Sunteți pe pagina 1din 5

STUDIU ISTORIC DE

FUNDAMENTARE
pentru imobilul din
strada Soarelui, nr. 3-5

ELABORAT:
stud. arh. Madalina BURCESCU
stud. arh. David Ioan CIRTU
stud. arh. Andreea FETECAU
cap. I - OBIECTUL STUDIULUI
Obiectul de cercetare al studiului istoric operaţional îl constituie imobilul din strada Soarelui, nr. 3-5 pentru
a evidenţia următoarele aspecte:

• evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale şi urbanistice ale ţesutului urban istoric din vecinătatea
imobilului;

• evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale, memoriale, tehnico-structurale, plastice şi urbanistice ale


imobilului;

• stabilirea regulilor generale de intervenţie pentru protecţia, conservarea valorilor culturale şi integrarea
în zonă prin punerea în valoare a elementelor semnificative identificate conform evaluărilor pe criterii
istorice, urbanistice, arhitecturale, tehnico-structurale şi plastice.

● cercetările întreprinse pentru studierea imobilului din strada Soarelui, nr. 3-5 şi a ţesutului urban din care
face parte, urmăresc analiza istorică, arhitecturală şi urbanistică a imobilului construit, prin investigarea
surselor cartografice, bibliografice, iconografice şi a documentelor din arhive publice sau private, precum şi
prin raportarea acestor informaţii la situaţia actuală.

● un factor determinant în cadrul cercetării îl constituie corelarea informaţiilor generate de sursele


documentare enunţate mai sus, cu analiza in situ şi cu releveul actualizat.

cap. II. - STATUTUL JURIDIC DE PROTECŢIE AL IMOBILULUI


● Obiectul de studiu al proiectului este imobilul din Str. Soarelui 3-5, care în conformitate cu Lista
Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti din 2015 (L.M.I.MB 2015) este clasat ca monument
istoric grupa B cu următoarele precizări:

▪ nr. crt.: 2052; cod: B-II-m-B-19712; denumire: Curtea Veche - Baia turcească; localitate:
municipiul Bucureşti; adresă: Str. Soarelui 3-5 sector 3; datare: înc. sec. XIX;
Totodată acest imobil face parte şi din următoarele ansambluri şi situri clasate în lista mai sus amintită
cu următoarele precizări:

▪ nr. crt.: 187; cod: B-II-s-A-17909; denumire: Centrul istoric; localitate: municipiul Bucureşti;
adresă: Delimitare: la Nord - Bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), Bd. Carol (până la
intersecţia cu str. Hristo Botev); la Est - str. Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd. Carol până la
intersecţia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - Bd. Corneliu Coposu (de la intersecţia cu str. Hristo
Botev), Splaiul Independenţei (până la intersecţia cu Calea Victoriei); la Vest: Calea Victoriei (de la
intersecţia cu Splaiul Independenţei până la intersecţia cu Bd. Elisabeta); datare: sec. XVI-XX;

▪ nr. crt.: 188; cod: B-II-s-B-17910; denumire: Sit I; localitate: municipiul Bucureşti; adresă: Splaiul
Independenţei - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzeşti - str. Sevastopol - str. Grigore
Alexandrescu - str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Popa Nan - str.
Ţepeş Vodă - str. Traian - str. dr. Maximilian Popper - str. Anton Pann - Bd. Mircea Vodă - Bd.
Corneliu Coposu - str. Halelor; datare: -;

▪ nr. crt.: 779; cod: B-II-a-B-18508; denumire: Ansamblul de arhitectură „Str. Covaci”; localitate:
municipiul Bucureşti; adresă: Str. Covaci sector 3; datare: sf. sec. XIX;

▪ nr. crt.: 2050; cod: B-II-a-B-19710; denumire: Ansamblul de arhitectură „Str. Soarelui”; localitate:
municipiul Bucureşti; adresă: Str. Soarelui sector 3; datare: înc. sec. XIX;

Trebuie precizat faptul că imobilul mai sus menţionat este amplasat în Centrul Istoric al Municipiului
Bucureşti şi se situează în zonele de protecţie ale unor imobile clasate ca monument istoric grupele A şi B, în
conformitate cu L.M.I.-M.B. 2015, fiind totodată supus şi reglementărilor urbanistice în vigoare (P.U.Z.-Z.C.P.
nr. 26 - Nucleul comercial tradiţional zona Lipscani, parte componentă a P.U.G. - Municipiul Bucureşti şi
Regulament aferent).

