de segrega˛ie ∫i de
discriminare care Ól Ónso˛esc, sub orice form„ ∫i Ón orice

* Adoptat„ ∫i deschis„ spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin


Rezolu˛ia 2106 (XX) din 21 decembrie 1965. Intrat„ Ón vigoare la 4 ianuarie 1969, conform
dispozi˛iilor art. 19.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 92 din 28 iulie 1970.
Prin Legea nr. 144/1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 261
din 13 iulie 1998, Rom‚nia ∫i-a retras rezerva formulat„ la art. 22.

58
loc ar exista, ∫i c„ Declara˛ia cu privire la acordarea
independen˛ei ˛„rilor ∫i popoarelor coloniale, din 14
decembrie 1960 (rezolu˛ia 1514 (XV) a Adun„rii Generale),
a afirmat ∫i a proclamat solemn necesitatea de a i se pune
cap„t rapid ∫i necondi˛ionat,
Consider‚nd c„ Declara˛ia Na˛iunilor Unite privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial„, din
20 noiembrie 1963 (Rezolu˛ia 1904 (XVIII) a Adun„rii
Generale), afirm„ Ón mod solemn necesitatea de a se
elimina rapid toate formele ∫i toate manifest„rile de
discriminare rasial„ Ón toate p„r˛ile lumii ∫i de a asigura
Ón˛elegerea demnit„˛ii persoanei umane,
Convinse c„ orice doctrin„ de superioritate bazat„ pe
diferen˛ierea dintre rase este fals„ din punct de vedere
∫tiin˛ific, condamnabil„ sub raport moral, injust„ ∫i
periculoas„ din punct de vedere social ∫i c„ nimic nu ar
putea s„ justifice, oriunde ar fi, discriminarea rasial„, nici
Ón teorie, nici Ón practic„.
Reafirm‚nd c„ discriminarea Óntre fiin˛ele umane
pentru motive de ras„, culoare sau origine etnic„ este un
obstacol Ón calea rela˛iilor pa∫nice de prietenie Óntre
na˛iuni, fiind susceptibil„ s„ tulbure pacea ∫i securitatea
popoarelor, precum ∫i coexisten˛a armonioas„ a
persoanelor Ón cadrul aceluia∫i stat,
Convinse c„ existen˛a barierelor rasiale este
incompatibil„ cu idealurile oric„rei societ„˛i umane,
Alarmate de manifest„rile de discriminare rasial„ care
exist„ Ónc„ Ón unele regiuni ale lumii ∫i de politica unor
guverne bazat„ pe superioritate sau ur„ rasial„, cum este
politica de apartheid, de segrega˛ie sau de separa˛ie,
Hot„r‚te s„ adopte toate m„surile necesare pentru
eliminarea rapid„ a tuturor formelor ∫i a tuturor
manifest„rilor de discriminare rasial„ spre a favoriza buna
Ón˛elegere Óntre rase ∫i a edifica o comunicare
interna˛ional„ eliberat„ de orice forme de segrega˛ie ∫i
discriminare rasial„,
Av‚nd prezente Ón spirit Conven˛ia privind
discriminarea Ón materie de angajare ∫i de profesie,
adoptat„ de Organiza˛ia Interna˛ional„ a Muncii Ón 1958 ∫i
de Conven˛ia privind lupta Ómpotriva discrimin„rii Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului, adoptat„ de Organiza˛ia
Na˛iunilor Unite pentru educa˛ie, ∫tiin˛„ ∫i cultur„ Ón 1960,
Dornice s„ pun„ Ón aplicare principiile enumerate Ón
Declara˛ia Na˛iunilor Unite privind eliminarea tuturor

59
formelor de discriminare rasial„ ∫i s„ asigure c‚t mai
repede posibil adoptarea m„surilor practice Ón acest scop.
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

PARTEA ŒNT¬I

ARTICOLUL 1
1. Œn prezenta Conven˛ie, expresia îdiscriminare
rasial„“ are Ón vedere orice deosebire, excludere, restric˛ie
sau preferin˛„ Óntemeiat„ pe ras„, culoare, ascenden˛„ sau
origine na˛ional„ sau etnic„, care are ca scop sau efect de a
distruge sau compromite recunoa∫terea, folosin˛a sau
exercitarea, Ón condi˛ii de egalitate, a drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale Ón domeniile: politic, economic,
social ∫i cultural sau Ón oricare alt domeniu al vie˛ii
publice.
2. Prezenta Conven˛ie nu se aplic„ deosebirilor,
excluderilor, restric˛iilor sau preferin˛elor stabilite de c„tre
un stat parte la Conven˛ie, dup„ cum este vorba de
cet„˛enii s„i sau de str„ini.
3. Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu poate fi
interepretat„ ca afect‚nd, Ón vreun fel, dispozi˛iile
legislative ale statelor p„r˛i la Conven˛ie, Ón ceea ce
prive∫te na˛ionalitatea, cet„˛enia sau naturalizarea, cu
condi˛ia ca aceste dispozi˛ii s„ nu fie discriminatorii fa˛„
de o anumit„ na˛ionalitate.
4. M„surile speciale luate cu singurul scop de a se
asigura cum se cuvine progresul unor grupuri rasiale sau
etnice sau unor indivizi av‚nd nevoie de protec˛ia care
poate fi necesar„ pentru a le garanta folosin˛a ∫i
exercitarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale Ón condi˛ii de egalitate nu sunt considerate
ca m„suri de discriminare rasial„, cu condi˛ia totu∫i ca ele
s„ nu aib„ drept efect men˛inerea de drepturi distincte
pentru grupuri rasiale diferite ∫i ca ele s„ nu fie
men˛inute Ón vigoare dup„ realizarea scopurilor pentru
care au fost adoptate.
ARTICOLUL 2
1. Statele p„r˛i condamn„ discriminarea rasial„ ∫i se
angajeaz„ s„ urmeze, prin toate mijloacele potrivite ∫i f„r„
Ónt‚rziere, o politic„ menit„ s„ elimine orice form„ de
discriminare rasial„, s„ favorizeze Ón˛elegerea Óntre toate
rasele ∫i Ón acest scop:

60
a) fiecare stat parte se angajeaz„ s„ nu recurg„ la acte
sau practici de discriminare rasial„ Ómpotriva unor
persoane, grupuri de persoane sau institu˛ii ∫i s„ fac„ Ón
a∫a fel Ónc‚t toate autorit„˛ile publice ∫i institu˛iile publice,
na˛ionale ∫i locale s„ se conformeze acestei obliga˛ii;
b) fiecare stat parte se angajeaz„ s„ nu Óncurajeze, s„
nu apere ∫i s„ nu sprijine discriminarea rasial„ practicat„
de vreo persoan„ sau organiza˛ie, oricare ar fi ea;
c) fiecare stat parte trebuie s„ ia m„suri eficace pentru
a reexamina politica guvernamental„ na˛ional„ ∫i local„ ∫i
pentru a modifica, abroga sau anula orice lege ∫i orice
reglementare av‚nd drept efect crearea discrimin„rii
rasiale sau perpetuarea ei, acolo unde exist„;
d) fiecare stat parte trebuie, prin toate mijloacele
corespunz„toare, inclusiv, dac„ Ómprejur„rile o cer, prin
m„suri legislative, s„ interzic„ discriminarea rasial„
practicat„ de persoane, de grupuri sau de organiza˛ii ∫i s„-i
pun„ cap„t;
e) fiecare stat parte se angajeaz„ s„ favorizeze, dac„ va
fi cazul, organiza˛iile ∫i mi∫c„rile integra˛ioniste
multirasiale ∫i alte mijloace de natur„ a elimina barierele
Óntre rase ∫i de a descuraja ceea ce tinde spre Ónt„rirea
dezbin„rii rasiale.
2. Statele p„r˛i vor lua, dac„ Ómprejur„rile o vor cere,
m„suri speciale ∫i concrete Ón domeniile social, economic,
cultural ∫i altele, pentru a asigura cum se cuvine
dezvoltarea sau protec˛ia anumitor grupuri rasiale sau
anumitor indivizi apar˛in‚nd acestor grupuri, Ón scopul de
a le garanta, Ón condi˛ii de egalitate, deplina exercitare a
drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale. Aceste
m„suri nu vor putea Ón nici un caz s„ aib„ drept efect
men˛inerea de drepturi inegale sau deosebite pentru
diversele grupuri rasiale, odat„ atinse obiectivele pentru
care au fost adoptate.
ARTICOLUL 3
Statele p„r˛i condamn„ Ón special segrega˛ia rasial„ ∫i
apartheidul ∫i se angajeaz„ s„ previn„, s„ interzic„ ∫i s„
elimine pe teritoriile ˛in‚nd de jurisdic˛ia lor toate
practicile de aceast„ natur„.
ARTICOLUL 4
Statele p„r˛i condamn„ orice propagand„ ∫i orice
organiza˛ii care se inspir„ din idei sau teorii bazate pe
superioritatea unei rase sau unui grup de persoane de o

61
anumit„ culoare sau de o anumit„ origine etnic„, sau care
pretind s„ justifice sau s„ Óncurajeze orice form„ de ur„ ∫i
de discriminare rasial„ ∫i se angajeaz„ s„ adopte de Óndat„
m„suri pozitive menite s„ elimine orice incitare la o astfel
de discriminare sau orice acte de discriminare ∫i, Ón acest
scop, ˛in‚nd seama de principiile formulate Ón Declara˛ia
universal„ a drepturilor omului ∫i de drepturile enun˛ate
Ón mod expres Ón articolul 5 al prezentei Conven˛ii, ele se
angajeaz„ Óndeosebi:
a) s„ declare delicte pedepsite prin lege orice difuzare
de idei bazate pe superioritate sau ur„ rasial„, orice
incitare la discrminare rasial„ ca ∫i orice acte de violen˛„
sau provocare la astfel de acte, Óndreptate Ómpotriva
oric„rei rase sau oric„rui grup de persoane de o alt„
culoare sau de o alt„ origine etnic„, precum ∫i orice sprijin
acordat unor activit„˛i rasiste, inclusiv finan˛area lor;
b) s„ declare ilegale ∫i s„ interzic„ organiza˛iile,
precum ∫i activit„˛ile de propagand„ organizat„ ∫i orice alt
fel de activitate de propagand„ care incit„ la discriminare
rasial„ ∫i care o Óncurajeaz„ ∫i s„ declare delict pedepsit
prin lege participarea la aceste organiza˛ii sau la aceste
activit„˛i;
c) s„ nu permit„ autorit„˛ilor publice sau institu˛iilor
publice, na˛ionale sau locale, s„ incite la discriminare
rasial„ sau s-o Óncurajeze.
ARTICOLUL 5
Œn conformitate cu obliga˛iile fundamentale enun˛ate
Ón articolul 2 al prezentei Conven˛ii, statele p„r˛i se
angajeaz„ s„ interzic„ ∫i s„ elimine discriminarea rasial„
sub toate formele ∫i s„ garanteze dreptul fiec„ruia la
egalitate Ón fa˛a legii f„r„ deosebire de ras„, culoare,
origine na˛ional„ sau etnic„, Ón folosin˛a drepturilor
urm„toare:
a) dreptul la un tratament egal Ón fa˛a tribunalelor ∫i a
oric„rui alt organ de administrare a justi˛iei;
b) dreptul la securitatea persoanei ∫i la protec˛ia
statului Ómpotriva violen˛elor sau maltrat„rilor, fie din
partea func˛ionarilor guvernului, fie a oric„rui individ,
grup sau institu˛ie;
c) drepturi politice, ∫i anume dreptul de a participa la
alegeri — de a vota ∫i de a fi candidat — dup„ sistemul
sufragiului universal ∫i egal, dreptul de a face parte din
guvern, de a lua parte la conducerea treburilor publice, la

62
orice nivel, ∫i dreptul de acces, Ón condi˛ii de egalitate, la
func˛ii publice;
d) alte drepturi civile, Ón special:
i) dreptul de a circula liber ∫i de a-∫i alege
re∫edin˛a Ón interiorul unui stat;
ii) dreptul de a p„r„si orice ˛ar„, inclusiv pe a sa,
∫i de a se Óntoarce Ón ˛ara sa;
iii) dreptul la o cet„˛enie;
iv) dreptul de a se c„s„tori ∫i de a-∫i alege
partenerul;
v) dreptul de proprietate al oric„rei persoane,
at‚t singur„ c‚t ∫i Ón asociere;
vi) dreptul de mo∫tenire;
vii) dreptul la libertate de g‚ndire, con∫tiin˛„ ∫i
religie;
viii) dreptul la libertate de opinie ∫i de exprimare;
ix) dreptul la libertate de Óntrunire ∫i asociere
pa∫nic„;
e) drepturi economice, sociale ∫i culturale, Ón special:
i) dreptul la munc„, la libera alegere a ocupa˛iei
sale, la condi˛ii de munc„ echitabile ∫i
satisf„c„toare, la protec˛ia Ómpotriva
∫omajului, la un salariu egal pentru munc„
egal„, la o remunera˛ie echitabil„ ∫i
satisf„c„toare;
ii) dreptul de a Ónfiin˛a sindicate ∫i de a se afilia
unor sindicate;
iii) dreptul la locuin˛„;
iv) dreptul la s„n„tate, la Óngrijire medical„, la
securitate social„ ∫i la servicii sociale;
v) dreptul la educa˛ie ∫i la preg„tire profesional„;
vi) dreptul de a lua parte, Ón condi˛ii de egalitate,
la activit„˛i culturale;
f) dreptul de acces la toate locurile ∫i serviciile
destinate folosin˛ei publice, cum ar fi mijloacele de
transport, hoteluri, restaurante, cafenele, spectacole,
parcuri.
ARTICOLUL 6
Statele p„r˛i vor asigura oric„rei persoane supuse
jurisdic˛iei lor o protec˛ie ∫i o cale de recurs efective Ón
fa˛a tribunalelor na˛ionale ∫i a altor organe de stat
competente, Ómpotriva tuturor actelor de discriminare

63
rasial„ care, contrar prezentei Conven˛ii, ar viola
drepturile sale individuale ∫i libert„˛ile sale fundamentale,
precum ∫i dreptul de a cere acestor tribunale satisfac˛ie
sau desp„gubire dreapt„ ∫i adecvat„ pentru orce prejudiciu
pe care l-ar putea suferi ca urmare a unei astfel de
discrimin„ri.
ARTICOLUL 7
Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ ia m„suri imediate ∫i
eficace Ón domeniile Ónv„˛„m‚ntului, educa˛iei, culturii ∫i
informa˛iei, pentru a lupta Ómpotriva prejudec„˛ilor ce duc
la discriminare rasial„ ∫i pentru a favoriza Ón˛elegerea,
toleran˛a ∫i prietenia Óntre na˛iuni ∫i grupuri rasiale sau
etnice, ca ∫i pentru a promova scopurile ∫i principiile
Cartei Na˛iunilor Unite, ale Declara˛iei universale a
drepturilor omului, ale Declara˛iei Na˛iunilor Unite
privind eliminarea tuturor fenomenelor de discriminare
rasial„ ∫i ale prezentei Conven˛ii.

PARTEA A DOUA

ARTICOLUL 8
1. Se constituie un Comitet pentru eliminarea
discrimin„rii rasiale (denumit Ón cele ce urmeaz„
Comitetul) compus din optsprezece exper˛i cunoscu˛i
pentru Ónalta lor moralitate ∫i impar˛ialitate, care sunt
ale∫i de c„tre statele p„r˛i din r‚ndul cet„˛enilor lor ∫i care
Ó∫i exercit„ func˛iile cu titlu individual, ˛in‚ndu-se seama
de o reparti˛ie geografic„ echitabil„ ∫i de reprezentarea
diferitelor forme de civiliza˛ie, precum ∫i de principalele
sisteme juridice.
2. Membrii Comitetului sunt ale∫i prin vot secret de pe
o list„ de candida˛i desemna˛i de statele p„r˛i. Fiecare stat
parte poate s„ desemneze un candidat ales dintre cet„˛enii
s„i.
3. Prima alegere va avea loc la ∫ase luni de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii. Cu cel pu˛in trei
luni Ónainte de data fiec„rei alegeri, Secretarul general al
Na˛iunilor Unite trimite o scrisoare statelor p„r˛i pentru a
le invita s„-∫i prezinte candidaturile Óntr-un termen de
dou„ luni. Secretarul general Óntocme∫te o list„, Ón ordine
alfabetic„, a tuturor candida˛ilor astfel desemna˛i,
indic‚nd statele care i-au desemnat ∫i o comunic„ statelor
p„r˛i.

64
4. Membrii Comitetului sunt ale∫i Ón cursul unei
reuniuni a statelor p„r˛i, convocat„ de Secretarul general
la sediul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. La aceast„
reuniune, al c„rei cvorum este de dou„ treimi din statele
p„r˛i, sunt ale∫i membri ai Comitetului candida˛ii care
ob˛in cel mai mare num„r de voturi ∫i majoritatea
absolut„ a voturilor reprezentan˛ilor statelor p„r˛i prezen˛i
∫i votan˛i.
5. a) Membrii Comitetului sunt ale∫i pentru patru ani.
Totu∫i, mandatul a nou„ dintre membrii desemna˛i la
prima alegere va lua sf‚r∫it dup„ doi ani; imediat dup„
prima alegere, numele acestor nou„ membri vor fi trase la
sor˛i de c„tre pre∫edintele Comitetului.
b) Pentru a ocupa locurile vacante Ón mod fortuit
statul parte al c„rui expert a Óncetat s„-∫i exercite func˛iile
de membru al Comitetului va numi un alt expert dintre
cet„˛enii s„i, sub rezerva aprob„rii de c„tre Comitet.
6. Statele p„r˛i iau Ón sarcina lor cheltuielile
membrilor Comitetului pentru perioada Ón care ace∫tia Ó∫i
Óndeplinesc func˛iile Ón Comitet.
ARTICOLUL 9
1. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ prezinte Secretarului
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, pentru
examinarea de c„tre Comitet, un raport asupra m„surilor
de ordin legisaltiv, judiciar administrativ sau altele pe care
le-au adoptat ∫i care pun Ón aplicare dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii: a) Ón termen de un an, Óncep‚nd de la intrarea
Ón vigoare a Conven˛iei, pentru fiecare stat interesat Ón
ceea ce Ól prive∫te ∫i b) apoi, la fiecare doi ani ∫i de fiecare
dat„ c‚nd Comitetul o va cere. Comitetul poate s„ cear„
informa˛ii suplimentare statelor p„r˛i.
2. Comitetul supune, Ón fiecare an, Adun„rii generale a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, prin intermediul
Secretarului general, un raport asupra activit„˛ii sale ∫i
poate s„ fac„ sugestii ∫i recomand„ri de ordin general
bazate pe examinarea rapoartelor ∫i informa˛iilor primite
de la statele p„r˛i. El aduce la cuno∫tin˛a Adun„rii
generale aceste sugestii ∫i recomand„ri de ordin general
Ónso˛ite, dac„ este cazul, de observa˛iile statelor p„r˛i.
ARTICOLUL 10
1. Comitetul adopt„ regulamentul s„u de ordine
interioar„.

65
2. Comitetul Ó∫i alege biroul pentru o perioad„ de doi
ani.
3. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
asigur„ secretariatul Comitetului.
4. Comitetul Ó∫i ˛ine Ón mod obi∫nuit reuniunile la
sediul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 11
1. Dac„ un stat parte consider„ c„ un alt stat, de
asemenea parte, nu aplic„ dispozi˛iile prezentei Conven˛ii,
el poate s„ atrag„ aten˛ia Comitetului asupra problemei.
Comitetul transmite comunicarea statului parte interesat.
Œn teremen de trei luni, statul destinatar prezint„
Comitetului explica˛ii sau declara˛ii scrise elucid‚nd
problema ∫i indic‚nd, dac„ este cazul, m„surile care
eventual au putut fi luate de acest stat pentru remedierea
situa˛iei.
2. Dac„, Ón termen de ∫ase luni, Óncep‚nd de la data
primirii comunic„rii originale de c„tre statul destinatar,
problema nu a fost reglementat„ spre satisfac˛ia celor
dou„ state, pe cale de negocieri bilaterale sau prin orice
alt„ procedur„ care le-ar sta la dispozi˛ie, at‚t unul, c‚t ∫i
cel„lalt vor avea dreptul s„ o supun„ din nou Comitetului,
adres‚nd o notificare Comitetului ∫i celuilalt stat interesat.
3. Comitetul nu poate s„ se sesizeze cu o problem„
care Ói este supus„ conform prevederilor paragrafului 2 al
prezentului articol dec‚t dup„ ce s-a asigurat c„ toate c„ile
interne disponibile au fost folosite sau epuizate Ón
conformitate cu principiile de drept interna˛ional general
recunoscute. Aceast„ regul„ nu se aplic„ dac„ procedurile
de recurs dep„∫esc termene rezonabile.
4. Œn orice problem„ care Ói este supus„, Comitetul
poate cere statelor p„r˛i Ón cauz„ s„-i furnizeze orice
inform„ri suplimentare pertinente.
5. Atunci c‚nd Comitetul examineaz„ o problem„ Ón
aplicarea prezentului articol, statele p„r˛i interesate au
dreptul s„ desemneze un reprezentant care va participa
f„r„ drept de vot la lucr„rile Comitetului, pe toat„ durata
dezbaterilor.
ARTICOLUL 12
1. a) Dup„ ce Comitetul a ob˛inut ∫i cercetat toate
inform„rile pe care le consider„ necesare, pre∫edintele
desemneaz„ o comisie de conciliere ad-hoc (denumit„ Ón
cele ce urmeaz„ comisia) compus„ din cinci persoane care

66
pot sau nu s„ fie membri ai Comitetului. Membrii comisiei
sunt desemna˛i cu asentimentul deplin ∫i unanim al
p„r˛ilor Ón diferend ∫i comisia pune bunele sale oficii la
dispozi˛ia statelor interesate, Ón scopul de a se ajunge la o
solu˛ie amiabil„ a problemei, bazat„ pe respectarea
prezentei Conven˛ii.
b) Dac„ statele p„r˛i Ón diferend nu ajung la o
Ón˛elegere asupra Óntregului sau unei p„r˛i a componen˛ei
comisiei Óntr-un termen de trei luni, membrii comisiei
care nu au asentimentul statelor p„r˛i Ón diferend sunt
ale∫i prin vot secret dintre membrii Comitetului, cu o
majoritate de dou„ treimi din num„rul membrilor
Comitetului.
2. Membrii comisiei Ó∫i exercit„ func˛iile cu titlu
individual. Ei nu trebuie s„ fie cet„˛enii unuia dintre
statele p„r˛i Ón diferend ∫i nici ai unui stat care nu este
parte la prezenta Conven˛ie.
3. Comisia Ó∫i alege pre∫edintele ∫i adopt„
regulamentul s„u de ordine interioar„.
4. Comisia Ó∫i ˛ine Ón mod obi∫nuit reuniunile la sediul
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau Ón orice alt loc potrivit
pe care Ól va determina comisia.
5. Secretarul prev„zut la paragraful 3 al articolului 10
al prezentei Conven˛ii pune, de asemenea, serviciile sale la
dispozi˛ia comisiei ori de c‚te ori un diferend Óntre statele
p„r˛i determin„ constituirea comisiei.
6. Toate cheltuielile membrilor comisiei sunt
repartizate Ón mod egal Óntre statele p„r˛i Ón diferend, pe
baza unui ∫tat estimativ stabilit de Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
7. Secretarul general va fi Ómputernicit, dac„ va fi
nevoie, s„ deconteze cheltuielile membrilor comisiei
Ónainte ca rambursarea sumelor s„ fi fost efectuat„ de
c„tre statele p„r˛i Ón diferend, Ón conformitate cu
paragraful 6 al prezentului articol.
8. Inform„rile ob˛inute ∫i cercetate de c„tre Comitet
sunt puse la dispozi˛ia comisiei care poate cere statelor
interesate s„-i furnizeze orice informa˛ie complementar„
pertinent„.
ARTICOLUL 13
1. Dup„ ce a studiat problema sub toate aspectele sale,
comisia preg„te∫te ∫i supune pre∫edintelui Comitetului un
raport con˛in‚nd concluziile sale asupra tuturor
chestiunilor de fapt, privind litigiul dintre p„r˛i ∫i

67
recomand„rile pe care le consider„ oportune spre a se
ajunge la o solu˛ionare amiabil„ a diferendului.
2. Pre∫edintele Comitetului transmite raportul comisiei
fiec„ruia dintre statele p„r˛i Ón diferend. Aceste state fac
cunoscut pre∫edintelui Comitetului Ón termen de trei luni
dac„ accept„ sau nu recomand„rile cuprinse Ón raportul
comisiei.
3. Dup„ expirarea termenului prev„zut la paragraful 2
al prezentului articol, pre∫edintele Comitetului comunic„
raportul comisiei ∫i declara˛iile statelor p„r˛i interesate
celorlalte state p„r˛i la Conven˛ie.
ARTICOLUL 14
1. Orice stat parte poate declara, Ón orice moment, c„
recunoa∫te Comitetului competen˛a de a primi ∫i examina
comunic„ri eman‚nd de la persoane sau grupuri de
persoane ˛in‚nd de jurisdic˛ia sa care se pl‚ng de a fi
victime ale viol„rii, de c„tre acest stat parte, a vreunuia
dintre drepturile enun˛ate Ón prezenta Conven˛ie.
Comitetul nu prime∫te nici o comunicare privind un stat
parte care n-a f„cut o astfel de declara˛ie.
2. Orice stat parte care face o declara˛ie Ón
conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol poate
crea sau desemna un organism Ón cadrul ordinii sale
juridice na˛ionale cu competen˛a de a primi ∫i examina
cererile eman‚nd de la persoane sau grupuri de persoane
ce ˛in de jurisdic˛ia acelui stat, care se pl‚ng de a fi
victime ale viol„rii vreunuia dintre drepturile enun˛ate Ón
prezenta Conven˛ie ∫i care au epuizat celelalte c„i de
recurs locale disponibile.
3. Declara˛ia f„cut„ Ón conformitate cu paragraful 1 al
prezentului articol ∫i numele oric„rui organism creat sau
desemnat Ón conformitate cu paragraful 2 al prezentului
articol sunt depuse de c„tre statul parte interesat la
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care
comunic„ o copie de pe acestea celorlalte state p„r˛i.
Declara˛ia poate s„ fie retras„ Ón orice moment, printr-o
notificare adresat„ Secretarului general, dar aceast„
retragere nu afecteaz„ comunic„rile cu care Comitetul este
deja sesizat.
4. Organismul creat sau desemnat Ón conformitate cu
paragraful 2 al prezentului articol va trebui s„ ˛in„ un
registru de peti˛ii, iar copii certificate conforme cu
registrul vor fi depuse Ón fiecare an la Secretarul general

68
pe c„ile corespunz„toare, fiind de la sine Ón˛eles c„
con˛inutul acestor copii nu va fi divulgat publicului.
5. Dac„ nu ob˛ine satisfac˛ie de la organismul creat sau
desemnat Ón conformitate cu paragraful 2 al prezentului
articol, peti˛ionarul are dreptul de a adresa, Ón
urm„toarele ∫ase luni, o comunicare Ón acest sens
Comitetului.
6. a) Comitetul, cu titlu confiden˛ial, aduce orice
comunicare care Ói este adresat„ la cuno∫tin˛a statului
parte despre care se pretinde c„ a violat vreuna din
dispozi˛iile Conven˛iei, dar identitatea persoanei sau
grupurilor de persoane interesate nu poate fi dezv„luit„
f„r„ consim˛„m‚ntul expres al acelei persoane sau al
acelor grupuri de persoane. Comitetul nu prime∫te
comunic„ri anonime.
b) Œn urm„toarele trei luni, statul Ón cauz„ prezint„ Ón
scris Comitetului explica˛ii sau declara˛ii elucid‚nd
problema ∫i indic‚nd, dac„ este cazul, m„surile pe care
eventual a putut s„ le ia pentru remedierea situa˛iei.
7. a) Comitetul examineaz„ comunic„rile ˛in‚nd seama
de toate inform„rile care Ói sunt prezentate de c„tre statul
parte interesat ∫i de c„tre peti˛ionar. Comitetul nu va
examina nici o comunicare a unui peti˛ionar f„r„ a se fi
asigurat c„ acesta a epuizat toate c„ile interne disponibile.
Totu∫i, aceast„ regul„ nu se aplic„ dac„ procedurile de
recurs dep„∫esc termenele ra˛ionale.
b) Comitetul adreseaz„ sugestiile ∫i recomand„rile sale
eventuale statului parte interesat ∫i peti˛ionarului.
8. Comitetul include Ón raportul s„u anual un rezumat
al acestor comunic„ri ∫i, dac„ este cazul, un rezumat al
explica˛iilor ∫i declara˛iilor statelor p„r˛i interesate,
precum ∫i al propriilor sale sugestii ∫i recomand„ri.
9. Comitetul nu are competen˛„ s„ exercite func˛iile
prev„zute Ón prezentul articol dec‚t dac„ cel pu˛in zece
state p„r˛i la Conven˛ie sunt legate prin declara˛ii f„cute Ón
conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol.
ARTICOLUL 15
1. P‚n„ la realizarea obiectivelor Declara˛iei privind
acordarea independen˛ei ˛„rilor ∫i popoarelor coloniale,
cuprins„ Ón rezolu˛ia 1514 (XV) a Adun„rii generale, din 14
decembrie 1960, dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu
restr‚ng cu nimic dreptul de peti˛ie acordat acestor
popoare prin alte instrumente interna˛ionale sau de c„tre
Organiza˛ia Na˛iunilor Unite ∫i institu˛iile sale specializate.

69
2. a) Comitetul constituit Ón conformitate cu paragraful
1 al articolului 8 prime∫te Ón copie peti˛iile ce provin de la
organele Na˛iunilor Unite care se ocup„ de probleme,
av‚nd un raport direct cu principiile ∫i obiectivele
prezentei Conven˛ii, Ó∫i exprim„ p„rerea ∫i face
recomand„ri Ón leg„tur„ cu peti˛iile primite atunci c‚nd
examineaz„ peti˛ii eman‚nd de la locuitorii teritoriilor sub
tutel„ sau neautonome sau de la orice alt teritoriu c„ruia i
se aplic„ Rezolu˛ia 1514 (XV) a Adun„rii generale, av‚nd
leg„tur„ cu problemele prev„zute prin prezenta Conven˛ie,
de care sunt sesizate aceste organe.
b) Comitetul prime∫te din partea organelor competente
ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite copii de pe rapoartele
privind m„surile de ordin legislativ, judiciar, administrativ
sau altele interes‚nd Ón mod direct principiile ∫i
obiectivele prezentei Conven˛ii pe care puterile
administrante le-au aplicat Ón teritoriile men˛ionate la
alineatul a) al prezentului paragraf, d„ avize ∫i face
recomand„ri acestor organe.
3. Comitetul include Ón rapoartele sale c„tre Adunarea
general„ un rezumat al peti˛iilor ∫i rapoartelor pe care le-a
primit din partea organelor Na˛iunilor Unite, precum ∫i
opiniile ∫i recomand„rile care i-au fost prilejuite de acele
peti˛ii ∫i rapoarte.
4. Comitetul roag„ pe Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite s„-i pun„ la dispozi˛ie orice
informa˛ie, av‚nd leg„tur„ cu obiectivele prezentei
Conven˛ii de care acesta dispune, cu privire la teritoriile
men˛ionate la paragraful 2, alineatul a, al prezentului
articol.
ARTICOLUL 16
Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii privind m„surile ce
urmeaz„ a fi luate pentru a rezolva un diferend sau
pentru a lichida o pl‚ngere se aplic„ f„r„ prejudiciul
celorlalte proceduri de solu˛ionare a diferendelor sau de
lichidare a pl‚ngerilor Ón materie de discriminare
prev„zute Ón instrumente constitutive ale Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i ale institu˛iilor sale specializate sau Ón
conven˛ii adoptate de c„tre aceste organiza˛ii ∫i nu
Ómpiedic„ statele p„r˛i s„ recurg„ la alte proceduri pentru
reglementarea unui diferend, Ón conformitate cu
acordurile interna˛ionale generale sau speciale care le
leag„.

70
PARTEA A TREIA

ARTICOLUL 17
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
oric„rui stat membru al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite sau
membru al vreuneia dintre institu˛iile sale specializate,
oric„rui stat parte la Statutul Cur˛ii Interna˛ionale de
Justi˛ie, ca ∫i oric„rui stat invitat de c„tre Adunarea
general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite s„ devin„ parte la
prezenta Conven˛ie.
2. Prezenta Conven˛ie este supus„ ratific„rii, iar
instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 18
1. Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ spre aderare
oric„rui stat men˛ionat la paragraful 1 al articolului 17.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument
de aderare la Secretarul general al Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 19
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón cea de-a
treizecea zi de la data depunerii la Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a celui de-al dou„zeci ∫i
∫aptelea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica
prezenta Conven˛ie sau vor adera la ea dup„ depunerea
celui de-al dou„zeci ∫i ∫aptelea instrument de ratificare
sau de aderare. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón cea de-a
treizecea zi de la data depunerii de c„tre acest stat a
instrumentului s„u de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 20
1. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va primi ∫i comunica tuturor statelor membre care sunt
sau care pot s„ devin„ p„r˛i la prezenta Conven˛ie, textul
rezervelor ce vor fi f„cute Ón momentul ratific„rii sau
ader„rii. Orice stat care ridic„ obiec˛ii Ómpotriva rezervei
va aviza Secretarul general Ón termen de nou„zeci de zile,
Óncep‚nd de la data comunic„rii men˛ionate, c„ nu accept„
rezerva.
2. Nici o rezerv„ incompatibil„ cu obiectul ∫i scopul
prezentei Conven˛ii nu va fi autorizat„ ∫i nici o alt„
rezerv„ care ar avea drept efect paralizarea func˛ion„rii

71
vreunuia dintre organele create de Conven˛ie. O rezerv„ va
fi considerat„ ca intr‚nd Ón categoriile definite mai sus,
dac„ cel pu˛in dou„ treimi din statele p„r˛i la aceast„
Conven˛ie ridic„ obiec˛ii.
3. Rezervele pot fi retrase Ón orice moment printr-o
notificare adresat„ Secretarului general. Notificarea va
avea efect la data primirii sale.
ARTICOLUL 21
Orice stat parte poate s„ denun˛e prezenta Conven˛ie
printr-o notificare adresat„ Secretarului general a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Denun˛area va produce
efectul dup„ un an de la data la care Secretarul general va
fi primit notificarea.
ARTICOLUL 22
Orice diferend Óntre dou„ sau mai multe state p„r˛i
privind interepretarea sau aplicarea prezentei Conven˛ii,
care nu va fi fost reglementat, pe cale de negocieri sau cu
ajutorul procedurilor prev„zute Ón mod expres de aceast„
Conven˛ie, va fi adus, la cererea oric„rei p„r˛i, Ón diferend,
Ón fa;a Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie pentru a se
pronun˛a asupra lui, dac„ p„r˛ile Ón diferend nu au
convenit asupra altui mod de solu˛ionare.
ARTICOLUL 23
1. Orice stat parte poate formula Ón orice moment o
cerere de revizuire a prezentei Conven˛ii printr-o
notificare scris„ adresat„ Secretarului general.
2. Adunarea general„ va hot„rÓ asupra m„surilor de
luat, dac„ este cazul, Ón leg„tur„ cu aceast„ cerere.
ARTICOLUL 24
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
informa toate statele men˛ionate la paragraful 1 al
articolului 17 din prezenta Conven˛ie:
a) asupra semn„turilor puse pe prezenta Conven˛ie ∫i
asupra instrumentelor de ratificare ∫i de aderare depuse Ón
conformitate cu articolele 117 ∫i 18;
b) asupra datei la care prezenta Conven˛ie va intra Ón
vigoare Ón conformitate cu articolul 19;
c) asupra comunic„rilor ∫i declara˛iilor primite Ón
conformitate cu articolele 14, 20 ∫i 23;
d) asupra denun˛„rilor notificate Ón conformitate cu
articolul 21.

72
ARTICOLUL 25
1. Prezenta Conven˛ie, ale c„rei texte Ón limbile
chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ sunt Ón egal„
m„sur„ valabile, va fi depus„ la arhivele Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va remite o copie certificat„ conform„ a prezentei
Conven˛ii tuturor statelor apar˛in‚nd vreuneia dintre
categoriile men˛ionate la paragraful 1 al articolului 17 al
Conven˛iei.
Drept care subscri∫ii, autoriza˛i Ón modul cuvenit de
guvernele respective, au semnat prezenta Conven˛ie, care a
fost deschis„ spre semnare la New York, la ∫apte martie,
una mie nou„ sute ∫aizeci ∫i ∫ase.

CONVENfiIA INTERNAfiIONAL√
ASUPRA ELIMIN√RII ™I REPRIM√RII
CRIMEI DE APARTHEID*
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Reamintind prevederile Cartei Na˛iunilor Unite prin
care to˛i membrii s-au angajat s„ ac˛ioneze at‚t Ómpreun„
c‚t ∫i separat, Ón cooperare cu Organiza˛ia, Ón vederea
asigur„rii respect„rii universale efective a drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale pentru to˛i, f„r„
deosebire de ras„, sex, limb„ ∫i religie.
Consider‚nd c„ Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, care dispune c„ toate fiin˛ele umane se nasc
libere ∫i egale Ón demnitate ∫i Ón drepturi ∫i c„ fiecare
poate s„ se prevaleze de toate drepturile ∫i toate libert„˛ile
proclamate Ón Declara˛ie, f„r„ nici o deosebire, Óndeosebi
de ras„, culoare sau origine na˛ional„.
Lu‚nd Ón considerare Declara˛ia asupra acord„rii
independen˛ei ˛„rilor ∫i popoarelor coloniale Ón care
Adunarea general„ a declarat c„ procesul de eliberare este
ireversibil ∫i c„, Ón interesul demnit„˛ii umane, al
progresului ∫i justi˛iei, trebuie s„ se pun„ cap„t

* Adoptat„ ∫i deschis„ spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin


Rezolu˛ia 3068 (XXVIII) din 30 noiembrie 1973. Intrat„ Ón vigoare la 18 iulie 1976, conform
dispozi˛iilor art. XV.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia la 10 iulie 1978 prin Decretul nr. 254, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 64 din 17 iulie 1970.

73
colonialismului ∫i tuturor practicilor de segrega˛ie ∫i de
discriminare care Ól Ónso˛esc,
Reamintind c„ potrivit Conven˛iei interna˛ionale
asupra elimin„rii tuturor formelor de discriminare rasial„,
statele condamn„ Ón special segrega˛ia rasial„ ∫i
apartheidul ∫i se angajeaz„ s„ previn„, s„ interzic„ ∫i s„
elimine din teritoriile de sub jurisdic˛ia lor toate practicile
de aceast„ natur„,
Reamintind c„ Ón Conven˛ia pentru prevenirea ∫i
reprimarea crimei de genocid anumite acte care pot fi
calificate ∫i ca acte de apartheid constituie o crim„ Ón
raport cu dreptul interna˛ional,
Reamintind c„, potrivit Conven˛iei asupra
imprescriptibilit„˛ii crimelor de r„zboi ∫i a crimelor
Ómpotriva umanit„˛ii, actele inumane decurg‚nd din
politica de apartheid sunt calificate drept crime Ómpotriva
umanit„˛ii,
Reamintind c„ Adunarea general„ a Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite a adoptat o serie de rezolu˛ii Ón care
politica de apartheid este condamnat„ ca o crim„
Ómpotriva umanit„˛ii,
Reamintind c„ Consiliul de Securitate a subliniat c„
intensificarea ∫i l„rgirea continu„ a apartheidului tulbur„
∫i amenin˛„ grav pacea ∫i securitatea interna˛ional„,
Convinse c„ o conven˛ie interna˛ional„ asupra
elimin„rii ∫i reprim„rii crimei de apartheid ar permite s„
se ia noi m„suri mai eficiente pe plan interna˛ional ∫i pe
plan na˛ional Ón vederea elimin„rii ∫i reprim„rii crimei de
apartheid,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL I
1. Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie declar„ c„
apartheidul este o crim„ Ómpotriva umanit„˛ii ∫i c„ actele
inumane rezult‚nd din politicile ∫i practicile de apartheid
∫i alte politici ∫i practici asem„n„toare de segrega˛ie ∫i
discriminare resial„, definite Ón art. II al Conven˛iei, sunt
crime care contravin normelor dreptului interna˛ional,
Óndeosebi scopurilor ∫i principiilor Cartei Na˛iunilor Unite
∫i c„ ele constituie o amenin˛are serioas„ pentru pacea ∫i
securitatea interna˛ional„.
2. Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie declar„ criminale
organiza˛iile, institu˛iile ∫i persoanele care comit crima de
apartheid.

74
ARTICOLUL II
Œn termenii prezentei Cnven˛ii expresia c r i m „ d e
a p a r t h e i d care Ónglobeaz„ politicile ∫i practicile
asem„n„toare de segrega˛ie ∫i discriminare rasial„, a∫a
cum sunt ele practicate Ón Africa austral„, desemneaz„
actele inumane indicate mai jos, comise Ón scopul
instituirii sau men˛inerii domina˛iei unui grup rasial de
fiin˛e umane asupra oric„rui alt grup rasial de fiin˛e
umane ∫i de a-l asupri sistematic pe acesta:
a) a refuza unui membru sau unor membri ai unui
grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale dreptul la
via˛„ ∫i la libertatea persoanei:
(i) lu‚nd via˛a unor membri ai unui grup rasial sau a
mai mutor grupuri rasiale;
(ii) aduc‚nd grav„ atingere integrit„˛ii fizice sau
psihice, libert„˛ii sau demnit„˛ii membrilor unui
grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale sau
supun‚ndu-i torturii sau unor tratamente crude,
inumane sau degradante;
(iii) arest‚nd arbitrar ∫i de˛in‚nd ilegal membrii unui
grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale;
b) a impune deliberat unui grup rasial sau mai multor
grupuri rasiale condi˛ii de via˛„ menite s„ duc„ la
distrugerea fizic„ total„ sau par˛ial„;
c) a lua m„suri legislative sau de alt„ natur„ menite s„
Ómpiedice un grup rasial sau mai multe grupuri rasiale de
a participa la via˛a politic„, social„, economic„ ∫i cultural„
a ˛„rii ∫i s„ creeze deliberat condi˛ii care Ómpiedic„
deplina dezvoltare a grupului sau a grupurilor respective.
De asemenea, s„ priveze pe membrii unui grup rasial sau
ai mai multor grupuri rasiale de libert„˛ile ∫i drepturile
fundamentale ale omului, Ón special dreptul la munc„,
dreptul de a forma sindicate recunoscute, dreptul la
educa˛ie, dreptul de a-∫i p„r„si ˛ara ∫i de a reveni, dreptul
la o na˛ionalitate, dreptul de a circula liber ∫i de a-∫i alege
re∫edin˛a, dreptul de libertate de opinie ∫i de exprimare ∫i
dreptul la libertatea de Óntrunire ∫i asociere pa∫nic„;
d) a lua m„suri, inclusiv m„suri legislative, viz‚nd
divizarea popula˛iei dup„ criterii rasiale, cre‚nd rezerva˛ii
∫i ghetouri pentru membrii unui grup rasial sau ai mai
multor grupuri rasiale, interzic‚nd c„s„toria Óntre
persoane apar˛in‚nd unor grupuri rasiale ∫i expropriind

75
terenurile apar˛in‚nd unui grup rasial sau mai multor
grupuri rasiale sau unor membri ai acestor grupuri.
e) a exploata munca membrilor unui grup rasial sau a
mai multor grupuri rasiale, Ón special supun‚ndu-i muncii
for˛ate;
f) a persecuta organiza˛ii sau persoane priv‚ndu-le de
libert„˛ile ∫i drepturile fundamentale, pentru c„ se opun
apartheidului.
ARTICOLUL III
Sunt considerate din punct de vedere penal ca fiind
responsabile pe plan interna˛ional ∫i oricare ar fi mobilul,
persoanele, membrii unor organiza˛ii ∫i institu˛ii ∫i
reprezentan˛ii statului, fie c„ Ó∫i au re∫edin˛a pe teritoriul
statului Ón care actele sunt s„v‚r∫ite sau Óntr-un alt stat,
care:
a) comit actele men˛ionate la art. II al prezentei
Conven˛ii, particip„ la aceste acte, le inspir„ direct sau
conspir„ la s„v‚r∫irea lor;
b) favorizeaz„ sau Óncurajeaz„ direct s„v‚r∫irea crimei
de apartheid sau coopereaz„ la ea direct.
ARTICOLUL IV
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie se angajeaz„:
a) s„ ia toate m„surile, legislative sau de alt„ natur„,
necesare pentru a Ómpiedica ca crima de apartheid ∫i alte
politici segrega˛ioniste asem„n„toare sau manifest„rile lor
s„ nu fie Óncurajate Óntr-o manier„ oarecare precum ∫i
pentru a elimina orice Óncurajare de aceast„ natur„ ∫i
pentru a pedepsi persoanele vinovate de aceast„ crim„;
b) s„ ia m„suri legislative, judiciare ∫i administrative
pentru a urm„ri, judeca ∫i pedepsi, Ón conformitate cu
legisla˛ia lor, persoanele responsabile sau acuzate de
actele definite la art. II al prezentei Conven˛ii, fie c„ Ó∫i au
sau nu re∫edin˛a pe teritoriul statului Ón care aceste acte
au fost s„v‚r∫ite, ∫i care se refer„ la cet„˛eni ai acestui stat,
ai unui alt stat sau la persoane apatride.
ARTICOLUL V
Persoanele acuzate de actele enumerate la art. II al
prezentei Conven˛ii pot fi judecate de un tribunal
competent al oric„rui stat parte la Conven˛ie care ar putea
avea jurisdic˛ii asupra acestor persoane sau de c„tre un

76
tribunal interna˛ional penal care ar fi competent fa˛„ de
acele state p„r˛i care vor fi acceptat competen˛a sa.
ARTICOLUL VI
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
accepte ∫i s„ execute Ón conformitate cu Carta Na˛iunilor
Unite deciziile luate de Consiliul de Securitate av‚nd drept
scop de a preveni, a elimina ∫i a reprima crima de
apartheid, precum ∫i de a concura la executarea deciziilor
adoptate de alte organe competente ale Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite Ón vederea atingerii obiectivelor
Conven˛iei.
ARTICOLUL VII
1. Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
supun„ periodic grupului creat Ón conformitate cu art. IX
al Conven˛iei rapoarte asupra m„surilor legisaltive
judiciare, administrative sau de alt„ natur„ pe care le-au
luat pentru a da efect dispozi˛iilor Conven˛iei.
2. Exemplare ale acestor rapoarte vor fi transmise prin
grija Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
Comitetului special pentru apartheid.
ARTICOLUL VIII
Orice stat parte la prezenta Conven˛ie poate cere
oric„rui organ competent al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
de a lua, conform Cartei Na˛iunilor Unite, m„surile pe care
le consider„ corespunz„toare pentru a preveni ∫i elimina
crima de apartheid.
ARTICOLUL IX
1. Pre∫edintele Comisiei drepturilor omului va
desemna un grup compus din trei membri ai acestei
comisii, care vor fi Ón acela∫i timp reprezentan˛i ai unor
state p„r˛i la prezenta Conven˛ie, Ón scopul examin„rii
rapoartelor prezentate de statele p„r˛i, Ón conformitate cu
prevederile art. VII al Conven˛iei.
2. Dac„ Comisia drepturilor omului nu cuprinde
reprezentan˛i ai unor state p„r˛i la prezenta Conven˛ie sau
cuprinde mai pu˛in de trei, Secretarul general Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite, Ón conformitate cu toate statele p„r˛i la
Conven˛ie, va desemna un reprezentant al unui stat parte
sau reprezentan˛i ai unor state p„r˛i la Conven˛ie, membri
ai Comisiei drepturilor omului, pentru a face parte din

77
grupul creat Ón baza dispozi˛iunilor paragrafului I al
prezentului articol p‚n„ la alegerea Ón Comisia drepturilor
omului de reprezentan˛i ai unor state p„r˛i la Conven˛ie.
3. Grupul va putea s„ se Óntruneasc„ pentru a examina
rapoartele prezentate Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
VII pe o perioad„ maxim„ de cinci zile, fie Ónainte de
deschidere, fie dup„ Ónchiderea sesiunii Comisiei
drepturilor omului.
ARTICOLUL X
1. Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie Ómputernicesc
Comisia drepturilor omului:
a) s„ cear„ organismelor Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, atunci c‚nd ele transmit exemplare ale unor peti˛ii
Ón conformitate cu art. 15 al Conven˛iei interna˛ionale
asupra elimin„rii tuturor formelor de discriminare
rasial„, de a aduce Ón aten˛ie comisiei pl‚ngerile privind
actele ce sunt enumerate la art. III al prezentei Conven˛ii:
b) s„ stabileasc„, baz‚ndu-se pe rapoartele
organismelor competente ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
∫i pe rapoartele supuse periodic de statele p„r˛i la
prezenta Conven˛ie, o list„ a persoanelor, organiza˛iilor,
institu˛iilor ∫i reprezentan˛ilor unor state care sunt
prezumate r„spunz„toare de crimele enumerare la art. II
precum ∫i de acelea Ómpotriva c„rora s-au angajat urm„riri
judiciare de c„tre statele p„r˛i la Conven˛ie;
c) s„ cear„ organismelor competente ale Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite informa˛ii cu privire la m„surile luate de
autorit„˛ile responsabile cu administrarea de teritorii sub
tutel„ ∫i teritorii neautonome precum ∫i la orice alte
teritorii c„rora li se aplic„ Rezolu˛ia 1514 (XV) a Adun„rii
generale din 14 decembrie 1960 fa˛„ de persoanele care ar
fi responsabile de crimele vizate la art. II ∫i care sunt
prezumate a apar˛ine jurisdic˛iei lor teritoriale ∫i
administrative.
2. A∫tept‚nd s„ fie atinse obiectivele Declara˛iei asupra
acord„rii independen˛ei ˛„rilor ∫i popoarelor coloniale care
figureaz„ Ón Rezolu˛ia 1514 (XV) a Adun„rii Generale,
prevederile prezentei Conven˛ii nu vor restr‚nge cu nimic
dreptul de peti˛ie acordat acestor popoare de alte
instrumente interna˛ionale sau de Organiza˛ia Na˛iunilor
Unite ∫i isntitu˛iile sale specializate.

78
ARTICOLUL XI
1. Actele enumerate la art. 2 al prezentei Conven˛ii nu
vor fi considerate drept crime politice Ón scopurile
extr„d„rii.
2. Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
acorde Óntr-un asemenea caz extr„darea conform legisla˛iei
lor ∫i tratatelor Ón vigoare.
ARTICOLUL XII
Orice diferend Óntre statele p„r˛i privind interpretarea,
aplicarea sau executarea prezentei Conven˛ii care nu a fost
reglemenetat pe cale de negocieri va fi adus Ón fa˛a Cur˛ii
Interna˛ionale de Justi˛ie, la cererea statelor p„r˛i la
diferend, Ón afar„ de cazul c‚nd acestea n-au convenit un
alt mod de reglementare.
ARTICOLUL XIII
Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
toate statele. Orice stat care nu a semnat Conven˛ia p‚n„
la intrarea sa Ón vigoare va putea s„ adere la aceasta.
ARTICOLUL XIV
1. Prezenta Conven˛ie este supus„ ratific„rii.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de
aderare la Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL XV
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare a 30-a zi de
la data depunerii la Secretarul general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite a celui de-al dou„zecilea instrument de
ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica
prezenta conven˛ie sau vor adera la aceasta dup„
depunerea celui de-al dou„zecilea instrument de ratificare
sau aderare, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón a 30-a zi de
la data depunerii de c„tre acest stat a instrumentului s„u
de ratificare sau aderare.
ARTICOLUL XVI
Orice stat parte poate s„ denun˛e prezenta Conven˛ie pe
calea notific„rii scrise adresat„ Secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Denun˛area va avea efect la un
an de la data la care Secretarul general a primit notificarea.

79
ARTICOLUXVII
1. Orice stat parte poate, Ón orice moment, s„ cear„
revizuirea prezentei Conven˛ii pe calea notific„rii scrise
adresate Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
hot„r„∫te m„surile de luat, dac„ este nevoie, Ón leg„tur„ cu
o cerere de aceast„ natur„.
ARTICOLUL XVIII
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
informa toate statele:
a) asupra semn„rilor, ratific„rilor ∫i ader„rilor Ón
temeiul art. XIII ∫i XIV;
b) asupra datei la care prezenta Conven˛ie va intra Ón
vigoare Ón conformitate cu art. XV;
c) asupra denun˛„rilor notificate Ón confomritate cu
art. XVI;
d) asupra notific„rilor adresate Ón conformitate cu
art. XVIII.
ARTICOLUL XIX;
1. Prezenta Conven˛ie, ale c„rei texte Ón limba chinez„,
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ au acea∫i valabilitate, va
fi depus„ Ón arhivele Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va trimite o copie certificat„ conform„ cu prezenta
Conven˛ie tuturor statelor.

CONVENfiIA O.I.M. (NR. 100)


PRIVIND EGALITATEA DE REMUNERARE A M¬INII DE
LUCRU MASCULIN√ ™I A M¬INII DE LUCRU FEMININ√,
PENTRU O MUNC√ DE VALOARE EGAL√*
Conferin˛a General„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii,
Convocat„ la Geneva de c„tre Consiliul de
Administra˛ie al Biroului Interna˛ional al Muncii ∫i care

* Adoptat„ de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii, Ón cea de a


trezeci ∫i patra sesiune, la 29 iunie 1951. Intrat„ Ón vigoare la 23 mai 1953, conform
dispozi˛iilor art. 6.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Decretul nr. 213/1957, publicat Ón îBuletinul Oficial
al Rom‚niei“, partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1958.

80
s-a Óntrunit aici la 6 iunie 1951 Ón cea de-a trezeci ∫i patra
sesiune a sa,
Dup„ ce a hot„r‚t s„ adopte diferite propuneri Ón
leg„tur„ cu principiul egalit„˛ii de remunerare a m‚inii de
lucru masculin„ ∫i a m‚inii de lucru feminin„ pentru
munca de valoare egal„, problem„ care constituie al
∫aptelea punct de pe ordinea de zi a sesiunii,
Dup„ ce a hot„r‚t c„ aceste propuneri vor lua forma
unei conven˛ii interna˛ionale,
Adopt„ azi, douzeci ∫i nou„ iunie una mie nou„ sute
cincizeci ∫i unu, Conven˛ia de mai jos, care va fi denumit„
Conven˛ie privind egalitatea de remunerare, 1951.
ARTICOLUL 1
Œn sensul prezentei Conven˛ii:
a) teremenul îremunera˛ie“ cuprinde salariul obi∫nuit,
de baz„ sau minim, ∫i orice alte avantaje, pl„tite direct sau
indirect, Ón bani sau Ón natur„, de c„tre patron
muncitorului pentru munca prestat„ de acesta din urm„;
b) expresia îegalitate de remunerare a m‚inii de lucru
masculin„ ∫i a m‚nii de lucru feminin„ pentru o munc„
de valoare egal„“, se refer„ la cuantumul remunera˛iei
fixat, f„r„ discriminare Ón ceea ce prive∫te sexul.
ARTICOLUL 2
1. Fiecare membru va trebui, prin mijloace adaptate
metodelor Ón vigoare pentru fixarea cuantumului de
remunera˛ie, s„ Óncurajeze ∫i, Ón m„sura Ón care acesta este
compatibil cu metodele amintite, s„ asigure aplicarea
pentru to˛i muncitorii a principiului egalit„˛ii de
remunerare a m‚inii de lucru masculine ∫i a m‚inii de
lucru feminine pentru o munc„ de valoare egal„.
2. Acest principiu va putea fi aplicat:
a) fie pe calea legisla˛iei na˛ionale;
b) fie prin orice sistem de fixare a remunera˛iei,
stabilit sau recunoscut de legisla˛ie;
c) fie prin contracte colective Óncheiate Óntre patroni ∫i
muncitori;
d) fie prin Ómbinarea acestor diferite mijloace.
ARTICOLUL 3
1. Atunci c‚nd asemenea m„suri sunt de natur„ s„
Ónlesneasc„ aplicarea prezentei Conven˛ii, se vor lua
m„suri pentru a Óncuraja aprecierea obiectiv„ a

81
muncitorilor pe baza lucr„rilor pe care ace∫tia le
efectueaz„.
2. Metodele ce vor fi folosite pentru aceast„ apreciere
vor putea face obiectul unor hot„r‚ri fie ale autorit„˛ilor
competente Ón ceea ce prive∫te fixarea cuantumului
remunera˛iei, fie — dac„ cuantumul remunera˛iei este fixat
pe baz„ de contracte colective — ale p„r˛ilor care au
Óncheiat aceste contracte.
3. Diferen˛ele de cuantum al remunera˛iei, care
corespund, f„r„ a se ˛ine seama de sex, unor diferen˛e ce
rezult„ dintr-o astfel de apreciere obiectiv„ a lucr„rilor
care trebuie efectuate, nu vor trebui s„ fie considerate
contrarii principiului egalit„˛ii de remunerare a m‚inii de
lucru masculine ∫i a m‚inii de lucru feminine pentru o
munc„ de valoare egal„.
ARTICOLUL 4
Fiecare membru va colabora Ón modul cel mai potrivit
cu organiza˛iile de patroni ∫i muncitori interesate, pentru
a pune Ón aplicare dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 5
Ratific„rile formale ale prezentei Conven˛ii vor fi
comunicate Directorului general al Biroului Interna˛ional
al Muncii ∫i Ónregistrate de c„tre acesta.
ARTICOLUL 6
1. Prezenta Conven˛ie nu va obliga dec‚t pe acei
membri ai Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii a c„ror
ratificare a fost Ónregistrat„ de Directorul general.
2. Ea va intra Ón vigoare dup„ dou„sprezece luni de la
Ónregistrarea ratific„rilor a doi membri, de c„tre Directorul
general.
3. Dup„ aceea, aceast„ Conve˛ie va intra Ón vigoare
pentru fiecare membru dup„ dou„sprezece luni de la data
Ónregistr„rii ratific„rii ei.
ARTICOLUL 7
1. Declara˛iile care vor fi comunicate Directorului
general al Biroului Interna˛ional al Muncii, conform
paragrafului 2 al articolului 35 din Constitu˛ia
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii vor trebui s„ arate:
a) teritoriile pentru care membrul respectiv se
angajeaz„ s„ aplice dispozi˛iile Conven˛iei f„r„ modific˛ri;

82
b) teritoriile pentru care se angajeaz„ s„ aplice
dispozi˛iile Conven˛iei cu modific„ri, ∫i Ón ce constau
aceste modific„ri;
c) teritoriile Ón care Conven˛ia nu este aplicabil„ ∫i Ón
aceste cazuri, motivele pentru care nu este aplicabil„;
d) teritoriile pentru care Ó∫i rezerv„ hot„r‚rea sa, p‚n„
la o examinare mai aprofundat„ a situa˛iei acestor
teritorii.
2. Angajamentele men˛ionate la alineatele a) ∫i b) ale
paragrafului 1 din prezentul articol vor fi considerate ca
parte integrant„ de ratificare ∫i vor produce acelea∫i
efecte;
3. Orice membru va putea renun˛a, printr-o nou„
declara˛ie, la toate sau la o parte din rezervele cuprinse Ón
declara˛ia sa anterioar„ Ón virtutea alineatelor b), c) ∫i d)
ale primului paragraf din prezentul articol.
4. Orice membru va putea, Ón cuprinsul perioadei Ón
care poate fi denun˛at„ prezenta Conven˛ie conform
dispozi˛iilor articolului 9, s„ comunice Directorului
general o nou„ declara˛ie care modific„ Ón orice alt„
privin˛„ termenii oric„rei declara˛ii anterioare ∫i face
cunoscut„ situa˛ia din anumite teritorii.
ARTICOLUL 8
1. Declara˛iie comunicate Directorului general al
Biroului Interna˛ional al Muncii conform paragrafelor 4 ∫i
5 ale articolului 35 din Constitu˛ia Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii trebuie s„ indice dac„ dispozi;iile
Conven˛iei vor fi aplicate Ón teritoriu cu sau f„r„
modific„ri; c‚nd declara˛ia arat„ c„ dispozi˛iile Conven˛iei
se aplic„ sub rezerva modific„rilor, ea trebuie s„ specifice
Ón ce constau modific„rile amintite.
2. Membrul sau membrii interesa˛i ori autoritatea
interna˛ional„ interesat„ vor putea renun˛a Ón Óntregime
sau par˛ial, printr-o declara˛ie ulterioar„, la dreptul de a
invoca o modificare indicat„ Óntr-o declara˛ie anterioar„.
3. Membrul sau membrii interesa˛i ori autoritatea
interna˛ional„ interesat„ vor putea, Ón perioadele Ón cursul
c„rora poate fi denun˛at„ Conven˛ia conform dispozi˛iilor
articolului 9, s„ comunice Directorului general o nou„
declara˛ie, care modific„ Ón orice alt„ privin˛„ teremenii
unei declara˛ii anterioare ∫i face cunoscut„ situa˛ia Ón
leg„tur„ cu aplicarea acestei Conven˛ii.

83
ARTICOLUL 9
1. Orice membru care a ratificat prezenta Conven˛ie
poate s„ denun˛e dup„ expirarea unei perioade de zece
ani de la data intr„rii ini˛iale Ón vigoare a Conven˛iei,
print-un act comunicat Directorului general al Biroului
Interna˛ional al Muncii ∫i Ónregistrat de acesta. Denun˛area
nu va aveae efect dec‚t dup„ un an de la Ónregistrarea ei.
2. Orice membru care a ratificat prezenta Conven˛ie ∫i
care, Ón teremen de un an de la expirarea perioadei de
zece ani men˛ionat„ la paragraful precedent, nu va face uz
de facultatea de denun˛are prev„zut„ de prezentul articol,
va fi legat pentru o nou„ perioad„ de zece ani, prin
urmare, va putea s„ denun˛e prezenta Conven˛ie la
expirarea fiec„rei perioade de zece ani, Ón condi˛iile
prev„zute de prezentul articol.
ARTICOLUL 10
1 Directorul general al Biroului Interna˛ional al
Muncii va notifica tuturor membrilor Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii Ónregistrarea tuturor ratific„rilor,
declara˛iilor ∫i denun˛„rilor care-i vor fi comunicate de
membrii organiza˛iei.
2. Notific‚nd membrilor organiza˛iei Ónregistrarea celei
de-a doua ratific„ri care i-a fost comunicat„, Directorul
general va atrage aten˛ia membrilor organiza˛iei asupra
datei la care va intra Ón vigoare prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 11
Directorul general al Biroului Interna˛ional a Muncii
va comunica Secretarului general al Na˛iunilor Unite,
pentru a fi Ónregistrate, conform articolului 102 al Cartei
Na˛iunilor Unite, date complete Ón leg„tur„ cu toate
ratific„rile, toate declara˛iile ∫i actele de denun˛are pe care
le-a Ónregistrat conform articolelor precedente.
ARTICOLUL 12
Ori de c‚te ori va crede necesar, Consiliul de
Administra˛ie al Biroului Interna˛ional al Muncii va
prezenta Conferin˛ei generale un raport privind aplicarea
prezentei Conven˛ii ∫i va examina dac„ este cazul s„
Ónscrie pe ordinea de zi a Conferin˛ei problema revizuirii
ei totale sau par˛iale.
ARTICOLUL 13
1. Œn cazul Ón care Conferin˛a ar adopta o nou„
Conven˛ie privind revizuirea total„ sau par˛ial„ a prezentei

84
Conven˛ii, ∫i Ón afar„ de cazul c‚nd noua conven˛ie nu
prevede altfel:
a) ratificarea de c„tre un membru a noii Conven˛ii
revizuite va atrage de plin drept, ne˛in‚ndu-se seama de
dispozi˛iile articolului 9 de mai sus, denun˛area imediat„ a
prezentei conven˛ii, sub rezerva ca noua Conven˛ie
revizuit„ s„ fi intrat Ón vigoare;
b) Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a noii
Conven˛ii revizuite, prezenta Conven˛ie va Ónceta de a fi
deschis„ ratific„rii membrilor.
2. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón orice caz Ón
vigoare Ón forma ∫i con˛inutul s„u pentru acei membri
care au ratificat-o ∫i care nu au ratificat Conven˛ia
revizuit„.
ARTICOLUL 14
Versiunile francez„ ∫i englez„ a textului prezentei
conven˛ii sunt deopotriv„ valabile.

CONVENfiIA UNESCO
PRIVIND LUPTA ŒMPOTRIVA DISCRIMIN√RII
ŒN DOMENIUL ŒNV√fi√M¬NTULUI*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, Óntrunit„ la Paris, de la
14 noiembrie la 15 decembrie 1960, Ón cea de-a 11-a
sesiune a sa,
Reamintind c„ Declara˛ia universal„ a drepturilor
omului afirm„ principiul nediscrimin„rii ∫i proclam„
dreptul oric„rei persoane la educa˛ie,
Consider‚nd c„ discriminarea Ón domeniul
Ónv„˛„m‚ntului constituie o violare a drepturilor enun˛ate
Ón aceast„ declara˛ie,
Consider‚nd c„, Ón conformitate cu Actul s„u
constitutiv, Organiza˛ia Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„ Ó∫i propune s„ stabileasc„ colaborarea
Óntre na˛iuni, Ón scopul asigur„rii pentru to˛i a respectului

*Adoptat„ de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru educa˛ie, ∫tiin˛„ ∫i


cultur„, la 14 decembrie 1960. Intrat„ Ón vigoare la 22 mai 1962, conform dispozi˛iilor art. 14.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia la 20 aprilie 1964 prin Decretul nr. 149, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 5 din 20 aprilie 1964.

85
universal al drepturilor omului, precum ∫i posibilit„˛ile
egale de a primi educa˛ie,
Con∫tient„ c„ este, ca atare, de datoria Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„,
respect‚nd diversitatea sistemelor na˛ionale de educa˛ie,
nu numai de a condamna orice discriminare Ón domeniul
Ónv„˛„m‚ntului, ci de a promova Ón acela∫i timp egalitatea
de posibilit„˛i ∫i de tratament pentru orice persoan„ Ón
acest domeniu,
Fiind sesizat„ de propuneri referitoare la diferitele
aspecte ale discrimin„rii Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului,
chestiune care constituie punctul 17.1.4 al ordinii de zi a
sesiunii,
Dup„ ce a hot„r‚t, cu prilejul celei de-a 10-a sa sesiuni,
c„ aceast„ chestiune va face obiectul unei Conven˛ii
interna˛ionale precum ∫i al unor recomand„ri c„tre Statele
membre,
Adopt„ ast„zi 14 decembrie 1960, prezenta Conven˛ie:
ARTICOLUL 1
1. Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenul de
îdiscriminare“ cuprinde orice distinc˛ie, excludere,
limitare sau preferin˛„ care, Óntemeiat„ pe ras„, culoare,
sex, limb„, religie, opinie politic„ sau alt„ opinie, origine
na˛ional„ sau social„, situa˛ie economic„ sau na∫tere, are
drept obiect sau ca rezultat suprimarea sau alterarea
egalit„˛ii de tratament Ón ceea ce prive∫te Ónv„˛„m‚ntul ∫i
mai ales:
a) Ónl„turarea unor persoane sau a unui grup de la
accesul la diverse tipuri sau grade de Ónv„˛„m‚nt;
b) limitarea la un nivel inferior a educa˛iei unei
persoane sau a unui grup;
c) sub rezeva celor stabilite Ón articolul 2 al prezentei
Conven˛ii instituirea sau men˛inerea unor sisteme sau
institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt separate pentru persoane sau
grupuri; sau
d) plasarea unei persoane sau a unui grup Óntr-o
situa˛ie incompatibil„ cu demnitatea uman„.
2. Œn sensul prezentei Conven˛ii, cuv‚ntul
îÓnv„˛„m‚nt“ se refer„ la diverse tipuri ∫i diferite grade de
Ónv„˛„m‚nt ∫i cuprinde accesul la Ónv„˛„m‚nt, nivelul ∫i
calitatea sa, precum ∫i condi˛iile Ón care este predat.

