Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT
Student Ene Florin-Radian
Anul II IFR

EXAMEN DREPT CIVIL

Speța nr. 1:
În temeiul dispoziţiilor aplicabile din Codul Civil, rezolvaţi următoarele cerinţe:
1. Redactați o posibilă acţiune formulată de prestator şi apărările la aceasta formulate de
beneficiarii, invocând dispoziţiile legale aplicabile (nu aveţi obligaţia să respectaţi regulile
formale ale acţiunilor judiciare).
Contractele nenumite nu sunt nominalizate și reglementate distinct de lege. Încheierea acestora
este expresia libertății contractuale a părților și a nevoilor generate de practică: contractul de
hotelărie, contractul de asistență juridică, contractul de prestări de servicii, ș.a.
Art. 1166 C. civ. prevede că prin contract se înțelege „acordul de voințe dintre două sau mai multe
persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”.
Contractele nenumite urmează dispozițiile generale privind contractele și normele stabilite prin
voința părților.

JUDECĂTORIA BC1, ORAȘUL BC1

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul, A, cetățean român, domiciliat în Oraș BC1, Șos. BC2, jud. BC, posesor al CI seria PC nr.
000000, eliberată de SPCLEP BC1 la data de XX.XX.2020, CNP 0000000000001, în calitate de
petent, în contradictoriu cu B, cetățean român, domiciliat în Oraș BC1, Șos. BC2, jud. BC, posesor al
CI seria BC nr. 000001, eliberată de SPCLEP BC1 la data de 05.XX.2020, CNP 0000000000002,
formulez prezenta:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Împotriva pârâtului B pentru a se atrage răspunderea civilă contractuală în baza contractului


nenumit, încheiat în data de XX.XX.2020, prin care vă rog să dispuneți obligarea pârâtului la plata
unei penalităţi, în cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, precum și penalități de întârziere
conform contractului.

1
Situația faptică

Între A şi B a intervenit un contract nenumit prin care A, în calitate de prestator, se obligă să


furnizeze periodic, către beneficiarii indicaţi de B, produse alimentare, în schimbul unei sume de
bani pe care B se oblige să o plătească după confirmarea primită din partea fiecărui beneficiar. B
are obligaţia să indice beneficiarul până la data de 5 a fiecărei luni, A are obligaţia să facă livrarea
până la data de 15 a fiecărei luni, iar B va face plata până în data de 20 a lunii respective. În
conţinutul contractului s-a prevăzut că lipsa comenzilor pentru 2 luni consecutive se traduce prin
rezilierea de drept a contractului.
În privinţa prestaţiilor lui A, s-a stabilit depăşirea termenului de livrare, indiferent de motiv, atrage
obligaţia acestuia de a-l despăgubi pe beneficiar cu o sumă fixă de bani pentru fiecare zi de
întârziere, indiferente de valoarea comenzii.
Depăşirea termenului de 30 al fiecărei luni duce la încetarea de plin drept a contractului şi îl obligă
pe prestator (A) la plata unei penalităţi finale, în cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, la care
se adaugă penalităţile de întârziere. În privinţa plăţii, s-a stabilit că depăşirea termenului de plată
îl pune pe debitor (B) în întârziere, fiind obligat să plătească o sumă fixă de bani pentru fiecare zi
de întârziere, indiferent de valoarea comenzii. Depăşirea termenului de 10 al lunii următoare celei
în care s-a făcut comanda duce la încetarea de plin drept a contractului şi îl obligă pe B la plata
unei penalităţi finale, în cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, la care se adaugă penalităţile
de întârziere.
În data de 3 ianuarie 2020, B îi comunică lui A adresa unde trebuie să facă următoarea livrare şi
cantitatea de bunuri ce trebuie livrate. Pe 10 ianuarie, A livrează bunurile conform cerinţelor lui B.
La 30 ianuarie, constatând că suma corespunzătoare livării nu a fost plătită, A îl notifică pe B
arătându-i că este în întârziere şi că trebuie să îi achite şi penalităţi corespunzătoare celor 10 zile,
alături de suma datorată. În replică, B arată că nu a primit confirmarea livrării din partea
beneficiarului, de unde rezultă că aceasta nu s-a realizat, deci, în consecinţă, contractul este
reziliat de plin drept, iar A datorează penalitatea fixă la care se adaugă penalităţile de întârziere
calculate pe zile.
Menționez că am livrat comanda către beneficiarii în limitele stabilite în contractul nenumit și că
orice înțelegere pe care B a avut-o cu beneficiarii, nu îmi este opozabilă.

