Sunteți pe pagina 1din 8

TURNAT BETON PT

COD PTE– 02

PROCEDURA TEHNICĂ COD PTE – 01


– TURNTA BETON

APROBAT, AVIZAT,
Administrator , Responsabil T.E.,

LISTA DE DIFUZARE

Nr. DESTINATARUL Ex. Nr. act Semnătura Data


crt. (numele şi prenumele) nr. trimitere

NOTĂ: se interzice multiplicarea şi difuzarea procedurii tehnice PT


COD PTE – 02 în afara listei de difuzare, din tabelul de mai sus.

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 1
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

1. SCOP

Prezenta procedură descrie activităţile şi responsabilităţile


pentru turnarea betonului in lucrarile de constructii executat
manual sau mecanizat.

2. DOMENIU

Procedura se aplică în cadrul S.C.NEDATIM S.R.L.pentru


turnare beton, executate manual sau mecanizat.
Pentru montat teava polietilena, teava se consideră adusă pe
şantier şi taiata la dimensiunile necesare.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Conform MAC S.C. …….. Cod A.Q. – 01.


PO – procedură operaţională
PS – procedură de sistem

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1. MAC S.C…………….. Cod A.Q. – 01.


4.2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
4.3. Normativ C 140 – 86 pentru execuţia lucrărilor de beton şi
beton armat.
4.4. Normativ C 56 – 85 pentru verificarea calităţii şi recepţia
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.
4.5. GE 027/96 – Ghid pentru proiectarea lucrărilor de apărare
şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri. Ord. 53/N/03.03.1997.
4.6. Normativ C 16 – 84 pentru realizarea pe timp friguros a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.
4.7. Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii,
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993.
4.8. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata
executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/11.07.1994.

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 2
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1. CONDIŢII GENERALE

5.1.1. Asigurarea punctului de lucru cu:


- documentaţia tehnică de execuţie
- PT aplicabilă
- PCCVI aferent lucrării
- Planul calităţii aprobat pe lucrare
5.1.2. Asigurarea punctului de lucru cu personal calificat şi
instruit în ceea ce priveşte cerinţele documentaţiei de execuţie, a PT
aplicabilă şi a PCCVI aferent lucrării, conform “Procedurii de
instruire” cod PS 18 - INS.
5.1.3. Existenţa datelor de identificare a materialelor, produselor
şi a certificatelor de calitate ale acestora conform “Procedurii de
identificare şi trasabilitate a produselor” cod PS 08 - IDT.
5.1.4. Recepţia materialelor pe şantier şi depozitarea acestora la
punctele de lucru conform PO cod INIP – 01 “Inspecţii şi încercări la
primire” şi “Procedura manipulare, ambalare, depozitare, conservare
şi livrare” cod PS 15 - MDA.
5.1.5. Organizarea punctului de lucru pentru desfăşurarea
eficientă a execuţiei lucrărilor conform fazelor de execuţie descrise în
PT.
5.1.6. Existenţa drumului de acces la punctul de lucru şi
asigurarea acestuia cu utilităţile necesare executării lucrărilor.
5.1.7. Dotarea punctului de lucru cu scule şi unelte, SDV-uri,
utilaje şi mijloace de transport şi de ridicat corespunzătoare şi
mijloace de măsurare şi încercare calibrate.
5.1.8. Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru
protecţia muncii şi PSI.
5.1.9. Verificarea lucrărilor executate în fazele anterioare şi a
existenţei înregistrărilor calităţii pentru aceste lucrări, corelat cu
derularea lor.

5.2. ŞEF LOT

5.2.1. Coordonează organizarea şi asigurarea desfăşurării


lucrărilor de cofrare şi armare a elementelor din beton armat monolit.
ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.
S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 3
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

5.2.2. Asigură la punctul de lucru toate documentele (proiectul


de execuţie, procedura tehnică de execuţie, PCCVI aprobat pe lucrare),
materialele, utilajele şi mijloacele de măsurare şi încerecare necesare
pentru începerea şi derularea execuţiei lucrărilor.
5.2.3. Asigură condiţiile necesare implementării sistemului A.C.
în cadrul activităţilor şantierului.