86
ARTICOLUL 2
Œn cazul c‚nd sunt admise de c„tre stat, situa˛iile
urm„toare nu sunt considerate c„ ar constitui discrimin„ri
Ón sensul articolului 1 al prezentei Conven˛ii:
a) crearea sau men˛inerea de sisteme sau de institu˛ii
de Ónv„˛„m‚nt separate pentru elevii de cele dou„ sexe
c‚nd aceste sisteme sau institu˛ii prezint„ Ónlesniri
echivalente de acces la Ónv„˛„m‚nt, dispun de cadre
didactice cu aceea∫i calificare ∫i permit s„ se urmeze
acelea∫i programe de studii sau programe de studii
echivalente;
b) crearea sau men˛inerea, din motive de ordin religios
sau lingvistic, de sisteme sau institu˛ii separate Ón care se
pred„ un Ónv„˛„m‚nt care corespunde alegerii p„rin˛ilor
sau tutorilor legali ai elevilor, dac„ adeziunea la aceste
sisteme sau frecventarea acestor institu˛ii r„m‚ne
facultativ„ ∫i dac„ Ónv„˛„m‚ntul predat este Ón
conformitate cu manuale care ar fi putut fi prescrise sau
aprobate de c„tre autorit„˛ile competente, Ón special
pentru Ónv„˛„m‚ntul de acela∫i grad;
c) crearea sau men˛inerea de institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
particulare dac„ aceste institu˛ii au drept obiect nu
asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci sporirea
posibilit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt pe care le ofer„ puterea
public„, dac„ func˛ionalitatea lor corespunde acestui ˛el ∫i
dac„ Ónv„˛„m‚ntul predat este conform cu normele care ar
fi putut fi prescrise sau aprobate de c„tre autorit„˛ile
competente Ón special pentru Ónv„˛„m‚ntul de acela∫i grad.
ARTICOLUL 3
Œn scopul de a elimina sau preveni orice discrminare
Ón sensul prezentei Conven˛ii, statele participante Ó∫i iau
angajamentul:
a) s„ abroge orice dispozi˛ii legislative ∫i
administrative ∫i s„ pun„ cap„t oric„ror practici
administrative care ar comporta o discriminare Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului;
b) s„ ia m„surile necesare, la nevoie pe cale legislativ„,
pentru a nu se face nici o discriminare la admiterea
elevilor Ón institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt;
c) s„ nu admit„, Ón ceea ce prive∫te cheltuielile de
∫colarizare, atribuirea de burse sau orice alte forme de
ajutorare a elevilor, acordarea de autoriza˛ii sau Ónlesniri
care pot fi necesare pentru urmarea studiilor Ón
str„in„tate, nici o diferen˛„ de tratament Óntre na˛ionali

87
din partea autorit„˛ilor, afar„ de cele care se bazeaz„ pe
merite sau pe nevoi;
d) s„ nu admit„, Ón cazul unui ajutor eventual, dat sub
orice form„ de c„tre autorit„˛ile publice institu˛iilor de
Ónv„˛„m‚nt, nici o preferin˛„ sau restric˛ie bazate exclusiv
pe faptul c„ elevii apar˛in unui grup determinat;
e) s„ acorde resortisan˛ilor str„ini care locuiesc pe
teritoriul lor acela∫i acces la Ónv„˛„tur„ ca ∫i propriilor lor
na˛ionali.
ARTICOLUL 4
Statele participante la prezenta Conven˛ie Ó∫i iau Ón
plus angajamentul s„ furnizeze, s„ dezvolte ∫i s„ aplice o
politic„ na˛ional„ menit„ s„ promoveze, prin metode
adaptate circumstan˛elor ∫i obiceiurilor na˛ionale,
egalitatea de posibilit„˛i ∫i tratament Ón domeniul
Ónv„˛„m‚ntului, ∫i mai ales:
a) s„ instituie Ónv„˛„m‚ntul primar obligatoriu ∫i
gratuit; s„ generalizeze ∫i s„ fac„ accesibil pentru to˛i
Ónv„˛„m‚ntul mediu sub diversele sale forme; s„ fac„
accesibil pentru to˛i, Ón func˛ie de capacit„˛ile fiec„ruia, Ón
condi˛ii de egalitate deplin„, Ónv„˛„m‚ntul superior; s„
asigure executarea de c„tre to˛i a obliga˛iei ∫colare
prev„zute de lege;
b) s„ asigure Ón toate institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt public
de acela∫i grad Ón Ónv„˛„m‚nt de acela∫i nivel ∫i condi˛ii
echivalente Ón ceea ce prive∫te calitatea Ónv„˛„m‚ntului
predat;
c) s„ Óncurajeze ∫i s„ intensifice, prin mijloace
adecvate, educa˛ia persoanelor care n-au urmat
Ónv„˛„m‚ntul primar sau care nu l-au dus p‚n„ la cap„t, ∫i
s„ le permit„ s„-∫i urmeze studiile Ón func˛ie de
aptitudinile lor;
d) s„ asigure f„r„ discriminare preg„tirea pentru
profesiunea didactic„.
ARTICOLUL 5
1. Statele participante la prezenta Conven˛ie convin:
a) c„ educa˛ia trebuie s„ urm„reasc„ deplina
dezvoltare a pesonalit„˛ii umane ∫i Ónt„rirea respectului
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i c„ ea
trebuie s„ favorizeze Ón˛elegerea, toleran˛a ∫i prietenia
Óntre toate na˛iunile ∫i toate grupurile rasiale sau
religioase, precum ∫i dezvoltarea activit„˛ilor Na˛iunilor
Unite pentru men˛inerea p„cii;

88
b) c„ este necesar s„ se respecte libertatea p„rin˛ilor ∫i,
dac„ este cazul, a tutorilor legali: 1. de a alege pentru
copiii lor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt altele dec‚t cele ale
statului, dar corespunz„toare normelor minime care pot fi
prescrise sau aprobate de c„tre autorit„˛ile competente; 2.
de a asigura, conform modalit„˛ilor de aplicare proprii
legisla˛iei fiec„rui stat, educa˛ia religioas„ ∫i moral„ a
copiilor Ón conformitate cu propriile lor convingeri; de
asemenea, nici o persoan„ sau nici un grup nu trebuie s„
fie constr‚nse s„ primeasc„ o instruc˛ie religioas„
incompatibil„ cu convingerile lor;
c) c„ este necesar s„ se recunoasc„ membrilor
minorit„˛ilor na˛ionale dreptul de a exercita activit„˛i
educative proprii, inclusiv de a deschide ∫coli ∫i, conform
cu politica fiec„rui stat Ón materie de educa˛ie, de a utiliza
sau preda Ón propria lor limb„, Óns„ cu condi˛ia ca:
(i) acest drept s„ nu fie exercitat Óntr-un mod care s„
Ómpiedice pe membrii minorit„˛ilor de a Ón˛elege
limba ∫i cultura Óntregii colectivit„˛i ∫i de a lua
parte la activit„˛ile ei, sau care ar compromite
suveranitatea na˛ional„;
(ii) nivelul Ónv„˛„turii predate Ón aceste ∫coli s„ nu fie
inferior nivelului general prescris sau aprobat de
c„tre autorit„˛ile competemte; ∫i
(iii) frecventarea acestor ∫coli s„ fie facultativ„.
2. Statele participante la prezenta Conven˛ie se oblig„
s„ ia toate m„surile necesare pentru asigurarea aplic„rii
principiilor enun˛ate Ón paragraful 1 al prezentului articol.
ARTICOLUL 6
Œn aplicarea prezentei Conven˛ii, statele participante se
angajeaz„ s„ acorde cea mai mare aten˛ie recomand„rilor
pe care Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ le-ar adopta Ón
scopul de a defini m„surile ce trebuie luate pentru a lupta
Ómpotriva diferitelor aspecte ale discrimin„rii Ón
Ónv„˛„m‚nt ∫i de a asigura egalitatea de posibilit„˛i ∫i de
tratament.
ARTICOLUL 7
Statele participante la prezenta Conven˛ie vor trebui s„
indice Ón rapoartele periodice pe care le vor prezenta
Conferin˛ei generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, la datele ∫i Ón forma pe
care ea le va determina, dispozi˛iile legislative ∫i

89
regulamentele, precum ∫i alte m„suri adoptate de ele
pentru aplicarea prezentei Conven˛ii, inclusiv cele luate Ón
vederea formul„rii ∫i dezvolt„rii politicii na˛ionale definite
la articolul 4, precum ∫i rezultatele ob˛inute ∫i obstacolele
Ónt‚lnite la punerea ei Ón aplicare.
ARTICOLUL 8
Orice litigiu Óntre dou„ sau mai multe state
participante la prezenta Conven˛ie, cu privire la
interpretarea sau aplicarea prezentei Conven˛ii ∫i care nu
va fi fost solu˛ionat pe calea tratativelor va fi supus, la
cererea p„rin˛ilor Ón litigiu, Cur˛ii Interna˛ionale de
Justi˛ie, pentru ca ea s„ decid„ Ón aceast„ chestiune Ón
lipsa altei proceduri de solu˛ionare a litigiului.
ARTICOLUL 9
Nu va fi admis„ nici o rezerv„ la prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 10
Prezenta Conven˛ie nu are ca efect atingerea
drepturilor de care pot s„ se bucure indivizi sau grupuri
Ón virtutea unor acorduri Óncheiate Óntre dou„ sau mai
multe state, cu condi˛ia ca aceste acorduri s„ nu fie
contrare nici literei, nici spiritului prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 11
Prezenta Conven˛ie este Óntocmit„ Ón limbile englez„,
francez„, rus„ ∫i spaniol„, cele patru texte av‚nd aceea∫i
valabilitate.
ARTICOLUL 12
1. Prezenta Conven˛ie va fi supus„ spre ratificare sau
acceptare statelor membre ale Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, Ón conformitate
cu procedurile lor constitu˛ionale.
2. Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi
depuse la Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„.
ARTICOLUL 13
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ pentru aderare
oric„rui stat care nu este membru al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, invitat

90
s„ adere la aceasta de c„tre Consiliul executiv al
Organiza˛iei.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument
de aderare la Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„.
ARTICOLUL 14
Prezenta Conven˛ie va intrea Ón vigoare la trei luni
dup„ data depunerii celui de-al treilea instrument de
ratificare, de acceptare sau de aderare, numai pentru
statele care au depus instrumentele respective de
ratificare, acceptare sau aderare la aceast„ dat„ sau
anterior. Ea va intra Ón vigoare pentru orice alt stat dup„
trei luni de la depunerea instrumentului s„u de ratificare,
acceptare sau aderare.
ARTICOLUL 15
Fiecare din statele participante la prezenta Conven˛ie
recunosc c„ aceasta este aplicat„ nu numai teritorului lor
metropolitan, ci ∫i tuturor teritoriilor neautonome, sub
tutel„, coloniale, sau altor teritorii c„rora le asigur„
rela˛iile interna˛ionale; ele se oblig„ s„ consulte, dac„ va fi
necesar, guvernele sau alte autorit„˛i competente ale
ziselor teritorii, Ón momentul ratific„rii, accept„rii sau
ader„rii sau Ón prealabil, cu scopul de a ob˛ine aplicarea
Conven˛iei la aceste teritorii, precum ∫i s„ notifice
Directorului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, teritoriile c„rora li se
va aplica Conven˛ia, aceast„ notificare urm‚nd a avea efect
dup„ trei luni de la data primirii ei.
ARTICOLUL 16
1. Fiecare din statele participante la prezenta
Conven˛ie va avea facultatea de a denun˛a prezenta
Conven˛ie Ón numele s„u propriu sau Ón numele orc„rui
teritoriu c„ruia Ói asigur„ rela˛iile interna˛ionale.
2. Denun˛area va fi notificat„ printr-un instrument
scris depus la Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„.
3. Denun˛area va produce efecte la 12 luni dup„
primirea instrumentului de denun˛are.
ARTICOLUL 17
Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ va informa statele

91
membre ale Organiza˛iei, statele nemembre la care se
refer„ articolul 13, precum ∫i Organiza˛ia Na˛iunilor Unite,
despre depunerea tuturor instrumentelor de ratificare,
acceptare sau aderare men˛ionat„ Ón articolele 12 ∫i 13,
precum ∫i despre notific„rile ∫i denun˛„rile prev„zute
respectiv Ón articolele 15 ∫i 16.
ARTICOLUL 18
1. Prezenta Conven˛ie va putea fi revizuit„ de c„tre
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„. Revizuirea nu va lega totu∫i
dec‚t statele care vor deveni p„r˛i la Conven˛ia de
revizuire.
2. Œn cazul c‚nd Conferin˛a general„ ar adopta o nou„
Conven˛ie prin care s-ar revizui total sau par˛ial prezenta
Conven˛ie, ∫i afar„ de cazul c‚nd noua Conven˛ie nu va
dispune altfel, prezenta Conven˛ie va Ónceta de a fi
deschis„ ratific„rii, accept„rii sau ader„rii, cu Óncepere de
la data intr„rii Ón vigoare a noii Conven˛ii de revizuire.
ARTICOLUL 19
Œn conformitate cu articolul 102 al Cartei Na˛iunilor
Unite, prezenta Conven˛ie va fi Ónregistrat„ la Secretarul
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„.
F„cut„ la Paris, la 15 decembrie 1960, Ón dou„
exemplare autentice, semnate de pre∫edintele Conferin˛ei
generale, Óntrunit„ la cea de-a 11-a sesiune a sa, ∫i de c„tre
Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, care vor fi depuse Ón arhivele
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„ ∫i ale c„ror copii certificate conforme vor fi remise
tuturor statelor men˛ionate Ón articolele 12 ∫i 13 precum ∫i
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Textul care precede este textul autentic al Conven˛iei
astfel cum a fost adoptat de Conferin˛a general„ a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„ la cea de-a unsprezecea sesiune a sa, care s-a ˛inut
la Paris ∫i care a fost declarat„ Ónchis„ la 15 decembrie
1960.
Drept pentru care ∫i-au pus semn„tura, ast„zi 15
decembrie 1960.

92
CONVENfiIA O.I.M. (NR. 111)
PRIVIND DISCRIMINAREA ŒN DOMENIUL FORfiEI
DE MUNC√ ™I EXERCIT√RII PROFESIEI*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii,
Convocat„ la Geneva de c„tre Consiliul de
Administra˛ie al Biroului interna˛ional al muncii, reunit„
la 4 iunie 1958, Ón cea de-a patruzeci ∫i doua sesiune;
Dup„ ce a decis s„ adopte diverse propuneri
referitoare la discriminarea Ón materie de angajare ∫i
profesie, problem„ ce constituie cel de-al patrulea punct de
pe ordinea de zi a sesiunii.
Dup„ ce a decis c„ aceste propuneri vor lua forma
unei conven˛ii interna˛ionale;
Consider‚nd c„ Declara˛ia de la Philadelphia afirm„ c„
toate fiin˛ele umane, oricare ar fi rasa lor, credin˛a sau
sexul lor, au dreptul de a aspira la progresul material ∫i
dezvoltarea spiritual„ Ón libertate ∫i demnitate, Ón
securitate economic„ ∫i cu ∫anse egale;
Consider‚nd, mai mult, c„ discriminarea constituie o
violare a drepturilor enun˛ate Ón Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, adopt„, Ón a dou„zeci ∫i cincea zi a
lunii iunie o mie nou„ sute cincizeci ∫i opt, Conven˛ia
urm„toare, care va fi denumit„ Conven˛ia privind
discriminarea (angajare ∫i profesie), 1958.
ARTICOLUL 1
1. Œn scopul prezentei Conven˛ii, termenul
îdiscriminare“ cuprinde:
a) orice deosebire, excludere sau preferin˛„ fondat„ pe
ras„, culoare, sex, religie, opinie politic„, ascenden˛„
na˛ional„ sau origine social„, care are drept scop s„
distrug„ sau s„ alterneze egalitatea de ∫anse sau de
tratament Ón materie de angajare sau de profesie;
b) orice alt„ deosebire, excludere sau preferin˛„ care
are drept consecin˛„ s„ distrug„ sau s„ altereze egalitatea
de ∫ans„ sau de tratament Ón materie de angajare sau de
profesie, care ar putea fi specificat„ de membrul interesat
dup„ consultarea organismelor reprezentative ale celor ce
angajeaz„ ∫i a lucr„torilor, dac„ exist„, ∫i alte organisme
corespunz„toare.
* Adoptat„ de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii Ón cea de-a
patruzeci ∫i doua sesiune la 26 noiembrie 1968.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Decretul nr. 284, publicat Ón îBuletinul Oficial al
Rom‚niei“, partea I, nr. 81, din 6 iunie 1973.

93
2. Deosebirile, excluderile sau preferin˛ele fondate pe
calific„rile cerute pentru un post nu sunt considerate ca
discrimin„ri.
3. Œn sensul prezentei Conven˛ii cuvintele îangajare“ ∫i
îprofesie“ acoper„ accesul la formarea profesional„,
accesul la munc„ ∫i al diferite profesiuni, precum ∫i
condi˛iile de angajare.
ARTICOLUL 2
Orice membru pentru care prezenta Conven˛ie este Ón
vigoare se angajeaz„ s„ formuleze ∫i s„ aplice o politic„
na˛ional„ ce vizeaz„ s„ promoveze, prin metode adaptate
Ómprejur„rilor ∫i obiceiurilor na˛ionale, egalitatea de ∫anse
∫i de tratament Ón materie de angajare ∫i de profesiune, Ón
vederea elimin„rii oric„ror discrimin„ri Ón aceast„
materie.
ARTICOLUL 3
Orice membru pentru care prezenta Conven˛ie este Ón
vigoare trebuie, prin metode adaptate Ómprejur„rilor ∫i
obiceiurilor na˛ionale:
a) s„ se str„duie s„ ob˛in„ colaborarea organiza˛iilor
celor ce angajeaz„ ∫i ale lucr„torilor ∫i altor organisme
corespunz„toare pentru a favoriza acceptarea ∫i aplicarea
acestei politici;
b) s„ promoveze legi ∫i s„ Óncurajeze programe de
educa˛ie proprii pentru a asigura aceast„ acceptare ∫i
aplicare;
c) s„ abroge orice dispozi˛ie sau practic„
administrativ„ care sunt incompatibile cu politica
respectiv„;
d) s„ urm„reasc„ politica respectiv„ Ón ceea ce prive∫te
angaj„rile supuse controlului direct al unei autorit„˛i
na˛ionale;
e) s„ asigure aplicarea respectivei politici Ón activit„˛ile
serviciilor de orientare profesional„, de formare
profesional„ ∫i de plasare, supuse controlului unei
autorit„˛i na˛ionale;
e) s„ indice, Ón rapoartele sale anuale privind aplicarea
Conven˛iei, m„surile conforme acestei politici ∫i
rezultatele ob˛inute.
ARTICOLUL 4
Nu sunt considerate drept discrimin„ri m„surile care
afecteaz„ o persoan„ care face Ón mod individual obiectul

94
unei suspiciuni legitime c„ se ded„ la o activitate care ar
prejudicia securitatea statului sau despre care s-a stabilit
c„ se ded„ Ón fapt la o asemenea activitate, Ón m„sura Ón
care persoana respectiv„ are dreptul de a face recurs la o
instan˛„ competent„, stabilit„ potrivit practicii na˛ionale.
ARTICOLUL 5
1. M„surile speciale de protec˛ie sau de asisten˛„
prev„zute Ón alte conven˛ii sau recomand„ri adoptate de
Conferin˛a interna˛ional„ a muncii nu sunt considerate ca
discrimin„ri.
2. Orice membru, poate, dup„ consultarea, acolo unde
exist„, a unor organiza˛ii reprezentative a celor ce
angajeaz„ sau a lucr„torilor, s„ defineasc„ ca
nediscriminatorii orice alte m„suri speciale, destinate s„
˛in„ seama de nevoile speciale ale unor persoane fa˛„ de
care o protec˛ie sau o asisten˛„ special„ este necesar„
pentru motive ca sexul, v‚rsta, o individualitate, sarcini de
familie sau nivelul social sau cultural.
ARTICOLUL 6
Orice membru care ratific„ prezenta Conven˛ie se
angajeaz„ s„ o aplice teritoriilor nemetropolitane, conform
dispozi˛iilor Constitu˛iei Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii.
ARTICOLUL 7
Ratific„rile formale ale prezentei Conven˛ii vor fi
comunicate Directorului general al Biroului interna˛ional
al muncii ∫i Ónregistrate de el.
ARETICOLUL 8
1. Prezenta Conven˛ie nu va lega dec‚t membrii
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii a c„ror ratificare a
fost Ónregistrat„ de c„tre Directorul general.
2. Ea va intra Ón vigoare dup„ dou„sprezece luni de la
ratific„rile a doi membri, Ónregistrate de Directorul
general.
3. Œn continuare, aceast„ Conven˛ie va intra Ón vigoare
pentru fiecare membru la dou„sprezece luni dup„ data la
care ratificarea a fost Ónregistrat„.
ARTICOLUL 9
1. Orice membru care a ratificat prezenta Conven˛ie o
poate denun˛a la expirarea unei perioade de zece ani de la

95
intrarea Ón vigoare ini˛ial„ a Conven˛iei, printr-un act
comunicat Directorului general al Biroului interna˛ional al
muncii ∫i Ónregistrat de el. Denun˛area nu va avea efect
dec‚t dup„ un an de la Ónregistrarea ei.
2. Orice membru care a ratificat prezenta Conven˛ie,
care Óntr-un an de la expirarea perioadei de zece ani
men˛ionat Ón paragraful precedent nu se va folosi de
posibilitatea de a o denun˛a a∫a cum prevede prezentul
articol, va fi legat pentru o nou„ perioad„ de zece ani ∫i, Ón
continuare, va putea denun˛a prezenta Conven˛ie la
expirarea fiec„rei perioade de zece ani Ón condi˛iile
prev„zute de prezentul articol.
ARTICOLUL 10
1. Directorul general al Biroului interna˛ional al
muncii va notifica la to˛i membrii Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii Ónregistrarea tuturor ratific„rilor
∫i denun˛„rilor care Ói vor fi comunicate de c„tre membrii
Organiza˛iei.
2. Notific‚nd membrilor Organiza˛iei Ónregistrarea
celei de a doua ratific„ri care i-a fost comunicat„,
Directorul general va atrage aten˛ia membrilor
Organiza˛iei asupra datei la care prezenta Conven˛ie va
intra Ón vigoare.
ARTICOLUL 11
Directorul general al Biroului interna˛ional al muncii
va comunica Secretarului general al Na˛iunilor Unite, Ón
scopul Ónregistr„rii, conform articolului 102 al Cartei
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, informa˛ii complete cu
privire la toate ratific„rile ∫i toate actele de denun˛are pe
care le-a Ónregistrat conform articolelor precedente.
ARTICOLUL 12
De fiecare dat„ c‚nd va considera necesar, Consiliul de
administra˛ie al Biroului interna˛ional al muncii va
prezenta Conferin˛ei generale un raport asupra aplic„rii
prezentei Conven˛ii ∫i va examina dac„ este cazul s„
Ónscrie pe ordinea de zi a Conferin˛ei problema revizuirii
ei totale sau par˛iale.
ARTICOLUL 13
1. Œn cazul Ón care Conferin˛a ar adopta o nou„
conven˛ie de revizuire total„ sau par˛ial„ a prezentei
Conven˛ii ∫i dac„ noua Conven˛ie nu dispune altfel:

96
a) ratificarea de c„tre un membru a noii conven˛ii de
revizuire va antrena de plin drept cu ignorarea articolului 9
de mai sus, denun˛area imediat„ a prezentei Conven˛ii,
sub rezerva c„ noua Conven˛ie de revizuire s„ fi intrat Ón
vigoare;
b) Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a noii
conven˛ii de revizuire, prezenta Conven˛ie va Ónceta s„ fie
deschis„ pentru ratificarea membrilor.
2. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón orice caz Ón
vigoare Ón forma ∫i con˛inutul s„u pentru membrii care au
ratificat-o ∫i care nu vor ratifica conven˛ia de revizuire.
ARTICOLUL 14
Versiunile francez„ ∫i englez„ ale textului prezentei
Conven˛ii sunt egal autentice.

 Genocid, crime de r„zboi,


crime Ómpotriva umanit„˛ii:

CONVENfiIA PENTRU PREVENIREA ™I REPRIMAREA


CRIMEI DE GENOCID*
P„r˛ile contractante,
Consider‚nd c„ Adunarea general„ a Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite, prin Rezolu˛ia sa 96 (I) din 11 decembrie
1946, a declarat c„ genocidul este o crim„ la adresa
dreptului gin˛ilor, Ón contradic˛ie cu spiritul ∫i scopurile
Na˛iunilor Unite ∫i pe care lumea civilizat„ Ól condamn„,
Recunosc‚nd c„ Ón toate perioadele istoriei genocidul a
produs mari pierderi umanit„˛ii,
Convinse c„ pentru a elibera umanitatea de un flagel
at‚t de odios cooperarea interna˛ional„ este necesar„,
Hot„r„sc cele ce urmeaz„:

* Adoptat„ ∫i deschis„ spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin


Rezolu˛ia 260A (III) din 9 decembrie 1948. Intrat„ Ón vigoare la 12 ianuarie 1951, conform
dispozi˛iilor art. XIII.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie la 2 noiembrie 1950 prin Decretul nr. 236, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 110 din 2 decembrie 1950.

97
ARTICOLUL I
P„r˛ile contractante, confirm‚nd c„ genocidul, comis
at‚t Ón timp de pace c‚t ∫i Ón timp de r„zboi, este o crim„
de drept interna˛ional se angajeaz„ s„-l previn„ ∫i s„-l
pedepseasc„.
ARTICOLUL II
Œn prezenta Conven˛ie, genocidul se refer„ la oricare
dintre actele de mai jos, comise cu inten˛ia de a distruge,
Ón totalitate sau numai Ón parte, un grup na˛ional, etnic,
rasial sau religios, cum ar fi:
a) omor‚rea membrilor unui grup;
b) atingerea grav„ a integrit„˛ii fizice sau mentale a
membrilor unui grup;
c) supunerea inten˛ionat„ a grupului la condi˛ii de
existen˛„ care antreneaz„ distrugerea fizic„ total„ sau
par˛ial„;
d) m„suri care vizeaz„ sc„derea natalit„˛ii Ón sensul
grupului;
e) transferarea for˛at„ a copiilor dintr-un grup Óntr-
altul.
ARTICOLUL III
Vor fi pedepsite urm„toarele acte:
a) genocidul;
b) Ón˛elegerea Ón vederea comiterii genocidului;
c) incitarea direct„ ∫i public„ la comiterea unui
genocid;
d) tentativa de genocid;
e) complicitatea la genocid;
ARTICOLUL IV
Persoanele care au comis genocid sau unul dintre
actele enumerate la art. III vor fi pedepsite indiferent c„
sunt conduc„tori, func˛ionari sau particulari.
ARTICOLUL V
P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ ia, Ón conformitate
cu constitu˛iile respective, m„surile legislative necesare
pentru asigurarea aplic„rii dispozi˛iunilor prezentei
Conven˛ii ∫i mai ales s„ prevad„ sanc˛iuni penale eficace
care s„ afecteze Óntr-adev„r persoanele vinovate de genocid
sau de unul dintre actele enumerate la articolul III.

98
ARTICOLUL VI
Persoanele acuzate de genocid sau de unul dintre
celelalte acte enumerate la articolul III vor fi trimise Ón
fa˛a tribunalelor competente ale statului pe teritoriul
c„ruia a fost comis actul sau Ón fa˛a Cur˛ii Interna˛ionale
de Justi˛ie care va fi competent„ fa˛„ de acelea dintre
p„r˛ile contractante care i-au recunoscut jurisdic˛ia.
ARTICOLUL VII
Genocidul ∫i celelalte acte enun˛ate la articolul III nu
vor fi considerate crime politice Ón privin˛a extr„d„rii.
P„r˛ile contractante se angajeaz„ Ón acest caz s„ acorde
extr„darea conform legisla˛iei lor ∫i altor tratate Ón vigoare.
ARTICOLUL VIII
Orice parte contractant„ poate sesiza organele
competente ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru ca
acestea s„ ia, conform Cartei Na˛iunilor Unite, m„surile pe
care le consider„ adecvate pentru prevenirea ∫i
Ómpiedicarea actelor de genocid sau a oric„rui act
enumerat la articolul III.
ARTICOLUL IX
Diferendele dintre p„r˛ile contractante relativ la
aplicarea, interepretarea sau executarea prezentei
Conven˛ii, inclusiv la r„spunderea unui stat Ón materie de
genocid sau unul dintre celelalte acte enumerate la
articolul III vor fi supuse Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie
la cererea uneia dintre p„r˛ile implicate Ón diferend.
ARTICOLUL X
Prezenta Conven˛ie, ale c„rei texte sunt deopotriv„
autentice, Ón limbile chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i
spaniol„ va purta data de 9 decembrie 1948.
ARTICOLUL XI
Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ p‚n„ la 31
decembrie 1949 pentru semnare Ón numele tuturor
membrilor Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i al oric„rui alt
stat nemembru c„ruia Adunarea general„ i-a adresat o
invita˛ie Ón acest sens.
Prezenta Conven˛ie va fi ratificat„ ∫i instrumentele de
ratificare vor fi depuse la Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Œncep‚nd cu 1 ianuarie 1950, va putea adera la
prezenta Conven˛ie orice membru al Organiza˛iei

99
Na˛iunilor Unite ∫i orice stat nemembru care a primit
invita˛ia sus-men˛ionat„.
Instrumentele de aderare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL XII
Orice parte contractant„ va putea, Ón orice moment,
printr-o notificare adresat„ Secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite s„ extind„ aplicarea
prezentei Conven˛ii la orice teritoriu sau la oricare dintre
teritoriile c„rora le conduce rela˛iile externe.
ARTICOLUL XIII
Œndat„ ce primele 20 de instrumente de ratificare sau
de aderare vor fi depuse, Secretarul general va Óntocmi un
proces-verbal. El va transmite o copie a acestui proces-
verbal tuturor statelor membre ale Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite ∫i statelor nemembre vizate de articolul 11.
Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón a 90-a zi care
va urma datei depunerii celui de-al 20-lea instrument de
ratificare sau de aderare.
Orice ratificare sau aderare efectuat„ ulterior acestei
date va intra Ón vigoare la 90 de zile de la depunerea
instrumentului de ratificare sau aderare.
ARTICOLUL XIV
Prezenta Conven˛ie va avea o durat„ de 10 ani,
Óncep‚nd cu data intr„rii sale Ón vigoare.
Prin urmare, va r„m‚ne Ón vigoare pentru o perioad„
de cinci ani ∫i Ón continuare dac„ p„r˛ile contractante nu o
vor denun˛a timp de 6 luni Ónainte de expirarea
termenului.
Denun˛area se va face printr-o notiifcare scris„,
adresat„ Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite.
ARTICOLUL XV
Dac„, Ón urma denun˛„rii, num„rul p„r˛ilor
participante la prezenta Conven˛ie se reduce la mai pu˛in
de 16, Conven˛ia va Ónceta s„ r„m‚n„ Ón vigoare Óncep‚nd
cu data intr„rii Ón vigoare a ultimei renun˛„ri.
ARTICOLUL XVI
O cerere de revizuire a prezentei Conven˛ii va putea fi
formulat„ oric‚nd de c„tre oricare parte contractant„ prin
intermediul unei notific„ri scrise adresate Secretarului
general.

100
Adunarea general„ va hot„rÓ asupra m„surilor care
urmeaz„ a fi luate Ón leg„tur„ cu aceast„ cerere.
ARTICOLUL XVII
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
notifica cele ce urmeaz„ tuturor statelor membre ale
Organiza˛iei ∫i statelor nemembre vizate la articolul XI:
a) semn„turile, ratific„rile ∫i ader„rile primite conform
articolului XI;
b) notific„rile primite Ón vederea aplic„rii articolului
XII;
c) data la care prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare
conform articolului XIII;
d) renun˛„rile primite, conform articolului XIV;
e) abrogarea Conven˛iei, conform articolului XV;
f) notific„rile primite, conform articolului XVI.
ARTICOLUL XVIII
O copie certificat„ va fi adresat„ tuturor statelor
membre ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i statelor
nemembre vizate la articolul XI.
ARTICOLUL XIX
Originalul prezentei Conven˛ii va fi depus la Arhivele
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Prezenta Conven˛ie va fi Ónregistrat„ de Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la data intr„rii
sale Ón vigoare.

CONVENfiIA
ASUPRA IMPRESCRIPTIBILIT√fiII CRIMELOR
DE R√ZBOI ™I A CRIMELOR CONTRA UMANIT√fiII*
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Reamintind rezolu˛iile Adun„rii generale a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite 3 (I) ∫i 170 (II) din 13
februarie 1946 ∫i 31 octombrie 1947 privind extr„darea ∫i
* Adopat„ ∫i deschis„ spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin
Rezolu˛ia 2391 (XXIII) din 26 noiembrie 1968. Intrat„ Ón vigoare la 11 noiembrie 1970
conform dispozi˛iilor art. VIII.
Rom‚nia ratificat Conven˛ia prin Decretul nr. 547, publicat Ón îBuletinul Oficial al
Rom‚niei“, partea I, nr. 83 din 30 iulie 1969.

101
pedepsirea criminalilor de r„zboi ∫i 95 (I) din 11
decembrie 1946 care confirm„ principiile de drept
interna˛ional recunoscute prin Statutul Tribunalului
Militar Interna˛ional de la Nürnberg ∫i prin sentin˛a
acestui tribunal, precum ∫i rezolu˛iile 2184 (XXI) din 12
decembrie 1966 ∫i 2202 (XXI) din 16 decembrie 1966, prin
care Adunarea general„ a condamnat Ón mod expres drept
crime contra umanit„˛ii, pe de o parte, violarea drepturilor
economice ∫i politice ale popula˛iilor indigene ∫i, pe de
alt„ parte, politica de apartheid,
Reamintind rezolu˛iile Consiliului Economic ∫i Social
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite 1074 D (XXXIX) ∫i 1158
(XLI) din 28 iulie 1965 ∫i 5 august 1966 privind pedepsirea
criminalilor de r„zboi ∫i a persoanelor vinovate de crime
contra umanit„˛ii,
Constat‚nd c„ Ón nici una din declara˛iile solemne,
actele sau conven˛iile privind urm„rirea ∫i pedepsirea
crimelor de r„zboi ∫i a crimelor contra umanit„˛ii nu au
fost prev„zute limite de timp.
Consider‚nd c„ crimele de r„zboi ∫i crimele contra
umanit„˛ii sunt printre cele mai grave crime de drept
interna˛ional,
Convinse c„ pedepsirea efectiv„ a crimelor de r„zboi ∫i
a crimelor contra umanit„˛ii este un element important Ón
prevenirea unor astfel de crime, Ón protec˛ia drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, de natur„ s„
Óncurajeze Óncrederea, s„ stimuleze cooperarea Óntre
popoare ∫i s„ favorizeze pacea ∫i securitatea interna˛ional„.
Constat‚nd c„ aplicarea, Ón ceea ce prive∫te crimele de
r„zboi contra umanit„˛ii, a regulilor dreptului intern
referitoare la prescrip˛ia pentru crime de drept comun,
Óngrijoreaz„ profund opinia public„ mondial„, Óntruc‚t
Ómpiedic„ urm„rirea ∫i pedepsirea persoanelor
responsabile de aceste crime, recunosc‚nd c„ este necesar
∫i oportun s„ se afirme Ón dreptul interna˛ional, prin
aceast„ conven˛ie, principiul imprescriptibilit„˛ii crimelor
de r„zboi ∫i a crimelor contra umanit„˛ii ∫i s„ se asigure
aplicarea lui universal„,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL I
Oricare ar fi data la care au fost comise, crimele
urm„toare sunt imprescriptibile:
a) crimele de r„zboi, a∫a cum sunt definite Ón Statutul
Tribunalului Militar Interna˛ional de la Nürnberg din 8

102
august 1945 ∫i confirmate prin rezolu˛iile Adun„rii
generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite 3 (I) ∫i 95 (I) din
13 februarie 1946 ∫i 11 decembrie 1946 ∫i, Ón special,
îinfrac˛iunile grave“ enumerate Ón conven˛iile de la
Geneva din 12 august 1949 pentru protec˛ia victimelor de
r„zboi;
b) crimele contra umanit„˛ii, indiferent dac„ sunt
comise Ón timp de r„zboi sau Ón timp de pace, a∫a cum
sunt definite Ón Statutul Tribunalului Militar Interna˛ional
de la Nürnberg din 8 august 1945 ∫i confirmate prin
rezolu˛iile Adun„rii Generale a Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite 3 (I) ∫i 95 (I) din 13 februarie 1946 ∫i 11 decembrie
1946, evic˛iunea prin atac armat sau ocupa˛ie ∫i acte
inumane care decurg din politica de apartheid, precum ∫i
crima de genocid, a∫a cum este definit„ Ón Conven˛ia din
1948 pentru prevenirea ∫i pedepsirea crimei de genocid,
chiar dac„ aceste acte nu constituie o violare a dreptului
intern al ˛„rii Ón care au fost comise.
ARTICOLUL II
Dac„ va fi comis„ oricare dintre crimele men˛ionate Ón
articolul I, prevederile acestei Conven˛ii vor fi aplicare
reprezentan˛ilor autorit„˛ii de stat ∫i persoanelor
particulare care particip„ la comiterea ei ca autori sau
complici, care se fac vinova˛i de incitare direct„ la
comiterea oric„reia dintre aceste crime, sau care particip„
la o Ón˛elegere Ón vederea comiterii ei, indiferent de gradul
de execu˛ie Ón care s-ar afla, precum ∫i reprezentan˛ilor
autorit„˛ii de stat care tolereaz„ comiterea acestei crime.
ARTICOLUL III
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
adopte toate m„surile interne, legislative sau de alt ordin,
care ar fi necesare pentru a permite extr„darea, Ón
conformitate cu dreptul interna˛ional, a persoanelor vizate
Ón articolul II al prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL IV
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
adopte, Ón conformitate cu procedurile lor constitu˛ionale,
orice m„suri legislative sau de alt ordin care ar fi necesare
pentru a asigura imprescriptibilitatea crimelor men˛ionate
Ón articolele I ∫i II ale prezentei Conven˛ii, at‚t Ón ceea ce
prive∫te urm„rirea, c‚t ∫i Ón ceea ce prive∫te pedeapsa;

103
acolo unde Ón acest domeniu ar exista o prescrip˛ie, Ón
virtutea legii sau altfel, ea va fi abolit„.
ARTICOLUL V
Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ spre semnare p‚n„
la 31 decembrie 1969 oric„rui stat membru al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite sau membru al oric„reia dintre
institu˛iile sale specializate sau al Agen˛iei Interna˛ionale
pentru Energia Atomic„, oric„rui stat parte la Statutul
Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, precum ∫i oric„rui alt stat
invitat de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite s„ devin„ parte la prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL VI
Prezenta Conven˛ie este supus„ ratific„rii, iar
instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL VII
Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre aderare oric„rui
stat vizat Ón articolul V. Instrumentele de aderare vor fi
depuse la Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite.
ARTICOLUL VIII
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón cea de-a
nou„zecea zi de la depunerea la secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a celui de-al zecelea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica aceast„
Conven˛ie sau vor adera la ea dup„ depunerea celui de-al
zecelea instrument de ratificare sau de aderare, conven˛ia
va intra Ón vigoare Ón cea de-a nou„zecea zi de la
depunerea de c„tre statul respectiv a instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL IX
1. Dup„ expirarea unei perioade de 10 ani de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, oricare parte
contractant„, poate formula oric‚nd o cerere de revizuire a
conven˛iei, pe calea unei notific„ri scrise adresate
Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.

104
2. Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va decide asupra m„surilor ce ar urma s„ fie luate, dup„
caz, Ón leg„tur„ cu aceast„ cerere.
ARTICOLUL X
1. Prezenta Conven˛ie va fi depus„ la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite copii certificate ale prezentei Conven˛ii
tuturor statelor.
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
informa toate statele vizate Ón articolul V despre:
a) semn„turile prezentei Conven˛ii ∫i instrumentele de
ratificare ∫i de aderare depuse conform articolelor V, VI ∫i
VII;
b) data la care prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare
Ón conformitate cu articolul VIII;
c) comunic„rile primite conform articolului IX.
ARTICOLUL XI
Prezenta Conven˛ie, ale c„rei texte Ón limbile chinez„,
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ au aceea∫i valabilitate,
va purta data de 26 noiembrie 1968.
Drept pentru care subscri∫ii, autoriza˛i Ón modul
cuvenit Ón acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.

CONVENfiIA ŒMPOTRIVA TORTURII


™I ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE
CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE*
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Consider‚nd c„, Ón conformitate cu principiile
proclamate Ón Carta Na˛iunilor Unite, recunoa∫terea unor
drepturi egale ∫i inalienabile pentru to˛i membrii familiei
umane constituie fundamentul libert„˛ii, drept„˛ii ∫i p„cii
Ón lume,
* Adopat„ ∫i deschis„ spre semnare de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin
Rezolu˛ia 39/46 din 10 decembrie 1984. Intrat„ Ón vigoare la 26 iunie 1987 conform
dispozi˛iilor art. 27(1).
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie la 9 octombrie 1990 prin Legea nr. 19, publicat„ Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990.

105
Recunosc‚nd c„ aceste drepturi decurg din demnitatea
inerent„ persoanei umane,
Av‚nd Ón vedere obliga˛ia statelor, decurg‚nd din
Cart„, Óndeosebi din articolul 55, de a Óncuraja respectarea
universal„ ∫i efectiv„ a drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
fiin‚nd seam„ de articolul 5 al Declara˛iei universale a
drepturilor omului ∫i de articolul 7 al Pactului
interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i politice care
ambele prev„d c„ nimeni nu va fi supus la tortur„ ∫i nici
la pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante.
fiin‚nd seam„ de asemenea de Declara˛ia asupra
protec˛iei tuturor persoanelor Ómpotriva torturii ∫i altor
pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante, adoptat„ de Adunarea general„ la 9 decembrie
1975,
Dorind s„ sporeasc„ eficien˛a luptei Ómpotriva torturii
∫i a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante Ón Óntreaga lume,
Au convenit cele ce urmeaz„:

PARTEA I

ARTICOLUL 1
1. Œn scopul prezentei Conven˛ii, termenul îtortur„“
desemneaz„ orice act prin care se provoac„ unei persoane,
cu inten˛ie, o durere sau suferin˛e puternice, de natur„
fizic„ sau psihic„, Ón special cu scopul de a ob˛ine, de la
aceast„ persoan„ sau de la o persoan„ ter˛„, informa˛ii sau
m„rturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta
sau o ter˛„ persoan„ l-a comis sau este b„nuit„ c„ l-a
comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei
ter˛e persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o form„
de discriminare, oricare ar fi ea, atunci c‚nd o asemenea
durere sau suferin˛„ sunt provocate de c„tre un agent al
autorit„˛ii publice sau orice alt„ persoan„ care ac˛ioneaz„
cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consim˛„m‚ntul
expres sau tacit al unor asemenea persoane.
2. Acest articol nu afecteaz„ instrumentele
interna˛ionale sau legile na˛ionale care con˛in sau ar putea
con˛ine prevederi cu caracter mai larg.

106
ARTICOLUL 2
1. Fiecare stat parte va lua m„suri legislative,
administrative, judiciare ∫i alte m„suri eficiente pentru a
Ómpiedica comiterea unor acte de tortur„ pe teritoriul de
sub jurisdic˛ia sa.
2. Nici o Ómprejurare excep˛ional„, oricare ar fi ea, fie
c„ este vorba de starea de r„zboi sau amenin˛are cu
r„zboiul, de instabilitate politic„ intern„ sau de orice alt„
stare de excep˛ie, nu poate fi invocat„ pentru a justifica
tortura.
ARTICOLUL 3
1. Nici un stat parte nu va expulza, respinge ∫i nici
extr„da o persoan„ c„tre un alt stat, c‚nd exist„ motive
serioase de a crede c„ acolo aceasta risc„ s„ fie supus„ la
tortur„.
2. Pentru a stabili existen˛a unor asemenea motive,
autorit„˛ile competente vor ˛ine seam„ de toate
Ómprejur„rile pertinente, inclusiv, dac„ va fi cazul, de
existen˛a Ón statul respectiv a unei situa˛ii caracterizat„
prin Ónc„lc„ri sistematice, grave, flagrante ∫i de propor˛ii
ale drepturilor omului.
ARTICOLUL 4
1. Fiecare stat parte va veghea ca toate actele de
tortur„ s„ constituie infrac˛iuni din punctul de vedere al
dreptului penal. Se va proceda la fel Ón privin˛a tentativei
de a practica tortura sau orice act s„v‚r∫it de oricare
persoan„ ∫i care ar constitui complicitate sau participare la
tortur„.
2. Fiecare stat parte va sanc˛iona aceste infrac˛iuni cu
pedepse corespunz„toare, ˛in‚nd seam„ de gravitatea lor.
ARTICOLUL 5
1. Fiecare stat parte va lua m„surile necesare pentru
a-∫i stabili competen˛a Ón leg„tur„ cu infrac˛iunile vizate la
articolul 4, Ón cazurile urm„toare:
a) C‚nd infrac˛iunea a fost comis„ pe teritoriul aflat
sub jurisdic˛ia sa sau la bordul aeronavelor sau al navelor
Ónmatriculate Ón acel stat;
b) C‚nd autorul prezumat al infrac˛iunii este un
resortisant al acelui stat;
c) C‚nd victima este un resortisant al acelui stat, iar
acesta consider„ c„ este oportun.

107
2. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, m„surile
necesare pentru a-∫i stabili competen˛a cu privire la aceste
infrac˛iuni Ón cazul Ón care autorul prezumat al acestora se
g„se∫te pe teritoriul aflat sub jurisdic˛ia sa ∫i c‚nd acest
stat nu-l extr„deaz„ Ón conformitate cu articolul 8 c„tre alt
stat vizat la paragraful 1 al prezentului articol.
3. prezenta Conven˛ie nu Óndep„rteaz„ nici o
competen˛„ penal„ exercitat„ Ón conformitate cu legile
na˛ionale.
ARTICOLUL 6
1. Dac„ apreciaz„ c„ Ómprejur„rile o justific„, dup„ ce
va fi examinat informa˛iile de care dispune, fiecare stat
parte pe teritoriul c„ruia se g„se∫te o persoan„ b„nuit„ de
a fi s„v‚r∫it o infrac˛iune vizat„ la articolul 4 va asigura
re˛inerea acestei persoane sau va lua orice alte m„suri
juridice necesare pentru a asigura prezen˛a acesteia.
Aceast„ re˛inere ∫i aceste m„suri trebuie s„ fie conforme
cu legisla˛ia acestui stat; ele nu pot fi men˛inute dec‚t pe o
durat„ de timp necesar„ declan∫„rii urm„ririi penale sau a
unei proceduri de extr„dare.
2. Statul men˛ionat mai sus va proceda imediat la o
anchet„ preliminar„ Ón vederea constat„rii faptelor.
3. Orice persoan„ re˛inut„ Ón aplicarea paragrafului 1
al prezentului articol poate comunica imediat cu
reprezentantul calificat cel mai apropiat al statului a c„rui
cet„˛enie o are sau, Ón cazul unei persoane apatride, cu
reprezentantul statului Ón care ea Ó∫i are Ón mod obi∫nuit
re∫edin˛a.
4. Dac„ un stat a re˛inut o persoan„, Ón conformitate
cu prevederile prezentului articol, el va informa de Óndat„
statele vizate la paragraful 2 al articolului 5 despre aceast„
deten˛ie ∫i Ómprejur„rile care o justific„. Statul care
procedeaz„ la ancheta preliminar„ vizat„ la paragraful 2 al
prezentului articol va comunica f„r„ Ónt‚rziere concluziile
statelor respective ∫i le va preciza dac„ este dispus s„-∫i
exercite competen˛a.
ARTICOLUL 7
1. Statul parte, av‚nd jurisdic˛ia asupra teritoriului pe
care este descoperit autorul prezumat al unei infrac˛iuni
vizate la articolul 4, dac„ nu-l extr„deaz„ pe acesta, va
supune problema Ón cazurile vizate la articolul 5,
autorit„˛ilor sale competente pentru exercitarea ac˛iunii
penale.

108
2. Aceste autorit„˛i vor ua decizia Ón acelea∫i condi˛ii
ca pentru orice infrac˛iune grav„ de drept comun, Ón
conformitate cu legisla˛ia statului respectiv. Œn cazurile
vizate la paragraful 2 al articolului 5, cerin˛ele privind
dovezile necesare urm„ririi penale ∫i condamn„rii nu vor
fi Ón nici un caz mai pu˛in severe dec‚t cele care se aplic„
Ón cazurile vizate la paragraful 1 al articolului 5.
3. Orice persoan„ urm„rit„ pentru vreuna din
infrac˛iunile vizate la articolul 4 beneficiaz„ de garan˛ia
unui tratament echitabil Ón toate fazele procedurii.
ARTICOLUL 8
1. Infrac˛iunile vizate la articolul 4 vor fi considerate
ca fiind incluse de drept Ón orice tratat de extr„dare
existent Óntre statele p„r˛i. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„
includ„ aceste infrac˛iuni Ón orice tratat de extr„dare pe
care Ól vor Óncheia Óntre ele.
2. Dac„ un stat parte care subordoneaz„ extr„darea
existen˛ei unui tratat este sesizat cu o cerere de extr„dare
din partea unui alt stat parte cu care el nu este legat
printr-un tratat de extr„dare, el poate considera prezenta
Conve˛ie drept baz„ juridic„ a extr„d„rii Ón ceea ce
prive∫te aceste infrac˛iuni. Extr„darea este subordonat„
celorlalte condi˛ii prev„zute de legisla˛ia statului care
urmeaz„ s„ extr„deze.
3. Statele p„r˛i care nu subordoneaz„ extr„darea
existen˛ei unui tratat recunosc aceste infrac˛iuni drept
cazuri de extr„dare Óntre ele Ón condi˛iile prev„zute de
legisla˛ia statutlui care extr„deaz„.
4. Œntre statele p„r˛i, infrac˛iunile respective vor fi
considerate, Ón scopul extr„d„rii, ca fiind s„v‚r∫ite at‚t la
locul comiterii lor c‚t ∫i pe teritoriul aflat sub jurisdic˛ia
statelor obligate s„-∫i stabileasc„ competen˛a Ón virtutea
paragrafului 1 al articolului 5.
ARTICOLUL 9
1. Statele p„r˛i Ó∫i vor acorda asisten˛a juridic„ cea mai
larg„ posibil Ón orice procedur„ penal„ referitoare la
infrac˛iunile vizate la articolul 4, inclusiv Ón ceea ce
prive∫te transmiterea tuturor elementelor de prob„ de care
dispun ∫i care sunt necesare Ón scopul procedurii.
2. Statele p„r˛i se vor achita de obliga˛iile care le revin
Ón virtutea paragrafului 1 al prezentului articol Ón
conformitate cu orice tratat de asisten˛„ judiciar„ care ar
putea exista Óntre ele.

109
ARTICOLUL 10
1. Fiecare stat parte va lua m„suri pentru a introduce
cuno∫tin˛e ∫i informa˛ii despre interdic˛ia torturii Ón
programele de formare a personalului civil sau militar
Óns„rcinat cu aplicarea legilor, a personalului medical, a
agen˛ilor autorit„˛ii publice ∫i a altor persoane care pot fi
implicate Ón paza, interogarea sau tratamentul oric„rui
individ supus oric„rei forme de arest, de˛inere sau
Ónchisoare.
2. Fiecare stat parte va include aceast„ interdic˛ie
printre regulile emise Ón ceea ce prive∫te obliga˛iile ∫i
atribu˛iile acestor persoane.
ARTICOLUL 11
Fiecare stat parte va exercita o supraveghere
sistematic„ asupra regulilor, instruc˛iunilor, metodelor ∫i
practicilor privind interogatoriul ∫i asupra prevederilor
privind paza ∫i tratamentul persoanelor supuse oric„rei
forme de arest, de˛inere sau Ónchisoare pe teritoriul aflat
sub jurisdic˛ia sa, Ón vederea prevenirii oric„rui caz de
tortur„.
ARTICOLUL 12
Fiecare stat parte va lua m„suri pentru ca autorit„˛ile
sale competente s„ procedeze imediat la o anchet„
impar˛ial„, ori de c‚te ori exists„ motive Óntemeiate de a
crede c„ pe teritoriul aflat sub jurisdic˛ia sa a fost comis
un act de tortur„.
ARTICOLUL 13
Fiecare stat parte va lua m„suri pentru ca orice
persoan„ care pretinde c„ a fost supus„ torturii pe
teritoriul aflat sub jurisdic˛ia sa s„ aib„ dreptul de a
prezenta o pl‚ngere Ón fa˛a autorit„˛ilor competente ale
statului respectiv, care vor proceda imediat, Ón mod
impar˛ial, la examinarea cazului. Se vor lua m„suri pentru
a se asigura protec˛ia reclamantului ∫i a martorilor
Ómpotriva oric„rei maltrat„ri sau intimid„ri datorit„
pl‚ngerii depuse sau dovezii furnizate.
ARTICOLUL 14
1. Fiecare stat parte va garanta, Ón sistemul s„u juridic,
victimei unui act de tortur„ dreptul de a ob˛ine repara˛ie
∫i de a fi desp„guit„ Ón mod echitabil ∫i adecvat, inclusiv

110
mijloacele necesare pentru readaptrea sa c‚t mai complet„
posibil. Œn cazul decesului victimei ca urmare a unui act
de tortur„, persoanele afalte Ón Óntre˛inerea acesteia au
dreptul la compensa˛ie.
2. Prezentul articol nu exclude dreptul la compensa˛ie
pe care ar putea s„-l aib„ victima sau orice alt„ persoan„
Ón virtutea legisla˛iei na˛ionale.
ARTICOLUL 15
Fiecare stat parte va face Ón a∫a fel Ónc‚t orice
declara˛ie, Ón privin˛a c„reia s-a stabilit c„ a fost ob˛inut„
prin tortur„, s„ nu poate fi invocat„ ca element de prob„
Ón nici o procedur„, cu excep˛ia cazului c‚nd este folosit„
Ómpotriva persoanei acuzate de tortur„ pentru a se stabili
c„ o declara˛ie a fost Óntr-adev„r f„cut„.
ARTICOLUL 16
1. Fiecare stat parte se angajeaz„ s„ interzic„, pe
teritoriul aflat sub jurisdic˛ia sa, ∫i alte acte care constituie
pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante care nu sunt acte de tortur„ a∫a cum aceasta
este definit„ la articolul 1, c‚nd asemenea acte sunt
s„v‚r∫ite de c„tre un agent al autorit„˛ii publice sau orice
alt„ persoan„ care ac˛ioneaz„ cu titlu oficial sau la
instigarea sau cu consim˛„m‚ntul expres sau tacit al
acesteia. Œndeosebi, obliga˛iile enun˛ate la articolele 10, 11,
12 ∫i 13 sunt aplicabile altor forme de pedepse cu cruzime,
inumane sau degradante.
2. Prevederile prezentei Conven˛ii nu afecteaz„
prevederile oric„rui alt instrument interna˛ional sau lege
na˛ional„ care interzic pedepsele sau tratamentele cu
cruzime, inumane sau degradante, sau care se refer„ la
extr„dare sau la expulzare.

PARTEA A II-A

ARTICOLUL 17
Se Ónfiin˛eaz„ un Comitet Ómpotriva torturii (denumit
Ón continuare îComitetul“) care are func˛iile definite mai
jos. Comitetul este compus din zece exper˛i de Ónalt„
moralitate ∫i care posed„ o competen˛„ recunoscut„ Ón
domeniul drepturilor omului, care vor func˛iona cu titlu
personal. Exper˛ii sunt ale∫i de c„tre statele p„r˛i, ˛in‚nd

111
seama de repartizarea geografic„ echitabil„ ∫i de interesul
pe care Ól prezint„ participarea la lucr„rile Comitetului a
unor persoane care au experien˛„ juridic„.
2. Membrii Comitetului vor fi ale∫i prin vot secret de
pe o list„ de candida˛i desemna˛i de c„tre statele p„r˛i.
Fiecare stat parte poate desemna un candidat ales dintre
resortisan˛ii s„i.
Statele p„r˛i vor ˛ine seam„ de interesul de a desemna
candida˛i care s„ fie Ón acela∫i timp membri ai Comitetului
drepturilor omului instituit Ón virtutea Pactului
interna˛ional referitor la drepturile civile ∫i politice ∫i care
sunt dispu∫i s„ fac„ parte din Comitetul Ómpotriva torturii.
3. Membrii Comitetului sunt ale∫i Ón cursul unor
reuniuni bienale ale statelor p„r˛i, convocate de c„tre
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. La
aceste reuniuni, la care cvorumul este constituit din dou„
treimi din statele p„r˛i, vor fi ale∫i ca membri ai
Comitetului candida˛ii care vor ob˛ine cel mai mare
num„r de voturi ∫i majoritatea absolut„ a voturilor
reprezentan˛ilor statelor p„r˛i prezen˛i ∫i votan˛i.
4. Primele alegeri vor avea loc cel mai t‚rziu la ∫ase
luni de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii. Cu
cel pu˛in patru luni Ónainte de data fiec„rei alegeri,
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
trimite o scrisoare statelor p„r˛i pentru a le invita s„-∫i
prezinte candidaturile Óntr-un termen de trei luni.
Secretarul general Óntocme∫te o list„ Ón ordine alfabetic„ a
tuturor candida˛ilor astfel desemna˛i, indic‚nd statele care
i-au desemnat, ∫i o comunic„ statelor p„r˛i.
5. Membrii Comitetului sunt ale∫i pentru un mandat
de patru ani. Totu∫i, mandatul a cinci din membrii ale∫i
cu ocazia primelor alegeri va lua sf‚r∫it dup„ 2 ani;
imediat dup„ primele alegeri, numele celor cinci membri
vor fi trase la sor˛i de c„tre pre∫edintele reuniunii
men˛ionate la paragraful 3 al prezentului articol.
6. Dac„ un membru al Comitetului decedeaz„,
demisioneaz„ sau nu mai este Ón m„sur„ din vreun motiv
oarecare s„ se achite de atribu˛iile sale Ón Comitet, statul
parte care l-a desemnat va numi dintre resortisan˛ii s„i un
alt expert care va func˛iona p‚n„ la expirarea manatului,
sub rezerva aprob„rii majorit„˛ii statelor p„r˛i. Se va
considera c„ aprobarea este dat„ Ón afar„ de cazul c‚nd cel
pu˛in jum„tate dintre statele p„r˛i vor exprima o opinie
defavorabil„ Óntr-un termen de ∫ase s„tp„m‚ni de la data

112
c‚nd acestea au fost informate de c„tre Secretarul general
al ONU despre numirea propus„.
7. Statele p„r˛i vor prelua cheltuielile membrilor
Comitetului pe perioada c‚nd ace∫tia Ó∫i Óndeplinesc
func˛iunile Ón Comitet.
ARTICOLUL 18
1. Comitatul Ó∫i alege biroul pe o perioad„ de doi ani.
Membrii biroului sunt reeligibili.
2. Comitetul Ó∫i stabile∫te propriul s„u regulament
interior; acesta va trebui, totu∫i, s„ cuprind„ prevederile
urm„toare:
a) Cvorumul este de ∫ase membri;
b) Deciziile Comitetului sunt luate cu majoritatea
membrilor prezen˛i.
3. Secretarul general al ONU va pune la dispozi˛ia
Comitetului personalul ∫i instala˛iile materiale care Ói sunt
necesare pentru a se achita Ón mod eficient de func˛iunile
care i-au fost Óncredin˛ate Ón virtutea prezentei Conven˛ii.
4. Secretarul general al ONU va convoca membrii
Comitetului pentru prima reuniune. Dup„ prima sa
reuniune, Comitetul se va Óntruni Ón conformitate cu
prevederile regulamentului s„u interior.
5. Statele p„r˛i vor suporta cheltuielile ocazionate de
˛inerea reuniunilor statelor p„r˛i la Conven˛ie,
ramburs‚nd O.N.U. toate cheltuielile, a∫a cum sunt cele
pentru personal ∫i costul instala˛iilor materiale, pe care
Organiza˛ia le va fi f„cut Ón conformitate cu prevederile
paragrafului 3 al prezentului articol.
ARTICOLUL 19
1. Statele p„r˛i vor prezenta Comitetului, prin
intermediul Secretarului general al ONU, rapoarte asupra
m„surilor pe care le vor lua pentru a Óndeplini
angajamentele asumate Ón virtutea prezentei Conven˛ii,
Óntr-un termen de un an de la intrarea Ón vigoare a
Conven˛iei pentru statul parte interesat.
Œn continuare, statele p„r˛i vor prezenta rapoarte
suplimentare, la fiecare patru ani, cu privire la toate
m„surile noi luate, precum ∫i orice alte rapoarte cerute de
c„tre Comitet.
2. Secretarul general al ONU va transmite rapoartele
tuturor statelor p„r˛i.
3. Fiecare raport va fi studiat de Comitet, care va putea
face comentariile de ordin general asupra raportului pe

113
care le consider„ potrivite ∫i va transmite aceste
comentarii statului parte Ón cauz„. Acest stat parte va
putea transite Comitetului observa˛iile pe care le va
considera utile.
4. Comitetul va putea decide c‚nd va aprecia necesar,
s„ reproduc„ Ón raportul anual, pe care Ól va Óntocmi Ón
conformitate cu articolul 24, comentariile pe care el le va
formula Ón virtutea paragrafului 3 al prezentului articol,
Ónso˛ite de observa˛iile primite Ón aceast„ privin˛„ de la
statul parte interesat. Dac„ statul parte interesat o va cere,
Comitetul va putea reproduce ∫i raportul Ón baza
paragrafului 1 al prezentului articol.
ARTICOLUL 20
1. Dac„ Comitetul prime∫te informa˛ii demne de
crezare pe care i se pare c„ ar con˛ine informa˛ii
Óntemeiate Ón sensul c„ tortura este practicat„ Ón mod
sistematic pe teritoriul unui stat parte, el va invita statul
respectiv s„ coopereze Ón examinaera informa˛iilor ∫i, Ón
acest scop, s„-i fac„ cunoscute observa˛iile sale Ón aceast„
privin˛„.
2. fiin‚nd seama de observa˛iile pe care ar putea s„ le
prezinte statul parte interesat ∫i de orice alte informa˛ii
pertinente de care va dispune, Comitetul va putea, dac„
va considera c„ se justific„, s„ Óns„rcineze unul sau mai
mul˛i membri ai s„i s„ procedeze la o anchet„
confiden˛ial„ ∫i s„-i fac„ de urgen˛„ un raport.
3. Dac„ se face o anchet„ Ón virtutea paragrafului 2 al
prezentului articol, Comitetul va solicita cooperarea
statului parte interesat. Œn acord cu acest stat parte,
ancheta va putea comporta ∫i o vizit„ Ón teritoriul acestui
stat.
4. Dup„ ce va fi examinat concluziile membrului sau
membrilor, care Ói vor fi fost supuse Ón conformitate cu
paragraful 2 al prezentului articol, Comitetul va transmite
aceste concluzii statului parte interesat, Ómpreun„ cu
comentariile sau sugestiile pe care le consider„ necesare
˛in‚nd seama de situa˛ie.
5. Toate lucr„rile Comitetului men˛ionate la
paragrafele 1—4 ale prezentului articol sunt confiden˛iale
∫i, Ón toate etapele lucr„rilor, vor fi depuse eforturi pentru
a se ob˛ine cooperarea statului parte. Dup„ ce lucr„rile
referitoare la o anchet„ Óntreprins„ Ón virtutea
paragrafului 2 se vor fi Óncheiat, Comitetul va putea
decide, dup„ consult„ri cu statul parte interesat,

114
includerea unei relat„ri succinte asupra rezultatelor
lucr„rilor Ón raportul anual pe care Ól va Óntocmi Ón
conformitate cu articolul 24.
ARTICOLUL 21
1. Orice stat parte la prezenta Conven˛ie va putea, Ón
virtutea prezentului articol, s„ declare Ón orice moment c„
recunoa∫te competen˛a Comitetului de a primi ∫i examina
comunic„ri Ón care un stat parte pretinde c„ un alt stat
parte nu-∫i Óndepline∫te obliga˛iile ce decurg din prezenta
Conven˛ie. Aceste comunic„ri nu vor putea fi primite ∫i
examinate Ón conformitate cu prezentul articol dec‚t dac„
acestea eman„ de la un stat parte care a f„cut o declara˛ie
prin care recunoa∫te, Ón ceea ce prive∫te, competen˛a
Comitetului. Comitetul nu va primi nici o comunicare
referitoare la un stat parte care nu a f„cut o asemenea
declara˛ie. Œn privin˛a comunic„rilor primite Ón virtutea
prezentului articol, se va aplica urm„toarea procedur„:
a) Dac„ un stat parte la prezenta Conven˛ie consider„
c„ un alt stat care este ∫i el parte la conven˛ie, nu aplic„
prevederile acesteia, el va putea, printr-o comunicare
scris„, s„ atrag„ aten˛ia acestui stat asupra chestiunii
respective. Œn termen de trei luni de la data primirii
comunic„rii, statul destinatar va prezenta statului cre i-a
adresat comunicarea explica˛ii sau orice alte declara˛ii
scrise care clarific„ chestiunea ∫i care vor trebui s„
cuprind„, pe c‚t posibil ∫i util, indica˛ii cu privire la
regulile de procedur„ ∫i c„ile de recurs care au fost deja
folosite, fie pendinte, fie deschise Ónc„;
b) Dac„ Ón termen de ∫ase luni de la primirea
comunic„rii ini˛iale de c„tre statul destinatar, chestiunea
nu a fost solu˛ionat„ Ón mod satisf„c„tor pentru cele dou„
state interesate oricare dintre ele are dreptul s„ o supun„
Comitetului, adres‚ndu-i acestuia o notificare, precum ∫i
celuilalt stat interesat;
c) Comitetul nu va putea lua Ón examinare o chestiune
care Ói este supus„ Ón virtutea prezentului articol dec‚t
dup„ ce s-a asigurat c„ toate c„ile interne de recurs
disponibile au fost utilizate ∫i epuizate, Ón conformitate cu
principiile de drept interna˛ional unanim recunoscute.
Aceast„ regul„ nu se aplic„ Ón cazurile Ón care procedurile
de recurs dep„∫esc termene rezonabile ∫i nici Ón cazurile
Ón care este pu˛in probabil c„ procedurile de recurs ar
putea da satisfac˛ie persoanei care este victim„ a viol„rii
prezentei Conven˛ii;

115
d) Comunic„rile prev„zute Ón prezentul articol vor fi
examinate de c„tre Comitet Ón ∫edin˛e Ónchise;
e) Sub rezerva prevederilor alineatului c), Comitetul va
oferi bunele sale oficii statelor p„r˛i interesate, cu scopul
de a se ajunge la o solu˛ie amiabil„ a chestiunii,
Óntemeiat„ pe respectarea obliga˛iilor prev„zute de
prezenta Conven˛ie. Œn acest scop, Comitetul va putea,
dac„ consider„ oportun, s„ stabileasc„ o Comisie de
conciliere ad-hoc;
f) Œn orice chestiune care Ói va fi supus„ Ón virtutea
prezentului articol, Comitetul va putea cere statelor p„r˛i
interesate, vizate la alineatul b), s„-i prezinte orice
informa˛ie pertinent„;
g) Statele p„r˛i interesate, vizate la alineatul b), au
dreptul s„ fie reprezentate cu ocazia examin„rii chestiunii
de c„tre Comitet ∫i s„ prezinte observa˛ii orale sau scrise,
sau sub orice alt„ form„;
h) Comitetul trebuie s„ prezinte un raport Óntr-un
termen de 12 luni de la data c‚nd el a primit notificarea
men˛ionat„ la alineatul b);
i) Dac„ s-a putut g„si o solu˛ie Ón conformitate cu
prevederile alineatului e), Comitetul se va limita, Ón
raportul s„u, la o scurt„ prezentare a faptelor ∫i a
solu˛iei la care s-a ajuns;
ii) Dac„ nu s-a putut g„si o solu˛ie Ón conformitate cu
prevederile alineatului e), Ón raportul s„u Comitetul
se va limita la o scurt„ expunere a faptelor; textul
observa˛iilor scrise ∫i procesul-verbal cuprinz‚nd
observa˛iile orale prezentate de c„tre statele p„r˛i
interesate vor fi anexate la raport. Pentru fiecare
caz, raportul va fi comunicat statelor p„r˛i
interesate.
2. Prevederile prezentului articol vor intra Ón vigoare
c‚nd cinci state p„r˛i la prezenta Conven˛ie vor fi f„cut
declara˛ia prev„zut„ la paragraful 1 al prezentului articol.
Aceast„ declara˛ie va fi depus„ de c„tre statul parte
respectiv Secretarului general al O.N.U., care va transmite
copii de pe aceasta celorlalte state p„r˛i. O declara˛ie poate
fi retras„ Ón orice moment printr-o notificare adresat„
Secretarului general. Aceast„ retragere nu va aduce
atingere examin„rii oric„rei chestiuni care face obiectul
unei comunic„ri deja transmise Ón virtutea prezentului
articol; nici o alt„ comunicare a unui stat parte nu va fi
primit„ Ón virtutea prezentului articol dup„ ce Secretarul
general va fi primit notificarea de retragere a declara˛iei,

116
Ón afar„ de cazul c‚nd statul parte interesat va fi f„cut o
nou„ declara˛ie.
ARTICOLUL 22
1. Orice stat parte la prezenta Conven˛ie, poate, Ón
virtutea prezentului articol, s„ declare Ón orice moment c„
recunoa∫te competen˛a Comitetului de a primi ∫i examina
comunic„ri prezentate de c„tre sau Ón numele unor
persoane particulare care ˛in de jurisdic˛ia sa ∫i care
pretind c„ sunt victime ale unei viol„ri, de c„tre un stat
parte, a prevederilor Conven˛iei. Comitetul nu va primi
nici o comunicare interes‚nd un stat parte care nu a f„cut
o asemenea declara˛ie.
2. Comitetul va declara inadmisibil„ orice comunicare
supus„ Ón virtutea prezentului articol care este anonim„
sau c‚nd el consider„ c„ aceasta este un abuz al dreptului
de a prezenta asemea comunic„ri, sau c„ este
incompatibil„ cu prevederile prezentei Conven˛ii.
3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2, orice
comunicare care va fi prezentat„ Comitetului Ón virtutea
prezentului articol va fi adus„ de c„tre acesta la cuno∫tin˛a
statului parte la prezenta Conven˛ie care a f„cut o
declara˛ie Ón virtutea paragrafului 1 ∫i Ón privin˛a c„ruia
se afirm„ c„ a Ónc„lcat o prevedere a Conven˛iei. Acest stat,
Ón termen de ∫ase luni, va prezenta Comitetului, Ón scris,
explica˛ii, indic‚nd, dac„ va fi cazul, m„surile pe care le va
fi luat pentru remedierea situa˛iei.
4. Comitetul va examina comunic„rile primite Ón
virtutea prezentului articol ˛in‚nd seama de toate
informa˛iile care Ói sunt prezentate de c„tre sau Ón numele
persoanei respective ∫i de c„tre statul interesat.
5. Comitetul nu va examina nici o comunicare a unei
persoane particulare Ón conformitate cu prezentul articol
dec‚t dup„ ce s-a asigurat c„:
a) Aceea∫i chestiune nu a fost sau nu este Ón curs de
examinare Ón fa˛a unei alte instan˛e interna˛ionale de
anchet„ sau de reglementare;
b) Persoana respectiv„ a epuizat toate c„ile de recurs
interne disponibile; aceast„ regul„ nu se aplic„ dac„
procedurile de recurs dep„∫esc termene rezonabile sau
dac„ este pu˛in probabil ca ele s„ dea satisfac˛ie persoanei
care este victim„ a viol„rii prezentei Conven˛ii.
6. Comunic„rile prev„zute Ón prezentul articol vor fi
examinate de c„tre Comitet Ón ∫edin˛e deschise.

117
7. Comitetul informeaz„ statul parte interesat ∫i
persoana Ón cauz„ despre constat„rile sale.
8. Prevederile prezentului articol vor intra Ón vigoare
atunci c‚nd cinci state p„r˛i la prezenta Conven˛ie vor fi
f„cut declara˛ia prev„zut„ la paragraful 1 al prezentului
articol. Aceast„ declara˛ie va fi depus„ de c„tre statul
respectiv Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, care va transmite copii de pe aceasta celorlalte state
p„r˛i. O declara˛ie poate fi retras„ Ón orice moment printr-
o notificare adresat„ Secretarului general. Aceast„
retragere nu va aduce atingere examin„rii oric„rei
chestiuni care face obiectul unei comunic„ri deja
transmise Ón virtutea prezentului articol; nici o alt„
comunicare prezentat„ de c„tre o persoan„ particular„ sau
Ón numele ei nu va fi primit„ Ón virtutea prezentului
articol dup„ ce Secretarul general va fi primit notificare
despre retragerea declara˛iei, Ón afar„ de cazul c‚nd statul
parte interesat va fi f„cut o nou„ declara˛ie.
ARTICOLUL 23
Membrii Comitetului ∫i membrii comisiilor de
conciliere ad-hoc care vor fi numi˛i Ón conformitate cu
alineatul e) al paragrafului 1 al articolului 21 au dreptul la
facilit„˛ile, privilegiile ∫i imunit„˛ile recunoscute exper˛ilor
afla˛i Ón misiune Ón contul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite,
a∫a cum acestea sunt enun˛ate Ón sec˛iunile pertinente ale
Conven˛iei asupra privilegiilor ∫i imunit„˛ilor Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 24
Comitetul va prezenta statelor p„r˛i ∫i Adun„rii
generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite un raport anual
asupra activit„˛ilor desf„∫urate Ón aplicarea prezentei
Conven˛ii.

PARTEA A III-A

ARTICOLUL 25
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
toate statele.
2. Prezenta Conven˛ie este supus„ ratific„rii.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.

118
ARTICOLUL 26
Orice stat poate adera la prezenta Conven˛ie. Aderarea
se va face prin depunerea unui instrument de aderare la
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 27
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón cea de-a
treizecea zi dup„ data depunerii la Secretarul genral al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a celui de-al dou„zecilea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta
Conven˛ie sau va adera dup„ depunerea celui de-al
dou„zecilea instrument de ratificare sau aderare,
Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón cea de-a treizecea zi dup„
data depunerii de c„tre acest stat al instrumentelor sale de
ratificare sau aderare.
ARTICOLUL 28
1. Fiecare stat va putea, Ón momentul c‚nd va semna
sau ratifica prezenta Conven˛ie sau c‚nd va adera la ea, s„
declare c„ nu recunoa∫te competen˛a acordat„ Comitetului
potrivit art. 20.
2. Fiecare stat parte care va fi formulat o rezerv„
conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol
va putea Ón orice moment s„ retrag„ aceast„ rezerv„
printr-o notificare adresat„ Secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 29
1. Orice stat parte la prezenta Conven˛ie va putea
propune un amendament ∫i depune propunerea sa
Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Secretarul general va comunica propunerea de
amendament statelor p„r˛i, cer‚ndu-le s„-i fac„ cunoscut
dac„ sunt Ón favoarea organiz„rii unei conferin˛e a statelor
p„r˛i Ón vederea examin„rii propunerii ∫i punerii ei la vot.
Dac„ Ón termen de patru luni de la data unei asemenea
comunic„ri, cel pu˛in o treime din statele p„r˛i se vor
pronun˛a Ón favoarea ˛inerii acestei conferin˛e, Secretarul
general va convoca conferin˛a sub auspiciile O.N.U. Orice
amendament adoptat de majoritatea statelor p„r˛i,
prezente ∫i votante la conferin˛„, va fi supus de c„tre
Secretarul general accept„rii tuturor statelor p„r˛i.