2
Încadrarea în drept

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1350 din NCC, respectiv:
I. Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat.
II. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de
prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile
legii.
III. Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea
regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai
favorabile.

Pentru toate aceste considerente vă rog să dispuneți obligarea pârâtului la plata unei penalităţi,
în cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, precum și penalități de întârziere conform
contractului.

Anexe:
-copie contract.
-copie C.I.

DATA
00.00.2020

Cu deosebite considerente,
A

3
JUDECĂTORIA BC1, ORAȘUL BC1
Dosarul 00001/B/2020

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul, B, cetățean român, domiciliat în Oraș BC1, Șos. BC2, jud. BC, posesor al CI seria PC nr. 000001,
eliberată de SPCLEP BC1 la data de XX.XX.2020, CNP 0000000000001, în calitate de pârât în dosarul
00001/B/2020, formulez prezentele:

ÎNTÂMPINARE, CERERE DE CHEMARE ÎN GARANȚIE ȘI CERERE


RECONVENȚIONALĂ

Situația faptică

Prin care vă rog să constatați încetarea de plin drept a contractului 0, din XX.XX.2020, să dispuneți obligarea
petentului la plata unei penalităţi în cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, la care se adaugă
penalităţile de întârziere conform contractului.
Între A şi B a intervenit un contract nenumit prin care A, în calitate de prestator, se obligă să furnizeze
periodic, către beneficiarii indicaţi de B, produse alimentare, în schimbul unei sume de bani pe care B se
oblige să o plătească după confirmarea primită din partea fiecărui beneficiar. B are obligaţia să indice
beneficiarul până la data de 5 a fiecărei luni, A are obligaţia să facă livrarea până la data de 15 a fiecărei
luni, iar B va face plata până în data de 20 a lunii respective. În conţinutul contractului s-a prevăzut că lipsa
comenzilor pentru 2 luni consecutive se traduce prin rezilierea de drept a contractului.
În privinţa prestaţiilor lui A, s-a stabilit depăşirea termenului de livrare, indiferent de motiv, atrage obligaţia
acestuia de a-l despăgubi pe beneficiar cu o sumă fixă de bani pentru fiecare zi de întârziere, indiferente de
valoarea comenzii.
Depăşirea termenului de 30 al fiecărei luni duce la încetarea de plin drept a contractului şi îl obligă pe
prestator (A) la plata unei penalităţi finale, în cuantum de 10 x valoarea ultimei comenzi, la care se adaugă
penalităţile de întârziere. În privinţa plăţii, s-a stabilit că depăşirea termenului de plată îl pune pe debitor (B)
în întârziere, fiind obligat să plătească o sumă fixă de bani pentru fiecare zi de întârziere, indiferent de
valoarea comenzii. Depăşirea termenului de 10 al lunii următoare celei în care s-a făcut comanda duce la
încetarea de plin drept a contractului şi îl obligă pe B la plata unei penalităţi finale, în cuantum de 10 x
valoarea ultimei comenzi, la care se adaugă penalităţile de întârziere.
În data de 3 ianuarie 2020, B îi comunică lui A adresa unde trebuie să facă următoarea livrare şi cantitatea de
bunuri ce trebuie livrate. Pe 10 ianuarie, A livrează bunurile conform cerinţelor lui B.

