Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA:22.01.2015
ŞCOALA: cu clasele I-VIII ALIOŞ, com. Maşloc
PROPUNĂTOR: Mărgărit Iuliana
ÎNVĂŢĂTOR : Corbeanu Alexandra
CLASA: I
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – citit –scris / predare
Integrată
SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul şi litera „v”
TIPUL LECŢIEI: Predare – învăţare
DURATA: 2 x 45 min.
SCOPUL LECŢIEI:
- asocierea sunetului cu litera „v”;
- citirea şi scrierea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
- îmbogăţirea vocabularului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să asocieze sunetul „v” cu litera corespunzătoare
O2 – să recunoască litera „v” mic de tipar din diferite surse
O3 – să formeze cuvinte care conţin litera „v” mic de tipar
O4 – să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text), în mod
independent, în şoaptă, cu voce tare, pe baza explicaţiilor învăţătorului şi
a citirii demonstrative
O5 – să formeze şi să citească propoziţii cu 3 – 5 cuvinte
O6– să completeze cuvinte cu silabe în care se află litera „v”
O7 – să ordoneze cuvintele date pentru a obţine propoziţii
O8 – să folosească în enunţuri proprii, cuvintele întâlnite în text:
„veselă”= „bucuroasă” şi „veselă” = „ vase de bucătărie”, „farfurii”
O9 – să formuleze întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit

OBIECTIVE AFECTIVE:
- să participe activ la desfăşurarea lecţiei
- să manifeste interes pentru lecţie
OBIECTIVE PSIHO – MOTORII:
- să-şi coordoneze activitatea oculo – motorie pentru
citirea / scrierea simbolurilor grafice
STRATEGII DIDACTICE:

a) METODE ŞI PROCEDEE:
- fonetico – analitico – sintetică, jocul didactic, observaţia, conversaţia,
exerciţiul, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, ciorchinele
b) MATERIAL DIDACTIC:
- planşa cu litera „v” / tipar şi de mână
- caiet auxiliar
- alfabetar
- ilustraţii, cretă colorată, plastilină, carte de colorat

c) FORME DE EVALUARE:
- observaţia sistematică
- evaluare orală
- probă scrisă
- temă de lucru în clasă

BIBLIOGRAFIE:
- „Metodica predării limbii române în clasele primare” – Silviu Niţă, Ed.
Aramis, 2001
- „Îndrumător pentru folosirea Abecedarului”, – Marcela Peneş, Vasile Molan,
Ed. Aramis, 2001
- „Exerciţii de vocabular” – Flavia Ruxăndroiu, Ed. Carminis
- „Prietene, te ajut să scrii!” – Maria Oprescu, Ed. Hieropolis, 2006
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Conţinuturile Metode şi Material Forme de


lecţiei lecţiei procedee didactic evaluare
Moment organizatoric Se asigură condiţii optime pentru
începerea orei Conversaţia
Reactualizarea cunoştinţelor Se verifică tema scrisă: cantitativ şi
dobândite anterior calitativ
Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat Conversaţia
corect tema, au scris caligrafic şi au un
caiet îngrijit Evaluare
* Se deschid manualele şi se citeşte Munca cu orală
textul integral, selectiv manualul
Conversaţia Caiete
Explicaţia

Manualul
Evaluare
orală
observaţie
Se fac exerciţii orale cu litera învăţată Conversaţia
anterior.

Exerciţiul
problematizarea
Evaluare
orală
CAPTAREA ATENŢIEI Cine l-a păcălit pe urs? (de vulpe)
Cum este vulpea?
Vulpea este şireată.
*Se analizează „propoziţia”
Vulpea este şireată.
Care este primul cuvânt? (vulpea)
Despărţiţi în silabe cuvântul „vulpea”
Din câte silabe este format acest cuvânt? Metoda fonetică,
(din două silabe) - vul-pea analitico-sintetică
Care sunt sunetele componente ale primei
silabe?
- („v”, „u”, „l”)
Care sunt sunetele componente ale celei
de-a doua silabe? („p”, „e”, „a”)
*Cu ce sunet începe acest cuvânt?
Cu sunetul „v”!
Se repetă cuvântul „vulpea”.

