Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Educaţie civică

DATA: 19.02.2015 PROPUNATOR : MARGARIT IULIANA

SCOALA GIMNAZIALĂ NR 3

CLASA A III A

DURATA:50 min.

ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE

OBIECTUL: EDUCAŢIE CIVICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Persoana

SUBIECTUL LECŢIEI: Bunătate. Răutate.

TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

SCOPUL LECŢIEI:
- cultivarea limbajului specific sferei valorilor civice cu accent pe trăsăturile de caracter;
- dezvoltarea unor atitudini decizionale personale, individuale sau la nivelul grupului cu privire la trăsăturile de caracter ale
persoanei;
- formrea unei atitudini pozitive în raport cu sine şi cu ceilalţi.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 - Să identifice termenii: bunătate, răutate din atitudinea personajelor pe baza explicaţiilor;


O2 - Să exemplifice anumite situaţii ca fiind rezultatul bunătăţii sau răutăţii;

O3 – Să argumenteze consecinţele trăsăturilor de caracter ilustrate de textul citit

STRATEGII DIDACTICE

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, observaţia, jocul didactic, brainstorming, cadranele.
b) Forma de organizare: individual, frontal, pe echipe.

MATERIAL DIDACTIC: caiete, fişe, planşe, flip-chart.

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observaţia sistematică, evaluarea orală, proba scrisă.

SCENARIUL DIDACTIC
NR. SECVENŢELE OB. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII RESUSE EVALUARE
CRT LECŢIEI OP. METODE MIJLOACE FORME

1. MOMENT Pregătirea materialelor necesare Instructajul Frontal


ORGANIZATORIC desfăşurării lecţiei de educaţie civică
şi crearea unui climat psiho-
pedagogic favorabil desfăşurării
lecţiei.

Se realizează prin intermediul unui Jocul didactic Flip -chart Pe echipe Observarea
2. CAPTAREA joc didactic. Aşa DA/ Aşa Nu Imagini sistematică
ATENŢIEI Elevii sunt solicitaţi să extragă din
cutia cu surprize nişte imagini, se
discută fapta prezentată în imagini şi
se aşază în dreptul rubricii
corespunzătoare.

Anunţ titlul lecţiei.


Bunătate. Răutate. Observarea
ANUNŢAREA Enunţ obiectivele folosind un Conversaţia sistematică
TEMEI ŞI A limbaj accesibil elevilor:
3. OBIECTIVELOR - cunoştinţele dobândite ajută la
distingerea unor calităţi sau defecte
ale persoanelor din jur, astfel se
paote adopta o altă atitudine faţă de
tot ceea ce ne înconjoară.

Pe o planşă este desenată o floare


pe ale cărei petalele sunt scrise Conversaţia Flip -chart În pereche Observarea
4. REACTUALIZAREA câteva trăsături morale pozitive sau Explicaţia sistematică
CUNOŞTINŢELOR negative. Elevii trebuie să coloreze
fiecare petală în funcţie de
sentimentul pe care îl sugerează
cuvântul citit. Se discută despre
legătura dintre culori, sentimente şi
trăsături morale.
5. DIRIJAREA  Se citeşte poezia din manual. Conversaţia Manual Frontal Observarea
ÎNVĂŢĂRII  Se sintetizează fiecare strofă prin Explicaţia sistematică
evidenţierea trăsăturilor morale.
 Se utilizează pentru înţelegerea
textului întrebări orientative de tipul:
 Ce puteţi spune despre suferinţa
căţelului?
 Credeţi că băiatul a gândit urmările
faptei lui?
 Regretele copilului, încercarea de a
fi bun, îndreaptă situaţia?
 De ce nu se răzbună copilul?
 Este bine să plăteşti răul tot cu rău?

 Se analizează noţiunile descoperite Ciorchinele Flip –chart Frontal Observarea


şi se scriu sinonimele cuvintelor sistematică
 bunătate = omenie, generozitate, Conversaţia
nobleţe, bunăvoinţă, amabilitate, Explicaţia
blândeţe; Exerciţiul
 răutate = neomenie, violenţă,
brutalitate, cruzime, reavoinţă,
sălbăticie. Observaţia
 Se citesc informaţiile semnificative Citirea Manual Frontal sistematică
din care reies trăsăturile de caracter explicativă
ale celor două personaje ale textului Explicaţia
(manual pagina 19 rubrica „Să Exerciţiul
ştii...”)

Se realizează prin intermediul unei Explicaţia Fişe


6. OBŢINEREA fişe de lucru. (anexa) Exerciţiul Individual Proba scrisă
PERFORMANŢEI Supraveghez întregul demers şi Frontal Observaţia
intervin cu explicaţii acolo unde este sistematică
cazul.

Se vor face aprecieri colective şi Conversaţia Frontal


7. EVALUAREA individuale privind modul de Evaluare orală
ACTIVITĂŢII participare în timpul activităţii. Aprecieri
verbale

ANEXA

FIŞA DE LUCRU

1. Alege una dintre variante:

 Când părinţii mei sunt ocupaţi:


a) îi întreb dacă au nevoie de ajutorul meu; b) nu mă interesează acest lucru ; c) îi ajut cu ce pot, fără să-i întreb.
 La şcoală mă preocupă :
a) să obţin rezultate bune la învăţătură; b) să-i sprijin cât pot şi pe ceilalţi colegi să le obţină; c)să-i ajut pe cei pe care îi
simpatizez.
 Dacă aflu că sunt oameni care au nevoie de ajutor:
a) mă străduiesc să-i ajut cât mai mult; b) gândesc că se va găsi cineva care să-i ajute; c) nu consider că este problema mea.

2. Grupează personajele după însuşirile pe care le-ai observat: Albă ca Zăpada, mama vitregă, vânătorul, fata babei, fata
moşului, lupul, zmeul, Făt Frumos, în tabelul următor:

Bunătate Răutate

3. Povesteşte în câteva rânduri ultima faptă bună pe care ai facut-o.