Sunteți pe pagina 1din 3

cffih{FffiFt t'?'i trL!

0ffi*G&ruPItLlL
C" ARAB ESQUH S"R,L
sT720.24

(Fl
*r*a ll -i.::Bitrl 11
EC DECLARATIA DE CONFORMITATE
C€
o'Toza Markovi(" a.d. Kikinda
Producator
Adresa BaSaidski drum 62,23300 Kikinda, Srbiia
Nr. de identificare 100579713
Locul producerii Sectorul pentru tigla
Descrierea produsului Tigla de argila cu falt, dimensii de acoperire 340mm x 200mm
si accesorii
Tipul M-333
Aplicarea Acoperiera acoperiselor
Conditii de folosire Ungniul acoperisului: min 22u
Distanta intre sipci: 33Smnt
Cu responsabilitate deplina declaram ca produsele mentionate corespund solicitarilor date
de Directirr E() pentru constructii CPD 89/106/EEC (sistemul4) si corespund cu exigentele din
sttnrlarctul EN 1304: ,, Tigh din argila cu monture frilt: DeJinitio si speciJicotia produsului".
Aceasta Declaratie de conformitate se bazeaza e documentele urmatoare:
Numarue documentul Data emiterii Documentul emis
(EMJ" KHT H-11I3 Budapest, Dioszegi ut 37
Certificate pentru aplicarea
03.06.2008.
tehnica ATB-23/2008 NB 1415
Partea componenta acestei declaratii este eticheta cu indiciu CE care se lipeste pe palete cu tigla.
Invoice: Persoana responsabila
Localitatea si data: M.P.
Ivan Radulov diPling.tehn.
Kikinda, Diqeto4gg$eral
WcrtV+'*1

Q9SO755.l2

C€
"Toza Markovid" a.d. Kikinda
Ba5aidski drum 62
23300 Kikinda, Srbija
10
EN 1304
Tigla de argila tip falt pentru acoperis
Clay roofing tiles type tlot !
Rezistenta elastica: Corespunde
Breaking strength : Complies
Reactie Ia foc: A1
Reaction to fire :

Permeabil la apa: Corespunde clasa I dupa metoda 2


Water permeability : Satisfies class I Per method 2
Dimensiuni si
tolerantii Ia dimensiuni: Corespunde
Dimmension and Dimmension variations Complies
Resistente Ia ger: Corespunde metoda B
Frost resistance : Pass method B

f,/1

fi
Y.n

'i,1r,,litj, '
ffi#f,ifffilqiirT * LJ

ffirqiffi1r*,s,!.^t-lt..
S"C. A.HAB ESQLiI S.H.l.

,""":fl:ilmffi,#ffi#
. metiglo / metidro/metintlu

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr. A3l2A13

SC COTLPROFIL SRL, cu sediul in Ceptura, Prahova, CUI: RO12727666, numar


de inmatriculare ta registrul Comertutul J29l188/2000, in conformitate. cu Directiva
8g/106/CEE privind arrnonizarea legilor, reglementdrilor tehnice gi a prevederilor
administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta
Nr. 20 din .18.08.2010 privind stabilirea unor Jndsurj pentru aplicarea. unitard a ledisl?lLei
lJniunii Eurooene care arfionizeazd condi{iile de comercfalizarc a produselQr 9i cu Hotdrirea
Guvernului nr.62212A04 cu nrodificdrile gi completdrile ulterioare privind stabilirea condiliilor
de introducere pe piald a produselor pentru constructii, declar6 pe proprie rdspundere cd a
fost efectuatd atestarea conformitilii prod usu lui:

SISTETU PLUVIAL

Pentru utilizarea prevazuta: colectarea apelor pluviale de pe acoperis.

Conformitatea este demonstrati av6nd ca referinld: AGREMENTUL TEHNIC 016-


03t391-2011.
CARACTER!STIGI:
Sistemul pluviat pentru cotectarea apelor pluviale este realizat in doua dimensiuni:
- 125 t'165 mm pentru igheaburi si accesoriile acestora
- 88 / 100 mm pentru burlane si accesoriile acestora.
Denumirea oiganismului notificat pentru atestarea conformitatii: ICECON SA
BUCURESTI

Ceptura, Prahova
01.01.2013

Director Executiv, Departament tehnic,


lng. Liviu Mi lng. lon Vernica

M
l
SC ooILPROFILSRL - Ceptura ' Prahova - Cod ,0712G
tBAl{ RO49|NG8000500818707891{ - ING Plo.iestl
Tet. (+4) 0244 445 800
IBAN RO92A8NA30002641 001 0461 9 - RBS Plolesli
ROI
IBAN RO71 BROE30OSVO4879473OOO - BRE Ploiesli
Capital social 7,591.,710 RON
# [Ac