ANUNŢAREA TEMEI NOI * Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa Explicaţia


ŞI A OBIECTIVELOR sunetul şi litera „v” mic şi “V” mare de
tipar, vor citi cuvinte, propoziţii /text/,
vor scrie cuvinte şi propoziţii care conţin
această literă.
DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII *Se fac exerciţii de pronunţare corectă a
sunetului „v”
Învăţătorul pronunţă demonstrativ, elevii Demonstraţia
repetă în cor şi individual.
Se insistă asupra sonorităţii pure a Explicaţia Evaluarea
sunetului, evitându-se vocala de sprijin orală
„î”. Exerciţiul
Joc pentru descoperirea sunetului nou Jocul didactic
*Învăţătorul spune mai multe cuvinte, iar
elevii bat din palme la auzul sunetului
„v”
*Elevii vor da exemple de cuvinte care
conţin sunetul „v” şi vor preciza locul
sunetului în cadrul cuvântului
*Elevii despart cuvintele în silabe şi
precizează locul sunetului în cadrul
cuvântului.
* Le voi cere elevilor să alcătuiască două Exerciţiul
propoziţii cu cuvinte ce conţin sunetul
„v” Observaţia liberă Planşa
Prezentarea planşei cu literele „v”, şi dirijată didactică
„V”
Elevii observă alcătuirea literei şi o
verbalizează. Exerciţiul Creion, Evaluare
Descoperirea literei „v” mic de tipar în material tipărit orală
alfabetare şi pe materiale tipărite
* Voi cere elevilor să recunoască litera
„v” mic de tipar printre literele
alfabetarului mare, pe ziare, cărţi tipărite
* Elevii le identifică litera „v” pe Fonetico- Alfabetar
decupaje, pe tipărituri şi o încercuiesc. analitico-sintetică Evaluare
Intuirea imaginilor din manual orală
*Se denumesc obiectele din imagini /
veveriţă, vulpe, Pavel / Vasile / Voicu /
Livia / Valeria
*Se alcătuiesc la stelaj cuvinte
le „vis”, „Pavel”, „vesel” Manualul
*Se analizează cuvântul „Pavel”: două
silabe -„Pa”-„-vel” / sunetele : p”, „a”, Observaţia liberă
„v”, „e”, „l”. şi dirijată
*Se citesc cuvintele formate cu toată
clasa, pe silabe şi apoi în întregime.
Se intuieşte imaginea mare din manual şi Exerciţiul Alfabetarul
se alcătuieşte la stelaj o propoziţie, după mic
care este analizată: „Pavel are un vis.”
*Elevii alcătuiesc singuri o propoziţie
dată / sau la alegere, la alfabetarele mici,
proprii.
Citirea coloanelor de cuvinte
* Se citesc coloanele de cuvinte în
şoaptă, în ritm propriu. Planşa
Apoi se citesc cu voce tare. Fiecare Observaţia liberă
cuvânt este citit de alt elev. şi dirijată
Prezentarea literei „v” mic de mână Explicaţia
*Se intuieşte litera şi se identifică
elementele componente: O zală şi un Exerciţiul
noduleţ, unite între ele.
*Se stabilesc asemănări şi deosebiri cu
alte litere.
Se scrie pe tablă, mai întâi întreagă, apoi Creta colorată,
pe elemente componente. Apoi iar se carioca,
scrie întreagă. maculator,
*Copiii „scriu” în aer, pe bancă cu creioane
degetul, cu stiloul închis, pe maculator, colorate
fără liniatură, la tablă, fără linii de spaţii.
*Se scrie cu creionul / stiloul în subsolul
paginii. Se recunoaşte litera pe planşă.
* Se fac exerciţii pentru încălzire Conversaţia
muşchilor mici ai mâinii.
Scrierea literei „v” mic de mână Caietul,
*Se reaminteşte poziţia corectă în timpul stiloul, caiet
scrierii special
*Se reactualizează cunoştinţele Exerciţiul
referitoare la încadrarea corectă în
pagină: data, titlul, alineatul, spaţiul Evaluare
dintre litere scrisă