5.3. CONDUCĂTOR PUNCT LUCRU

5.3.1. Asigură la punctul de lucru personal muncitor calificat şi


instruit.
5.3.2. Asigură materialele necesare, identificarea lor şi însoţirea
de certificate de calitate sau agremente tehnice.
5.3.3. Răspunde de dotarea punctului de lucru cu SDV-urile,
utilajele şi mijloacele de măsurare şi încercare necesare, calibrate.
5.3.4. Răspunde de asigurarea condiţiilor prealabile, necesare
începerii execuţiei lucrărilor.
5.3.5. Asigură respectarea proiectelor de execuţie, a procedurii
tehnice aplicabile şi a PCCVI aprobat.
5.3.6. Răspunde de realizarea la termen a lucrărilor şi de
verificarea calităţii acestora.
5.3.7. Asigură respectarea controalelor stabilite în PCCVI
aprobat pe lucrare şi convocarea factorilor implicaţi în realizarea
acestora.
5.3.8. Completează documentele care atestă calitatea lucrărilor
executate, corelat cu derularea acestora, pe tot parcursul execuţiei.
5.3.9. Asigură responsabilului tehnic cu execuţia, condiţiile
necesare pentru efectuarea verificărilor şi rezolvă observaţiile
efectuate.
5.3.10. Răspunde de asigurarea tuturor condiţiilor necesare
pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii şi PSI.
5.3.11. Asigură condiţiile necesare efectuării recepţiei finale şi
participă la aceasta.

5.4. RESPONSABIL A.C.

5.4.1. Analizează procedura tehnică şi PCCVI pe lucrare, din


punct de vedere al asigurării calităţii.
5.4.2. Participă la efectuarea controalelor stabilite în PCCVI
aprobat pe lucrare.

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 4
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

5.4.3. Efectuează AUDIT-ul intern şi inspecţii A.C. în ceea ce


priveşte modul de aplicare a prevederilor cuprinse în procedura
tehnică şi PCCVI aprobat pe lucrare.
5.4.4. Urmăreşte realizarea acţiunilor corective emise în urma
acţiunilor de control întreprinse de organele locale de control.
5.4.5. Urmăreşte realizarea acţiunilor corective emise în urma
efectuării AUDIT-urilor interne sau externe.

6. PROCEDURA

6.1. PREGĂTIREA ŞI NIVELAREA TALUZELOR

6.1.1. Curăţarea taluzurilor de resturi vegetale se efectuează


manual, iar acolo unde este posibil şi înclinarea taluzului permite se
execută cu lama buldozerului.
6.1.2. Executarea de săpătură manuală în vederea nivelării
taluzelor se face prin săparea cu lopata sau uşor cu casmaua în
terenurile uşoare, prin săpare cu casmaua şi parţial cu târnăcopul în
terenurile mijlocii, prin săparea cu târnăcopul şi casmaua în
terenurile tari şi prin săparea cu târnăcopul, ranga, şpiţul sau barosul
în terenurile foarte tari.
6.1.3. În cazurile în care volumul de săpătură care trebuie
executat în vederea nivelării taluzurilor este mare şi configuraţia
terenului permite, săpăturile se execută mecanizat, cu
buldoexcavatorul sau cu excavatorul.
6.1.4. Nivelarea taluzelor.

6.2. STRAT DRENANT AŞTERNUT PE TALUZ

6.2.1. În funcţie de prevederile proiectului de execuţie, stratul


drenant se execută din: nisip sortat nespălat de râu 0 – 7 mm, balast
sortat şi spălat 0 – 70 mm, pietriş spălat de râu 7 – 30 mm, piatră
spartă pentru drumuri concasată, rocă sedimentară 25 – 40 mm sau
piatră spartă pentru drumuri concasată, rocă metamorfică 25 – 40
mm.
6.2.2. Se aşterne materialul drenant pe taluz.
6.2.3. Se compactează manual prin baterea cu maiul de mână.
6.2.4. Lucrarea se execută la uscat pe suprafaţa orizontală sau
înclinată.