4
La 30 ianuarie, constatând că suma corespunzătoare livării nu a fost plătită, A îl notifică pe B arătându-i că este în
întârziere şi că trebuie să îi achite şi penalităţi corespunzătoare celor 10 zile, alături de suma datorată.
În replică, B arată că nu a primit confirmarea livrării din partea beneficiarului, de unde rezultă că aceasta nu
s-a realizat, deci, în consecinţă, contractul este reziliat de plin drept, iar A datorează penalitatea fixă la care
se adaugă penalităţile de întârziere calculate pe zile.
Menționez că între mine si tertul beneficiar determinabil exista o cutuma, în sensul ca terțul, în termen de
cateva zile, mă anunță cu privire la efectuara livrarii astfel încat eu să plăteasc la termen contravaloare
mărfurilor. Neprimind confirmarea am înțeles că nu trebuie să execut partea mea de obligație.

Încadrarea în drept

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1 din NCC, respectiv:


I. Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului.
II. În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale
privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale
dreptului.
III. În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod
expres la acestea.
IV. Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.
V. Partea interesată trebuie să facă dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor. Uzanţele publicate în
culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există,
până la proba contrară.
VI. În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesionale.

În subsidiar, dacă considerați că mă fac vinovat de cele întâmplate, doresc să îl chem în garanție pe terțul C,
cetățean român, domiciliat în Oraș BC1, Șos. BC2, jud. PC, posesor al CI seria PC nr. 000002, eliberată de
SPCLEP BC1 la data de 01.XX.2020, CNP 0000000000002 pentru a răspunde pentru prejudiciile create.

Anexe:
-copie contract.
-copie C.I.

DATA
00.00.2020

Cu deosebite considerente,
B
5
2. Determinaţi în ce mod poate fi implicat în cauză beneficiarul şi care este raportul său cu contractul
dintre prestator şi beneficiarii.
 Terțul beneficiar poate fi introdus în cauză în calitate de chemat în garanție.

3. Formulaţi o posibilă soluţie a instanţei de judecată.


 Instanța de Judecată admite cererea de chemare în judecată formulată de A, îl obligă pe B la plata
de 10 x a contravalorii plus penalitățile de întârziere conform contractului, iar dacă e și terțul chemat
în garanţie, admite şi cererea lui B de a-l chema în garanție pe terț (beneficiarii).

SPEȚA NR. 2

1. Cum își argumentează X pretențiile și ce apărari ar putea formula Y față de acestea?


 X îşi argumentează pretenţiile în temeiul răspundere civile delictuale, răspunderea pentru
prejudiciile cauzate de animal. Poate acuza lipsa măsurilor de protecţie luate de Y (câinele nu avea
botniţa, lesa etc.). Y se poate apăra arătând ca minorul l-a provocat pe câine/ca în mod normal nu are
face aşa ceva.
 își argumentează pretențiile în temeiul răspunderii civile delictuale, răspunderea pentru prejudiciile
cauzate de animale prevăzut de art. 1375 din NCC. X poate acuza lipsa măsurilor de protecție luate
de Y, respective lipsa botniței sau a lesei pentru animalul său.
 Y se poate apăra arătând că minorul l-a provocat pe câine, pentru că animalul nu are un asemenea
comportament agresiv de obicei, sau că animalul este unul de talie mică și că putea fi înlăturat foarte
ușor.

2. Cum își argumentează Y pretențiile și ce apărări ar putea formula X față de acestea?


 Își va putea argumenta pretențiile în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie,
prevăzută la art. 1349 NCC.
 X se poate apăra invocând excesul neimputabil, prevăzut de art. 26 NCC, pentru faptul că fiul său se
afla într-un real pericol și că nu a realizat când câinele s-a oprit din a-l mai muşca pe copil.

3. Ce soluție ar putea da instanța?


Instanța va admite în parte cererea de chemare în judecată și cererea reconvențională și va acorda:
 Lui X daunele materiale pentru recuperarea copilului și daune morale (modice) pentru prejudiciul
moral cauzat copilului și familiei;
 Lui Y daunele materiale pentru tratamentul medical al câinelui.
 Instanța va respinge acordarea daunelor materiale reprezentate de contravaloarea premiului I, și
acordarea daunelor morale. Pentru taxa de participare instanța ar putea admite cererea.