*Elevii scriu trei litere. Se verifică modul
de scriere.
Elevii care au scris corect continuă,
ceilalţi mai exersează pe maculator, sunt
ajutaţi, li se explică… Munca cu
*Elevii scriu trei rânduri de litera „v” mic manualul
de mână şi cuvinte cu această literă: Exerciţiul
„vis”, „poveste”, „Livia”, „vară”,…. conversaţia
*Se recitesc coloanele de cuvinte.
*Se construiesc propoziţii, cu ajutorul
întrebărilor şi al învăţătorului, după
ilustraţia mare din manual. „Livia
desenează o vulpe.” Exerciţiul
*Se urmăreşte utilizarea în discuţie a
tuturor cuvintelor din text.
CITIREA TEXTULUI Demonstraţia
*Elevii citesc în şoaptă, în ritm propriu.
*Se citeşte textul de către elevi, fiecare
propoziţie de către alt elev.
* Citirea model
* Citirea după model.
Se pun întrebări în legătură cu conţinutul Exerciţiul
textului:
Pavel se culcă. El are un vis.
La el vine o vulpe. Acum sunt prieteni.
*Se face citirea model, cu o pronunţie
clară şi cu o intonaţie apăsată a semnelor
de punctuaţie. Problematizarea
Se citeşte model, în lanţ, de către toţi
copiii.
*Citire selectivă
Citeşte propoziţia în care aflăm ce face
Pavel.
Citeşte propoziţia în care se spune despre
vulpe. Explicaţia
Citeşte propoziţia în care se spune ceva
despre Lavinia.
Exerciţii de dezvoltare a vorbirii
Se insistă asupra înţelesului cuvântului
„veselă” = „ bucuroasă
Şi „veselă” = „farfurii”, „vase de
bucătărie” exerciţiul
*Se formulează propoziţii cu aceste
înţelesuri şi le voi explica copiilor că un
cuvânt poate avea mai multe înţelesuri.
*Scrierea cuvintelor şi a propoziţiilor
Voi verifica permanent şi voi da ajutorul
necesar.
Vor transcrie propoziţia
Copiii ascultă o poveste.
OBŢINEREA Voi scrie pe tablă, următoarele cuvinte,
PERFORMANŢELOR amestecate:
Elevii vor ordona corect cuvintele în Evaluare
propoziţii. frontală
1. veselă, Livia, este.
2. La, mare, vară, plec, la .
3. Mama, vie, la, vine.
După ce sunt ordonate corect, sunt citite
şi scrise la tablă.
*Copiii le vor transcrie în caiete.
Se prezintă o planşă. Planşă
*Este anexată la sfârşitul proiectului. Metoda
Se cere elevilor să dea exemple de ciorchinelui Evaluare pe
cuvinte care încep cu litera „v”. echipe
Fiecare echipă va scrie cu altă culoare.
Va câştiga echipa care are cele mai multe
cuvinte scrise.
EVALUAREA Elevii primesc fişă / vezi anexa.
PERFORMANŢEI Elevii vor completa independent fişa de
evaluare, apoi se va face o evaluare orală exerciţiul Fişă de lucru Evaluare
imediată. formativă
ASIGURAREA RETENŢIEI Se va reaminti litera învăţată.
ŞI A PERFORMANŢEI Se vor da exemple de cuvinte care conţin
litera „v”.
Se precizează tema pentru acasă: citirea conversaţia
textului din manual; scrierea lecţiei din
caietul auxiliar.
ÎNCHIDEREA Aprecieri generale asupra modului în care
ACTIVITĂŢII au răspuns, s-au comportat.
*Sunt evidenţiaţi elevii care au fost activi
pe tot parcursul activităţilor.
ACTIVITATE Pe un contur de pom, copiii vor desena -foaie de desen
TRANSDISCIPLINARĂ mere şi le vor colora. exerciţiul culori
FIŞĂ DE EVALUARE

Creează cu litera “v”

1.Realizează corespondenţa dintre imagine şi cuvântul care denumeşte obiectul


din imagine:

Aici vor fi plasate cele trei imagini


- avion

- vulpe

- vie

2. Completează cuvintele cu silabe care conţin litera „v”:

ca - …… - ler ………………………..

cra - …….-tă …………………………

a - ….. a - tor ………………………..