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 5
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

6.2.5. Grosimea stratului drenant după compactare poate fi de la


5 cm la 25 cm, funcţie de prevederile proiectului de execuţie.

6.3. FILTRU INVERS

6.3.1. Se realizează în straturi succesive din nisip şi pietriş sau


piatră spartă.
6.3.2. Se aşterne materialul.
6.3.3. Se compactează straturile cu maiul de mână.
6.3.4. Grosimea filtrului invers după compactare, poate fi de 30
cm la 50 cm.

6.4. ANROCAMENTE EXECUTATE MANUAL

6.4.1. Descărcarea prin basculare a pietrei brute de 51 – 100


kg/bucată din autobasculante.
6.4.2. Transportul cu roaba al pietrei brute la locul de punere în
operă.
6.4.3. Executarea anrocamentelor din piatră brută, prin aşezarea
îngrijită a pietrei brute la protecţia taluzurilor.

6.5. ANROCAMENTE EXECUTATE MECANIZAT

6.5.1. Descărcarea prin basculare a pietrei brute de 51 – 1.000


kg/bucată din autobasculante.
6.5.2. Legarea cu cablu de ridicat (şufă) a pietrei brute.
6.5.3. Prinderea sarcinii în cârligul automacaralei sau a
excavatorului pe şenile cu echipament de macara.
6.5.4. Aşezarea blocului de piatră la profilul proiectat.

7. DOCUMENTE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. În PCCVI care defineşte toate controalele de calitate,


verificările şi încercările care se efectuează pe faze de lucrări şi în
final, la realizarea anrocamentelor din piatră brută de 51 – 100
kg/bucată executate manual şi a celor din piatră brută de 51 – 1.000
kg/bucată executate mecanizat, sunt specificate şi înregistrările care
se efectuează.

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 6
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

PROGRAM CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI

Nr. Operaţiunea Documente Responsabil pentru Încercări,


crt. sau faza de de efectuarea verificări
control referinţă controlului probe şi
PS Specificaţii (nume, prenume, funcţia) înregistrări
PT tehnice intern extern efectuate
exterior
auto-
contr. ierarhic
(a) (b) (c) (d)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pregătirea şi PS Proiect de a) conducător punct lucru p.v.l.a.
nivelarea 09 execuţie b)
taluzelor CP c) responsabil CC
d) diriginte de şantier
2 Strat drenant PS Proiect de a) conducător punct lucru p.v.l.a.
aşternut pe 09 Execuţie b)
taluz CP c) responsabil CC
d) diriginte de şantier
3 Filtru PS Proiect de a) conducător punct lucru p.v.l.a.
invers 09 Execuţie b)
CP c) responsabil CC
d) diriginte de şantier
4 Strat din piatră PS Proiect de a) conducător punct lucru p.v.l.a.
brută pentru 09 Execuţie b)
apărarea CP c) responsabil CC
taluzelor d) diriginte de şantier
5 Executarea PS Proiect de a) conducător punct lucru p.v.l.a.
anrocamentelor 09 Execuţie b)
din piatră CP c) responsabil CC
brută d) dirigente de şantier
6 Recepţia PS Proiect de a) conducător punct lucru p.v.r.c.
lucrărilor de 09 Execuţie b)
executare a CP c) responsabil CC
anrocamentelor d) dirigente de şantier

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 7
TURNAT BETON PT
COD PTE– 02

LISTA DE CONTROL A ACTUALIZĂRILOR

Nr. act. Documentul care necesită actualizare:

LISTA DE DIFUZARE
Nr. DESTINATARUL Ex. Nr. act Semnătura Data
crt. (numele şi prenumele) nr. Trimitere

Avizat, Aprobat,
Director general, Responsabil AC,

ELABORAT DATA REVIZIA EDIŢIA EXEMPLAR Pag.


S.C..NEDATIM S.R.L. APR 2008 0 1 1 8