Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA:
CLASA: a III-a
Unitatea de învăţământ : Scoala Gimnazială „ŞTEFAN PROTOPOPESCU”,Slatina
Propunător: Mărgărit Iuliana
Mentor : Pătraşcu Vatica
OBIECTUL: Matematică
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI:
 consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre tehnica de
rezolvare a problemelor care se rezolvă prin mai mult de două
operaţii;
 consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris;
 dezvoltarea gândirii logice
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
O1 – să rezolve corect probleme care presupun mai multe operaţii;
O2 – să rezolve rapid şi corect exerciţii de calcul oral şi scris;
O3 – să opereze cu noţiunile „măriţi”, „micşoraţi”, „cu atât mai mic”, „cu atât
mai mare”, „de n ori mai mic”, „de n ori mai mare”

O4 – să găsească termenul necunoscut;


O5 – să- şi cultive spiritul de competiţie şi de iniţiativă.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Mod de abordare a învăţării: frontal, individual.
b) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, munca independentă, problematizarea,
jocul didactic, explicaţia.
c) Material didactic: Matematică – manual pentru clasa a II-a, fişe de lucru, fişe de
evaluare, planşă.

DURATA LECŢIEI: 45 minute


 Se pregătesc cele necesare începerii orei de matematică
1. Moment organizatoric
 Se pregăteşte colectivul de elevi, se asigură liniştea.

2. Verificarea temei  Se verifică tema scrisă; se fac aprecieri, se corectează


eventualele greşeli

Evaluare frontală
3. Reactualizarea  Se adresează clasei următoarele întrebări: - Elevii răspund la
cunoştinţelor dobândite - Prin câte operaţii se pot rezolva problemele? întrebări dovedind că
anterior O1 - Care sunt aceste operaţii? si-au însuşit
- Ce expresii matematice întâlniţi în probleme? cunoştinţele teoretice
- Care sunt etapele de rezolvare a problemelor? privind rezolva- rea
(citire, înţelegere, analizare, plan, verificare) problemelor

4. Anunţarea subiectului  Sunt anunţaţi elevii că pe parcursul orei vor efectua exerciţii şi
lecţiei vor rezolva probleme care presupun mai mult de două operaţii.
 Se scrie la tablă şi în caiete titlul lecţiei: „Probleme care se
rezolvă prin mai mult de două operaţii”
O2  Calcul oral
Evaluare frontală
- Află un nr. cu 17 mai mare decât 18. - rezolvă oral exerciţiile
- Află câtul numerelor 200 şi 2. cerute de învăţător
- Află produsul numerelor 7 şi 100.
- Află un nr. cu 25 mai mic decât 100.
 Calcul scris. Evaluare frontală
- găsesc soluţia
 Se propune spre rezolvare o problemă: problemei
Într-un tren sunt 168 de călători. La prima staţie coboară un
sfert din ei şi urcă un nr. dublu de persoane decât cele coborâte.
Câţi călători sunt acum în tren?
O3  Se prezintă elevilor un săculeţ din care vor extrage bilete cu
diferite exerciţii şi probleme.
5. Dirijarea învăţării  Sunt solicitaţi elevii să rezolve la tablă şi individual Evaluare frontală
următoarele exerciţii şi probleme: - rezolvă exerciţiile din
1. Calculaţi: săculeţ
a) 913:3-(2+484:4):3+17=
b) 896:a=4
O4 c) a  3=372 Evaluare frontală
2. Suma a patru numere naturale este egală cu produsul - găsesc soluţiile
numerelor 106 şi 7. Aflaţi numerele ştiind că primul este egal cu problemelor
câtul numerelor 832 şi 8, al doilea număr este cu 211 mai mare,
iar al treilea este de trei ori mai mic decât al doilea.
3.O fabrică de ciment a expediat într-o zi 624 vagoane, iar a
doua zi a expediat de trei ori mai puţine vagoane. Câte
vagoane mai are de expediat dacă în total trebuie expediate
901 vagoane?
4.Un gospodar are 59 de găini, de două ori mai multe raţe şi Evaluare individuală
-efectuează operaţiile de
de patru ori mai multe curci decât găini şi raţe la un loc. Câte
adunare, scădere,
păsări are gospodarul? înmulţire, împărţire.

6. Obţinerea performanţei  Se propune spre rezolvare următoarea fişă de evaluare:


1. Calculaţi:
923 – 487 = - rezolvă problemele
O5 389 + 497 =
168 x 7 =
945 : 4 =
2. Calculaţi câtul dintre produsul numerelor 440 şi 2 şi
diferenţa numerelor 92 şi 84.
3. La o florărie s-au adus 131 trandafiri, de 3 ori mai multe
garoafe, iar lalele cât numărul trandafirilor şi garoafelor la un loc.
Câte flori s-au adus?
7. Încheierea lecţiei  Se notează tema pentru acasă
 Se fac aprecieri generale şi individuale
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Calculaţi:
923 – 487 =
389 + 497 =
168 x 7 =
945 : 4 =

2. Calculaţi câtul dintre produsul numerelor 440 şi 2 şi diferenţa numerelor 92 şi 84.

3.La o florărie s-au adus 131 trandafiri, de 3 ori mai multe garoafe, iar lalele cât numărul trandafirilor
şi garoafelor la un loc.
Câte flori s-au adus?