tr
, i.:.'
Traducere din limba enqlezd

#ffiF,$F#r+$"fi {.: B".r


DECI-ARATIE DE PERFORMANTA nr. 2t2o13 ffiFllilEf".trihi*t"lt
Membranl pentru acoperiguri permeabild la vapori COROTOP LIG "@qAF.ABE$QUT S.R,I..
1. Cod unic de identificare a produsului{ip:
EN 13859-1
2. Tipul, lotul sau orice alt element care permile identificarea produsului deslinat contructiilor in conformitate cu Articolul 11 (4)-':
Denumirea produsului, numlrul de identificare al produsului in catalog gi numirul lotului, numirul de identificare a ptodusului conform Controluiui
P.oductiei in FabricA, numir marcat pe ambalajul produsului.
-1 Destinatia produsului sau utilizdrile produsului destinat contrucliilor in conformitate cu specificaliile tehnice armonizate aplicabile prev5zute de
producator:
Membrana COROTOP LIGHT 10O reprezinti un material nelesut, elastic, in trei straturi (produs nelesut din poliPropilenn + pelicull funclionala +
produs nelesut din polipropileni), conceput pentru a fi utilizate ca produs inilial li slrat permeabil la vapori sub copertarea finali a acoperigurilor
inclinate. Produsele ar treubui si fie instalate in conformitate cu intrucliunile producAtorului.
4. Numele, denumirea comerciali sau marca inregistratd gi adresa de contact a producatorului in conformitate cu articolul 11(5)"):
CB S.A., ul. Ozimska 2a,46-054 Chz4stowice.

5. Dac6 este cazul, numele gi adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cdrui mandat acoperd sarcinile prevazute in arlicolul 12 (2)
(2)'): Nu se aplice.
b. Sistemul sau sistemul de evaluare gi verificare a constanlei performanlei produsului destinat contrucliilor, aga cum sunt prevdzule in anexa V*': Sistemul
3.
7,
in cazul declaraliei de performanle cu privire la produsul acoperit de standardul armonizal:
EN 13859-1:2010 Folii flexibile pentru hidroizolalii. Partea 1: Substraturi pentru acoperiguri inclinate.
Laborator pCBiC din Vargovia, Departmentul de Testare gi Verilicare din Gdansk, organism notilicat nr. 1434, a efectuat testarea in sislemul "3' ti a emis
rapoartele de celcelare cu nr. 359/H/201 1 9i nr. 210lHl2o11

B. in cazul declaraliei de performanlE cu privire la produsul destinat construcliilor pentru care s-a emis Evaluarea Tehnici Europeani: Nu se aplici
9. Performanladeclaratl:
Caractelistici Unitate Performanle Tolerante Speciflcalii tehnice armonizate

Lungime lml 50 G0) EN 1848-2

Ln$me tml 1,5 -0,5t+1,5% EN 1848-2


indeplinegte EN 1848-2
Rec{iliniaritate
cerin!ele

Stabilitate dimensionalS de/Peste lY,l N/A EN 1849-2

Masi lsrml 90 rlOo/o EN 1849-2

Clasa de reaclie la foc E EN 1 t92S2

la patrunderea apei inainte i dupi invechire W1 EN 1928 Metoda A

Transmiterea vaporilor de apr SD Sd [ml N/A EN 193'l

Rezistenta la tractiune MD lN/s0mml 170 r30% EN 12311-1

la tracliune CD lN/s0mml 100 r30% EN 12311-1

Alungire MD lYol 80 t2oo/o EN 12311-1

Alungire CO l%l 80 r30% EN 12311-1


80 !15o/o EN 12311-1
Rezistenla la rupere MD INI
la rupere CD INI 110 tZOo/o EN 12311-1
-40 EN 1109
Flexibilitate la temperaturi scizute PC]
N/A EN 12114
Permeabilitatea la o diferenlA de presiune de + Dp 50 Pa / - Dp 50 [m3/(m2xhx50Pa)]
Pa
N/A EN 1928 MetodaA
Conexiune impermeabili
la pitrunderea apei dupi invechire N/A EN 1928 Metoda A

dupi invechire MD lN/50mml N/A r20% EN 12311-1


Rezistenla la
R€zistenta la dupe invechire CD lN/s0mml N/A t30% EN 12311-1

invechire MD W N/A r20o/o EN 12311-'l


Alungire
N/A +300/o EN 1231 1-1
Alungire dupi invechire CD lYol
N/A EN 12311-1
Substan!e periculoase

produs: Nu se aplica.
in conformitate cu articolul 37 sau 3g,) conlinand Documentalia Tehnice Specifice utilizata, cerinlele indeplinite de

10. performanta produsului indentificat la punctele 1 gi 2 este in conformitate cu performanla declarate la punctul 9.
prezenta declaralie de performanle se emite pe rispunderea exclusivi a producStorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru gi in numele produc5torului: Jerzy G6rski - Pre$edinte


Chzrlstowice, dala 1.07.2013

" Reglementarea Comisiei Europene nr. 305/1 I 1 C.


oiiiiiiiii ae perlotmanld enisi in baza Reglemenhlrii nr' 13/20'2 la data 8'10'2012
10

r";'.,.'lili