Sunteți pe pagina 1din 3

Propuneri CNIPMMR

privind ordonanța de urgență referitoare la unele măsuri pentru acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile
pentru capital de lucru și investiții destinate IMM-urilor în contextul crizei COVID-19

Titlul Textul inițial Textul propus Observații


inițial
Capitolul a) IMM-uri care fac dovada, prin situațiile a) IMM-uri autonome care fac dovada, prin IMM autonom nu
II art.5 – financiare depuse la 31.12.2019, că nu dețin situațiile financiare depuse la data instituirii este partener sau
(1) salariați cu contract individual de muncă stării de urgență, respective la data de 16 legat cu altă
încheiat conform legii; martie 2020, că nu dețin salariați cu întreprindere
contract individual de muncă încheiat
conform legii;
Introducerea unui punct nou e) IMM-uri / Persoane fizice autorizate din
domeniul activităților sportive...

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în (2) Verificarea încadrării beneficiarului în


categoria IMM se face pe perioada categoria IMM se face pe perioada
implementării proiectelor, pe bază de implementării proiectelor, pe bază de
eșantion de 1%, după depunerea cererii de eșantion de minim 20%, după depunerea
finanțare și încheierea contractelor de cererii de finanțare și încheierea
finanțare, sub condiția recuperării sprijinului contractelor de finanțare, sub condiția
din fonduri externe nerambursabile dacă recuperării sprijinului din fonduri externe
beneficiarul nu se încadrează în categoria de nerambursabile dacă beneficiarul nu se
IMM la data depunerii cererii de finanțare. încadrează în categoria de IMM la data
depunerii cererii de finanțare.
Art.6 b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul
financiar anterior depunerii cererii de financiar anterior depunerii cererii de
finanțare de cel puțin echivalentul în lei a finanțare de cel puțin echivalentul în lei a
5.000 euro, cu excepția beneficiarilor 2.000 euro, cu excepția beneficiarilor
ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b), ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b),
c) și d); c) și d);
Art.7 Introducerea unui punct nou h) cheltuieli privind plata datoriilor către
bugetul statului
Art.9, Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și
Etapa 4 orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina orice alte cheltuieli bancare să fie eligibile
exclusivă a beneficiarului de microgranturi; potrivit procedurilor din domeniul fondurilor
europene
Etapa 9 Beneficiarul depune un raport de progres Raportul preliminar privind cheltuielile
privind cheltuielile efectuate, la bancă, în efectuate sa fie depus de către beneficiar
termen de 90 de zile de la data la care anterior datei la care disponibilul a fost
disponibilul a fost transferat în contul bancar transferat în contul bancar al acestuia.
al acestuia
Capitolul (3) Verificarea încadrării în categoria IMM- (3) Verificarea încadrării în categoria IMM-
III, art.10 urilor se face pe bază de eșantion de 1% pe urilor se face pe bază de eșantion de 20% pe
(3) perioada implementării proiectelor perioada implementării proiectelor
Art.14 Introducerea unui punct nou h) cheltuielile efectuate pentru plata
salariilor și a datoriilor către bugetul de stat
Raportul preliminar privind cheltuielile
eligibile sa fie depus de către beneficiar
anterior datei la care disponibilul a fost
transferat în contul bancar al acestuia
Art.18 (2) Granturile pentru investiții prevăzute la (2) Granturile pentru investiții prevăzute la Regiunea
alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a București-Ilfov a
beneficiarilor stabilită în procent de minim beneficiarilor stabilită în procent de minim fost afectată în
15% din valoarea grantului solicitat de către 15% din valoarea grantului solicitat de către egală măsură de
beneficiarii din regiunile mai puțin beneficiarii din regiunile mai puțin pandemia
dezvoltate și 30 % din valoarea grantului dezvoltate și 15 % din valoarea grantului Coronavirus
solicitat de către beneficiarii din regiunea solicitat de către beneficiarii din regiunea
București-Ilfov. București-Ilfov.
Art.19 (1) Servicii de educație: creșe și grădinițe; Servicii de educație: școli, creșe și grădinițe;
pct. m)
Art.21 e) dispun de cofinanțare proprie a e) dispun de cofinanțare proprie a Idem ca mai sus
proiectului în procent de minim 15% din proiectului în procent de minim 15% din
valoarea proiectului de investiții solicitat valoarea proiectului de investiții solicitat
pentru finanțare, iar pentru regiunea pentru finanțare, iar pentru regiunea
București – Ilfov de minim 30% din valoarea București – Ilfov de minim 15% din valoarea
proiectului solicitat la finanțare; proiectului solicitat la finanțare

Art.23 a) cheltuieli cu realizarea/achiziția a) cheltuieli cu realizarea/achiziția


construcțiilor, achiziția de echipamente construcțiilor, achiziția de echipamente
inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii,
….. inclusiv tehnologii software
Capitolul Monitorizarea durabilității investițiilor Monitorizarea durabilității investițiilor
V, art 26 beneficiarilor de granturi descriși în prezenta beneficiarilor de granturi descriși în prezenta
ordonanță de urgență se va face pe o ordonanță de urgență se va face de către
perioadă de 3 ani după încheierea MEEMA în parteneriat public-privat cu
implementării proiectului. organizații reprezentative ale mediului de
afaceri.