119
2. Un amendament adoptat conform prevederilor
paragrafului 1 al prezentului articol va intra Ón vigoare
atunci c‚nd dou„ treimi din statele p„r˛i la prezenta
Conven˛ie vor fi notificat Secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite c„ l-au acceptat Ón
conformitate cu procedurile lor constitu˛ionale respective.
3. C‚nd vor intra Ón vigaore, amendamentele vor avea
for˛„ obligatorie pentru acele state p„r˛i care le vor fi
acceptat, celelalte state p„r˛i r„m‚n‚nd legate prin
prevederile prezentei Conven˛ii ∫i prin amendamentele pe
care ele le vor fi acceptat anterior.
ARTICOLUL 30
1. Orice diferend Óntre dou„ sau mai multe state p„r˛i
cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei
Conven˛ii, care nu va putea fi rezolvat pe calea
negocierilor, va fi supus arbitrajului, la cererea uneia
dintre ele. Dac„ Ón termen de ∫ase luni de la data cererii
de arbitraj p„r˛ile nu reu∫esc s„ se pun„ de acord asupra
organiz„rii arbitrajului, oricare dintre ele va putea supune
diferendul Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, printr-o cerere
Ón conformitate cu statutul Cur˛ii.
2. Fiecare stat va putea, Ón momentul Ón care va semna
sau ratifica prezenta Conven˛ie sau va adera la ea, s„
declare c„ el nu se consider„ legat de prevederile
paragrafului 1 al prezentului articol. Celelalte state p„r˛i
nu vor fi legate prin prevederile respective fa˛„ de orice
stat parte care va fi formulat o asemenea rezerv„.
3. Orice stat parte care va fi formulat o rezerv„ Ón
conformitate cu prevederile paragrafului 2 al prezentului
articol va putea Ón orice moment s„ retrag„ aceast„ rezerv„
printr-o notificare adresat„ Secretarului general al O.N.U.
ARTICOLUL 31
1. Un stat parte va putea denun˛a prezenta Conven˛ie
printr-o notificare scris„ adresat„ Secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Denun˛area va produce
efecte dup„ un an de la data c‚nd notificarea va fi fost
primit„ de Secretarul general.
2. O asemenea denun˛are nu va libera statul parte de
obliga˛iile care Ói incumb„ Ón virtutea prezentei Conven˛ii
Ón ceea ce prive∫te orice act sau orice omisiune s„v‚r∫it„
Ónainte de data la care denun˛area va produce efecte; ea
nu va putea Ón nici un fel Ómpiedica continuarea

120
examin„rii oric„rei chestiuni cu care Comitetul a fost deja
sesizat la data la care denun˛area a produs efecte.
3. De la data la care denun˛area de c„tre un stat a
produs efecte, Comitetul nu va Óncepe examinarea nici
unei chestiuni noi privind acest stat.
ARTICOLUL 32
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
notifica tuturor statelor membre ale ONU ∫i tuturor
statelor care vor fi semnat prezenta Conven˛ie sau vor fi
aderat la ea:
a) Semn„turile, ratific„rile ∫i ader„rile primite Ón
aplicarea articolelor 25 ∫i 26;
b) Data intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei Ón aplicarea
articolului 27 ∫i data intr„rii Ón vigoare a oric„rui
amendament Ón aplicarea articolului 29;
c) Denun˛„rile primite Ón aplicarea articolului 31.
ARTICOLUL 33
1. Prezenta Conven˛ie, ale c„rei texte Ón limbile
englez„, arab„, chinez„, spaniol„, francez„ ∫i rus„ sunt Ón
mod egal autentice, va fi depus„ la Secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va transmite tuturor statelor c‚te o copie certificat„
conform„ a prezentei Conven˛ii.

CONVENfiIA
PRIVIND INTERZICEREA UTILIZ√RII, STOC√RII,
PRODUCERII ™I TANSFERULUI DE MINE
ANTIPERSONAL ™I DISTRUGEREA ACESTORA*

PREAMBUL
Statele p„r˛i,
Hot„r‚te s„ pun„ cap„t suferin˛elor ∫i pierderilor de
vie˛i omene∫ti provocate de minele antipersonal care ucid
sau mutileaz„ sute de persoane Ón fiecare s„pt„m‚n„, cel
mai adesea civili f„r„ ap„rare ∫i, Ón special, copii,

*Adoptat„ la Conferin˛a de la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997.


Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 204 din 15 noiembrie 2000 publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 590 din 22 noiembrie 2000.

121
Ómpiedic„ dezvoltarea economic„ ∫i reconstruc˛ia,
Óngreuneaz„ repatrierea refugia˛ilor ∫i a persoanelor silite
s„ Ó∫i p„r„seasc„ domiciliul ∫i au ∫i alte consecin˛e grave
ani de zile dup„ amplasare,
Consider‚nd c„ este necesar s„ fac„ tot ceea ce
depinde de ele pentru a contribui Óntr-o manier„ eficient„
∫i coordonat„ spre a face fa˛„ sarcinii elimin„rii minelor
antipersonal amplasate Ón lume ∫i pentru a asigura
distrugerea acestora,
Dorind s„ fac„ tot ceea ce depinde de ele Ón scopul
furniz„rii de asisten˛„ pentru Óngrijirea, reabilitarea,
inclusiv reintegrarea economic„ ∫i social„ a victimelor
minelor,
Recunosc‚nd c„ interzicerea total„ a minelor
antipersonal ar constitui, de asemenea, o m„sur„
important„ de cre∫tere a Óncrederii,
Salut‚nd adoptarea Protocolului de interzicere sau
restric˛ionare a folosirii minelor, armelor-capcan„ ∫i a altor
dispozitive, astfel cum a fost amendat la data de 3 mai
1996, anexat la Conven˛ia privind interzicerea sau
restric˛ionarea folosirii unor arme conven˛ionale care ar
putea fi considerate ca produc‚nd efecte traumatice
excesive sau nediscriminatorii, ∫i Óndemn‚nd la ratificarea
rapid„ a acestui protocol de c„tre toate statele care nu au
f„cut Ónc„ acest lucru,
Salut‚nd, de asemenea, Rezolu˛ia Adun„rii Generale a
Na˛iunilor Unite din 10 decembrie 1996, care Óndeamn„
toate statele s„ promoveze riguros Óncheierea unui acord
interna˛ional efectiv ∫i juridic obligatoriu privind
interzicerea folosirii, stoc„rii, produc˛iei ∫i transferului
minelor antipersonal.
Salut‚nd, de asemenea, m„surile adoptate Ón ultimii
ani at‚t la nivel unilateral, c‚t ∫i multilateral, av‚nd ca
scop interzicerea, restric˛ionarea sau suspendarea folosirii,
stoc„rii, produc˛iei ∫i transferului de mine antipersonal.
Accentu‚nd rolul con∫tiin˛ei publice Ón promovarea
principiilor umanitare, astfel cum acestea sunt eviden˛iate
Ón chemarea la interzicerea total„ a minelor antipersonal,
∫i recunosc‚nd eforturile depuse Ón acest scop de Crucea
Ro∫ie Interna˛ional„, de Mi∫carea Semilunii Ro∫ii, de
Campania Interna˛ional„ pentru Interzicerea Minelor
Terestre ∫i de alte numeroase organiza˛ii neguverna-
mentale din Óntreaga lume.
Evoc‚nd Declara˛ia de la Ottawa din 5 octombrie 1996
∫i Declara˛ia de la Bruxelles din 27 iunie 1997, prin care
comunitatea interna˛ional„ era Óndemnat„ s„ negocieze un

122
acord interna˛ional ∫i juridic obligatoriu de interzicere a
folosirii, stoc„rii, produc˛iei ∫i transferului minelor
antipersonal,
Subliniind dorin˛a de a atrage toate statele s„ adere la
prezenta Conven˛ie ∫i hot„r‚te s„ ac˛ioneze energic pentru
promovarea universalit„˛ii sale Ón toate forurile relevante,
incluz‚nd, inter alia, Na˛iunile Unite, Conferin˛a de
Dezarmare, organiza˛ii ∫i grup„ri regionale ∫i conferin˛e
de evaluare a aplic„rii Conven˛iei privind interzicerea sau
restric˛ionarea folosirii unor arme conven˛ionale care ar
putea fi considerate ca produc‚nd efecte traumatice
excesive sau nediscriminatorii,
Baz‚ndu-se pe principiile dreptului interna˛ional
umanitar, conform c„rora dreptul p„r˛ilor aflate Óntr-un
conflict armat de a-∫i alege metodele ∫i mijloacele de
ducere a r„zboiului nu este nelimitat, pe principiul care
interzice folosirea Ón conflictele armate a armelor,
proiectilelor, materialelor ∫i metodelor de lupt„ de natur„
s„ cauzeze prejudicii sau suferin˛e inutile, precum ∫i pe
principiul conform c„ruia trebuie f„cut„ distinc˛ie Óntre
persoane civile ∫i combatan˛i,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Obliga˛ii generale
1. Fiecare stat parte se angajeaz„ ca niciodat„ ∫i Ón nici
o Ómprejurare:
a) s„ nu foloseasc„ mine antipersonal;
b) s„ nu dezvolte, s„ nu produc„, s„ nu achizi˛ioneze
Ón alt mod, s„ nu stocheze, s„ nu conserve sau s„ nu
transfere c„tre oricine, direct sau indirect, mine
antipersonal;
c) s„ nu ajute, s„ nu Óncurajeze sau s„ nu determine Ón
nici un fel pe oricine s-ar angaja Ón orice activitate
interzis„ unui stat parte prin prezenta Conven˛ie.
2. Fiecare stat parte se angajeaz„ s„ distrug„ sau s„
asigure distrugerea tuturor minelor antipersonal, Ón
concordan˛„ cu prevederile acestei conven˛ii.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii
1. Prin min„ antipersonal se Ón˛elege o min„
conceput„ s„ explodeze Ón prezen˛a, la apropierea sau la
contactul cu o persoan„ ∫i destinat„ s„ scoat„ din lupt„, s„

123
r„neasc„ sau s„ omoare una sau mai multe persoane.
Minele concepute pentru a exploda Ón prezen˛a, la
apropierea sau la contactul cu un vehicul ∫i nu cu o
persoan„, care sunt echipate cu dispozitive antideminare,
nu sunt considerate mine antipersonal ca rezultat al unei
astfel de echip„ri.
2. Prin min„ se Ón˛elege tipul de muni˛ie destinat„ s„
fie amplasat„ sub, pe sau Ón apropierea p„m‚ntului ori a
altei suprafe˛e ∫i s„ explodeze prin prezen˛a, la apropierea
sau la contactul cu o persoan„ sau cu un vehicul.
3. Prin dispozitiv antideminare se Ón˛elege un
dispozitiv destinat s„ protejeze o min„ ∫i care face parte
din aceasta, este legat de aceasta, ata∫at la aceasta sau
plasat sub min„ ∫i care se declan∫eaz„ la o ac˛iune
inten˛ionat„ de a modifica pozi˛ia minei.
4. Transferul presupune, Ón plus fa˛„ de mi∫carea
fizic„ a minelor antipersonal din afara Ón interiorul
teritoriului na˛ional sau din teritoriul na˛ional Ón afar„,
transferul dreptului de proprietate ∫i de control asupra
minelor, dar nu ∫i cesiunea teritoriului pe care au fost
amplasate mine antipersonal.
5. Prin zon„ minat„ se Ón˛elege o zon„ periculoas„
datorit„ prezen˛ei sau presupusei prezen˛e a minelor.
ARTICOLUL 3
Excep˛ii
1. F„r„ a aduce atingere obliga˛iilor generale care
decurg din prevederile art. 1, se permite p„strarea sau
transferul unui num„r de mine antipersonal pentru
punerea la punct a tehnicilor de detectare a minelor, de
deminare sau de distrugere a minelor ∫i pentru instruirea
Ón acest scop. Cantitatea de astfel de mine nu va dep„∫i
num„rul minim absolut necesar pentru scopurile
enumerate mai sus.
2. Transferul minerlor antiperosnal Ón scopul
distrugerii acestora este permis.
ARTICOLUL 4
Distrugerea stocurilor de mine antipersonal
Cu excep˛ia cazurilor stipulate la art. 3, fiecare stat
parte se angajeaz„ s„ distrug„ sau s„ asigure distrugerea
tuturor stocurilor de mine antipersonal pe care le de˛ine
Ón proprietate sau le posed„ ori care se afl„ sub jurisdic˛ia
sau controlul propriu c‚t mai repede posibil, dar nu mai

124
t‚rziu de 4 ani dup„ data intr„rii Ón vigoare a acestei
conven˛ii pentru acel stat parte.
ARTICOLUL 5
Distrugerea minelor antipersonal din zonele minate
1. Fiecare stat parte se angajeaz„ s„ distrug„ sau s„
asigure distrugerea tuturor minelor antipersonal din
zonele minate aflate sub propria jurisdic˛ie sau control c‚t
mai repede posibil, dar nu mai t‚rziu de 10 ani dup„ data
intr„rii Ón vigoare a acestei Conven˛ii pentru acel stat
parte.
2. Fiecare stat parte va depune toate eforturile pentru
a identifica toate zonele aflate sub propria jurisdic˛ie sau
control Ón care prezen˛a minelor antipersonal este
cunoscut„ sau presupus„ ∫i pentru a se asigura c‚t mai
repede posibil c„ toate zonele minate de sub propria
jurisdic˛ie sau control sunt marcate, supravegheate ∫i
protejate prin Ómprejmuire ori prin alte mijloace care s„
Ómpiedice Ón mod eficace accesul civililor, p‚n„ c‚nd toate
minele antipersonal existente Ón zona respectiv„ au fost
distruse. Marcarea va respecta standardele stabilite prin
Protocolul privind interzicerea sau restric˛ionarea folosirii
minelor, armelor-capcan„ ∫i a altor dispozitive, astfel cum
a fost modificat la data de 3 mai 1996, anexat la Conven˛ia
privind interzicerea sau restric˛ionarea folosirii unor arme
conven˛ionale care ar putea fi considerate ca produc‚nd
efecte traumatice excesive sau nediscriminatorii.
3. Dac„ un stat parte consider„ c„ nu este Ón m„sur„ s„
distrug„ sau s„ asigure distrugerea, Ón perioada specificat„,
a tuturor minelor antipersonal la care se face referire Ón
paragraful 1, acesta poate transmite adun„rii statelor p„r˛i
sau Conferin˛ei de evalaure a aplic„rii o cerere pentru
prelungirea termenului de distrugere complet„ a acestor
mine antipersonal pentru o perioad„ de p‚n„ la 10 ani.
4. Fiecare cerere va con˛ine:
a) durata propus„ pentru prelungirea termenului;
b) expunerea detaliat„ a motivelor care au stat la baza
cererii de prelungire, incluz‚nd:
(i) preg„tirile ∫i stadiul activit„˛ii desf„∫urate Ón
cadrul programelor na˛ionale de deminare;
(ii) mijloacele financiare ∫i tehnice de care dispune
statul parte Ón scopul distrugerii tuturor minelor
antipersonal; ∫i

125
(iii) circumstan˛ele care Ómpiedic„ statul parte s„
distrug„ toate minele antipersonal din zonele
minate;
c) implica˛iile prelungirii din punct de vedere
umantiar, social, economic ∫i al mediului Ónconjur„tor; ∫i
d) orice alte informa˛ii relevante Ón leg„tur„ cu cererea
de prelungire propus„.
5. Adunarea statelor p„r˛i sau Conferin˛a de evaluare a
aplic„rii, ˛in‚nd seama de factorii enun˛a˛i la paragraful 4,
va evalua cererea ∫i va hot„rÓ, cu majoritatea voturilor
statelor p„r˛i prezente ∫i care voteaz„, dac„ va aproba
cererea pentru prelungirea perioadei.
6. O asemenea prelungire poate fi reÓnnoit„ dup„
transmiterea unei noi cereri Ón conformitate cu
paragrafele 3, 4 ∫i 5 ale acestui articol. Œn cererea de
prelungire suplimentar„ a duratei statul parte va
transmite informa˛ii suplimentare relevante legate de ceea
ce s-a Óntreprins Ón prima perioad„ de prelungire conform
prezentului articol.
ARTICOLUL 6
Cooperarea ∫i asisten˛a interna˛ional„
1. Œn Óndeplinirea obliga˛iilor care decurg din prezenta
conven˛ie fiecare stat parte are dreptul de a solicita ∫i de a
primi asisten˛„ acolo unde este fezabil din partea altor
state p„r˛i, Ón limita posibilului.
2. Fiecare stat parte se angajeaz„ s„ faciliteze ∫i va
avea dreptul s„ participe la cel mai amplu schimb posibil
de echipamente, materiale ∫i informa˛ii ∫tiin˛ifice ∫i
tehnologice legate de implementarea prezentei conven˛ii.
Statele p„r˛i nu vor impune restric˛ii nejustificate la
furnizarea de echipamente de deminare, precum ∫i a
informa˛iilor tehnologice aferente pentru scopuri
umanitare.
3. Fiecare stat parte capabil s„ o fac„ va furniza
asisten˛„ pentru Óngrijirea, reabilitarea ∫i reintegrarea
social„ ∫i economic„ a victimelor minelor ∫i pentru
programele de avertizare. Aceast„ asisten˛„ poate fi
furnizat„, inter alia, prin sistemul Na˛iunilor Unite, prin
organiza˛ii sau institu˛ii interna˛ionale, regionale ori
na˛ionale, prin Comitetul Interna˛ional al Crucii ro∫ii, prin
societ„˛ile na˛ionale ale Crucii Ro∫ii ∫i Semilunii Ro∫ii,
precum ∫i prin Federa˛ia Interna˛ional„ a acestora, prin
organiza˛ii neguvernamentale sau pe baze bilaterale.

126
4. Fiecare stat parte capabil s„ o fac„ va furniza
asisten˛„ pentru deminare ∫i pentru activit„˛i aferente.
Aceast„ asisten˛„ poate fi furnizat„, inter alia, prin
sistemul Na˛iunilor Unite, prin institu˛iile sau organiza˛iile
interna˛ionale ori regionale, prin institu˛iile sau
organiza˛iile neguvernamentale ori pe baze bilaterale sau
prin participarea la Fondul de contribu˛ii voluntare al
Na˛iunilor Unite pentru asisten˛„ Ón domeniul demin„rii
ori prin participarea la alte fonduri regionale implicate Ón
ac˛iuni de deminare.
5. Fiecare stat parte capabil s„ o fac„ va furniza
asisten˛„ pentru distrugerea stocurilor de mine
antipersonal.
6. Fiecare stat parte se angajeaz„ s„ furnizeze
informa˛ii la baza de date privind deminarea, instituit„ Ón
cadrul sistemului Na˛iunilor Unite, ∫i Óndeosebi informa˛ii
privind diferite mijloace ∫i tehnologii de deminare,
precum ∫i liste cuprinz‚nd exper˛i, agen˛ii de specialitate
sau puncte na˛ionale de contact Ón domeniul demin„rii.
7. Statele p„r˛i pot solicita Na˛iunilor Unite,
organiza˛iilor regionale, altor state p„r˛i ori altor foruri
interguvernamentale sau neguvernamentale competente s„
asiste autorit„˛ile lor Ón elaborarea unui program na˛ional
de deminare, care s„ vizeze, inter alia:
a) dimensiunea ∫i importan˛a problematicii minelor
antipersonal;
b) resursele financiare, tehnologice ∫i umane cerute de
aplicarea programului;
c) num„rul de ani aprecia˛i ca fiind necesar pentru
distrugerea tuturor minelor antipersonal din zonele
minate aflate sub jurisdic˛ia sau controlul respectivului
stat parte;
d) activit„˛i de avertizare Ón domeniul minelor, av‚nd
ca scop reducerea num„rului de cazuri de r„nire sau de
deces provocate de minele antipersonal;
e) asisten˛„ pentru victimele minelor;
f) rela˛ia dintre guvernul respectivului stat parte ∫i
entit„˛ile relevante guvernamentale, interguvernamentale
sau neguvernamentale relevante care vor contribui la
implementarea acestui program.
8. Fiecare stat parte furnizor ∫i beneficiar de asisten˛„
Ón conformitate cu prevederile acestui articol va coopera Ón
vederea asigur„rii aplic„rii totale ∫i prompte a
programelor de asisten˛„ convenite.

127
ARTICOLUL 7
M„suri de transparen˛„
1. Fiecare stat parte va raporta Secretarului general al
Na˛iunilor Unite, c‚t mai cur‚nd posibil ∫i, Ón orice
eventualitate, nu mai t‚rziu de 180 de zile de la intrarea
Ón vigoare a acestei conven˛ii pentru respectivul stat parte,
informa˛ii cu privire la:
a) m„surile na˛ionale de implementare men˛ionate Ón
art. 9;
b) totalul stocurilor de mine antiperosnal pe care le
are Ón proprietate sau Ón posesie ori care se afl„ sub
jurisdic˛ia sau controlul propriu, inclusiv detalii despre
tipul, cantitatea ∫i, Ón m„sura posibilului, num„rul lotului
fiec„rui tip de mine antiperosnal stocate;
c) Ón m„sura posibilului, localizarea tuturor zonelor
aflate sub propria jurisdic˛ie sau control sau Ón care sunt
amplasate sau unde se presupune c„ ar fi amplasate mine
antipersonal, inclusiv c‚t mai multe detalii cu privire la
tipul ∫i cantitatea de mine antipersonal din zonele minate,
precum ∫i cu privire la perioada amplas„rii;
d) tipurile, cantit„˛ile ∫i, Ón m„sura posibilului,
numerele loturilor de mine antipersonal de˛inute sau
transferate Ón scopul dezvolt„rii sau antrenamentului Ón
tehnicile de detectare a minelor, de deminare sau de
distrugere a minelor ori transferate Ón scopul distrugerii,
precum ∫i institu˛iile autorizate de un stat parte de a
de˛ine sau de a transfera mine antipersonal, Ón
conformitate cu prevederile art. 3;
e) stadiul programelor de conservare sau de desfiin˛are
a instala˛iilor de producere a minelor antipersonal;
f) stadiul programelor de distrugere a minelor
antipersonal, Ón conformitate cu prevederile art. 4 ∫i 5,
inclusiv detalii despre metodele care vor fi folosite Ón
distrugere, amplasarea locurilor de distrugere, precum ∫i
standardele de siguran˛„ ∫i ecologice aplicabile care vor
trebui s„ fie respectate;
g) tipurile ∫i cantit„˛ile de mine antipersonal distruse
dup„ intrarea Ón vigoare, pentru respectivul stat parte, a
acestei conven˛ii, inclusiv detalii privind cantit„˛ile
distruse din fiecare tip de min„ antipersonal, Ón
conformitate cu prevederile art. 4 ∫i 5, ∫i, Ón m„sura
posibilului, Ómpreun„ cu numerele loturilor fiec„rui tip de
min„ antipersonal Ón cazul distrugerii, Ón conformitate cu
prevederile art. 4;

128
h) caracteristicile tehnice ale fiec„rui tip de min„
antipersonal produs„, Ón m„sura Ón care acestea sunt
cunoscute, precum ∫i ale celor de˛inute sau aflate Ón
posesia statului parte, Ón prezent furniz‚nd, Ón m„sura
posibilului, acele categorii de informa˛ii care ar putea
facilita identificarea minelor antipersonal ∫i desf„∫urarea
activit„˛ilor de deminare; aceste informa˛ii vor include cel
cel pu˛in dimensiunile, focosul, con˛inutul exploziv,
con˛inutul metalic, precum ∫i fotografii color ∫i alte
informa˛ii care ar putea facilita deminarea; ∫i
i) m„surile luate pentru a preveni imediat ∫i eficient
popula˛ia Ón leg„tur„ cu toate zonele aflate sub inciden˛a
prevederilor paragrafului 2 al art. 5.
2. Informa˛iile furnizate Ón conformitate cu acest
articol vor fi actualizate anual de c„tre statele p„r˛i,
acoperind ultimul an calendaristic, ∫i vor fi transmise
Secretarului general al Na˛iunilor Unite nu mai t‚rziu de
data de 30 aprilie a fiec„rui an.
3. Secretarul general al Na˛iunilor Unite va transmite
statelor p„r˛i toate aceste rapoarte.
ARTICOLUL 8
Facilitarea ∫i clarificarea aplic„rii Conven˛iei
1. Statele p„r˛i sunt de acord s„ se consulte ∫i s„
coopereze Ón leg„tur„ cu aplicaera prevederilor acestei
conven˛ii ∫i s„ conlucreze Ón spiritul cooper„rii pentru a
facilita respectarea de c„tre toate statele p„r˛i a obliga˛iilor
ce le revin Ón conformitate cu prevederile acestei
Conven˛ii.
2. Dac„ unul sau mai multe state p„r˛i doresc s„
clarifice ∫i caut„ s„ solu˛ioneze aspecte referitoare la
respectarea prevederilor acestei Conven˛ii de c„tre un alt
stat parte, acestea pot s„ transmit„ respectivului stat parte,
prin intermediul secretarului general al Na˛iunilor Unite,
o cerere de clarificare a acelei probleme. O asemenea
cerere va fi Ónso˛it„ de toate informa˛iile pertinente
necesare. Fiecare stat parte se va ab˛ine de la formularea
de cereri de clarificare nefondate, av‚nd grij„ s„ evite
abuzurile. Un stat parte care prime∫te o cerere de
clarificare va furniza statului solicitant, prin intermediul
secretarului general al Na˛iunilor Unite, Ón termen de 28
de zile, toate informa˛iile care ar servi la clarificarea
acestei probleme.
3. Dac„ statul parte care a solicitat l„muriri nu
prime∫te r„spuns prin intermediul Secretarului general al

129
Na˛iunilor Unite Ón aceast„ perioad„ sau consider„
nesatisf„c„tor r„spunsul la cererea de clarificare, prin
intermediul Secretarului general al Na˛iunilor Unite
respectivul stat parte poate supune aten˛iei aceast„
problem„ urm„toarei reuniuni a statelor p„r˛i. Secretarul
general al Na˛iunilor Unite va transmite tuturor statelor
p„r˛i aceast„ solicitare, Ónso˛it„ de toate informa˛iile
relevante cu privire la cererea de clarificare. Toate aceste
informa˛ii vor fi prezentate statului parte solicitat, care va
avea dreptul s„ r„spund„.
4. Orice stat parte vizat poate solicita Secretarului
general al Na˛iunilor Unite s„ Ó∫i ofere bunele sale oficii Ón
vederea clarific„rii respectivei cereri, Ón func˛ie de
convenirea reuniunii statelor p„r˛i.
5. Statul parte solicitant poate propune, prin
intermediul Secretarului general al Na˛iunilor Unite,
convocarea unei reuniuni speciale a statelor p„r˛i Ón
vederea analiz„rii acestei probleme. Secretarul general al
Na˛iunilor Unite va comunica imediat aceast„ propunere ∫i
toate informa˛iile furnizate de statele p„r˛i interesate,
solicit‚nd acordul tuturor statelor p„r˛i pentru convocarea
unei astfel de reuniuni speciale a statelor p„r˛i, Ón scopul
analiz„rii acestei probleme. Œn eventualitatea Ón care Ón
decurs de 14 zile de la aceast„ comunicare cel pu˛in o
treime din num„rul statelor p„r˛i sunt de acord cu o astfel
de reuniune special„, Secretarul general al Na˛iunilor
Unite va convoca aceast„ reuniune special„ a statelor p„r˛i
Ón urm„toarele 14 zile. Cvorumul acestei reuniuni va fi
constituit din majoritatea statelor p„r˛i.
6. Reuniunea statelor p„r˛i sau reuniunea special„ a
statelor p„r˛i, dup„ cum va fi cazul, va stabili
oportunitatea continu„rii dezbaterilor cu privire la
problema Ón cauz„, lu‚nd Ón considerare toate informa˛iile
furnizate de statele p„r˛i interesate. Reuniunea statelor
p„r˛i sau reuniunea special„ a statelor p„r˛i va depune
toate eforturile pentru a adopta o decizie prin consens.
Dac„ Ón ciuda acestor eforturi nu se poate ajunge la o
Ón˛elegere, decizia se va lua cu majoritatea voturilor
statelor p„r˛i prezente ∫i care voteaz„.
7. Toate statele p„r˛i vor coopera pe deplin cu
reuniunea statelor p„r˛i sau cu reuniunea special„ a
statelor p„r˛i, Ón scopul analiz„rii problemelor Ón discu˛ie,
inclusiv prin intermediul oric„ror misiuni de stabilire a
faptelor, care sunt autorizate Ón conformitate cu
prevederile paragrafului 8.

130
8. Dac„ sunt necesare clarific„ri suplimentare,
reuniunea statelor p„r˛i sau reuniunea special„ a statelor
p„r˛i va autoriza o misiune de stabilire a faptelor ∫i va
decide cu privire la mandatul acesteia cu majoritatea
voturilor statelor p„r˛i prezente ∫i care voteaz„. Statul
parte solicitat poate invita Ón orice moment o misiune de
stabilire a faptelor pe teritoriul s„u. O asemenea misiune
va avea loc f„r„ autorizarea reuniunii statelor p„r˛i sau a
reuniunii speciale a statelor p„r˛i. Misiunea, format„ din
cel mult 9 exper˛i, desemnat„ ∫i aprobat„ Ón conformitate
cu prevederile paragrafelor 9 ∫i 10, poate culege informa˛ii
suplimentare de la fa˛a locului sau din alte locuri aflate
sub jurisdic˛ia ori controlul statului parte solicitat, care au
leg„tur„ direct„ cu problema aflat„ Ón discu˛ie.
9. Secretarul general al Na˛iunilor Unite va preg„ti ∫i
va actualiza o list„ cuprinz‚nd numele, na˛ionalit„˛ile ∫i
alte date relevante cu privire la exper˛ii califica˛i propu∫i
de statele p„r˛i ∫i o va transmite tuturor statelor p„r˛i.
Orice expert inclus Ón aceast„ list„ va fi considerat
desemnat pentru a face parte din toate misiunile de
stabilire a faptelor, cu excep˛ie situa˛iei Ón care un stat
parte Ó∫i declar„ Ón scris dezacordul. Œn aceast„ situa˛ie
expertul nu va participa la misiuni de stabilire a faptelor
pe teritoriul sau Ón orice alt loc aflat sub jurisdic˛ia ori
controlul statului parte care a avut obiec˛ii, dac„ aceast„
neacceptare a fost declarat„ Ónainte de desemnarea
expertului pentru astfel de misiuni.
10. Dup„ primirea unei cereri din partea reuniunii
statelor p„r˛i sau a reuniunii speciale a statelor p„r˛i
secretarul general al Na˛iunilor Unite, dup„ consultarea cu
statul parte solicitat, va desemna membrii misiunii,
inclusiv ∫eful acesteia. Nu vor fi inclu∫i Ón echipa de
stabilire a faptelor exper˛i ai statelor p„r˛i care au solicitat
inspec˛ia sau care sunt direct afectate de aceast„ misiune.
Membrii misiunilor de stabilire a faptelor se vor bucura de
privilegiile ∫i de imunit„˛ile conferite de prevederile
art. IV din Conven˛ia privind privilegiile ∫i imunit„˛ile
Na˛iunilor Unite, adoptat„ la 13 februarie 1946.
11. Membrii misiunii de stabilire a faptelor vor sosi pe
teritoriul statului parte solicitat c‚t mai cur‚nd posibil,
dup„ transmiterea unui aviz cu cel pu˛in 72 de ore
Ónaintea sosirii acestora. Statul parte inspectat va lua toate
m„surile administrative necesare pentru primirea,
transportul ∫i cazarea misiunii ∫i va r„spunde de
asigurarea securit„˛ii misiunii pe c‚t este posibil, at‚ta

131
timp c‚t aceasta se afl„ pe teritoriul aflat sub propriul s„u
control.
12. F„r„ a aduce atingere suveranit„˛ii statului parte
solicitat, misiunea de stabilire a faptelor poate introduce
pe teritoriul acesteia echipamentul necesar, care va fi
folosit exclusiv pentru a ob˛ine informa˛ii legate de
subiectul Ón discu˛ie. Œnainte de sosire misiunea de
stabilire a faptelor va informa statul parte inspectat Ón
leg„tur„ cu echipamentul pe care inten˛ioneaz„ s„ Ól
utilizeze pe parcursul misiunii.
13. Statul parte solicitat va face toate eforturile pentru
a asigura c„ misiunea de stabilire a faptelor are ocazia s„
discute cu toate persoanele relevante care ar putea furniza
informa˛ii referitoare la subiectul Ón discu˛ie.
14. Statul parte solicitat va asigura accesul misiunii de
stabilire a faptelor Ón toate zonele ∫i la toate instala˛iile
aflate sub controlul s„u, Ón locurile din care se presupune
c„ ar putea fi ob˛inute informa˛ii relevante. Accesul va fi
condi˛ionat de orice aranjamente pe care statul parte
solicitat le consider„ necesare pentru:
a) protec˛ia echipamentului, a informa˛iilor ∫i a
zonelor sensibile;
b) protec˛ia tuturor obliga˛iilor constitu˛ionale pe care
statul parte solicitat le-ar putea avea cu privire la
drepturile de proprietate, cercetate ∫i confisc„ri ori cu
privire la alte drepturi constitu˛ionale; sau
c) asigurarea protec˛iei fizice ∫i a securit„˛ii membrilor
misiunii de stabilire a faptelor.
Œn eventualitatea Ón care statul parte solicitat Óncheie
asemenea aranjamente, acesta va depune toate eforturile
rezonabile pentru a demonstra, prin mijloace alternative,
c„ respect„ aceast„ conven˛ie.
15. Misiunea de stabilire a faptelor poate r„m‚ne
maximum 14 zile pe teritoriul statului parte solicitat ∫i
maximum 7 zile Óntr-o anumit„ zon„, dac„ nu a fost altfel
convenit.
16. Toate informa˛iile furnizate de o manier„
confiden˛ial„ ∫i care nu sunt legate de subiectul misiunii
de stabilire a faptelor vor fi tratate drept informa˛ii
confiden˛iale.
17. Prin intermediul Secretarului general al Na˛iunilor
Unite misiunea de stabilire a faptelor va raporta reuniunii
statelor p„r˛i sau reuniunii speciale a statelor p„r˛i
concluziile sale.

132
18. Reuniunea statelor p„r˛i sau reuniunea special„ a
statelor p„r˛i va lua Ón discu˛ie toate informa˛iile
relevante, inclusiv raportul prezentat de misiunea de
stabilire a faptelor, ∫i poate cere statului parte solicitat s„
ia m„suri pentru rezolvarea problemei Ón discu˛ie Óntr-o
perioad„ dat„. Statul parte solicitat va raporta Ón leg„tur„
cu toate m„surile luate ca r„spuns la aceast„ cerere.
19. Reuniunea statelor p„r˛i sau reuniunea special„ a
statelor p„r˛i poate sugera statelor p„r˛i interesate c„i ∫i
mijloace pentru clarificarea sau rezolvarea problemei Ón
discu˛ie, incusiv ini˛ierea de proceduri conforme cu
dreptul interna˛ional. Œn situa˛ia Ón care problema Ón
discu˛ie este determinat„ de circumstan˛e Ón afara
controlului statului parte solicitat, reuniunea statelor p„r˛i
sau reuniunea special„ a statelor p„r˛i poate recomanda
m„suri adecvate, inclusiv folosirea m„surilor de cooperare
la care se refer„ art. 6.
20. Reuniunea statelor p„r˛i sau reuniunea special„ a
statelor p„r˛i va Óntreprinde toate eforturile pentru a
adopta prin consens deciziile la care se refer„ prevederile
paragrafelor 18 ∫i 19, iar altfel, printr-o majoritate de dou„
treimi din num„rul statelor p„r˛i care sunt prezente ∫i
voteaz„.
ARTICOLUL 9
M„surile na˛ionale de aplicare
Fiecare stat parte va lua toate m„surile juridice,
administrative ∫i alte m„suri adecvate, inclusiv aplicarea
de sanc˛iuni penale, pe care le consider„ necesare pentru
prevenirea ∫i suprimarea oric„rei activit„˛i interzise unui
stat parte Ón temeiul acestei conven˛ii, desf„∫urat„ de
persoane sau pe teritoriul aflat sub jurisdic˛ia ori controlul
acestuia.
ARTICOLUL 10
Rezvolarea diferendelor
1. Statele p„r˛i se vor consulta ∫i vor coopera pentru
rezolvarea oric„rui diferend care ar putea ap„rea Ón
leg„tur„ cu aplicarea sau cu implementarea prezentei
Conven˛ii. Fiecare stat parte poate aduce un astfel de
diferend Ón fa˛a reuniunii statelor p„r˛i.
2. Reuniunea statelor p„r˛i poate contribui la
rezolvarea diferendului prin orice mijloace pe care le
consider„ potrivite, inclusiv oferirea de bune oficii,

133
solicit‚nd statelor p„r˛i aflate Ón diferend s„ Ónceap„
procedura de rezolvare a acestuia la alegerea lor,
recomand‚nd un termen limit„ pentru orice procedur„
asupra c„reia se va fi c„zut de acord.
3. Acest articol nu aduce atingere prevedereilor
Conven˛iei care se refer„ la facilitarea ∫i clarificarea
aplic„rii acesteia.
ARTICOLUL 11
Reuniunea statelor p„r˛i
1. Statele p„r˛i se vor Óntruni regulat pentru a discuta
orice problem„ referitoare la aplicarea Conven˛iei,
inclusiv:
a) func˛ionarea ∫i stadiul aplic„rii prevederilor
prezentei conven˛ii;
b) probleme decurg‚nd din rapoartele prezentate
conform prevederilor Conven˛iei;
c) asisten˛a ∫i cooperarea interna˛ional„ Ón
conformitate cu art. 6;
d) dezvoltarea tehnologiilor de deminare;
e) prezent„rile pe care le fac statele p„r˛i conform art. 8; ∫i
f) decizii referitoare la prezent„rile f„cute de statele
p„r˛i conform art. 5.
2. Prima reuniune a statelor p„r˛i va fi convocat„ de
Secretarul general al Na˛iunilor Unite Ón decurs de un an
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii.
Urm„toarele reuniuni vor fi convocate anual de Secretarul
general al Na˛iunilor Unite, p‚n„ la prima Conferin˛„ de
evaluare a aplic„rii Conven˛iei.
3. Œn condi˛iile specificate la art. 8 Secretarul general
al Na˛iunilor Unite va convoca o reuniune special„ a
statelor p„r˛i.
4. Statele care nu sunt p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Na˛iunile Unite, alte organiza˛ii sau institu˛ii
interna˛ionale cu atribu˛ii Ón domeniu, organiza˛ii
regionale, Comitetul Interna˛ional al Crucii Ro∫ii ∫i
organiza˛ii neguvernamentale relevante pot fi invitate s„
participe la aceste reuniuni cu statut de observatori, Ón
conformitate cu Regulile de procedur„ convenite.
ARTICOLUL 12
Conferin˛ele de evaluare a aplic„rii
1. O conferin˛„ de evaluare a aplic„rii va fi convocat„
de Secretarul general al Na˛iunilor Unite la 5 ani dup„

134
intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii. Urm„toarele
conferin˛e de evaluare a aplic„rii vor fi convocate de
Secretarul general al Na˛iunilor Unite la solicitarea unuia
sau mai multor state p„r˛i, cu condi˛ia ca intervalul dintre
conferin˛ele de evaluare a aplic„rii s„ nu fie Ón nici un caz
mai mic de 5 ani. Toate statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie
vor fi invitate la fiecare conferin˛„ de evaluare a aplic„rii.
2. Scopul Conferin˛ei de evaluare a aplic„rii va fi:
a) examinarea func˛ion„rii ∫i a stadiului ratific„rii
prezentei conven˛ii;
b) analizarea necesit„˛ii convoc„rii de reuniuni ale
statelor p„r˛i, la care se face referire Ón paragraful 2 al art.
11, precum ∫i intervalul dintre aceste reuniuni;
c) adoptarea de decizii privind prezent„rile f„cute de
statele p„r˛i Ón conformitate cu prevederile art. 5; ∫i
d) adoptarea, dac„ este necesar, Ón raportul final a
concluziilor referitoare la implementarea prezentei Conven˛ii.
3. Statele care nu sunt p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Na˛iunile Unite, alte organiza˛ii sau institu˛ii
interna˛ionale relevante, organiza˛ii regionale, Comitetul
Interna˛ional al Crucii Ro∫ii ∫i organiza˛ii
neguvernamentale relevante pot fi invitate s„ participe la
fiecare conferin˛„ de evaluare a aplic„rii ca observatori, Ón
conformitate cu Regulile de procedur„ convenite.
ARTICOLUL 13
Amendamente
1. Œn orice moment dup„ intrarea Ón vigoare a
prezentei Conven˛ii orice stat poate propune
amendamente la aceasta. Orice propunere pentru un
amendament va fi comunicat„ depozitarului, care o va
transmite tuturor statelor p„r˛i ∫i le va consulta Ón leg„tur„
cu oportunitatea convoc„rii unei conferin˛e de amendare
care s„ analizeze propunerea. Dac„ majoritatea statelor
p„r˛i notific„ depozitarul, nu mai t‚rziu de 30 de zile dup„
ce propunerea a circulat, c„ sprijin„ dezbaterea propunerii
de amendare, depozitarul va convoca o conferin˛„ de
amendare la care vor fi invitate toate statele p„r˛i.
2. Statele care nu sunt p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Na˛iunile Unite, alte organiza˛ii interna˛ionale sau
institu˛ii relevante, organiza˛ii regionale, Comitetul
Interna˛ional al Crucii Ro∫ii ∫i organiza˛ii
neguvernamentale relevante pot fi invitate s„ participe la
fiecare conferin˛„ de amendare, cu statut de observatori,
Ón conformitate cu Regulile de procedur„ convenite.

135
3. Conferin˛a de amendare va avea loc imediat dup„
reuniunea statelor p„r˛i sau dup„ Conferin˛a de evaluare a
aplic„rii, Ón afar„ de cazuri Ón care majoritatea statelor
p„r˛i solicit„ s„ fie organizat„ mai devreme.
4. Orice amendament la prezenta Conven˛ie va fi
adoptat cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul
statelor p„r˛i prezente ∫i care voteaz„ la Conferin˛a de
amendare. Depozitarul va comunica statelor p„r˛i orice
amendament astfel adoptat.
5. Un amendament la prezenta conven˛ie va intra Ón
vigoare, pentru toate statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie
care l-au acceptat, Ón momentul Ón care majoritatea statelor
p„r˛i au depus instrumentele de acceptare la depozitar.
Apoi va intra Ón vigoare pentru orice alt stat parte la data
la care acesta depune instrumentul de acceptare.
ARTICOLUL 14
Costuri
1. Costurile reuniunilor statelor p„r˛i, ale reuniunilor
speciale ale statelor p„r˛i, ale conferin˛elor de evaluare a
aplic„rii ∫i ale conferin˛elor de amendare vor fi suportate
de statele p„r˛i ∫i de statele care nu sunt p„r˛i la prezenta
Conven˛ie, participante la aceste reuniuni, Ón conformitate
cu baremul de contribu˛ii al Na˛iunilor Unite, ajustat Ón
mod corespunz„tor.
2. Costurile care revin Secretarului general al
Na˛iunilor Unite Ón conformitate cu prevederile art. 7 ∫i 8,
precum ∫i costurile oric„rei misiuni de stabilire a faptelor
vor fi supotate de statele p„r˛i Ón conformitate cu baremul
de contribu˛ii al Na˛iunilor Unite, ajustat Ón mod
corespunz„tor.
ARTICOLUL 15
Semnarea
Prezenta Conven˛ie, adoptat„ la Oslo, Norvegia, la data
de 18 septembrie 1997, va fi deschis„ spre semnare la
Ottawa, Canada, pentru toate statele, Óncep‚nd cu data de
3 decembrie 1997 p‚n„ la data de 4 decembrie 1997, ∫i la
sediul Na˛iunilor Unite din New York, Óncep‚nd cu data de
5 decembrie 1997 ∫i p‚n„ la intrarea sa Ón vitoare.
ARTICOLUL 16
Ratificare, acceptare, aprobare sau aderare
1. Prezenta Conven˛ie face subiectul ratific„rii, al
accept„rii sau al aprob„rii semnatarilor.

136
2. Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ pentru aderare
oric„rui stat care nu a semnat-o.
3. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitar.
ARTICOLUL 17
Intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
celei de-a ∫asea luni dup„ luna Ón care a fost depozitat cel
de-al 40-lea instrument de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare.
2. Pentru orice stat care depune instrumentul de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare dup„
data la care a fost depozitat cel de-al 40-lea instrument de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a celei
de-a ∫asea luni de la data la care acel stat a depus
instrumentul de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare.
ARTICOLUL 18
Aplicarea provizorie
Orice stat poate, la data ratific„rii, accept„rii, aprob„rii
sau a ader„rii, s„ declare c„ va aplica provizoriu
prevederile paragrafului 1 al art. 1 din prezenta Convne˛ie
p‚n„ la intrarea sa Ón vigoare.
ARTICOLUL 19
Rezerve
Articolele prezentei Conven˛ii nu vor fi supuse
rezervelor.
ARTICOLUL 20
Durata ∫i retragerea
1. Prezenta Conven˛ie se va aplica pe o perioad„
nelimitat„.
2. Œn exercitarea suveranit„˛ii sale na˛ionale fiecare stat
parte va avea dreptul s„ se retrag„ din prezenta Conven˛ie.
Respectivul stat parte va notifica o asemenea retragere
tuturor statelor p„r˛i, depozitarului ∫i Consiliului de
Securitate al Na˛iunilor Unite. Un asemenea instrument de
retragere va include o explica˛ie detaliat„ a motivelor
acestei retrageri.

137
3. O asemenea retragere va avea efect numai la 6 luni
de la primirea instrumentului de retragere de c„tre
depozitar. Dac„ la expirarea perioadei de 6 luni statul
parte care se retrage este angajat Ón conflict armat,
retragerea nu va avea efect Ónainte de sf‚r∫itul conflictului
armat.
4. Retragerea unui stat parte din prezenta Conven˛ie
nu va afecta Ón nici un fel obliga˛ia statelor de a continua
s„ se achite de obliga˛iile asumate prin orice norme de
drept interna˛ional pertinente.
ARTICOLUL 21
Depozitarul
Secretarul general al Na˛iunilor Unite este desemnat
prin prezenta dispozi˛ie ca depozitar al prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 22
Texte autentice
Originalul prezentei Conven˛ii, ale c„rui texte Ón
limbile arab„, chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„
sunt deopotriv„ autentice, va fi depus la Secretarul general
al Na˛iunilor Unite.

• Sclavie, tratament fiin˛e umane, munc„ for˛at„:

CONVENfiIA PRIVIND SCLAVIA*


Av‚nd Ón vedere c„ semnatarii Actului General al
Conferin˛ei de la Bruxelles din 1889—1890 au declarat c„
sunt deopotriv„ anima˛i de inten˛ia ferm„ de a pune cap„t
traficului cu sclavi africani,
Av‚nd Ón vedere c„ semnatarii Conven˛iei de la Saint-
Germain-en-Laye din 1919, pentru revizuirea Actului
*Semnat„ la Geneva la 25 septembrie 1926. Intrat„ Ón vigoare la 9 martie 1927, conform
dispozi˛iilor art. 12. Conven˛ia a fost amendat„ prin Protocolul elaborat la sediul Na˛iunilor
Unite, New York, la 7 decembrie 1953; Conven˛ia amendat„ a intrat Ón vigoare la 7 iulie
1955, dat„ la care amendamentele expuse Ón anexa la Protocolul din 7 decembrie 1953 au
intrat Ón vigoare conform art. III al Protocolului.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Decretul nr. 988, publicat Ón îBuletinul Oficial al
Rom‚niei“, partea I, nr. 76 din 1 aprilie 1931.

138
General de la Berlin din 1885 ∫i a Actului General ∫i
Declara˛iei de la Bruxelles din 1890, ∫i-au afirmat inten˛ia
de a asigura suprimarea total„ a sclaviei Ón toate formele
sale ∫i a comer˛ului cu sclavi pe uscat ∫i pe mare,
Lu‚nd Ón considera˛ie raportul Comisiei temporare
pentru sclavie numit„ de Consiliul Ligii Na˛iunilor la 12
iunie 1924,
Dorind a-∫i completa ∫i extinde munca efectuat„ Ón
baza Actului de la Bruxelles ∫i a g„si mijloacele de a da
efect practic Ón Óntreaga lume inten˛iilor exprimate cu
privire la comer˛ul cu sclavi ∫i sclavie prin semnatarii
Conven˛iei de la Saint-Germain-en-Laye, ∫i recunosc‚nd c„
este necesar a se Óncheia Ón acest scop aranjamente mai
detaliate dec‚t cele con˛inute Ón respectiva Conven˛ie,
Consider‚nd, Ón continuare, c„ este necesar„
prevenirea dezvolt„rii muncii for˛ate Ón condi˛ii analoge
sclaviei,
Au decis s„ Óncheie o Conven˛ie ∫i au desemnat drept
plenipoten˛iari Ón acest scop...
Au convenit asupra urm„toarelor dispozi˛ii:
ARTICOLUL 1
Pentru scopurile prezentei Conven˛ii, s-a c„zut de
acord asupra urm„toarelor defini˛ii:
(1) Sclavia este statutul sau condi˛ia unei persoane
asupra c„reia este exercitat„ oricare putere sau toate
puterile ata∫ate dreptului de proprietate.
(2) Comer˛ul cu sclavi include toate actele implicate Ón
capturarea, procurarea sau cedarea unei persoane cu
inten˛ia de a o reduce la sclavie; toate actele implicate Ón
procurarea unui sclav Ón vederea v‚nz„rii sau schimbului;
toate actele implicate Ón cedarea prin v‚nzare sau schimb
a unui sclav procurat Ón vederea v‚nz„rii sau schimbului,
∫i, Ón general, toate actele de comer˛ sau transport de
sclavi.
ARTICOLUL 2
Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„, fiecare pentru
teritoriile aflate sub suveranitatea, jurisdic˛ia, protec˛ia,
suzeranitatea sau tutela sa, Ón m„sura Ón care nu au
adoptat deja m„surile necesare:
(a) s„ previn„ ∫i s„ suprime comer˛ul cu sclavi;
(b) s„ edifice, progresiv ∫i c‚t mai cur‚nd posibil,
abolirea total„ a sclaviei Ón toate formele sale.

139
ARTICOLUL 3
Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„ s„ adopte toate
m„surile corespunz„toare Ón vederea prevenirii Ómbarc„rii,
debarc„rii ∫i transportului de sclavi Ón apele lor teritoriale
∫i pe toate vasele care navigheaz„ sub pavilionul lor.
Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„ s„ negocieze
c‚t mai cur‚nd posibil o Conven˛ie general„ cu privire la
comer˛ul cu sclavi care s„ le dea drepturi ∫i s„ le impun„
Óndatoriri de aceea∫i natur„ cu cele prev„zute Ón Conven˛ia
din 17 iunie 1925 referitoare la comer˛ul cu arme
(Articolele 12, 20, 21, 22, 23, 24 ∫i alineatele 3, 4 ∫i 5 ale
Sec˛iunii II din Anexa II), cu adapt„rile necesare,
Ón˛eleg‚ndu-se c„ aceast„ Conven˛ie general„ nu va pune
ambarca˛iunile nici uneia din Œnaltele p„r˛i contractante
(nici chiar cele de mic tonaj) pe o pozi˛ie diferit„ de cea a
altor Œnalte p„r˛i contractante.
Se Ón˛elege de asemenea c„, Ónainte sau dup„ intrarea
Ón vigoare a acestei Conven˛ii generale, Œnaltele p„r˛i
contractante sunt libere s„ Óncheie Óntre ele, f„r„ ca totu∫i
s„ fac„ derogare de la principiile expuse Ón alineatul
anterior, acele acorduri speciale care, datorit„ situa˛iei lor
particulare, ar putea p„rea adecvate Ón vederea realiz„rii
c‚t mai cur‚nd posibil a dispari˛iei totale a comer˛ului cu
sclavi.
ARTICOLUL 4
Œnaltele p„r˛i contractante Ó∫i vor acorda reciproc
asisten˛„ cu scopul asigur„rii abolirii sclaviei ∫i a
comer˛ului cu sclavi.
ARTICOLUL 5
Œnaltele p„r˛i contractante recunosc c„ recurgerea la
munc„ obligatorie sau for˛at„ poate avea grave consecin˛e
∫i se angajeaz„, fiecare pentru teritoriile plasate sub
suveranitatea, jurisdic˛ia, protec˛ia, suzeraniatea sau tutela
sa, s„ ia toate m„surile necesare pentru a preveni
dezvoltarea muncii obligatorii sau for˛ate Ón condi˛ii
analoge sclaviei.
S-a c„zut de acord c„:
(1) Supus„ prevederilor tranzitorii din alineatul (2) de
mai jos, munca obligatorie sau for˛at„ poate fi impus„
numai Ón scopuri publice.
(2) Œn teritoriile Ón care Ónc„ mai persist„ munca
obligatorie sau for˛at„ pentru alte scopuri dec‚t cele

140
publice, Œnaltele p„r˛i contractante se vor str„dui ca
progresiv ∫i c‚t mai cur‚nd posibil s„ pun„ cap„t acestei
practici. At‚ta timp c‚t exist„ munc„ obligatorie sau
for˛at„, aceast„ munc„ va avea Óntotdeauna un caracter
excep˛ional, va primi Óntotdeauna o remunerare adecvat„
∫i nu va implica mutarea lucr„torilor de la locul lor
obi∫nuit de re∫edin˛„.
(3) Œn toate cazurile, responsabilitatea pentru orice
recurgere la munc„ obligatorie sau for˛at„ va reveni
autorit„˛ilor centrale competente ale teritoriului Ón cauz„.
ARTICOLUL 6
Acele Œnalte p„r˛i contractante ale c„ror legisla˛ii nu
con˛in Ón prezent prevederi adecvate Ón vederea pedepsirii
Ónc„lc„rii legilor ∫i reglement„rilor emise pentru a da efect
scopurilor prezentei Conven˛ii se angajeaz„ s„ adopte
m„surile necesare astfel Ónc‚t asemenea infrac˛iuni s„ fie
aspru pedepsite.
ARTICOLUL 7
Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„ s„-∫i aduc„
reciproc la cuno∫tin˛„ ∫i s„ aduc„ la cuno∫tin˛a
Secretarului general al Ligii Na˛iunilor orice legi ∫i
reglement„ri pe care le vor emite Ón vederea aplic„rii
prevederilor prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 8
Œnaltele p„r˛i contractante sunt de acord cu disputele
dintre ele cu privire la interpretarea sau aplicarea
prezentei Conven˛ii s„ fie, dac„ nu pot fi rezolvate prin
negociere direct„, deferite spre decizie Cur˛ii Permanente
de Justi˛ie Interna˛ional„. Œn cazul Ón care unul sau ambele
state p„r˛i la o astfel de disput„ nu sunt parte la Protocolul
din 16 decembrie 1920 cu privire la Curtea Permanent„ de
Justi˛ie Interna˛ional„, disputa va fi deferit„, la alegerea
p„r˛ilor ∫i Ón conformitate cu procedura constitu˛ional„ a
fiec„rui stat, fie Cur˛ii Permanente de Justi˛ie
Interna˛ional„ fie unei instan˛e de arbitraj constituite Ón
conformitate cu Conven˛ia din 18 octombrie 1907 privind
rezolvarea pa∫nic„ a disputelor interna˛ionale, sau unei
alte instan˛e de arbitraj.
ARTICOLUL 9
La data semn„rii sau ratific„rii sau ader„rii, orice
Œnalt„ parte contractant„ poate declara c„ acceptarea

141
prezentei Conven˛ii nu impune obliga˛ii unora sau tuturor
teritoriilor aflate sub suveranitatea, jurisdic˛ia, protec˛ia,
suzeranitatea sau tutela sa, Ón privin˛a tuturor sau oric„ror
prevederi ale Conven˛iei; ea poate ulterior s„ accead„
separat din partea oric„ruia dintre teritorii sau Ón leg„tur„
cu oricare prevedere la care oricare dintre ele nu se
constituie ca parte.
ARTICOLUL 10
Œn eventualitatea c„ o Œnalt„ parte contractant„ dore∫te
s„ denun˛e prezenta Conven˛ie, denun˛area va fi
comunicat„ Ón scris Secretarului general al Ligii
Na˛iunilor, care va Ónainta imediat o copie autentificat„ a
comunic„rii tuturor celorlalte Œnalte p„r˛i contractante,
inform‚ndu-le asupra datei la care ea a fost primit„.
Denun˛area va avea efect numai Ón ceea ce prive∫te
statul care a Ónaintat-o ∫i numai dup„ un an de la data la
care comunicarea a ajuns la Secretarul genearl al Ligii
Na˛iunilor.
Denun˛area, de asemenea, poate fi f„cut„ separat cu
privire la orice teritoriu aflat sub suveranitatea, jurisdic˛ia,
protec˛ia, suzeranitatea sau tutela sa.
ARTICOLUL 11
Prezenta Conven˛ie, care va purta data zilei de ast„zi ∫i
ale c„rei texte Ón francez„ ∫i englez„ sunt ambele originale,
va r„m‚ne deschis„ spre semnare de c„tre statele membre
ale Ligii Na˛iunilor p‚n„ la 1 aprilie 1927.
Secretarul general al Ligii Na˛iunilor va aduce ulterior
prezenta Conven˛ie la cuno∫tin˛a statelor care nu au
semnat-o, inclusiv a statelor care nu sunt membre ale Ligii
Na˛iunilor, ∫i le va invita s„ adere la ea.
Statul care dore∫te s„ accead„ la Conven˛ie Ó∫i va aduce
Ón scris inten˛ia la cuno∫tin˛a Secretarului general al Ligii
Na˛iunilor ∫i Ói va transmite acestuia instrumentul de
aderare, care se va depune Ón arhivele Ligii.
Secretarul general va transmite imediat tuturor
celorlalte Œnalte p„r˛i contractante o copie dup„
comunicare ∫i dup„ instrumentul de aderare, inform‚ndu-
le asupra datei la care le-a primit.
ARTICOLUL 12
Prezenta Conven˛ie va fi ratificat„ iar instrumentele de
ratificare vor fi depuse la biroul Secretarului general al

142
Ligii Na˛iunilor. Secretarul general va informa toate
Œnaltele p„r˛i contractante Ón leg„tur„ cu aceast„ depunere.
Conven˛ia va intra Ón vigoare pentru fiecare stat la
data depunerii ratific„rii sau ader„rii.
Drept pentru care plenipoten˛iarii au semnat prezenta
Conven˛ie.
Œncheiat„ la Geneva Ón ziua a dou„zeci ∫i cincea a lunii
septembrie, o mie nou„ sute dou„zeci ∫i ∫ase, Óntr-un
exemplar, care va fi depus Ón arhivele Ligii Na˛iunilor. O
copie autentificat„ va fi Ónaintat„ fiec„rui stat semnatar.

PROTOCOL DE AMENDARE
A CONVENfiIEI PRIVIND SCLAVIA
SEMNAT√ LA GENEVA LA 25 SEPTEMBRIE 1926*

Statele p„r˛i la prezentul Protocol,


Consider‚nd c„ Ón baza Conven˛iei privind sclavia
semnat„ la Geneva la 25 septembrie 1926 (de aici Ónainte
numit„ îConven˛ia“) Liga Na˛iunilor a fost Ónvestit„ cu
anumite sarcini ∫i func˛ii, ∫i
Consider‚nd c„ este de dorit ca aceste sarcini ∫i func˛ii
s„ fie continuate de Na˛iunile Unite,
Au c„zut de acord astfel:
ARTICOLUL I
Statele p„r˛i la prezentul Protocol se angajeaz„ c„, la
fel ca ∫i Óntre ele, Ón conformitate cu prevderile
Protocolului, vor acorda deplin„ for˛„ ∫i efect legal ∫i vor
pune Ón aplicare Ón mod corespunz„tor amendamentele la
Conven˛ie Ónscrise Ón anexa la Protocol.
ARTICOLUL II
1. Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare sau
acceptare de c„tre oricare din statele p„r˛i la Conven˛ie
c„rora Secretarul general le-a transmis Ón acest scop un
exemplar din Protocol.
2. Statele pot deveni parte la prezentul Protocol prin:
(a) Semnare f„r„ rezerve Ón vederea accept„rii;
* Aprobat de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin Rezolu˛ia 794 (VIII) din
23 octombrie 1953. Intrat Ón vigoare la 7 decembrie 1953 conform dispozi˛iilor art. III.

143
(b) Semnare cu rezerve Ón vederea accept„rii, urmat„
de acceptare;
(c) Acceptare.
3. Acceptarea se va face prin depunerea unui
instrument formal la Secretarul general al Na˛iunilor
Unite.
ARTICOLUL III
1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare la data la care
statele au devenit parte la el ∫i va intra Ón continuare Ón
vigoare pentru fiecare stat la data la care acesta va deveni
parte la Protocol.
2. Amendamentele Ónscrise Ón anexa la prezentul
Protocol vor intra Ón vigoare c‚nd dou„zeci de state vor fi
devenit parte la Protocol, iar ulterior, orice stat care va
deveni parte la Conven˛ie dup„ intrarea Ón vigoare a
amendamentelor la aceasta va deveni parte la Conven˛ia
astfel amendat„.
ARTICOLUL IV
Œn conformitate cu alineatul 1 al articolului 102 al
Cartei Na˛iunilor Unite ∫i cu reglement„rile ce au decurs
din aceseta adoptate de Adunarea general„, Secretarul
general al Na˛iunilor Unite este autorizat s„ efectueze
Ónregistrarea prezentului Protocol ∫i a amendamentelor
aduse Conven˛iei prin Protocol la datele respective ale
intr„rii lor Ón vigoare ∫i s„ publice Protocolul ∫i textul
amendat al Conven˛iei c‚t mai cur‚nd posibil dup„
Ónregistrare.
ARTICOLUL V
Prezentul Protocol, ale c„rui texte Ón limbile chinez„,
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ sunt deopotriv„
originale, se va depune Ón arhivele Secretariatului
Na˛iunilor Unite. Textele Conven˛iei ce urmeaz„ a fi
amendat„ Ón conformitate cu anexa fiind originale numai
Ón limbile englez„ ∫i francez„, textele Ón englez„ ∫i
francez„ ale anexei vor fi deopotriv„ originale, iar textele
Ón chinez„, rus„ ∫i spaniol„ vor fi traduceri. Secretarul
general va preg„ti copii autentificate ale Protocolului,
incluz‚nd anexa, spre a le transmite statelor p„r˛i la

144
Conven˛ie, precum ∫i tuturor celorlalte state membre ale
Na˛iunilor Unite. Va preg„ti de asemenea spre a transmite
statelor, inclusiv statelor nemembre ale Na˛iunilor Unite,
la intrarea Ón vigoare a amendamentelor prev„zute Ón
Articolul III, copii autentificate ale Conven˛iei astfel
amendate.
Drept pentru care subsemna˛ii, fiind pe deplin
autaoriza˛i de guvernele lor, au semnat prezentul Protocol
la data ce apare Ón dreptul semn„turilor lor.
Œncheiat la sediul Na˛iunilor Unite, New York ast„zi Ón
ziua a ∫aptea a lunii decembrie o mie nou„ sute cincizeci
∫i trei.

ANEX√ LA PROTOCOLUL DE AMENDARE


A CONVENfiIEI PRIVIND SCLAVIA
SEMNAT√ LA GENEVA LA 25 SEPTEMBRIE 1926
Œn articolul 7 îSecretarul general al Na˛iunilor Unite“
va Ónlocui îSecretarul general al Ligii Na˛iunilor“.
Œn articolul 8 îCurtea Interna˛ional„ de Justi˛ie“ va
Ónlocui îCurtea Permanent„ de Justi˛ie Interna˛ional„“, iar
îStatutul Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie“ va Ónlocui
îProtocolul din 16 decembrie 1920 cu privire la Curtea
Permanent„ de Justi˛ie Interna˛ional„“.
Œn primul ∫i Ón al doilea alineat ale articolului 10
îNa˛iunile Unite va Ónlocui îLiga Na˛iunilor“.
Ultimele trei alineate ale articolului 11 se vor elimina
∫i se vor Ónlocui cu urm„toarele:
îPrezenta Conven˛ie va fi deschis„ spre aderare
tuturor statelor, inclusiv statelor care nu sunt membre ale
Na˛iunilor Unite, c„rora Secretarul general al Na˛iunilor
Unite le va fi transmis o copie autentificat„ a Conven˛iei.“
îAccederea se va face prin depunerea unui instrument
formal la Secretarul general al Na˛iunilor Unite, care va
informa despre aceasta toate statele p„r˛i la Conven˛ie ∫i
toate statele avute Ón vedere Ón prezentul articol,
comunic‚ndu-le data la care s-a depus fiecare asemenea
instrument de aderare.“
Œn articolul 12 îNa˛iunilor Unite“ va Ónlocui îLiga
Na˛iunilor“.

145
CONVENfiIA SUPLIMENTAR√ CU PRIVIRE LA
ABOLIREA SCLAVIEI, TRAFICULUI CU SCLAVI ™I A
INSTITUfiIILOR ™I PRACTICILOR ANALOGE SCLAVIEI*

PREAMBUL
Statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Constat‚nd c„ libertatea este un drept pe care fiecare
fiin˛„ uman„ l-a dob‚ndit prin na∫tere,
Con∫tiente de ceea ce popoarele Na˛iunilor Unite au
reafirmat, Ón Cart„, credin˛a lor Ón demnitatea ∫i valoarea
personalit„˛ii umane,
Consider‚nd c„ Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, pe care Adunarea general„ a proclamat-o ca un
ideal comun de atins de c„tre toate popoarele ∫i toate
na˛iunile, dispune c„ nimeni nu va fi ˛inut Ón sclavie, nici
Ón servitute ∫i c„ sclavia ∫i comer˛ul cu sclavi sunt
interzise sub toate formele,
Recunosc‚nd c„, dup„ Óncheierea, la Geneva, la 25
septembrie 1926, a Conven˛iei cu privire la sclavie, care
viza suprimarea sclaviei ∫i a traficului de sclavi, noi
progrese au fost ob˛inute Ón aceast„ direc˛ie,
fiin‚nd seama de Conven˛ia din 1930 asupra muncii
for˛ate ∫i de cea adoptat„ ulterior de Organiza˛ia
Interna˛ional„ a Muncii Ón ceea ce prive∫te munca for˛at„
obligatorie,
Constat‚nd totu∫i c„ sclavia, traficul cu sclavi ∫i
institu˛iile ∫i practicile analoge sclaviei n-au fost Ónc„
eliminate Ón toate regiunile lumii,
Hot„r‚nd Ón consecin˛„ c„ la Conven˛ia din 1926, care
este Ónc„ Ón vigoare, trebuie s„ se adauge o Conven˛ie
suplimentar„ destinat„ intensific„rii eforturilor, at‚t
na˛ionale c‚t ∫i interna˛ionale, care vizeaz„ abolirea
sclaviei, a traficului cu sclavi ∫i a institu˛iilor ∫i practicilor
analoage sclaviei;
Au convenit ceea ce urmeaz„:

* Adoptat„ la 7 septembrie 1956 de Conferin˛a plenipoten˛iarilor Na˛iunilor Unite


convocat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor Rezolu˛iei 608 (XXI) a Consiliului economic ∫i social din
30 aprilie 1956. Intrat„ Ón vigoare la 30 aprilie 1957, conform dispozi˛iilor art. 13.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia la 13 noiembrie 1957 prin Decretul nr. 375, publicat Ón
îBuletinul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 33 din 9 decembrie 1957.

146
SECfiIUNEA I
INSTITUfiII ™I PRACTICI ANALOGE SCLAVIEI
ARTICOLUL 1
Fiecare dintre statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie va
lua toate m„surile legislative ∫i altele care vor fi realizabile
∫i necesare pentru ob˛inerea progresiv„ ∫i c‚t mai cur‚nd
posibil„ a abolirii complete sau abandon„rii institu˛iilor ∫i
practicilor ur„mtoare, acolo unde ele subzist„ Ónc„, care
intr„ sau nu Ón defini˛ia sclaviei care figureaz„ Ón articolul
Ónt‚i al Conven˛iei relative la sclavie, semnat„ la Geneva la
25 septembrie 1926;
a) Servitutea pentru datorii, adic„ starea sau condi˛ia
rezult‚nd din faptul c„ un debitor s-a angajat s„ furnizeze
Ón garan˛ia unei datorii serviciile sale personale sau cele
ale unei alte persoane asupra c„reia are autoritate, dac„
valoarea echitabil„ a acestor servicii nu afecteaz„
lichidarea datoriei dau dac„ durata acestor servicii nu este
limitat„ ∫i nici caracterul lor definit;
b) ™erbia, adic„ condi˛ia persoanei care este ˛inut„ prin
lege, obicei sau acord, de a tr„i ∫i munci pe un p„m‚nt
apar˛in‚nd unei alte persoane, f„c‚nd c‚teva servicii
determinate, remunerate sau gratuit, f„r„ posibilitatea de
a-∫i schimba condi˛ia:
c) Orice institu˛ie sau practic„ Ón virtutea c„reia:
i) O femeie este, f„r„ ca ea s„ aib„ dreptul de a
refuza, promis„ sau dat„ Ón c„s„torie Ón schimbul
unei desp„gubiri Ón bani sau Ón natur„ pl„tit„
p„rin˛ilor, tutorelui, familiei sau unei alte persoane
sau unui alt grup de persoane;
ii) So˛ul unei femei, familia sau clanul acestuia au
dreptul de a o ceda unei alte persoane, cu titlu
oneros sau Ón alt mod;
iii) Femeia poate, la moartea so˛ului, s„ fie transmis„
prin succesiune unei alte persoane;
d) Orice institu˛ie sau practic„ Ón virtutea c„reia un
copil sau un adolescent care are mai pu˛in de 18 ani este
dat, fie de c„tre p„rin˛i sau de c„tre unul din ei, fie de
tutorele s„u unei alte persoane contra unei sume de bani
sau nu, Ón vederea exploat„rii persoanei sau a muncii
copilului sau adolescentului.

147
ARTICOLUL 2
Œn vederea lichid„rii institu˛iilor ∫i practicilor vizate la
alineatul c) al articolului 1 al Conven˛iei, statele p„r˛i se
angajeaz„ a fixa, acolo unde este necesar, v‚rsta minim„
corsepunz„toare c„s„toriei, s„ Óncurajeze recurgerea la o
procedur„ care s„ permit„ ambilor viitori so˛i s„-∫i
exprime liber consim˛„m‚ntul la c„s„torie Ón prezen˛a
unei autorit„˛i civile sau religioase competente ∫i s„
Óncurajeze Ónregistrarea c„s„toriilor.

SECfiIUNEA A II-A
TRAFICUL CU SCLAVI
ARTICOLUL 3
1. Faptul de a transporta sau de a Óncerca s„ se
transporte sclavi dintr-o ˛ar„ Ón alta, prin intermediul
oric„rui mijloc de transport sau faptul de a fi complice al
unor astfel de acte va constitui infrac˛iune penal„ fa˛„ de
legea statelor p„r˛i la Conven˛ie ∫i persoanele stabilite a fi
vinovate de o astfel de infrac˛iune vor fi pasibile de
pedeaps„ foarte aspr„.
2. a) Statele p„r˛i vor lua toate m„surile eficace pentru
a Ómpiedica navele ∫i aeronavele autorizate purt‚nd
pavilionul lor s„ transporte sclavi ∫i pentru a pedepsi
persoanele vinovate de aceste acte sau vinovate de
utilizarea pavilionului na˛ional Ón acest scop.
b) Statele p„r˛i vor lua m„surile eficace pentru ca
porturile, aerodromurile ∫i coastele lor s„ nu poat„ fi
folosite la transportarea sclavilor.
3. Statele p„r˛i la Conven˛ie vor efectua schimburi de
experien˛„ Ón scopul asigur„rii unei coordon„ri practice a
m„surilor luate de ele Ón lupta Ómpotriva traficului de
sclavi ∫i se vor informa reciproc Ón leg„tur„ cu orice trafic
cu sclavi ∫i orice tentativ„ de infrac˛iune de acest gen
despre care ar avea cuno∫tin˛„.
ARTICOLUL 4
Orice sclav refugiat la bordul unei nave apar˛in‚nd
unui stat parte la aceast„ Conven˛ie, va fi liber ipso facto.

148
SECfiIUNEA A III-A
SCLAVAJUL ™I INSTITUfiIILE ™I PRACTICILE ANALOGE
ARTICOLUL 5
Œntr-o ˛ar„ Ón care sclavajul sau institu˛iile ∫i practicile
prezentate Ón articolul 1 al Conven˛iei nu au fost Ónc„
complet abolite sau abandonate, mutilarea, fie cu fierul
ro∫u fie pe alt„ cale, a unui sclav sau a unei persoane de
condi˛ie servil„ — pentru a-i indica statutul, ca pedeaps„
sau pentru oricare alt motiv — sau faptul de a fi complice
la asemenea acte va constitui infrac˛iune penal„ Ón
conformitate cu legea statelor p„r˛i la Conven˛ie iar
persoanele considerate vinovate vor fi pasibile de
pedeaps„.
ARTICOLUL 6
1. Reducerea unui om la sclavie sau obligarea unui
seam„n s„-∫i piard„ libertatea sa sau a unei persoane aflate
Ón grija lui, pentru a-l transforma Ón sclav, va constitui
infrac˛iune penal„ conform legilor statelor p„r˛i la
prezenta Conven˛ie ∫i persoanele considerate vinovate vor
fi pasibile de pedeaps„; de asemenea, Ón aceea∫i situa˛ie se
vor afla persoanele participante la o Ón˛elegere constituit„
Ón acest scop, la tentativ„ sau Ón caz de complicitate.
2. Sub rezerva dispozi˛iilor alineatului introductiv la
articolul 1 al Conven˛iei, dispozi˛iile paragrafului 1 al
prezentului articol se vor aplica ∫i pentru a determina o
persoan„ de a se supune, pe sine Óns„∫i sau o persoan„
aflat„ Ón grija sa unei condi˛ii servile care rezult„ dintr-una
din restric˛iile sau practicile vizate de articolul 1; de
asemenea, Ón aceea∫i situa˛ie se vor afla persoanele
participante la o Ón˛elegere constituit„ Ón acest scop, la
tentativ„ sau Ón caz de complicitate.

