Sunteți pe pagina 1din 5

Planificare anuală la geografie – CLASA A VI-A /2015-2016

Profesor CREŢU VIOREL


Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a VI-a
Număr de ore din trunchiul comun: 2 ore săptămânal

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografia Europei

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/Ev


învăţare ore mâna aluare
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite ● Recapitulare 1
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază ● Reprezentarea 1 1–7 Test iniţial
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi suprafeţei terestre
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici ● Poziţia geografică, 1
2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine limitele, ţărmurile,
1. Europa- 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi a termenilor geografici din limbile străine europene întinderea
caracterizare 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice ●Ţărmurile: golfuri şi 1
generală europene peninsule
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice geografiei Europei
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor ● Relief – 1
sale caracteristici generale,
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile unităţi majore
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri ●Trepte şi unităţi 1 Evaluare orală
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar majore de relief
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale mediului
european ● Climă 1
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport ● Zone şi tipuri 1
cartografic climatice
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei ● Ape – Râuri 1
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a Europei ●Mări şi lacuri 1
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi fenomenelor pe
continentul european ● Vegetaţie, faună, 1 Test de
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date soluri evaluare
accesibile prin internet ● Zonele biogeografice 1
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu (Peisajele naturale)
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate ●Recapitulare 1
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse, analizarea

1
Planificare anuală la geografie – CLASA A VI-A /2015-2016

datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple etc. ● Evaluare - Test 1
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect) (14)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite  Populaţia 1
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 8 – 13 Evaluare orală
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi  Aşezări rurale 1
2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi a termenilor geografici din limbile străine europene  Aşezări urbane 1 Test de
2. Europa- 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice geografiei Europei evaluare
caracterizare 3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor  Harta politică 1
generală sale
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile 1
 Resurse naturale
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 1
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale mediului  Agricultura
european 1
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport  Activităţile
cartografic
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale industriale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei 1
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date  Transporturile
accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic european pentru om şi societatea continentului  Tipuri de comerţ 1
nostru
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu  Turismul 1
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate  Recapitulare 1
7.3. Utilizarea reperelor convenţionale de timp
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse, analizarea  Evaluare 1
datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple etc.
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic (12)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic european
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice geografiei Europei
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor ● Diferenţieri 1
3. Europa – sale geografice regionale.
regiuni şi ţări 3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile 14 – 15 Test de
(caracteris- solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri ● Uniunea Europeană 1 evaluare

2
Planificare anuală la geografie – CLASA A VI-A /2015-2016

tici generale) 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet ● Alte organizaţii 1
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate internaţionale O.N.U.,
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: C.S.I., C.E.
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat ● Vizionare film 1
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic documentar
● Prezentare referate
pe o temă dată
4

3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice geografiei Europei  Alte organizaţii 1 16
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor internaţionale
3. Europa – sale O.N.U., C.S.I., C.E.
regiuni şi ţări 3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile  Vizionare film 1
(caracteris- solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri documentar
tici generale) 2
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază ● Specificul geografic 1 17 – 20
4. Europa 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi şi statele Evaluare orală
Centrală 2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine ● Germania 1
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi a termenilor geografici din limbile străine europene  Austria 1
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor  Elveţia 1
sale  Polonia 1
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri ● Ungaria 1
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport
cartografic ● România 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale Test de
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei ● Republica 1 evaluare
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date Moldova
accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat 8
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect)

3
Planificare anuală la geografie – CLASA A VI-A /2015-2016

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite ● Specificul geografic


1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază şi statele: 1
5. Europa de 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 21 - 25 Evaluare orală
Sud 2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine ● Italia
(Meditera- 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi a termenilor geografici din limbile străine europene 1
neană) 3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor ● Spania
sale 1
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile ● Portugalia Test de
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri 1 evaluare
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport ● Grecia
cartografic 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale  Bulgaria
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei 1
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date  Serbia
accesibile prin internet  Albania 1
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet 1
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate  Recapitulare
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)  Evaluare 1
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: 1
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect) (10)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
6. Europa de 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
Est 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi ● Specificul geografic 1 27
2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine Evaluare orală
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor ● Rusia 1
sale
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri Alte state Test de
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport  Ucraina 1 evaluare
cartografic  Belarus 1 28
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Utilizarea reperelor convenţionale de timp
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect) (4)

4
Planificare anuală la geografie – CLASA A VI-A /2015-2016

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite Specificul geografic şi 1


7. Europa de 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază statele: 29 - 32 Evaluare orală
Vest 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi ● Franţa 1
(Atlantică) 2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor ● Regatul Unit 1
sale Alte state: Test de
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile  Belgia 1 evaluare
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri  Olanda 1
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport  Irlanda 1
cartografic  Recapitulare 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale  Evaluare
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei 1
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) (8)
7.3. Utilizarea reperelor convenţionale de timp
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect)
1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
8. Europa de 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază Specificul geografic şi 1 33-35 Evaluare orală
Nord 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi statele:
2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor ● Suedia 1
sale Test de
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile ● Norvegia 1 evaluare
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport Alte state :
cartografic  Danemarca 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale  Islanda 1
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei  Finlanda 1
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Utilizarea reperelor convenţionale de timp 6
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect)
Geografia 1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite Recapitulare 36 Evaluare
Europei Sinteză (4) finală
-

S-ar putea să vă placă și