Atenţionări referitoare la implicaţiile regimului juridic de protecţie deţinut de imobilul studiat:

• Intervenţiile asupra imobilului se referă la:

▪ modificarea parţială sau totală a funcţiunilor existente;

▪ recompartimentarea spaţiilor interioare;

▪ restaurarea şi consolidarea fondului construit;

▪ construirea de noi corpuri de clădiri sau extinderi ale celor existente (în plan sau ca supraetajare);

▪ modificarea parcelei prin divizare sau comasare;

▪ demolarea parţială sau totală a fondului construit (exclusiv în urma declasării parţiale sau totale).
cap. III. - EVOLUŢIA ISTORICĂ A IMOBILULUI ŞI ŢESUTULUI URBAN ÎNVECINAT
• cercetarea cartografică

▪ localizarea amplasamentului imobilului pe planurile istorice;

▪ evidenţierea etapelor de evoluţie istorică a imobilului şi a zonei învecinate.

• cercetarea istorică şi arhitectural-urbanistică

▪ referinţe bibliografice;

▪ documente de arhivă;

▪ material iconografic.

cap. IV. - ANALIZA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE IMOBIL ŞI DE ŢESUTUL


URBAN ÎNVECINAT
• analiza valorilor istorice şi memoriale (prezentarea sintetică şi evaluarea datelor istorice certificate
documentar);

• analiza valorilor urbanistice

▪ perceperea urbanistică a imobilului şi a fondului construit (descriere şi evaluare);

▪ caracterului de ansamblu arhitectural (descriere sintetică a componentelor imobilului şi evaluare);

▪ modul de amplasare şi de ocupare al parcelei (descriere sintetică şi evaluare);

• analiza valorilor de istorie a arhitecturii

▪ programul de arhitectură (descriere şi evaluare);

▪ analiza compoziţiei şi a distribuţiei spaţiilor interioare (descriere şi evaluare);

▪ analiza compoziţiei arhitecturale a faţadelor şi a volumelor clădirilor (descriere şi evaluare);

▪ decoraţia compoziţiei plastice şi a decoraţiei faţadelor şi spaţiilor interioare (descriere şi evaluare);

▪ analiza finisajele exterioare şi interioare (descrierea tehnicilor de execuţie şi a materialelor şi evaluare);

• analiza valorilor sistemului constructiv (descriere şi evaluare).

cap. V. - SINTEZA CERCETĂRILOR ESTIMAREA VALORILOR CULTURALE DEŢINUTE DE


IMOBIL ŞI DE ŢESUTUL URBAN ÎNVECINAT
• Ca urmare a analizei întreprinse pentru estimarea valorilor culturale se stabilesc grade de evaluare (din
care decurg tot atâtea grade de protecţie) diferenţiate corespunzător în următoarele categorii de
reglementări cu caracter general, semnalate ca restricţii şi permisivităţi de intervenţie asupra fondului
construit şi consemnate detaliat în planşele studiului:
a) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii cu valoare culturală semnificativă asupra cărora este
obligatorie intervenţia de conservare - restaurare;

b) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii cu valoare culturală medie asupra cărora este posibilă
intervenţia cu obligativitatea conservării conceptului tipologic al componentelor morfo-stilistice;

c) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii cu valoare culturală nesemnificativă, demolate şi/sau
dispărute, asupra cărora este posibilă intervenţia de remodelare arhitecturală şi/sau de refacere tipologică
a componentelor morfo-stilistice;

d) spaţii, elemente arhitecturale şi/sau decoraţii nocive, asupra cărora este obligatorie demolarea /
desfiinţarea.

cap. VI. - REGLEMENTĂRI GENERALE DE INTERVENŢIE PENTRU PROTEŢIA, PUNEREA


ÎN VALOARE ŞI CONSERVAREA VALORILOR CULTURALE IDENTIFICATE
• reguli generale de intervenţie în raport cu valorile culturale instituite şi identificate în urma cercetărilor
întreprinse, pe care le deţine imobilul;

• reguli generale de intervenţie în raport cu valorile culturale instituite şi identificate în urma cercetărilor
întreprinse, pe care le deţine ţesutul urban (istoric) din zona de protecţie a imobilului.