SECfiIUNEA A IV-A
DEFINIfiII
ARTICOLUL 7
Potrivit prezentei Conven˛ii:
a) îSclavia“, a∫a cum este definit„ Ón Conven˛ia din
1926 cu privire la sclavie, este situa˛ia sau condi˛ia unui
individ asupra c„ruia se exercit„ atributele dreptului de
proprietate sau numai unele dintre ele iar îsclavul“ este
individul care are acest statut sau aceast„ condi˛ie;

149
b) îPersoan„ de condi˛ie servil„“ este aceea care este
Óncadrat„ statutului sau condi˛iei care rezult„ dintr-una
din institu˛iile sau practicile vizate Ón articolul 1 al
prezentei Conven˛ii;
c) îTraficul de sclavi“ desemneaz„ ∫i cuprinde orice act
de capturare, achizi˛ie sau cedare a unei persoane Ón
vederea reducerii ei la sclavie; orice act de achizi˛ionare a
unui sclav Ón vederea vinderii sau a schimb„rii lui; orice
act de cedare prin v‚nzare sau schimb a unei persoane
capturate Ón vederea vinderii sau schimb„rii ei ca ∫i Ón
general orice act de comer˛ sau transport al sclavilor,
indiferent de modul de transport folosit.

SECfiIUNEA A V-A
COOPERAREA ŒNTRE STATELE P√RfiI
™I COMUNICAREA DE INFORMAfiII
ARTICOLUL 8
1. Statele p„r˛i la Conven˛ie se angajeaz„ s„-∫i dea
reciproc concursul ∫i s„ coopereze cu Organiza˛ia Na˛iunilor
Unite Ón vederea aplic„rii dispozi˛iilor de mai sus.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ comunice Secretarului
general al Na˛iunilor Unite orice lege, orice reglementare
∫i orice decizie administrativ„ adoptate sau intrate Ón
vigoare Ón aplicarea dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii.
3. Secretarul general va comunica informa˛iile primite
Ón conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol
celorlalte p„r˛i ∫i Consiliului Economic ∫i Social ca
element de documentare pentru orice dezbatere organizat„
de Consiliu Ón vederea formul„rii de noi recomand„ri
pentru abolirea sclaviei, a traficului cu sclavi ∫i a
institu˛iilor ∫i practicilor care fac obiectul Conven˛iei.

SECfiIUNEA A VI-A
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 9
Nu se admite nici o rezerv„ la Conven˛ie
ARTICOLUL 10
Orice diferend Óntre statele p„r˛i la Conven˛ie Ón
leg„tur„ cu interpretarea sau aplicarea sa care nu va fi
rezolvat prin negocieri, va fi supus Cur˛ii Interna˛ionale de

150
Justi˛ie la cererea uneia dintre p„r˛ile aflate Ón diferend, Ón
afar„ de cazul Ón care p„r˛ile interesate nu se pun de acord
asupra unui alt mod de reglementare.
ARTICOLUL 11
1. Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ la 1 iulie 1957
pentru a fi semnat„ de orice stat membru al Na˛iunilor
Unite sau de c„tre o institu˛ie specializat„. Ea va fi supus„
ratific„rii statelor semnatare iar instrumentele de
ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Na˛iunilor
Unite care va informa toate statele semnatare ∫i aderente.
2. Dup„ 1 iulie 1957 Conven˛ia va fi deschis„ pentru
aderare oric„rui stat membru al Na˛iunilor Unite sau
oric„rei institu˛ii specializate sau oric„rui alt stat care va
primi o invita˛ie de aderare adresat„ de Adunarea general„
a Na˛iunilor Unite. Adeziunea se va efectua prin
depunerea unui instrument corespunz„tor la Secretarul
general al Na˛iunilor Unite care va informa Ón leg„tur„ cu
acesta toate statele semnatare ∫i aderente.
ARTICOLUL 12
1. Prezenta Conven˛ie se va aplica tututor teritoriilor
neautonome, sub tutel„, coloniale ∫i altor teritorii
nemetropolitane pe care un stat parte la Conven˛ie le
reprezint„ pe plan interna˛ional; partea interesat„ va
trebui ca, sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 2 a
prezentului articol, Ón momentul semn„rii sau al ratific„rii
Conven˛iei sau al ader„rii la prezenta Conven˛ie s„ declare
teritoriul sau teritoriile nemetropolitane la care se vor
aplica ipso facto prezenta Conven˛ie Ón urma semn„rii ei,
a ratific„rii sau ader„rii.
2. Œn cazul Ón care este necesar consim˛„m‚ntul
prealabil al unui teritoriu nemetropolitan, Ón virtutea
legilor sau practicilor constitu˛ionale ale p„r˛ii sau ale
teritoriului respectiv, partea va trebui s„ se str„duiasc„ s„
ob˛in„, Ón decurs de 12 luni, Óncep‚nd cu data semn„rii
Conven˛iei, consim˛„m‚ntului teritoriului nemetropolitan
care este necesar, iar atunci c‚nd acest consim˛„m‚nt va fi
ob˛inut, partea va trebui s„-l aduc„ la cuno∫tin˛„
Secretarului general. Œncep‚nd cu data primirii de c„tre
Secretarul general al acestui anun˛ Conven˛ia se va aplica
teritoriului sau teritoriilor desemnate de c„tre aceasta.
3. La expirarea termenului de 12 luni men˛ionat la
paragraful precedent, p„r˛ile interesate vor informa
Secretarul general asupra rezultatelor consult„rilor cu

151
teritoriile nemetropolinate ale c„ror rela˛ii interna˛ionale
∫i le asum„, ∫i al c„ror consim˛„m‚nt pentru aplicarea
prezentei Conven˛ii nu a fost Ónc„ dat.
ARTICOLUL 13
1. Conven˛ia va intra Ón vigoare la data la care dou„
state vor deveni p„r˛i.
2. Ea va intra Ón vigoare, pentru fiecare stat ∫i teritoriu
Ón parte, la data depunerii instrumentului de ratificare sau
de aderare al statului interesat sau la data notific„rii
aplic„rii Conven˛iei la teritoriul respectiv.
ARTICOLUL 14
Aplicarea prezentei Conven˛ii va fi divizat„ Ón perioade
succesive de trei ani, dintre care prima va Óncepe o dat„ cu
intrarea Ón vigoare a Conven˛iei conform paragrafului 1 al
articolului 13.
2. Orice stat parte va putea s„ denun˛e prezenta
Conven˛ie adres‚nd, cel pu˛in cu 6 luni Ónainte de
expirarea perioadei trienale Ón curs, o notificare
Secretarului general. Acesta va informa toate celelalte p„r˛i
despre aceast„ notificare ∫i data primirii ei.
3. Renun˛„rile vor intra Ón vigoare la expirarea
perioadei trienale Ón curs.
4. Œn cazul Ón care, Ón confomitate cu dispozi˛iile
articolului 12, prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare
pentru un teritoriu nemetropolitan unei p„r˛i, aceasta din
urm„ va putea, cu consim˛„m‚ntul teritoriului respectiv,
s„ notifice oric‚nd Secretarului general al Na˛iunilor Unite
c„ Conven˛ia este denun˛at„ de acest teritoriu. Denun˛area
va intra Ón vigoare la un an de la data la care notificarea a
parvenit Secretarului general care va informa toate
celelalte p„r˛i despre aceast„ notificare ∫i data primirii ei.
ARTICOLUL 15
Prezenta Conven˛ie ale c„rei texte Ón limbile englez„,
spaniol„, francez„ ∫i rus„ au aceea∫i valabilitate, va fi
depus„ la arhivele Secretariatului Na˛iunilor Unite.
Secretarul general va Óntocmi copii certificate pentru a le
comunica statelor p„r˛i la Conven˛ie ca ∫i tuturor celorlalte
state membre ale Na˛iunilor Unite ∫i institu˛iilor
specializate.
Subsemna˛ii, autoriza˛i de guvernele respective, au
semnat prezenta Conven˛ie la data de mai jos.

152
Œntocmit„ de Oficiul european al Na˛iunilor Unite, la
Geneva, 7 septembrie 1956.

CONVENfiIA O.I.M. (NR. 29)


PRIVIND MUNCA FORfiAT√ SAU OBLIGATORIE*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii, convocat„ la Geneva de c„tre Consiliul de
Administra˛ie al Biroului Interna˛ional al Muncii, care s-a
Óntrunit aici, la 10 iunie 1930, Ón cea de a patrusprezecea
sesiune a sa.
Dup„ ce a hot„r‚t s„ adopte diferite propuneri cu
munca for˛at„ sau obligatorie, problema cuprins„ Ón
primul punct de pe ordinea de zi a sesiunii,
Dup„ ce a hot„r‚t ca aceste propuneri vor lua forma
unei conven˛ii interna˛ionale,
adopt„, ast„zi dou„zeci ∫i opt iunie una mie nou„ sute
treizeci, conven˛ia de mai jos, care va fi denumit„
Conven˛ia privind munca for˛at„, 1930, ce urmeaz„ a fi
ratificat„ de c„tre Membrii Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii conform dispozi˛iilor Constitu˛iei Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii:
ARTICOLUL 1
1. Orice Membru al Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii care ratific„ prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
desfiin˛eze folosirea muncii for˛ate sau obligatorii, sub
toate formele ei, Ón termenul cel mai scurt posibil.
2. Œn vederea acestei desfiin˛„ri totale, munca for˛at„
sau obligatorie va putea fi folosit„ Ón timpul perioadei
tranzitorii numai Ón scopuri publice ∫i, Ón mod
excep˛ional, Ón condi˛iile ∫i cu garan˛iile stipulate Ón
articolele care urmeaz„.
3. La expirarea unui termen de 5 ani de la intrarea Ón
vigoare a prezentei Conven˛ii ∫i cu ocazia raportului
prev„zut la articolul 31 de mai jos, Consiliul de
Administra˛ie al Biroului Interna˛ional al Muncii va
examina posibilitatea de a desfiin˛a f„r„ vreo alt„
Ónt‚rziere munca for˛at„ sau obligatorie sub toate formele
sale ∫i va hot„rÓ dac„ este cazul s„ Ónscrie aceast„
problem„ pe ordinea de zi a conferin˛ei.
* Adoptat„ la 28 iunie 1930. Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Decretul nr. 213/1957 publicat Ón îBuletinul
Oficial al Rom‚niei“ nr. 4, Partea I, din 18 ianuarie 1958.

153
ARTICOLUL 2
1. Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenul îmunc„
for˛at„ sau obligatorie“ va Ónsemna orice munc„ sau
serviciu pretins unui individ sub amenin˛area unei pedepse
oarecare, ∫i pentru care numitul nu s-a oferit de bun„ voie.
2. Totu∫i, termenul îmunc„ for˛at„ sau obligatorie“ nu
va cuprinde, Ón sensul prezentei Conven˛ii:
a) orice munc„ sau serviciu pretins Ón virtutea legilor
privind serviciul militar obligatoriu ∫i destinat unor
lucr„ri cu caracter pur militar;
b) orice munc„ sau serviciu f„c‚nd parte din obliga˛iile
civice normale ale cet„˛enilor unei ˛„ri pe deplin
independent„;
c) orice munc„ sau serviciu pretins unui individ ca
urmare a unei condamn„ri pronun˛ate printr-o hot„r‚re
judec„toreasc„, cu condi˛ia ca aceast„ munc„ sau serviciu
s„ fie executat sub supravegherea ∫i controlul autorit„˛ilor
publice ∫i ca numitul individ s„ nu fie cedat sau pus la
dispozi˛ia unor particulari, societ„˛i sau unor persoane
morale private;
d) orice munc„ sau servicii pretins Ón cazurile de for˛„
major„, adic„ Ón caz de r„zboi, catastrofe sau pericol de
catastrofe ca: incendii, inunda˛ii, foamete, cutremure de
p„m‚nt, epidemii ∫i epizootii violente, invazii de animale,
de insecte sau de parazi˛i vegeta˛i d„un„tori, ∫i Ón general
orice Ómprejur„ri care pun Ón pericol sau risc„ s„ pun„ Ón
pericol via˛a sau condi˛iile normale de existen˛„ a Óntregii
popula˛ii sau a unei p„r˛i din popula˛ie;
e) muncile m„runte de la sat, adic„ muncile executate
Ón interesul direct al colectivit„˛ii de c„tre membrii
acesteia, munci care, deci, pot fi considerate ca obliga˛ii
civice normale ce revin membrilor colectivit„˛ii, cu
condi˛ia ca popula˛ia Óns„∫i sau reprezentan˛ii s„i direc˛i
s„ aib„ dreptul s„ se pronun˛e asupra juste˛ei acestor
munci.
ARTICOLUL 3
Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenul îautorit„˛i
competente“ va Ónsemna fie autorit„˛ile metropolitane, fie
autorit„˛ile centrale superioare din teritoriul interesat.
ARTICOLUL 4
1. Autorit„˛ile competente nu vor trebui s„ impun„ sau
s„ permit„ impunerea muncii for˛ate sau obligatorii Ón

154
folosul unor particulari, societ„˛i sau al unor persoane
morale private.
2. Dac„ o astfel de form„ de munc„ for˛at„ sau
obligatorie Ón folosul unor particulari, societ„˛i sau unor
persoane morale private exist„ la data la care ratificarea
prezentei Conven˛ii de c„tre un Membru este Ónregistrat„
de c„tre Directorul general al Biroului Interna˛ional al
Muncii, acest Membru va trebui s„ desfiin˛eze complet
munca for˛at„ sau obligatorie amintit„, Óncep‚nd de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Ón ceea ce-l
prive∫te.
ARTICOLUL 5
1. Nici o concesie acordat„ unor particulari, unor
societ„˛i sau unor persoane morale private nu va trebui s„
aib„ drept consecin˛„ impunerea unei forme oarecare de
munc„ for˛at„ sau obligatorie Ón vederea producerii sau
str‚ngerii de produse pe care ace∫ti particulari, societ„˛i sau
persoane morale private le folosesc sau cu care fac comer˛.
2. Dac„ anumite concesii existente comport„ dispozi˛ii
care au drept urmare impunerea unei astfel de munci
for˛ate sau obligatorii, aceste dispozi˛ii vor trebui s„ fie
anulate c‚t mai cur‚nd posibil, pentru a se conforma
prevederilor articolului 1 al prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 6
Func˛ionarii administra˛iei, chiar atunci c‚nd vor
trebui s„ Óncurajeze popula˛iile care sunt Ón sarcina lor s„
se dedice unei munci oarecare, nu vor trebui s„ exercite
asupra acestor popula˛ii o constr‚ngere colectiv„ sau
individual„ cu scopul de a le face s„ munceasc„ pentru
particulari, societ„˛i sau persoane morale private.
ARTICOLUL 7
1. ™efii care nu exercit„ func˛iuni administrative nu
vor trebui s„ recurg„ la munca for˛at„ sau obligatorie.
2. ™efii care exercit„ func˛iuni administrative vor
putea, cu autoriza˛ia expres„ a autorit„˛ilor competente, s„
recurg„ la munca for˛at„ sau obligatorie Ón condi˛iile
prev„zute de articolul 10 al prezentei Conven˛ii.
3. ™efii recunoscu˛i ca atare de lege, ∫i care nu primesc
o remunera˛ie adecvat„ sub alte forme, vor putea s„
beneficieze de folosirea serviciilor personale anume
reglementate, trebuind s„ se ia toate m„surile necesare
pentru a preveni abuzurile.

155
ARTICOLUL 8
1. R„spunderea pentru orice hot„r‚ri de a se recurge la
munca for˛at„ sau obligatorie va reveni autorit„˛ilor civile
superioare ale teritoriului respectiv.
2. Totu∫i, aceste autorit„˛i vor putea s„ acorde
autorit„˛ilor locale superioare dreptul de a impune munca
for˛at„ sau obligatorie, Ón cazurile Ón care aceast„ munc„
nu va avea ca efect Óndep„rtarea muncitorilor de
domiciliul lor obi∫nuit. Aceste autorit„˛i vor putea, de
asemenea, s„ acorde autorit„˛ilor locale superioare —
pentru perioadele ∫i Ón condi˛iile care vor fi stabilite prin
reglementarea prev„zut„ la art. 23 al prezentei Conven˛ii —
dreptul de a impune o munc„ for˛at„ sau obligatorie
pentru executarea c„reia muncitorii vor trebui s„ se
dep„rteze de domiciliul lor obi∫nuit, Ón cazul c‚nd aceasta
este necesar„ pentru Ónlesnirea deplas„rii func˛ionarilor
din administra˛ie, Ón exercitarea func˛iunilor lor, precum
∫i a transport„rii materialului administra˛iei.
ARTICOLUL 9
Cu excep˛ia dispozi˛iilor contrare stipulate la articolul
10 al prezentei Conven˛ii, nici o autoritate care are dreptul
s„ impun„ munca for˛at„ sau obligatorie nu va trebui s„
permit„ s„ se recurg„ la aceast„ form„ de munc„ dec‚t
dac„ s-a asigurat Ón prealabil:
a) c„ serviciul sau munca ce trebuie efectuat„
reprezint„ un interes direct ∫i important pentru
colectivitatea chemat„ s„ o execute;
b) c„ acest serviciu, sau munc„, este de o necesitate
actual„ sau iminent„;
c) c„ a fost imposibil s„ se procure m‚na de lucru
voluntar„ pentru executarea acestui serviciu sau munci, cu
toate c„ s-au oferit salarii ∫i condi˛ii de munc„ cel pu˛in
egale celor practicat pe teritoriul interesat pentru munci
sau servicii similare;
d) c„ aceast„ munc„, sau serviciu, nu va constitui o
povar„ prea grea pentru popula˛ia actual„ fa˛„ de m‚na de
lucru disponibil„ ∫i de aptitudinea sa de a Óntreprinde
munca respectiv„.
ARTICOLUL 10
1. Munca for˛at„ sau obligatorie cerut„ ca impozit ∫i
munca for˛at„ sau obligatorie impus„ pentru lucr„ri de

156
interes public de c„tre ∫efii care exercit„ func˛iuni
administrative vor trebui s„ fie, treptat, desfiin˛ate.
2. P‚n„ la aceast„ abolire, atunci c‚nd munca for˛at„
sau obligatorie va fi cerut„ ca impozit, ∫i atunci c‚nd
munca for˛at„ sau obligatorie va fi impus„ de c„tre ∫efii
care exercit„ func˛iuni administrative, Ón vederea
execut„rii unor lucr„ri de interes public, autorit„˛ile
interesate vor trebui s„ se asigure, Ón prealabil;
a) c„ serviciul sau munca ce trebuie executat„ este de
interes direct ∫i important pentru colectivitatea chemat„ s„
o execute;
b) c„ acest serviciu, sau munc„, este de o necesitate
actual„ sau iminent„;
c) c„ aceast„ munc„, sau serviciu, nu va constitui o
povar„ prea grea pentru popula˛ia actual„ fa˛„ de m‚na de
lucru disponibil„ ∫i de aptitudinea sa de a Óntreprinde
munca respectiv„;
d) c„ executarea acestei munci, sau serviciu, nu va
obliga pe muncitori s„ se Óndep„rteze de domiciliul lor
obi∫nuit;
e) c„ executarea acestei munci sau serviciu va fi
Óndrumat„, potrivit cu cerin˛ele religiei, ale vie˛ii sociale
sau ale agriculturii.
ARTICOLUL 11
1. Numai adul˛ii valizi de sex masculin, Ón v‚rst„ de
cel pu˛in 18 ani ∫i cel mult 45 ani vor putea fi supu∫i la
munc„ for˛at„ sau obligatorie. Œn afar„ de categoriile de
munc„ prev„zute la articolul 10 al prezentei Conven˛ii vor
trebui s„ fie respectate limitele ∫i condi˛iile urm„toare:
a) recunoa∫terea prealabil„ — Ón toate cazurile Ón care
aceasta va fi posibil — de c„tre un medic numit de
administra˛ie — c„ ace∫tia nu sufer„ de nici o boal„
contagioas„ ∫i c„ sunt ap˛i din punct de vedere fizic s„
suporte munca impus„ ∫i condi˛iile Ón care ea va fi
efectuat„;
b) scutirea personalului din ∫coli, a elevilor ∫i
profesorilor, c‚t ∫i a personalului administrativ Ón general;
c) men˛inerea Ón fiecare colectivitate a unui num„r de
oameni adul˛i ∫i valizi indispensabili vie˛ii familiale ∫i
sociale;
d) respectarea leg„turilor conjugale ∫i familiale.
2. Œn scopul indicat Ón alineatul c) de mai sus,
reglementarea prev„zut„ la art. 23 al prezentei Conven˛ii
va stabili propor˛ia de persoane din popula˛ia permanent„

157
de sex masculin ∫i valid„ care vor putea fi obiectul unei
recrut„ri determinate, aceast„ popula˛ie neput‚nd, totu∫i,
dep„∫i, Ón nici un caz, 25% din aceast„ popula˛ie. Stabilind
aceast„ propor˛ie, autorit„˛ile competente vor trebui s„
˛in„ seama de densitatea popula˛iei, de dezvoltarea social„
∫i fizic„ a acestei popula˛ii, de perioada din cursul anului
∫i de starea lucr„rilor ce trebuie efectuate de cei interesa˛i
pe loc ∫i pe cont propriu; Ón general autorit„˛ile vor trebui
s„ respecte necesit„˛ile economice ∫i sociale ale vie˛ii
normale a colectivit„˛ii respective.
ARTICOLUL 12
1. Perioada maxim„ Ón timpul c„reia un individ
oarecare va putea fi constr‚ns la munc„ for˛at„ sau
obligatorie sub diversele forme nu va trebui s„ dep„∫easc„
60 de zile dintr-o perioad„ de 12 luni, zilele de c„l„torie
necesare pentru a merge la locul de munc„ ∫i a se Óntoarce
trebuind s„ fie cuprinse Ón aceste 60 de zile.
2. Fiecare muncitor constr‚ns la munc„ for˛at„ sau
obligatorie va trebui s„ posede un certificat care s„ indice
perioadele de munc„ for˛at„ sau obligatorie pe care le-a
efectuat.
ARTICOLUL 13
1. Orele normale de munc„ ale oric„rei persoane
constr‚nse la munca for˛at„ sau obligatorie vor trebui s„
fie acelea∫i ca orele obi∫nuite pentru munca liber„, iar
orele de munc„ efectuate peste durata normal„ vor trebui
s„ fie remunerate dup„ acelea∫i tarife ca ∫i cele folosite
pentru orele suplimentare ale muncitorilor liberi.
2. Va trebui s„ se acorde s„pt„m‚nal o zi de odihn„
tuturor persoanelor supuse la o form„ oarecare de munc„
for˛at„ sau obligatorie, ∫i aceast„ zi va trebui s„ coincid„
pe c‚t posibil, cu ziua consacrat„ prin tradi˛ie, sau prin
obiceiurile ˛„rii ori ale regiunii.
ARTICOLUL 14
1. Cu excep˛ia muncii prev„zute la articolul 10 al
prezentei Conven˛ii, munca for˛at„ sau obligatorie, sub
toate formele ei, va trebui s„ fie remunerat„ Ón bani ∫i
dup„ tarife care, pentru acela∫i fel de munc„, nu vor
trebui s„ fie inferioare nici celor Ón vigoare Ón regiunea Ón
care muncitorii sunt folosi˛i, nici celor Ón vigoare Ón
regiunea din care au fost recruta˛i muncitorii.

158
2. Œn cazul c‚nd munca este impus„ de c„tre ∫efi Ón
exercitarea func˛iunilor lor administrative, va trebui s„ fie
introdus„, c‚t mai cur‚nd posibil, plata salariilor Ón
condi˛iile prev„zute la paragraful precedent.
3. Salariile vor trebui s„ fie pl„tite fiec„rui muncitor,
individual, ∫i nu ∫efului s„u de trib sau oric„rei alte
autorit„˛i.
4. Zilele de c„l„torie pentru a merge la locul de munc„
∫i pentru Óntoarcere vor trebui s„ fie socotite la plata
salariilor ca zile de munc„.
5. Prezentul articol nu va avea ca efect interzicerea
aprovizion„rii muncitorilor cu ra˛iile alimentare obi∫nuite
ca parte din salariu, aceste ra˛ii trebuind s„ fie cel pu˛in
echivalente cu suma de bani pe care o reprezint„, dar nu
trebuie s„ se fac„ nici o re˛inere din salariu, nici pentru
achitarea impozitelor, nici pentru hran„, Ómbr„c„minte ∫i
locuin˛e speciale care vor fi acordate muncitorilor pentru
a-i men˛ine Ón stare de a-∫i continua munca, lu‚nd Ón
considera˛ie condi˛iile speciale ale muncii lor, ∫i nici
pentru furnizare de unelte.
ARTICOLUL 15
1. Orice legisla˛ie privind desp„gubirea Ón caz de
accidente sau boli provocate de munc„, ∫i orice legisla˛ie
care prevede ajutorarea persoanelor aflate Ón sarcina
muncitorilor deceda˛i sau invalizi, legisla˛ii care sunt sau
vor fi Ón vigoare pe teritoriul respectiv, vor trebui s„ fie
aplicate persoanelor supuse muncii for˛ate sau obligatorii
Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i muncitorii liberi.
2. Œn orice caz, fiecare autoritate care folose∫te un
muncitor la munc„ for˛at„ sau obligatorie va avea obliga˛ia
s„ asigure Óntre˛inerea muncitorului respectiv dac„ un
accident sau o boal„ cauzat„ de munc„ Ól face, total sau
par˛ial, incapabil de a-∫i c‚∫tiga existen˛a. Aceast„
autoritate va trebui, de asemenea, s„-∫i asume obliga˛ia de
a lua m„suri pentru asigurarea Óntre˛inerii oric„rei
persoane aflate Ón mod efectiv Ón sarcina muncitorului, Ón
caz de incapacitate sau deces rezult‚nd din munc„.
ARTICOLUL 16
1. Persoanele supuse muncii for˛ate sau obligatorii nu
vor trebui — Ón afara cazurilor de necesitate excep˛ionale —
s„ fie transferate Ón regiuni Ón care condi˛iile de hran„ ∫i

159
de clim„ sunt at‚t de diferite de cele cu care au fost
obi∫nuite, Ónc‚t ar constitui un pericol pentru s„n„tatea lor.
2. Œn nici un caz, o asemenea transferare de muncitori
nu va fi autorizat„ f„r„ aplicarea strict„ a tuturor
m„surilor de igien„ ∫i cazare care se impun pentru
instalarea lor ∫i pentru ap„rarea s„n„t„˛ii lor.
3. C‚nd o asemenea transferare nu va putea fi evitat„,
vor fi luate m„suri — dup„ avizul serviciului medical
competent — care s„ asigure adaptarea treptat„ a
muncitorilor la noile condi˛ii de hran„ ∫i de clim„.
4. Œn cazurile c‚nd ace∫ti muncitori sunt chema˛i s„
execute munc„ regulat„ cu care nu sunt obi∫nui˛i, va
trebui s„ se ia m„suri care s„ asigure adaptarea lor la acest
gen de munc„, Ón special Ón ceea ce prive∫te antrenarea
treptat„, orele de munc„, intercal‚nd repausuri ∫i
Ómbun„t„˛ind sau m„rind ra˛iile alimentare, dup„
necesitate.
ARTICOLUL 17
Œnainte de a autoriza orice recurgere la munca for˛at„
sau obligatorie pentru lucr„rile de construc˛ii sau de
Óntre˛inere care vor obliga pe muncitori s„ r„m‚n„ pe
locul de munc„ o perioad„ Óndelungat„, autorit„˛ile
competente vor trebui s„ se asigure:
1. c„ au fost luate toate m„surile necesare pentru a
asigura igiena muncitorilor ∫i a le garanta Óngrijirea
medical„ indispensabil„ ∫i, Ón special, c„: a) ace∫ti
muncitori sunt supu∫i unui examen medical Ónainte de a
Óncepe lucr„rile ∫i unor noi examin„ri la anumite intervale
pe toat„ durata muncii; b) c„ a fost prev„zut un personal
medical suficient, precum ∫i dispensare, infirmierii, spitale
∫i materiale necesare pentru a face fa˛„ tuturor nevoilor, ∫i
c) c„ buna igien„ la locurile de munc„, aprovizionarea
muncitorilor cu ap„, alimente, combustibil ∫i ustensile de
buc„t„rie au fost asigurate Ón mod satisf„c„tor ∫i c„ au fost
prev„zute, la nevoie, Ómbr„c„minte ∫i locuin˛e
satisf„c„toare;
2. c„ au fost luate m„surile necesare pentru a se
asigura Óntre˛inerea familiei muncitorului, Ón special
Ónlesnind trimiterea unei p„r˛i din salariu, printr-un
procedeu sigur, cu asentimentul sau la cererea
muncitorului;
3. c„ transportul muncitorilor pentru a merge la locul
de munc„ ∫i pentru Óntoarcere va fi asigurat de
administra˛ie, pe r„spunderea ∫i cheltuiala sa, ∫i c„

160
administra˛ia va Ónlesni aceste c„l„torii, folosind, Ón cea
mai larg„ m„sur„ posibil„, toate mijloacele de transport
disponibile;
4. c„, Ón caz de boal„ sau accident, care Ói fac pe
muncitori incapabili de munc„ pentru o anumit„ perioad„,
repatrierea muncitorului va fi asigurat„ pe cheltuiala
administra˛iei;
5. c„ orice muncitor care ar dori s„ r„m‚n„ pe loc ca
muncitor liber la expirarea perioadei sale de munc„
for˛at„ sau obligatorie, va avea facultatea de a face, f„r„ a
pierde, timp de 2 ani, drepturile sale la repatriere gratuit„.
ARTICOLUL 18
1. Munca for˛at„ sau obligatorie pentru transportarea
de persoane sau m„rfuri, de exemplu, cu bra˛ele sau prin
v‚slire, va trebui s„ fie desfiin˛at„ Ón termenul cel mai
scurt posibil, iar, p‚n„ la desfiin˛are, autorit„˛ile
competente vor trebui s„ elaboreze regulamente care s„
fixeze:
a) obliga˛ia de a nu folosi aceast„ munc„ dec‚t pentru
a Ónlesni deplasarea de func˛ionari ai administra˛iei Ón
exercitarea func˛iunilor lor, sau transportarea de materiale
ale administra˛iei, sau, Ón caz de necesitate absolut
urgent„, transportarea altor persoane dec‚t func˛ionari;
b) obliga˛ia de a nu folosi la astfel de transporturi
dec‚t oameni ap˛i din punct de vedere fizic pentru aceast„
munc„, recunoscu˛i astfel printr-un examen medical
prealabil, Ón toate cazurile Ón care acest examen este
posibil; Ón caz c„ acesta nu este posibil, persoana care
folose∫te aceast„ m‚n„ de lucru va trebui s„ se asigure, pe
r„spunderea sa, c„ muncitorii folosi˛i au aptitudinea fizic„
cerut„ ∫i nu sufer„ de o boal„ contagioas„;
c) greutatea maxim„ pe care o pot duce muncitorii;
d) parcursul maxim care va putea fi impus acestor
muncitori de la locul domiciliului lor;
e) num„rul maxim de zile pe lun„ sau pe orice alt„
perioad„ Ón timpul c„reia ace∫ti muncitori vor putea fi
rechizi˛iona˛i, zilele de c„l„torie pentru Óntoarcere fiind
cuprinse Ón acest num„r;
f) persoanele care au dreptul s„ recurg„ la aceast„
form„ de munc„ for˛at„ sau obligatorie, precum ∫i m„sura
Ón care ele au dreptul de a recurge la aceasta.
2. Fix‚nd limitele maxime men˛ionate la literele c, d, e
din paragraful precedent, autorit„˛ile competente vor
trebui s„ ˛in„ seama de diferite elemente, Ón special de

161
aptitudinea fizic„ a popula˛iei care va trebui s„ fie
rechizi˛ionat„, de felul intinerarului de parcurs, c‚t ∫i de
condi˛iile climaterice.
3. Autorit„˛ile competente vor trebui, Ón afar„ de
aceasta, s„ ia m„suri pentru ca distan˛a zilnic„ normal„
f„cut„ de hamali s„ nu dep„∫easc„ o distan˛„
corespunz„toare duratei medii a unei zile de munc„ de 8
ore, ˛in‚nd seama c„ pentru a o stabili, va trebui s„ se aib„
Ón vedere nu numai greutatea ce trebuie dus„ ∫i distan˛a
de parcurs, ci ∫i starea drumului, perioada anului ∫i toate
celelalte elemente; dac„ ar fi necesar s„ se impun„
hamalilor ore suplimentare de munc„, acestea vor trebui
s„ fie remunerate dup„ tarife mai ridicate dec‚t cele
normale.
ARTICOLUL 19
1. Autorit„˛ile competente nu vor trebui s„ permit„ s„
se recurg„ la culturi obligatorii dec‚t Ón scopul prevenirii
foametei sau a lipsei de produse alimentare, ∫i totdeauna
sub rezerva c„ alimentele sau produsele astfel ob˛inute s„
r„m‚n„ proprietatea indivizilor sau colectivit„˛ii care le-au
produs.
2. Prezentul articol nu va trebui s„ aib„ ca rezultat —
atunci c‚nd produc˛ia e organizat„ dup„ lege ∫i obicei pe
baza comunal„ ∫i c‚nd produsele sau beneficiile care
provin din v‚nzarea acestor produse r„m‚n proprietatea
colectivit„˛ii — s„ scuteasc„ pe membrii colectivit„˛ii de
obliga˛ia de a se achita de munca astfel impus„.
ARTICOLUL 20
Legisla˛iile care prev„d o represiune colectiv„
aplicabil„ unei Óntregi colectivit„˛i pentru delictele comise
de unii din membrii s„i nu vor trebui s„ cuprind„ ∫i
munca for˛at„ sau obligatorie pentru o colectivitate, ca una
dintre metodele de represiune.
ARTICOLUL 21
Nu se va recurge la munca for˛at„ sau obligatorie
pentru lucr„rile subterane ce urmeaz„ s„ fie executate Ón
mine.
ARTICOLUL 22
Rapoartele anuale pe care Membrii, care ratific„
prezenta Conven˛ie, se angajeaz„ s„ le prezinte Biroului
Interna˛ional al Muncii, conform dispozi˛iilor art. 22 al

162
Constitu˛iei Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii, privind
m„surile luate de ei pentru aplicarea dispozi˛iilor
prezentei Conven˛ii, vor trebui s„ cuprind„ informa˛ii c‚t
se poate de complete pentru fiecare teritoriu interesat, Ón
ceea ce prive∫te m„sura Ón care s-a recurs la munca for˛at„
sau obligatorie pe acest teritoriu, precum ∫i urm„toarele
puncte: scopul Ón care aceast„ munc„ a fost efectuat„;
procentajul morbidit„˛ii ∫i mortalit„˛ii; ore de munc„;
sistemul de plat„ a salariilor ∫i cuantumul lor, precum ∫i
orice alte date necesare.
ARTICOLUL 23
1. Pentru a aplica dispozi˛iile prezentei Conven˛ii,
autorit„˛ile competente vor trebui s„ elaboreze un
regulament complet ∫i precis cu privire la folosirea muncii
for˛ate sau obligatorii.
2. Acest regulament va trebui s„ cuprind„, Ón special
reguli care s„ permit„ fiec„rei persoane supuse muncii
for˛ate sau obligatorii s„ prezinte autorit„˛ilor orice
reclama˛ie referitoare la condi˛iile de munc„, garant‚ndu-le
c„ aceste reclama˛ii vor fi examinate ∫i luate Ón
considera˛ie.
ARTICOLUL 24
Œn toate cazurile va trebui s„ se ia m„surile necesare
pentru asigurarea strictei aplic„ri a regulamentelor privind
folosirea muncii for˛ate sau obligatorii, fie prin extinderea
la munc„ for˛at„ sau obligatorie a atribu˛iilor oric„rui
organ de inspec˛ie deja creat pentru supravegherea muncii
libere, fie prin orice alt sistem potrivit.
Va trebui, de asemenea, s„ se ia m„suri pentru ca
aceste regulamente s„ fie aduse la cuno∫tin˛a persoanelor
supuse muncii for˛ate sau obligatorii.
ARTICOLUL 25
Faptul de a cere Ón mod ilegal prestarea muncii for˛ate
sau obligatorii va fi pasibil de sanc˛iuni penale, ∫i orice
Membru care ratific„ prezenta Conven˛ie va avea obliga˛ia
s„ se asigure c„ sanc˛iunile impuse de lege au o eficacitate
real„ ∫i sunt strict aplicate.
ARTICOLUL 26
1. Orice Membru al Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii care ratific„ prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„ o
aplice pe teritoriile supuse suveranit„˛ii, jurisdic˛iei,

163
protec˛iei, suzeranit„˛ii, tutelei sau autorit„˛ii sale, Ón
m„sura Ón care el are dreptul s„-∫i asume obliga˛ii Ón
leg„tur„ cu problemele de jurisdic˛ie intern„. Totu∫i, dac„
acest Membru dore∫te s„ se prevaleze de dispozi˛iile
articolului 35 al Constitu˛iei Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii, el va trebui s„ Ónso˛easc„ ratificarea sa de o
declara˛ie prin care s„ fac„ cunoscut:
a. teritoriile la care inten˛ioneaz„ s„ aplice integral
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii;
b. teritoriile la care inten˛ioneaz„ s„ aplice dispozi˛iile
prezentei Conven˛ii cu modific„ri ∫i Ón ce constau aceste
modific„ri;
c. teritoriile pentru care Ó∫i rezerv„ hot„r‚rea.
2. Declara˛ia sus-men˛ionat„ este considerat„ ca f„c‚nd
parte integrant„ din ratificare ∫i va produce efecte
identice. Orice Membru care va formula o astfel de
declara˛ie va avea facultatea de a renun˛a, printr-o nou„
declara˛ie, la toate sau la o parte din rezervele cuprinse,
conform alineatelor 2 ∫i 3 de mai sus, Ón declara˛ia sa
anterioar„.
ARTICOLUL 27
Ratific„rile formale ale prezentei Conven˛ii vor fi
comunicate Directorului general al Biroului Interna˛ional
al Muncii ∫i vor fi Ónregistrate de acesta.
ARTICOLUL 28
1. Prezenta Conven˛ie nu va lega dec‚t Membrii
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii a c„rei ratificare va fi
fost Ónregistrat„ de c„tre Directorul general.
2. Ea va intra Ón vigoare la 12 luni dup„ ce ratific„rile
a doi Membri vor fi fost Ónregistrate de c„tre Directorul
general.
3. Œn continuare aceast„ Conven˛ie va intra Ón vigoare
pentru fiecare Membru la 12 luni dup„ data c‚nd
ratificarea va fi fost Ónregistrat„.
ARTICOLUL 29
1. Directorul general al Biroului Interna˛ional al
Muncii va notifica tuturor Membrilor Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii Ónregistrarea tuturor ratific„rilor
∫i denun˛„rilor care Ói vor fi comunicate de c„tre Membrii
Organiza˛iei.
2. Notific‚nd Membrilor Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii Ónregistrarea celei de-a doua ratific„ri care i-a fost

164
comunicat„. Directorul general va atrage aten˛ia
Membrilor Organiza˛iei asupra datei la care prezenta
Conven˛ie va intra Ón vigoare.
ARTICOLUL 30
1. Oricare membru care a ratificat prezenta Conven˛ie
poate s„ o denun˛e la expirarea unei perioade de zece ani
dup„ data intr„rii Ón vigoare ini˛iale a Conven˛iei, printr-un
act comunicat Directorului general al Biroului
Interna˛ional al Muncii ∫i Ónregistrat de acesta. Denun˛area
nu va avea efect dec‚t la un an dup„ ce a fost Ónregistrat„.
2. Oricare Membru care a ratificat prezenta
Conven˛ie,care Óntr-o perioad„ de un an dup„ expirarea
perioadei de zece ani men˛ionat„ la paragraful precedent,
nu va folosi facultatea de denun˛are prev„zut„ de
prezentul articol va fi legat pentru o nou„ perioad„ de
cinci ani ∫i, Ón continuare, va putea denun˛a prezenta
Conven˛ie la expirarea fiec„rei perioade de cinci ani Ón
condi˛iile prev„zute de prezentul articol.

CONVENfiIA O.I.M. (NR. 105)


PRIVIND ABOLIREA MUNCII FORfiATE*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii,
Convocat„ la Geneva de Consiliul de administra˛ie al
Biroului Interna˛ional al Muncii ∫i reunit„, la 5 iunie 1957,
Ón cea de-a 40-a sesiune a sa,
Dup„ ce a examinat problema muncii for˛ate, care
constituie al 4-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
Dup„ ce a luat not„ de dispozi˛iile Conven˛iei asupra
muncii for˛ate, 1930,
Dup„ ce a luat not„ de Conven˛ia din 1926 referitoare
la sclavaj, care prevede c„ trebuie luate toate m„surile
necesare pentru a evita ca munca for˛at„ sau obligatorie s„
nu conduc„ la condi˛ii analoage sclaviei, ∫i de Conven˛ia
suplimentar„ din 1956 privind abolirea sclavajului, a
traficului de sclavi ∫i a institu˛iilor ∫i practicilor similare

* Adoptat„ de Conferin˛a general„ a O.I.M. Ón cea de-a patruzecea sesiune, la 25 iunie


1957. Intrat„ Ón vigoare la 17 ianuarie 1959, conform dispozi˛iilor art. 4. Rom‚nia a ratificat
Conven˛ia prin Legea nr. 140/1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I,
nr. 249 din 6 iulie 1998.

165
sclavajului, care are ca obiect abolirea complet„ a servitu˛ii
∫i robiei pentru datorii,
Dup„ ce a luat not„ de Conven˛ia asupra protec˛iei
salariului, 1949, care prevede c„ salariile vor fi pl„tite Ón
mod regulat ∫i care interzice modalit„˛ile de plat„ ce
priveaz„ lucr„torul de posibilitatea real„ de a Ónceta
raportul de munc„,
Dup„ ce a decis adoptarea altor propuneri referitoare
la abolirea anumitor forme de munc„ for˛at„ sau
obligatorie, care constituie o violare a drepturilor omului,
prev„zute de Cartea Na˛iunilor Unite ∫i enun˛ate Ón
Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului,
Dup„ ce a decis ca aceste propuneri s„ ia forma unei
conven˛ii interna˛ionale,
Adopt„ ast„zi, 25 iunie 1957, conven˛ia de mai jos,
care va fi denumit„ Conven˛ia privind abolirea muncii
fo˛ate, 1957.
ARTICOLUL 1
Fiecare membru al Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii care ratific„ prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
aboleasc„ munca for˛at„ sau obligatorie ∫i s„ nu recurg„ la
ea sub nici o form„:
a) ca m„sur„ de constr‚ngere sau de educa˛ie politic„
ori ca sanc˛iune la adresa persoanelor care au exprimat
sau exprim„ anumite opinii politice sau Ó∫i manifest„
opozi˛ia ideologic„ fa˛„ de ordinea politic„, social„ sau
economic„ stabilit„;
b) ca metod„ de mobilizare ∫i de utilizare a m‚inii de
lucru Ón scopul dezvolt„rii economice;
c) ca m„sur„ de disciplin„ a muncii;
d) ca pedeaps„ pentru participarea la greve;
e) ca m„sur„ de discriminare rasial„, social„, na˛ional„
sau religioas„.
ARTICOLUL 2
Fiecare membru al Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii, care ratific„ prezenta Conven˛ie, se angajeaz„ s„ ia
m„suri eficiente Ón vederea abolirii imediate ∫i complete a
muncii for˛ate sau obligatorii, a∫a cum este descris„
aceasta la art. 1 din prezenta Conven˛ie.
Dispozi˛ii finale

166
ARTICOLUL 3
Ratific„rile oficiale ale prezentei Conven˛ii vor fi
comunicate directorului general al Biroului Interna˛ional
al Muncii ∫i vor fi Ónregistrate de c„tre acesta.
ARTICOLUL 4
1. Prezenta conven˛ie nu Ói va obliga dec‚t pe membrii
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii a c„ror ratificare va fi
Ónregistrat„ de c„tre directorul general al Biroului
Interna˛ional al Muncii.
2. Ea va intra Ón vigoare dup„ 12 luni de la data la
carea ratific„rile a doi membri vor fi fost Ónregistrate de
directorul general.
3. Œn continuare, aceast„ Conven˛ie va intra Ón vigoare,
pentru fiecare membru, dup„ 12 luni de la data la care
ratificarea sa va fi fost Ónregistrat„.
ARTICOLUL 5
1. Fiecare membru al Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii, care a ratificat prezenta Conven˛ie, poate s„ o
denun˛e la expirarea unei perioade de 10 ani de la data
intr„rii ini˛iale Ón vigoare a acesteia, printr-un act
comunicat directorului general al Biroului Interna˛ional al
Muncii ∫i Ónregistrat de c„tre acesta. Denun˛area nu avea
efect dec‚t dup„ un an de la Ónregistrarea actului.
2. Fiecare membru care a ratificat prezenta Conven˛ie
∫i care, Ón termen de un an de la expirarea perioadei de 10
ani men˛ionate la paragraful precedent, nu va face uz de
dreptul de denun˛are prev„zut de prezentul articol va fi
obligat pentru o nou„ perioad„ de 10 ani ∫i, Ón continuare,
va putea s„ denun˛e prezenta Conven˛ie la expirarea
fiec„rei perioade de 10 ani, Ón condi˛iile prev„zute Ón
prezentul articol.
ARTICOLUL 6
1. Directorul general al Biroului Interna˛ional al
Muncii va notifica tuturor membrilor Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii Ónregistrarea tuturor ratific„rilor,
declara˛iilor ∫i denun˛„rilor care Ói vor fi comunicate de
c„tre membrii Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii.
2. Notific‚nd membrilor Organiza˛iei Interna˛ionale a
Muncii Ónregistrarea celei de-a doua ratific„ri care Ói va fi

167
fost comunicat„, directorul general va atrage aten˛ia
membrilor acesteia asupra datei la care prezenta conven˛ie
va intra Ón vigoare.
ARTICOLUL 7
Directorul general al Biroului Interna˛ional al Muncii
va comunica Secretarului general al Na˛iunilor Unite, Ón
scopul Ónregistr„rii, Ón conformitate cu art. 102 al Cartei
Na˛iunilor Unite, informa˛ii complete cu privire la toate
ratific„rile, declara˛iile ∫i actele de denun˛are pe care le-a
Ónregistrat Ón conformitate cu articolele precedente.
ARTICOLUL 8
La expirarea fiec„rei perioade de 10 ani, Óncep‚nd cu
data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Consiliul de
administra˛ie al Biroului Interna˛ional al Muncii va
prezenta Conferin˛ei generale un raport asupra aplic„rii
prezentei Conven˛ii ∫i va examina dac„ este cazul s„
Ónscrie pe ordinea de zi a conferin˛ei problema revizuirii
totale sau par˛iale a conven˛iei.
ARTICOLUL 9
1. Œn cazul Ón care Conferin˛a general„ va adopta o
nou„ Conven˛ie av‚nd ca obiect revizuirea total„ sau
par˛ial„ a prezentei Conven˛ii ∫i dac„ noua conven˛ie nu
dispune altfel:
a) ratificarea de c„tre un membru a noii Conven˛ii
av‚nd ca obiect revizuirea va antrena, de plin drept ∫i
independent de prevederile art. 5, denun˛area imediat„ a
prezentei Conven˛ii, sub rezerva ca noua conven˛ie asupra
revizuirii s„ fi intrat Ón vigoare;
b) Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a noii
conven˛ii av‚nd ca obiect revizuirea, prezenta Conven˛ie
va Ónceta s„ fie deschis„ ratific„rii de c„tre membri.
2. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón orice caz Ón
vigoare, Ón forma ∫i con˛inutul s„u, pentru membrii care
vor fi ratificat-o ∫i care nu vor ratifica Conven˛ia av‚nd ca
obiect revizuirea.
ARTICOLUL 10
Versiunile Ón limbile francez„ ∫i englez„ ale textului
prezentei Conven˛ii au aceea∫i valoare.

168
CONVENfiIA PENTRU REPRIMAREA TRAFICULUI
CU FIINfiE UMANE ™I A EXPLOAT√RII PROSTITUfiIEI
SEMENILOR*

PREAMBUL
Consider‚nd c„ prostitu˛ia ∫i r„ul care o Ónso˛e∫te,
traficul cu fiin˛e umane Ón vederea prostitu„rii lor sunt
incompatibile cu demnitatea ∫i valoarea persoanei umane
∫i pun Ón pericol bun„starea individului, a familiei ∫i a
comunit„˛ii,
Consider‚nd c„ Ón ceea ce prive∫te reprimarea
comer˛ului cu femei ∫i copii, instrumentele interna˛ionale
urm„toare sunt Ón vigoare:
1. Acordul interna˛ional din 18 mai 1904 cu privire la
reprimarea traficului de femei, amendat prin Protocolul
aprobat de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite la 3
decembrie 1948;
2. Conven˛ia interna˛ional„ din 4 mai 1910 cu privire
la reprimarea traficului cu femei, amendat prin protocolul
sus-men˛ionat;
3. Conven˛ia interna˛ional„ din 30 septembrie 1921 cu
privire la reprimarea traficului cu femei ∫i copii,
amendat„ prin Protocolul aprobat de Adunarea general„ a
Na˛iunilor Unite, la 20 octombrie 1947;
4. Conven˛ia interna˛ional„ din 11 octombrie 1933 cu
privire la traficul cu femei majore, amendat„ prin
protocolul sus-men˛ionat,
Consider‚nd c„ Societatea Na˛iunilor a elaborat Ón
1937 un proiect de Conven˛ie cu privire la domeniul
instrumentelor sus-men˛ionate,
Consider‚nd c„ evolu˛ia Ónceput„ Ón 1937 permite
Óncheierea unei Conven˛ii care unific„ instrumentele
men˛ionate mai sus ∫i Óntrune∫te esen˛a proiectului de
Conven˛ie din 1937 cu amendamente care s-au cosiderat c„
este bine s„-i fie ad„ugate.
Œn consecin˛„ p„r˛ile contractante se pun de acord
asupra a ceea ce urmeaz„:
*Aprobat„ de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite prin Rezolu˛ia 317 (IV) din 2
decembrie 1949. Intrat„ Ón vigoare la 25 iulie 1951, conform dispozi˛iilor art. 24. Rom‚nia a
aderat la Conven˛ie la 10 decembrie 1954 prin Decretul nr. 482, publicat Ón îBuletinul Oficial
al Rom‚niei“, Partea I, nr. 46 din 10 decembrie 1954.

169
ARTICOLUL 1
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie decid pedepsirea oric„rei
persoane care, pentru a satisface pasiunile altuia:
1. Ademene∫te, atrage sau Óndeamn„, Ón vederea
prostitu„rii, o alt„ persoan„, chiar cu consim˛„m‚ntul
acesteia;
2. Exploateaz„ prostitu˛ia unei alte persoane chiar cu
consim˛„m‚ntul acesteia.
ARTICOLUL 2
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie convin, de asemenea, s„
pedepseasc„ orice persoan„ care:
1. fiine, conduce sau cu bun„ ∫tiin˛„ finan˛eaz„ sau
contribuie la finan˛area unei case de toleran˛„.
2. D„ sau ia Ón folosin˛„, cu bun„ ∫tiin˛„, Ón totalitate
sau Ón parte, un imobil sau un alt loc Ón scopul prostitu„rii
altei persoane.
ARTICOLUL 3
Œn m„sura Ón care legisla˛ia na˛ional„ permite, orice
tentativ„ ∫i orice act preg„titor Óndeplinit Ón vederea
comiterii infrac˛iunilor vizate Ón articolul 1 ∫i Ón articolul
2, trebuie de asemenea pedepsite.
ARTICOLUL 4
Œn m„sura Ón care, legisla˛ia na˛ional„ permite
participarea inten˛ionat„ la actele vizate Ón articolele 1 ∫i 2
de mai sus, este, de asemenea, pasibil„ de pedeaps„.
Œn m„sura Ón care legisla˛ia na˛ional„ permite, actele
de participare vor fi considerate ca infrac˛iuni distincte Ón
oricare situa˛ie Ón care va trebui s„ se procedeze astfel
pentru a Ómpiedica sustragerea de la aplicarea pedepsei.
ARTICOLUL 5
Œn toate cazurile Ón care o persoan„ lezat„ este
autorizat„ prin legisla˛ia na˛ional„ s„ se constituie parte
civil„ Ón cazul oric„reia dintre infrac˛iunile vizate Ón
prezenta Conven˛ie, ∫i str„inii vor fi autoriza˛i s„ se
constituie parte civil„ Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cet„˛enii
˛„rii respective.
ARTICOLUL 6
Fiecare dintre p„r˛ile la prezenta Conven˛ie sunt de
acord s„ ia toate m„surile necesare pentru abrogarea sau

170
abolirea oric„rei legi, oric„rei reglement„ri ∫i oric„rei
practici administrative potrivit c„rora persoanele care se
preteaz„ sau sunt b„nuite a se preta la prostituare
trebuiesc Ónscrise Ón registre speciale, s„ posede acte
speciale, sau s„ se conformeze la condi˛ii excep˛ionale de
supraveghere sau de declarare.
ARTICOLUL 7
Orice condamnare anterioar„ pronun˛at„ Óntr-un stat
str„in pentru unul din actele vizate Ón prezenta Conven˛ie
va fi, Ón m„sura Ón care legisla˛ia na˛ional„ o permite,
luat„ Ón considerare:
1. Pentru stabilirea recidivei;
2. Pentru pronun˛area incapacit„˛ii, a dec„derii sau a
interdic˛iei de drept public sau civil.
ARTICOLUL 8
Actele vizate Ón articolele 1 ∫i 2 ale prezentei Conven˛ii
vor fi considerate drept cazuri de extr„dare Ón cazul
oric„rui tratat de extr„dare, Óncheiat sau Ón curs de
Óncheiere Óntre p„r˛ile la prezenta Conven˛ie.
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie care nu condi˛ioneaz„
extr„darea de existen˛a unui tratat vor recunoa∫te actele
vizate de articolele 1 ∫i 2 ale prezentei Conven˛ii, drept
cazuri de extr„dare Óntre ele.
Extr„darea va fi acordat„ conform dreptului statului
solicitat.
ARTICOLUL 9
Cet„˛enii unui stat a c„rui legisla˛ie nu admite
extr„darea cona˛ionalilor ∫i care au intrat Ón statul
respectiv dup„ ce au comis Ón str„in„tate unul dintre
actele vizate Ón articolele 1 ∫i 2 ale prezentei Conven˛ii,
trebuie adu∫i Ón fa˛a tribunalelor propriului stat ∫i
pedepsi˛i de c„tre acestea.
Aceast„ dispozi˛ie nu este obligatorie dac„ Óntr-un caz
asem„n„tor care intereseaz„ p„r˛ile la prezenta Conven˛ie,
extr„darea unui str„in nu poate fi acordat„.
ARTICOLUL 10
Dispozi˛iile articolului 9 nu se aplic„ Ón cazul Ón care
inculpatul a fost judecat Óntr-un stat ∫i Ón caz de
condamnare, atunci c‚nd ∫i-a executat pedeapsa sau a
beneficiat de o Ónlocuire sau de reducere a pedepsei
prev„zut„ de legea statutului sus-men˛ionat.

171
ARTICOLUL 11
Nici una dintre dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu va
fi interpretat„ ca constituind o atingere fa˛„ de atitudinea
unei p„r˛i la sus-men˛ionata Conven˛ie, fa˛„ de problema
general„ a competen˛ei ∫i jurisdic˛iei penale ca problem„
de drept interna˛ional.
ARTICOLUL 12
Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere principiului
potrivit c„ruia actele pe care le vizeaz„ trebuie calificate,
urm„rite ∫i judecate Ón fiecare stat, conform legisla˛iei
na˛ionale.
ARTICOLUL 13
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie sunt ˛inute s„ execute
comisiile rogatorii cu privire la infrac˛iunile vizate de
Conven˛ie conform legisla˛iei lor na˛ionale ∫i practicii lor
Ón materie.
Transmisia comisiilor rogatorii trebuie operat„:
1. Fie pe calea comunic„rii directe Óntre autorit„˛ile
judec„tore∫ti;
2. Fie prin coresponden˛„ direct„ Óntre mini∫trii de
justi˛ie ai celor dou„ state sau prin trimiterea direct„,
printr-o alt„ autoritate competent„ a statului solicitant,
ministrului justi˛iei al statului solicitat;
3. Fie prin intermediul unui agent diplomatic sau
consular al statului solicitant Ón statul solicitat; acest agent
va trimite direct comisiile rogatorii la autoritatea judiciar„
competent„ sau la autoritatea indicat„ de guvernul statului
solicitat ∫i va primi direct de la aceast„ autoritate piesele
constituante execut„rii comisiilor rogatorii.
Œn cazurile 1 ∫i 3 copia comisiei rogatorii va fi
Óntotdeauna adresat„ ∫i autorit„˛ii superioare a statului
solicitat.
Œn lipsa unei Ón˛elegeri contrare, comisia rogatorie
trebuie s„ fie redactat„ Ón limba autorit„˛ii solicitante, sub
rezerva ca statutul solicitat s„ aib„ dreptul de a cere o
traducere f„cut„ Ón limba sa ∫i certificat„ de c„tre
autoritatea solicitant„.
Fiecare parte la prezenta Conven˛ie va face cunoscut
printr-o comunicare adresat„ tuturor celorlalte p„r˛i la
Conven˛ie acelea dintre modurile de transmitere sus-
men˛ionate pe care le admite pentru comisiile rogatorii ale
p„r˛ii men˛ionate.

172
P‚n„ Ón momentul Ón care un stat va face o asemenea
comunicare, procedura Ón vigoare a comisiilor rogatorii va
fi men˛inut„.
Executarea comisiei rogatorii nu va putea determina
rambursarea nici unui drept sau cheltuieli Ón afar„ de
cheltuielile de expertiz„.
Nimic din prezentul articol nu va putea fi interpretat
ca fiind un angajament din partea p„r˛ilor la prezenta
Conven˛ie de a admite o derogare pentru legile lor Ón ceea
ce prive∫te procedura ∫i metodele folosite pentru stabilirea
dovezii Ón materie represiv„.
ARTICOLUL 14
Fiecare dintre p„r˛ile la prezenta Conven˛ie trebuie s„
creeze sau s„ men˛in„ un serviciu Óns„rcinat cu
coordonarea ∫i centralizarea rezultatelor cercet„rilor
referitoare la infrac˛iunile vizate Ón prezenta Conven˛ie.
Aceste servicii vor trebui s„ centralizeze toate
informa˛iile care ar putea ajuta la prevenirea ∫i
reprimarea infrac˛iunilor vizate de prezenta Conven˛ie, ∫i
vor trebui s„ se men˛in„ Ón contact str‚ns cu serviciile
corespunz„toare celorlalte state.
ARTICOLUL 15
Œn m„sura Ón care legisla˛ia na˛ional„ permite ∫i
consider„ util, autorit„˛ile Óns„rcinate cu serviciile
men˛ionate Ón articolul 14 vor da autorit„˛ilor Óns„rcinate
cu serviciile corespunz„toare din celelalte ˛„ri informa˛iile
urm„toare:
1. Informa˛ii privind orice infrac˛iune sau tentativ„ de
infrac˛iune vizat„ Ón prezenta Conven˛ie;
2. Informa˛ii privind cercet„rile, urm„ririle, arest„rile,
condamn„rile, refuzul intr„rii sau expulzarea persoanelor
vinovate de una dintre infrac˛iunile vizate Ón prezenta
Conven˛ie ca ∫i deplas„rile acestor persoane ∫i orice alte
informa˛ii utile Ón aceast„ privin˛„.
Informa˛iile furnizate vor include Ón special
semnalmentele delincven˛ilor, amprentele lor digitale ∫i
fotografia lor, indica˛ii asupra obiceiurilor, procesele-
verbale ale poli˛iei ∫i cazierele judiciare.
ARTICOLUL 16
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie sunt de acord s„ ia sau
s„ Óncurajeze, prin intermediul serviciilor sociale,
economice, de Ónv„˛„m‚nt, de igien„ ∫i alte servicii conexe,

173
indiferent c„ sunt publice sau private, m„surile adecvate
pentru prevenirea prostitu˛iei ∫i asigurarea reeduc„rii ∫i
reclas„rii victimelor prostitu˛iei ∫i ale infrac˛iunilor vizate
Ón prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 17
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie sunt de acord, Ón ceea ce
prive∫te imigrarea ∫i emigrarea, s„ ia sau s„ men˛in„ Ón
vigoare, Ón limitele obliga˛iilor lor definitive prin prezenta
Conven˛ie, m„suri care s„ combat„ traficul cu persoane de
un sex sau altul, Ón scopul prostitu˛iei.
Œn special, ele se angajeaz„:
1. S„ adopte reglement„rile necesare pentru protejarea
imigran˛ilor sau emigran˛ilor, Ón special a femeilor ∫i
copiilor, at‚t Ón locurile de sosire ∫i de plecare, ca ∫i Ón
timpul drumului;
2. S„ dea dispozi˛ii pentru organizarea unei
propagande corsepunz„toare care s„ atrag„ aten˛ia asupra
pericolului acestui gen de trafic;
3. S„ ia m„suri corespunz„toare ca s„ se exercite o
supraveghere Ón g„ri, aeroporturi, porturi maritime, Ón
cursul c„l„toriei ∫i Ón locurile publice, Ón vederea
Ómpiedic„rii traficului interna˛ional cu oameni Ón scopul
prostitu˛iei;
4. S„ ia m„suri corespunz„toare ca autorit„˛ile
competente s„ fie prevenite de sosirea persoanelor care
par vinovate, complice, sau victime ale acestui trafic.
ARTICOLUL 18
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„ str‚ng„,
Ón conformitate cu condi˛iile stipulate Ón legisla˛ia lor
na˛ional„, declara˛iile persoanelor de alte na˛ionalit„˛i care
se dedau la prostitu˛ie, Ón vederea stabilirii identit„˛ii lor
∫i a st„rii lor civile ∫i de a cerceta cine le-a determinat s„-∫i
p„r„seasc„ ˛ara. Aceste informa˛ii vor fi comunicate
autorit„˛ilor statului de origine al persoanelor sus-
men˛ionate Ón vederea unei eventuale repatrieri.
ARTICOLUL 19
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie se angajeaz„, Ón
condi˛iile prev„zute de legisla˛ia lor na˛ional„, ∫i f„r„ a
prejudicia urm„rirea sau orice alt„ ac˛iune intentat„,
pentru infrac˛iuni fa˛„ de dispozi˛iile lor ∫i fa˛„ de care
poate:

174
1. S„ ia m„surile necesare pentru a satisface nevoile ∫i
a asigura Óntre˛inerea provizorie a victimelor traficului
interna˛ional Ón scopul prostitu˛iei, atunci c‚nd ele sunt
lipsite de resurse, a∫tept‚nd s„ fie luate toate m„surile Ón
vederea repatrierii lor;
2. S„ repatrieze acele persoane vizate Ón articolul 18
care doresc sau care sunt chemate de persoane care au
autoritate asupra lor ∫i cele asupra c„rora s-a hot„r‚t
expulzarea conform legii. Repatrierea nu va fi efectuat„
dec‚t dup„ stabilirea, Ón colaborare cu statul de destina˛ie,
a identit„˛ii ∫i a na˛ionalit„˛ii, ca ∫i a locului ∫i datei sosirii
la frontiere. Fiecare din p„r˛ile la prezenta Conven˛ie va
facilita tranzitul persoanelor Ón cauz„ pe teritoriul s„u.
Œn cazul Ón care persoanele vizate la alineatul
precedent nu vor putea achita ele Ónsele cheltuielile pentru
repatrierea lor sau nu au so˛, p„rinte, sau tutore care s„
pl„teasc„ pentru ele, cheltuielile de repatriere vor c„dea Ón
sarcina statului Ón care se g„sesc p‚n„ la frontier„, Ón
portul de Ómbarcare, sau la aeroportul cel mai apropiat Ón
direc˛ia statului de origine, iar de aici, Ón sarcina statului
de origine.
ARTICOLUL 20
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie se angajeaz„, dac„ nu au
f„cut-o p‚n„ acum, s„ ia m„surile necesare pentru a
exercita o supraveghere asupra birourilor ∫i agen˛iilor de
plasare, Ón vederea evit„rii ca persoanele care caut„ de
lucru, Ón special femeile ∫i copii, s„ fie expuse la pericolul
prostitu˛iei.
ARTICOLUL 21
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie vor comunica Secretarului
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite legile ∫i
reglement„rile proprii Ón vigoare ∫i, anual, orice noi texte de
lege sau reglement„ri referitoare la obiectul prezentei
Conven˛ii, ca ∫i toate m„surile pe care le vor lua, pentru
aplicarea Conven˛iei. Informa˛iile primite vor fi publicate
periodic de c„tre Secretarul general ∫i adresate tuturor
membrilor Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i statelor
nemembre, c„rora prezenta Conven˛ie le-a fost comunicat„
Ón mod oficial, Ón conformitate cu dispozi˛iile articolului 23.
ARTICOLUL 22
Orice diferend Óntre p„r˛ile la prezenta Conven˛ie
referitoare la interpretarea sau aplicarea acesteia, care nu

175
a putut fi reglementat prin alte mijloace, va fi supus, la
cererea uneia din p„r˛i, Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie.
ARTICOLUL 23
Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ pentru semnare
tuturor statelor membre ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
∫i oric„rui alt stat, c„ruia Consiliul Economic ∫i Social i-a
adresat o invita˛ie Ón acest sens.
Ea va fi ratificat„ ∫i instrumentele de ratificare vor fi
depuse la Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Œn termenii prezentei Conven˛ii, cuv‚ntul îstat“ va
desemna ∫i toate coloniile ∫i teritoriile sub tutel„,
dependente de statul care semneaz„ sau ratific„ Conven˛ia
sau ader„ la ea, ca ∫i toate teritoriile pe care acest stat le
reprezint„ pe plan interna˛ional.
ARTICOLUL 24
Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare la 90 de zile de
la data depunerii al celui de-al doilea instrument de
ratificare sau aderare.
Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica sau vor
adera dup„ depunerea celui de-al doilea instrument de
ratificare sau aderare, ea va intra Ón vigoare la 90 de zile
dup„ depunerea de c„tre acest stat a instrumentelor sale
de ratificare sau aderare.
ARTICOLUL 25
La expirarea unui termen de cinci ani, de la intrarea
Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, orice parte la Conven˛ie
poate s„ o denun˛e printr-o notificare scris„ adresat„
Secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Denun˛area va intra Ón vigoare, pentru partea
interesat„, la un an dup„ data la care ea a fost primit„ de
c„tre Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 26
Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
notifica tuturor statelor membre ale Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i tuturor statelor membre men˛ionate Ón
articolul 23:
a) Semn„rile, ratific„rile ∫i ader„rile primite Ón
aplicarea articolului 23;
b) Data la care prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare
Ón conformitate cu articolul 24;
c) Denun˛„rile primite Ón aplicarea articolului 25.

176
ARTICOLUL 27
Fiecare parte la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„ ia,
Ón conformitate cu constitu˛ia sa, m„suri legislative sau de
alt„ natur„ necesare pentru asigurarea aplic„rii
Conven˛iei.
ARTICOLUL 28
Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii anuleaz„ ∫i Ónlocuiesc,
Óntre p„r˛i, dispozi˛iile instrumentelor interna˛ionale
men˛ionate Ón alineatele 1, 2, 3 ∫i 4 ale paragrafului 2 din
preambul; fiecare dintre aceste instrumente vor fi
considerate ca Óncet‚nd s„ mai fie Ón vigoare atunci c‚nd
toate p„r˛ile la un asemenea instrument vor deveni p„r˛i
la prezenta Conven˛ie.

PROTOCOL DE ŒNCHEIERE
Nici una dintre dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu va
trebui s„ fie considerat„ ca aduc‚nd atingere oric„rei
legisla˛ii prev„zute pentru aplicarea dispozi˛iilor Ón scopul
suprim„rii traficului interna˛ional cu oameni ∫i a
exploat„rii oamenilor Ón scopul prostitu˛iei prin condi˛ii
mai riguroase dec‚t cele prev„zute Ón prezenta Conven˛ie.
Dispozi˛iile articolelor 23 ∫i 26 ale Conven˛iei vor fi
aplicabile ∫i la prezentul Protocol.

• Probleme de mediu, substan˛e, psihotrope ∫i


stupefiante:

CONVENfiIA
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAfiIE, PARTICIPAREA
PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIEI ∫I ACCESUL
LA JUSTIfiIE ŒN PROBLEME DE MEDIU*
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie,
Reamintind principiul 1 al Declara˛iei de la Stockholm
asupra mediului uman,
* Deschis„ spre semnare la 25 iunie 1998 Ón cadrul celei de-a patra Conferin˛e
ministeriale îMediu pentru Europa“ de la Aarhus, Danemarca.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Lege nr. 86, din 10 mai 2000 publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

177
Reamintind, de asemenea, principiul 10 al Declara˛iei
de la Rio privind mediul ∫i dezvoltarea,
Reamintind, Ón continuare, rezolu˛iile Adun„rii
Generale nr. 37/7 din 28 octombrie 1982 privind Carta
Mondial„ pentru Natur„ ∫i nr. 45/94 din 14 decembrie
1990 privind necesitatea de a asigura un mediu s„n„tos
pentru bun„starea indivizilor,
Reamintind, de asemenea, Carta European„ privind
Mediul ∫i S„n„tatea, adoptat„ de prima Conferin˛„ privind
mediul ∫i s„n„tatea a Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii la
Frankfurt pe Main la 8 decembrie 1989,
Afirm‚nd necesitatea de a proteja, de a conserva ∫i de
a Ómbun„t„˛i starea mediului ∫i de a asigura dezvoltarea
durabil„ ∫i protec˛ia mediului,
Recunosc‚nd c„ protec˛ia adecvat„ a mediului este
esen˛ial„ pentru bun„starea uman„ ∫i exercitarea
drepturilor fundamentale ale omului, incluz‚nd Ónsu∫i
dreptul la via˛„,
Recunosc‚nd, de asemenea, c„ orice persoan„ are
dreptul s„ tr„iasc„ Óntr-un mediu adecvat s„n„t„˛ii ∫i
bun„st„rii sale ∫i c„ are sarcina, at‚t la nivel individual,
c‚t ∫i Ón asociere cu al˛ii, s„ protejeze ∫i s„ Ómbun„t„˛easc„
mediul Ón beneficiul genera˛iilor prezente ∫i viitoare ∫i s„
respecte prezenta Óndatorire,
Consider‚nd c„ pentru a fi capabili s„ men˛in„ acest
drept ∫i s„ respecte prezenta sarcin„ cet„˛enii trebuie s„
aib„ acces la informa˛ie, s„ fie Óndrept„˛i˛i de a participa la
luarea deciziei ∫i s„ poat„ avea acces la justi˛ie Ón
probleme de mediu ∫i recunosc‚nd Ón aceast„ privin˛„ c„
cet„˛enii pot avea nevoie de asisten˛„ pentru a-∫i exercita
dreptul,
Recunosc‚nd c„ Ón domeniul mediului un acces mai
bun la informa˛ie ∫i participarea publicului la luarea
deciziei Ómbun„t„˛esc calitatea ∫i implementarea deciziilor,
contribuie la con∫tientizarea publicului asupra
problemelor de mediu, ofer„ acestuia posibilitatea de a-∫i
ar„ta preocup„rile ∫i dau prilejul autorit„˛ilor publice s„
˛in„ seama de asemenea preocup„ri,
fiintind spre o mai bun„ con∫tientizare a lu„rii
deciziilor ∫i spre transpraren˛„ Ón acest domeniu, precum
∫i spre Ónt„rirea spijinului publicului pentru deciziile care
privesc mediul Ónconjur„tor,
Recunosc‚nd importan˛a transparen˛ei Ón toate ramurile
executivului ∫i invit‚nd autorit„˛ile legislative s„
implementeze principiile acestei Conven˛ii Ón procedurile lor,

178
Recunosc‚nd c„ publicul trebuie s„ fie con∫tient de
procedurile privind participarea la procesul lu„rii
deciziilor cu implica˛ii asupra mediului, s„ aib„ acces liber
la aceste proceduri ∫i s„ ∫tie cum s„ le foloseasc„,
Recunosc‚nd, de asemenea, importan˛a rolului pe care
Ól pot juca Ón domeniul protec˛iei mediului cet„˛enii,
organiza˛iile neguvernamentale ∫i sectorul privat,
Dorim s„ promoveze educa˛ia ecologic„ pentru o mai
profund„ Ón˛elegere a mediului ∫i dezvolt„rii durabile ∫i s„
Óncurajeze con∫tientizarea publicului ∫i participarea
acestuia la luarea deciziilor care afecteaz„ mediul ∫i
dezvoltarea durabil„,
Not‚nd Ón acest context importan˛a utiliz„rii mass-
media, a sistemelor electronice sau a altor forme viitoare
de comunicare,
Recunosc‚nd importan˛a deplinei integr„ri a
considera˛iilor de mediu Ón luarea deciziilor la nivel
guvernamental ∫i necesitatea ca autorit„˛ile publice s„
de˛in„ informa˛ii exacte, corecte ∫i actuale privind mediul
Ónconjur„tor,
Recunosc‚nd c„ autorit„˛ile publice de˛in informa˛ii
privind mediul, care sunt de interes public,
Preocupate de faptul c„ mecanismele juridice eficiente
trebuie s„ fie accesibile publicului, inclusiv organiza˛iilor,
astfel Ónc‚t interesele legitime s„ fie protejate ∫i legea s„
fie aplicat„,
Observ‚nd importan˛a furniz„rii unei informa˛ii
adecvate c„tre utilizatori pentru ca ace∫tia s„ fie capabili
s„ aleag„ solu˛ii c‚t mai bune,
Recunosc‚nd preocuparea publicului privind
evacuarea deliberat„ Ón mediu a organismelor modificate
genetic ∫i necesitatea cre∫terii transparen˛ei ∫i angaj„rii
particip„rii publice la luarea deciziei Ón acest domeniu,
Convinese c„ implementarea acestei Conven˛ii va
contribui la Ónt„rirea democra˛iei Ón regiunea Comisiei
Economice pentru Europa (CEE),
Con∫tiente de rolul jucat Ón aceast„ privin˛„ de c„tre
CEE ∫i reamintind, Óntre altele, linile directoare ale CEE
privind accesul la informa˛ia de mediu ∫i participarea
publicului la luarea deciziilor referitoare la mediul
Ónconjur„tor, aprobate Ón Declara˛ia ministerial„ adoptat„
la cea de-a treia Conferin˛„ ministerial„ îMediu pentru
Europa“ (25 octombrie 1995, Sofia, Bulgaria),
fiin‚nd seama de prevederile pertinente ale Conven˛iei
privind evaluarea impactului asupra mediului Ón context

179
transfrontalier, Óncheiat„ la Espoo, Finalanda, la 25
februarie 1991, ale Conven˛iei asupra efectivelor
transfrontaliere ale accidentelor industriale ∫i ale
Conven˛iei privind protec˛ia ∫i utilizarea cursurilor de ap„
transfrontalier„ ∫i a lacurilor interna˛ionale, ambele
Óncheiate la Helsinki la 17 martie 1992, ∫i ale altor
Conven˛ii regionale,
Con∫tiente de faptul c„ adoptarea acestei Conven˛ii va
contribui la Ónt„rirea pe viitor a procesului îMediu pentru
Europa“ ∫i a rezultatelor celei de-a patra Conferin˛e
ministeriale de la Aarhus, Danemarca, din iunie 1998,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Obiective
Pentru a contribui la protejarea drepturilor oric„rei
persoane din genera˛iile actuale ∫i viitoare de a tr„i Óntr-un
mediu adecvat s„n„t„˛ii ∫i bun„st„rii sale, fiecare parte va
garanta drepturile privind accesul la informa˛ie,
participarea publicului la luarea deciziei ∫i accesul la
justi˛ie Ón probleme de mediu, conform prevederilor
prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 2
Defini˛ii
Œn sensul prezentei Conven˛ii:
1. parte Ónseamn„, Ón cazul Ón care textul nu prevede
altfel, o parte contractant„ la prezenta Conven˛ie;
2. autoritate public„ Ónseamn„:
a) guvern la nivel na˛ional, regional sau la alt nivel;
b) persoane fizice sau juridice care Óndeplinesc func˛ii
administrative publice conform legisla˛iei na˛ionale,
inclusiv sarcini specifice, activit„˛i sau servicii Ón leg„tur„
cu mediul;
c) orice alt„ persoan„ fizic„ sau juridic„ av‚nd
responsabilit„˛i ori func˛ii publice sau care asigur„ servicii
publice Ón leg„tur„ cu mediul sub controlul unui organism
sau al unei persoane care se Ónscrie Ón prevederile
subpunctelor a) sau b) ale prezentului articol;
d) institu˛iile oric„rei organiza˛ii de integrare
economic„ regional„ la care se face referire Ón art. 17 ∫i
care este parte la prezenta Conven˛ie.
Prezenta defini˛ie nu include organisme sau institu˛ii
care ac˛ioneaz„ ca autoritate judec„toreasc„ sau legislativ„;

180
3. informa˛ie de mediu Ónseamn„ orice informa˛ie
scris„, vizual„, audio, electronic„ sau sub orice form„
material„, privind:
a) starea elementelor de mediu, cum ar fi aerul ∫i
atmosfera, apa, solul, p„m‚ntul, peisajul ∫i zonele
naturale, diversitatea biologic„ ∫i componentele sale,
inclusiv organismele modificate genetic ∫i interac˛iunea
dintre aceste elemente;
b) factori, cum ar fi: substan˛ele, energia, zgomotul ∫i
radia˛ia ∫i activit„˛ile ori m„surile, incluisv m„surile
administrative, acordurile de mediu, politicile, legisla˛ia,
planurile ∫i programele care afecteaz„ sau pot afecta
elementele de mediu amintite la subpunctul a), analizele
cost–beneficiu sau alte analize ∫i prognoze economice
folosite Ón luarea deciziei de mediu;
c) starea s„n„t„˛ii ∫i siguran˛ei umane, condi˛iile de
via˛„ uman„, zonele culturale ∫i construc˛iile ∫i modul Ón
care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor
de mediu ori de factorii, activit„˛ile sau m„surile cuprinse
Ón subpunctul b);
4. public Ónseamn„ una sau mai multe persoane fizice
sau juridice ∫i, Ón concordan˛„ cu legisla˛ia sau cu practica
na˛ional„, asocia˛iile, organiza˛iile sau grupurile acestora;
5. public interesat Ónseamn„ publicul afectat sau care
poate fi afectat ori care are un interes Ón deciziile de
mediu; Ón scopul acestei defini˛ii organiza˛iile
neguvernamentale care promoveaz„ protec˛ia mediului ∫i
Óndeplinesc cerin˛ele legii na˛ionale vor fi considerate ca
av‚nd un interes.
ARTICOLUL 3
Prevederile generale
1. Fiecare parte va lua m„surile legislative necesare ∫i
va adopta reglement„ri ∫i alte m„suri, inclusiv pentru
realizarea compatibilit„˛ii dintre prevederile care pun Ón
aplicare accesul la informa˛ie, participarea publicului ∫i
accesul la justi˛ie din cadrul acestei Conven˛ii, precum ∫i
m„suri pentru intrarea sa Ón vigoare, pentru a stabili ∫i a
men˛ine un cadru transparent ∫i consistent de aplicare a
prevederilor Conven˛iei.
2. Fiecare parte se va str„dui s„ asigure ca oficialit„˛ile
∫i autorit„˛ile s„ asiste ∫i s„ Óndrume publicul Ón scopul
asigur„rii accesului la informa˛ie, Ón vederea facilit„rii
particip„rii sale la luarea deciziei ∫i a accesului la justi˛ie
Ón probleme de mediu.

181
3. Fiecare parte va promova educa˛ia ecologic„ ∫i
con∫tientizarea publicului Ón problemele de mediu, Ón
special modalit„˛ile de acces la informa˛ie, participarea la
luarea deciziei ∫i accesul la justi˛ie Ón probleme de mediu.
4. Fiecare parte va asigura recunoa∫terea ∫i sus˛inerea
asocia˛iilor, organiza˛iilor sau a grupurilor care
promoveaz„ protec˛ia mediului ∫i va asigura conformarea
sistemului de drept na˛ional cu aceast„ obliga˛ie.
5. Prevederile prezentei Conven˛ii nu vor afacta
dreptul unei p„r˛i de a men˛ine sau de a introduce m„suri
care s„ asigure un acces mai larg la informa˛ie, o
participare public„ mai intens„ la luarea deciziei ∫i un
acces mai larg la justi˛ie Ón probleme de mediu, altele
dec‚t cele cerute de prezenta Conven˛ie.
6. Prezenta Conven˛ie nu va cere nici o derogare de la
drepturile existente privind accesul la informa˛ie,
participarea publicului la luarea deciziei ∫i accesul la
justi˛ie Ón probleme de mediu.
7. Fiecare parte va promova aplicarea principiilor
acestei Conven˛ii Ón cadrul proceselor decizionale privind
mediul la nivel interna˛ional ∫i Ón cadrul activit„˛ii
organiza˛iilor interna˛ionale Ón probleme legate de mediu.
8. Fiecare parte va asigura ca persoanele care Ó∫i
exercit„ drepturile conform prevederilor prezentei
Conven˛ii s„ nu fie penalizate, persecutate sau h„r˛uite Ón
vreun fel pentru implicarea lor. Prezenta prevedere nu va
afecta posibilit„˛ile instan˛elor na˛ionale de a percepe taxe
rezonabile pentru ac˛iunile judiciare.
9. Œn sfera de aplicare a prevederilor relevante ale
prezentei Conven˛ii publicul va avea acces la informa˛ii, va
avea posibilitatea s„ participe la luarea deciziilor ∫i va avea
acces la justi˛ie Ón problemele de mediu, f„r„ nici o
discriminare bazat„ pe cet„˛enie, na˛ionalitate sau
domiciliu, iar Ón cazul persoanelor juridice, f„r„
discriminare bazat„ pe locul Ón care sunt Ónregistrate sau
Ón care se afl„ centrul efectiv al activit„˛ilor lor.
ARTICOLUL 4
Accesul la informa˛ia de mediu
1. Fiecare parte va asigura ca autorit„˛ile publice, Ón
condi˛iile urm„toarelor puncte ale acestui articol, ca
r„spuns la o cerere de informa˛ie pe probleme de mediu,
s„ pun„ aceast„ informa˛ie la dispozi˛ie publicului,
respect‚nd prevederile legisla˛iei na˛ionale, inclusiv Ón
cazul Ón care sunt cerute copii de pe documenta˛ia

182
con˛in‚nd sau cuprinz‚nd informa˛ia respectiv„, av‚nd Ón
vedere subpunctul b) al prezentului articol:
a) f„r„ a fi necesar„ declararea interesului;
b) sub forma cerut„, Ón afara situa˛iilor Ón care:
(i) este mai rezonabil pentru autoritatea public„ s„
ofere informa˛ia cerut„ sub alt„ form„, caz Ón care
trebuie ar„tate motivele pentru care poate fi f„cut„
disponibil„ Ón acea form„; sau
(ii) informa˛ia este deja disponibil„ publicului sub alt„
form„.
2. Informa˛ia de mediu asupra c„reia se face referire la
pct. 1 al acestui articol va fi f„cut„ disponibil„ Ón cel mai
scurt timp ∫i cel mai t‚rziu la o lun„ dup„ ce cererea a
fost Ónaintat„, Ón afara cazului Ón care volumul ∫i
complexitatea informa˛iei justific„ prelungirea acestei
perioade p‚n„ la dou„ luni de la data solicit„rii.
Solicitantul trebuie s„ fie informat despre orice prelungire
∫i despre motivele acesteia.
3. O solicitare de informa˛ie de mediu poate fi refuzat„
dac„:
a) autoritatea public„ c„reia Ói este adresat„ solicitarea
nu de˛ine informa˛ia respectiv„;
b) cererea este vizibil nerezonabil„ sau este formualt„
Óntr-o manier„ prea general„; ori
c) cererea se refer„ la documente Ón curs de elaborare
sau prive∫te sistemul de comunica˛ii interne al autorit„˛ii
publice, Ón cazul Ón care o astfel de excep˛ie este prev„zut„
de legea na˛ional„ sau de practica obi∫nuit„, lu‚ndu-se Ón
considerare interesul public Ón cazul unei asemenea
dezv„luiri.
4. O solicitare de informa˛ie de mediu poate fi refuzat„
dac„ dezv„luirea acesteia ar afecta Ón mod negativ:
a) confiden˛ialitatea procedurilor autorit„˛ilor publice,
Ón cazul Ón care o astfel de confiden˛ialitate este prev„zut„
de legisla˛ia na˛ional„;
b) rela˛iile interna˛ionale, siguran˛a na˛ional„ sau
securitatea public„;
c) cursul justi˛iei, dreptul unei persoane de a beneficia
de o judecat„ dreapt„ sau dreptul unei autorit„˛i publice
de a conduce o anchet„ de natur„ penal„ sau disciplinar„;
d) confiden˛ialitatea informa˛iilor comerciale ∫i
industriale, Ón cazul Ón care aceasta este prev„zut„ de lege
pentru a proteja un interes economic legitim. Œn acest
context informa˛ia privind emisiile care sunt semnificative
pentru protec˛ia mediului va fi f„cut„ public„;

183
e) drepturile de proprietate intelectual„;
f) confiden˛ialitatea unor date personale ∫i/sau a unor
dosare apar˛in‚nd unei persoane fizice, atunci c‚nd
aceast„ persoan„ nu a consim˛it la publicarea
informa˛iilor, Ón cazul Ón care o astfel de confiden˛ialitate
este prev„zut„ de legisla˛ia na˛ional„;
g) interesele unei ter˛e p„r˛i care a oferti informa˛ia
cerut„ f„r„ ca acea parte s„ fie pus„ sub/sau s„ existe
posibilitatea punerii sale sub o obliga˛ie legal„ de a face
astfel, Ón situa˛ia Ón care aceast„ parte nu a consim˛it la
publicarea materialului; sau
h) mediul la care se refer„ informa˛ia, cum ar fi
locurile de cuib„rit ale speciilor rare.
Motivele de refuz men˛ionate anterior trebuie
interpretate Ón mod restrictiv, lu‚ndu-se Ón considerare
satisfacerea interesului publicului prin divulgarea
informa˛iilor ∫i posibilitatea ca informa˛ia solicitat„ s„ fie
legat„ de emisiile Ón mediu.
5. Œn cazul Ón care o autoritate public„ nu de˛ine
informa˛ia cerut„, acea autoritate public„ trebuie, c‚t mai
rapid posibil, s„ informeze solicitantul cu privire la
autoritatea public„ la care crede c„ este posibil s„ se
g„seasc„ informa˛ia respectiv„ sau s„ transfere cererea
acelei autorit„˛i, inform‚nd Ón acela∫i timp solicitantul.
6. Fiecare parte va asigura ca, Ón cazul Ón care
informa˛ia exceptat„ de la regula de a fi f„cut„ public„ Ón
conformitate cu pct. 3 c) ∫i 4 ale acestui articol poate fi
separat„ f„r„ a se aduce un prejudiciu confiden˛ialit„˛ii
informa˛iei exceptate, autorit„˛ile publice s„ pun„ la
dispozi˛ie acea parte din informa˛ia de mediu solicitat„
care poate fi divulgat„.
7. Refuzul unei solicit„ri va fi f„cut Ón scris, dac„
solicitarea a fost f„cut„ Ón scris sau dac„ solicitantul cere
acest lucru. Un refuz va cuprinde motivele acestuia ∫i va
oferi informa˛ii asupra accesului la procedura de recurs
care este asigurat„ Ón concordan˛„ cu prevederile art. 9.
Refuzul trebuie s„ fie f„cut c‚t mai cur‚nd posibil, dar nu
mai t‚rziu de o lun„, Ón afara cazului Ón care
complexitatea informa˛iei justific„ o prelungire a acestei
perioade p‚n„ la dou„ luni de la data Ónaint„rii cererii.
Solicitantul trebuie s„ fie informat despre orice prelungire
∫i despre motivele acesteia.
8. Fiecare parte are dreptul de a permite autorit„˛ilor
sale publice s„ instituie un tarif pentru furnizarea
informa˛iei, dar un asemenea tarif nu trebuie s„

184
dep„∫easc„ o sum„ rezonabil„. Autorit„˛ile publice care
inten˛ioneaz„ s„ instituie un asemenea sistem de tarifare
pentru furnizarea informa˛iei trebuie s„ pun„ la dispozi˛ie
solicitan˛ilor o list„ cuprinz‚nd pre˛urile care pot fi
percepute, indic‚nd circumstan˛ele Ón care acestea pot fi
percepute sau exceptate ∫i cazurile Ón care furnizarea unor
informa˛ii este condi˛ionat„ de o plat„ Ón avans.
ARTICOLUL 5
Colectarea ∫i diseminarea informa˛iei de mediu
1. Fiecare parte va asigura c„:
a) autorit„˛ile publice de˛in informa˛ii de mediu la zi,
relevante pentru func˛iile lor;
b) sunt stabilite sisteme obligatorii pentru asigurarea
unui flux adecvat al informa˛iei c„tre autorit„˛ile publice
depsre activit„˛ile propuse ∫i existente, care pot afecta Ón
mod semnificativ mediul;
c) Ón cazul oric„rei amenin˛„ri iminente a s„n„t„˛ii
umane sau a mediului, cauzat„ de activit„˛ile umane sau
datorat„ unor cauze materiale, toate informa˛iile care ar
da posibilitatea publicului s„ ia m„suri de prevenire sau s„
amelioreze efectele negative provocate de acea amenin˛are
∫i care sunt de˛inute de o autoritate public„ sunt
diseminate imediat ∫i f„r„ nici o Ónt‚rziere membrilor
publicului, care pot fi afecta˛i.
2. Fiecare parte va asigura, Ón cadrul legisla˛iei
na˛ionale, ca modalitatea Ón care autorit„˛ile publice fac
disponibil„ informa˛ia de mediu s„ fie transparent„, iar
informa˛ia de mediu s„ fie efectiv accesibil„, printre altele,
prin:
a) furnizarea unei informa˛ii suficiente publicului
despre tipul ∫i scopul informa˛iei de mediu de˛inute de
autorit„˛ile publice, termenii de baz„ ∫i condi˛iile Ón care o
asemenea informa˛ie este disponibil„ ∫i accesibil„ ∫i
procesul prin care ea poate fi ob˛inut„;
b) stabilirea ∫i men˛inerea unor aranjamente practice,
cum ar fi:
(i) liste accesibile publicului, registre sau dosare;
(ii) solicitarea oficialit„˛ilor s„ sus˛in„ publicul Ón
asigurarea accesului la informa˛ie Ón conformitate
cu prezenta Conven˛ie;
(iii) identificarea punctelor de contact; ∫i
c) accesul gratuit la informa˛iile de mediu con˛inute Ón
liste, registre sau dosare, Ón conformitate cu subpunctul b) (i).

185
3. Fiecare parte va asigura ca infirma˛ia de mediu s„
devin„ disponilib„ Ón mod progresiv prin intermediul
unor baze electronice de date care sunt u∫or accesibile
publicului prin re˛ele de telecomunica˛ii publice.
Informa˛ia accesibil„ Ón aceast„ form„ trebuie s„ includ„:
a) rapoarte asupra st„rii mediului, Ón conformitate cu
pct. 4;
b) texte ale legilor privind/sau Ón leg„tur„ cu mediul;
c) politici, planuri ∫i programe privind/sau Ón leg„tur„
cu mediul, acordurile de mediu;
d) alte informa˛ii, cu precizarea c„ disponibilizarea
unor asemenea informa˛ii sub aceast„ form„ ar facilita
aplicarea legilor na˛ionale prin care se implementeaz„
prezenta conven˛ie, cu condi˛ia ca aceast„ informa˛ie s„ fie
deja disponibil„ sub form„ electronic„.
4. Fiecare parte va publica ∫i va disemina, la intervale
care nu vor dep„∫i 3 sau 4 ani, un raport na˛ional privind
starea mediului, inclusiv informa˛ii privind calitatea
mediului ∫i presiunea asupra mediului.
5. Fiecare parte va lua m„suri, Ón cadrul legal na˛ional,
Ón scopul disemin„rii, printre altele, a:
a) legisla˛iei ∫i documentelor despre politici, cum ar fi
documente legate de strategii, politici, programe ∫i planuri
de ac˛iune legate de mediu ∫i rapoarte intermediare
asupra implement„rii lor, preg„tite la diferite niveluri ale
guvernului;
b) tratatelor interna˛ionale, Conven˛iilor ∫i Ón˛elegerilor
privin problemele de mediu;
c) altor documente interna˛ionale semnificative
privind problemele de mediu, dac„ sunt adecvate.
6. Fiecare parte va Óncuraja agen˛ii economici ale c„ror
activit„˛i au un impact semnificativ asupra mediului s„
informeze Ón mod regulat publicul despre impactul
activit„˛ilor ∫i produselor lor asupra mediului, acolo unde
este posibil Ón cadrul unor ac˛iuni voluntare de
ecoetichetare, prin realizarea de scheme de audit de
mediu, bilan˛uri de mediu sau prin alte mijloace.
7. Fiecare parte:
a) va publica faptele ∫i analizele faptelor care sunt
considerate relevante ∫i importante pentru schi˛area unor
propuneri majore de politici de mediu;
b) va publica ori, Ón caz contrar, va face accesibile
materiale explicative despre felul Ón care partea respectiv„
r„spunde cererilor publicului Ón probleme care intr„ sub
inciden˛a prevederilor prezentei Conven˛ii;

186
c) va asigura Óntr-o form„ adecvat„ informa˛ii privind
performan˛ele func˛iilor publice sau serviciile publice ale
guvernului, la toate nivelurile, legate de mediu.
8. Fiecare parte va dezvolta mecanisme prin care s„ se
asigure c„ o cantitate suficient„ de informa˛ii despre
produse este f„cut„ disponibil„, astfel Ónc‚t s„ dea
posibilitatea consumatorilor s„ fac„ alegeri care au la baz„
informa˛ii de mediu.
9. Fiecare parte va stabili Ón mod progresiv, ˛in‚nd
seama de procedurile interna˛ionale atunci c‚nd este
cazul, un sistem na˛ional coerent pentru inventare sau
registre de poluare, sub forma unei baze de date
structurate, computerizate ∫i accesibile publicului,
realizat„ prin intermediul unor formulare standardizate.
Un asemenea sistem poate s„ includ„ intr„ri, emisii ∫i
transferuri Ón mediul Ónconjur„tor ale unor serii specifice
de substan˛e ∫i produse, incluz‚nd apa, energia ∫i
utilizarea resurselor, care provin dintr-o serie de activit„˛i
specifice, din/spre locurile de tratare sau de depozitare.
ARTICOLUL 6
Participarea publicului la deciziile privind
activit„˛ile specifice
1. Fiecare parte:
a) va aplica prevederile acestui articol cu privire la
deciziile legate de orice activit„˛i propuse pentru
procedura de autorizare, enumerate Ón anexa nr. I;
b) Ón concordan˛„ cu legisla˛ia na˛ional„, va aplica
prevederile acestui articol ∫i la deciziile referitoare la
activit„˛ile care nu sunt prev„zute Ón anexa nr. I, dar care
pot avea un efect semnificativ asupra mediului. P„r˛ile vor
stabili dac„ asemenea activit„˛i propuse fac obiectul
acestor prevederi;
c) poate decide, de la caz la caz ∫i conform legisla˛iei
na˛ionale, s„ nu aplice prevederile acestui articol la
activit„˛ile care au ca scop ap„rarea na˛ional„, dac„ acea
parte consider„ c„ solicitarea unei astfel de informa˛ii ar
prejudicia acest scop.
2. Publicul interesat va fi informat, prin anun˛ public
ori Ón mod individual, c‚nd este cazul, despre demararea
unei proceduri de luare a deciziei de mediu ∫i Óntr-o
manier„ adecvat„, Ón timp util ∫i efectiv, printre altele,
despre:
a) activitatea propus„ ∫i despre o solicitare asupra
c„reia se va lua o decizie;

187
b) natura deciziei posibile sau despre proiectul de
decizie;
c) autoritatea public„ responsabil„ de luarea deciziei;
d) procedura ini˛iat„, incluz‚nd modul ∫i momentul Ón
care o asemenea informa˛ie poate fi furnizat„:
(i) Ónceputul procedurii;
(ii) oportunit„˛ile de participare a publicului;
(iii) data ∫i beneficiul oric„rei audieri publice ini˛iate;
(iv) o indica˛ie privind autoritatea public„ de la care
pot fi ob˛inute informa˛ii relevante ∫i la care a fost
depozitat„ informa˛ia relevant„ pentru examinare
de c„tre public;
(v) o indica˛ie asupra autorit„˛ii publice relevante sau
asupra oric„rui organism oficial c„ruia Ói pot fi adresate
comentarii sau Óntreb„ri ∫i asupra perioadei Ón care sunt
primite aceste comentarii ori Óntreb„ri; ∫i
(vi) o indica˛ie asupra tipului de informa˛ie de mediu
relevant„, disponibil„ pentru ac˛iunea propus„;
e) faptul c„ activitatea face obiectul unei proceduri
na˛ionale sau transfrontalier„ de evaluare a impactului
asupra mediului.
3. Procedurile de participare public„ vor include limite
de timp rezonabile pentru diferitele faze, care s„ permit„
timp suficient pentru informarea publicului, Ón
concordan˛„ cu prevederile pct. 2, ∫i timp suficient pentru
ca acesta s„ se preg„teasc„ ∫i s„ participe efectiv Ón timpul
procesului de luare a deciziei de mediu.
4. Fiecare parte va asigura participarea publicului la
Ónceputul procedurii, atunci c‚nd toate op˛iunile sunt
deschise ∫i poate avea loc o participare efectiv„ a
publicului.
5. Fiecare parte, c‚nd este cazul, trebuie s„ Óncurajeze
posibilii solicitatori s„ identifice publicul interesat, s„
angajeze discu˛ii ∫i s„ furnizeze informa˛ii referitoare la
obiectivele ini˛iativei lor Ónaintea depunerii cererii pentru
autorizarea unei activit„˛i.
6. Fiecare parte va cere autorit„˛ilor publice
competente s„ asigure accesul publicului interesat, Ón
vederea examin„rii, la cerere, dac„ legisla˛ia na˛ional„
prevede astfel, gratuit ∫i Óntr-un timp foarte scurt, la
totalitatea informa˛iilor relevante pentru procesul
decizional, care sunt disponibilie Ón timpul procedurilor
de participare public„, Ón conformitate cu prevederile
acestui capitol, f„r„ a prejudicia drepturile p„r˛ilor de a
refuza divulgarea anumitor informa˛ii Ón concordan˛„ cu

188
prevederile art. 4 pct. 3 ∫i 4. Informa˛iile semnificative vor
include, cel pu˛in, f„r„ a prejudicia prevederile art. 4:
a) o descriere a locului ∫i a caracteristicilor fizice ∫i
tehnice ale activit„˛ii propuse, inclusiv o estimare a
reziduurilor ∫i emisiilor probabile;
b) o descriere a efectelor semnificative ale activit„˛ii de
mediu propuse;
c) o descriere a m„surilor ini˛iate, pentru a preveni
∫i/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile;
d) o prezentare sumar„, dar nu tehnic„, a celor
men˛ionate mai sus;
e) o schi˛„ a principalelor alternative studiate de
solicitant; ∫i
f) Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„, principalele
rapoarte ∫i recomand„ri publicate, destinate autorit„˛ii
publice, Ón momentul Ón care publicul interesat trebuie s„
fie informat, av‚nd Ón vedere prevederile pct. 2.
7. Procedurile pentru participarea public„ vor permite
publicului s„ Ónainteze, Ón scriu sau, c‚nd este cazul, la o
audiere public„ ori un sondaj cu solicitantul, orice
comentarii, informa˛ii, analize sau opinii considerate
relevante pentru activitatea propus„.
8. Fiecare parte va asigura ca Ón decizia luat„ s„ se ˛in„
seama de rezultatul particip„rii publicului.
9. Fiecare parte va asigura ca, Ón momentul Ón care
decizia a fost luat„ de autoritatea public„, publicul s„ fie
informat prompt despre aceasta, Ón concordan˛„ cu
procedurile normale. Fiecare parte va asigura accesul
publicului la textul deciziei, la motivele ∫i considera˛iile
care au stat la baza acesteia.
10. Fiecare parte va asigura c„, Ón momentul Ón care o
autoritate public„ reconsider„ sau actualizeaz„ condi˛iile de
func˛ionare pentru o activitate care face obiectul pct. 1,
prevederile pct. 2—9 sunt aplicate f„r„ rezerve, unde este cazul.
11. Fiecare parte, Ón cadrul legisla˛iei sale na˛ionale, va
aplica, c‚t mai mult posibil ∫i unde este adecvat, prevederile
acestui articol la deciziile privind autorizarea evacu„rii
deliberate Ón mediu a organismelor modificate genetic.
ARTICOLUL 7
Participarea publicului Ón timpul preg„tirii planurilor,
programelor ∫i politicilor legate de mediu
Fiecare parte va lua m„suri practice adecvate ∫i/sau va
promova prevederi pentru ca publicul s„ participe Ón
timpul preg„tirii planurilor ∫i programelor legate de

189
mediu, Óntr-un cadru transparent ∫i cinstit, dup„ ce i-a fost
furnizat„ informa˛ia necesar„. Œn acest cadru se vor aplica
prevederile pct. 3, 4 ∫i 8 ale art. 6. Publicul care poate
participa va fi identificat de autoritatea public„ relevant„,
˛in‚ndu-se sema de obiectivele acestei Conven˛ii. Œn aceea∫i
m„sur„ fiecare parte se va str„dui s„ asigure oportunit„˛ile
necesare Ón vederea particip„rii publicului Ón timpul
preg„tirii politicilor legate de mediu.
ARTICOLUL 8
Participarea publicului Ón timpul preg„tirii
regulamentelor de aplicare, a normativelor ∫i
instrumentelor legale obligatorii, general aplicabile
Fiecare parte se va str„dui s„ promoveze o participare
efectiv„ a publicului Óntr-o etap„ adecvat„, at‚ta timp c‚t
op˛iunile sunt Ónc„ deschise, Ón perioada preg„tirii
regulamentelor de aplicare ∫i a altor reglement„ri legale
obligatorii, general aplicabile, care pot avea un efect
semnificativ asupra mediului. La acest nivel trebuie f„cu˛i
urm„torii pa∫i:
a) trebuie fixat„ o perioad„ suficient„ pentru realizarea
unei particip„ri publice efective;
b) proiectele reglement„rilor legale trebuie s„ fie
publicate sau f„cute disponibile prin alte metode;
c) trebuie s„ Ói fie oferit„ publicului posibilitatea de a
face comentarii, direct sau prin intermediul unor
organisme consultative reprezentative.
Rezultatul particip„rii publicului trebuie s„ fie luat Ón
considerare c‚t mai mult posibil.
ARTICOLUL 9
Accesul la justi˛ie
1. Fiecare parte, Ón cadrul legisla˛iei na˛ionale, va
asigura posibilitatea pentru orice persoan„ care consider„
c„ solicitarea informa˛iei, conform prevederilor art. 4, a
fost ignorat„, Ón mod gre∫it refuzat„, par˛ial sau Ón
totalitate, ori care consider„ c„ a primit un r„spuns
inadecvat sau c„ cererea sa nu a fost considerat„ conform
prevederilor art. 4, de a avea acces la o procedur„ de
recurs Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ sau a altui organism
independent ∫i impar˛ial prev„zut de lege.
Œn cazul Ón care o parte asigur„ un astfel de recurs Ón
fa˛a unei instan˛e de judecat„, ea va face astfel Ónc‚t o
asemenea persoan„ s„ aib„ acces ∫i la o procedur„ de fond

190
stabilit„ de lege, care s„ fie gratuit„ sau nu prea scump„,
Ón cazul reconsider„rii solicit„rii de c„tre o autoritate
public„ sau al revizuirii de c„tre un organism independent
∫i impar˛ial, altul dec‚t o instan˛„ de judecat„.
Decizia final„ luat„ Ón concordan˛„ cu prevederile pct.
1 trebuie s„ fie obligatorie pentru autoritatea public„ care
de˛ine informa˛ia. Motivele trebuie s„ fie declarate Ón scris,
cel pu˛in Ón cazul Ón care informa˛ia este refuzat„ conform
prevederilor acestui punct.
2. Fiecare parte trebuie, Ón cadrul legisla˛iei na˛ionale,
s„ asigure membrilor publicului interesat:
a) care au un interes suficient; sau
b) c„rora li se afecteaz„ un drept, Ón cazul Ón care
procedurile administrative legale ale unei p„r˛i solicit„
aceasta ca o precondi˛ie, accesul la o procedur„ de recurs
Ón fa˛a instan˛ei ∫i/sau a altui organism independent ∫i
impar˛ial stabilit prin lege, pentru a contesta, ca fond ∫i ca
procedur„, legalitatea oric„rei decizii, act sau omisiuni
care face obiectul prevederilor art. 6, Ón cazul Ón care
legisla˛ia na˛ional„ prevede astfel ∫i f„r„ a prejudicia
prevederile pct. 3 sau alte prevederi relevante ale acestei
Conven˛ii.
Interesul suficient sau afectarea unui drept va fi
determinat„ Ón concordan˛„ cu prevederile legilor
na˛ionale ∫i cu obiectivele de a asigura publicului interesat
un acces larg la justi˛ie conform prevederilor prezentei
Conven˛ii. La acest nivel interesul oric„rei organiza˛ii
neguvernamentale care Óndepline∫te cerin˛ele specificate la
art. 2 pct. 5 trebuie s„ fie considerat suficient pentru
scopul subpunctului a) de mai sus. Astfel de organiza˛ii
vor fi considerate ca av‚nd dreptul sau capacitatea de a fi
afectate Ón concordan˛„ cu prevederile subpunctului b) de
mai sus.
Prevederile pct. 2 nu vor exclude posibilitatea unei
proceduri prealabile de recurs Ón fa˛a unei autorit„˛i
administrative ∫i nu pot afecta cerin˛a epuiz„rii
procedurilor de recurs administrative Ónainte de
recurgerea la procedurile judiciare, Ón cazul Ón care o astfel
de cerin˛„ exist„ Ón dreptul intern.
3. Œn plus ∫i f„r„ a prejudicia procedurile la care se
refer„ pct. 1 ∫i 2, fiecare parte trebuie s„ asigure ca, Ón
momentul Ón care toate criteriile sunt Óndeplinite, dac„
acestea sunt prev„zute de legisla˛ia na˛ional„, membrii
publicului s„ aib„ acces la procedurile administrative sau
juridice pentru a contesta actele sau omisiunile

191
persoanelor private ∫i autorit„˛ilor publice, care contravin
prevederilor legisla˛iei na˛ionale cu referire la mediu.
4. Œn plus ∫i f„r„ a prejudicia prevederile pct. 1,
procedurile la care se refer„ pct. 1, 2 ∫i 3 trebuie s„
asigure remedierea adecvat„ ∫i efectiv„, inclusiv adoptarea
unei hot„r‚ri judec„tore∫ti, c‚nd este cazul, care s„ fie
obiectiv„, echitabil„, la timp ∫i s„ nu coste foarte mult.
Deciziile luate Ón conformitate cu prevederile acestui
articol trebuie s„ fie date sau Ónregistrate Ón scris. Deciziile
instan˛elor ∫i, oric‚nd este posibil, ale altor organisme
trebuie s„ fie accesibile publicului.
5. Pentru ca prevederile acestui articol s„ fie efective
fiecare parte va asigura ca publicul s„ fie informat cu
privire la accesul la procedurile de recurs administrativ
sau judiciar ∫i trebuie s„ ia Ón considerare stabilirea unui
mecanism de asisten˛„ pentru a elimina sau a reduce
obstacolele financiare ori de alt„ natur„ privind accesul la
justi˛ie.
ARTICOLUL 10
Reuniunea p„r˛ilor
1. Prima Ónt‚lnire a p„r˛ilor va fi convenit„ nu mai
t‚rziu de un an de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii. Œn plus o Ónt‚lnire ordinar„ a p„r˛ilor va fi
˛inut„ cel pu˛in o dat„ la fiecare 2 ani, numai dac„ p„r˛ile
nu decid altfel, sau la solicitarea scris„ a uneia dintre
p„r˛i, cu condi˛ia ca, Óntr-un interval de 6 luni de la
comunicarea solicit„rii tuturor p„r˛ilor de c„tre secretarul
executiv al Comisiei Economice pentru Europa, solicitarea
respectiv„ s„ fie suportat„ de cel pu˛in o treime din
num„rul p„r˛ilor.
2. La Ónt‚lnirile lor p„r˛ile vor examina Ón mod
continuu punerea Ón aplicare a prezentei Conven˛ii prin
rapoarte elaborate de p„r˛i Ón mod regulat ∫i Ón acest scop:
a) vor analiza politicile, abord„rile legale ∫i
metodologice privind accesul la informa˛ie, participarea
public„ la luarea deciziei ∫i accesul la justi˛ie Ón probleme
de mediu, Ón scopul Ómbun„t„˛irii acestora;
b) vor schimba informa˛ii cu privire la experien˛a
c‚∫tigat„ Ón Óncheierea ∫i punerea Ón aplicare a acordurilor
bilaterale ∫i multilaterale sau a altor Ón˛elegeri legate de
scopul prezentei Conven˛ii ∫i la care una sau mai multe
p„r˛i sunt parte;
c) vor solicita, unde este cazul, serviciile organismelor
relevante ale Comisiei Economice pentru Europa ∫i ale

192
altor organisme interna˛ionale ∫i comitete specifice, Ón
leg„tur„ cu toate aspectele pertinente pentru Óndeplinirea
scopurilor prezentei Conven˛ii;
d) vor stabili orice organisme subsidiare care se
consider„ necesare;
e) vor preg„ti, unde este cazul, protocoale la prezenta
Conven˛ie;
f) vor considera ∫i vor adopta propuneri pentru
amendamente la prezenta Conven˛ie Ón concordan˛„ cu
prevederile art. 14;
g) vor considera ∫i vor Óntreprinde orice ac˛iune
auxiliar„ care poate fi solicitat„ pentru atingerea
scopurilor prezentei Conven˛ii;
h) la prima lor Ónt‚lnire vor considera ∫i vor adopta
prin consens reguli de procedur„ pentru Ónt‚lnirile lor ∫i
ale organismelor subsidiare;
i) la prima lor Ónt‚lnire vor analiza experien˛a lor Ón
aplicarea prevederilor art. 5 pct. 9 ∫i vor studia m„surile
care sunt necesare pentru a dezvolta viitorul sistem la care
se refer„ acel punct, lu‚nd Ón considerare procesele ∫i
schimb„rile interna˛ionale, inclusiv elaborarea unui
instrument adecvat privind registrele emisiilor ∫i
transferul poluan˛ilor, sau inventarele care pot fi anexate
la prezenta Conven˛ie.
3. Reuniunea p„r˛ilor va lua Ón considerare, dac„ este
necesar, stabilirea regulilor financiare pe baz„ de consens.
4. Organiza˛ia Na˛iunilor Unite, agen˛iile sale
specializate ∫i Agen˛ia Interna˛ional„ pentru Energie
Atomic„, precum ∫i orice alt stat sau organiza˛ie de
integrare economic„ regional„, Ómputernicit„ Ón baza
prevederilor art. 17 s„ semneze prezenta Conven˛ie, dar
care nu este parte la aceasta, ∫i orice organiza˛ie
interguvernamental„ calificat„ Ón domeniile care privesc
Conven˛ia vor fi Ómputernicite s„ participe ca observatori
la reuniunile p„r˛ilor.
5. Orice organiza˛ie neguvernamental„, calificat„ Ón
domeniile la care se refer„ Conven˛ia, care l-a informat pe
secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa
despre dorin˛a sa de a fi reprezentat„ la o reuniune a
p„r˛ilor, va fi Ómputernicit„ s„ participe ca observator
numai dac„ cel pu˛in o treime din num„rul p„r˛ilor
prezente la Ónt‚lnire nu ridic„ obiec˛iuni.
6. Œn sensul prevederilor pct. 4 ∫i 5, regulile de
procedur„ la care se refer„ prevederile pct. 2 h) vor

193
prevedea aranjamente practice pentru procedura de
admitere ∫i pentru al˛i termeni relevan˛i.
ARTICOLUL 11
Dreptul la vot
1. Except‚nd prevederile pct. 2, fiecare parte la
prezenta Conven˛ie va avea dreptul la un vot.
2. Organiza˛iile de integrare economic„ european„, Ón
cadrul competen˛ei lor, vor exercita dreptul la vot cu un
num„r de voturi egal cu num„rul statelor care sunt p„r˛i
la prezenta Conven˛ie. Astfel de organiza˛ii nu Ó∫i vor
exercita dreptul de vot, dac„ statele lor membre ∫i-l
exercit„ pe al lor ∫i viceversa.
ARTICOLUL 12
Secretariatul
Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru
Europa va Óndeplini urm„toarele func˛ii de secretariat:
a) convocarea ∫i preg„tirea reuniunilor p„r˛ilor;
b) transmiterea c„tre p„r˛i a rapoartelor ∫i a altor
informa˛ii primite Ón conformitate cu prevederile
prezentei Conven˛ii;
c) alte func˛ii care pot fi atribuite de p„r˛i.
ARTICOLUL 13
Anexele
Anexele la prezenta Conven˛ie constituie parte
integrant„ a acesteia.
ARTICOLUL 14
Amendamente la Conven˛ie
1. Orice parte are dreptul s„ propun„ amendamente la
prezenta Conven˛ie.
2. Textul oric„rui amendament propus la prezenta
Conven˛ie va fi Ónaintat Ón scris secretarului executiv al
Comisiei Economice pentru Europa, care Ól va comunica
tuturor p„r˛ilor cu cel pu˛in 90 de zile Ónainte de
Ónt‚lnirea p„r˛ilor la care este propus pentru adoptare.
3. P„r˛ile vor face orice efort pentru a ajunge la un
acord, prin consens, privind orice amendament propus la
prezenta Conven˛ie. Dac„ toate eforturile pentru ob˛inerea
consensului au fost epuizate ∫i nu s-a ajuns la nici un
acord, amendamentul va fi adoptat cu votul unei

194
majorit„˛i de trei p„trimi din num„rul p„r˛ilor prezente ∫i
votante la reuniune.
4. Amendamentele la prezenta Conven˛ie, adoptate Ón
concordan˛„ cu prevederile pct. 3, vor fi Ónaintate de
depozitar tuturor p„r˛ilor, pentru ratificare, aprobare sau
acceptare. Amendamentele la prezenta Conven˛ie, altele
dec‚t cele la o anex„, vor intra Ón vigoare pentru p„r˛ile
care le-au ratificat, le-au aprobat sau le-au acceptat Ón cea
de-a 90-a zi dup„ primirea de c„tre depozitar a notific„rii
ratific„rii, aprob„rii sau accept„rii de c„tre cel pu˛in trei
p„trimi din num„rul acestor p„r˛i. Dup„ aceast„ dat„ ele
vor intra Ón vigoare pentru orice alt„ parte Ón cea de-a 90-a
zi dup„ ce partea respectiv„ depune instrumentul s„u de
ratificare, de aprobare sau de acceptare a
amendamentelor.
5. Orice parte care nu este capabil„ s„ aprobe un
amendament la o anex„ la prezenta Conven˛ie va notifica
acest lucru Ón scris depozitarului Ón decurs de 12 luni de la
data comunic„rii adopt„rii. Depozitarul va comunica
tuturor p„r˛ilor, f„r„ Ónt‚rziere, orice astfel de notificare
primit„. O parte are dreptul s„ Ónlocuiasc„ Ón orice
moment o acceptare a unei notific„ri anterioare ∫i, dup„
depunerea unui instrument de acceptare la depozitar,
amendamentele la o astfel de anex„ vor deveni efective
pentru acea parte.
6. La expirarea celor 12 luni de la data comunic„rii de
c„tre depozitar, Ón concordan˛„ cu prevederile pct. 4, un
amendament la o anex„ va deveni efectiv pentru acele
p„r˛i care nu au transmis o notificare la depozitar
conform prevederilor pct. 5, dac„ cel pu˛in o treime din
num„rul p„r˛ilor a Ónaintat o astfel de notificare.
7. Œn sensul acestui articol, p„r˛ile prezente ∫i votante
Ónseamn„ p„r˛ile prezente ∫i care exprim„ un vot afirmativ
sau negativ.
ARTICOLUL 15
Examinarea conform„rii cu prevederile Conven˛iei
Œnt‚lnirea p„r˛ilor va stabili, pe baz„ de consens,
aranjamente neconflictuale, nejudiciare ∫i de natur„
consultativ„ pentru examinarea conform„rii cu prevederile
prezentei Conven˛ii. Aceste aranjamente vor permite
implicarea adecvat„ a publicului ∫i pot include op˛iunea
de a considera comunic„ri din partea publicului Ón
probleme legate de prezenta Conven˛ie.

195
ARTICOLUL 16
Solu˛ionarea diferendelor
1. Orice diferend ap„rut Óntre dou„ sau mai multe
p„r˛i Ón leg„tur„ cu interpretarea sau cu aplicarea
prezentei Conven˛ii va fi solu˛ionat prin negocieri sau prin
orice alt mijloc de solu˛ionare a diferendelor, acceptabil
p„r˛ilor implicate Ón diferend.
2. Œn timpul semn„rii, ratific„rii, accept„rii, aprob„rii
sau ader„rii la prezenta Conven˛ie ori Ón orice moment
dup„ aceea o parte are dreptul s„ declare Ón scris
depozitarului c„ pentru un diferend nerezolvat conform
prevederilor pct. 1 accept„ ca obligatorii, Ón rela˛ia cu orice
parte care accept„ acelea∫i condi˛ii, unul sau ambele
mijloace de solu˛ionare:
a) Ónaintarea diferendului c„tre Curtea Interna˛ional„
de Justi˛ie;
b) arbitrajul, Ón concordan˛„ cu procedura prezentat„
Ón anexa nr. II.
3. Dac„ p„r˛ile implicate Ón diferend au acceptat
ambele mijloace de solu˛ionare a diferendelor, la care se
refer„ pct. 2, diferendul poate fi Ónaintat numai Cur˛ii
Interna˛ionale de Justi˛ie, cu excep˛ia cazului Ón care
p„r˛ile au convenit altfel.
ARTICOLUL 17
Semnarea
Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ pentru semnare la
Aarhus (Danemarca) de la data de 25 iunie 1998 ∫i dup„
aceea la sediul central al Organiza˛iei Na˛ionale Unite din
New York p‚n„ la data de 21 decembrie 1998 de c„tre
statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa,
precum ∫i de c„tre statele cu statut de membru consultativ
al Comisiei Economice pentru Europa, conform pct. 8 ∫i 11
ale Rezolu˛iei 36(IV) din 28 martie 1947 a Consiliului
Economic ∫i Social, precum ∫i de c„tre organiza˛iile de
integrare economic„ regional„ constituite din statele
suverane membre ale Comisiei Economice pentru Europa,
c„rora statele membre le-au transferat competen˛a Ón
probleme aflate sub inciden˛a acestei Conven˛ii, inclusiv
competen˛a de a Óncheia tratate privind aceste probleme.
ARTICOLUL 18
Depozitarul
Secretariatul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
va ac˛iona ca depozitar al prezentei Conven˛ii.

196
ARTICOLUL 19
Ratificarea, acceptarea, aprobarea ∫i aderarea
1. Prezenta Conven˛ie va face obiectul ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii de c„tre statele semnatare ∫i de
organiza˛iile de integrare economic„ regional„.
2. Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ spre aderare
statelor ∫i organiza˛iilor de integrare economic„ regional„,
la care se refer„ art. 17, Óncep‚nd cu data de 22 decembrie
1998.
3. Orice alt stat la care nu se refer„ pct. 2, care este
membru al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, poate adera la
prezenta Conven˛ie dup„ aprobarea de c„tre Ónt‚lnirea
p„r˛ilor.
4. Orice organiza˛ie la care se refer„ art. 17, care
devine parte la prezenta Conven˛ie, f„r„ ca nici unul
dintre statele sale membre s„ fie parte, va respecta toate
obliga˛iile care decurg din Conven˛ie. Dac„ unul sau mai
multe state membre ale unei astfel de organiza˛ii sunt
p„r˛i la prezenta Conven˛ie, organiza˛ia ∫i statele sale
membre vor decide asupra responsabilit„˛ilor lor pentru
Óndeplinirea obliga˛iilor ce decurg din prezenta Conven˛ie.
Œn astfel de cazuri organiza˛ia ∫i statele sale membre nu
sunt abilitate s„ Ó∫i exercite simultan drepturile care le
revin din prezenta Conven˛ie.
5. Œn instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare organiza˛iile de integrare
economic„ regional„ la care se refer„ art. 17 vor declara
extinderea competen˛ei lor cu privire la problemele la care
se refer„ Conven˛ia. De asemenea, aceste organiza˛ii vor
informa depozitarul despre orice modificare a ariei lor de
competen˛„.
ARTICOLUL 20
Intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón cea de-a
90-a zi de la data depunerii celui de-al ∫aisprezecelea
instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare.
2. Œn sensul prevederilor pct. 1, nici un instrument
depus de o organiza˛ie de integrare economic„ regional„
nu va fi considerat ca suplimentar pe l‚ng„ cele depuse de
statele membre ale unei astfel de organiza˛ii.
3. Pentru fiecare stat sau organiza˛ie la care se refer„
art. 17, care ratific„, accept„ sau aprob„ prezenta Conven˛ie

197
ori care ader„ dup„ depunerea celui de-al ∫aisprezecelea
instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón cea de-a 90-a zi
de la data depunerii de c„tre statul sau organiza˛ia
respectiv„ a instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare.
ARTICOLUL 21
Retragerea
Œn orice moment, dup„ Ómplinirea a 3 ani de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii pentru o parte,
acea parte se poate retrage din Conven˛ie printr-o
notificare scris„ c„tre depozitar. Orice astfel de retragere
Ó∫i va face efectul Ón cea de-a 90-a zi de la data primirii
notific„rii de c„tre depozitar.
ARTICOLUL 22
Texte autentice
Originalul prezentei Conven˛ii, ale c„rei texte Ón
limbile englez„, francez„ ∫i rus„ sunt autentice Ón aceea∫i
m„sur„, va fi depozitat la Secretarul general al Na˛iunilor
Unite.
Drept care subsemna˛ii, av‚nd depline puteri, am
semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Aarhus (Danemarca) la 25 iunie 1998.
ANEXA Nr. 1
LISTA
cuprinz‚nd activit„˛ile men˛ionate la art. 6 pct. 1a)
1. Sectorul energetic:
— rafin„rii de uleiuri minerale ∫i benzin„;
— instala˛ii de gazeificare ∫i lichefiere;
— centrale termice ∫i alte instala˛ii cu combustie, cu un
aport de c„ldur„ de 50 MW sau mai mult;
— cuptoare de cocs;
— centrale nucleare ∫i alte reactoare nucleare, inclusiv
demontarea sau dezafectarea acestor centrale sau reactoare
1/ (cu excep˛ia sta˛iilor de cercetare pentru producerea ∫i
conversia materialelor fusionabile ∫i fertile, a c„ror putere
maxim„ nu dep„∫e∫te 1 MW de Ónc„rcare termic„
permanent„);
— instala˛ii pentru reprelucrarea combustibilului
nuclear, radioactiv;

198
— instala˛ii proiectate pentru:
• producerea sau Ómbun„t„˛irea combustibilului
nuclear;
• prelucrarea combustibilului nuclear radioactiv sau a
de∫eurilor cu radioactivitate ridicat„;
• depozitarea final„ a de∫eurilor radioactive;
— instala˛ii exclusiv pentru depozitarea final„ a
de∫eurilor radioactive;
— instala˛ii exclusiv pentru depozitarea (planificat„
pentru mai mult de 10 ani) combustibililor nucleari
radioactivi sau a de∫eurilor radioactive Óntr-un alt loc dec‚t
cel de produc˛ie.
2. Ob˛inerea ∫i prelucrarea metalelor:
— instala˛ii de pr„jire sau de pr„jire prin aglomerare a
minereurilor de metale (inclusiv minereuri sulfidice);
— instala˛ii pentru producerea fontei brute sau a
o˛elului (fuziune primar„ sau secundar„), inclusiv turnare
continu„ cu o capacitate de peste 2,5 t/or„;
— instala˛ii pentru prelucrarea metalelor feroase:
(i) instala˛ii de laminare la cald, cu o capacitate de
peste 20 t o˛el brut/or„;
(ii) forjerii cu ciocane a c„ror energie dep„∫e∫te 50 kJ
pe ciocan, iar puterea caloric„ folosit„ dep„∫e∫te
20 MW;
(iii) aplicarea de acoperiri metalice topite de protec˛ie,
cu un aport mai mare de 2 t o˛el brut/or„;
— topitorii de metale feroase, cu o capacitate de
produc˛ie de peste 20 t/zi;
— instala˛ii pentru:
(i) ob˛inerea de metale brute neferoase din minereuri,
concentrate sau materii prime secundare, prin
procese metalurgice, chimice sau electrolitice;
(ii) topire, inclusiv pentru realizarea de aliaje ale
metalelor neferoase, de produse recuperate
(rafinare, turnare etc.), cu o capacitate de topire de
peste 4 t/zi la plumb ∫i cadmiu sau 20 t/zi la alte
metale;
— instala˛ii pentru tratarea suprafe˛ei metalelor ∫i a
materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice,
volumul b„ilor de tratare dep„∫ind 30 m3.
3. Industria de minerale:
— instala˛ii pentru producerea clincherului de ciment,
Ón cuptoare rotative cu o capacitate de produc˛ie de peste
500 t/zi sau a varului Ón cuptoare rotative cu o capacitate

199
de produc˛ie de peste 50 t/zi ori Ón alte cuptoare cu o
capacitate de produc˛ie de peste 50 t/zi;
— instala˛ii de producere a azbestului ∫i de fabricare a
produselor pe baz„ de azbest;
— instala˛ii de fabricare a sticlei, inclusiv a fibrei de
sticl„, cu o capacitate de topire de peste 20 t/zi;
— instala˛ii pentru topirea substan˛elor minerale ∫i
producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire de
peste 20 t/zi;
— instala˛ii pentru fabricarea produselor ceramice prin
aprindere, Ón special a ˛iglei pentru acoperi∫, c„r„mizilor
refractare, ˛iglei, gresiei ceramice sau a por˛elanului, cu o
capacitate de produc˛ie de peste 75 t/zi ∫i/sau cu o
capacitate a cuptorului de peste 4 m3 ∫i cu o densitate de
depunere/cuptor de peste 300 kg/m3.
4. Industria chimic„: produc˛ia, Ón˛eleg‚nd prin aceasta
acele categorii de activit„˛i cuprinse Ón acest paragraf, la
scar„ industrial„, prin prelucrarea chimic„ a urm„toarelor
substan˛e sau grupe de substan˛e:
a) instala˛ii chimice pentru producerea substan˛elor
chimice organice de baz„, cum ar fi:
(i) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate
sau nesaturate, alifatice sau aromatice);
(ii) hidrocarburi cu con˛inut de oxigen, ca de
exemplu: alcooli, aldehide, cetone, acizi
carboxilici, esteri, aceta˛i, eteri, peroxizi, r„∫ini
epoxidice;
(iii) hidrocarburi sulfuroase;
(iv) hidrocarburi azotoase, precum: amine, amide,
compu∫i nitrici, nitroderiva˛i sau nitra˛i, nitrili,
ciana˛i, izociana˛i;
(v) hidrocarburi cu con˛inut de fosfor;
(vi) hidrocarburi halogenate;
(vii) compu∫i organometalici;
(viii) materiale plastice de baz„ (polimeri, fibre
sintetice ∫i fibre pe baz„ de celuloz„);
(ix) cauciucuri sintetice;
(x) vopsele ∫i pigmen˛i;
(xi) agen˛i activi de suprafa˛„ ∫i surfactan˛i;
b) instala˛ii chimice pentru ob˛inerea substan˛elor
chimice anorganice de baz„, cum ar fi:
(i) gaze: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos,
fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon,
compu∫i cu sulf, oxizi de azot, hidrogen, dioxid
de sulf, fosgen;

200
(ii) acizi: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic,
acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric oleum,
acizi sulfuro∫i;
(iii) baze: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu,
hidroxid de sodiu;
(iv) s„ruri: clorur„ de amoniu, clorat de potasiu,
carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat ∫i
nitrat de argint;
(v) metaloizi, oxizi metalici sau al˛i compu∫i
anorganici, cum ar fi carbur„ de calciu, carbur„ de
siliciu;
c) instala˛ii chimice pentru producerea de
Óngr„∫„minte pe baz„ de fosfor, azot sau potasiu
(Óngr„∫„minte simple sau compuse);
d) instala˛ii chimice pentru ob˛inerea produselor
curative pe baz„ de plante ∫i a biocidelor;
e) instala˛ii care utilizeaz„ un proces chimic sau
biologic pentru ob˛inerea produselor farmaceutice de baz„;
f) instala˛ii chimice pentru producerea explozivilor;
g) instala˛ii chimice Ón care se folose∫te tratarea
chimic„ sau biologic„ pentru ob˛inerea aditivilor
alimentari cu proteine, a fermen˛ilor sau a altor substan˛e
proteice.
5. Gospod„rirea de∫eurilor:
— instala˛ii pentru incinerarea, recuperarea, tratarea
chimic„ sau depozitarea controlat„ a de∫eurilor;
— instala˛ii pentru incinerarea de∫eurilor or„∫ene∫ti, cu
o capacitate de peste 3 t/or„;
— instala˛ii pentru depozitarea de∫eurilor
nepericuloase, cu o capacitate de peste 50 t/zi;
— depozite controlate, care primesc mai mult de 10
t/zi, sau cu o capacitate total„ de peste 25.000 t, cu
excep˛ia halelor pentru de∫euri inerte.
6. Sta˛ii de epurare a apelor uzate, pentru o popula˛ie
de peste 150.000 de locuitori.
7. Instala˛ii industriale pentru:
a) ob˛inerea de celuloz„ din lemn sau din alte
materiale fibroase similare;
b) ob˛inerea de h‚rtie ∫i carton, cu o capacitate de
produc˛ie de peste 20 t/zi.
8. a) construirea de linii de cale ferat„ pe distan˛e mari
∫i de aeroporturi cu o lungime medie de rulare de 2.100 m
sau chiar mai mult;
b) construirea de autostr„zi ∫i drumuri pentru
circula˛ie rapid„;

201
c) construirea unui drum nou cu 4 sau mai multe
benzi ori reamenajarea ∫i/sau l„rgirea unui drum existent
cu dou„ benzi ori cu o band„ pentru a asigura 4 sau mai
multe benzi acolo unde un astfel de drum nou sau
sec˛iunea reamenajat„ ∫i/sau l„rgit„ de drum ar putea
avea o lungime continu„ de 10 sau mai mul˛i kilometri;
9. a) apele interioare ∫i porturile pentru transportul pe
apele interioare care permit trecerea unor vase de peste
1.350 t;
b) porturile comerciale, danele pentru Ónc„rc„ri ∫i
desc„rc„ri ce sunt legate de uscat ∫i porturi exterioare
(exclusiv danele pentru feribot), care pot primi vase de
peste 1.350 t.
10. Scheme de extrac˛ie a apei subterane sau
reÓnc„rcare artificial„ a apei subterane, unde volumul
anual de ap„ extras„ sau reÓnc„rcat„ este echivalent cu sau
dep„∫e∫te 10 milioane m3.
11. a) lucr„ri pentru transferul resurselor de ap„ Óntre
bazinele riverane, Ón cazul Ón care acest transfer are ca
scop prevenirea deficitului de ap„ ∫i Ón care cantitatea de
ap„ transferat„ dep„∫e∫te 100 milioane m3/an;
b) Ón toate celelalte cazuri, lucr„ri pentru transferul
resurselor de ap„ Óntre bazine riverane Ón care debitul
mediu multianual al bazinului de extrac˛ie dep„∫e∫te 2.000
milioane m 3/an ∫i unde cantitatea de ap„ transferat„
dep„∫e∫te 5% din acest debit.
Œn ambele cazuri sunt excluse transferurile de ap„
potabil„ prin conducte.
12. Extrac˛ia petrolului ∫i a gazelor naturale Ón scopuri
comerciale, acolo unde cantitatea extras„ dep„∫e∫te 500
t/zi Ón cazul petrolului ∫i 500.000 m3/zi Ón cazul gazelor.
13. Baraje sau alte instala˛ii proiectate pentru re˛inerea
sau acumularea permanent„ a apei, acolo unde cantitatea
nou„ sau suplimentarea de ap„ re˛inut„ ori acumulat„
dep„∫e∫te 10 milioane m3.
14. Conducte pentru transportul gazelor, ˛i˛eiului sau
al substan˛elor chimice, cu un diametru mai mare de 800
mm ∫i cu o lungime mai mare de 40 km.
15. Instala˛ii pentru cre∫terea intensiv„ a p„s„rilor ∫i
porcilor, cu mai mult de:
a) 40.000 locuri pentru p„s„ri;
b) 2.000 locuri pentru cre∫terea porcilor (peste 30 kg);
sau
c) 750 locuri pentru scroafe.

202
16. Cariere ∫i exploat„ri miniere Ón carier„, acolo unde
suprafa˛a amplasamentului dep„∫e∫te 25 ha, sau extrac˛ia
turbei, acolo unde suprafa˛a amplasamentului dep„∫e∫te
150 ha.
17. Contruirea liniilor electrice suspendate av‚nd o
tensiune de 220 kV sau mai mult ∫i o lungime mai mare
de 15 km.
18. Instala˛ii pentru depozitarea produselor petroliere,
petrochimice sau chimice, cu o capacitate de 200.000 t sau
mai mult.
19. Alte activit„˛i:
— instala˛ii pentru pretratarea (opera˛iuni cum ar fi:
sp„lare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori a
textilelor, acolo unde capacitatea de tratare dep„∫e∫te
10 t/zi;
— instala˛ii pentru t„b„cirea pieilor brute ∫i crude,
acolo unde capacitatea de tratare dep„∫e∫te 12 t de
produse finisate/zi:
a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor
mai mare de 50 t/zi;
b) tratarea ∫i prelucrarea axat„ pe ob˛inerea produselor
alimentare din:
(i) materii prime animaliere (altele dec‚t laptele), cu o
capacitate de produc˛ie a produselor finite mai
mare de 75 t/zi;
(ii) materii prime vegetale, cu o capacitate de produc˛ie
a produselor finite mai mare de 300 t/zi (valoarea
medie trimestrial„);
c) tratarea ∫i prelucrarea laptelui, cantitatea de lapte
primit„ fiind mai mare de 200 t/zi (valoarea medie
trimestrial„);
— instala˛ii pentru depozitarea ∫i reciclarea carcaselor
de animale ∫i a de∫eurilor animaliere, cu o capacitate mai
mare de 10 t/zi;
— instala˛ii pentru tratarea suprafe˛elor, obiectelor sau
produselor cu solven˛i organici, Ón special pentru
prelucrare, tip„rire, c„ptu∫ire, degresare, impermea-
bilizare, calibrare, vopsire, cur„˛are sau impregnare, cu o
capacitate de consum mai mare de 150 kg/or„ sau mai
mult de 200 t/an;
— instala˛ii pentru producerea de carbon (c„rbune care
arde greu) sau de electrografit prin incinerare sau
grafitizare.
20. Orice activitate care nu este specificat„ Ón
paragrafele 1—19, la care participarea publicului este

203
asigurat„ printr-o procedur„ de evaluare a impactului
asupra mediului, Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„.
21. Prevederile art. 6 pct. 1a) nu se aplic„ nici unui
proiect de mai sus, ini˛iat Ón mod exclusiv sau Ón principal
pentru cercetarea, dezvoltarea sau testarea unor metode
ori produse noi pentru o perioad„ mai mic„ de 2 ani, dac„
ele ar putea determina unele efecte negative semnificative
asupra mediului ∫i s„n„t„˛ii.
22. Orice modificare sau extindere a activit„˛ilor, acolo
unde o astfel de modificare sau extindere satisface
criteriile/limitele stabilite prin prezenta anex„, se va supune
prevederilor art. 6 pct. 1a). Orice alt„ modificare sau extindere
a activit„˛ilor se va supune prevederilor art. 6 pct. 1b).
NOTE:
1. Centrele atomoelectrice ∫i al˛i reactori nucleari
Ónceteaz„ s„ mai fie considerate astfel de instala˛ii atunci
c‚nd to˛i combustibilii nucleari ∫i alte elemente
contaminate radioactiv au fost Ónl„turate definitiv de pe
locul de montaj al instala˛iei.
2. Œn scopul aceste Conven˛ii, aeroport Ónseamn„ un
aeroport care respect„ defini˛ia prev„zut„ Ón Conven˛ia de
la Chicago din 1994, care a Ónfiin˛at Organiza˛ia
Interna˛ional„ a Avia˛iei Civile (anexa nr. 14).
3. Œn sensul acestei Conven˛ii, drum cu circula˛ie
rapid„ Ónseamn„ un drum care respect„ defini˛ia
prev„zut„ Ón Acordul european asupra principalelor artere
de trafic interna˛ional din 15 noiembrie 1975.
ANEXA Nr. II
ARBITRAJUL

1. Œn cazul unui diferend care a fost Ónaintat spre


arbitraj conform prevederilor art. 16 pct. 2 din prezenta
Conven˛ie, o parte sau p„r˛ile vor notifica secretariatului
obiectul problemei de arbitraj ∫i vor indica Ón mod special
articolele Conven˛iei a c„ror interpretare sau aplicare este
Ón discu˛ie. Secretariatul va Ónainta informarea primit„
tuturor p„r˛ilor la prezenta Conven˛ie.
2. Tribunalul de arbitraj va fi alc„tuit din 3 membri.
At‚t partea sau p„r˛ile reclamante, c‚t ∫i cealalt„ parte sau
p„r˛i la diferend vor desemna c‚te un arbitru, iar cei 2
arbitri numi˛i vor desemna, printr-un acord comun, un al
treilea arbitru care va fi pre∫edintele tribunalului de
arbitraj. Acesta din urm„ nu va avea aceea∫i na˛ionalitate
ca una dintre p„r˛ile Ón disput„, nu va locui sau nu va
folosi ca loc de re∫edin˛„ teritoriul uneia dintre p„r˛i, nu

204
va fi angajat de nici una dintre ele ∫i nu va avea de-a face
cu cazul Ón nici o alt„ calitate.
3. Dac„ pre∫edintele tribunalului de arbitraj nu a fost
desemnat Ón decurs de dou„ luni de la numirea celui de-al
doilea arbitru, Secretariatul executiv al Comisiei
Economice pentru Europa, la solicitarea oric„rei p„r˛i, va
procedea la desemnarea pre∫edintelui Óntr-un nou termen
de dou„ luni.
4. Dac„ una dintre p„r˛ile Ón diferend nu nume∫te un
arbitru Ón timp de dou„ luni de la primirea cererii,
cealalt„ parte are dreptul s„ Ól informeze pe Secretarul
executiv al Comisiei Economice pentru Europa, care Ól va
desemna pe pre∫edintele tribunalului de arbitraj Ón
decursul urm„toarelor dou„ luni. Dup„ desemnarea sa
pre∫edintele tribunalului de arbitraj va solicita p„r˛ii care
nu ∫i-a numit un arbitru s„ fac„ acest lucru Ón interval de
dou„ luni. Dac„ nu se reu∫e∫te acest lucru timp de dou„
luni, pre∫edintele Ól va informa pe Secretarul executiv al
Comisiei Economice pentru Europa, care va face aceast„
numire Ón timpul urm„toarelor dou„ luni.
5. Tribunalul de arbitraj va lua decizia Ón concordan˛„ cu
dreptul interna˛ional ∫i cu prevederile prezentei Conven˛ii.
6. Orice tribunal de arbitraj, constituit conform
prevederilor acestei anexe, Ó∫i va Óntocmi propriile reguli
de procedur„.
7. Deciziile tribunalului de arbitraj, privind at‚t
procedura, c‚t ∫i fondul vor fi luate cu majoritatea
voturilor membrilor s„i.
8. Tribunalul are dreptul s„ ia m„surile adecvate
pentru a stabili faptele.
9. P„r˛ile Ón diferend vor facilita activitatea
tribunalului de arbitraj ∫i, Ón mod special, utiliz‚nd toate
mijloacele avute la dispozi˛ie:
a) Ói vor furniza toate documentele, instrumentele ∫i
informa˛iile relevante;
b) Ói vor permite, dac„ este necesar, s„ solicite martori
sau exper˛i ∫i vor lua Ón seam„ m„rturia lor.
10. P„r˛ile ∫i arbitrii vor proteja confiden˛ialitatea
oric„ror informa˛ii pe care ace∫tia le primesc Ón mod
confiden˛ial Ón cursul lucr„rilor tribunalului de arbitraj.
11. Tribunalul de arbitraj, la cererea uneia dintre p„r˛i,
are dreptul s„ recomande m„suri interimare de protec˛ie.
12. Dac„ una dintre p„r˛ile Ón diferend nu se prezint„
Ón fa˛a tribunalului de arbitraj sau nu reu∫e∫te s„ Ó∫i apere
cauza, cealalt„ parte poate cere tribunalului s„ continue
procedurile ∫i s„ dea decizia final„. Absen˛a uneia dintre

205
p„r˛i sau imposibilitatea de a-∫i ap„ra cauza nu va
constitui un obstacol Ón calea lucr„rilor.
13. Tribunalul de arbitraj are dreptul s„ audieze ∫i s„
decid„ asupra unor cereri reconven˛ionale direct legate de
subiectul diferendului.
14. Cheltuielile de judecat„, inclusiv retribu˛ia arbitrilor,
vor fi suportate Ón mod egal de p„r˛ile Ón diferend, cu
excep˛ia, situa˛iilor Ón care tribunalul de arbitraj stabile∫te
astfel, datorit„ unor Ómprejur„ri specifice cauzei. Tribunalul
de arbitraj va p„stra o eviden˛„ a tuturor cheltuielilor sale ∫i
va furniza p„r˛ilor o situa˛ie final„ a acestora.
15. Orice parte la prezenta Conven˛ie, care are un
interes de natur„ juridic„ referitor la subiectul diferendului
care poate fi afectat de o decizie Ón cauz„, poate interveni Ón
timpul procedurilor cu acordul tribunalului de arbitraj.
16. Tribunalul de arbitraj va emite hot„r‚rea Ón
termen de 5 luni de la data la care a fost constituit, atunci
c‚nd nu consider„ necesar s„ extind„ limita de timp
pentru o perioad„ care s„ nu dep„∫easc„ 5 luni.
17. Hot„r‚rea tribunalului de arbitraj va fi Ónso˛it„ de
o expunere de motive. Aceasta va fi definitiv„ ∫i
obligatorie pentru toate p„r˛ile Ón diferend. Hot„r‚rea va fi
transmis„ de c„tre tribunalul de arbitraj p„r˛ilor Ón
diferend ∫i Secretariatului. Secretariatul va remite
comunicarea primit„ tuturor p„r˛ilor la Conven˛ie.
18. Orice diferend care ar putea ap„rea Óntre p„r˛i cu
privire la interpretarea sau executarea hot„r‚rii va fi Ónaintat
de oricare dintre p„r˛i tribunalului de arbitraj care a emis
hot„r‚rea sau, dac„ acesta nu poate fi sesizat, unui alt
tribunal constituit Ón acest scop ∫i Ón acela∫i mod ca primul.

CONVENfiIA ASUPRA SUBSTANfiELOR PSIHOTROPE*

PREAMBUL
P„r˛ile, din grija pentru s„n„tatea fizic„ ∫i moral„ a
omenirii, preocupate de problema s„n„t„˛ii publice ∫i
problema social„ care rezult„ din abuzul cu anumite
substan˛e psihotrope.
* Deschis„ spre semnare la 21 februarie 1971 Ón cadrul Conferin˛ei ONU de la Viena
privind substan˛ele psihotrope.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 118, din 15 decembrie 1992 publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 341 din 30 decembrie 1992.

206
Hot„r‚te s„ previn„ ∫i s„ combat„ abuzul de aceste
substan˛e ∫i comer˛ul ilicit la care dau loc,
Consider‚nd c„ este necesar s„ se adopte m„suri
severe pentru a limita utilizarea acestor substan˛e Ón
scopuri licite,
Recunosc‚nd c„ utilizarea substan˛elor psihotrope Ón
scopuri medicale ∫i ∫tiin˛ifice este indispensabil„ ∫i c„
posibilitatea de a procura substan˛e Ón aceste scopuri nu ar
trebui s„ fac„ obiectul nici unei restric˛ii nejustificate,
Œncredin˛ate c„ spre a fi eficiente m„surile luate
Ómpotriva abuzului de asemenea substan˛e trebuie s„ fie
coordonate ∫i universale,
Recunosc‚nd competen˛a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
Ón domeniul controlului substan˛elor psihotrope ∫i dorind
ca organele interna˛ionale interesate s„-∫i exercite
activitatea Ón cadrul acestei organiza˛ii.
Convinse c„ o Conven˛ie interna˛ional„ este necesar„
pentru realizarea acestor ˛eluri,
Stabilesc urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Defini˛ii
Œn afar„ de o indica˛ie expres„ sau Ón cazul Ón care
contextul impune s„ fie altfel, expresiile urm„toare din
prezenta Conven˛ie au semnifica˛iile ar„tate mai jos:
a) Expresia consiliu se refer„ la Consiliul Economic ∫i
Social O.N.U.
b) Expresia comisie se refer„ la Comisia Consiliului
pentru Stupefiante.
c) Expresia organ se refer„ la Organul Interna˛ional de
Control al Stupefiantelor, instituit Ón virtutea Conven˛iei
unice asupra stupefiantelor din 1961.
d) Expresia secretar general se refer„ la Secretarul
general al O.N.U.
e) Expresia substan˛„ psihotrop„ se refer„ la orice
substan˛„, fie c„ este de origine natural„ fie de origine
sintetic„ sau la orice produs natural din tabelele I, II, III
sau IV.
f) Expresia preparat se refer„ la:
I. o solu˛ie sau un amestec, oricare ar fi starea sa
fizic„, con˛in‚nd una sau mai multe substan˛e psihotrope;
II. una sau mai multe substan˛e psihotrope divizate Ón
unit„˛i de administrare.
g) Expresiile tabel I, tabel II, tabel III ∫i tabel IV se
refer„ la listele substan˛elor psihotrope purt‚nd numerele

207
corespunz„toare, anexate la prezenta Conven˛ie, care vor
putea fi modificate, conform art. 2.
h) Expresiile export ∫i import se refer„, fiecare Ón
Ón˛elesul s„u particular, la transferarea efectiv„ a unei
substan˛e psihotrope dintr-o ˛ar„ Ón alta.
i) Expresia fabricare se refer„ la toate opera˛iile care
permit ob˛inerea de substan˛e psihotrope ∫i cuprinde
purificarea ∫i transformarea substan˛elor psihotrope Ón
alte substan˛e psihotrope. Aceast„ expresie cuprinde, de
asemenea, fabricarea preparatelor, altele dec‚t cele care
sunt efectuate pe baz„ de prescrip˛ie medical„, Óntr-o
farmacie.
j) Expresia trafic ilicit se refer„ la fabricarea sau
traficul de substan˛e psihotrope efectuate contrar
prevederilor Conven˛iei de fa˛„.
k) Expresia regiune se refer„ la orice parte a unui stat
care, Ón virtutea art. 28, este tratat„ ca o entitate distinct„
Ón scopurile prezentei Conven˛ii.
l) Expresia localuri se refer„ la cl„diri, p„r˛i ale
cl„dirilor, precum ∫i la terenul afectat cl„dirilor sus-
men˛ionate sau unor p„r˛i din aceste cl„diri.
ARTICOLUL 2
Sfera de aplicare a controlului substan˛elor
1. Dac„ una dintre p„r˛i sau Organiza˛ia Mondial„ a
S„n„t„˛ii se afl„ Ón posesia unor informa˛ii referitoare la o
substan˛„ care Ónc„ nu este supus„ controlului
interna˛ional ∫i care, dup„ p„rerea sa, pot face necesar„
includerea ei Óntr-unul din tabelele prezentei Conven˛ii,
acea parte sau Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii va adresa
Secretarului general o notificare Ónso˛it„ de toate
informa˛iile adecvate. Aceast„ procedur„ va fi, de
asemenea, aplicat„ atunci c‚nd una dintre p„r˛i sau
Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii se va afla Ón posesia unor
informa˛ii justific‚nd transferul unei substan˛e de la un
tabel la altul sau suprimarea Ónscrierii ei Óntr-unul din
tabele.
2. Secretarul general va comunica aceast„ notificare,
precum ∫i orice informa˛ii pe care le va considera
potrivite, p„r˛ilor, comisiei ∫i, dac„ notificarea a fost f„cut„
de una dintre p„r˛i. Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii.
3. Dac„ din informa˛iile care Ónso˛esc aceast„ notificare
va rezulta c„ substan˛a amintit„ este susceptibil„ de a fi
inclus„ Ón tabelul I sau Ón tabelul II, Ón virtutea
paragrafului 4, p„r˛ile vor examina, Ón lumina tuturor

208
informa˛iilor de care ele vor dispune, posibilitatea ca, Ón
cazul acestei substan˛e, s„ aplice cu titlu provizoriu toate
m„surile de control aplicabile substan˛elor din tabelul I
sau din tabelul II, dup„ cum va fi cazul.
4. Dac„ Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii constat„:
a) c„ numita substan˛„ poate provoca:
I. 1) o stare de dependen˛„, ∫i
2) o stimulare sau depresiune a sistemului nervos
central d‚nd loc unor halucina˛ii sau tulbur„ri ale func˛iei
motorii sau ale judec„˛ii sau comportamentului, sau
perceperii, sau dispozi˛iei, sau
II. abuzuri sau efecte nocive comparabile celor ale
unei substan˛e incluse Ón tabelul I, II, III sau IV, ∫i
b) c„ exist„ suficiente motive s„ se cread„ c„ substan˛a
d„ sau risc„ s„ dea loc la abuzuri Ón a∫a fel Ónc‚t ea
constituie o problem„ de s„n„tate public„ ∫i o problem„
social„ care justific„ punerea ei sub controlul
interna˛ional, Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii va
comunica comisiei o apreciere asupra acestei substan˛e
sau va indica, Ón special, Ón ce m„sur„ substan˛a d„ sau
risc„ s„ dea loc la abuzuri, gradul de gravitate a problemei
de s„n„tate public„ ∫i a problemei sociale ∫i gradul de
utilitate al substan˛ei Ón terapeutic„, precum ∫i
recomand„ri privind eventualele m„suri de control c„rora
ar fi oportun s„ fie supus„ aceast„ substan˛„ Ón lumina
acestei evalu„ri.
5. fiin‚nd seama de comunicarea Organiza˛iei
Mondiale a S„n„t„˛ii ale c„rei aprecieri vor fi hot„r‚toare
Ón domeniul medical ∫i ∫tiin˛ific ∫i lu‚nd Ón considerare
factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ,
precum ∫i to˛i ceilal˛i factori pe care Organiza˛ia Mondial„
a S„n„t„˛ii Ói va considera potrivi˛i, comisia va putea s„
adauge respectiva substan˛„ Ón tabelul I, II, III sau IV.
Comisia va putea cere informa˛ii complementare de la
Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii sau din oricare alt„ surs„
adecvat„.
6. Dac„ o notificare f„cut„ Ón virtutea paragrafului I s-a
referit la o substan˛„ Ónscris„ deja pe unul dintre tabele,
Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii va transmite comisiei
noile sale constat„ri, precum ∫i oricare nou„ evaluare a
acestei substan˛e pe care ea o va putea face conform
dispozi˛iilor paragrafului 4 ∫i toate noile recomand„ri
referitoare la m„surile de control care i se vor p„rea
indicate Ón lumina amintitei evalu„ri. Comisia, ˛in‚nd
seama de comunicarea primit„ de la Organiza˛ia Mondial„

209
a S„n„t„˛ii conform paragrafului 5, precum ∫i de factorii
enumera˛i Ón paragraful citat mai sus, va putea hot„rÓ s„
transfere aceast„ substan˛„ de la un nivel la altul sau s„
suprime Ónscrierea ei pe tabele.
7. Orice hot„r‚re a comisiei adoptat„ Ón virtutea
prezentului articol va fi comunicat„ de c„tre Secretarul
general tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor
nemembre care sunt p„r˛i la prezenta Conven˛ie,
Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii, precum ∫i organului.
Aceast„ hot„r‚re va intra pe deplin Ón vigoare pentru
fiecare dintre p„r˛i la 180 de zile de la data comunic„rii,
except‚nd cazul unei p„r˛i care Ón aceast„ perioad„ ∫i Ón
leg„tur„ cu o hot„r‚re av‚nd drept efect ad„ugarea unei
substan˛e la un tabel, va informa Ón scris pe Secretarul
general c„ datorit„ Ómprejur„rilor excep˛ionale ea nu este
Ón m„sur„ s„ supun„ aceast„ substan˛„ tuturor
dispozi˛iilor Conven˛iei aplicabile substan˛elor de pe acest
tabel. O asemenea notificare va expune motivele acestei
hot„r‚ri excep˛ionale. Cu toat„ aceast„ notificare, fiecare
dintre p„r˛i va trebui s„ aplice cel pu˛in normele de
control enumerate mai jos:
a) Partea care a notificat Secretarului general o
asemenea hot„r‚re cu privire la o substan˛„ care p‚n„
atunci nu f„cuse obiectul controlului ∫i nu fusese cuprins„
Ón tabelul I va ˛ine seama, pe c‚t posibil, de m„surile de
control speciale enumerate la art. 7 ∫i, Ón ceea ce prive∫te
aceast„ substan˛„, va trebui:
I. s„ cear„ autoriza˛ii pentru fabricarea,
comercializarea ∫i distribuirea substan˛ei conform
dispozi˛iilor prev„zute la articolul pentru substan˛ele din
tabelul II;
II. s„ cear„ ca aceasta s„ fie furnizat„ sau distribuit„
numai pe baz„ de prescrip˛ie medical„, conform
dispozi˛iilor prev„zute la art. 9 pentru substan˛ele din
tabelul II;
III. s„ se conformeze obliga˛iilor referitoare la export ∫i
import enun˛ate Ón art. 12, except‚nd fa˛„ de o alt„ parte
care a adresat Secretarului general o notificare cu privire
la substan˛a Ón cauz„;
IV. s„ se conformeze obliga˛iilor pentru substan˛ele
din tabelul II, enun˛ate la art. 13, prin care se prev„d
interdic˛ii sau restric˛ii la export ∫i import;
V. s„ furnizeze organului raportate statistice conform
dispozi˛iilor prev„zute la alin. a) paragraful 4 al art. 16; ∫i

210
VI. s„ ia m„suri, conform dispozi˛iilor art. 22, Ón
vederea pedepsirii oric„rei ac˛iuni contrare legilor sau
regulamentelor adoptate Ón cadrul Óndeplinirii obliga˛iilor
de mai sus.
b) Partea care a notificat Secretarului general o
hot„r‚re de acest fel Ón leg„tur„ cu o substan˛„ p‚n„
atunci nesupus„ controlului ∫i ad„ugat„ la tabelul II va
trebui, Ón ceea ce prive∫te aceast„ substan˛„:
I. s„ cear„ licen˛a pentru fabricarea, comercializarea ∫i
distribuirea ei conform prevederilor art. 8;
II. s„ cear„ ca ea s„ nu fie furnizat„ sau distribuit„
dec‚t pe baz„ de prescrip˛ie medical„, conform
dispozi˛iilor art. 9;
III. s„ se conformeze obliga˛iilor referitoare la export ∫i
import men˛ionate Ón art. 12, Ón afar„ de o alt„ parte care
a adresat Secretarului general o notificare cu privire la
substan˛a Ón chestiune;
IV. s„ se conformeze obliga˛iilor enumerate Ón art. 13,
care prev„d interdic˛ii sau restric˛ii la import ∫i export;
V. s„ furnizeze organului rapoarte statistice conform
dispozi˛iilor alin. a), c) ∫i d) paragraful 4 ale art. 16; ∫i
VI. s„ ia m„suri, conform dispozi˛iilor art. 22, Ón
vederea pedepsirii oric„rei ac˛iuni contrare legilor sau
regulamentelor adoptate Ón cadrul execut„rii obliga˛iilor
men˛ionate mai sus.
c) Partea care a notificat Secretarului general o
hot„r‚re de acest fel Ón leg„tur„ cu o substan˛„ p‚n„
atunci nesupus„ controlului ∫i ad„ugat„ la tabelul III va
trebui, Ón ceea ce prive∫te aceast„ substan˛„:
I. s„ cear„ licen˛„ pentru fabricarea, comercializarea ∫i
distribuirea ei, conform dispozi˛iilor art. 8;
II. s„ cear„ s„ fie furnizat„ sau distribuit„ numai pe
baz„ de prescrip˛ie medical„, conform dispozi˛iilor art. 9;
III. s„ se conformeze obliga˛iilor referitoare la export ∫i
import men˛ionate Ón art. 12 Ón afar„ de o alt„ parte care a
adresat Secretarului general o notificare cu privire la
substan˛a Ón cauz„;
IV. s„ se conformeze obliga˛iilor enumerate Ón art. 13,
care prev„d interdic˛ii sau restric˛ii la export ∫i import;
V. s„ furnizeze organului rapoarte statistice conform
dispozi˛iilor alin. a), c) ∫i d) paragraful 4 ale art. 16; ∫i
VI. s„ ia m„suri conform dispozi˛iilor art. 22 Ón
vederea pedepsirii oric„rei ac˛iuni contrare legilor sau
regulamentelor adoptate Ón cadrul execut„rii obliga˛iilor
men˛ionate mai sus.

211
d) Partea care a notificat Secretarului general o
hot„r‚re de acest fel Ón leg„tur„ cu o substan˛„ p‚n„
atunci nesupus„ controlului ∫i ad„ugat„ la tabelul IV ar
trebui, Ón ceea ce prive∫te aceast„ substan˛„:
I. s„ cear„ licen˛„ pentru fabricarea, comercializarea ∫i
distribuirea ei, conform dispozi˛iilor art. 8;
II. s„ se conformeze obliga˛iilor enumerate Ón art. 13,
care prev„d interdic˛ii sau restric˛ii la export ∫i import;
III. s„ ia m„suri, conform dispozi˛iilor art. 22 Ón
vederea pedepsirii oric„rei ac˛iuni contrare legilor sau
regulamentelor adoptate Ón cadrul execut„rii obliga˛iilor
men˛ionate mai sus.
e) Partea care a notificat Secretarului general o
hot„r‚re de acest fel Ón leg„tur„ cu o substan˛„ transferat„
la un alt nivel c„ruia i se aplic„ m„suri de control ∫i
obliga˛ii mai stricte, va aplica cel pu˛in prevederile
Conven˛iei de fa˛„ aplicabile tabelului de unde acea
substan˛„ a fost transferat„.
8. a) Hot„r‚rile Conven˛iei adoptate Ón virtutea
prezentului articol vor putea fi supuse revizuirii de c„tre
consiliu, dac„ una dintre p„r˛i va formula o cerere Ón
decurs de 180 de zile de la primirea notific„rii hot„r‚rii.
Cererea de revizuire va trebui s„ fie adresat„ Secretarului
general Ón acela∫i timp cu toate informa˛iile pertinente
care au motivat-o.
b) Secretarul general va comunica o copie dup„
cererea de revizuire ∫i informa˛iile adecvate comisiei,
Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii ∫i tuturor p„r˛ilor,
invit‚ndu-le s„-i comunice observa˛iile lor Ón decurs de 90
de zile. Toate observa˛iile astfel primite vor fi supuse
examin„rii consiliului.
c) Consiliul poate confirma, modifica sau anula
hot„r‚rea comisiei. Hot„r‚rea sa va fi notificat„ tuturor
statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre — p„r˛i la
prezenta Conven˛ie, comisiei, Organiza˛iei Mondiale a
S„n„t„˛ii ∫i organului.
d) Œn cursul procedurii de revizuire, hot„r‚rea ini˛ial„
a comisiei va r„m‚ne Ón vigoare, sub rezerva prevederilor
paragrafului 7.
9. P„r˛ile vor face tot ce le st„ Ón putin˛„ pentru a
supune unor m„suri de supraveghere c‚t mai eficiente
substan˛ele care nu sunt prev„zute Ón prezenta Conven˛ie,
dar care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicit„ a
substan˛elor psihotrope.

212
ARTICOLUL 3
Dispozi˛ii speciale referitoare la controlul preparatelor
1. Sub rezerva celor prev„zute la paragrafele
urm„toare din prezentul articol, un preparat este supus
acelora∫i m„suri de control ca ∫i substan˛a psihotrop„ pe
care o con˛ine ∫i, dac„ le con˛ine mai multe asemenea
substan˛e, va fi supus m„surilor aplicabile acelei substan˛e
care face obiectul celui mai strict control.
2. Dac„ un preparat care con˛ine o substan˛„
psihotrop„, alta dec‚t o substan˛„ din tabelul I, este
compus Ón a∫a fel Ónc‚t nu prezint„ dec‚t un risc de abuz
neglijabil sau nul, iar substan˛a nu poate fi recuperat„ Ón
cantit„˛i care pot da loc la abuzuri, prin mijloace u∫or
aplicabile ∫i Ón consecin˛„ acest preparat nu creeaz„ o
problem„ pentru s„n„tatea public„ ∫i nici o problem„ de
ordin social, preparatul respectiv va putea fi exceptat de la
anumite m„suri de control enun˛ate Ón conven˛ia de fa˛„,
conform paragrafului 3.
3. Dac„ una dintre p„r˛i constat„ c„ un preparat intr„
Ón cadrul dispozi˛iilor paragrafului precedent, ea va putea
hot„rÓ s„-l excepteze Ón ˛ara sa sau Ón una din regiunile
sale, de la una sau toate m„surile de control prev„zute Ón
Conven˛ia de fa˛„; totu∫i, sus-numitul preparat va continua
s„ fie supus obliga˛iilor prev„zute Ón articolele urm„toare:
a) Art. 8 (licen˛e), Ón ce prive∫te aplicarea lui la
fabricare;
b) Art. 11 (Ónregistrarea), Ón ce prive∫te aplicare lui la
preparatele exceptate;
c) Art. 13 (interzicerea ∫i restr‚ngerea importului ∫i
exportului);
d) Art. 15 (inspec˛ia), Ón ce prive∫te aplicarea lui la
fabricare;
e) Art. 16 (informa˛ii ce trebuie furnizate de c„tre
p„r˛i), Ón ce prive∫te aplicarea lui la preparatele exceptate;
∫i
f) Art. 22 (dispozi˛ii finale), Ón m„sura necesar„
pedepsirii actelor contrare legilor sau regulamentelor
adoptate conform obliga˛iilor de mai sus.
Partea sus-men˛ionat„ va notifica Secretarului general
toate hot„r‚rile de acest fel, precum ∫i numele ∫i
compozi˛ia preparatului exceptat ∫i m„surile de control de
la care preparatul este exceptat. Secretarul general va
transmite notificarea celorlalte p„r˛i, Organiza˛iei
Mondiale a S„n„t„˛ii ∫i organului.

213
4. Dac„ una dintre p„r˛i sau Organiza˛ia Mondial„ a
S„n„t„˛ii dispune de informa˛ii asupra unui preparat
exceptat Ón baza paragrafului 3, care, dup„ p„rerea sa, ar
justifica suprimarea complet„ sau par˛ial„ a except„rii, ea
le va notifica Secretarului general ∫i Ói va furniza
informa˛iile Ón spiritul acestei notific„ri. Secretarul general
va transmite aceast„ notificare, Ónso˛it„ de orice informa˛ie
pe care o va considera pertinent„, p„r˛ilor, comisiei ∫i,
atunci c‚nd notificarea a fost f„cut„ de una dintre p„r˛i ∫i
Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii, Organiza˛ia Mondial„ a
S„n„t„˛ii va comunica comisiei o evaluare asupra
preparatului lu‚nd Ón considerare factorii enumera˛i la
paragraful 2, precum ∫i o recomandare referitoare la
m„surile de control de la care preparatul ar trebui,
eventual, s„ Ónceteze de a mai fi exceptat. Comisia, ˛in‚nd
seam„ de comunicarea primit„ de la Organiza˛ia Mondial„
a S„n„t„˛ii, a c„rei evaluare va fi hot„r‚toare Ón materie
medical„ ∫i ∫tiin˛ific„ ∫i av‚nd Ón vedere factorii de ordin
economic, social, juridic, administrativ ∫i de alt„ natur„ pe
care ea Ói va considera oportuni, va putea decide ca
preparatul s„ Ónceteze total sau par˛ial de a mai fi exceptat
de la m„surile de control. Secretarul general va comunica
orice hot„r‚re comisiei, adoptat„ Ón virtutea prezentului
paragraf, tuturor statelor membre ale O.N.U., nemembre
p„r˛i la prezenta Conven˛ie, Organiza˛iei Mondiale a
S„n„t„˛ii ∫i organului. Toate p„r˛ile vor lua m„suri Ón
vederea suprim„rii except„rii de la m„surile de control Ón
cauz„ Ón interval de 180 de zile Óncep‚nd de la data
comunic„rii f„cute de Secretarul general.
ARTICOLUL 4
Alte dispozi˛ii speciale referitoare la sfera de aplicare
a controlului
Œn ceea ce prive∫te substan˛ele psihotrope, altele dec‚t
cele de la tabelul I, p„r˛ile vor putea autoriza:
a) transportul de c„tre c„l„tori interna˛ionali al unor
mici cantit„˛i de preparate pentru uzul lor personal;
fiecare dintre p„r˛i va putea totu∫i s„ se asigure c„ aceste
preparate au fost legal ob˛inute;
b) folosirea acestor substan˛e Ón industrie pentru
fabricarea de preparate sau produse nepsihotrope, sub
rezerva aplic„rii Ón cazul lor a unor m„suri de control
prev„zute de prezenta Conven˛ie p‚n„ ce starea substan˛elor
psihotrope va fi de a∫a natur„ Ónc‚t ele s„ nu mai poat„, Ón
practic„, s„ dea loc la abuzuri sau s„ fie recuperate;

214
c) folosirea acestor substan˛e, sub rezerva aplic„rii
m„surilor de control prev„zute de prezenta Conven˛ie,
pentru capturarea animalelor de c„tre persoane autorizate
Ón mod special de autorit„˛ile competente pentru a utiliza
substan˛ele men˛ionate mai sus, Ón acest scop.
ARTICOLUL 5
Limitarea utiliz„rii Ón scopuri medicale ∫i ∫tiin˛ifice
1. Fiecare parte va limita utilizarea substan˛elor din
tabelul I dup„ cum se prevede la art. 7.
2. Fiecare parte, va trebui, sub rezerva dispozi˛iilor art. 4
s„ limiteze, prin m„suri pe care ea le va considera potrivite,
fabricarea, exportul, importul, distribuirea, stocurile,
comercializarea ∫i folosirea, precum ∫i de˛inerea substan˛elor
din tabelul II, III ∫i IV Ón scopuri medicale ∫i ∫tiin˛ifice.
3. Este de dorit ca p„r˛ile s„ nu autorizeze de˛inerea de
substan˛e prev„zute Ón tabelele II, III ∫i IV, excep‚nd
cazurile prev„zute de lege.
ARTICOLUL 6
Administrarea special„
Poate fi avantajos ca aceast„ administra˛ie s„ fie
aceea∫i cu administra˛ia special„ care a fost instituit„ Ón
virtutea dispozi˛iilor Conven˛iilor care supun stupefiantele
unui control sau ca ea s„ lucreze Ón str‚ns„ colaborare cu
aceast„ administra˛ie special„.
ARTICOLUL 7
Dispozi˛ii speciale referitoare la substan˛ele din tabelul I
Œn ceea ce prive∫te substan˛ele din tabelul I, p„r˛ile vor
trebui:
a) s„ interzic„ orice utilizare a acestor substan˛e, cu
excep˛ia celor utilizate Ón scopuri ∫tiin˛ifice sau scopuri
medicale foarte limitate, de c„tre persoane special
autorizate care lucreaz„ Ón institu˛ii medicale sau
∫tiin˛ifice ce ˛in direct de guvernele lor sau au fost
autorizate Ón mod expres de aceste guverne;
b) s„ cear„ ca fabricarea, comercializarea, distribuirea
∫i de˛inerea acestor substan˛e s„ fie subordonat„ posed„rii
unei licen˛e speciale ∫i a unei autoriza˛ii prealabile;
c) s„ prevad„ o supraveghere sever„ asupra activit„˛ilor
∫i actelor men˛ionate Ón alin. a) ∫i b);

215
d) s„ nu permit„ s„ se elibereze unei persoane special
autorizate dec‚t cantitatea din aceste substan˛e, necesar„
scopurilor pentru care a fost acordat„ autoriza˛ia;
e) s„ cear„ ca persoanele care exercit„ func˛ii medicale
∫i ∫tiin˛ifice s„ Ónregistreze achizi˛ionarea acestor
substan˛e ∫i detaliile privind utilizarea lor, aceste
Ónregistr„ri trebuind s„ fie p„strate cel pu˛in 2 ani dup„
ultima utilizare consemnat„ Ón documente; ∫i
f) s„ interzic„ exportul ∫i importul acestor substan˛e,
except‚nd cazul Ón care exportatorul ∫i importatorul vor fi
∫i unul ∫i cel„lalt autoritatea sau administra˛ia competent„
din ˛ara sau regiunea exportatoare sau importatoare,
respectiv alte persoane sau Óntreprinderi pe care
autorit„˛ile competente din ˛„rile sau regiunile lor le vor
autoriza Ón mod explicit Ón acest scop. Condi˛iile prev„zute
Ón paragraful 1 art. 12 referitoare la autoriza˛iile de export
∫i import pentru substan˛ele din tabelul II se vor aplica Ón
aceea∫i m„sur„ substan˛elor din tabelul I.
ARTICOLUL 8
Licen˛e
1. P„r˛ile vor cere o licen˛„ sau alt„ m„sur„ de control
similar„, pentru fabricarea, comercializarea (inclusiv
exportul ∫i importul) ∫i distribuirea substan˛elor din
tabelele II, III ∫i IV.
2. P„r˛ile:
a) vor exercita o supraveghere asupra tuturor
persoanelor ∫i Óntreprinderilor special autorizate care se
Óndeletnicesc cu fabricarea, comercializarea (inclusiv
exportul ∫i importul) sau cu distribuirea substan˛elor
prev„zute la paragraful 1;
b) vor supune unui regim de licen˛e sau altor m„suri
de control similare Óntreprinderilor special autorizate care
se Óndeletnicesc cu fabricarea, comercializarea (inclusiv
exportul ∫i importul) sau cu distribuirea substan˛elor
prev„zute la paragraful 1;
b) vor supune unui regim de licen˛e sau altor m„suri
de control similare Óntreprinderile ∫i cl„dirile Ón care poate
fi f„cut acest comer˛ sau aceast„ distribu˛ie; ∫i
c) vor proceda Ón a∫a fel Ónc‚t m„suri de securitate s„
fie luate fa˛„ de aceste Óntreprinderi ∫i aceste cl„diri de a∫a
manier„ Ónc‚t s„ Ómpiedice furtul sau sustragerea
stocurilor prin alte moduri.
3. Dispozi˛iile din paragraful 1 ∫i 2 ale prezentului
articol, referitoare la regimul de licen˛e sau la alte m„suri

216
de control similare, nu se vor aplica Ón mod obligatoriu
persoanelor special autorizate s„ exercite func˛ii terapeutice
sau ∫tiin˛ifice ∫i care ac˛ioneaz„ Ón exerci˛iul acestor func˛ii.
4. P„r˛ile vor cere ca toate persoanele c„rora li se
elibereaz„ autoriza˛ii Ón baza prezentei Conven˛ii sau care
posed„ autoriza˛ii echivalente, conform dispozi˛iilor
prev„zute la paragraful 1 al prezentului articol sau la alin.
b) al art. 7, s„ aib„ calificarea de rigoare spre a aplica
efectiv ∫i corect prevederile legii ∫i regulamentelor
adoptate Ón cadrul aplic„rii prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 9
Prescrip˛ii medicale
1. P„r˛ile vor cere ca substan˛ele din tabelele II, III ∫i
IV s„ fie furnizate sau distribuite pentru a fi utilizate de
persoane particulare numai pe baz„ de prescrip˛ie
medical„, except‚nd cazurile Ón care persoanele particulare
pot Ón mod legal s„ ob˛in„, s„ utilizeze, s„ elibereze sau s„
administreze aceste substan˛e Ón exercitarea func˛iilor
terapeutice ∫i ∫tiin˛ifice legal autorizate.
2. P„r˛ile vor lua m„surile necesare pentru ca
prescrip˛iile medicale cuprinz‚nd substan˛e din tabelul II,
III ∫i IV s„ fie eliberate conform practicii posibile ∫i durata
valabilit„˛ii lor, unei reglement„ri care s„ asigure protec˛ia
s„n„t„˛ii ∫i a interesului public.
3. Contrar dispozi˛iilor paragrafului 1, una dintre p„r˛i
poate, atunci c‚nd, dup„ p„rerea sa, situa˛ia legal„ o
impune ∫i Ón condi˛iile pe care ea le va putea prescrie,
inclusiv Ón materie de Ónregistrare, s„ autorizeze
farmaci∫tii cu autoriza˛ie sau orice al˛i distribuitori cu
am„nuntul sub licen˛„, desemna˛i de autorit„˛ile
Óns„rcinate cu ocrotirea s„n„t„˛ii publice Ón ˛ara sau Óntr-o
zon„ a acestei ˛„ri, s„ furnizeze, la discre˛ie ∫i f„r„
prescrip˛ie, pentru a fi utilizate de c„tre persoanele
particulare Ón cazuri excep˛ionale ∫i Ón scopuri medicale,
cantit„˛i mici de substan˛e prev„zute Ón tabele III ∫i IV, Ón
limitele pe care le vor preciza p„r˛ile.
ARTICOLUL 10
Obliga˛ii privind condi˛ionarea ∫i anun˛urile
de publicitate
1. Fiecare dintre p„r˛i va impune, ˛in‚nd seama de
regulamentele sau recomand„rile pertinente ale
Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii, s„ se indice pe etichet„,

217
atunci c‚nd acest lucru va fi posibil ∫i Ón orice caz pe nota
care Ónso˛e∫te condi˛ionarea pentru distribuirea cu
am„nuntul a substan˛elor psihotrope, modul de folosire,
precum ∫i precau˛iile ce trebuie luate, care, dup„ p„rerea
sa, sunt necesare pentru securitatea aceluia care folose∫te
substan˛a.
2. Fiecare dintre p„r˛i, ˛in‚nd seama de prevederile
constitu˛iei ˛„rii sale, va interzice anun˛urile publicitare
care se refer„ la substan˛e psihotrope ∫i care sunt
destinate marelui public.
ARTICOLUL 11
Œnregistrarea
1. P„r˛ile vor impune ca, Ón cazul substan˛elor din
tabelul I, fabrican˛ii ∫i oricare alte persoane autorizate Ón
virtutea art. 7 s„ fac„ comer˛ cu aceste substan˛e ∫i s„ le
distribuie, s„ procedeze la Ónregistrarea, Ón condi˛iile
prev„zute de fiecare dintre p„r˛i, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ apar„
precis cantit„˛ile fabricate sau de˛inute Ón stoc, precum ∫i,
pentru fiecare achizi˛ie ∫i fiecare cantitate, data, numele
furnizorului ∫i al achizitorului.
2. P„r˛ile vor impune ca, pentru substan˛ele din
tabelele II ∫i III, fabrican˛ii, distribuitorii en gros ∫i
exportatorii s„ procedeze la Ónregistrarea acestora Ón
condi˛iile stabilite de fiecare dintre p„r˛i, Ón a∫a fel Ónc‚t
s„ apar„ cu precizie cantit„˛ile fabricate ∫i, pentru fiecare
achizi˛ie ∫i fiecare livrare, cantitate, data, numele
furnizorului ∫i al achizitorului.
3. P„r˛ile vor impune ca, pentru substan˛ele din
tabelul II, distribuitorii cu am„nuntul, institu˛iile
spitalice∫ti, centrele de tratament ∫i institu˛iile ∫tiin˛ifice
s„ procedeze la Ónregistrarea acestora Ón condi˛iile
specificate pentru fiecare dintre p„r˛i, Ón a∫a fel Ónc‚t s„
apar„ cu precizie fiecare achizi˛ie ∫i fiecare livrare,
cantitatea, data, numele furnizorului ∫i al achizitorului.
4. P„r˛ile vor supraveghea, prin metode adecvate ∫i
˛in‚nd seama de practicile profesionale ∫i comerciale care
le sunt proprii, ca informa˛iile referitoare la achizi˛ionarea
∫i cedarea unor substan˛e din tabelul III de c„tre
distribuitorii cu am„nuntul, institu˛iile spitalice∫ti,
centrele de tratament ∫i institu˛iile ∫tiin˛ifice s„ poat„ fi
consultate cu u∫urin˛„.
5. P„r˛ile vor impune ca, pentru substan˛ele incluse Ón
tabelul IV, fabrican˛ii, exportatorii ∫i importatorii s„
procedeze la Ónregistrarea Ón condi˛iile stabilite de fiecare

218
dintre p„r˛i, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ apar„ cantit„˛ile fabricate,
exportate ∫i importate.
6. P„r˛ile vor impune fabrican˛ilor de preparate
exceptate, conform paragrafului 3 art. 3, s„ Ónregistreze
cantitatea din fiecare s„m‚n˛„ psihotrop„ utilizat„ Ón
fabricarea unui preparat exceptat, natura ∫i cantitatea
total„ a preparatului exceptat, fabricat cu aceast„
substan˛„, precum ∫i men˛iunile referitoare la prima
livrare.
7. P„r˛ile vor supraveghea ca Ónregistr„rile ∫i
informa˛iile la care se refer„ prezentul articol ∫i care sunt
necesare pentru stabilirea rapoartelor prev„zute de art. 16
s„ fie p„strate cel pu˛in timp de 2 ani.
ARTICOLUL 12
Dispozi˛ii referitoare la comer˛ul interna˛ional
1.a) Oricare dintre p„r˛i, care autorizeaz„ exportul sau
importul de substan˛e din tabelele I sau II, trebuie s„
cear„ o autoriza˛ie de import sau de export, redactat„ pe
un formular-model stabilit de Comisie, s„ fie ob˛inut„
pentru fiecare export sau import, indiferent dac„ este
vorba de un sau mai multe substan˛e.
b) Aceast„ autoriza˛ie trebuie s„ cuprind„ denumirea
interna˛ional„ a substan˛ei sau, Ón absen˛a acesteia,
denumirea substan˛ei din tabel, cantitatea exportat„ sau
importat„, forma farmaceutic„, numele ∫i adresa
exportatorului ∫i importatorului ∫i perioada Ón cursul
c„reia trebuie s„ aib„ loc exportul sau importul. Dac„
substan˛a este exportat„ sub form„ de preparat va fi, de
asemenea, indicat„ denumirea preparatului, dac„ exist„ o
asemenea denumire. Autoriza˛ia de export trebuie, de
asemenea, s„ indice num„rul ∫i data certificatului de
import ∫i s„ specifice autoritatea care a eliberat acest
document.
c) Œnainte de a elibera o autoriza˛ie de export, p„r˛ile
vor cere o autoriza˛ie de import eliberat„ de autorit„˛ile de
resort ale ˛„rii sau ale regiunii importatoare ∫i care s„
ateste c„ importul substan˛ei sau substan˛elor despre care
este vorba a fost aprobat, iar aceast„ autoriza˛ie va fi
prezentat„ de persoana sau institu˛ia care cere autoriza˛ia
de export.
d) O copie dup„ autoriza˛ia de export va fi anexat„ la
fiecare expediere, iar guvernul care a eliberat autoriza˛ia
de export va adresa o copie a acesteia guvernului ˛„rii sau
regiunii importatoare.

219
e) C‚nd importul a fost efectuat, guvernul ˛„rii sau al
regiunii importatoare va remite guvernului ˛„rii sau
regiunii exportatoare autoriza˛ia de export, Ómpreun„ cu o
atestare care s„ certifice cantitatea efectiv importat„.
2.a) P„r˛ile vor cere ca, pentru fiecare export al unor
substan˛e din tabelul III, exportatorii s„ Óntocmeasc„ Ón 3
exemplare o declara˛ie pe un formular-model stabilit de
c„tre comisie, con˛in‚nd informa˛iile urm„toare:
I) Numele ∫i adresa exportatorului ∫i importatorului;
II) Denumirea comun„ interna˛ional„ sau, Ón lipsa
unei asemenea denumiri, denumirea substan˛ei din tabel;
III) Cantitatea de substan˛„ ∫i forma farmaceutic„ sub
care substan˛a este exportat„ ∫i, dac„ este exportator, sub
forma unui preparat, denumirea acestuia, dac„ exist„ o
asemenea denumire;
IV) Data expedierii.
b) Exportatorii vor furniza autorit„˛ilor competente
din ˛ara lor sau din regiunea lor 2 exemplare din aceast„
declara˛ie. Ei vor anexa al treilea exemplar la marfa
expediat„.
c) Partea care a exportat o substan˛„ din tabelul III va
trebui, c‚t mai cur‚nd posibil, dar nu mai t‚rziu de 90 de
zile de la data expedierii, s„ transmit„ autorit„˛ilor
competente ale ˛„rii sau regiunii importatoare, Ón plic
recomandat cu semn„tur„ de primire, un exemplar al
declara˛iei primite din partea exportatorului.
d) P„r˛ile vor putea cere ca, imediat dup„ primirea
coletului, importatorul s„ adreseze autorit„˛ilor
competente din ˛ara sau din regiunea sa exemplarul care
Ónso˛e∫te marfa cu semn„tur„ de rigoare, indic‚nd
cantit„˛ile primite ∫i data primirii.
3. Substan˛ele din tabelele I ∫i II vor fi supuse, de
asemenea, dispozi˛iilor care urmeaz„:
a) P„r˛ile vor exercita Ón porturile libere ∫i zonele
libere aceea∫i supraveghere ∫i acela∫i control ca ∫i Ón alte
p„r˛i ale teritoriului lor, Ón˛eleg‚ndu-se totu∫i c„ vor putea
aplica un regim mai sever.
b) Exporturile sub form„ de expedieri adresate unei
b„nci sau Ón contul unei persoane, alta dec‚t aceea al c„rei
nume figureaz„ Ón autoriza˛ia de export, sau unei c„su˛e
po∫tale vor fi interzise.
c) Exporturile de substan˛e din tabelul I, sub form„ de
expedieri adresate unui antrepozit al unei v„mi, vor fi
interzise. Exporturile substan˛elor din tabelul II, sub form„
de expedieri adresate unui antrepozit al unei v„mi vor fi

220
interzise, except‚nd cazul Ón care guvernul ˛„rii
importatoare precizeaz„ pe certificatul de import, prezentat
de persoane sau institu˛ia care cere autoriza˛ia de export,
c„ el a aprobat importul acelei m„rfi pentru ca ea s„ fie
depus„ Óntr-un antrepozit al unei v„mi. Œn asemenea cazuri,
autoriza˛ia de export va preciza c„ expedierea se face Ón
acest scop. Orice retragere de la antrepozitul v„mii va fi
subordonat„ prezent„rii unei autoriza˛ii eliberate de
autorit„˛ile de care ˛ine antrepozitul ∫i, Ón cazul unei
expedieri Ón str„in„tate, aceast„ retragere va fi asimilat„
unui nou export Ón sensul prezentei Conven˛ii.
d) Expedierile care sosesc pe teritoriul uneia dintre
p„r˛i sau care se fac de pe acest teritoriu, f„r„ s„ fi fost
Ónso˛ite de o autoriza˛ie de export, vor fi re˛inute de
autorit„˛ile competente.
e) O parte nu va autoriza trecerea Ón tranzit pe teritoriul
ei, Ón direc˛ia unei alte ˛„ri, a oric„rei expedieri de asemenea
substan˛e, indiferent dac„ marfa este sau nu desc„rcat„ din
vehiculul care o transport„, except‚nd cazul c‚nd copia dup„
autoriza˛ia de export pentru aceast„ expediere este
prezentat„ autorit„˛ilor competente ale acestei p„r˛i.
f) Autorit„˛ile competente ale unei ˛„ri sau regiuni,
prin care trecerea unui colet con˛in‚nd asemenea
substan˛e este autorizat„, vor adopta toate m„surile
necesare pentru a Ómpiedica abaterea din drum a coletului
men˛ionat c„tre o alt„ destina˛ie dec‚t aceea care figureaz„
pe copia autoriza˛iei de export ata∫at„ la colet, except‚nd
cazul Ón care guvernul ˛„rii sau regiunii prin care se
efectueaz„ expedierea ar autoriza aceast„ schimbare de
rut„. Guvernul acestei ˛„ri sau al regiunii de tranzit va
trata orice cerere de schimbare de rut„ ca ∫i cum ar fi
vorba de un export din ˛ara sau regiunea de tranzit c„tre
˛ara sau regiunea noii destina˛ii. Dac„ se autorizeaz„
schimbarea de rut„, dispozi˛iile de la alin. e) al
paragrafului I se vor aplica, de asemenea, Óntre ˛ara sau
regiunea de tranzit ∫i ˛ara sau regiunea de unde marfa a
fost exportat„ de la Ónceput.
g) Nici o expediere de asemenea substan˛e Ón tranzit
sau depus„ la un antrepozit al unei v„mi nu va putea fi
supus„ vreunei trat„ri de natur„ s„ modifice caracterul
substan˛elor. Ambalajul nu poate fi modificat f„r„
consim˛„m‚ntul autorit„˛ilor comepetente.
h) Dispozi˛iile alin. e)—g) referitoare la tranzitul acestor
substan˛e prin teritoriul uneia dintre p„r˛i nu sunt
aplicabile dac„ marfa este transportat„ pe calea aerului, cu

221
condi˛ia ca aeronava s„ nu aterizeze Ón ˛ara sau regiunea
de tranzit. Dac„ aeronava aterizeaz„ Ón aceast„ ˛ar„ sau
regiune, aceste dispozi˛ii se vor aplica Ón m„sura Ón care o
impun Ómprejur„rile.
i) Prevederile prezentului paragraf nu vor aduce
atingere prevederilor con˛inute Ón orice acord
interna˛ional care ar limita controlul exercitat de oricare
dintre p„r˛i asupra acestor substan˛e Ón tranzit.
ARTICOLUL 13
Interzicerea ∫i restric˛ii aplicate exportului ∫i importului
1. Orice parte poate notifica tuturor celorlalte p„r˛i, prin
intermediul Secretariatului general, c„ ea interzice importul
Ón ˛ara sa sau Óntr-una din regiunile sale, a uneia sau mai
multor substan˛e din tabelele II, III sau IV specificate Ón
notificarea sa. Œn aceast„ notificare, partea va indica numele
sub care substan˛a figureaz„ Ón tabelele II, III sau IV.
2. Dac„ una dintre p„r˛i a primit o notificare de
interdic˛ie, a∫a cum se prevede Ón paragraful I, ea va lua
m„surile necesare pentru ca nici una dintre substan˛ele
specificate Ón notificarea men˛ionat„ s„ nu fie exportat„ Ón
˛ara sau Ón una dintre regiunile p„r˛ii care a f„cut notificarea.
3. Contrar dispozi˛iilor paragrafelor precedente, orice
parte care a f„cut notificare conform paragrafului 1 poate,
eliber‚nd Ón fiecare caz un permis special de import, s„
autorizeze importul cantit„˛ilor determinate de substan˛ele
Ón cauz„ sau din preparatele care le con˛in. Autoritatea
˛„rii importatoare care va elibera permisul special de
import Ói va adresa Ón 2 exemplare, care vor purta numele
∫i adresa importatorului, autorit„˛ii competente a ˛„rii sau
regiunii exportatoare care va putea, Ón acest caz, s„
autorizeze exportatorul s„ efectueze expedierea. Aceasta va
fi Ónso˛it„ de un exemplar al permisului special de import,
vizat regulamentar de autoritatea competent„ a ˛„rii sau
regiunii exportatoare.
ARTICOLUL 14
Dispozi˛ii speciale cu privire la transportul substan˛elor
psihotrope Ón truse de prim ajutor pe vase, aeronave
sau alte mijloace de transport public care circul„
pe trasee interna˛ionale
1. Transportul interna˛ional pe nave, aeronave sau alte
mijloace de transport public interna˛ionale, ca trenuri ∫i
autocare interna˛ionale, al unor cantit„˛i limitate de

222
substan˛e din tabelele II, III ∫i IV, susceptibile s„ fie
necesare Ón cursul c„l„toriei pentru acordarea de prim
ajutor ∫i pentru cazurile de urgen˛„, nu va fi considerat ca
export, import sau tranzit Ón sensul prezentei Conven˛ii.
2. Se vor lua m„suri de precau˛ie adecvate de c„tre
˛ara de Ónmatriculare pentru a Ómpiedica utilizarea
abuziv„ a substan˛elor men˛ionate la paragraful 1 sau
deturnarea lor Ón scopuri ilicite. Comisia va recomanda
aceste precau˛ii dup„ ce se va consulta cu organiza˛iile
interna˛ionale competente.
3. Substan˛ele transportate pe nave, aeronave sau alte
mijloace de transport public interna˛ional, ca trenuri ∫i
autocare interna˛ionale, conform prevederilor paragrafului 1,
vor fi supuse legilor, reglement„rilor, permiselor ∫i
autoriza˛iilor ˛„rii de Ónmatriculare, f„r„ a prejudicia dreptul
autorit„˛ilor locale competente de a proceda la verific„ri,
inspec˛ii ∫i alte opera˛iuni de control la bordul acestor
mijloace de transport. Administrarea acestor substan˛e, Ón
caz de urgen˛„, nu se va considera c„ ar contraveni
dispozi˛iilor paragrafului 1 sin art. 9.
ARTICOLUL 15
Inspec˛ia
P„r˛ile vor institui un sistem de inspectare a
fabrican˛ilor, exportatorilor, importatorilor ∫i distribuitorilor
cu ridicata ∫i cu am„nuntul a substan˛elor psihotrope,
precum ∫i a institu˛iilor medicale ∫i ∫tiin˛ifice care folosesc
asemenea substan˛e. P„r˛ile vor organiza inspectarea
localurilor, stocurilor ∫i Ónregistr„rilor at‚t de frecvent pe
c‚t o vor considera necesar„.
ARTICOLUL 16
Informa˛ii ce trebuie furnizate de c„tre p„r˛i
1. P„r˛ile vor furniza Secretariatului general
informa˛iile pe care comisia le poate cere ca fiind necesare
pentru exercitarea func˛iilor ei ∫i, Ón special, un raport
anual consacrat aplic„rii Conven˛iei pe teritoriile lor, care
s„ con˛in„ informa˛ii privitoare la:
a) modific„rile importante aduse legilor ∫i
reglement„rilor referitoare la substan˛ele psihotrope; ∫i
b) faptele deosebit de semnificative care se vor fi
produs pe teritoriile lor Ón materie de abuz ∫i trafic ilicit
de substan˛e psihotrope.

223
2. P„r˛ile vor comunica, pe de alt„ parte, Secretarului
general, numele ∫i adresele autorit„˛ilor guvernamentale
men˛ionate la alin. f) al art. 7, la art. 12 ∫i la paragraful 3
al art. 13. Secretarul general va difuza aceste informa˛ii
tuturor p„r˛ilor.
3. P„r˛ile vor adresa Secretarului general, Ón cel mai
scurt timp posibil, un raport asupra cazurilor de trafic
ilicit de substan˛e psihotrope ∫i de confiscare a
substan˛elor f„c‚nd obiectul acestui trafic ilicit, atunci
c‚nd aceste cazuri li se vor p„rea importante datorit„:
a) noilor tendin˛e puse Ón eviden˛„;
b) cantit„˛ilor Ón cauz„;
c) informa˛iilor asupra surselor de aprovizionare; sau
d) metodelor folosite de c„tre trafican˛ii ilici˛i.
Copii dup„ raport vor fi comunicate conform alin. b) al
art. 21.
4. P„r˛ile vor furniza organului rapoarte statistice
anuale, utiliz‚nd Ón acest scop formularele stabilite de
c„tre organ. Aceste rapoarte se vor referi:
a) Ón ce prive∫te fiecare dintre substan˛ele tabelelor I ∫i
II — la cantit„˛ile fabricate, exportate la destina˛ie ∫i
importate din fiecare ˛ar„ sau regiune, precum ∫i la
stocurile de˛inute de c„tre fabrican˛i;
b) Ón ce prive∫te fiecare dintre substan˛ele tabelelor III
∫i IV — la cantit„˛ile fabricate, precum ∫i la cantit„˛ile
totale importate ∫i exportate;
c) Ón ce prive∫te fiecare dintre substan˛ele tabelelor II
∫i III — la cantit„˛ile folosite pentru fabricarea preparatelor
exceptate; ∫i
d) Ón ce prive∫te fiecare dintre substan˛ele incluse pe
un tabel, altul dec‚t tabelul I, — la cantit„˛ile utilizate Ón
scopuri industriale, conform dispozi˛iilor alin. b) al art. 4.
Cantit„˛ile fabricate, care sunt prev„zute la alin. a) ∫i
b) din prezentul paragraf, nu cuprind cantit„˛ile de
preparate fabricate.
5. Orice parte va furniza organului, la cererea acestuia,
informa˛ii statistice suplimentare referitoare la perioade
viitoare Ón ce prive∫te cantit„˛ile unei substan˛e sau ale
alteia din tabelele III ∫i IV, exportate Ón fiecare ˛ar„ sau
regiune ∫i importate din fiecare ˛ar„ sau regiune. Aceast„
parte va putea cere organului s„ dea un caracter
confiden˛ial, at‚t cererii sale de a i se furniza informa˛ii,
c‚t ∫i informa˛iilor furnizate Ón baza prezentului paragraf.

224
6. P„r˛ile vor furniza informa˛iile men˛ionate la
paragrafele 1 ∫i 4 Ón modul ∫i la data pe care le va fixa
comisia sau organul.
ARTICOLUL 17
Func˛iile comisiei
1. Comisia poate examina toate problemele care se
refer„ la scopurile prezentei Conven˛ii ∫i la aplicarea
prevederilor sale ∫i s„ fac„ recomand„ri Ón acest scop.
2. Hot„r‚rile comisiei prev„zute la art. 2 ∫i art. 3 vor fi
adoptate cu majoritatea a 2/3 din membrii comisiei.
ARTICOLUL 18
Rapoartele organului
1. Oraganul Óntocme∫te rapoarte anuale privind
activitatea sa, Ón care va face o analiz„ a informa˛iilor
statistice de care el dispune ∫i, Ón cazurile necesare, o
expunere a explica˛iilor pe care guvernele au putut s„ le
furnizeze sau au fost cerute s„ le furnizeze, precum ∫i
orice observa˛ii ∫i recomand„ri pe care organul le poate
furniza. Organul poate, de asemenea, s„ fac„ orice alt
raport suplimentar pe care l-ar considera necesar.
Rapoartele sunt prezentate consiliului prin intermediul
comisiei, care poate formula observa˛iile pe care ea le
consider„ oportune.
2. Rapoartele organului sunt comunicate p„r˛ilor ∫i
publicate ulterior de c„tre secretarul general. P„r˛ile
autorizeaz„ libera distribuire a acestor rapoarte.
ARTICOLUL 19
M„suri ce trebuie adoptate de c„tre organ
spre a asigura executarea prevederilor Conven˛iei
I. a) Dac„, dup„ examinarea informa˛iilor adresate
organului de c„tre un guvern sau a informa˛iilor
comunicate de organele O.N.U., organul are temeiuri s„
cread„ c„ scopurile prezentei Conven˛ii sunt grav
compromise prin faptul c„ o ˛ar„ sau o regiune nu aplic„
dispozi˛iile sale, organul are dreptul s„ cear„ explica˛ii
guvernului ˛„rii sau regiunii interesate. Sub rezerva
dreptului pe care Ól are de a atrage aten˛ia p„r˛ilor,
consiliului ∫i comisiei privind problema prev„zut„ la alin.
c), organul va considera drept confiden˛ial„ orice cerere de
informa˛ii sau explica˛ii furnizate de un guvern Ón
conformitate cu prezentul alineat.

225
b) Dup„ ce a ac˛ionat conform alin. a), organul poate,
dac„ consider„ necesar s„ o fac„, s„ cear„ guvernului
interesat s„ ia m„surile de remediere care, datorit„
Ómprejur„rilor, pot ap„rea necesar spre a asigura
executarea prevederilor prezentei Conven˛ii.
c) Dac„ organul constat„ c„ guvernul interesat nu a dat
explica˛ii satisf„c„toare, atunci c‚nd i s-a cerut s„ fac„
acest lucru conform alin. a), sau a neglijat s„ adopte o
m„sur„ de remediere care i s-a cerut s„ o ia conform alin.
b), el poate atrage aten˛ia p„r˛ilor, consiliului ∫i comisiei
Ón aceast„ privin˛„.
2. Atunci c‚nd atrage aten˛ia p„r˛ilor, consiliului ∫i
comisiei asupra unei probleme conform alin. c) al
paragrafului I, organul poate, dac„ consider„ necesar„ o
asemenea m„sur„, s„ recomande p„r˛ilor s„ sisteze
exportul substan˛elor psihotrope Ón ˛ara sau regiunea
interesat„ sau importul substan˛elor psihotrope Ón ˛ara sau
regiunea interesat„ sau importul substan˛elor psihotrope
provenite din aceast„ ˛ar„ sau aceast„ regiune, sau at‚t
exportul c‚t ∫i importul, fie pentru o perioad„
determinat„, fie p‚n„ ce situa˛ia Ón aceast„ ˛ar„ sau
regiune se va reglementa. Statul interesat are dreptul s„
aduc„ problema Ón fa˛a consiliului.
3. Organul are dreptul s„ publice un raport privind orice
problem„ prev„zut„ Ón dispozi˛iile prezentului articol ∫i s„ Ól
comunice consiliului, care Ól va transmite tuturor p„r˛ilor.
Dac„ organul public„ Ón acest raport o hot„r‚re adoptat„ Ón
baza prezentului articol sau a informa˛iilor privitoare la
aceast„ hot„r‚re, el trebuie, de asemenea, s„ publice
p„rearea guvernului interesat, dac„ aceasta o va cere.
4. Œn cazurile Ón care o hot„r‚re a organului, publicat„
Ón conformitate cu prezentul articol, nu a fost adoptat„ Ón
unanimitate, trebuie s„ fie expus„ ∫i p„rerea minorit„˛ii.
5. Orice stat va fi invitat s„ fie reprezentat la ∫edin˛ele
organului, Ón cursul c„rora se examineaz„ o problem„ care
Ól intereseaz„ Ón mod direct, conform prevederilor
prezentului articol.
6. Hot„r‚rile organului luate Ón conformitate cu
prezentul articol trebuie adoptat cu majoritatea a 2/3 din
num„rul total al membrilor organului.
7. Prevederile paragrafelor precedente se vor aplica, de
asemenea, atunci c‚nd organul are temeiuri s„ cread„ c„
scopurile Conven˛iei de fa˛„ ar putea fi grav compromise
Ón urma unei hot„r‚ri luate de una dintre p„r˛i, Ón baza
dispozi˛iilor paragrafului 7 al art. 2.

226
ARTICOLUL 20
M„suri Ómpotriva abuzului de substan˛e psihotrope
1. P„r˛ile vor lua toate m„surile susceptibile s„ previn„
abuzul de substan˛e psihotrope ∫i s„ asigure depistarea
prompt„, precum ∫i tratamentul, educa˛ia, perioada
postcur„, readaptarea ∫i reintegrarea social„ a persoanelor
interesate; ele Ó∫i vor coordona eforturile Ón acest scop.
2. P„r˛ile vor favoriva, pe c‚t posibil, formarea unui
personal pentru a asigura tratamentul, perioada postcur„,
readaptarea ∫i reintegrarea social„ a persoanelor care
abuzeaz„ de substan˛e psihotrope.
3. P„r˛ile vor ajuta persoanele care au nevoie Ón
exercitarea profesiei lor de a dob‚ndi cuno∫tin˛e
referitoare la problemele puse de abuzul de substan˛e
psihotrope ∫i de prevenirea lui ∫i vor difuza, de asemenea,
aceste cuno∫tin˛e Ón r‚ndul marelui public, dac„ exist„
temeri justificate c„ abuzul de aceste substan˛e ar putea s„
se r„sp‚ndeasc„ foarte mult.
ARTICOLUL 21
Lupta Ómpotriva traficului ilicit
fiin‚nd seama de regimul lor constitu˛ional, juridic ∫i
administrativ, p„r˛ile:
a) vor asigura pe plan na˛ional coordonarea ac˛iunii
preventive ∫i represive Ómpotriva traficului ilicit; Ón acest
scop, ele vor putea s„ desemneze un serviciu adecvat,
Óns„rcinat cu aceast„ coordonare;
b) se vor ajuta reciproc Ón lupta Ómpotriva traficului
ilicit de substan˛e psihotrope ∫i, Ón special, vor transmite
celorlalte p„r˛i direct interesate, pe cale diplomatic„ sau
prin intermediul autorit„˛ilor competente pe care le vor
desemna Ón acest scop, c‚te o copie din fiecare raport pe
care Ól vor fi adresat Secretariatului general Ón baza art. 16,
Ón urma descoperirii unui caz de trafic ilicit sau Ón urma
unei confisc„ri;
c) vor colabora str‚ns Óntre ele, precum ∫i cu
organiza˛iile interna˛ionale competente din care fac parte,
Ón scopul ducerii unei lupte coordonate Ómpotriva
traficului ilicit;
d) vor veghea la realizarea rapid„ a colabor„rii
interna˛ionale a serviciilor adecvate; ∫i
e) se vor asigura ca, atunci c‚nd documentele de
procedur„ sunt transmise Óntre ˛„ri pentru ini˛ierea unei
ac˛iuni Ón justi˛ie, transmisia s„ fie efectuat„ pe c„i rapide

227
la adresa instan˛elor desemnate de c„tre p„r˛i; aceast„
prevedere nu Óncalc„ dreptul p„r˛ilor de a cere ca
documentele de procedur„ s„ le fie expediate pe cale
diplomatic„.
ARTICOLUL 22
Dispozi˛ii cu caracter penal
1. a) Sub rezerva prevederilor sale constitu˛ionale,
fiecare parte va considera drept infrac˛iune pasibil„ de
pedeaps„ orice act comis inten˛ionat care contravine unei
legi sau unui regulament Ón executarea obliga˛iilor sale ce
decurg din prezenta Conven˛ie ∫i va lua m„surile necesare
pentru ca infrac˛iunile grave s„ fie sanc˛ionate, de
exemplu, cu Ónchisoare sau orice alt„ pedeaps„ privativ„
de libertate.
b) Contrar dispozi˛iilor cuprinse Ón alineatul
precedent, atunci c‚nd persoanele care utilizeaz„ Ón mod
abuziv substan˛e psihotrope vor fi s„v‚r∫it aceste
infrac˛iuni, p„r˛ile vor putea — Ón loc de a le condamna
sau de a aplica o sanc˛iune penal„ Ómpotriva lor sau ca un
complement al sanc˛iunii penale —, s„ supun„ aceste
persoane unor m„suri de tratament, de educare, de
postcur„, de readaptare ∫i de reintegrare social„, conform
prevederilor paragrafului 1 al art. 20.
2. Sub rezerva prevederilor constitu˛ionale, ale
sistemului juridic ∫i ale legisla˛iei na˛ionale ale fiec„rei
p„r˛i:
a) I. dac„ o serie de ac˛iuni care sunt legate Óntre ele ∫i
constituie infrac˛iuni Ón virtutea paragrafului I de mai sus
au fost comise Ón ˛„ri diferite, fiecare dintre aceste ac˛iuni
va fi considerat„ ca o infrac˛iune distinct„;
II. participarea interna˛ional„ la vreuna dintre
infrac˛iunile men˛ionate mai sus, asocierea sau Ón˛elegerea
Ón vederea s„v‚r∫irii sau tentativei de a comite asemenea
infrac˛iuni, precum ∫i actele preg„titoare ∫i opera˛iunile
financiare executate inten˛ionat Ón leg„tur„ cu
infrac˛iunile men˛ionate Ón prezentul articol, vor constitui
infrac˛iuni pasibile de pedepse prev„zute la paragraful I.
III. condamn„rile pronun˛ate Ón str„in„tate pentru
aceste infrac˛iuni vor fi luate Ón considera˛ie pentru a
stabili cazurile de recidiv„; ∫i
IV. infrac˛iunile grave men˛ionate mai sus, indiferent
dac„ au fost comise de c„tre cet„˛eni ai ˛„rii sau str„ini,
vor fi urm„rite de partea pe teritoriul c„reia a fost comis„
infrac˛iunea sau de c„tre partea pe teritoriul c„reia se afl„

228
delincventul, dac„ extr„darea nu este compatibil„ cu
legisla˛ia p„r˛ii c„reia i-a fost adresat„ cererea ∫i dac„
infractorul a fost deja urm„rit ∫i judecat.
b) Este de dorit ca infrac˛iunile men˛ionate la
paragrafele 1 ∫i Ón partea a II-a a alin. a) din paragraful 2
s„ fie considerate drept cazuri de extr„dare Ón cadrul
oric„rui tratat de extr„dare Óncheiat sau care urmeaz„ s„
se Óncheie Óntre p„r˛i ∫i s„ fie recunoscute drept cazuri de
extr„dare Óntre ele de c„tre p„r˛ile care nu subordoneaz„
extr„darea existen˛ei unui tratat sau reciprocit„˛i,
Ón˛eleg‚ndu-se, totu∫i, c„ extr„darea va fi acordat„ conform
legisla˛iei p„r˛ii c„reia i s-a adresat cererea de extr„dare ∫i
c„ numita parte va avea dreptul s„ refuze de a proceda la
arestarea infractorului ∫i s„ refuze s„ acorde extr„darea
lui, dac„ autorit„˛ile competente consider„ c„ infrac˛iunea
nu este suficient de grav„.
3. Orice substan˛„ psihotrop„, orice alt„ substan˛„ ∫i
orice material utilizat sau care se inten˛ioneaz„ a fi utilizat
pentru a s„v‚r∫i oricare din infrac˛iunile prev„zute la
paragrafele 1 ∫i 2 vor putea s„ fie sechestrate ∫i confiscate.
4. Nici o dispozi˛ie a prezentului articol nu aduce
atingere legisla˛iei na˛ionale a uneia dintre p„r˛i Ón
materie de competen˛„.
5. Nici o prevedere a prezentului articol nu va Ónc„lca
principiul potrivit c„ruia infrac˛iunile la care el se refer„
vor fi definite, urm„rite ∫i pedepsite conform legisla˛iei
na˛ionale a fiec„rei p„r˛i.
ARTICOLUL 23
Aplicarea unor m„suri de control mai severe
dec‚t cele impuse prin Conven˛ie
P„r˛ile vor putea adopta m„suri de control mai stricte
∫i mai severe dec‚t cele prev„zute Ón prezenta Conven˛ie,
dac„ ele vor considera aceasta oportun sau necesar pentru
ocrotirea s„n„t„˛ii ∫i Ón interes public.
ARTICOLUL 24
Cheltuielile organelor interna˛ionale care decurg
din administrarea dispozi˛iilor Conven˛iei
Cheltuielile comisiei ∫i ale organului pentru
Óndeplinirea func˛iilor lor respective Ón baza prezentei
Conven˛ii vor fi Ón sarcina Organiza˛iei Na˛iunilor Unite,
Ón condi˛iile pe care le va stabili adunarea general„. P„r˛ile
care nu sunt membre ale O.N.U. vor contribui la aceste
cheltuieli, adunarea general„ urm‚nd s„ analizeze

229
periodic, dup„ consult„ri cu guvernele acestor p„r˛i, suma
contribu˛iilor pe care ea o va considera drept echitabil„.
ARTICOLUL 25
Procedura de admitere, ratificare ∫i aderare
1. Statele membre ale O.N.U., statele nemembre ale
O.N.U., care sunt membre ale unei institu˛ii specializate a
O.N.U. sau a Agen˛iei Interna˛ionale pentru Energie
Atomic„ care sunt p„r˛i la statutul Cur˛ii Interna˛ionale de
Justi˛ie, precum ∫i orice alt stat invitat de consiliu, pot
deveni p„r˛i la prezenta Conven˛ie:
a) semn‚nd-o; sau
b) ratific‚nd-o, dup„ ce a fost semnat„ sub rezerva
ratific„rii; sau
c) ader‚nd la aceasta.
2. Prezenta Conven˛ie va fi deschis„ pentru semnare
p‚n„ la 1 ianuarie 1972 inclusiv. Dup„ aceea se va putea
adera la aceasta.
3. Instrumentele de ratificare sau aderare vor fi
depuse la Secretarul general.
ARTICOLUL 26
Intrarea Ón vigoare
1. Conven˛ia de fa˛„ va intra Ón vigoare la 90 de zile
dup„ ce 40 de state men˛ionate Ón paragraful 1 al art. 25 o
vor fi semnat-o f„r„ s„ fac„ vreo rezerv„ Ón ce prive∫te
ratificarea sau vor fi depuse intrumentele de ratificare sau
de aderare.
2. Pentru oricare alt stat care semneaz„ f„r„ rezerva
ratific„rii sau care depune instrumentele de ratificare sau de
aderare dup„ data ultimei semn„turi sau a ultimei depuneri
men˛ionate la paragraful precedent, prezenta Conven˛ie va
intra Ón vigoare la 90 de zile de la data semn„rii ei sau
depunerii instrumentelor de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 27
Aplicarea teritorial„
Prezenta Conven˛ie se va aplica tuturor teritoriilor
nemetropolitane pe care una dintre p„r˛i le reprezint„ pe
plan interna˛ional, excep‚nd cazul Ón care consim˛„m‚ntul
prealabil al unui teritoriu oarecare este necesar, fie Ón
baza Constitu˛iei p„r˛ii sau a teritoriului interesat, fie Ón
baza cutumelor. Œn acest caz, partea se va str„dui s„
ob˛in„, Óntr-un timp c‚t mai scurt, consim˛„m‚ntul

230
teritoriului care este necesar ∫i, atunci c‚nd acest
consim˛„m‚nt va fi ob˛inut, ea va notifica acest lucru
Secretarului general. Prezenta Conven˛ie se va aplica
teritoriului sau teritoriilor desemnate prin notificarea
men˛ionat„, Óncep‚nd de la data primirii acesteia din
urm„ de c„tre Secretarul general. Œn cazurile Ón care
consim˛„m‚ntul prealabil al teritoriului nemetropolitan nu
este necesar, partea interesat„ va declara, Ón momentul
semn„rii, ratific„rii sau ader„rii, c„rui teritoriu sau c„ror
teritorii nemetropolitane li se aplic„ prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 28
Regiuni definite Ón scopurile prezentei Conven˛ii
1. Oricare dintre p„r˛i poate notifica Secretarului
general c„ Ón scopurile prezentei Conven˛ii teritoriul ei
este divizat Ón dou„ sau mai multe regiuni sau c„ dou„ sau
mai multe dintre regiunile ei sunt grupate Ón una singur„.
2. Dou„ sau mai multe p„r˛i pot notifica Secretarului
general c„, Ón urma instituirii unei uniuni vamale Óntre
ele, aceste p„r˛i constituie o regiune Ón scopurile prezentei
Conven˛ii.
3. Orice notificare f„cut„ Ón baza paragrafului 1 sau 2
va intra Ón vigoare la 1 ianuarie al anului care va urma
aceluia Ón care notificarea a fost f„cut„.
ARTICOLUL 29
Denun˛area
1. La expirarea unei perioade de 2 ani Óncep‚nd de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, oricare parte
va putea, Ón numele s„u sau Ón numele unui teritoriu pe
care ea Ól reprezint„ pe plan interna˛ional ∫i care ∫i-a
retras consim˛„m‚ntul dat Ón virtutea art. 27, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie, depun‚nd Ón acest scop instrumentul
necesar la Secratariatul general.
2. Dac„ Secretarul general prime∫te denun˛area Ónaintea
datei de 1 iulie sau la aceast„ dat„, ea va intra Ón vigoare la 1
ianuarie a anului urm„tor: dac„ denun˛area este primit„
dup„ 1 iulie ea va intra Ón vigoare ca ∫i cum ar fi fost primit„
Ón anul urm„tor Ónainte de 1 iulie sau la aceast„ dat„.
3. Conven˛ia de fa˛„ va expira dac„, Ón urma
denun˛urilor notificate conform prevederilor paragrafelor
1 ∫i 2, condi˛iile intr„rii sale Ón vigoare prev„zute la
paragraful 1 al art. 26 Ónceteaz„ de a mai fi respectate.

231
ARTICOLUL 30
Amendamente
1. Oricare dintre p„r˛i va putea propune un
amendament la prezenta Conven˛ie. Textul acestui
amendament sau cauzele care l-au motivat vor fi
comunicate Secretarului general, care le va difuza p„r˛ilor
∫i consiliului. Consiliul va putea hot„rÓ fie:
a) s„ convoace o conferin˛„, conform paragrafului 4 al
art. 62 din Carta O.N.U., Ón vederea studierii
amendamentului propus; fie
b) s„ Óntrebe p„r˛ile dac„ accept„ amendamentul
propus ∫i s„ le roage s„ prezinte eventual consiliului
observa˛iile lor cu privire la aceast„ propunere.
2. Dac„ un proiect de amendament difuzat conform
alin. b) al paragrafului 1 nu a fost respins de nici una
dintre p„r˛i Ón decursul celor 18 luni care urmeaz„
comunic„rii sale, el va intra imediat Ón vigoare. Dac„ totu∫i
el va fi respins de una dintre p„r˛i, consiliul va putea
hot„rÓ, ˛in‚nd seama de observa˛iile p„r˛ilor, dac„ este
cazul s„ se convoace o conferin˛„ Óns„rcinat„ cu studierea
amendamentului amintit.
ARTICOLUL 31
Diferende
1. Dac„ Óntre dou„ sau mai multe p„pr˛i se na∫te un
diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei
Conven˛ii, p„r˛ile amintite se vor consulta Ón vederea
reglement„rii acestui diferend pe cale de negocieri,
anchet„, mediere, consiliere, arbitraj, recurs la organisme
regionale, pe cale judiciar„ sau prin alte mijloace pa∫nice
pe care le vor alege.
2. Orice diferend de acest fel care nu va fi reglementat
prin mijloacele prev„zute la paragraful 1 va fi supus, la
cererea uneia dintre p„r˛ile Ón litigiu, Cur˛ii Interna˛ionale
de Justi˛ie.
ARTICOLUL 32
Rezerve
1. Nici o rezerv„ nu este permis„ Ón afara celor f„cute
conform paragrafelor 2, 3 ∫i 4 ale prezentului articol.
2. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii, ratific„rii
sau ader„rii, s„ fac„ rezerve Ón leg„tur„ cu urm„toarele
prevederi din prezenta Conven˛ie:
a) art. 19 paragrafele 1 ∫i 2;

232
b) art. 27; ∫i
c) art. 31.
3. Orice stat care dore∫te s„ devin„ parte la Conven˛ie,
dar care vrea s„ fie autorizat s„ fac„ rezerve, altele dec‚t
cele care sunt enumerate Ón paragrafele 2, 3 ∫i 4, poate
anun˛a Secretarul general despre aceast„ inten˛ie, cu
condi˛ia ca la expirarea celor 12 luni de la data
comunic„rii rezervei Ón chestiune de c„tre Secretarul
general, o treime din statele care au semnat f„r„ rezerva
ratific„rii sau au ratificat Conven˛ia sau au aderat la ea
Ónainte de expirarea perioadei amintite — s„ nu fi ridicat
obiec˛iuni Ómpotriva ei — rezerva va fi considerat„ drept
autorizat„, Ón˛eleg‚ndu-se Óns„ c„ statele care au ridicat
obiec˛ii Ómpotriva acestei rezerve nu vor s„-∫i asume fa˛„
de statul care a formulat-o acea obliga˛ie juridic„ ce
decurge din prezenta Conven˛ie, la care se refer„ rezerva.
4. Oricare stat pe teritoriul c„ruia cresc Ón stare
s„lbatec„ plante con˛in‚nd substan˛e psihotrope, incluse Ón
tabelul I, folosite Ón mod tradi˛ional de anumite grupuri
restr‚nse bine determinate, cu prilejul ceremoniilor
magice sau religioase, poate, Ón momentul semn„rii
ratific„rii sau a ader„rii, s„ fac„ rezerve cu privire la
aceste plante Ón leg„tur„ cu prevederile art. 7, except‚nd
prevederile referitoare la comer˛ul interna˛ional.
5. Statul care a f„cut rezerve va putea, Ón orice
moment, printr-o notificare scris„ adresat„ Secretarului
general, s„ retrag„ Ón Óntregime sau par˛ial rezervele sale.
ARTICOLUL 33
Notific„ri
Secretarul general va notifica tuturor statelor
men˛ionate la paragraful 1 al art. 25:
a) semn„turile, ratific„rile sau ader„rile conform art. 25;
b) data la care prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare
conform art. 26;
c) denun˛„rile conform art. 29; ∫i
d) declara˛iile ∫i notific„rile conform art. 27, 28, 30 ∫i 32.
Drept care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i, au semnat
prezenta Conven˛ie Ón numele guvernelor respective.
Œntocmit„ la Viena la 21 februarie 1971, Óntr-un singur
exemplar Ón limbile englez„, chinez„, spaniol„, francez„ ∫i
rus„, cele 5 texte fiind Ón m„sur„ egal„, valabile. Conven˛ia
va fi depus„ la Secretarul general al O.N.U., care va
transmite copii certificate, conforme, tuturor statelor
membre ale O.N.U. ∫i celorlalte state prev„zute la
paragraful 1 al art. 25.

233
LISTA REVIZUIT√ ŒN FUNCfiIE DE TOATE
AMENDAMENTELE ADUSE DE COMISIA
STUPEFIANTELOR P¬N√ LA 12 OCTOMBRIE 1988
LISTA
cu substan˛ele ce figureaz„ Ón tabelul I
Nr. D.C.I. Alte denumiri Denumire
crt. uzuale chimic„
0 1 2 3
1. Brolamfetamina DOB (+)–4–2, 5–bromo–2, 5–dime-
toxi–alfa–metil-fene-
tilamin„
2. Catinona (–)–(S)–2–amino-propio-fenon„
3. DET 3–[2–(dietilamino) etil]indol
4. DMA (±)–2, 5–dimetoxi–alfa–metil-
fenetilamin„
5. DMHP 3–(1, 2–dimetilheptil.)–7, 8,
9, 10 –tetrahidro–6, 6, 9 –
trimetil–6H–dibenzo[b, d]–
piran–1–ol
6. DMT 3–[2–(dimetilamino) etil]indol
7. DOET (±)–4–etil–2, 5–dimetoxi–alfa–
fenetilamin„
8. Eticiclidina PCE N–etil–1–fenilciclo-hexilamin„
9. (+)–Lisergio LSD, LSD-25 9, 10–didehidro–N, N–dietil–
6–metilergolin„–8beta–
carboxamid„
10. Tenamfetamina MDA alfa–metil–3, 4– (metilenedioxi)
fenetilamin„
11. mescalin„ 3, 4, 5–trimetoxifenetilamin„
12. MMDA 2–metoxi–alfa–metil–4, 5–
(metilenedioxi) fenetilamin„
13. parahexil 3–hexil–7, 8, 9, 10–tetrahidro–
6, 6, 9–trimetil–6H–dibenzo
[b, d]piran–1–ol
14. PMA p–metoxi–alfa– metilfenetilamin„
15. psilocin„ 3–[2–(dimetilamino) etil]
indol–4–ol
16. Psilocibina 3–[2–(dimetilamino) etil]indol–
4–il dihidrogen–fosfat
17. Roliciclidina PHP, PCPY 1–(1–fenilciclohexil)
pirolidin„
18. STP, DOM 2, 5–dimetoxi–alfa, 4–dimetil
fenetilamin„

234
0 1 2 3

19. MDMA (±)–N, alfa–dimetil–3, 4–(metil-


enedioxi) fenetilamin„
20. Tenociclidine TCP 1–[1–(2–tieni)ciclohexil]
piperidin„
21. tetrahidrocanabiol cu urm„torii
izomeri ∫i alte variante
stereochimice 7, 8, 9, 10–
tertahidro–6, 6, 9–trimetil–
3–pentil–6H–dibenzo [b, d]–
piran–1–ol
(9R, 10aR)–8, 9, 10,
10a–tetrahidro –6, 6,
9–trimetil–3–pentil–
6H–dibenzo[b, d]
–piran–1–ol
(6aR. 9R, 10aR) –6a, 9, 10,
10a–tetrahidro–6, 6, 9–trimetil
–3–pentil–6H–dibenzo[b,
d]piran–1–ol
(6aR, 10aR)–6a, 7, 10,
10a–tetrahidro–6, 6, 9–trimetil–
3–pentil–6H–dibenzo[b, d]
piran–1–ol
(6aR, 10aR)–6a, 7, 8,
10a–tetrahidro–6, 6, 9–trimetil–
3–pentil–6H–dibenzo[b, d]
piran–1–ol
6a, 7, 8, 9–tetrahidro –6, 6,
9–trimetil –3–pentil–6H–
dibenzo[b, d]piran–1–ol
(6aR, 10aR)–6a, 7, 8, 9, 10,
10a–hexahidro–6, 6–dimetil–
9–metilen–3–pentil–6H–
dibenzo[b, d]piran–1–ol
22. TMA (±)–3, 4, 5–trimetoxi-alfa–
metilfenetilamin„
S„rurile substan˛elor existente Ón acest tabel nu exclud alte
s„ruri posibile.

235
LISTA
cu substan˛ele ce figureaz„ Ón tabelul II
Nr. D.C.I. Alte denumiri Denumire
crt. uzuale chimic„
0 1 2 3

1. Amfetamina amfetamin„ (±)–alfa–metilfenetilamin„


2. Dexamfetamina dexamfetamin„ (+)–alfa–metilfenetilamin„
3. Fenetrilin„ 7–[2–[(alfa–metilfenetil)
amino] etil] teofilin„
4. Levamfetamina levamfetamin„ (–)–(R)–alfa–
metilfenetilamin„
5. levometamfetamin„ (–)–N, alfa–dimentil-
fenetilamin„
6. Mecloqualon 2–metil–3–0–tolil–
4(3H)–chinazolinon„
7. Metamfetamina metamfetamin„ alfa–fenil–2–piperidil-
acetat de metil
8. Metamfetamina metamfetamin„ (±)–N, –dimetilfe-
racemica racemic„ netilamin„
9. Metaqualon 2–metol–3–0–tolil–
4(3H)–chinazolinon„
10. Metilfenidat alfa–fenil–2–
piperidil-acetat de metil
11. Fenciclidina PCP 1–(1–fenilciclohexil)
piperidin„
12. Fenmetrazina 3–metil–2–
fenilmorfolin„
13. Secobarbital acid 5–alil–5–(1–metil–
butil) barbituric
S„rurile substan˛elor existente Ón acest tabel nu exclud alte
s„ruri posibile.

LISTA
cu substan˛ele ce figureaz„ Ón tabelul III
Nr. D.C.I. Alte denumiri Denumire
crt. uzuale chimic„
0 1 2 3

1. Amobarbital acid 5–etil–5–izopentil


barbituric
2. Butalbital acid 5–alil–5–izobutil–
barbituric

236
0 1 2 3

3. C„tina (+)–norpseudo- (+)–(R)–alfa–[(R)–1–


efedrin„ aminoetil]benzil–alcool
4. Ciclobarbital acid 5–(1–ciclohexen–
1–il)–5–etilbarbituric
5. Glutetimida 2–etil–2–fenilglutarimid„
6. Pentazocina (2R*,6R*,11R*)–1, 2, 3, 4,
5, 6–hexahidro–6,
11–dimetil–3(–3–
metil–2–butenil)–2,6–
metano–3–benzazocin–8–01
7. Pentobarbital acid 5–etil–5–(1–metil–
butil) barbituric
S„rurile substan˛elor existente Ón acest tabel nu exclud alte
s„ruri posibile.

LISTA
cu substan˛ele ce figureaz„ Ón tabelul IV
Nr. D.C.I. Alte denumiri Denumire
crt. uzuale chimic„
0 1 2 3

1. Alobarbital acid 5,5—dialilbarbituric


2. Alprazolam 8–clor–1–metil–6–fenil–
4H–s–triazolo [4,3–a][1,4]
benzodiazepine
3. Amfrepramona 2–(dietilamino)
propiofenon„
4. Barbital acid 5,5–dietilbarbituric
5. Benfetamina benzfetamin„ N–benzil–N, alfa–
dimetilfenetilamin„
6. Bromazepam 7–brom–1,3–dihidro–5–
(2–piridil)–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
7. Butobarbital acid 5–butil–5–
etilbarbituric
8. Camazepam dimetilcarbamat ester de
7–clor–1,3–dihidro–3–
hidroxi–1–metil–5–fenil–
2H–1,4–benzodiazepin–
2–on„
9. Clordiazepoxid 7–clor–2–(metilamino)–5–
fenil–3H–1,4–benzodiaze-
pin–4–oxid

237
0 1 2 3

10. Clobazam 7–clor–1–metil–5–fenil–


1–1,5–benzodiazepin–2,4
(3H, 5H)–dion„
11. Clonazepam 5–(0–clorfenil)–1,3–
dihidro–7–nitro–2H–
1,4–benzodiazepin–2–on„
12. Clorazepat acid 7–clor–2,3–dihidro–
2–oxo–5–fenil–1H–1,4–
benzodiazepin–3–carboxilic
13. Clotiazepam 5–(0–clorfenil)–7–etil–
1,3–dihidro–1–metil–2H–tien
[2,3–e]–1,4–diazepin–2–on„
14. Cloxazolam 10–clor–11b–(0–clorfenil–
2, 3, 7, 11b–tetrahidro–
5H–oxa–[3,2–d] [1,4]
benzodiazepin–6–on„
15. Delorazepam 7–clor–5–(0–clorfenil)–
1,3–dihidro–2H–1,4–
benzodiazepin–2–ou„
16. Diazepam 7–clor–1,3–dihidro–1–
metil–5–fenil–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
17. Estazolam 8–clor–6–fenil–4H–s–
triazol [4,3–a] [1,4]
benzodiazepina
18. Etclorvinol 1–clor–3–etil–1–penten–
4–in–3–01
19. Etinamat carbamat de
1–etinilciclohexanol
20. Etil Loflazepat etil 7–clor–5–
(0–fluorfenil)–2,3–
dihidro–2–oxo–1H–1,4–
benzodiazepin–3–
carboxilat
21. Etilamfetamin„ N–etilamfetamin„ N–etil–alfa–
metilfenetilamin„
22. Fencamfamina N–etil–3–fenil–2–
norbornanamin„
23. Fenproporex (±)–3–[(alfa–metilfenetil)
amino]–propionitril
24. Fludiazepam 7–clor–5–(0–fluorfenil)–
1,3–dihidro-1–metil–2H–
1,4–benzodiazepin–2–on„

238
0 1 2 3

25. Flunitrazepam 5–(0–fluorfenil)–1,3–


dihidro–1–metil–7–
nitro–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
26. Flurazepam 7–clor–1–[2–(dietilamino)
etil] –5–(0–fluorfenil)–1,3–
dihidro–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
27. Halazepam 7–clor–1,3–dihidro–5–
fenil–1–(2,2,2–
trifluoretil)–2H–
1,4–benzodiazepin–
2–on„
28. Haloxazolam 10–brom–11b–
(0–fluorfenil)–2, 3, 7,
11b–tetrahidrooxazol–
[3,2–d][1,4]benzodiazepin
–6(5H)–on„
29. Ketazolam 11–clor–8, 12b–
dihidro–2,8–dimetil–
12b–fenil–4H–1,3–
oxazin[3,2–d][1,4]
benzodiazepin–4,7
(6H)–dion„
30. Lefetamina SPA (–)–N,N–dimetil–1,2–
difeniletilamin„
31. Loprazolam 6–(0–clorfenil)–2,4–
dihidro–2–(4–metil–1–
piperazinil) metilen–8–
nitro–1H–imidazo [1,2–a]
[1,4] benzodiazepin–1–on„
32. Lorazepam 7–clor–5–(0–clorfenil–
1,3–dihidro–3–hidroxi–2H–
1,4–benzodiazepin–2–on„
33. Lormetazepam 7–clor–5–(0–clorfenil)
1,3–dihidro–3–hidroxi–
1–metil–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
34. Mazindol 5–(p–clorfenil)–2,5–
dihidro –3H–imidazo
[2, 1–a] izoindol–5–01
35. Medazepam 7–clor–2,3–dihidro
–1–metil–5–fenil–1H
–1,4–benzodiazepin

239
0 1 2 3

36. Mefenorex N–(3–clorpropil)–alfa


–metil–fenetilamin„
37. Meprobamat dicarbamat de 2–metil
–2–propil–1,3–propandiol
38. Metilfenobarbital acid 5–etil–1–metil
–5–fenil–barbituric
39. Metiprilon 3,3–dietil–5–metil–2,4
–piperidin–dion„
40. Nimetazepam 1,3–dihidro–1–metil–7–
nitro–5–fenil–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
41. Nitrazepam 1,3–dihidro–7–nitro–5
–fenil–2H–1,4
–benzodiazepin–2–on„
42. Nordazepam 7–clor–1,3–dihidro–5
–fenil–2H–1,4–
benzodiazepin–2–on„
43. Oxazepam 7–clor–1,3–dihidro–
3hidroxi–5–fenil–2H
–1,4–benzodiazepin
–2–on„
44. Oxazolam 10–clor–2, 3, 7, 11b–
tetrahidro–2–metil
–11b–feniloxazol [3,2–d–]
[1,4] benzodiazepin–6(5H)
–on„
45. Fendimetrazina (+)–(2S, 3S)–3,4–dimetil
–2–fenilmorfolin„
46. Fenobarbital acid 5–etil–5–
fenilbarbituric
47. Fentermina alfa, alfa–dimetilfene-
tilamin„
48. Pinazepam 7–clor–1,3–dihidro–5
–fenil–1–(2–propinil)–2H
–1,4–benzodiazepin–2
–on„
49. Pipradrol alfa, alfa–difenil–2–
piperidinmetanol
50. Prazepam 7–clor–1–(ciclopropimetil)
1,3–dihidro–5–fenil–2H
–1,4–benzodiazepin–2–on„
51. Propilhexedrina N, afla–dimetilciclohexa-
netilamin„

240
0 1 2 3

52. Pirovalerona 4’–metil–2–(1–pirolidinil)


valerofenon„
53. Secbutabarbital acid 5–sec–butil–5
–etilbarbituric
54. Temazepam 7–clor–1,3–dihidro–3–
hidroxi–1–metil–5–fenil–
2H–1,4–benzodiazepin–
2–on„
55. Tetrazepam 7–clor–5–(1–ciclohexen
–1–il)–1,3–dihidro–1–metil
–5–fenil–2H–1,4–benzodia-
zepin–2–on„
56. Triazolam 8–clor–6–(0–clorfenil)–1
–metil–4H–s–triazol[4,3–a]
[1,4] benzodiazepin„
57. Vinilbital acid 5–(1–metilbutil)
–5–vinilbarbituric
S„rurile substan˛elor existente Ón acest tabel nu exclud alte
s„ruri posibile.

CONVENfiIA CONTRA TRAFICULUI ILICIT


DE STUPEFIANTE ™I SUBSTANfiE PSIHOTROPE*
P„r˛ile prezentei Conven˛ii,
Profund preocupate de amploarea ∫i cre∫terea
produc˛iei, cererea ∫i traficul ilicit de stupefiante ∫i
substan˛e psihotrope, care reprezint„ o grav„ amenin˛are
pentru s„n„tatea ∫i bun„starea persoanelor ∫i au efecte
nefaste asupra principiilor economice, culturale ∫i politice
ale societ„˛ii,
Profund preocupate, de asemenea, de efectele
devastatoare Ón cre∫tere a traficului ilicit de stupefiante ∫i
substan˛e psihotrope Ón diversele straturi ale societ„˛ii ∫i,
mai ales, de faptul c„ copiii sunt exploata˛i Ón numeroase
regiuni ale lumii Ón calitate de consumatori pe pia˛a
drogurilor, c‚t ∫i utiliza˛i Ón scopul producerii, distribuirii

* Deschis„ pentru semnare la 20 decembrie1988 Ón cadrul celei de-a ∫asea ∫edin˛e


plenare a Conferin˛ei ONU de la Viena privind substan˛ele psihotrope.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 341 din 30 decembrie 1992.

241
∫i comer˛ului ilicit de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope,
ceea ce reprezint„ un pericol de gravitate incomensurabil„,
Recunosc‚nd leg„turile dintre traficul ilicit ∫i alte
activit„˛i criminale organizate, conexe, care submineaz„
bazele economiei legitime ∫i amenin˛„ stabilitatea,
securitatea ∫i suveranitatea statelor,
Recunosc‚nd, de asemenea, c„ traficul ilicit este o
activitate criminal„ interna˛ional„ a c„rei eliminare
solicit„ o aten˛ie imediat„ ∫i gradul de prioritate cel mai
ridicat,
Con∫tiente c„ traficul ilicit reprezint„ o surs„ de
c‚∫tiguri financiare ∫i averi considerabile care permit
organiza˛iilor criminale transna˛ionale s„ penetreze, s„
contamineze ∫i s„ corup„ structurile de stat, activit„˛ile
comerciale ∫i financiare legitime c‚t ∫i societatea la toate
nivelurile sale,
Hot„r‚te s„-i priveze pe cei ce se ocup„ de traficul ilicit
de fructul activit„˛ilor lor criminale ∫i s„ suprime astfel
mobilul lor principal,
Dornice s„ elimine cauzele profunde ale problemei
abuzului de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope, mai ales
cererea ilicit„ de aceste stupefiante ∫i substan˛e, c‚t ∫i
c‚∫tigurile enorme rezultate din traficul ilicit,
Consider‚nd c„ este necesar s„ se ia m„suri pentru
controlul unor anumite substan˛e, inclusiv a precursorilor,
produselor chimice ∫i solven˛ilor care sunt utiliza˛i Ón
fabricarea stupefiantelor ∫i substan˛elor psihotrope ∫i a
c„ror disponibilitate a provocat o cre∫tere a fabric„rii
clandestine a acestor stupefiante ∫i substan˛e,
Hot„r‚te s„ Ómbun„t„˛easc„ cooperarea interna˛ional„
pentru reprimarea traficului ilicit pe mare,
Recunosc‚nd c„ eliminarea traficului ilicit depinde de
responsabilitatea colectiv„ a tuturor statelor ∫i c„ o ac˛iune
coordonat„ Ón cadrul acestei cooper„ri interna˛ionale este
necesar„ Ón acest scop,
Recunosc‚nd competen˛a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
cu privire la controlul stupefiantelor ∫i substan˛elor
psihotrope ∫i dorind ca organismele interna˛ionale
competente Ón materie s„-∫i exercite activitatea Ón cadrul
acestei organiza˛ii,
Reafirm‚nd principiile directoare ale tratatelor Ón
vigoare cu privire la stupefiante ∫i substan˛ele psihotrope
∫i sistemul de control stabilit prin aceste tratate,
Recunosc‚nd necesitatea Ónt„ririi ∫i complet„rii
m„surilor prev„zute Ón Conven˛ia unic„ asupra

242
stupefiantelor din 1961, Ón aceast„ Conven˛ie cum apare ea
modificat„ prin Protocolul din 1972, care modific„
Conven˛ia unic„ cu privire la stupefiante din 1961 ∫i Ón
Conven˛ia din 1971 cu privire la substan˛ele psihotrope, Ón
scopul reducerii amploarei ∫i extinderii traficului ilicit ∫i
atenu„rii gravelor consecin˛e,
Recunosc‚nd, de asemenea, c„ este important s„ fie
Ónt„rite ∫i dezvoltate mijloacele juridice eficiente de
cooperare interna˛ional„ Ón materie penal„ pentru a pune
cap„t activit„˛ilor criminale interna˛ionale reprezentate de
traficul ilicit,
Dorind s„ Óncheie o Conven˛ie interna˛ional„ global„,
eficient„ ∫i opera˛ional„, care s„ vizeze Ón mod special
lupta Ómpotriva traficului ilicit, Ón care s„ se ˛in„ cont de
diversele aspecte ale problemei Ón ansamblul ei, Ón special
de cele care nu sunt tratate Ón instrumentele
interna˛ionale care exist„ Ón domeniul stupefiantelor ∫i
substan˛elor psihotrope,
Convin Ón cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1
Defini˛ii
Œn afar„ de o indica˛ie expres„ Ón sens contrar sau Ón
cazul Ón care contextul cere s„ fie altfel, defini˛iile de mai
jos se aplic„ tuturor dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii:
a) Termenul bunuri desemneaz„ toate tipurile de averi
corporale sau necorporale, mobile sau imobile, palpabile
sau nepalpabile, cÓt ∫i actele juridice sau documentele care
atest„ proprietatea asupra acestor averi sau drepturile
asupra lor.
b) Termenul coca desemneaz„ orice specie de arbust
din specia Erythroxylon.
c) Termenul comisie desemneaz„ comisia pentru
stupefiante a Consiliului economic ∫i social al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
d) Termenul confiscare desemneaz„ deposedarea
permanent„ de bunuri prin decizia unui tribunal sau unei
alte autorit„˛i competente.
e) Termenul consiliu desemneaz„ Consiliul Economic
∫i Social al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
f) Expresia Conven˛ia din 1961 desemneaz„ Conven˛ia
unic„ asupra stupefiantelor din 1961.
g) Expresia Conven˛ia din 1961, cum apare ea
modificat„, desemneaz„ Conven˛ia unic„ cu privire la
stupefiante din 1961 cum apare ea modificat„ de

243
Protocolul din 1972 care modific„ Conven˛ia unic„ asupra
stupefiantelor din 1961.
h) Expresia Conven˛ia din 1971 desemneaz„ Conven˛ia
din 1971 cu privire la substan˛ele psihotrope.
i) Expresia stat de tranzit desemneaz„ un stat pe
teritoriul c„ruia sunt deplasate substan˛ele ilicite —
stupefiantele, substan˛ele psihotrope ∫i substan˛ele Ónscrise
Ón tabelul I ∫i II ∫i care nu reprezint„ nici punctul de
plecare, nici destina˛ia final„ a acestor substan˛e.
j) Termenii Ónghe˛are sau confiscare desemneaz„
interdic˛ia temporar„ a transferului, conversiei, distribuirii
sau deplas„rii bunurilor sau asumarea temporar„ a pazei
sau controlului bunurilor prin decizia unui tribunal sau
altei autorit„˛i competente.
k) Expresia livrare supravegheat„ desemneaz„
metodele care constau Ón permiterea trecerii prin teritoriul
uneia sau mai multor ˛„ri a stupefiantelor sau substan˛elor
psihotrope, a substan˛elor Ónscrise Ón tabelul I sau tabelul
II, anexe la prezenta Conven˛ie, sau substan˛elor care le
sunt substituite, expediate Ón mod ilicit sau suspecatate de
aceasta, cu ∫tiin˛a ∫i sub controlul autorit„˛ilor competente
din ˛„rile indicate, Ón scopul identific„rii persoanelor
implicate Ón comiterea infrac˛iunilor stabilite conform
paragrafului 1 al art. 3 din Conven˛ie.
1) Termenul organ desemneaz„ organul interna˛ional
de control al stupefiantelor stabilit prin Conven˛ia unic„
asupra stupefiantelor din 1961 ∫i aceast„ conven˛ie cum
apare ea modificat„ prin Protocolul din 1972 modific‚nd
Conven˛ia unic„ asupra stupefiantelor din 1961.
m) Expresia mac de opium desemneaz„ planta din
specia Papaver somniferum L.
n) Expresia plant„ de cannabis desemneaz„ orice
plant„ din familia Cannabis.
o) Termenul produs desemneaz„ orice bun care
provine direct sau indirect Ón urma comitetii unei
infrac˛iuni, stabilit Ón conformitate cu paragraful 1 al art.
3 sau ob˛inut direct sau indirect prin comitere.
p) Termenul secretar general Ól desemneaz„ pe
secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
q) Termenul stupefiant desemneaz„ orice substan˛„ fie
c„ este de origine natural„ sau de sintez„, care figureaz„
Ón tabelul I sau tabelul II al Conven˛iei din 1961 ∫i
Conven˛iei din 1961 cum apare ea modificat„.
r) Expresia substan˛„ psihotrop„ desemneaz„ orice
substan˛„ de origine natural„ sau de sintez„ sau orice

244
produs din tabelele, I, II, III sau IV ale Conven˛iei din 1971
cu privire la substan˛ele psihotrope.
s) Expresiile tabelul I ∫i tabelul II desemneaz„ listele
de substan˛e anexate prezentei Conven˛ii, care vor putea fi
modificate din c‚nd Ón c‚nd Ón conformitate cu art. 12.
t) Expresia trafic ilicit desemneaz„ infrac˛iunile vizate
la paragrafele 1 ∫i 2 ale art. 3 din prezenta Conven˛ie.
u) Expresia transportor comercial desemneaz„ orice
persoan„ sau entitate public„, private sau din alt sistem
care asigur„ transportul de persoane, bunuri sau este
curier cu titlu onorific.
ARTICOLUL 2
Rolul Conven˛iei
1. Obiectul prezentei Conven˛ii Ól reprezint„
promovarea cooper„rii Óntre p„r˛i, astfel Ónc‚t ele s„ poat„
combate cu mai mare eficacitate diversele aspecte ale
traficului ilicit cu stupefiante ∫i substan˛e psihotrope, care
au o amploare interna˛ional„. Œn executarea obliga˛iilor lor
Ón termenii Conven˛iei, p„r˛ile iau m„surile necesare,
inclusiv m„suri legislative ∫i de reglementare, compatibile
cu dispozi˛iile fundamentale ale sistemelor respective
legislative interne.
2. P„r˛ile Ó∫i execut„ obliga˛iile care decurg din
prezenta Conven˛ie Óntr-o manier„ compatibil„ cu
principiile egalit„˛ii suverane ∫i integrit„˛ii teritoriale a
statelor ∫i al neamestecului Ón afacerile interne ale altor
state.
3. P„r˛ile se ab˛in s„-∫i exercite, una pe teritoriul
celeilalte p„r˛i, competen˛a sau func˛iile care sunt exclusiv
rezervate autorit„˛ilor celeilalte p„r˛i prin dreptul s„u
intern.
ARTICOLUL 3
Infrac˛iuni ∫i sanc˛iuni
1. Fiecare parte adopt„ m„surile necesare pentru a
conferi caracterul de infrac˛iuni penale, Ón conformitate cu
dreptul s„u intern, atunci c‚nd actul a fost comis
inten˛ionat:
a) I. produc˛iei, fabrica˛iei, extrac˛iei, prepar„rii,
ofertei, punerii Ón v‚nzare, distribuirii, v‚nz„rii, livr„rii Ón
orice condi˛ii, expedierii, expedierii Ón tranzit,
transportului, importului sau exportului oric„rui
stupefiant sau oric„rei substan˛e psihotrope, Ónc„lc‚ndu-se

245
dispozi˛iile Conven˛iei din 1961, Conven˛iei din 1961 cum
apare ea modificat„ sau Conven˛iei din 1971;
II. culturii macului (opiaceu), coca sau plantei de
cannabis, Ón scopul producerii de stupefiante, Ónc„lc‚ndu-
se dispozi˛iile Conven˛iei din 1961 ∫i Conven˛iei din 1961
cum apare ea modificat„;
III. de˛inerii sau cump„r„rii oric„rui stupefiant sau
substan˛e psihotrope, Ón scopul uneia dintre activit„˛ile
enumerate la subalin. I de mai sus;
IV. fabric„rii, transportului sau distribuirii de
echipament, materiale sau substan˛e Ónscrise Ón tabelul I ∫i
II despre care cel care se ocup„ de aceste activit„˛i ∫tie c„
trebuie utilizate Ón/sau pentru cultur„, produc˛ia sau
fabricarea ilicit„ de stupefiante sau substan˛e psihotrope;
V. organiz„rii, dirij„rii sau finan˛„rii uneia dintre
infrac˛iunile enumerate la subalin. I, II, III sau IV de mai
sus.
b) I. Conversiei sau transferului de bunuri despre care
cel care se ocup„ ∫tie c„ provin dintr-una dintre
infrac˛iunile stabilite conform alin. a) din prezentul
paragraf sau din participarea la comiterea acesteia, Ón
scopul de a disimula sau deghiza originea ilicit„ a
bunurilor men˛ionate sau ajut„ orice persoan„ care este
implicat„ Ón comiterea uneia dintre aceste infrac˛iuni s„
scape de consecin˛ele juridice ale actelor sale.
II. Disimul„rii sau ascunderii naturii, originii,
dispunerii mi∫c„rii sau propriet„˛ilor reale ale bunurilor
sau drepturilor aferente despre care autorul ∫tie c„ provin
dintr-una dintre infrac˛iunile stabilite conform alin. a) al
prezentului paragraf sau particip„rii la una dintre aceste
infrac˛iuni.
c) Sub rezerva principiilor constitu˛ionale ∫i
conceptelor fundamentale ale sistemului s„u juridic;
I. Achizi˛iei, de˛inereii sau utiliz„rii de bunuri, despre
care cel care le dob‚nde∫te, de˛ine ∫i utilizeaz„ ∫tie Ón
momentul Ón care le prime∫te c„ provin dintr-una dintre
infrac˛iunile stabilite conform alin. a) al prezentului
paragraf sau Ón urma particip„rii la una dintre aceste
infrac˛iuni.
II. De˛inerii de echipament, materiale sau substan˛e
Ónscrise Ón tabelul I sau tabelul II, despre care cel care le
de˛ine ∫tie c„ ele sunt sau trebuie s„ fie utilizate Ón/sau
pentru cultura, producerea sau fabricarea ilicit„ de
stupefiante sau substan˛e psihotrope.

246
III. Faptei de a incita sau a determina public o
persoan„ prin orice mijloc s„ comit„ una dintre
infrac˛iunile stabilite conform prezentului articol sau s„ se
foloseasc„ ilicit de stupefiante sau substan˛e psihotrope.
IV. Particip„rii la una dintre infrac˛iunile stabilite Ón
conformitate cu articolul prezent sau asocierii, Ón˛elegerii,
tentativei sau complicit„˛ii prin furnizare de asisten˛„,
ajutor sau sfaturi Ón scopul comiterii sale.
2. Sub rezerva principiilor sale constitu˛ionale ∫i
conceptelor fundamentale din sistemul s„u juridic, fiecare
parte adopt„ m„surile necesare pentru a-i conferi
caracterul de infrac˛iune penal„ Ón conformitate cu
dreptul s„u intern, atunci c‚nd actul a fost comis
inten˛ionat, deten˛iei ∫i cump„r„rii de stupefiante ∫i
substan˛e psihotrope ∫i culturii de stupefiante destinate
consumului personal ∫i Ónc„lc„rii dispozi˛iilor Conven˛iei
din 1961, Conven˛iei din 1961 cum apare ea modificat„
sau Conven˛iei din 1971.
3. Cunoa∫terea, inten˛ia sau motiva˛ia necesar„
cunoscut„ ca element al uneia dintre infrac˛iunile vizate la
paragraful 1 al prezentului articol poate fi dedus„ din
circumstan˛ele practice obiective.
4. a) Fiecare parte ia m„suri pentru ca infrac˛iunile
stabilite conform paragrafului 1 din prezentul articol s„
primeasc„ sanc˛iuni, ˛in‚ndu-se cont de gravitatea lor, ca:
Ónchisoarea sau alte pedepse privative de libertate, amenzi
∫i confiscare.
b) P„r˛ile pot prevedea, Ón calitate de m„suri
complementare ale condamn„rii sau sanc˛iunii penale
pronun˛ate pentru o infrac˛iune stabilit„ conform
paragrafului 1 al prezentului articol, ca autorul
infrac˛iunii s„ fie supus la m„suri de tratament, educa˛ie,
postcur„, readaptare sau reintegrare social„.
c) Contrar dispozi˛iilor din alineatele precedente, Ón
cazurile de infrac˛iuni cu caracter minor, p„r˛ile pot s„
prevad„, mai ales Ón locul unei condamn„ri sau sanc˛iuni
penale, m„suri de educare, de readaptare sau de
reintegrare social„ c‚t ∫i, atunci c‚nd autorul infrac˛iunii
este toxicoman, m„suri de tratament ∫i posttratament.
d) P„r˛ile pot prevedea ca m„surile de tratament,
educare, posttratament, readaptare sau reintegrare social„
a autorului infrac˛iunii fie s„ Ónlocuiasc„ condamnarea sau
sentin˛a pronun˛at„ a f„ptuitorului unei infrac˛iuni
stabilite conform dispozi˛iilor paragrafului 2 al
prezentului articol, fie s„ le fie ad„ugate la acestea.

247
5. P„r˛ile procedeaz„ astfel ca tribunalele lor ∫i alte
autorit„˛i competente s„ poat„ ˛ine cont de circumstan˛ele
factice care confer„ o gravitate particular„ infrac˛iunilor
stabilite Ón conformitate cu paragraful 1 al prezentului
articol, cu cele de mai jos:
a) Participarea la comiterea unei infrac˛iuni a unei
organiza˛ii de r„uf„c„tori c„reia Ói apar˛ine autorul
infrac˛iunii.
b) Participarea autorului infrac˛iunii la alte activit„˛i
criminale organizate inten˛ionat.
c) Participarea autorului infrac˛iunii la alte activit„˛i
ilegale facilitate de c„tre comiterea infrac˛iunii.
d) Folosirea violen˛ei sau a armelor de c„tre autorul
infrac˛iunii.
e) Faptul c„ autorul infrac˛iunii de˛ine o func˛ie
public„ ∫i c„ infrac˛iunea este legat„ de aceast„ func˛ie.
f) Victimizarea sau folosirea minorilor.
g) Faptul c„ infrac˛iunea a fost comis„ Óntr-un
stabiliment penitenciar, Óntr-o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt,
Óntr-un centru de asisten˛„ social„ sau Ón vecin„tatea lor
imediat„ sau Ón alte locuri Ón care ∫colarii ∫i studen˛ii sunt
ocupa˛i Ón cadrul unei ac˛iuni educative, sportive sau
sociale.
h) Œn m„sura Ón care dreptul intern al unei p„r˛i o
permite, condamn„rile anterioare, Ón special pentru
infrac˛iuni analoage comise Ón ˛ar„ sau str„in„tate.
6. P„r˛ile se vor str„dui s„ fac„ astfel Ónc‚t orice putere
judiciar„ discre˛ionar„ conferit„ prin dreptul lor intern ∫i
aferent urm„ririlor judiciare, angajate Ómpotriva unor
persoane pentru infrac˛iuni stabilite Ón conformitate cu
prezentul articol, s„ fie exercitat„ Ón a∫a fel Ónc‚t s„ se
optimizeze eficacitatea m„surilor de depistare ∫i
represiune Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile Ón cauz„,
˛in‚ndu-se cont de necesitatea de a exercita un efect
disuasiv Ón ceea ce prive∫te comiterea lor.
7. P„r˛ile se asigur„ c„ tribunalele lor sau alte
autorit„˛i competente iau Ón considera˛ie gravitatea
infrac˛iunilor enumerate la paragraful 1 al prezentului
articol ∫i circumstan˛ele vizate la paragraful 5 al
prezentului articol atunci c‚nd ele au Ón vedere
eventualitatea unei eliber„ri anticipate sau condi˛ionate a
persoanelor recunoscute vinovate de aceste infrac˛iuni.
8. Atunci c‚nd este cazul, fiecare parte poate
determina Ón cadrul dreptului s„u intern o perioad„ de
prescriere prelungit„, Ón cursul c„reia pot fi Óncepute

248
urm„ririle pentru una dintre infrac˛iunile stabilite
conform paragrafului 1 al prezentului articol. Aceast„
perioad„ va fi mai lung„ atunci c‚nd autorul presupus al
infrac˛iunii s-a sustras justi˛iei.
9. Fiecare parte, conform sistemului s„u juridic, ia
m„surile pe care le consider„ necesare pentru ca orice
persoan„ acuzat„ sau recunoscut„ ca fiind vinovat„ de o
infrac˛iune stabilit„ conform paragrafului 1 al prezentului
articol ∫i care se afl„ pe teritoriul ei, s„ asiste la
desf„∫urarea procedurii penale necesare.
10. Œn scopul cooper„rii dintre p„r˛i, Ón virtutea
prezentei Conven˛ii ∫i Ón special al cooper„rii conform art.
5, 6, 7 ∫i 9, infrac˛iunile stabilite Ón conformitate cu
prezentul articol nu sunt considerate infrac˛iuni fiscale
sau politice, nici considerate ca av‚nd motive politice, f„r„
a prejudicia limitele constitu˛ionale ∫i legisla˛ia
fundamental„ a p„r˛ilor.
11. Nici una dintre dispozi˛iile prezentului articol nu
lezeaz„ principiul confrom c„ruia definirea infrac˛iunilor
vizate ∫i mijloacelor juridice de ap„rare respective decurg
Ón exclusivitate din dreptul intern al fiec„rei p„r˛i ∫i
conform c„ruia infrac˛iunile men˛ionate sunt urm„rite ∫i
pedepsite conform acestui drept.
ARTICOLUL 4
Competen˛a
Fiecare parte:
a) Adopt„ m„surile necesare pentru stabilirea
competen˛ei sale Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile ∫i pe care
le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci c‚nd:
1. Infrac˛iunea a fost comis„ pe teritoriul s„u.
II. Infrac˛iunea a fost comis„ la bordul unei nave sub
pavilionul acesteia sau unei aeronave Ónmatriculate
conform legisla˛iei sale Ón momentul Ón care a fost comis„
infrac˛iunea.
b) Poate adopta m„surile necesare pentru a stabili
competen˛a sa Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile pe care le-a
stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci c‚nd:
I. Infrac˛iunea a fost comis„ de c„tre unul dintre
cet„˛enii s„i sau o persoan„ care are re∫edin˛a pe teritoriul
s„u.
II. Infrac˛iunea a fost comis„ la bordul unei nave
Ómpotriva c„reia aceast„ parte a fost autorizat„ s„ ia
m„surile necesare Ón virtutea art. 17, sub rezerva ca
aceast„ competen˛„ s„ nu fie exercitat„ dec‚t pe baza

249
acordurilor sau angajamentelor prev„zute la paragrafele 4
∫i 9 ale articolului men˛ionat.
III. Infrac˛iunea este una dintre cele stabilite conform
alin. c/IV/ al paragrafului 1 al art. 3 ∫i a fost f„ptuit„ Ón
afara teritoriului s„u, Ón scopul f„ptuirii pe teritoriul s„u a
uneia dintre infrac˛iunile stabilite confrom paragrafului 1
al art. 3.
2. Fiecare parte:
a) Adopt„, de asemenea, m„surile necesdare pentru a
stabili competen˛a sa Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile pe
care ea le-a stabilit conform paragrafului 1 al art. 3, atunci
c‚nd presupusul autor al infrac˛iunii se afl„ pe teritoriul
s„u ∫i nu Ól extr„deaz„ pe teritoriul unei alte p„r˛i pe
motivul:
I. C„ infrac˛iunea a fost comis„ pe teritoriul s„u la
bordul unei nave sub pavilionul s„u sau al unei aeronave
Ónmatriculate conform legisla˛iei sale Ón momentul Ón care
a fost comis„ infrac˛iunea, sau
II. C„ infrac˛iunea a fost comis„ de c„tre unul dintre
cet„˛enii s„i.
b) Poate, de asemenea, adopta m„surile pentru a
stabili competen˛a sa Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile pe
care le-a stabilit, conform paragrafului 1 al art. 3, atunci
c‚nd autorul presupus al infrac˛iunii se afl„ pe teritoriul
s„u ∫i nu Ól extr„deaz„ spre teritoriul altei p„r˛i.
3. Prezenta Conven˛ie nu exclude exercitarea vreunei
competen˛e Ón materie penal„, stabilit„ de c„tre o parte Ón
conformitate cu dreptul s„u intern.
ARTICOLUL 5
Confiscarea
1. Fiecare parte adopt„ m„surile care sunt necesare
pentru a permite confiscarea:
a) Produselor dob‚ndite din infrac˛iunile stabilite Ón
conformitate cu paragraful 1 al art. 3 sau bunurilor a
c„ror valoare corespunde celei a produselor men˛ionate.
b) Stupefiantelor, substan˛elor psihotrope, materialelor
∫i echipamentelor sau altor instrumente utilizate sau
destinate s„ fie utilizate Ón diverse modalit„˛i, chiar dac„
este vorba de infrac˛iunile stabilite conform paragrafului 1
al art. 3.
2. Fiecare parte adopt„ m„surile care sunt necesare
pentru a permite autorit„˛ilor competente s„ identifice, s„
detecteze ∫i s„ Ónghe˛e sau s„ pun„ poprire asupra
produselor, bunurilor, instrumentelor sau tuturor

250
celorlalte lucruri vizate la paragraful 1 al prezentului
articol, Ón scopul unei eventuale confisc„ri.
3. Pentru a putea aplica m„surile prev„zute Ón
prezentul articol, fiecare parte confirm„ dreptul
tribunalelor sale sau altor autorit„˛i competente s„ ordone
producerea sau poprirea documentelor bancare, financiare
sau comerciale. P„r˛ile nu pot invoca secretul bancar
pentru a refuza s„ aplice dispozi˛iile prezentului paragraf.
4. a) Atunci c‚nd se efectueaz„ o cerere Ón virtutea
prezentului articol de c„tre o alt„ parte care are
competen˛a pentru aducerea la cuno∫tin˛„ a unei
infrac˛iuni stabilite Ón conformitate cu paragraful 1 al
art. 3, partea pe teritoriul c„reia sunt situate produsele,
bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la
paragraful 1 al prezentului articol:
I. Transmite cererea autorit„˛ilor competente, Ón
scopul de a face s„ se pronun˛e o decizie de confiscare ∫i,
dac„ intervine aceast„ decizie, determin„ executarea ei,
sau
II. Transmite autorit„˛ilor competente, pentru ca
aceasta s„ fie executat„ Ón limitele solicit„rii, decizia de
confiscare luat„ de c„tre partea primitoare conform
paragrafului 1 al prezentului articol, pentru tot ce
reprezint„ produse, bunuri, instrumente sau orice alte
lucruri vizate la paragraful 1, situate pe teritoriul p„r˛ii
solicitate.
b) Atunci c‚nd se efectueaz„ o cerere Ón virtutea
prezentului articol de c„tre o alt„ parte care are
competen˛„ pentru cunoa∫terea unei infrac˛iuni stabilite
conform paragrafului 1 al art. 3, partea solicitat„ ia m„suri
pentru a identifica, detecta ∫i Ónghe˛a sau popri produsele,
bunurile, instrumentele sau orice alte lucruri vizate la
paragraful 1 al prezentului articol, Ón scopul confisc„rii
eventuale, ordonate fie de c„tre partea primitoare, fie ca
urmare a unei cereri formulate, Ón virtutea alin. a) al
prezentului paragraf, de c„tre partea solicitat„.
c) Deciziile sau m„surile prev„zute la alin. a) ∫i b) ale
prezentului paragraf sunt luate de c„tre partea solicitat„
conform dreptului s„u intern ∫i dup„ dispozi˛iile dreptului
men˛ionat conform regulilor de procedur„ sau oric„rui
tratat, acord sau aranjament bilateral sau multilateral care
o leag„ de partea solicitant„.
d) Dispozi˛iile paragrafelor 6—19 ale art. 7 se aplic„
mutatis mutandis. Œn afar„ de informa˛iile vizate la

251
paragraful 10 al art. 7, solicit„rile f„cute conform
prezentului articol con˛in urm„toarele informa˛ii:
I. Atunci c‚nd cererea se bazeaz„ pe alin. a) I al
prezentului paragraf, o descriere a bunurilor de confiscat
∫i o expunere a faptelor pe care se bazeaz„ partea
solicitant„ care permite p„r˛ii solicitate s„ admit„
pronun˛area unei decizii de confiscare Ón cadrul dreptului
s„u intern.
II. Atunci c‚nd solicitarea decurge din alin. a) II, o
copie legal„ admisibil„ a deciziei de confiscare emise de
c„tre partea solicitant„ pe care s-a fondat cererea, o
expunere a faptelor ∫i informa˛iilor care indic„ Ón ce limite
trebuie executat„ decizia.
III. Atunci c‚nd cererea decurge din alin. b), o
expunere a faptelor pe care se bazeaz„ partea solicitant„ ∫i
o descriere a m„surilor cerute.
e) Fiecare parte comunic„ Secretarului general textul
legilor ∫i reglement„rilor sale care dau efect prezentului
paragraf, c‚t ∫i textul oric„rei modific„ri ulterior aduse
acestor legi ∫i reglement„ri.
f) Dac„ o parte decide s„ subordoneze adoptarea
m„surilor vizate la alin. a) ∫i b) ale prezentului paragraf la
existen˛a unui tratat Ón domeniu, ea consider„ prezenta
Conven˛ie ca o baz„ conven˛ional„ necesar„ ∫i suficient„.
g) P„r˛ile depun eforturi pentru a Óncheia tratate,
acorduri sau angajamente bilaterale ∫i multilaterale Ón
scopul de a Ónt„ri eficacitatea cooper„rii interna˛ionale.
5. a) Orice parte care confisc„ produse sau bunuri, Ón
aplicarea paragrafului 1 sau paragrafului 4 ale prezentului
articol, dispune de ele conform dreptului s„u intern ∫i
procedurilor sale administrative.
b) Atunci c‚nd o parte ac˛ioneaz„ la cererea unei alte
p„r˛i Ón aplicarea prezentului articol, ea poate avea Ón
vedere, Ón mod special, Óncheierea unor acorduri care
prev„d:
I. V„rsarea valorii acestor produse ∫i bunuri sau
fondurilor care provin din v‚nzarea lor sau unei p„r˛i
substan˛iale din valoarea produselor ∫i bunurilor
men˛ionate, unor organisme interguvernamentale
specializate Ón lupta Ómpotriva traficului ilicit ∫i abuzului
de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope.
II. S„ Ómpart„ cu alte p„r˛i, Ón mod sistematic sau de
la caz la caz, aceste produse sau aceste bunuri sau
fondurile care provin din v‚nzarea lor, Ón conformitate cu

252
dreptul s„u intern, procedurile sale administrative sau
acordurile bilaterale sau multilaterale Óncheiate Ón acest sens.
6. a) Dac„ aceste produse au fost transformate sau
convertite Ón alte bunuri, aceste bunuri pot face obiectul
m„surilor vizate de c„tre prezentul articol, Ón locul acestor
produse.
b) Dac„ pe l‚ng„ bunurile dob‚ndite Ón mod legal au
fost amestecate ∫i unele produse, aceste bunuri — sub
rezerva dreptului de poprire ∫i Ónghe˛are — pot fi
confiscate la concuren˛„ cu valoarea estimativ„ a
produselor care au fost amestecate.
c) Veniturile ∫i alte avantaje ob˛inute:
I. Din produse.
II. Din bunuri Ón care aceste produse au fost
transformate sau convertite, sau
III. Din bunuri cu care au fost amestecate produsele ce
pot, de asemenea, face obiectul m„surilor vizate de c„tre
prezentul articol Ón acest mod ∫i Ón aceea∫i m„sur„ ca ∫i
produsele.
7. Fiecare parte poate avea Ón vedere r„sturnarea
dovezii de prob„ Ón ceea ce prive∫te originea ilicit„ a
produselor presupuse sau a altor bunuri care pot face
obiectul unei confisc„ri, Ón m„sura Ón care aceasta are loc
conform principiilor dreptului s„u intern ∫i naturii
procedurii juridice ∫i altor proceduri.
8. Interpretarea dispozi˛iilor prezentului articol nu
poate, Ón nici un caz, s„ prejudicieze drepturile unor ter˛e
persoane de bun„-credin˛„.
9. Nici una dintre dispozi˛iile prezentului articol nu
prejudiciaz„ principiul conform c„ruia m„surile vizate
sunt definite ∫i executate conform dreptului intern al
fiec„rei p„r˛i ∫i conform dispozi˛iilor dreptului men˛ionat.
ARTICOLUL 6
Extr„darea
1. Prezentul articol se aplic„ infrac˛iunilor stabilite de
c„tre p„r˛i conform paragrafului 1 al art. 3.
2. Fiecare dintre infrac˛iunile la care se aplic„
prezentul articol este de drept inclus Ón orice tratat de
extr„dare Ón vigoare, Óncheiat Óntre p„r˛i, ca infrac˛iune a
c„rui autor poate fi extr„dat. P„r˛ile se angajeaz„ s„
includ„ aceste infrac˛iuni, ca infrac˛iuni al c„ror autor
poate fi extr„dat, Ón orice tratat de extr„dare pe care Ól vor
Óncheia.

253
3. Dac„ o parte care subordoneaz„ extr„darea
existen˛ei unui tratat prime∫te o cerere de extr„dare a unei
p„r˛i cu care ea nu a Óncheiat un astfel de tratat, ea poate
considera prezenta Conven˛ie ca baz„ legal„ de extr„dare
pentru infrac˛iunile la care se aplic„ prezentul articol.
P„r˛ile care au nevoie de m„suri legislative am„nun˛ite
pentru a putea utiliza prezenta Conven˛ie ca baz„ legal„
de extr„dare vor avea Ón vedere adoptarea unor astfel de
m„suri.
4. P„r˛ile care nu subordoneaz„ extr„darea existen˛ei
unui tratat recunosc Óntre ele, pentru infrac˛iunile c„ror li
se aplic„ prezentul articol, caracterul de infrac˛iuni al
c„ror autor poate fi extr„dat.
5. Extr„darea este subordonat„ condi˛iilor prev„zute de
dreptul p„r˛ii solicitate sau de c„tre tratatele de extr„dare
aplicabile, inclusiv motivele pentru care partea solicitat„
poate refuza extr„darea.
6. Atunci c‚nd examineaz„ solicit„rile primite Ón
aplicarea prezentului articol, partea solicitat„ poate refuza
s„ fac„ dreptate dac„ autorit„˛ile sale judiciare sau alte
autorit„˛i competente au motive serioase s„ cread„ c„
extr„darea ar u∫ura exercitarea urm„rilor sau impunerii
unei sanc˛iuni penale Ómpotriva unei persoane din cauza
rasei, religiei, na˛ionalit„˛i sau opiniilor politice sau ar
cauza un prejudiciu pentru un motiv oarecare unei
persoane aflate Ón cauz„ Ón urma solicit„rii.
7. P„r˛ile depun eforturi pentru a accelera procedurile
de extr„dare ∫i pentru a simplifica exigen˛ele Ón materie
de dovezi, Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile la care se aplic„
prezentul articol.
8. Sub rezerva dispozi˛iilor dreptului s„u intern ∫i
tratatelor de extr„dare pe care le-a Óncheiat, partea
solicitat„ poate, la cererea p„r˛ii solicitante ∫i dac„ ea
consider„ c„ circumstan˛ele o justific„ ∫i c„ este urgent, s„
pun„ sub stare de deten˛ie o persoan„ prezent„ pe
teritoriul s„u ∫i a c„rei extr„dare este solicitat„ sau s„ ia
alte m„suri cu privire la asigurarea prezen˛ei sale pe
timpul procedurii de extr„dare.
9. F„r„ a renun˛a la exercitarea competen˛ei penale,
stabilite conform dreptului s„u intern, o parte pe teritoriul
c„reia se afl„ autorul presupus al infrac˛iunii trebuie:
a) Dac„ pentru motivele enun˛ate la alin. a) al
paragrafului 2 al art. 4 aceasta nu extr„deaz„ pentru o
infrac˛iune stabilit„ conform paragrafului 1 al alin. 3,
cazul va fi supus autorit„˛ilor competente pentru

254
exercitarea ac˛iunii penale, numai dac„ nu s-a convenit
altfel cu partea solicitant„.
b) Dac„ aceasta nu extr„deaz„ pentru o asemenea
infrac˛iune ∫i dac„ ea ∫i-a stabilit competen˛a Ón ceea ce
prive∫te aceast„ infrac˛iune conform alin. b) al
paragrafului 2 al art. 4, cazul va fi Ónaintat autorit„˛ilor
competente pentru exercitarea ac˛iunii penale, numai dac„
partea solicitant„ nu cere altceva Ón scopul p„str„rii
competen˛ei sale legitime.
10. Dac„ extr„darea solicitat„ Ón scopul exercit„rii unei
pedepse este refuzat„, pentru c„ persoana care reprezint„
obiectul acestei cereri este cet„˛ean al p„r˛ii solicitate,
aceasta, dac„ legisla˛ia i-o permite Ón conformitate cu
prescrip˛iile acestei legisla˛ii ∫i la cererea p„r˛ii solicitante,
va avea Ón vedere s„ execute ea Óns„∫i pedeapsa care a fost
pronun˛at„ conform legisla˛iei p„r˛ii solicitante sau
restului din aceast„ pedeaps„.
11. P„r˛ile se str„duiesc s„ Óncheie acorduri bilaterale
∫i multilaterale pentru a permite extr„darea sau pentru a-i
cre∫te eficacitatea.
12. P„r˛ile pot avea Ón vedere Óncheierea unor acorduri
bilaterale sau multilaterale referitoare la unele puncte
speciale sau cu caracter general, cu privire la transferul Ón
˛ara lor a unor persoane condamnate la pedepse cu
Ónchisoarea sau alte pedepse cu priva˛iune de libertate,
datorit„ infrac˛iunilor la care se aplic„ prezentul articol,
pentru ca acestea s„-∫i poat„ executa restul de pedeaps„.
ARTICOLUL 7
Asisten˛a judiciar„
1. P„r˛ile Ó∫i acord„ mutual, conform prezentului
articol, asisten˛a judiciar„ pe scar„ larg„ pentru toate
anchetele, urm„ririle penale ∫i procedurile judiciare cu
privire la infrac˛iunile stabilite Ón conformitate cu
paragraful 1 al art. 3.
2. Asisten˛a judiciar„ care se acord„ Ón aplicarea
prezentului articol poate fi solicitat„ Ón urm„toarele
scopuri:
a) str‚ngerea m„rturiilor ∫i depozi˛iilor;
b) notificarea actelor judiciare;
c) efectuarea de perchezi˛ii ∫i popriri;
d) examinarea obiectelor ∫i vizitarea locurilor;
e) furnizarea de informa˛ii ∫i de probe de culpabilitate;
f) furnizarea de originale sau copii certificate
conforme de documente ∫i dosare pertinente, inclusiv

255
extrase bancare, documente contabile, dosare de societ„˛i
∫i documente comerciale;
g) identificarea sau detectarea produselor, bunurilor,
instrumentelor sau altor lucruri Ón scopul str‚ngerii
probelor.
3. P„r˛ile pot s„-∫i acorde una alteia orice alt„ form„ de
asisten˛„ judiciar„ autorizat„ de c„tre dreptul intern al
p„r˛ii solicitate.
4. La cerere, p„r˛ile faciliteaz„ sau Óncurajeaz„, Óntr-o
m„sur„ compatibil„ cu legisla˛ia lor ∫i practica lor intern„,
prezentarea sau punerea la dispozi˛ie a unor persoane,
inclusiv de˛inu˛i care accept„ s„-∫i aduc„ concursul la
anchet„ sau s„ participe la procedur„.
5. P„r˛ile nu pot invoca secretul bancar pentru a
refuza asisten˛a judiciar„ prev„zut„ Ón prezentul articol.
6. Dispozi˛iile prezentului articol nu afecteaz„, Ón nici
un fel, obliga˛iile care decurg din orice alt tratat bilateral
sau multilateral care determin„ sau trebuie s„ determine,
Ón totalitate sau par˛ial, asisten˛a judiciar„ Ón materie
penal„.
7. Paragrafele 8–19 ale prezentului articol sunt
aplicabile solicit„rilor f„cute conform prezentului articol
dac„ p„r˛ile Ón chestiune nu sunt legate printr-un tratat de
asisten˛„ judiciar„. Dac„ aceste p„r˛i sunt legate printr-un
asemenea tratat, dispozi˛iile corespunz„toare ale acestui
tratat sunt aplicabile numai dac„ p„r˛ile nu convin s„
aplice Ón locul lor dispozi˛iile paragrafelor 8—19 ale
prezentului articol.
8. P„r˛ile desemneaz„ o autoritate sau, dac„ este
nevoie, autorit„˛ile care au responsabilitatea ∫i dreptul de
a r„spunde la solicit„rile de asisten˛„ judiciar„ sau de a le
transmite autorit„˛ilor competente pentru executare.
Autoritatea sau autorit„˛ile desemnate Ón acest scop vor fi
notificate Secretariatului general. Transmiterea solicit„rilor
de asisten˛„ judiciar„ ∫i a oric„ror comunic„ri cu privire la
acestea se face Óntre autorit„˛ile desemnate de c„tre p„r˛i;
prezenta dispozi˛ie se Ón˛elege sub rezerva dreptului
fiec„rei p„r˛i de a cere ca aceste solicit„ri ∫i comunic„ri s„-i
fie adresate pe cale diplomatic„, iar cazurile urgente, dac„
p„r˛ile cad de acord, prin intermediul OIPC/Interpol, dac„
acest lucru este posibil.
9. Cererile sunt adresate, Ón scris, Óntr-o limb„
acceptabil„ pentru partea solicitat„. Œn cazul Ón care
limbile sunt acceptate de fiecare parte, ele sunt notificate

256
Secretariatului general. Œn caz de urgen˛„ ∫i dac„ p„r˛ile
cad de acord, cererile pot fi f„cute pe cale oral„, dar
trebuie confirmate imediat prin scris.
10. Cererile pentru asisten˛„ judiciar„ trebuie s„
con˛in„ informa˛iile urm„toare:
a) Desemnarea autorit„˛ilor de unde provine cererea.
b) Obiectul ∫i natura anchetelor, urm„ririlor penale
sau procedurii judiciare la care se refer„ cererea ∫i numele
∫i func˛iile autorit„˛ilor care se ocup„ de aceasta.
c) Un rezumat al faptelor pertinente, cu excep˛ia
cererilor adresate Ón scopul notific„rii actelor judiciare.
d) O descriere a asisten˛ei solicitate ∫i descrierea
am„nun˛it„ a oric„rei proceduri specifice pe care partea
solicitant„ ar dori s„ o vad„ aplicat„.
e) Dac„ este posibil, identitatea, adresa ∫i na˛ionalitatea
oric„rei persoane vizate.
f) Scopul Ón care m„rturia, informa˛iile ∫i m„surile
sunt solicitate.
11. Partea solicitat„ poate cere o completare de
informa˛ii atunci c‚nd acest lucru i se pare necesar pentru
a executa cererea conform legisla˛iei sale sau c‚nd acest
lucru poate u∫ura executarea cererii.
12. Orice cerere este executat„ conform legisla˛iei
p„r˛ii solicitate ∫i, Ón m„sura Ón care acest lucru nu
contravine legisla˛iei men˛ionate ∫i c‚nd este posibil, Ón
conformitate cu procedurile specificate Ón cerere.
13. Partea solicitant„ nu comunic„ ∫i nici nu utilizeaz„
informa˛iile sau m„rturiile furnizate de c„tre partea
solicitat„ pentru anchete, urm„riri penale sau proceduri
judiciare, altele dec‚t cele vizate Ón cerere, f„r„
consim˛„m‚ntul prealabil al p„r˛ii solicitate.
14. Partea solicitant„ poate s„ cear„ ca partea solicitat„
s„ p„streze secretul asupra cererii ∫i con˛inutului s„u
numai Ón m„sura necesar„ pentru a-i da urmare. Dac„
partea solicitat„ nu poate satisface aceast„ exigen˛„, ea va
informa imediat partea solicitant„.
15. Asisten˛a judiciar„ poate fi refuzat„:
a) Dac„ cererea nu a fost f„cut„ conform dispozi˛iilor
prezentului articol.
b) Dac„ partea solicitat„ consider„ c„ executarea cererii
poate leza suveranitatea, securitatea, ordinea public„ sau
alte interese esen˛iale ale sale.
c) Œn cazul Ón care legisla˛ia p„r˛ii solicitate ar interzice
autorit„˛ilor sale s„ ia m„surile necesare, dac„ a fost vorba

257
de o infrac˛iune similar„ care a reprezentat obiectul unei
anchete, urm„ririi penale sau unei proceduri judiciare Ón
cadrul propriei sale competen˛e.
d) Œn cazul Ón care acceptarea cererii este contrar„
sistemului juridic al p„r˛ii solicitate, cu privire la asisten˛a
judiciar„.
16. Orice refuz de acordare a asisten˛ei judiciare
trebuie motivat.
17. Asisten˛a judiciar„ poate fi am‚nat„ de c„tre partea
solicitat„ pe motiv c„ ar Ómpiedica o anchet„, urm„ririle
penale sau o procedur„ judiciar„ Ón curs.
Œn astfel de cazuri, partea solicitat„ consult„ partea
solicitant„ Ón scopul de a determina dac„ acest ajutor mai
poate fi furnizat Ón condi˛iile considerate necesare de c„tre
partea solicitat„.
18. Un martor, un expert sau orice alt„ persoan„ care
consimte s„ depun„ m„rturie Ón cursul unei proceduri sau
s„ colaboreze la o anchet„, la urm„riri penale sau
proceduri judiciare pe teritoriul p„r˛ii solicitante nu va fi
nici urm„rit, nici de˛inut, nici pedepsit, nici supus vreunei
restric˛ii a libert„˛ii personale pe acest teritoriu pentru alte
omisiuni sau condamn„ri anterioare plec„rii sale de pe
teritoriul p„r˛ii solicitate. Aceast„ imunitate va Ónceta
atunci c‚nd martorul, expertul sau persoana men˛ionat„,
care a avut posibilitatea de a p„r„si teritoriul pentru o
perioad„ de 15 zile consecutiv sau pentru orice alt„
perioad„ convenit„ de c„tre p„r˛i, socotind de la data la
care ei au fost oficial informa˛i c„ prezen˛a lor nu mai era
necesar„ pentru autorit„˛ile judiciare, au r„mas, cu toate
acestea, din proprie voin˛„ sau dup„ ce l-au p„r„sit, au
revenit din proprie dorin˛„.
19. Cheltuielile obi∫nuite f„cute pentru executarea
unei cereri sunt suportate de partea solicitat„, numai dac„
nu s-a convenit altfel Óntre p„r˛ile implicate. Atunci c‚nd
se fac cheltuieli importante sau extraordinare sau c‚nd se
relev„ a fi necesare ulterior pentru a executa cererea,
p„r˛ile se vor consulta pentru a fixa condi˛iile conform
c„rora cererea va fi executat„, c‚t ∫i modul Ón care vor fi
asumate cheltuielile.
20. P„r˛ile iau Ón considera˛ie, Ón unele cazuri,
posibilitatea de a Óncheia acorduri sau aranjamente
bilaterale sau multilaterale care servesc obiectivelor
dispozi˛iilor prezentului articol, le confer„ un efect practic
sau le Ónt„resc.

258
ARTICOLUL 8
Transferul procedurilor represive
P„r˛ile vor lua Ón considerare posibilitatea de a-∫i
transfera procedurile represive relativ la infrac˛iunile
stabilite Ón conformitate cu paragraful 1 al art. 3, Ón
cazurile Ón care acest transfer este necesar Ón interesul
unei bune administr„ri a justi˛iei.
ARTICOLUL 9
Alte forme de cooperare ∫i formare
1. P„r˛ile vor coopera str‚ns, conform sistemelor
juridice ∫i administrative respective, cu scopul de a Ónt„ri
eficacitatea ac˛iunii de detectare ∫i represie viz‚nd s„ pun„
cap„t comiterii de infrac˛iuni stabilite conform
paragrafului 1 al art. 3. Œn special, pe baza acordurilor sau
aranjamentelor bilaterale sau multilaterale:
a) Ele stabilesc ∫i men˛in canale de comunicare Óntre
organismele ∫i serviciile na˛ionale competente, Ón scopul
de a facilita schimbul sigur ∫i rapid de informa˛ii cu
privire la toate aspectele infrac˛ionale stabilite conform
paragrafului 1 al art. 3, inclusiv, dac„ p„r˛ile interesate
consider„ necesar, leg„turile acestui trafic cu alte activit„˛i
delictuale.
b) P„r˛ile coopereaz„ Óntre ele, atunci c‚nd este vorba
de infrac˛iuni stabilite conform paragrafului 1 al art. 3, ∫i
av‚nd un caracter interna˛ional, conduc‚nd anchetele care
se refer„ la:
1. Identitatea, locul Ón care se g„sesc ∫i activit„˛ile pe
care le exercit„ persoanele suspectate pentru infrac˛iuni
stabilite conform paragrafului 1 al art. 3.
II. Mi∫carea produselor ∫i bunurilor provenite din
comiterea infrac˛iunilor men˛ionate.
III. Mi∫carea stupefiantelor, substan˛elor psihotrope,
substan˛elor Ónscrise Ón tabelul I ∫i II ale prezentei
Conven˛ii ∫i instrumentele utilizate sau destinate s„ fie
utilizate Ón comiterea acestor infrac˛iuni.
c) Atunci c‚nd este cazul, ∫i dac„ acest lucru nu
contravine dreptului intern, ele creeaz„, ˛in‚ndu-se cont de
necesitatea protej„rii securit„˛ii persoanelor ∫i
opera˛iunilor, echipe mixte Óns„rcinate s„ pun„ Ón practic„
dispozi˛iile prezentului paragraf. Agen˛ii oric„rei p„r˛i,
membrii unor anumite echipe se conformeaz„ indica˛iilor
autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii pe teritoriul c„reia se
deruleaz„ opera˛ia. Œn toate aceste cazuri, p„r˛ile interesate

259
vegheaz„ ca s„ fie respectat„ pe deplin suveranitatea p„r˛ii
pe teritoriul c„reia se desf„∫oar„ opera˛ia.
d) Ele furnizeaz„, atunci c‚nd este cazul, cantit„˛ile
necesare de substan˛e Ón scopul efectu„rii analizei sau
anchetei.
e) Ele faciliteaz„ o coordonare eficient„ Óntre
organismele lor ∫i serviciile competente ∫i favorizeaz„
schimbul de personal ∫i de exper˛i, inclusiv deta∫area
agen˛ilor de leg„tur„.
2. Œn m„sura Ón care acest lucru este necesar, fiecare
parte instituie, dezvolt„ sau amelioreaz„ programele de
formare specifice Ón folosul membrilor ∫i serviciilor sale de
detectare ∫i reprimare ∫i altui personal, inclusiv agen˛ilor
de vam„, Óns„rcina˛i cu reprimarea infrac˛iunilor stabilite
conform paragrafului 1 al art. 3.
Aceste programe vor trebui s„ se refere, mai ales, la
urm„toarele puncte:
a) metodele folosite pentru detectarea ∫i reprimarea
infrac˛iunilor stabilite conform paragrafului 1 al art. 3;
b) itinerariile adoptate ∫i tehnicile folosite de c„tre
persoanele suspectate de infrac˛iuni, stabilite conform
paragrafului 1 al art. 3, Ón special Ón statele de tranzit ∫i
m„surile de lupt„ potrivite;
c) controlul importului ∫i exportului de stupefiante,
substan˛e psihotrope ∫i substan˛e Ónscrise Ón tabelul I ∫i II;
d) detectarea ∫i controlul mi∫c„rii produselor ∫i
bunurilor care provin din comiterea infrac˛iunilor stabilite
conform paragrafului 1 al art. 3 ∫i a stupefiantelor,
substan˛elor psihotrope, substan˛elor Ónscrise Ón tabelul I
∫i II ∫i instrumentelor utilizate sau destinate a fi folosite
pentru a comite infrac˛iunile men˛ionate;
e) metodele folosite pentru transferarea, disimularea
sau deghizarea acestor produse, bunuri ∫i instrumente;
f) str‚ngerea probelor;
g) tehnicile de control Ón zonele libere ∫i porturile
libere;
h) tehnicile moderne de detectare ∫i reprimare.
3. P„r˛ile Ó∫i acord„ sprijin pentru a planifica ∫i
executa programe de formare ∫i cercetare care le permit s„
fac„ schimb de cuno∫tin˛e specializate Ón domeniile vizate
la paragraful 2 al prezentului articol ∫i Ón acest scop
organizeaz„, de asemenea, atunci c‚nd este cazul,
conferin˛e ∫i seminare regionale ∫i interna˛ionale pentru a
stimula cooperarea ∫i a permite examinarea problemelor
de interes comun, inclusiv problemele ∫i nevoile specifice
ale statelor de tranzit.

260
ARTICOLUL 10
Cooperarea interna˛ional„ ∫i asisten˛a acordat„ statelor
de tranzit
1. P„r˛ile coopereaz„, direct sau prin intermediul
organiza˛iilor interna˛ionale sau regionale competente, Ón
scopul de a ajuta ∫i de a sprijini Ón m„sura posibil„, statele
de tranzit ∫i Ón special ˛„rile Ón curs de dezvoltare, care au
nevoie de o astfel de asisten˛„ ∫i un astfel de sprijin, prin
intermediul programelor de cooperare tehnic„, care
vizeaz„ s„ Ómpiedice schimbul ∫i tranzitul ilicit ∫i care se
refer„ la activit„˛ile conexe.
2. P„r˛ile pot Óntreprinde, direct sau prin intermediul
organiza˛iilor interna˛ionale sau regionale competente, s„
furnizeze un ajutor financiar acestor state de tranzit
pentru a dezvolta ∫i Ónt„ri infrasctructura necesar„
eficacit„˛ii luptei contra traficului ilicit ∫i prevenirii
acestui trafic.
3. P„r˛ile pot Óncheia acorduri sau aranjamente
bilaterale sau multilaterale pentru a spori eficacitatea
cooper„rii interna˛ionale prev„zute Ón prezentul articol ∫i
pot avea Ón vedere Óncheierea unor aranjamente financiare
Ón aceast„ privin˛„.
ARTICOLUL 11
Livr„ri supravegheate
1. Dac„ principiile fundamentale ale sistemelor lor
juridice interne o permit, p„r˛ile iau m„surile necesare,
˛in‚nd cont de posibilit„˛ile lor, pentru a permite
recurgerea adecvat„ la livr„ri supravegheate pe scar„
interna˛ional„, pe baz„ de acorduri sau angajamente pe
care ele le-au Óncheiat, Ón scopul identific„rii indivizilor
implica˛i Ón infrac˛iunile stabilite conform paragrafului 1
al art. 3 ∫i de a Óncepe urm„ririle Ómpotriva lor.
2. Decizia de a recurge la livr„ri supravegheate este
luat„ Ón fiecare caz Ón spe˛„ ∫i poate, dac„ este cazul, s„
˛in„ cont de aranjamente ∫i Ón˛elegeri financiare Ón ceea ce
prive∫te exercitarea competen˛ei lor de c„tre p„r˛ile
interesate.
3. Expedierile ilicite pentru care s-a convenit ca
livrarea s„ fie supravegheat„ pot, cu consim˛„m‚ntul
p„r˛ilor interesate, s„ fie interceptate ∫i autorizate Ón
continuare Ón trimiterea lor, fie a∫a cum sunt, fie dup„ ce
stupefiantele sau substan˛ele psihotrope au fost sustrase
sau au fost Ónlocuite total sau par˛ial cu alte produse.

261
ARTICOLUL 12
Substan˛ele care sunt folosite Ón mod frecvent Ón procesul
fabric„rii ilicite de stupefiante sau substan˛e psihotrope
1. P„r˛ile adopt„ m„surile pe care le consider„
adecvate pentru a Ómpiedica deturnarea substan˛elor
Ónscrise Ón tabelul I ∫i II, Ón scopul fabric„rii ilicite de
stupefiante ∫i substan˛e psihotrope ∫i coopereaz„ Óntre ele
Ón acest scop.
2. Dac„ o parte sau organul sunt Ón posesia unor
informa˛ii care dup„ p„rerea lor fac necesar„ Ónscrierea
unei substan˛e Ón tabelul I sau tabelul II, ele adreseaz„
Secretarului general o notificare Ónso˛it„ de toate
informa˛iile pertinente pentru sprijinirea acestora.
Procedura expus„ la paragrafele 2—7 ale prezentului
articol se aplic„, de asemenea, atunci c‚nd o parte sau
organul sunt Ón posesia unor informa˛ii care justific„
radierea unei substan˛e din tabelul I sau tabelul II sau
trecerea unei substan˛e dintr-un tabel Ón altul.
3. Secretarul general comunic„ aceast„ notificare ∫i
toate informa˛iile pe care le considere„ adecvate p„r˛ilor,
comisiei, iar dac„ aceast„ notificare provine de la o parte,
∫i organului. P„r˛ile comunic„ Secretarului general
observa˛iile lor cu privire la notificare c‚t ∫i toate
informa˛iile complementare de natur„ s„ ajute organul s„
procedeze la o evaluare, iar comisia s„ se pronun˛e.
Dac„ organul, ˛in‚nd cont de amploarea, importan˛a ∫i
diversitatea utiliz„rilor ilicite ale substan˛ei ∫i dup„ ce a
examinat dac„ ar fi posibil ∫i u∫or de utilizat substan˛ele
Ónlocuitoare, at‚t Ón scopuri ilicite c‚t ∫i pentru fabricarea
ilicit„ de stupefiante sau substan˛e psihotrope, constat„:
a) C„ substan˛a este frecvent utilizat„ Ón fabricarea
ilicit„ a unui stupefiant sau a unei substan˛e psihotrope; ∫i
b) C„ fabricara ilicit„ a unui stupefiant sau a unei
substan˛e psihotrope, prin volumul ∫i prin amploarea lor
creeaz„ probleme grave de s„n„tate public„ sau sociale
justific‚nd astfel o ac˛iune pe plan interna˛ional.
El comunic„ comisiei o evaluare a substan˛ei,
indic‚nd, mai ales, efectele probabile ale includerii sale Ón
tabelul I sau tabelul II, at‚t asupra utiliz„rilor ilicite c‚t ∫i
asupra fabric„rii ilicite, ∫i dac„ este cazul face
recomand„ri cu privire la m„surile de control care ar fi
adecvate pentru evaluarea men˛ionat„.
5. Comisia, ˛in‚nd cont de observa˛iile prezentate de
c„tre p„r˛i ∫i de observa˛iile ∫i recomand„rile organului a

262
c„ror evaluare va fi determinat„ pe plan ∫tiin˛ific ∫i lu‚nd
Ón mod cuvenit Ón considerare to˛i ceilal˛i factori pertinen˛i,
poate decide, cu o majoritate de 2/3 dintre membrii s„i, s„
Ónscrie o substan˛„ Ón tabelul I ∫i tabelul II.
6. Orice decizie luat„ de c„tre comisie Ón virtutea
prezentului articol este comunicat„ de c„tre Secretarul
general tuturor statelor ∫i altor unit„˛i care sunt p„r˛i la
prezenta Conven˛ie sau li se confer„ dreptul s„ devin„, c‚t
∫i organului. Ea intr„ Ón vigoare definitiv pentru fiecare
parte la 180 de zile dup„ data comunic„rii sale.
7. a) Deciziile luate de comisie, Ón virtutea prezentului
articol, sunt supuse consiliului pentru revizuire, dac„ una
dintre p„r˛i prezint„ o solicitare Ón cele 180 de zile ce
urmeaz„ dup„ data notific„rii lor. Cererea trebuie s„ fie
adresat„ Secretarului general ∫i Ónso˛it„ de toate
informa˛iile adecvate care o motiveaz„.
b) Secretarul general comunic„ copia cererii ∫i
informa˛iilor adecvate comisiei, organului ∫i tuturor
p„r˛ilor, invit‚ndu-le s„-∫i prezinte observa˛iile Ón termen
de 90 de zile. Toate observa˛iile primite sunt comunicate
consiliului.
c) Consiliul poate confirma sau anula decizia comisiei.
Decizia sa este comunicat„ tuturor statelor ∫i altor entit„˛i,
care sunt p„r˛i la prezenta Conven˛ie sau sunt pe cale s„
devin„, comisiei ∫i organului.
8. a) Sub rezerva caracterului general al dispozi˛iilor
paragrafului 1 al prezentului articol ∫i dispozi˛iilor
Conven˛iei din 1961, Conven˛iei din 1961 cum apare ea
modificat„ ∫i Conven˛iei din 1971, p„r˛ile iau m„surile pe
care le cred de cuviin˛„ pentru a controla pe teritoriul lor
fabricarea ∫i distribuirea substan˛elor Ónscrise Ón tabelul I
∫i II;
b) Œn acest scop, p„r˛ile pot:
I. S„ exercite supravegherea tuturor persoanelor ∫i
Óntreprinderilor care se ocup„ cu fabricarea ∫i distribuirea
substan˛elor men˛ionate.
II. S„ supun„ unui regim de licen˛„ localurile ∫i
stabilimentele Ón care poate avea loc fabricarea sau
distribuirea.
III. S„ solicite ca titularii unei licen˛e s„ ob˛in„
autoriza˛ii pentru a se ocupa de opera˛iile sus-men˛ionate.
IV. S„ Ómpiedice acumularea de c„tre fabrican˛i ∫i
distribuitori a unor cantit„˛i din substan˛ele men˛ionate
care s„ le dep„∫easc„ pe cele care solicit„ o func˛ionare
normal„ a Óntreprinderilor ∫i situa˛iei pie˛ei.

263
9. Œn ceea ce prive∫te substan˛ele Ónscrise Ón tabelul I ∫i
II, fiecare parte ia m„surile urm„toare:
a) Ea stabile∫te ∫i men˛ine un sistem de supraveghere
a comer˛ului interna˛ional cu substan˛e incluse Ón tabelul I
∫i II Ón scopul de a u∫ura detectarea opera˛iunilor
suspecte. Aceste sisteme de supraveghere trebuie s„ fie
puse Ón func˛iune Ón str‚ns„ cooperare cu fabrican˛ii,
importatorii, v‚nz„torii en gros ∫i Ón detaliu care
semnaleaz„ autorit„˛ilor competente comenzile ∫i
opera˛iile suspecte.
b) Ea prevede confiscarea oric„rei substan˛e Ónscrise Ón
tabelul I ∫i II dac„ exist„ suficiente dovezi c„ aceasta este
destinat„ s„ serveasc„ la fabricarea ilicit„ a unui
stupefiant sau substan˛e psihotrope.
c) Ea informeaz„, c‚t mai rapid posibil, autorit„˛ile ∫i
serviciile competente ale p„r˛ilor interesate dac„ exist„
motive pentru a crede c„ o substan˛„ Ónscris„ Ón tabelul I
∫i II este importat„, exportat„ sau Ón tranzit Ón scopul
fabric„rii ilicite de stupefiante sau substan˛e psihotrope,
mai ales furniz‚ndu-le informa˛ii asupra modalit„˛ilor de
plat„ utilizate ∫i toate celelalte elemente esen˛iale pe care
se bazeaz„ convingerea sa.
d) Ea solicit„ ca trimiterile care fac obiectul
importurilor ∫i exporturilor s„ fie corect marcate ∫i
Ónso˛ite de documentele necesare. Documente comerciale
ca facturi, list„ de marf„, documente de vam„, de
transport ∫i alte documente de expedi˛ie trebuie s„ indice
numele substan˛elor care fac obiectul importului sau
exportului, a∫a cum figureaz„ Ón tabelul I ∫i II, cantitatea
importat„ sau exportat„, c‚t ∫i numele, adresa
exportatorului, importatorului ∫i, atunci c‚nd este
cunoscut„, cea a destinatarului.
e) Ea procedeaz„ astfel ca documentele vizate la alin.
d) al prezentului paragraf s„ fie p„starte cel pu˛in 2 ani ∫i
˛inute la dispozi˛ia autorit„˛ilor competente pentru
examinare.
10. a) Œn afara dispozi˛iilor paragrafului 9 ∫i la cererea
adresat„ Secretarului general de partea interesat„, fiecare
parte de pe teritoriul c„reia o substan˛„ Ónscris„ Ón tabelul
I trebuie exportat„, supravegheaz„ ca, Ónaintea export„rii,
informa˛iile de mai jos s„ fie furnizate de c„tre autorit„˛ile
competente, autorit„˛ilor competente din ˛ara
importatoare.
I. Numele ∫i adresa exportatorului ∫i importatorului ∫i,
atunci c‚nd este cunoscut, cel al destinatarului.

264
II. Desemnarea substan˛ei a∫a cum figureaz„ Ón tabelul I.
III. Cantitatea de substan˛„ exportat„.
IV. Punctul de intrare ∫i data expedierii prev„zute.
V. Toate celelalte informa˛ii reciproc convenite Óntre
p„r˛i.
b) Orice parte poate s„ adopte m„suri de control mai
stricte sau mai severe dec‚t cele prev„zute Ón paragraful
prezent, dac„ ea consider„ c„ acest lucru este necesar sau
de dorit.
11. Atunci c‚nd una dintre p„r˛i furnizeaz„ informa˛ii
celeilalte, conform paragrafelor 9 ∫i 10 ale prezentului
articol, ea poate solicita p„r˛ii care le prime∫te s„ p„streze
caracterul confiden˛ial al oric„rui secret economic,
industrial, comercial sau profesional sau procedeu
comercial pe care pot s„-l con˛in„.
12. Fiecare parte furnizeaz„ anual organului, Ón forma
∫i modalitatea definite de acesta ∫i utiliz‚nd formulele
care Ói vor fi furnizate, informa˛ii cu privire la:
a) Cantit„˛ile de substan˛e Ónscrise la tabelul I ∫i II care
au fost confiscate ∫i dac„ este cunoscut„ ∫i originea lor.
b) Orice alt„ substan˛„ care nu este Ónscris„ Ón tabelul I
∫i II dar care a fost identificat„ ca servind la fabricarea
ilicit„ de stupefiante sau substan˛e psihotrope ∫i pe care
partea o consider„ ca suficient de important„ pentru a fi
propus„ Ón aten˛ia organului.
c) Metodele de determinare ∫i fabricare ilicit„.
13. Organul Óntocme∫te un raport anual c„tre comisie
cu privire la aplicarea prezentului articol, iar comisia
examineaz„ periodic dac„ tabelul I ∫i II sunt adecvate ∫i
competente.
14. Dispozi˛iile prezentului articol nu se aplic„ nici la
preparatele farmaceutice, nici la alte preparate care con˛in
substan˛ele Ónscrise Ón tabelul I sau II ∫i compuse astfel
Ónc‚t substan˛ele men˛ionate s„ nu poat„ fi utilizate cu
u∫urin˛„, nici expuse prin mijloace u∫or de aplicat.
ARTICOLUL 13
Materiale ∫i echipamente
P„r˛ile iau m„surile pe care le consider„ potrivite
pentru a preveni comer˛ul ∫i deturnarea de materiale ∫i
echipamente Ón scopul producerii sau fabric„rii de
stupefiante ∫i substan˛e psihotrope ∫i vor coopera Ón acest
scop.

265
ARTICOLUL 14
M„suri care vizeaz„ eliminarea culturii ilicite de plante
din care se extrag stupefiante ∫i suprimarea cererii ilicite
de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope
1. M„surile luate de p„r˛i, Ón virtutea prezentei
Conven˛ii, nu vor fi mai pu˛in stricte dec‚t dispozi˛iile
aplicabile elimin„rii culturii ilicite de plante care con˛in
stupefiante ∫i substan˛e psihotrope ∫i elimin„rii cererii
ilicite de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope Ón termenii
dispozi˛iei Conven˛iei din 1961, a Conven˛iei din 1961
cum apare ea modificat„ ∫i Conven˛iei din 1971.
2. Fiecare parte ia m„surile adecvate pentru a
Ómpiedica pe teritoriul s„u cultura ilicit„ de plante care
con˛in stupefiante ∫i substan˛e psihotrope ca macul
opiaceu, arborele de coca ∫i planta de cannabis ∫i pentru a
distruge pe cele care ar fi cultivate Ón mod ilicit. M„surile
adoptate trebuie s„ respecte drepturile fundamentale ale
omului ∫i s„ ˛in„ cont de utiliz„rile licite tradi˛ionale —
atunci c‚nd asemenea utiliz„ri sunt atestate de istorie —
c‚t ∫i de protec˛ia mediului.
3. a) P„r˛ile pot coopera pentru a cre∫te eficien˛a
eforturilor care vizeaz„ s„ elimine cultura ilicit„. Aceast„
cooperare poate s„ comporte mai ales, dac„ este cazul,
sprijinirea unei dezvolt„ri rurale integrate, care s„ duc„ la
culturi de Ónlocuire viabile din punct de vedere economic.
Œnainte de a aplica asemenea programe de dezvoltare
rural„ va trebui s„ se ˛in„ cont de factori ca: accesul pe
pia˛„, resursele disponibile ∫i situa˛ia socio-economic„.
P„r˛ile pot s„ cad„ de acord cu privire la alte m„suri
adecvate de cooperare.
b) P„r˛ile faciliteaz„, de asemenea, schimbul de
informa˛ii cu caracter ∫tiin˛ific ∫i tehnic c‚t ∫i executarea
lucr„rilor de cercetare cu privire la eliminarea culturii
ilicite.
c) Œn situa˛ia c‚nd au frontiere comune, p„r˛ile vor
depune eforturi s„ coopereze cu programe de eliminare a
culturii ilicite Ón zonele de frontier„ respective.
4. P„r˛ile adopt„ m„surile adecvate pentru suprimarea
sau reducerea cererii ilicite de stupefiante ∫i substan˛e
psihotrope, Ón scopul reducerii suferin˛elor omene∫ti ∫i
pentru a face s„ dispar„ incita˛iile de ordin financiar la
traficul ilicit. Aceste m„suri pot fi, mai ales, fondate pe
recomand„rile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, institu˛iilor
specializate ale Na˛iunilor Unite, ca Organiza˛ia Mondial„

266
a S„n„t„˛ii ∫i alte organiza˛ii interna˛ionale competente ∫i
pe schema multidsciplinar„ complet„ adoptat„ de c„tre
Conferin˛a interna˛ional„ cu privire la abuzul ∫i traficul
ilicit de droguri ˛inut„ Ón 1987, Ón m„sura Ón care aceasta
se refer„ la eforturile organismelor guvernamentale ∫i
neguvernamentale, c‚t ∫i la ini˛iativa privat„ Ón domeniul
prevenirii, tratamentului ∫i readapt„rii. P„r˛ile pot Óncheia
acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale care
vizeaz„ s„ suprime sau s„ reduc„ cererea ilicit„ de
stupefiante ∫i substan˛e psihotrope.
5. P„r˛ile pot lua, de asemenea, m„surile necesare
pentru distrugerea rapid„ sau utilizarea legal„ de
substan˛e, substan˛e psihotrope ∫i substan˛e Ónscrise Ón
tabelul I ∫i II care au fost Ónghe˛ate sau confiscate ∫i
pentru care cantitatea din aceste substan˛e, certificate cu
forme Ón regul„, s„ fie admise ca prob„.
ARTICOLUL 15
Transportori comerciali
1. P„r˛ile iau m„surile adecvate pentru a se asigura c„
mijloacele de transport exploatate de c„tre transportorii
comerciali nu servesc la comiterea infrac˛iunilor stabilite
comform paragrafului 1 al art. 3; aceste m„suri pot
cuprinde Óncheierea unor aranjamente speciale cu
transportorii comerciali.
2. Fiecare parte solicit„ transportorilor comerciali s„ ia
precau˛ii rezonabile pentru a Ómpiedica ca mijloacele lor
de transport s„ nu serveasc„ la comiterea infrac˛iunilor
stabilite conform paragrafului 1 al art. 3. Aceste precau˛ii
pot s„ se bazeze, mai ales, pe:
a) Dac„ transportorul comercial Ó∫i are stabilimentul
s„u principal pe teritoriul acestei p„r˛i:
I. Formarea de personal care s„ fie capabil s„ identifice
trimiterile sau persoanele suspecte.
II. Stimularea integrit„˛ii personalului.
b) Dac„ transportorul comercial opereaz„ pe teritoriul
acestei p„r˛i:
I. Depunerea listelor de m„rfuri Ónainte, de fiecare
dac„ c‚nd acest lucru este posibil.
II. Folosirea unor sigilii infalsificabile ∫i posibile de
controlat distinct.
III. Informarea autorit„˛ilor competente, Ón cel mai
scurt timp posibil, cu privire la orice circumstan˛„
suspect„ care poate s„ fie legat„ de comiterea

267
infrac˛iunilor stabilite Ón conformitate cu paragraful 1 al
art. 3.
3. Fiecare parte vegheaz„ ca, la punctele de intrare ∫i
ie∫ire ∫i Ón alte zone de control vamal, transportorii
comerciali ∫i autorit„˛ile competente s„ coopereze, Ón
scopul Ómpiedic„rii accesului neautorizat la mijloacele de
transport ∫i la Ónc„rc„tur„, s„ aplice m„surile de securitate
adecvate.
ARTICOLUL 16
Documentele comerciale ∫i marcajul exporturilor
1. Fiecare parte solicit„ ca expedierile licite de
stupefiante ∫i substan˛e psihotrope destinate exportului s„
fie Ónso˛ite de documentele necesare. Œn afar„ de faptul c„
expedierile trebuie s„ satisfac„ prescrip˛iile Ón materie de
documenta˛ie, enun˛ate Ón art. 31 al Conven˛iei din 1961,
Ón art. 31 al Conven˛iei din 1961 cum apare ea modificat„
∫i Ón art. 12 al Conven˛iei din 1971, documentele
comerciale, ca: facturile, listele de m„rfuri, documentele
vamale, de transport ∫i alte documente de expediere,
trebuie s„ indice denumirea stupefiantelor ∫i substan˛elor
psihotrope care fac obiectul exporturilor ∫i a∫a cum
figureaz„ Ón tabelele pertinente al Conven˛iei din 1961,
Conven˛iei din 1961 cum apare modificat„ ∫i Conven˛iei
din 1971, cantitatea exportat„, c‚t ∫i numele ∫i adresa
exportatorului, importatorului ∫i, atunci c‚nd este
cunoscut, cel al destinatarului.
2. Fiecare parte va impune ca expedierile de
stupefiante ∫i substan˛e psihotrope destinate exportului s„
nu fie marcate incorect.
ARTICOLUL 17
Traficul ilicit pe mare
1. P„r˛ile coopereaz„, Ón m„sura posibil„, pentru a
pune cap„t traficului ilicit pe mare, Ón conformitate cu
dreptul interna˛ional maritim.
2. Partea are motive Óntemeiate s„ b„nuiasc„ c„ o nav„
sub pavilion sau care nu abordeaz„ nici un pavilion sau
nu poart„ nici o Ónmatriculare — se ocup„ cu traficul ilicit
poate solicita altor p„r˛i s„ o ajute pentru a pune cap„t
acestei utiliz„ri. P„r˛ile astfel solicitate furnizeaz„ aceast„
asisten˛„ Ón limita mijloacelor de care ele dispun.
3. Partea care are motive Óntemeiate s„ b„nuiasc„ c„ o
nav„ care exercit„ libertatea de naviga˛ie, conform

268
dreptului interna˛ional ∫i navig‚nd sub pavilion sau fiind
Ónmatriculat„ la o alt„ parte se ocup„ cu traficul ilicit,
poate s„ anun˛e statul sub pavilionul c„ruia navigheaz„
nava, s„ solicite confirmarea Ónmatricul„rii ∫i, dac„ acest
lucru se confirm„, s„ cear„ autoriza˛ia acestui stat pentru
a lua m„surile adecvate cu privire la aceast„ nav„.
4. Œn conformitate cu dispozi˛iile paragrafului 3 sau
tratatele Ón vigoare dintre ele sau orice alte acorduri sau
aranjamente Óncheiate Óntre aceste p„r˛i, statul sub
pavilionul c„ruia navigheaz„ nava poate s„ autorizeze mai
ales statul solicitat:
a) s„ inspecteze nava;
b) s„ viziteze nava;
c) dac„ sunt descoperite probe ale particip„rii la un
trafic ilicit, trebuie luate m„surile adecvate cu privire la
nav„, persoanele care se g„sesc la bord ∫i la Ónc„rc„tur„.
5. Atunci c‚nd iau o m„sur„ Ón urma aplic„rii
prezentului articol, p„r˛ile interesate ˛in cont de
necesitatea de a nu leza securitatea vie˛ii pe mare ∫i cea a
navei ∫i Ónc„rc„turii sale ∫i s„ nu prejudicieze interesele
comerciale ∫i judiciare ale statului de care depinde
pavilionul sau orice alt stat interesat.
6. Statul sub pavilionul c„ruia navigheaz„ nava poate,
Ón m„sura Ón care este compatibil cu obliga˛iile sale
conform paragrafului 1 al prezentului articol, s„
subordoneze autoriza˛ia sa condi˛iilor fixate de comun
acord Óntre ele ∫i statul solicitant, mai ales Ón ceea ce
prive∫te responsabilitatea.
7. Fiecare parte va r„spunde, f„r„ Ónt‚rziere, la orice
solicitare care Ói este adresat„ de c„tre o alt„ parte Ón
scopul de a determina dac„ o nav„ sub pavilionul s„u este
autorizat„ s„ navigheze ∫i la cererile de autorizare
prezente Ón aplicarea paragrafului 3.
Œn momentul Ón care devine parte la prezenta
Conven˛ie, fiecare stat desemneaz„ autoritatea, sau dac„
este cazul, autorit„˛ile care au calitatea de a primi aceste
cereri ∫i s„ r„spund„ la ele. Œn luna care urmeaz„ acestei
desemn„ri, Secretarul general notific„ tuturor p„r˛ilor
autoritatea desemnat„ de fiecare dintre ele.
8. Partea care a luat una din m„surile prev„zute Ón
prezentul articol informeaz„, f„r„ Ónt‚rziere statul sub
pavilionul c„ruia navigheaz„ nava cu privire la rezultatele
acestei m„suri.

269
9. P„r˛ile vor avea Ón vedere Óncheierea de acorduri sau
angajamente bilaterale sau regionale, Ón scopul de a da curs
dispozi˛iilor prezentului articol sau pentru a-i spori eficien˛a.
10. M„surile luate Ón aplicarea paragrafului 4 nu sunt
executate dec‚t de navele de r„zboi sau aeronavele militare
sau alte nave ori aeronave care poart„ vizibil o marc„
exterioar„ ∫i sunt identificabile ca fiind Ón serviciul statului.
11. Orice m„sur„ luat„ pe baza prezentului articol va
˛ine cont, conform dreptului interna˛ional maritim, de
necesitatea de a nu impieta asupra drepturilor ∫i
obliga˛iilor ∫i exercit„rii competen˛ei statelor riverane, nici
de a leza aceste drepturi, obliga˛ii sau competen˛e.
ARTICOLUL 18
Zone libere ∫i porturi libere
1. P„r˛ile vor aplica, pentru a pune cap„t traficului
ilicit de stupefiante, substan˛e psihotrope ∫i substan˛e
Ónscrise Ón tabelul I ∫i II Ón zonele libere ∫i porturi libere,
m„suri care nu sunt mai pu˛in stricte dec‚t cele pe care le
aplic„ Ón alte p„r˛i ale teritoriului lor.
2. P„r˛ile vor depune eforturi pentru:
a) A supraveghea mi∫carea m„rfurilor ∫i persoanelor Ón
porturile libere ∫i zonele libere ∫i, Ón acest scop, vor da
permisiunea autorit„˛ilor competente s„ procedeze la
vizitarea Ónc„rc„turii ∫i navelor care intr„ ∫i ies, inclusiv
navelor de croazier„ ∫i pescuit, c‚t ∫i aeronavelor ∫i
vehiculelor ∫i atunci c‚nd este cazul s„ perchezi˛ioneze
membrii echipajului ∫i pasagerii, c‚t ∫i bagajul acestora.
b) A stabili ∫i a men˛ine un sistem care permite
decelarea expedierilor suspectate de a con˛ine stupefiante,
substan˛e psihotrope sau substan˛e Ónscrise Ón tabelul I ∫i
II, care intr„ sau ies din zonele ∫i porturile libere.
c) A stabili ∫i a men˛ine sisteme de supraveghere Ón
bazinele ∫i depozitele portuare, c‚t ∫i Ón aeroporturi ∫i
posturile de frontier„, Ón porturile libere ∫i zonele libere.
ARTICOLUL 19
Utilizarea serviciilor po∫tale
1. Œn executarea obliga˛iilor care decurg din
conven˛iile Uniunii Po∫tale Universale ∫i conform cu
principiile fundamentale ale sistemelor lor juridice
interne, p„r˛ile iau m„suri pentru a pune cap„t utiliz„rii
serviciilor po∫tale Ón scopul traficului ilicit ∫i coopereaz„
Óntre ele Ón acest scop.

270
2. M„surile prev„zute la paragraful 1 al prezentului
articol cuprind mai ales:
a) Ac˛iunea coordonat„ pentru prevenirea ∫i
reprimarea utiliz„rii serviciilor po∫tale Ón scopul traficului
ilicit.
b) Adoptarea ∫i elaborarea de c„tre serviciile de
detectare ∫i reprimare Óns„rcinate cu acestea, a unor
tehnici de investigare ∫i control, care trebuie s„ permit„
decelarea Ón trimiterile po∫tale a expedierilor ilicite de
stupefiante, substan˛e psihotrope sau substan˛e Ónscrise Ón
tabelul I ∫i II.
c) M„surile legislative care pemit recurgerea la
mojloacele adecvate pentru a str‚nge porbele necesare
pentru urm„ririle judiciare.
ARTICOLUL 20
Informa˛ii care trebuie furnizate de c„tre p„r˛i
1. P„r˛ile furnizeaz„ comisiei, prin intermediul
Secretarului general, informa˛ii cu privire la aplicarea
prezentei Conven˛ii pe teritoriul lor, ∫i Ón special:
a) Textul legilor ∫i reglement„rilor promulgate pentru
aplicarea prezentei Conven˛ii.
b) Detalii cu privire la traficul ilicit, care decurg din
competen˛a lor ∫i pe care ele le consider„ importante
deoarece aceste cazuri relev„ tendin˛e noi, indic‚nd
cantit„˛ile despre care este vorba, sursele din care provin
substan˛ele sau metodele utilizate de c„tre persoanele care
se ocup„ cu traficul ilicit.
2. P„r˛ile furnizeaz„ aceste informa˛ii Ón modul fixat
de comisie ∫i la datele precizate de aceasta.
ARTICOLUL 21
Func˛iile comisiei
Comisia este Óns„rcinat„ s„ examineze toate
problemele care se refer„ la scopurile prezentei Conven˛ii,
∫i Ón special:
a) Pe baza informa˛iilor prezentate de c„tre p„r˛i Ón
conformitate cu art. 20, comisia urm„re∫te punerea Ón
aplicare a prezentei Conven˛ii.
b) Comisia poate face sugestii ∫i recomand„ri generale,
fondate pe examinarea informa˛iilor ob˛inute de c„tre p„r˛i.
c) Comisia poate supune Ón aten˛ia organului toate
problemele care pot s„ se refere la func˛iile acesteia.

271
d) Comisia ia m„surile pe care le crede de cuviin˛„ Ón
ceea ce prive∫te orice problem„ care-i este prezentat„ de
c„tre organ Ón aplicarea paragrafului 1 b) al art. 20.
e) Comisia poate, conform procedurilor enun˛ate Ón
art. 12, s„ modifice tabelul I ∫i II.
f) Comisia poate supune Ón aten˛ia statelor nep„r˛i
deciziile ∫i recomand„rile pe care ea le adopt„ Ón virtutea
prezentei Conven˛ii, pentru ca acestea s„ ia m„surile Ón
consecin˛„.
ARTICOLUL 22
Func˛iile organului
1. F„r„ a prejudica func˛iile ce-i revin comisiei Ón baza
art. 21 ∫i sub rezerva func˛iilor care-i revin organului ∫i
comisiei, Ón temeiul Conven˛iei din 1961, Conven˛iei din
1961 cum apare ea modificat„ ∫i Conven˛iei din 1971:
a) Dac„ dup„ examinarea informa˛iilor de care dispune
organul, Secretarul general sau comisia sau a informa˛iilor
comunicate de c„tre organisme ale Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, organul are motive s„ cread„ c„ nu corespunde
scopurilor prezentei conven˛ii Ón domeniile care ˛in de
competen˛a sa, el poate invita partea sau p„r˛ile s„
furnizeze toate informa˛iile pertinente.
b) Œn ceea pe prive∫te art. 12, 13 ∫i 16:
I. Dup„ ce a ac˛ionat conform alin. a) al prezentului
paragraf, organul poate, dac„ consider„ necesar, s„ solicite
p„r˛ii interesate s„ ia m„surile corectoare care, datorit„
curcumstan˛elor, par a fi necesare pentru a asigura
executarea dispozi˛iilor art. 12, 13 ∫i 16.
II. Œnainte de a ac˛iona conform cu alin. III) de mai jos,
organul va considera ca fiind confiden˛iale comunic„rile
pe care le va schimba cu partea interesat„ Ón virtutea
alineatelor precedente.
III. Dac„ el constat„ c„ partea interesat„ nu a luat
m„surile corectoare pe care ea a fost invitat„ s„ le ia conform
alineatului prezent, organul poate supune Ón aten˛ia p„r˛ilor,
consiliului ∫i comisiei aceast„ problem„. Orice raport publicat
Ón virtutea prezentului alineat va con˛ine, de asemenea,
avizul p„r˛ii interesate dac„ aceasta o solicit„.
2. P„r˛ile vor fi invitate s„ se fac„ reprezentate la
∫edin˛ele organului Ón cursul c„rora va trebui examinat„
chestiunea Ón care este direct interesat Ón aplicarea
prezentului articol.
3. Œn cazurile Ón care o decizie a organului adoptat„ Ón
virtutea prezentului articol nu este unanim„, trebuie
expus„ ∫i opinia minorit„˛ii.

272
4. Deciziile organului Ón baza prezentului articol,
trebuie s„ fie luate cu o majoritate de 2/3 din num„rul
total al membrilor organului.
5. Œn exercitarea func˛iilor care Ói revin Ón virtutea
alin. a) al paragrafului 1 al prezentului articol, organul va
prezenta caracterul confiden˛ial al tuturor informa˛iilor pe
care le va putea avea.
6. Œndeplinirea tratatelor sau acordurilor Óncheiate
Óntre p„r˛i conform dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii nu
decurge din responsabilitatea care-i revine organului Ón
virtutea prezentului articol.
7. Dispozi˛iile prezentului articol nu se aplic„
diferendelor dintre p„r˛i depinz‚nd de dispozi˛iile art. 32.
ARTICOLUL 23
Rapoartele organului
1. Organul stabile∫te un raport anual cu privire la
activit„˛ile sale, Ón care el analizeaz„ informa˛iile de care
dispune, raport‚nd Ón cazurile Ón care este necesar explica˛iile
eventuale care sunt date de c„tre p„r˛i sau care le sunt
solicitate ∫i formul‚nd toate observa˛iile ∫i recomand„rile pe
care dore∫te s„ le fac„. Organul poate stabili rapoarte
suplimentare, dac„ consider„ necesar. Rapoartele sunt
prezentate consiliului prin intermediul comisiei, care poate
formula toate observa˛iile pe care le consider„ oportune.
2. Rapoartele organului sunt comunicate p„r˛ilor ∫i
publicate ulterior de c„tre Secretarul general. P„r˛ile
trebuie s„ permit„ distribuirea lor f„r„ restric˛ii.
ARTICOLUL 24
Aplicarea unor m„suri mai severe dec‚t cele cerute de
c„tre prezenta Conven˛ie
P„r˛ile pot adapta m„suri mai stricte sau mai severe
dec‚t cele prev„zute de c„tre prezenta Conven˛ie, dac„ ele
consider„ necesar aceasta, pentru a preveni sau elimina
traficul ilicit.
ARTICOLUL 25
Nederogarea de la drepturile ∫i obliga˛iile
care decurg din tratatele anterioare
Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu derog„ nici un
drept sau obliga˛ie pe care Conven˛ia din 1961, Conven˛ia
din 1961 cum apare ea modificat„ sau Conven˛ia din 1971,
le recunosc sau impun p„r˛ilor la prezenta Conven˛ie.

273
ARTICOLUL 26
Semnarea
Prezenta Conven˛ie va fi deschis„, Óntre 20 decembrie
1988 ∫i 20 februarie 1989 la Oficiul Na˛iunilor Unite de la
Viena ∫i apoi, p‚n„ la 20 decembrie 1989, la sediul
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite de la New York, spre
semnare:
a) De c„tre toate statele;
b) De Namibia, reprezentat„ de Consiliul Na˛iunilor
Unite pentru Namibia;
c) De organiza˛iile regionale pentru integrarea
economic„, care sunt competente Ón materie de negociere,
Óncheiere ∫i aplicare a acordurilor interna˛ionale relative la
problemele care fac obiectul prezentei Conven˛ii;
referirile din Conven˛ia cu privire la p„r˛i, state sau
servicii na˛ionale sunt aplicabile acestor organiza˛ii Ón
limita competen˛ei lor.
ARTICOLUL 27
Ratificarea, acceptarea, aprobarea
sau actul de confirmare oficial„
1. Prezenta Conven˛ie este supus„ ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii Statelor ∫i Namibiei, reprezentat„ de c„tre
Consiliul Na˛iunilor Unite pentru Namibia ∫i unui act de
confirmare oficial„ a organiza˛iilor regionale de integrare
economic„, vizate la alin. c) al art. 26. Instrumentele de
ratificare, acceptare sau aprobare ∫i instrumentele relative
la actele de confirmare oficial„ vor fi depuse pe l‚ng„
Secretarul general.
2. Œn instrumentele lor de confirmare oficial„,
organiza˛iile regionale de integrare economic„ vor preciza
sfera competen˛ei lor asupra domeniilor care decurg din
prezenta Conven˛ie. Pe de alt„ parte, aceste organiza˛ii vor
informa pe Secretarul general cu privire la oricare
modificare adus„ sferei competen˛ei lor Ón domeniile care
decurg din Conven˛ie.
ARTICOLUL 28
Aderarea
1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne deschis„ ader„rii
oric„rui stat, Namibiei, reprezentat„ de c„tre Consiliul
Na˛iunilor Unite pentru Namibia ∫i organiza˛iilor regionale

274
de integrare economic„ vizate la alin. c) al art. 26.
Aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument de
aderare pe l‚ng„ Secretarul general.
2. Œn instrumentele lor de aderare, organiza˛iile
regionale de integrare economic„ vor preciza sfera
competen˛ei lor asupra domeniilor care decurg din
prezenta Conven˛ie. Pe de alt„ parte, aceste organiza˛ii vor
informa pe Secretarul general de orice modificare adus„
sferei competen˛ei lor asupra domeniilor care decurg din
Conven˛ie.
ARTICOLUL 29
Intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón a 90-a zi
care va urma datei de depunere pe l‚ng„ Secretarul
general, a celui de-al dou„zecilea instrument de ratificare,
acceptare, aporbare sau aderare de c„tre state sau
Namibia, reprezentat„ de Consiliul pentru Namibia.
2. Pentru fiecare dintre state ∫i pentru Namibia,
reprezentat„ de c„tre Consiliul pentru Namibia, care vor
ratifica, accepta sau aproba prezenta Conven˛ie sau vor
adera dup„ depunerea celui de-al dou„zecilea instrument
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, Conven˛ia
va intra Ón vigoare Ón a 90-a zi dup„ depunerea
instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare.
3. Pentru fiecare organiza˛ie regional„ de integrare
economic„ vizat„ la alin. c) al art. 26 care va depune un
instrument relativ la un act de confirmare oficial„ sau un
instrument de aderare, Conven˛ia va intra Ón vigoare la
ultima dat„ din cele dou„ date urm„toare: a 90-a zi dup„
depunerea men˛ionat„ sau data la care Conven˛ia va intra
Ón vigoare Ón conformitate cu paragraful 1 al prezentului
articol.
ARTICOLUL 30
Denun˛area
1. Orice parte va putea denun˛a prezenta Conven˛ia, Ón
orice moment, printr-o notificare scris„ adresat„
Secretarului general.
2. Denun˛area se va aplica pentru partea interesat„ la
un an dup„ data la care va fi primit„ notificarea de c„tre
Secretarul general.

275
ARTICOLUL 31
Amendamente
1. Orice parte poate propune un amendament la
prezenta Conven˛ie. Textul amendamentului men˛ionat ∫i
ra˛iunile care Ól motiveaz„ sunt comunicate de c„tre aceast„
parte Secretarului general, care le transmite altor p„r˛i ∫i se
intereseaz„ dac„ accept„ amendamentul propus. Dac„ textul
unui amendament astfel distribuit nu a fost respins de c„tre
nici o parte, Ón cele 24 de luni care urmeaz„ dup„
comunicarea sa, amendamentul men˛ionat este considerat
ca fiind acceptat ∫i intr„ Ón vigoare pentru fiecare parte la
90 de zile dup„ ce aceast„ parte a depus pe l‚ng„ Secretarul
general un document care exprim„ consim˛„m‚ntul s„u de
a fi obligat„ de c„tre acest amendament.
2. Dac„ un amendament a fost respins de c„tre una
dintre p„r˛i, Secretarul general Óncepe consult„rile cu
p„r˛ile ∫i, la cererea majorit„˛ii, aduce aceast„ problem„,
c‚t ∫i orice observa˛ie prezentat„ de c„tre p„r˛i, la
cuno∫tin˛a consiliului care poate decide reunirea unei
conferin˛e, conform paragrafului 4 al art. 62 al Cartei
Na˛iunilor Unite. Orice amendament care rezult„ Ón urma
unei asemenea conferin˛e este consemnat Óntr-un protocol.
P„r˛ile care consimt s„ fie obligate de c„tre acest protocol
trebuie s„-l informeze de urgen˛„ pe Secretarul general.
ARTICOLUL 32
Reglementarea diferendelor
1. Dac„ Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i apare un diferend
cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Conven˛ii,
p„r˛ile se consult„ Ón scopul regl„rii acestui diferend pe calea
negocierii, anchetei, medierii, concilierii, arbitrajului sau
recurgerii la organisme regionale, pe cale judec„toreasc„ sau
prin alte mijloace pa∫nice alese de c„tre acestea.
2. Orice diferend de aceast„ natur„ care nu poate fi
reglementat prin mijloacele prev„zute la paragraful 1 al
prezentului articol este supus, pentru luarea unei decizii,
Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie la cererea oric„ruia dintre
statele p„r˛i la diferend.
3. Dac„ o organiza˛ie regional„ de integrare
economic„, vizat„ la alin. c) al art. 26 este parte la un
diferend care nu poate fi reglementat Ón modul prev„zut
de paragraful 1 al prezentului articol, ea poate, prin
intermediul unui stat membru al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, s„ solicite consiliului s„ cear„ un aviz consultativ

276
Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie Ón virtutea art. 65 al
Statutului Cur˛ii, aviz care va fi considerat ca decisiv.
4. Fiecare stat, Ón momentul semn„rii, ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii prezentei Conven˛ii ori ader„rii, sau fiecare
organiza˛ie regional„ de integrare ecnomic„, Ón momentul
semn„rii, depunerii unui act de confirmare formal„ sau
adeziunii poate declara c„ nu se consider„ obligat„ prin
dispozi˛iile paragrafelor 2 ∫i 3 ale prezentului articol. Celelalte
p„r˛i nu sunt obligate, conform dispozi˛iilor paragrafelor 2 ∫i 3
fa˛„ de partea care a f„cut o asemenea declara˛ie.
5. Orice parte care a f„cut o declara˛ie Ón virtutea
paragrafului 4 al prezentului articol poate, Ón orice
moment, s„ retrag„ aceast„ declara˛ie printr-o notificare
adresat„ Secretarului general.
ARTICOLUL 33
Texte autentice
Textele Ón limbile englez„, arab„, chinez„, spaniol„,
francez„ ∫i rus„ ale prezentei Conven˛ii au aceea∫i valoare.
ARTICOLUL 34
Depozitarul
Secretarul general este depozitarul prezentei
Conven˛ii.
Pe baza celor de mai sus, subsemna˛ii Ómputernici˛i Ón
cuvenit„ form„ au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Viena, Óntr-un exemplar original, la 20
decembrie 1988.
ANEX√
Tabelul I Tabelul II

Acid lisergic Aceton„


Efedrin„ Acid antranilic
Ergometrin„ Acid fenilacetic
Ergotamin„ Anhidrid„ acetic„
1-Fenil-propan-2-on„ Eter etilic
Pseudoefredin„ Piperidin„

S„rurile substan˛elor Óns- S„rurile substan˛elor Óns-


crise Ón prezentul tabel Ón crise Ón prezentul tabel Ón
toate cazurile Ón care toate cazurile Ón care
existen˛a acestor s„ruri este existen˛a acestor s„ruri este
posibil„. posibil„.

277
III. INSTRUMENTE PRIVITOARE
LA PROTECfiIA UNOR CATEGORII

• Str„ini ∫i refugia˛i:

CONVENfiIA PRIVIND STATUTUL REFUGIAfiILOR*

PREAMBUL
Œnaltele p„r˛i contractante,
Consider‚nd c„ Ón Carta Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
∫i Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, aprobat„ la
10 decembrie 1948 de c„tre Adunarea general„, este
afirmat principiul c„ fiin˛ele umane, f„r„ deosebire,
trebuie s„ se bucure de drepturile omului ∫i de libert„˛ile
fundamentale,
Consider‚nd c„ Organiza˛ia Na˛iunilor Unite a
manifestat, Ón mai multe r‚nduri, profunda solicitudine
fa˛„ de refugia˛i ∫i c„ s-a preocupat s„ asigure acestora
exerci˛iul cel mai larg posibil al drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale omului,
Consider‚nd c„ este de dorit s„ revizuiasc„ ∫i s„ se
codifice acordurile interna˛ionale anterioare referitoare la
statutul refugia˛ilor ∫i s„ se extind„ aplicarea acestor
instrumente ∫i protec˛ia pe care o instituie pentru
refugia˛i printr-un nou acord,
Consider‚nd c„ din acordarea dreptului de azil pot
rezulta sarcini deosebit de grele pentru anumite ˛„ri ∫i c„
rezolvarea corespunz„toare a problemelor a c„ror
dimensiune ∫i caracter interna˛ional au fost recunoscute
de c„tre Organiza˛ia Na˛iunilor Unite nu poate fi realizat„,
Ón aceast„ ipotez„, f„r„ o solidaritate interna˛ional„,
Exprim‚nd dorin˛a ca toate statele ce recunosc
caracterul social ∫i umanitar al problemei refugia˛ilor s„
fac„ tot ce le este Ón putere a evita ca aceast„ problem„ s„
devin„ o surs„ de tensiune Óntre state,

* Adoptat„ la 28 iulie 1951 de Conferin˛a plenipoten˛iarilor Na˛iunilor Unite asupra


statutului refugia˛ilor ∫i apatrizilor, convocat„ de Adunarea general„ la 14 decembrie 1950.
Intrat„ Ón vigoare la 22 aprilie 1954, conform dispozi˛iilor art. 43.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia la 4 iulie 1991 prin Legea nr. 46, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, partea I, nr. 148 din 17 iulie 1991.

278
Lu‚nd act de faptul c„ Œnaltul Comisar al Na˛iunilor
Unite pentru Refugia˛i are drept sarcin„ s„ vegheze la
aplicarea conven˛iilor interna˛ionale care asigur„ protec˛ia
refugia˛ilor ∫i recunosc‚nd c„ o coordonare efectiv„ a
m„surilor luate pentru rezolvarea acestei probleme va
depinde de cooperarea statelor cu Œnaltul Comisar,
Au convenit asupra dispozi˛iilor care urmeaz„:

CAPITOLUL I
DISPOZIfiII GENERALE
ARTICOLUL 1
Defini˛ia termenului îrefugiat“
A. Pentru scopurile prezentei Conven˛ii, termenul de
refugiat se va aplica oric„rei persoane:
(1) care a fost considerat„ refugiat potrivit
aranjamentelor din 12 mai 1926 ∫i 30 iunie 1928 sau
potrivit conven˛iilor din 28 octombrie 1933 ∫i din 10
februarie 1938 ∫i protocolului din 14 septembrie 1939 sau
ca urmare a aplic„rii Constitu˛iei Organiza˛iei
Interna˛ionale pentru Refugia˛i.
Hot„r‚rile de neadmitere ca refugiat luate de
Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Refugia˛i Ón timpul
mandatului s„u nu constituie o piedic„ pentru acordarea
calit„˛ii de refugiat persoanelor care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute de paragraful 2 din prezenta sec˛iune;
(2) care, Ón urma unor evenimente survenite Ónainte de
1 ianuarie 1951 ∫i unor temeri justificate de a fi
persecutat„ datorit„ rasei, religiei, na˛ionalit„˛ii,
apartenen˛ei la un anumit grup social sau opiniilor sale
politice, se afl„ Ón afara ˛„rii a c„rei cet„˛enie o are ∫i care
nu poate sau, datorit„ acestei temeri, nu dore∫te protec˛ia
acestei ˛„ri; sau care, neav‚nd nici o cet„˛enie ∫i g„sindu-se
Ón afara ˛„rii Ón care avea re∫edin˛a obi∫nuit„ ca urmare a
unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorit„
respectivei temeri, nu dore∫te s„ se reÓntoarc„.
Œn cazul unei persoane care are mai multe cet„˛enii,
expresia ˛ara a c„rei cet„˛enie o are vizeaz„ fiecare dintre
˛„rile a c„rei cet„˛enie o are. Nu va fi considerat„ ca lipsit„
de protec˛ia ˛„rii a c„rei cet„˛enie o are orice persoan„
care, f„r„ un motiv valabil Óntemeiat pe team„ justificat„,
nu a solicitat protec˛ia uneia dintre ˛„rile a c„rei cet„˛enie
o are.

279
B. (1) Pentru scopurile prezentei Conven˛ii, cuvintele
evenimente survenite Ónaintea datei de 1 ianuarie 1951, ce
figureaz„ la art. 1, sec˛iunea A, vor putea fi Ón˛elese Ón
sensul de:
a) evenimente survenite Ónainte de 1 ianuarie 1951 Ón
Europa, sau
b) evenimente survenite Ónainte de 1 ianuarie 1951 Ón
Europa sau Ón alt„ parte;
∫i fiecare stat contractant va face, Ón momentul
semn„turii, ratific„rii sau ader„rii, o declara˛ie prin care
va preciza sensul pe care Ón˛elege s„-l dea acestei expresii
din punct de vedere al obliga˛iilor asumate de el Ón
virtutea prezentei Conven˛ii.
(2) Orice stat contractant care a adoptat formula a) va
putea Ón orice moment s„-∫i extind„ obliga˛iile sale
adopt‚nd formula b) printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Na˛iunilor Unite.
C. Aceast„ Conven˛ie va Ónceta s„ fie aplicabil„ oric„rei
persoane vizate de dispozi˛iile sec˛iunii A mai sus
men˛ionate, Ón urm„toarele cazuri:
(1) dac„ a solicitat din nou ∫i Ón mod voluntar protec˛ia
˛„rii a c„rei cet„˛enie o are; sau
(2) dac„, dup„ ce ∫i-a pierdut cet„˛enia, a redob‚ndit-o
Ón mod voluntar; sau
(3) dac„ a dob‚ndit o nou„ cet„˛enie ∫i se bucur„ de
protec˛ia ˛„rii a c„rei cet„˛enie a dob‚ndit-o; sau
(4) dac„ s-a reÓntors Ón mod voluntar pentru a se stabili
Ón ˛ara pe care a p„r„sit-o sau Ón afara c„reia a stat de
teama de a fi persecutat„; sau
(5) dac„ Ómprejur„rile Ón urma c„rora ea a fost
recunoscut„ ca refugiat au Óncetat s„ existe, ea nu mai
poate continua s„ refuze protec˛ia ˛„rii a c„rei cet„˛enie o
are.
Se subÓn˛elege totu∫i c„ dispozi˛iile prezentului
paragraf nu se vor aplica oric„rui refugiat men˛ionat Ón
paragraful 1 al sec˛iunii A din prezentul articol, care poate
invoca, pentru a realiza protec˛ia ˛„rii a c„rei cet„˛enie o
are, motive imperioase ce se refer„ la persecu˛ii
anterioare;
(6) Ón cazul unei persoane care nu are o cet„˛enie,
dac„, nemaiexist‚nd Ómprejur„rile Ón urma c„rora a fost
recunoscut„ ca refugiat, ea este Ón m„sur„ s„ se Óntoarc„ Ón
˛ara Ón care avea re∫edin˛a obi∫nuit„.

280
Se subÓn˛elege totu∫i c„ dispozi˛iile prezentului
paragraf nu se vor aplica oric„rui refugiat men˛ionat Ón
paragraful 1 al sec˛iunii A din prezentul articol, care poate
invoca, pentru a refuza s„ se Óntoarc„ Ón ˛ara Ón care el
avea re∫edin˛a obi∫nuit„, motive imperioase ce se refer„ la
persecu˛ii anterioare.
D. Dac„ Conven˛ie nu va fi aplicabil„ persoanelor care
beneficiaz„ Ón prezent de o protec˛ie sau de o asisten˛„ din
partea unui organism sau a unei institu˛ii a Na˛iunilor
Unite, alta dec‚t Œnaltul Comisar al Na˛iunilor Unite
pentru Refugia˛i.
Atunci c‚nd aceast„ protec˛ie sau aceast„ asisten˛„ va
Ónceta pentru un motiv oarecare, f„r„ ca situa˛ia acestor
persoane s„ fi fost reglementat„ Ón mod definitiv, Ón
conformitate cu rezolu˛iile pertinente adoptate de
Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite, aceste persoane vor
beneficia, de drept, de regimul prev„zut de aceast„
Conven˛ie.
E. Aceast„ Conven˛ie nu va fi aplicabil„ unei persoane
considerate de autorit„˛ile competente ale ˛„rii Ón care
aceast„ persoan„ ∫i-a stabilit re∫edin˛a ca av‚nd drepturi ∫i
obliga˛ii decurg‚nd din faptul c„ are cet„˛enia acestei ˛„ri.
F. Dispozi˛iile acestei Conven˛ii nu vor fi aplicabile
persoanelor despre care ar exista motive serioase s„ se
cread„:
a) c„ au comis o crim„ contra p„cii, o crim„ de r„zboi
sau o crim„ contra umanit„˛ii, Ón sensul instrumentelor
elaborate pentru a prevedea dispozi˛ii cu privire la aceste
crime;
b) c„ au comis o crim„ grav„ de drept comun Ón afara
˛„rii de primire, Ónainte de a fi admise Ón aceasta ca
refugia˛i;
c) c„ s-au f„cut vinovate de ac˛iuni contrare scopurilor
∫i principiilor Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 2
Obliga˛ii generale
Orice refugiat, are, fa˛„ de ˛ara Ón care se afl„, obliga˛ii
care comport„, Ón special, datoria de a se conforma legilor
∫i regulamentelor, precum ∫i m„surilor luate pentru
men˛inerea ordinii publice.

281
ARTICOLUL 3
Nediscriminarea
Statele contractante vor aplica dispozi˛iile acestei
Conven˛ii refugia˛ilor f„r„ discriminare Ón ce prive∫te rasa,
religia sau ˛ara de origine.
ARTICOLUL 4
Religia
Statele contractante vor acorda refugia˛ilor pe
teritoriul lor un tratament cel pu˛in la fel de favorabil ca
∫i cel acordat na˛ionalilor Ón ce prive∫te libertatea de a
practica religia lor ∫i libertatea de instruire religioas„ a
copiilor lor.
ARTICOLUL 5
Drepturi acordate independent de aceast„ Conven˛ie
Nici o dispozi˛ie din aceast„ Conven˛ie nu aduce
atingere celorlalte drepturi ∫i avantaje acordate
refugia˛ilor, independent de aceast„ Conven˛ie.
ARTICOLUL 6
Expresia îÓn acelea∫i Ómprejur„ri“
Œn sensul acestei Conven˛ii, expresia Ó n a c e l e a ∫ i
Ómprejur„ri implic„ faptul c„ toate condi˛iile (∫i mai ales
acelea care au leg„tur„ cu durata ∫i condi˛iile de ∫edere
sau de re∫edin˛„) pe care cel Ón cauz„ ar trebui s„ le
Óndeplineasc„, pentru a putea exercita dreptul Ón
chestiune, dac„ nu era refugiat, trebuie s„ fie Óndeplinite
de c„tre el, cu excep˛ia condi˛iilor care, datorit„ naturii lor,
nu pot fi Óndeplinite de c„tre un refugiat.
ARTICOLUL 7
Dispensa de reciprocitate
1. Sub rezerva dispozi˛iilor mai favorabile prev„zute
de prezenta Conven˛ie, orice stat contractant va acorda
refugia˛ilor regimul pe care Ól acord„ Ón general str„inilor.
2. Dup„ o perioad„ de reziden˛„ de trei ani, to˛i
refugia˛ii vor beneficia pe teritoriul statelor contractante
de dispensa de reciprocitate legislativ„.
3. Orice stat contractant va continua s„ acorde
refugia˛ilor drepturile ∫i avantajele pe care ei puteau s„ le

282
pretind„, Ón absen˛a reciprocit„˛ii, la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei Conven˛ii pentru statul respectiv.
4. Statele contractante vor lua Ón considerare cu
bun„voin˛„ posibilitatea de a acorda refugia˛ilor, Ón
absen˛a reciprocit„˛ii, drepturi ∫i avantaje, Ón afara celor
pe care le-ar putea pretinde Ón virtutea paragrafelor 2 ∫i 3,
precum ∫i posibilitatea pentru refugia˛i care nu
Óndeplinesc condi˛iile vizate la paragrafele 2 ∫i 3 de a
beneficia de dispensa de reciprocitate.
5. Dispozi˛iile paragrafelor 2 ∫i 3 de mai sus se aplic„,
de asemenea, drepturilor ∫i avantajelor vizate la art. 13,
18, 19, 21 ∫i 22 ale prezentei Conven˛ii, ca ∫i drepturilor ∫i
avantajelor care nu sunt prev„zute de acestea.
ARTICOLUL 8
Dispensa de m„suri excep˛ionale
Œn ce prive∫te m„surile excep˛ionale care pot fi luate
Ómpotriva persoanei, bunurilor sau intereselor cet„˛enilor
unui stat determinat, statele contractante nu vor aplica
aceste m„suri unui refugiat, cet„˛ean formal al sus-
numitului stat, numai Ón considerarea cet„˛eniei sale.
Statele contractante care, potrivit legisla˛iei lor nu pot
aplica principiul general consacrat Ón acest articol, vor
acorda, Ón cazurile corespunz„toare, dispense Ón favoarea
unor asemenea refugia˛i.
ARTICOLUL 9
M„suri provizorii
Nici una din dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu are ca
efect Ómpiedicarea vreunui stat contractant, Ón timp de
r„zboi sau Ón alte circumstan˛e grave ∫i excep˛ionale, de a
lua, Ón mod provizoriu, cu privire la o persoan„
determinat„, m„surile pe care acest stat le apreciaz„
indispensabile securit„˛ii na˛ionale, p‚n„ la stabilirea de
c„tre statul contractant respectiv c„ aceast„ persoan„ este
efectiv un refugiat ∫i c„ men˛inerea sus-ziselor m„suri este
necesar„, Ón cazul s„u, Ón interesul securit„˛ii na˛ionale.
ARTICOLUL 10
Continuitatea de re∫edin˛„
1. Atunci c‚nd un refugiat a fost deportat Ón cursul
celui de-al doilea r„zboi mondial ∫i transportat pe
teritoriul unuia dintre statele contractante, unde Ó∫i are

283
re∫edin˛a, durata acestei re∫edin˛e for˛ate este considerat„
ca re∫edin˛„ regulat„ pe acest teritoriu.
2. Atunci c‚nd un refugiat a fost deportat de pe
teritoriul unui stat contractant Ón cursul celui de-al doilea
r„zboi mondial, iar el s-a Óntors Ón acel stat Ónainte de
intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, cu scopul de a-∫i
stabili re∫edin˛a pe acest teritoriu, perioada care precede ∫i
aceea care urmeaz„ acestei deport„ri vor fi considerate,
pentru toate situa˛iile Ón care o re∫edin˛„ neÓntrerupt„ este
necesar„, ca reprezent‚nd o singur„ perioad„ neÓntrerupt„.
ARTICOLUL 11
Marinari refugia˛i
Œn cazul refugia˛ilor folosi˛i Ón mod regulat ca membri
ai echipajului la bordul unei nave purt‚nd pavilionul unui
stat contractant, acest stat va examina cu bun„voin˛„
posibilitatea de a autoriza ca respectivii refugia˛i s„ se
stabileasc„ pe teritoriul s„u ∫i s„ le elibereze documente
de c„l„torie sau de a-i admite, cu titlu temporar, pe
teritoriul s„u, Óndeosebi Ón scopul facilit„rii stabilirii lor
Óntr-o alt„ ˛ar„.

CAPITOLUL II
CONDIfiIA JURIDIC√
ARTICOLUL 12
Statut personal
1. Statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de
legea ˛„rii unde Ó∫i are domiciliul sau, Ón lipsa unui
domiciliu, de legea ˛„rii unde Ó∫i are re∫edin˛a.
2. Drepturile dob‚ndite anterior de c„tre refugiat, care
decurg din statutul personal, Ón special cele care rezult„
din c„s„torie, vor fi recunoscute de c„tre fiecare stat
contractant, sub rezerva, dac„ va fi cazul, a Óndeplinirii
formalit„˛ilor prev„zute de legisla˛ia statului respectiv,
Ón˛eleg‚ndu-se, totu∫i, c„ dreptul Ón cauz„ trebuie s„ fie
dintre cele care ar fi fost recunoscute de legisla˛ia statului
respectiv, dac„ cel Ón cauz„ n-ar fi devenit un refugiat.
ARTICOLUL 13
Proprietate mobiliar„ ∫i imobiliar„
Statele contractante vor acorda oric„rui refugiat un
tratament c‚t mai favorabil posibil ∫i, Ón orice caz, un

284
tratament care s„ nu fie mai pu˛in favorabil dec‚t cel
acordat, Ón acelea∫i Ómprejur„ri, str„inilor Ón general, Ón ce
prive∫te dob‚ndirea de propriet„˛i mobiliare ∫i imobiliare,
precum ∫i de alte drepturi care se refer„ la acestea,
Ónchirierea ∫i alte contracte privind proprietatea mobiliar„
∫i imobiliar„.
ARTICOLUL 14
Proprietate intelectual„ ∫i industrial„
Œn materie de protec˛ie a propriet„˛ii industriale, Ón
special de inven˛ii, desene, modele, m„rci de fabric„, firme
de comer˛ ∫i Ón materie de protec˛ie a propriet„˛ii literare,
artistice ∫i ∫tiin˛ifice, orice refugiat va beneficia, Ón ˛ara
unde Ó∫i are re∫edin˛a obi∫nuit„, de aceea∫i protec˛ie care
este acordat„ na˛ionalilor ˛„rii respective. Pe teritoriul
oric„ruia dintre statele contractante, el se va bucura de
aceea∫i protec˛ie care este acordat„ pe teritoriul respectiv
cet„˛enilor ˛„rii Ón care el Ó∫i are re∫edin˛a obi∫nuit„.
ARTICOLUL 15
Drepturi de asociere
Statele contractante vor acorda refugia˛ilor care Ó∫i au
re∫edin˛a legal„ pe teritoriul lor, Ón ce prive∫te asocia˛iile
cu scop apolitic ∫i nelucrativ ∫i sindicatele profesionale,
tratamentul cel mai favorabil acordat cet„˛enilor unei ˛„ri
str„ine, Ón acelea∫i Ómprejur„ri.
ARTICOLUL 16
Dreptul de a sta Ón justi˛ie
1. Orice refugiat va avea, pe teritoriul statelor
contractante, acces liber ∫i facil Ón fa˛a tribunalelor.
2. Œn statul contractant unde Ó∫i are re∫edin˛a
obi∫nuit„, orice refugiat se va bucura de acela∫i tratament
ca oricare cet„˛ean Ón ce prive∫te accesul la tribunale,
inclusiv asisten˛a judiciar„ ∫i scutirea de cau˛iunea
judicatum solvi.
3. Œn statele contractante, altele dec‚t cel unde Ó∫i are
re∫edin˛a obi∫nuit„, Ón leg„tur„ cu problemele vizate la
paragraful 2, orice refugiat se va bucura de acela∫i
tratament ca cel acordat unui cet„˛ean al ˛„rii unde el Ó∫i
are re∫edin˛a obi∫nuit„.

285
CAPITOLUL III
ACTIVIT√fiI LUCRATIVE
ARTICOLUL 17
Profesiuni salarizate
1. Statele contractante vor acorda oric„rui refugiat
av‚nd re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul lor tratamentul cel
mai favorabil acordat, Ón acelea∫i Ómprejur„ri, cet„˛enilor
unei ˛„ri str„ine Ón ce prive∫te exerci˛iul unei activit„˛i
profesionale salarizate.
2. Œn orice caz, m„surile restrictive impuse str„inilor
sau angaj„rii str„inilor, Ón scopul protec˛iei pie˛ei
na˛ionale a muncii, nu vor fi aplicabile refugia˛ilor care au
fost deja dispensa˛i de acestea la data intr„rii Ón vigoare a
acestei Conven˛ii de c„tre statul contractant interesat sau
care Óndeplinesc una din urm„toarele condi˛ii:
a) au 3 ani de reziden˛„ Ón ˛ara respectiv„;
b) au ca so˛ o persoan„ posed‚nd cet„˛enia ˛„rii de
re∫edin˛„. Un refugiat nu poate invoca beneficiul acestei
dispozi˛ii Ón cazul c‚nd ∫i-a abandonat so˛ul;
c) are unu sau mai mul˛i copii posed‚nd cet„˛enia ˛„rii
de re∫edin˛„.
3. Statele contractante vor primi cu bun„voin˛„
adoptarea de m„suri tinz‚nd s„ asimileze drepturile
tuturor refugia˛ilor Ón ce prive∫te exercitarea de profesiuni
salarizate cu acelea ale cet„˛enilor lor, Ón special pentru
refugia˛ii care au intrat pe teritoriul lor Ón aplicarea unui
program de recrutare de for˛„ de munc„ sau a unui
program de imigrare.
ARTICOLUL 18
Profesiuni nesalarizate
Statele contractante vor acorda refugia˛ilor care se afl„
Ón mod legal pe teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil
posibil ∫i, Ón orice caz, un tratament nu mai pu˛in
favorabil dec‚t cel acordat, Ón acelea∫i Ómprejur„ri,
str„inilor Ón general, Ón ce prive∫te exercitarea unei
profesiuni nesalarizate Ón agricultur„, industrie, artizanat
sau comer˛, precum ∫i pentru crearea de societ„˛i
comerciale ∫i industriale.

286
ARTICOLUL 19
Profesiuni libere
1. Fiecare stat contractant va acorda refugia˛ilor care
se afl„ Ón mod legal pe teritoriul lor, titulari de diplome
recunoscute de c„tre autorit„˛ile competente ale statutului
respectiv ∫i care doresc s„ exercite o profesiune liber„, un
tratament c‚t mai favorabil posibil ∫i, Ón orice caz, un
tratament nu mai pu˛in favorabil dec‚t acela acordat, Ón
acelea∫i Ómprejur„ri, str„inilor Ón general.
2. Statele contractante vor face tot ceea ce le st„ Ón
putin˛„, Ón conformitate cu legile ∫i constitu˛iile lor,
pentru a asigura instalarea unor asemenea refugia˛i Ón
teritorii, altele dec‚t teritoriile metropolitane, pentru care
ele Ó∫i asum„ responsabilitatea rela˛iilor interna˛ionale.

CAPITOLUL IV
BUN√STAREA
ARTICOLUL 20
Ra˛ionalizarea
Œn cazul c‚nd exist„ un sistem de ra˛ionalizare la care
este supus„ popula˛ia Ón ansamblul s„u ∫i care
reglementeaz„ reparti˛ia general„ a produselor la care exist„
o penurie, refugia˛ii vor avea tratamentul na˛ionalilor.
ARTICOLUL 21
Locuin˛e
Œn privin˛a locuin˛elor, Ón m„sura Ón care aceast„
problem„ intr„ sub inciden˛a legilor ∫i regulamentelor sau
este supus„ controlului autorit„˛ilor publice, statele
contractante vor acorda refugia˛ilor care Ó∫i au re∫edin˛a
legal„ pe teritoriul lor un tratament c‚t mai favorabil
posibil: Ón orice caz, acest tratament nu va fi mai pu˛in
favorabil dec‚t cel acordat, Ón acelea∫i Ómprejur„ri,
str„inilor Ón general.
ARTICOLUL 22
Educa˛ie public„
1. Statele contractante vor acorda refugia˛ilor acela∫i
tratament ca ∫i cet„˛enilor lor Ón ceea ce prive∫te
Ónv„˛„m‚ntul primar.

287
2. Statele contractante vor acorda refugia˛ilor un
tratament c‚t mai favorabil ∫i, Ón orice caz, nu mai pu˛in
favorabil dec‚t cel acordat str„inilor Ón general, Ón acelea∫i
Ómprejur„ri, Ón privin˛a formelor de educa˛ie, altele dec‚t
Ónv„˛„m‚ntul primar ∫i, Ón special, Ón ceea ce prive∫te accesul
la studii, recunoa∫terea certificatelor de studii, a diplomelor
∫i titlurilor universitare eliberate Ón str„in„tate, reducerea de
taxe ∫i impozite ∫i acordarea de burse de studii.
ARTICOLUL 23
Asisten˛„ public„
Statele contractante vor acorda refugia˛ilor av‚nd
re∫edin˛a regulat„ pe teritoriul lor acela∫i tratament Ón
materie de asisten˛„ ∫i securitate public„ ca ∫i cel acordat
cet„˛enilor lor.
ARTICOLUL 24
Legisla˛ia muncii ∫i securit„˛ii sociale
1. Statele contractante vor acorda refugia˛ilor av‚nd
re∫edin˛a regulat„ pe teritoriul lor acela∫i tratament ca ∫i
cet„˛enilor lor Ón ceea ce prive∫te urm„toarele materii:
a) Ón m„sura Ón care aceste probleme sunt
reglementate de legisla˛ie sau depind de autorit„˛ile
administrative, remunera˛ia, inclusiv aloca˛iile de familie,
atunci c‚nd aceste aloca˛ii fac parte din remunera˛ie,
durata timpului de munc„, orele suplimentare, concediile
pl„tite, restric˛iile privind munca la domiciliu, v‚rsta
minim„ de angajare, ucenicia ∫i formarea profesional„,
munca femeilor ∫i a adolescen˛ilor, beneficiul avantajelor
oferite de contractele colective de munc„;
b) asigur„rile sociale (dispozi˛iile legale cu privire la
accidentele de munc„, bolile profesionale, maternitate,
boli, invaliditate, b„tr‚ne˛e, deces, ∫omaj, sarcini familiale,
precum ∫i cu privire la orice alt risc care, potrivit
legisla˛iei na˛ionale, este acoperit de c„tre un sistem de
securitate social„), sub rezerva:
(i) aranjamentelor corespunz„toare viz‚nd men˛inerea
drepturilor c‚∫tigate ∫i a drepturilor Ón curs de dob‚ndire;
(ii) dispozi˛iilor speciale prev„zute de legisla˛ia
na˛ional„ a ˛„rii de re∫edin˛„, viz‚nd presta˛iile sau
frac˛iunile de presta˛ii pl„tibile exclusiv din fondurile
publice, ca ∫i aloca˛iile v„rsate persoanelor care nu
Óndeplinesc condi˛iile privind cotiza˛ia pentru ob˛inerea
unei pensii normale.

288
2. Drepturile la presta˛ie rezultate din decesul unui
refugiat, ca urmare a unui accident de munc„ sau a unei
boli profesionale, nu vor fi afectate de faptul c„ persoana
Óndrept„˛it„ Ó∫i are re∫edin˛a Ón afara teritoriului statului
contractant.
3. Statele contractante vor extinde pentru refugia˛i
efectele favorabile ale acordurilor pe care le-au Óncheiat
sau le vor Óncheia Óntre ele, cu privire la men˛inerea
drepturilor c‚∫tigate sau Ón curs de dob‚ndire, Ón materie
de securitate social„, dac„ refugia˛ii Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute pentru cet„˛enii ˛„rilor semnatare ale
acordurilor respective.
4. Statele contractante vor examina cu bun„voin˛„
posibilitatea de a extinde, c‚t mai mult posibil, pentru
refugia˛i, efectele favorabile ale acordurilor similare care
sunt sau vor fi Ón vigoare Óntre aceste state contractante ∫i
statele necontractante.

CAPITOLUL V
M√SURI ADMINISTRATIVE
ARTICOLUL 25
Asisten˛„ administrativ„
1. Atunci c‚nd exercitarea unui drept de c„tre un
refugiat ar necesita, Ón mod normal, concursul
autorit„˛ilor unei ˛„ri str„ine, la care el nu poate recurge,
statele contractante pe teritoriul c„rora refugiatul Ó∫i are
re∫edin˛a se vor Óngriji s„-i fie acordat„ asisten˛a necesar„
fie de c„tre autorit„˛ile lor proprii, fie de c„tre o autoritate
interna˛ional„.
2. Autoritatea sau autorit„˛ile men˛ionate la paragraful
1 vor elibera sau se vor Óngriji s„ se elibereze, sub
controlul lor, refugia˛ilor, documentele sau certificatele
care Ón mod normal ar fi eliberate unui str„in de c„tre
autorit„˛ile sale na˛ionale sau prin intermediul acestora.
3. Documentele sau certificatele astfel eliberate vor
Ónlocui actele oficiale eliberate str„inilor de c„tre
autorit„˛ile na˛ionale sau prin intermediul acestora ∫i vor
fi considerate valabile p‚n„ la proba contrar„.
4. Sub rezerva excep˛iilor care ar putea fi admise Ón
favoarea persoanelor nevoia∫e, serviciile men˛ionate Ón
prezentul articol vor putea fi remunerate, dar aceste

289
remuner„ri vor fi moderate ∫i raportate la cele percepute
na˛ionalilor pentru servicii similare.
5. Dispozi˛iile acestui articol nu afecteaz„ cu nimic
dispozi˛iile art. 27 ∫i 28.
ARTICOLUL 26
Libertatea de circula˛ie
Fiecare stat contractant va acorda refugia˛ilor care se
g„sesc Ón mod legal pe teritoriul s„u dreptul de a-∫i alege
locul de re∫edin˛„ ∫i de a circula liber, cu rezervele
instituite de reglement„rile aplicabile str„inilor, Ón general,
Ón acelea∫i Ómprejur„ri.
ARTICOLUL 27
Documente de identitate
Statele contractante vor elibera documente de
identitate fiec„rui refugiat care se g„se∫te pe teritoriul lor
∫i care nu posed„ un document de c„l„torie valabil.
ARTICOLUL 28
Documente de c„l„torie
1. Statele contractante vor elibera refugia˛ilor care Ó∫i
au re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul lor documente de
c„l„torie care s„ le permit„ s„ c„l„toreasc„ Ón afara acestui
teritoriu, afar„ de cazul c„ ra˛iuni imperioase privind
securitatea na˛ional„ sau ordinea public„ nu se opun la
aceasta; dispozi˛iile anexei la prezenta Conven˛ie se vor
aplica acestor documente. Statele contractante vor putea
elibera un astfel de document de voiaj oric„rui alt refugiat
care se g„se∫te pe teritoriul lor; ele vor acorda o aten˛ie
special„ cazurilor refugia˛ilor care se g„sesc pe teritoriul
lor ∫i care nu sunt Ón m„sur„ de a ob˛ine un document de
c„l„torie din ˛ara unde Ó∫i au re∫edin˛a obi∫nuit„.
2. Documentele de c„l„torie eliberate potrivit
acordurilor interna˛ionale anterioare de c„tre p„r˛ile la
aceste acorduri vor fi recunoscute de c„tre statele
contractante ∫i considerate ca ∫i cum ele ar fi fost eliberate
refugia˛ilor Ón virtutea prezentului articol.
ARTICOLUL 29
Taxe fiscale
1. Statele contractante nu vor impune refugia˛ilor
obliga˛ii, taxe, impozite, indiferent ce denumire ar purta,

290
altele sau mai ridicate dec‚t cele care sunt sau vor fi
percepute de la proprii cet„˛eni Ón situa˛ii similare.
2. Dispozi˛iile paragrafului precedent nu Ómpiedic„
aplicarea fa˛„ de refugia˛i a dispozi˛iilor legilor ∫i
regulamentelor cu privire la taxele aferente pentru
eliberarea c„tre str„ini de documente administrative,
inclusiv documente de identitate.
ARTICOLUL 30
Transferul bunurilor
1. Fiecare stat contractant va permite refugia˛ilor, potrivit
legilor ∫i regulamentelor din ˛„rile lor, s„ transfere bunurile
pe care ei le-au introdus pe teritoriul s„u, pe teritoriul unei
alte ˛„ri unde ei au fost admi∫i Ón scopul de a se reinstala.
2. Fiecare stat contractant va trata cu bun„voin˛„
cererile prezentate de refugia˛ii care doresc s„ ob˛in„
autoriza˛ia de a-∫i transfera toate bunurile necesare pentru
reinstalarea lor Ón alt„ ˛ar„ unde ei au fost admi∫i.
ARTICOLUL 31
Refugia˛i afla˛i ilegal Ón ˛ara de primire
1. Statele contractante nu vor aplica sanc˛iuni penale,
pe motivul intr„rii sau ∫ederii lor ilegale, refugia˛ilor care,
sosind direct din teritoriul unde via˛a sau libertatea lor erau
amenin˛ate Ón sensul prev„zut de art. 1, intr„ sau se g„sesc
pe teritoriul lor f„r„ autoriza˛ie, sub rezerva prezent„rii lor
f„r„ Ónt‚rziere la autorit„˛i pentru a le expune motivele,
recunoscute ca valabile, ale intr„rii sau prezen˛ei lor ilegale.
2. Statele contractante nu vor aplica, Ón ce prive∫te
deplas„rile acestor refugia˛i, alte restric˛ii dec‚t acelea care
sunt necesare; aceste restric˛ii vor fi aplicate numai p‚n„ la
reglementarea statutului lor de refugia˛i Ón ˛ara respectiv„ sau
p‚n„ la ob˛inerea admiterii Ón alt„ ˛ar„. Œn vederea acestei
ultime admiteri, statele contractante vor acorda acestor
refugia˛i un termen rezonabil ∫i toate facilit„˛ile necesare.
ARTICOLUL 32
Expulzare
1. Statele contractante nu vor expulza un refugiat care
se g„se∫te Ón mod legal pe teritoriul lor dec‚t pentru
ra˛iuni de securitate na˛ional„ sau de ordine public„.
2. Expulzarea unui asemenea refugiat nu va avea loc
dec‚t Ón executarea unei hot„r‚ri adoptate conform

291
procedurii prev„zute de lege. Refugiatului va trebui s„ i se
permit„, Ón afara cazului Ón care ra˛iuni imperioase
privind securitatea na˛ional„ se opun, s„ prezinte probe Ón
ap„rarea sa, s„ poat„ face recurs ∫i s„ poat„ fi reprezentat,
Ón acest scop, Ón fa˛a unei autorit„˛i competente sau Ón fa˛a
uneia sau mai multor persoane special desemnate de
autoritatea competent„.
3. Statele contractante vor acorda unui asemenea
refugiat un termen rezonabil pentru a-i permite s„ Óncerce
s„ fie admis legal Óntr-o alt„ ˛ar„. Statele contractante pot
aplica, Ón cadrul acestui termen, m„surile de ordine
intern„ pe care le vor considera oportune.
ARTICOLUL 33
Interdic˛ia de expulzare ∫i returnare
1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna,
Ón nici un fel, un refugiat peste frontier